สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน 1. เด็กหญิงณัฐชนันท์  วงค์หาญ
 
1. นางประทุม  ฟองอินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงลีลาวดี  จันทร์ศุภเสน
 
1. นางสุทธดา   เกตุมุณีแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นางสาวอารียา  จำรัส
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  พิทักษ์พล
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  งามชัยวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว
 
1. นางจินตหรา  พร้าวไธสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีรินแปง
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ชาวไร่
 
1. นางเสาวลักษณ์    กีพงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83.9 ทอง 16 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เรืองรุ่ง
 
1. นางสาวแสงเดือน   ลาภใหญ่
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.2 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงนรมน  พรหมโลก
 
1. นางมยุรี  วัฒนสมบูรณ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงปณิตา  ใจคำ
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 30 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงอรธิกา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสายฝน  ทนันไชย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72.2 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายธนภัทร  เสยสูงเนิน
2. เด็กหญิงพชรพร  ปัญสุวรรณ
3. เด็กหญิงพชรวีร์  วงศ์ไชย
 
1. นายสมยศ  ก๋าวิตะ
2. นางสาวมินตรา  อินต๊ะไชย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายจิรภัทร  จันตาเรียน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมเทศ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจเย็น
 
1. นางสาวนิรชา  ปงลังกา
2. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 20 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กหญิงนรินทร  เครือศรี
2. เด็กหญิงมณฑ์ปวีร์  เสาขุมเหล็ก
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ธรรมศิริ
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เผ่าฟู
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กหญิงณัชชา   วงศ์ไชย
2. เด็กหญิงศิรินญา   หวานใจ
 
1. นางภคพร  เพชรประดับ
2. นางสาวจิตตราภรณ์  ไชยาโส
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นางสาวมณฑ์ปวีร์  เสาขุมเหล็ก
2. นางสาวเกศรินทร์  ธรรมศิริ
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
2. นายชัยวัฒน์  อินต๊ะสาร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 71 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกชพร  มะโนวัง
2. เด็กหญิงฐิตาภา  สมนึก
 
1. นางกรรณิการ์  นาวา
2. นางรัชดาพรรณ   ติ๊บคำ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  ฟองกาวี
2. เด็กหญิงภัทรียา  อยู่สบาย
 
1. นางชายิกา  พรมเสน
2. นางแสงเดือน  ลาวตุม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายชวัลวิทย์  วงศ์ราษฎร์
 
1. นางวาสนา  เสมอเชื้อ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายชัยภัทร  ชาวเหนือ
 
1. นายธนาพงษ์  สาวฤทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. นางสาวปวรรัตน์  อินต๊ะจักร
 
1. นายดำรงชัย  พุทธเมฆ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กันทะเขียว
2. เด็กชายปภังภ์กร  วัฒนทันติ
3. เด็กหญิงวรีสรา  ธรรมปัญญา
 
1. นางทิพวัลย์  วงค์จันทร์
2. นายธนาพงษ์  สาวฤทธิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 24 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   หนุนภักดี
2. เด็กชายชนาเมธ  รัศมี
3. เด็กหญิงเวธนี   เผื่อนภิญโญ
 
1. นางสาวบังอร   ศรีใจ
2. นางสาววัชราภรณ์  อยู่พันธุ์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  อินผ่อง
2. เด็กหญิงยุรา  แซ่สง
3. เด็กหญิงวินิธา  แซ่โซ้ง
 
1. นายจำรัส  เขียวงาม
2. นายศรีศักดิ์  วงศ์ประสิทธิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 71 เงิน 6 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายธราวุธ  ขอดแก้ว
2. เด็กหญิงสุพิชญา  จันต๊ะนา
 
1. นางพิกุล  พันธุ์ปัญญา
2. นายสุริยนต์  อุนจะนำ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงชริณญา  ทะนันใจ
2. เด็กหญิงชลิตา  เครื่องสกุล
 
1. นายสุริยนต์  อุนจะนำ
2. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายพีรณัฐ  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จิณะเสน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายธัญญากร  จุมปา
 
1. นางสาวนิศารัตน์  จิณะเสน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำปวง
 
1. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 71.32 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กหญิงณิชากร  คำอ้าย
2. เด็กหญิงอรษา  แซ่จ๋าว
 
1. นายศรัญยู  สีทิอ้าย
2. นางสุดารัตน์  สีทิอ้าย
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64.44 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แผ่นทอง
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญเทพ
 
1. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
2. นางสาวผกาวดี  ธิวงศ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายภูภัชร  ตรีนุสนธิ์
 
1. นางบุญประคอง  ชัยชนะ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายมนต์เทียน  ธิปัญจะ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญมา
2. เด็กหญิงปรียาพร  ขาวฟอง
3. เด็กหญิงพุทธินันท์  ตันกูล
 
1. นางสาวรัชนก  ครุธช่างทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กหญิงทิติยาณี  มุมวงค์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ปินใจ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สายเครือวงค์
 
1. นางสาวกฤติมา  มะโนพรม
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายกิตติภณ  ตั้งฝาย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยอดเจริญ
3. เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวสุนิสา   หงษ์สมดี
2. นางสาวอังสุมาลี   ศรีทนต์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงณัฐพร  วิไล
2. เด็กหญิงศิวนาถ  มุ่งเกี่ยวกลาง
3. เด็กหญิงสุริยา  ทองจันทร์
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางฐาปนีย์  ตันตะวิริยะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 26 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 1. เด็กหญิงปรายฝน  เศษมลี
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  เศษมลี
3. เด็กหญิงศิริมาศ  ธูปทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์  หงษ์ทอง
2. นางสาวชลธิชา  นนทะคำจันทร์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75.4 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายธนโชติ  ชมภูวิเศษ
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  วุฒนะเดชการ
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  พฤกษ์สุวรรณ
 
1. นางทับทิม  สิวะพลงาม
2. นางสาวจีรนันท์  เชียงแสน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 32 โรงเรียนบ้านดง 1. นางสาวฐิติสุดา  ปูเลย
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  มหาลือ
3. นางสาวเจนจิรา  จันทร์ขาว
 
1. นางวันเพ็ญ  ปงคำเฟย
2. นางสาววัชรวีร์  ธนัชพรนิวัตน์
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  อยู่ดี
2. เด็กหญิงพรรณภา  คำเผ่า
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 45.92 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กชายดารากร   ปากโพธิ์
2. เด็กชายธนกฤต   นันทิวัธวิภา
 
1. นายจารุวัฒน์  ไชยเทพ
2. นางอัญชลี  เทวินทร์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฏพงศ์  ยะปะภา
2. เด็กชายเรืองปริพัฒน์  ประวะสาร
 
1. นางสาวเพลินจิต  เชื้อจอหอ
2. นายประสาท  ผิวเฮ้าขา
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.6 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กชายณัฐพล   เทพเอ้ย
2. เด็กชายพลาธิป  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวฐิตาภา   ภาชนะ
2. นางศรินทิพย์  พุทธอินทร์ศร
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 29.3 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายภานุพงษ์  สาดประดับ
2. เด็กชายโกเมนท์  บุตรต๋า
 
1. นางวันเพ็ญ  ปงคำเฟย
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 36.18 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 1. เด็กชายณภัทร  ดูการดี
2. เด็กชายวีรศรุต  รำไพ
 
1. นายธัชชัย  อุเทศบุญญโชติ
2. นายสุพจน์  นันตา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงณญาดา  นวลคำ
2. เด็กหญิงนภัสรพี  แก้วมูลคำ
3. เด็กหญิงปานฝัน  กาจารี
4. เด็กหญิงสุพิชฌาดา  โพธิ์ภูมี
5. เด็กหญิงเรณุกา  ภูรีเชาวกิจ
 
1. นางเพชรรัตน์  ศรีเทพ
2. นางรุ่งทิพย์  ขันคำ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.75 เงิน 37 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิสรา  นามวงค์
2. เด็กหญิงปิยากร  อุตทา
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  ขุนกิจ
4. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ชูเกิด
5. เด็กหญิงรุจิรา  มากสุข
 
1. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
2. นางสาวนิตยา  กิติ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  นันชนะ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ปงนิกร
3. เด็กหญิงธิมาพร  จอมภา
4. เด็กหญิงศิริพร  พบสูงเนิน
5. เด็กหญิงอรวรา  เหมือนเมือง
 
1. นางอัญญาพิมพ์  ศิริวิชชากุล
2. นางพัชรณัฏฐ์  จันทร์ถนอม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ฟูแสง
2. เด็กชายพัชรพล   เผ่ากันทะ
3. เด็กหญิงภัทราภา   โนศรี
4. เด็กชายวุนณ์กฤษณ์    ลี
5. เด็กหญิงสุณิสา   สวยสด
 
1. นางคนึงนิจ   ทวีคำ
2. นางสาวอำพิล  วิชัยโน
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 34 โรงเรียนบ้านร่องปอ 1. เด็กหญิงนภัชรา  พรมคำซาว
2. เด็กหญิงนภาพร  พรมคำซาว
3. เด็กหญิงพานทิพย์  อินต๊ะ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ปวงงาม
5. เด็กหญิงอาภัสรา  พุดชา
 
1. นางสาวเสาวณิต  อินต๊ะ
2. นางสาวชไมพร  เชียงมูล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่แต้
2. เด็กหญิงณัฐวรา   เรือนเฟย
3. เด็กหญิงธัญญธิดา  หล้าแก้ว
4. เด็กหญิงมยุเรศ  ธรรมสอน
5. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วเอ
 
1. นายประลอง  ไชยอุดรรุ่งเจริญ
2. นางพิกุล  พันธ์ุปัญญา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71.6 เงิน 43 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปัญสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐพร  พงศ์จริน
3. เด็กชายปัญญา  โหมดพราย
4. เด็กชายวรัญญู  ใจมา
5. เด็กชายสรวิศ  ปิงเมือง
 
1. นายปิติ  ตรีสุวรรณ
2. นางพรรณทิพย์  วงศ์ช่างเงิน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงชนิตา  จินะปัญญา
2. เด็กชายณัฐดนัย   พรเจริญ
3. เด็กหญิงปิยธิดา  วงศ์ราจา
4. เด็กชายพิพัฒน์พล   บุญมา
5. เด็กชายสิรวิชญ์   จินาเฟย
 
1. นายศิริศักดิ์   แสนปัญญา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.4 ทอง 30 โรงเรียนบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงอรพรรณ   กิติวงศ์อิ่น
 
1. นางธนพร  รัศมี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.5 ทอง 37 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ปัญจะ
 
1. นางสาวอภิญญา  เครือมูล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  จันทร์ทร
2. เด็กชายศุภวัฒน์  ดวงตา
 
1. นายสุขสันต์  เทพสืบ
2. นางประนอม  อ้อยบำรุง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80.5 ทอง 22 โรงเรียนบ้านศาลา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สมศรี
2. เด็กชายคีตภัทร  เชียงโส
 
1. นางพรทิพย์  ตุ้ยดี
2. นางเจรียมพรรณ  มหานิล
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์ไชยา
2. เด็กชายสุริยา  ไก่งาม
 
1. นางศิริวรรณ  คำภิระ
2. นางประนอม  อ้อยบำรุง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำมา
2. เด็กหญิงจิราพร  เทียมทอง
3. เด็กหญิงจีตภา  นาสินพร้อม
4. เด็กหญิงนภสร  ปัญญาวงค์
5. เด็กหญิงพิชญาภา  เก่งแรง
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใยมะเริง
7. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยวุฒิ
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ประจิมนอก
9. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ตระกลนิรัติศัย
10. เด็กหญิงสุจิตรา  วงษารัตน์
 
1. นางสาวภาสินี  ธิศรี
2. นางสาวศิริพร  เมืองมูล
3. นายทวี  หวานเสียง
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงกนกอร  หอมนาน
2. เด็กชายณัฐพนธ์  ก๋าวงค์
3. เด็กหญิงธนัชพร  จ๊ะเอ
4. เด็กหญิงนภัสกร  แซ่แต้
5. เด็กชายปาณชัย  ใจประการ
6. เด็กหญิงภควรรณ  คงเปี่ยม
7. เด็กหญิงลลิดา  คันธศร
8. เด็กหญิงสุชานันท์  ใจยะคำ
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  คล้ายวงษ์
10. เด็กหญิงเทียนทอง  หล้าแก้ว
 
1. นายวชิรศรณ์   เครือธิ
2. นางนิตยา  เครือธิ
3. นายกมลรัตน์  เจนใจ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 31 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชเพ็ชร
2. เด็กหญิงวรกานต์  คำวัง
 
1. นายทวีศักดิ์  เผ่าปัญญา
2. นางปารวีย์  สุปันตา
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงชาลิสา   ใจมิภักดิ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์   จินาเฟย
 
1. นางสาวจตุพร   ทะนุ
2. นางอุทัยวรรณ  ต๊ะคำ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแม่อิง 1. เด็กหญิงรวิสรา   เครือสาร
 
1. นางสาวจารุกัญญ์   วงศ์ไชย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 78 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงธนขวัญ  เครือคำ
 
1. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินจุมปู
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์  วัชรประเสริฐผล
 
1. นางจุรีรัตน์  สุขอินต๊ะ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว 1. เด็กหญิงภัทรวดี   วงศ์ไชย
 
1. นางสาวศศิธร  แสงดอก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงชุดาพร  ท่อนคำ
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ไชยคำ
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงอภิชญา  ทาจุมปู
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงนลินนิภา  แสนสุวรรณ
2. เด็กหญิงรวิกานต์  คำแดง
 
1. นางปราณี  สมประสงค์
2. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายธนวัชร์   สินเปียง
2. เด็กหญิงปพิชญา  ปาละมะ
 
1. นางสาวอารีรัตน์   ปวงแก้ว
2. นางสาวนันทิกานต์  ทะสุมา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทองคำ
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  เบ็ญพาด
 
1. นางพรรณทิพย์  วงศ์ช่างเงิน
2. นางอุทัยวรรณ  เจริญยิ่ง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 71 เงิน 30 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายจิณณวัตร  พิษเมืองพรม
 
1. นางสาวพวงผกา  ตาเบ้า
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงณัฐสินี  ฐานพานิชย์
2. เด็กหญิงธีราพร  สีเสียดค้า
3. เด็กหญิงปพิชญา  ปูเลย
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  ธรรมโรง
2. นางสมพร  วงศ์ประสิทธิ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  ปัญญางาม
2. เด็กหญิงพรปวี  ฟองแก้ว
3. เด็กหญิงสุนิษา  มานัส
 
1. นางพัฒนา  ศรียอด
2. นายสุมิตร  สบบง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจิราภา  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงฉัตรฏา  ดวงทิพย์
3. เด็กหญิงอวิกา  พันธุรี
 
1. นายสัญญา  เลิศหล้า
2. นายกิติคุณ  เมฆอากาศ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 19 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงอนัญญา  สิงห์วี
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ถนอมศรี
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงทักศินา  พร้อมบัวป่า
 
1. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นายจำรัส  มาติ๊บ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
 
1. นายจำรัส  มาติ๊บ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาสิทธิ์
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เจริญชีพ
 
1. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ  สมศรี
 
1. นางสาววิชชุดา  เจนใจ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  วงค์โน
 
1. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พงษ์ศรียา
 
1. นางสาวถาวรนิชา  ยารังษี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ท้าวตัน
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาสิทธิ์
3. เด็กหญิงจรัญญา  เกษรพันธุ์
4. เด็กชายจิรเดช  แก้วก๋า
5. เด็กหญิงทิพฆเนศ  สุขสุนัย
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญป้อ
7. เด็กหญิงหทัยกาล  ตุ้ยคำ
8. เด็กหญิงโยทกา  วงค์เรือง
 
1. นางกัญธนิดา  โอภาสฐิติยศ
2. นางสาวพิชญาภา  ฟองคำ
3. นางอาภรณ์  เดียวสุรินทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีมากรณ์
2. เด็กหญิงประกาย  อันทะปัญญา
3. เด็กหญิงวิภาวดี  เจริญชีพ
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ภูด่านงัว
5. เด็กหญิงสุพรรษา  หารภิรมณ์
6. เด็กหญิงสุวรรณา  ถนอมศรี
7. เด็กหญิงอนันตยา  ศรีประสงค์
8. เด็กหญิงเอสรา  เฮวชัยภูมิ
 
1. นายณรงค์ชัย  ดำรงพุฒิเดชา
2. นายจำรัส  มาติ๊บ
3. นางสาวพัทยา  พิทักษ์โพธิ์ทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านค่า 1. นางสาวกนกวรรณ  สมศรี
2. เด็กหญิงกฤติญาณี  สมศรี
3. เด็กชายชิษณุพงษ์  ศรีเจริญ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  แผ่นทอง
5. เด็กชายณัฐนนท์  ครุฑพันธ์
6. เด็กชายธนากร  พูนกอก
7. เด็กชายธินภัทร  มหาพรม
8. เด็กชายนครินทร์  สมศรี
9. นายนพพล  ไชยวงค์
10. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำปวง
11. นางสาวพรพิมล  สมศรี
12. เด็กชายภูวดล  ศรีสุระ
13. เด็กชายวรากร  ลาต้า
14. เด็กชายวรเมศวร์  สมศรี
15. นายศตวรรษ  ทานะมัย
16. นางสาวสกาวเดือน  สมศรี
17. นางสาวสุพัตรา  เสาแก้ว
18. เด็กหญิงสุภัสสรา  ถิ่นกำเหนิด
19. นางสาวเกวลิน  สมศรี
20. นายเจษฎา  ศรีสุระ
 
1. นางสาวผกาวดี  ธิวงศ์
2. นางสาวพรกมล  ธรรมวงค์
3. นายกฤษณพล  สมศรี
4. นายเอกชัย  แก้วก๋า
5. นายเกรียงไกร  มาตรมูล
6. นางพรทิวา  เตชา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  การเก่ง
2. เด็กชายนฤนาท  เสมอเชื้อ
3. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ขยันขาย
4. เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วจันทร์
5. เด็กชายอดิเทพ  แซ่ลี
6. เด็กชายอนุชา  สมใจ
 
1. นายประทาน  พวงสุวรรณ
2. นางปานเลขา  สารศรี
3. นางสาวพรรณี  ศรีสวัสดิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายรฐนนท์  จำนงภักดิ์
 
1. นางศจีนาถ  นวลทิม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายกมลาสน์  จำนงค์วารี
 
1. นางวันเพ็ญ  ปงคำเฟย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงศศิธร  จารี
 
1. นายสุรฉัตร  พีระพล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงอินทิรา  อวิสุ
 
1. นางอรัญญา  สุขเกษม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายอนุวัทย์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวคนึงรัตน์  ถุงเงิน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายกมลาสน์  จำนงค์วารี
 
1. นางรจนา  คำดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงพรรณภา  คำเผ่า
 
1. นางรวงทอง  ครองไชย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงนภาพร  สมศรี
 
1. นายเอกชัย  แก้วก๋า
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายนภันดร  ชัยศร
 
1. นายสุรฉัตร  พีระพล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายภราดร  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ชื่นวงค์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน) 1. เด็กหญิงสโรชา  เพ็ชรชัยสร
 
1. นางรตา  เซ็นนันท์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ใจวัง
 
1. นางสาวเบญชญา  เครือสิงห์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุง 1. เด็กชายอนุวัทย์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวคนึงรัตน์  ถุงเงิน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล 1. นายศักดิ์ดา  ยะนา
 
1. นางสาวศรีเสงี่ยม  คำมูล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงศศิธร  จารี
 
1. นายสุรฉัตร  พีระพล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  หารภิรมณ์
 
1. นางปุณยาพร  อินสุขิน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุตจันทร์
2. เด็กหญิงชญาทิพย์  ทิพย์วิชัย
3. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์มา
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  กิตติภานุภัคค์
5. เด็กชายฐานวุฑฒ์  ทองศิลป์
6. เด็กหญิงณัชฌิตา  ธรรมวงศ์
7. เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วิโยค
8. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาฟู
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญดัด
10. เด็กหญิงณัฐนรี  สุทธิสาร
11. เด็กหญิงณาริณี  เสมอเชื้อ
12. เด็กหญิงณิรัชญา  ธรรมวงศ์
13. เด็กหญิงธนัญชนก  ธนะสมบัติ
14. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  คำเฮือน
15. เด็กหญิงนพภัสสร  วางฐาน
16. เด็กชายนภันดร  ชัยศร
17. เด็กหญิงนวพร  จำรัส
18. เด็กหญิงนวรัตน์  จำรัส
19. เด็กหญิงนันทิชา  ไชยา
20. เด็กหญิงปุณยาพร  เครือสาร
21. เด็กหญิงพรนภัส  รำไพ
22. เด็กหญิงพัชรกัญญ์  วิไลรัตน์
23. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทอนช่วย
24. เด็กหญิงพิราชลักษณ์  ใจมา
25. เด็กหญิงศศิธร  จารี
26. เด็กหญิงศุชัญนิษา  พรมเมือง
27. เด็กหญิงสิริปรางปรีญา  เรือนสอน
28. เด็กหญิงสุพัตรา  เผ่าใจมา
29. เด็กหญิงสุภรดา  พลเมืองดี
30. เด็กหญิงหยาดเพชร  สันตะรัตติวงศ์
31. เด็กหญิงอนันตญา  สิทธิมงคล
32. เด็กหญิงอรยา  ณ ลำปาง
33. เด็กหญิงเกศรา  ณ ลำปาง
34. เด็กหญิงเขมจิรา  ราชสาร
35. เด็กหญิงเขมัสศิริ  การเร็ว
36. เด็กหญิงไพลิน  แก้วสืบ
 
1. นายพีรันธร  ยาคำ
2. นายสุรฉัตร  พีระพล
3. นางเนาวรัตน์  ปาวิชัย
4. นางบุญประคอง  ชัยชนะ
5. นายเกียรติศักดิ์  เสมอใจ
6. นายคมกริช  เป็งเมือง
7. นายธนกร  ธนะสังข์
8. นางนงลักษณ์  มังคลาด
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายชินพัฒน์  ยศวงค์
2. เด็กหญิงฑิมพิกา  ไชยมงคล
3. เด็กหญิงณัฐวดี  บัวเพ็ชร
4. เด็กชายทวีทรัพย์  เถาปัญญา
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันเฟย
6. เด็กชายธีธวัช  วันตุ้ย
7. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีทองมาศ
8. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรโณ
9. เด็กชายรัฐภูมิ   ดงกาฟู
10. เด็กชายสหโชค   เถาปัญญา
 
1. นางนัยนา  ยะตา
2. นางสาวอารีรัตน์  ปวงแก้ว
3. นางสาวนารีรัตน์   โสภณ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงณิชา  อุตมา
2. เด็กหญิงธนัชชา  ใจเที่ยง
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ภู่ประภัย
4. เด็กหญิงปพิชญา  วงศ์ประสิทธิ์
5. เด็กหญิงวรินทร์ทิรา  ทาระจีน
6. เด็กหญิงสายธาร  อารีคาน
7. เด็กหญิงหทัยชนก  ฟองอินทร์
 
1. นางอรวรรณ  ชัยเรืองวุฒิ
2. นางนิตยา  ทังสนิมิตสกุล
3. นางพัชรี  ต่างใจ
4. นางสมบูรณ์  ศุภกา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 27 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงจอมจุไร  บรรจง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำเผ่า
3. เด็กหญิงปริญญา  บุญเก่ง
4. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองจันทร์
5. เด็กหญิงพรนภา  กองแก้ว
6. เด็กหญิงพิสิณี  ชุ่มลือ
7. เด็กหญิงศศิประภา  ตันวงค์
8. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ดวงแก้ว
 
1. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
2. นางกรองกาญจน์  กันทะวงค์
3. นางพราวพร  ทุมแก้ว
4. นางสาวจิตตราภรณ์  หอมยา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงฐิตาภา  พิมวิเศษ
2. เด็กชายณัฐพนธ์  เผ่าดี
3. เด็กหญิงณิชกานต์  เผ่ากันทะ
4. เด็กหญิงธัญชนก  ยังคลัง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพนปลัด
6. เด็กชายพรรณวุฒิ  อินต๊ะตอม
7. เด็กหญิงพาทินธิดา  เผ่าดี
8. เด็กหญิงภคมล  นิลโฉม
9. เด็กหญิงภาพิมล  วุ่นหา
10. เด็กหญิงลักษิกา  ถนอม
11. เด็กหญิงวริศรา  นันธิเสน
12. เด็กหญิงวิราวรรณ  วิจิตร
13. เด็กชายสิริธนวัฒน์  วรรณะดิลกกุล
14. เด็กชายอภิวัฒน์  หมั่นเสมอ
15. เด็กหญิงอัครยาภรณ์  โพนปลัด
16. เด็กหญิงเนติการณ์  ขันตี
 
1. นางจุรีรัตน์  สุขอินต๊ะ
2. นางสาวผกามาศ  เรือนสอน
3. นางปราณี  แสนใจกล้า
4. นางสาวธันวาลักษณ์  พินิจ
5. นายชวลิต  เผ่ากันทะ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายกฤตนัยน์  ใจมนต์
2. เด็กหญิงจอมจุไร  บรรจง
3. เด็กหญิงฐิติภา  ไชยศรี
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำเผ่า
5. เด็กหญิงปริญญา  บุญเก่ง
6. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองจันทร์
7. เด็กชายพงศ์เทพ  ปัญญาจันทร์
8. เด็กหญิงพรนภา  กองแก้ว
9. เด็กหญิงพิสิณี  ชุ่มลือ
10. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ยอดสิงห์
11. เด็กชายวิษณุสรรค์  อยู่เวชวัฒนา
12. เด็กหญิงศศิประภา  ตันวงค์
13. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ก่ำแก้ว
14. เด็กชายอรรถพล  เรือนแก้ว
15. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ดวงแก้ว
16. เด็กหญิงเบญทิพย์  เรือนคำ
 
1. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
2. นางกรองกาญจน์  กันทะวงค์
3. นางสาวอุไร  มอญแก้ว
4. นางพราวพร  ทุมแก้ว
5. นางสาวจิตตราภรณ์  หอมยา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 78.6 เงิน 25 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. เด็กชายกิตติกวิน  เขื่อนคำ
2. เด็กชายธนบูลย์  ฆารสิทธิ์
 
1. นางสาวพรรณี  ศรีสวัสดิ์
2. นางปานเลขา  สารศรี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พันธ์วงศ์
 
1. นางวาสิฏฐี  คงเปี่ยม
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73.4 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงจิรชยา  ผัดมาลา
 
1. นางบังอร  ปอใจ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านค่า 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   อินอร
 
1. นางพรทิวา  เตชา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงภัชริยา  ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์
 
1. นางปาริฉัตร  กันทะเขียว
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.4 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. นายศิวัชญา  ยะมา
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงพาขวัญ  บุญยัง
 
1. นางวรัญญา  เมืองเจียง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. นางสาวพัชรี  บุญตือ
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.7 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 1. เด็กชายจุลเทพ  เรืองรัตนศิริกุล
2. เด็กหญิงฐิติมา  หมื่นเดช
3. เด็กชายปฏิพัทธ์  แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงอรสินี  ศรีวิชัย
5. เด็กหญิงโสภา  อัศวจินดาพล
 
1. นางดวงหทัย  สมบูรณ์
2. นางสาวปาริชาติ  ทาทาน
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 70.15 เงิน 21 โรงเรียนประชาบำรุง 1. เด็กหญิงซินญาภัส  ตุมแก้ว
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  ทาทอง
 
1. นายนิวุฒิ   เชื้อเมืองพาน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84.49 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายปวรรัตน์   ศรีแฉล้ม
2. เด็กชายปิยะราช  ธรรมใจสุ
 
1. นางสาวพวงผกา  ตาเบ้า
2. นางสาวกฤติมา   มะโนพรม
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 89.18 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายจอมทัพ  มุสิกะ
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  กับปินะ
 
1. นางสาวพวงผกา  ตาเบ้า
2. นางอัจฉรา  ยานะธรรม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67.43 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กชายธนิก  หวานสนิท
2. เด็กชายธีรดนย์  สมศรี
3. เด็กชายนนทภัทร  กะทง
4. เด็กชายพงศภัค  สมศรี
5. เด็กชายพีรภัทร  สมศรี
6. เด็กชายสุริศักดิ์  บุญมี
 
1. นายบรรจง  ศรีสมบัติ
2. นางสาวพัชรี  มูลเมือง
3. นางรุ่งทิวา  กาญจนวาส
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 66.3 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปัญสุวรรณ
2. เด็กชายทิฐิพล  พิมพ์พงษ์
3. เด็กชายพลพล  อินต๊ะเอ้ย
4. เด็กชายวรโชติ  คำวงษา
5. เด็กชายสุภากร  อยู่ดี
6. เด็กชายเมธาวี  เงาเรือง
 
1. นายขวัญชัย  ดาสา
2. นายเกรียงศักดิ์  หลวงหาญ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นายณัฐพงศ์   พรมวิชัย
2. นายธนากิจ    วรกุล
3. นางสาวปรัชณีย์   ใจมา
4. เด็กชายพุทธิพงค์   จันทร์แดง
5. นายวรวุธ   กันเส่ย์
6. นายสิทธิชัย    ใจเงี้ยวคำ
7. เด็กหญิงอชิรญา    เขียวชอุ่ม
8. เด็กชายอภิเดช  ทรัพย์แสง
 
1. นายสินชัย  ไชยโพธิ์
2. นางหนุทิพย์  ไวไธสง
3. นางสาวธัญลักษณ์  เครือน้อย
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 62 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านสันจกปก 1. เด็กชายกวีรพัฒน์  ขวัญตน
2. เด็กหญิงจีรนันท์  อินทร์ทอง
3. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญทอง
4. เด็กหญิงญาณภัทร  ศิริวงศกร
5. เด็กชายณัฐนที  กัลยา
6. เด็กหญิงธารทิพย์  มิ่งขวัญ
7. เด็กหญิงปิยภัทร  เฉพาะธรรม
8. เด็กหญิงพัชราภา  บริพัตร์
9. เด็กหญิงวณิชยา  ศรีธิโอวาท
10. เด็กหญิงอติวัณณ์  ทองไสย์
 
1. นางสาวศิริพร  สุภาษร
2. นางสาววาทินี  จันทร์เดช
3. นายพรศักดิ์  วงศ์เครือศร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 15 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนสะดี
2. เด็กหญิงจินตนา  ปัททุม
3. เด็กหญิงชฎาพร  ศรีรินแปง
4. นายณัฐวุฒิ  เนมีย์
5. เด็กชายอังคเดช  จันทิ
 
1. นางสาวปทิตตา  จำรัส
2. นางเนตรนภา  โกสม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงญาณภา  ทาจุมปู
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   โยธา
3. เด็กหญิงภัทรภา  เกิดแก้ว
 
1. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
2. นางสาวนิภาภรณ์  บุญนาวา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ชาวเหนือ
2. นายบุรินทร์  แสนคำ
3. เด็กหญิงวิจิตรา  สมศรี
 
1. นางศิริรัตน์  ชูกร
2. นางสาวรมัณย์ญา  หมั่นค้า
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 73.7 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีชัยนาท
2. เด็กหญิงณัฐวรา  ศรีสวัสดิกูร
3. เด็กหญิงปุณยภา   ไชยรินคำ
 
1. นางสาววาสนา  ใจยะเลิศ
2. นายวรวัฒน์  ไชยวงค์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.2 เงิน 32 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำปา
2. เด็กชายนฤดม  ดวงวงค์
3. เด็กชายอนันชา  สุมะโน
 
1. นางนัยนา  ยะตา
2. นายทะวัฒ  ทองจันทร์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงกนกนภัส  การเจริญ
2. เด็กหญิงพิชา  พุทธวงศ์
 
1. นางสาวธัญวลัย  ฟูเชื้อ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. นายประพันธ์เพลง  ปิงวงค์
2. เด็กหญิงเกศมณี  นวลวงค์อิน
 
1. นางภัคจิราพร  ไชยบาล
2. นางสาวอภิญญา  ใจมิภักดิ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายธนภัทร  จันพรหม์
2. เด็กชายศิวัชญา  ยะมา
 
1. นายชิตินทรีย์  สุภโกศล
2. นางสาวจิตตราภรณ์  หอมยา
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 1. เด็กชายกันตพงศ์  วงเวียน
2. เด็กชายสุทธินันท์  โพละ
 
1. นางจันทรรัตน์  เลิศทอง
2. นางสาวประภาพรรณ  เพชรหาญ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายภูบดี  นฤทัต
2. เด็กหญิงอัญชลี  จ๊ะธรรม
 
1. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
2. นางยุพาพิน  ไชยบาล
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  ปิงเมือง
2. เด็กชายนพรัตน์  คำมี
 
1. นายมงคล  ปราศรัย
2. นางสาวปราณี  ใฝ่ใจ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 34 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายฌานวัฒน์  ไชยบาล
2. เด็กชายปฏิภาณ  มือกล้า
 
1. นายเมืองศรี  กาวินคำ
2. นางสาวนารีรัตน์  โสภณ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายภูตะวัน  เชื้อเอี่ยม
2. เด็กชายวรินทร  แก้วนรินทร์
 
1. นางสาวสุรีย์  คำมี
2. นายสาธิต  อินชมภู
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 1. เด็กหญิงวรานุช  เพ็ชรสุวรรณ
2. เด็กชายวีรภัทร  กิจพนาพร
 
1. นายมงคล  ปราศรัย
2. นางสาววิไลวรรณ  มิ่งขวัญ
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กชายปกรณ์  หล้าแก้ว
2. เด็กหญิงปิยนันท์  สุธรรม
 
1. นายเรวัฒน์  ไชยบาล
2. นายจิราวุฒิ  สมวงษา
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กชายคเชนทร์  คำเรือง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วรรณพรหม
3. เด็กชายภูริพัฒน์  ยานนท์
 
1. นางสาวซื่อหญิง  อินปั๋น
2. นายดิเรก  สุปิ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายธัชพล  กันต๊ะรักษา
2. เด็กชายธีรภัทร  บัวนาค
3. เด็กชายนรินทร์  บัวนาค
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นางดวงแข  อุ่นทา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปางงุ้น 1. เด็กชายณภัทร  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เศรษฐกิจมั่งมูล
3. เด็กชายพีรภาส  เศรษฐกิจมั่งมูล
 
1. นายวินิจ  ราชเนตร์
2. นางอารีรัตน์  โพธาวัน
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  น้อยเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ส่องแสง
3. เด็กชายอดุลย์ศิริ  ศรีวิชัย
 
1. นางณัฐพร  ขันแก้ว
2. นางนภัสสร  สมศรี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านดง 1. นางสาวจตุพร  กะการดี
2. นางสาวสุภาพร  ไชยลังกา
3. นางสาวโชติวรรณ  โพธิศาสตร์
 
1. นางณัฐพร  ขันแก้ว
2. นางสาวรมัณย์ญา  หมั่นค้า
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 36 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันนา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญมา
3. เด็กหญิงดลพร  วัลลาวงค์
4. เด็กหญิงวรัญญา  จุมปาคำ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิลา
6. เด็กหญิงไพลิน  เงินสัจจา
 
1. นางศุกลรัตน์  กันท๊ะวงค์
2. นางสาวพัชราวดี  แก้วบุญเรือง
3. นายศิริศักดิ์  แสนปัญญา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   บุญมา
2. เด็กหญิงกวิสรา  จินะปัญญา
3. เด็กหญิงธัญชนก   บุญมา
4. นางสาวภัทรินทร์  เผ่าปินตา
5. นางสาวภาวิณี  บริบูรณ์
6. นางสาวรุ่งนภา   จินะปัญญา
 
1. นางสาวเหมยพิมพ์   ชุมพุเมืองชื่น
2. นางกรรณิกา  อินเป็ง
3. นางสาวจตุพร   ทะนุ
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้ 1. เด็กหญิงจารุมน  จันทร์คำ
2. เด็กหญิงธัญวลัย  คนดี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวเบญญาภา  ไชยวงค์
2. นางสาวธัญญารัตน์  อินสุขิน
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เฉพาะธรรม
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  เฉพาะธรรม
3. เด็กหญิงสุภาพร  เพชรจะขัน
 
1. นางสุพรรณ  สันทราย
2. นางจุฑามาศ  งามจิต
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  อัฐปัน
2. เด็กหญิงสุจิรา   หนูใจ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ก๋าใจ
 
1. นางสุพรรณี  อาจหาญ
2. นางสาวศิรภัสสร  คำถาวร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. เด็กหญิงชวนี  วงศ์ไชย
2. เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วอินทะจัก
3. เด็กหญิงวริศรา   นามวงค์
 
1. นายกฤษฎา  เดชะบุญ
2. นายธเนศ  ก้อนคำ
 
158 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  จินาเคียน
2. เด็กหญิงศิริพร  เวียงนนท์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  อะคะโล
 
1. นางสาวทิพยดาวรรณ  พุทธรักษา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัณรัชต์  สกุลนา
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.6 ทอง 22 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายจักรดุลย์  ขานอัน
2. เด็กชายพงศ์พนิช  พุทธโคตร
3. เด็กชายรชานนท์  โนนน้อย
 
1. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
2. นางวิไลพร  เวียงนาค
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชญานิศ  วุฒิศรี
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ใจสันทัด
3. เด็กหญิงสิริวิมล  อินต๊ะวิชา
 
1. นางสาวนิตยา  กิติ
2. นางสาวณุภัทรณีย์  ธนัตถ์ดาราพร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โนนน้อย
2. เด็กชายชัยชนะ  ยะปะนันท์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุญโนนแต้
 
1. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
2. นางสาวโสลัดดา  พรหมจิต
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง 13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงชลธิชา  หงษ์สา
2. เด็กหญิงธัญชนก  บุญธรรม
3. เด็กหญิงนลินี  ฟองอินทร์
 
1. นางขวัญฤทัย  ใจชุ่ม
2. นางนงลักษณ์  วงค์ประกาย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 37 โรงเรียนบ้านภูเงิน 1. เด็กชายชินกร  แก้วคำหาญ
2. เด็กหญิงธัญมาศ  ใจน้อย
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พงษ์ศรียา
 
1. นางสาวชนรดา  ดำรงวิริยะนุภาพ
2. นางวิไลพร  เวียงนาค
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านใหม่ (ดอกคำใต้) 1. เด็กหญิงญาณี  บุเซอ
2. เด็กหญิงดวงจันทร์  อัศวจินดาพล
3. เด็กหญิงไหนฮั่น  แซ่จ๋าว
 
1. นางจุรีรัตน์  สุขอินต๊ะ
2. นางสาววริศรา  พินิจ
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายกิตตินันท์  กันแก้ว
2. เด็กหญิงธีวรา  อุตตะมะ
3. เด็กหญิงนภรณ์พัชน์  กาเมืองลือ
 
1. นางจงจิตร  เมืองใจ
2. นางพิมพา  อดเหนียว
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายฐานพัฒน์  เมฆอากาศ
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  กันทะวิชา
3. เด็กหญิงวริศรา  ธะรงค์
 
1. นางประณมวรรณ์  ปรีชา
2. นางสาวทัณฑิกา  มาเรียน
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายทศพล  โยธา
 
1. นางสาวอุไรพร  ไชยสาร
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงจิตรานุช  อ่อนหวาน
 
1. นายฉันทพัฒน์  อุตตะมา
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แสนเงิน
 
1. นางสาวปนิตา  อุตรชน
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.2 เงิน 19 โรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  กลั่นเกลี้ยง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัณรัชต์   สกุลนา
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  วิชา
2. เด็กชายสิทธิชัย  ปันอินทร์
3. เด็กชายเด่นพงษ์  สอนผัด
 
1. นางสาวสุธาทิพย์   เทพสิงห์
2. นายทวีศักดิ์  เผ่าปัญญา
 
172 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านค่าบน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันต๊ะหอม
2. เด็กชายพิพัฒน์  ถาเขียว
 
1. นางศรีวัย  พิพัฒน์พงศ์
2. นางสาวเอ็มวิกา  สมศรี
 
173 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 1. เด็กหญิงจันทกานต์   อุ่มละออ
2. เด็กชายธนากร   ศรีวิไชย
 
1. นางณัฎฐณิชา   ฉั่ว
2. นางธัญธิดา   หัวนา
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงปฐมพร   ดอนทิพย์ทราย
 
1. นางสาวบังอร   ศรีใจ
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงบุญนา   ใจสืบ
 
1. นางประนอม   ถาเป็ง
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.2 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   สมเกตุ
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กชายเทพฤทธิ์  มั่นเพ็ง
 
1. นางสาวกฤษณา  สินเปียง
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงอินตา 1. เด็กชายเอกพงษ์  มุมวงค์
 
1. นางสาวพวงผกา  ตาเบ้า
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงวัฒนาศิริ  โยธา
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีรภัทร   ชำนาญหล่อ
 
1. นางโชษิตา   ศรีอูด
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นายสันติ  เพ็งศรี
 
1. นางศิรินทรณ์  จันทร์ทัน
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ 1. เด็กชายภาคิน  ไชยชะนะ
 
1. นางดวงเดือน  บุญสุข
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยลังกา
 
1. นางรจนา  คำดี
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 21 โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 1. เด็กหญิงนภัสกุล  เรืองเดช
 
1. นางวันเพ็ญ  ไชยมงคล
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 24 โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. เด็กชายวรโชติ  ปิงยศ
 
1. นางศิรินทรณ์  จันทร์ทัน
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ทิพย์ปัญญา
 
1. นางยุพิน  วงศ์ประเสริฐ
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านร่องจว้า 1. เด็กชายยุติวิชญ์  นันต๊ะ
 
1. นางอำพัน  ไชยวุฒิ
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 28 โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ   ลาฤทธิ์
2. เด็กหญิงภวิภา   ปงแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสร   อวิสุ
4. เด็กหญิงสุภาวิตา   แสนเขียว
5. เด็กหญิงอัมพิกา   นะปัญญา
 
1. นางกนิษฐา   กาจินา
2. นางอรัญญา   สุขเกษม
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนบ้านป่าคา 1. เด็กชายธนวรพงศ์    คำปา
2. เด็กหญิงวิรัลยา    บริสุทธิ์
3. เด็กชายเกียรติภูมิ   สุริยะเหล็ก
 
1. นางสาววัชรี   แลวฤทธิ์
2. นางสาวโสภิดา  เพชรกูล
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่กา 1. เด็กชายนิทิตย์  แซ่เติ๋น
2. เด็กชายวรเชษฐ์  แซ่จ๋าว
3. เด็กชายอนุชาติ  สินฟุ้ง
 
1. นางสาวรัตนา  ไชยา
2. นางพีรภาว์  หัตถัง
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.4 ทอง 26 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายพรศักดิ์  มรกฎ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  หน่อคำ
3. เด็กหญิงสุพัชตรา  สมศรี
 
1. นางศิริรัตน์  ชูกร
2. นางนภัสสร  สมศรี
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.4 เงิน 41 โรงเรียนบ้านดอกคำใต้ 1. เด็กชายชัชฤทธิ์  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงภัทรียา  เรือนกูล
3. เด็กชายสุชาติ  ประดิษฐ์
 
1. นางมณฑกาญจน์  คำวงค์ษา
2. นางวันเพ็ญ  ไชยมงคล
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายนครินทร์  สมนึก
2. เด็กหญิงพิมพ์ภาภรณ์  เผ่าต๊ะใจ
 
1. นางสาวสุกุลธิยา   พิสุทธิ์มงคล
2. นางทัศณีย์   ทะนันไชย
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายพงษ์สิริ  เฉพาะธรรม
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ปาสาวัน
 
1. นายทวีศักดิ์  เผ่าปัญญา
2. นางสาวสุธาทิพย์   เทพสิงห์
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านปิน 1. เด็กชายธีรวุฒิ  สระชมภู
2. เด็กชายวรเดช  ทองประไพ
 
1. นางสาวอำไพ  ใจกว้าง
2. นางสาวจิรพร  วรรณพรม
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองสระ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  หล้าคำแก้ว
2. เด็กชายนพชัย  ปินตา
3. เด็กชายสถาพร  รักญาติ
 
1. นางสาวสุวรรณา  บุญตัน
2. นายจรัส  ปัญญา
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1. เด็กชายกนกพล  อ่อนคำ
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ทานะขันธ์
3. เด็กชายภาคภูมิ  ใจมิภักดิ์
 
1. นางสุพรรณี  อาจหาญ
2. นายเสนอ  หน่อแก้ว