สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงนลัทพร  เมืองก้อน
 
1. นายวุฒิชัย  แทนรอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านสา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ปุกคำ
 
1. นางรินยา  กิจเฉลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 36 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. นางสาวสุวรรณี  มะลิวัน
 
1. นางนันทกรานต์  สมศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสมบัติ
 
1. นายสมเกียรติ  คงกล่อม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงปกขวัญ  เสาร์จร
 
1. นางอุทุมพร  วงศ์เสนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  นาต๊ะ
 
1. นางประภาพร  จักรคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 72.6 เงิน 42 โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เกิดนพคุณ
 
1. นางเรืองรอง  ศรีจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85.9 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กล้าหาญ
 
1. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.8 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง(อินมีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธีระชัย  ยะขันทะ
 
1. นางวลัยกร  ดวงเต็ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 41 โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ศุภโชคชัยมงคล
 
1. นางจีราวรรณ  อุดมสันติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 33 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กชายวรรณชนะ  ภู่อ่อน
 
1. นางนุชศิริ  สุวรรณกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72.9 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงคัทยวรรณ  แผ่นเงิน
2. เด็กหญิงชญาณิศ  จตุนาม
3. เด็กหญิงเปมิกา  คำทิต๊ะ
 
1. นายสมเกียรติ  คงกล่อม
2. นางนันท์ติกัน  แซ่ตั้น
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงปัณณวีร์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงภคพร  อุดมเวช
3. เด็กหญิงวิภาวี  จันทร์อุดม
 
1. นางเยาวลักษณ์  กฤตินธรรม
2. นายชัยวิชิต  อินต๊ะเสนา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงจินตพร  สวยสม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงเบญญาพร   เข็มแอ๊ด
 
1. นางสายฝน  ภิญโญ
2. นายอิทธิชัย  ภิญโญ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจมั่น
2. เด็กชายณภัทร  บ้านสระ
 
1. นายสนอง  แหวนวัง
2. นางนงคราญ  แหวนวัง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  บ้านสระ
2. เด็กหญิงนริศรา  ศรีทานนท์
 
1. นางนงคราญ  แหวนวัง
2. นางพิชดา  พากเพียร
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนหฤทัยวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  สุขจิตต์
2. เด็กหญิงเปรมมิกา  ขันโท
 
1. นางสาวกณิกนันต์  เพ็ชรรุ่ง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงพวงเพชร  แซ่จ๋าว
2. เด็กชายอนุชา  พรหมเทพ
 
1. นางกัลยา  จ้าวประยูร
2. นางสาวกัลยาณี  หายโศรก
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 21 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงปาณนพิน  ฟองคำ
 
1. นางกมลวรรณ  ระบอบ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายวัชรากร  วันไชยธนวงศ์
 
1. นางสาววรัญธร  หวลถึง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 1. เด็กหญิงศิริญทร  โชคชัย
 
1. นางทิพาพร  เจือกโว้น
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.7 เงิน 31 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงกัลยพร  เตชะ
2. เด็กหญิงธิราพร  วิชัย
3. เด็กหญิงอพัชภา  รักสนิท
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คำเผ่า
2. นางสาวสุทัศนีย์  ใจกล้า
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 1. เด็กหญิงจิรัชยา  บุญทา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  สมร่าง
3. เด็กหญิงวาทิตา  ชมโชค
 
1. นางสาวนุสรา  คำผัด
2. นางลำพิง  สุทธวงค์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  กองมะลิ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อ่อนนวล
3. เด็กหญิงสุณิสา  สิบหมื่นอาด
 
1. นางพรเพ็ญ  กันทะเนตร
2. นางสาวปวีณา  บุญสุข
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กหญิงชนากานต์  หวลจิตร
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทับหิรัณ
3. เด็กหญิงวรดา  คำปันติ๊บ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ศรีสุธรรม
2. นางพรปวีณ์  ศรีคำมูล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายณัฏฐพล  จันทร์คำเรือง
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  มาลีแก้ว
 
1. นางสาวสุพิชญา  วงศ์อรินทร์
2. นางสาวอัจฉรา  ใจกล้า
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กชายวรพล  วารีพิทักษ์
2. เด็กชายโยธิน  ณรงค์ฉัตรแก้ว
 
1. นางสาวจีรพร  สนิท
2. นางอัจราวรรณ  ธุวะคำ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กชายแทนคุณ  โพธิ์แก้ว
 
1. นางขนิษฐา  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายประภวิษณ์  วงศ์ใหญ่
 
1. นางสุวรรณา  ปักษาศร
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  วงศ์ใหญ่
 
1. นางมาลี  ประเสริฐเมธ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 83.66 ทอง 15 โรงเรียนพงศ์อัมพรพิทยา 1. เด็กชายพงศ์บดินทร์  งามประสิทธิ์
2. เด็กหญิงสิริระพี  ปัญญาโชติพานิชกุล
 
1. นางนวลอนงค์  พุ่มพิลา
2. นางพิชญาภร  สุวรรณกุล
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79.97 เงิน 15 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงกันต์กมล  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงธรีรัตน์  พรมปา
 
1. นางลำพึง   ใจดี
2. นางจีราภา  สุริยะ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 32.94 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ผลาโชติ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ขันทะ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กชายเกาะออน  คำลือเลิศ
 
1. นางเอมพิกา  ใจกล้า
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยภัค  รักษ์ชูชีพ
2. เด็กชายณัฐภัทร  กีรติวรางกูร
3. เด็กหญิงปณธร  ไชยเมือง
 
1. นางสาวภณิตา  สุขประเสริฐ
2. นายจรูญ  บำรุงชู
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 1. เด็กชายบุรพล  เต็มกาญจนกิตติ
2. เด็กหญิงปิ่นปาน  ทัพธานี
3. เด็กหญิงมาติกา  ชุมภู
 
1. นางวรัชยา  ขันโท
2. นางสาวชนิดาภา  รวมสุข
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.5 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  หนุนพลกรัง
2. เด็กหญิงรมิดา  ท้าวแก้ว
3. เด็กหญิงโชติรส  ทันสาร
 
1. นางวรรณา  กิตติกวินพัทธ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. นางสาวพิมพ์วิภา  ดวงบุบผา
2. เด็กชายวรัญชิต   ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงเกศศิณี  ใจราช
 
1. นางประจิน  เครืออินทร์
2. นางสาวขนิษฐา  สุยะเพี้ยง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 72 เงิน 44 โรงเรียนปาณัทคุณา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยมงคล
2. เด็กชายวสุพล  วงค์ใหญ่
3. เด็กหญิงอรวรา  ศรีสมบัติ
 
1. นายทัชชกร  แก้วคำปา
2. นายภูษิต  กิ่งก้าน
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่ว่าง
3. เด็กชายอนุชา  วงค์ชัยเจริญ
 
1. นางสาวอรวรรณ์  มันใส
2. นางสาวสุนิพร  ลาบุตรดี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79.6 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฮ่องลึก
2. เด็กหญิงพิชญาพร  แสงงาม
3. เด็กหญิงเมสินีย์  สุริยะปัญญา
 
1. นางวิลัยพร  หงุ่ยกระโทก
2. นางสาวพรรณี  แซ่จ๋าว
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.2 เงิน 26 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. นางสาวณัฐณิชา  กาติ๊บ
2. เด็กชายณัฐนันท์  ดลแสง
3. นางสาวรัชฎาวรรณ์  กาติ๊บ
 
1. นางอรทัย  มังคลาด
2. นายศรัทธา  รุ่งไพบูลย์กิจ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75.8 เงิน 15 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กชายนรภัทร  วุฒิชา
2. เด็กชายวรปรัชญ์  อินทนิน
 
1. นางอรทัย  มังคลาด
2. นางลัดดาวัณย์  ธิมา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายชาญชัย  คงมั่น
2. เด็กชายวีรภัทร  รัตนวงศ์
 
1. นางสุกัญญา   คนต่ำ
2. นายสุวิทย์  ใจฉลาด
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68.31 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายฐปนวัฒน์  เพชรนอก
2. เด็กชายธนากร  วรพรสัมฤทธิ์
 
1. นางหอมหวล  พิมลพันธ์
2. นางชุติกาญจน์  เวียงลอ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 71.58 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสะแล่ง 1. เด็กชายธนวัฒน์  เฉียบแหลม
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  ปิ่นแก้ว
 
1. นายอุเบก  ปัทมะเสวี
2. นางนิรมล  เชียงแรง
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48.1 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กชายวรวัฒน์  กำธรสิริเมธา
2. เด็กชายสุจิตร  แซ่พ่าน
 
1. นายสง่า  กันทะบุญ
2. นายณภัทรพงศ์  ศิริคำ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 53.77 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กชายพีรพงศ์  ศาสนีบุญณิณท์
2. เด็กชายไตรภพ  แซ่เฮ้อ
 
1. นายภควัต  พุทธรักษา
2. นางสาวจรีนา  พุทธรักษา
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 39.72 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านปางมดแดง 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ทองบ่อ
2. เด็กชายภานุพงศ์  ผลาชิต
 
1. นายจำรัส  จ้องสาระ
2. นายอภิชาติ  ดวงศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงธนัญชพรพรรณ  ผัดผวน
2. เด็กหญิงนิธิพร  แต้มงาม
3. เด็กหญิงปพัชญา  สมบูรณ์
4. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  สมนาม
5. เด็กหญิงอัญชลี  วงศ์ใหญ่
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
2. นายศิริโรจน์  จันทร์วงค์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสบขาม 1. เด็กหญิงธัญสินี  สมรวย
2. เด็กหญิงปณิตา  สุคำ
3. เด็กหญิงปริษญาภรณ์  บุญเทพ
4. เด็กหญิงพนิตพร  พรมดวงดี
5. เด็กหญิงสโรชา  บุญธรรม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  บุญทา
2. นางภาวิตา  ปัญญา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงดาราวดี  แซ่เล่า
2. เด็กหญิงพรริดา  กงพลนันท์
3. เด็กหญิงวีนัส  หาญพิชิต
4. เด็กหญิงอรวี  แซ่หว้า
5. นางสาวเพ็ญเพชร  ทองเสถียรกิจ
 
1. นางสาวจันทร์สาย  เวียงคำ
2. นางลำพึง  ใจดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธรรมชัย
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อ้อนเรือน
3. เด็กหญิงณพิชญา  บุญปาละ
4. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  พิชญเตโช
5. เด็กหญิงบุญธิชา  แซ่ย่าง
 
1. นางยุพเรศ  บุตรสิงห์
2. นางวิยะดา  บุญเทพ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านร่องแมด 1. เด็กชายชินพัทธ์  เพชรพัชรากุล
2. เด็กชายณัฐชนน  อรชร
3. เด็กชายธีรโชติ  สิงขร
4. เด็กชายปฏิพล  เปสี
5. เด็กชายภูวรินทร์  มณีแก้ว
 
1. นายณัฐพงษ์  ชุมภู
2. นางสาวเจนจิรา  บัวแดง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงพรนิพา  ศุภอังกูร
2. เด็กหญิงพัชราวรรณ  ชูเส้ง
3. เด็กหญิงมันฑนา  มุทาธร
4. เด็กหญิงวันวิสา  หายโศก
5. เด็กชายสุรสิทธิ์  ยิ่งธนไพศาล
 
1. นางสาวสุกัญญา  พานอรุโณทัย
2. นางสาวเทวี  ใจหมั้น
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 73.2 เงิน 39 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 1. เด็กชายชัชพงศ์  สังโคตร
2. เด็กชายณัฐพล  คงทน
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยชนะ
4. เด็กหญิงวรรณิดา  อินธิยา
5. เด็กชายวิทวัส  ลาบุตรดี
 
1. นางสาวกุลชา  นามอยู่
2. นางสาวพัชญา  ผัดหน้า
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 33 โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) 1. เด็กหญิงอนาราโย  นิมิตรดี
 
1. นางอาไว  เมืองมูล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.75 ทอง 40 โรงเรียนบ้านหย่วน (เชียงคำนาคโรวาท) 1. เด็กหญิงปรียานัฐ  ธนะวดี
 
1. นางเรืองรอง  ศรีจันทร์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประวัง
 
1. นางอัมพวรรณ  ศรีจันทร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงกวินธิดา  มะโนรัตน์
2. เด็กชายทีปกร  บุญแรง
 
1. นางประภัสสร  ดีอุ่น
2. นางพวงพิกุล  โยธาวุธ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. เด็กชายชนาธิป  กันชัย
2. เด็กหญิงพัชริดา  นันทามิ
 
1. นายสุบิน  บุญอินทร์
2. นางศศิธร  บุญทา
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กชายวรชิต  วรกิจพาณิชย์
2. เด็กหญิงสิริยากร  ไพฑูรย์โอภาส
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ตะเขียว
2. นางลำดวน  ปิงยศ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงกิตติมา  วรกิจพาณิชย์
2. เด็กหญิงจุฑามณี   แซ่ฟุ้ง
3. เด็กหญิงดวงสมร   วงศ์บุญชัยเลิศ
4. เด็กชายธนโชติ   ท้าวแก่นจันทร์
5. เด็กหญิงนันธิดา  แหบขุดทด
6. เด็กหญิงปรารถพร  วงศ์บุญชัยเลิศ
7. เด็กหญิงพรพรรณ   ท้าวคำตัน
8. เด็กหญิงวริศรา   แซ่หาญ
9. เด็กหญิงศุภภิชญ์  คิดชัย
10. เด็กหญิงแพรพรรณ  ภูกองไชย
 
1. นางดาณี   ไชยทิพย์
2. นายรุ่งสุริญัณห์   สุนันต๊ะ
3. นางสาวแสงแก้ว  ไชยมงคล
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หมอยาดี
2. เด็กหญิงฉันทิศา  ขันตา
3. เด็กหญิงชมพูนุท  อุทธิยัง
4. เด็กหญิงฐิติพร  งามตา
5. เด็กหญิงธาริณี  เขื่อนแก้ว
6. เด็กหญิงพรจิตตา   สุพรม
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  ทาเขียว
8. เด็กหญิงรัชิตา  ถาวรพงษ์
9. เด็กหญิงวรางคณา  อุทธิยัง
10. เด็กหญิงอชิรญา  แซ่หลี
 
1. นางกิ่งษร  เปาวัลย์
2. นางกำไลทอง  พึ่งพุทธ
3. นางกาญจนา  ตาคม
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.8 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ท่อเจริญไชยกุล
2. เด็กหญิงจันทกานต์   แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงจีราพร   แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงชมพูนุช   แซ่หาง
5. เด็กหญิงรุ่งรวี   แซ่ฟ้า
6. เด็กหญิงฤทัยรัตน์   แซ่โซ้ง
7. เด็กหญิงศิวาพร   แซ่เฮ้อ
8. เด็กหญิงสุมาลี  อนุสาวรีย์ดอย
9. เด็กหญิงเพลงพิญ  เมฆสกุลดี
10. เด็กหญิงเวธินี  ไชยแก้ว
 
1. นายนนท์ธวัช  ยอดเรือน
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  พุฒดี
3. นางสาวธัญสุดา  ยะมงคล
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 78 เงิน 26 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กชายกรวัตร  อินต๊ะนัย
2. เด็กหญิงกุลทิณี  ปิจดี
3. เด็กหญิงกุลสตรี  บัวชมพู
4. นางสาวจิรัชญา   ธรรมทอง
5. เด็กหญิงดวงพร  มาไกล
6. เด็กชายธีรภัทร์  แก่นเมือง
7. เด็กหญิงภัทราภา  เวียงลอ
8. เด็กหญิงวรรณิษา  วางงอน
9. นางสาวอารีย์  ธนะสิทธิ์
10. เด็กหญิงอุสรา  ตันกุล
 
1. นายวิชัย  บ่อแก้ว
2. นายศุภวัตร  ฟูคำ
3. นางสาวนิชาภา  ก๋องติ๊บ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กชายกฤษณะ  ก๋าคำ
2. นางสาวกฤษณา  วงษ์ชาลี
3. เด็กชายจักรพันธ์  ปัญญามูล
4. นายณัฐพล  แสงศรีจันทร์
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไกลถิ่น
6. เด็กชายศรัณย์  ทะนะไชย
7. เด็กหญิงอภิชญา  ไกลถิ่น
 
1. นายวสันต์  ศิริวรรณ
2. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 81 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กชายกฤษฎา  วิชัย
2. เด็กชายจารุวิทย์  คำเรียง
3. เด็กหญิงณัฐติกานต์  คำตัน
4. เด็กชายทินณกร  ใจแน่น
5. เด็กชายธนวัฒน์  สมาธิ
6. เด็กหญิงปวริศา  ทำดี
7. เด็กชายศิวกร  ธรรมอักษร
8. เด็กหญิงสุวาริน  สุทธวงค์
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  หมั้นขัน
10. เด็กหญิงอรวรรณ  มูลแฮ
 
1. นายสุพจน์  บุญนำ
2. นางสาวณัฐพร  บุญเรือง
3. นายนพพล  ธูปมงคล
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1. เด็กชายเทพารักษ์  อะทะเทพ
2. เด็กหญิงเบญจพร  ใจซื่อ
 
1. นายชาลี  มณีชัย
2. นางสาวประทุมวรรณ์  อุ่นเรือน
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 1. เด็กชายชัยเฉลิม  ตติยะบวรชัย
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สีมาฤทธิ์
 
1. นายปรีชา  กาวีเขียว
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายอนันตชัย  คำภูมี
 
1. นางนงคราญ  กาวิละ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงธัญรดา  ทิวาศิริ
 
1. นางเพ็ญศรี  อุ่นเรือน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงนุชจรี  มิกขุนทด
 
1. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ม้าวิชัยกุล
 
1. นางพัทยา  ปัญญาดา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแก 1. เด็กหญิงธัญชนก   หัวนา
 
1. นายสมจิตต์   ปินชัย
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านสบสา (สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 1. เด็กชายณภัทร  เข็มทอง
 
1. นางสาวสุทธิพร  สุทธิกาศ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุจิรา  พูนผลแสนชัย
 
1. นางพัทยา  ปัญญาดา
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. นางสาวศุภิสรา  วารีพิทักษ์
 
1. นางพัทยา  ปัญญาดา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงชนินาถ  เมืองอุดม
2. เด็กชายวุฒิพัทธ์  สมบูรณ์
 
1. นางจิรสิริ์  ศรีสุข
2. นางบัวศรี   โพธิศาสตร์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงสิริกร  จันแสง
2. เด็กหญิงเบญจพร  เวียงคำ
 
1. นางศุภิกา  การะยศ
2. นางชัญญานุช  รูปกลม
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงนิตยา  แซ่โซ่ง
2. เด็กหญิงยุพาพิน  แซ่หาญ
 
1. นางพิมพ์พรรณ  ใจพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  บุญประเสริฐ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. เด็กชายจั๋ย  แซ่ซ่ง
 
1. นางพัทยา  ปัญญาดา
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงสิริญญา  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
2. เด็กชายอ่อน  ลุงซู่
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ซื่อสัตย์
 
1. นายสัมพันธ์  เครือมูล
2. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายยี่  ลุงซู้
2. เด็กชายสาม  กิตติ
3. เด็กชายหนุ่ม  ลุงซู้
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นายสัมพันธ์  เครือมูล
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หวลอารมณ์
2. เด็กชายพิทักษ์  แสนโบราณ
3. เด็กชายสุทธิชัย  พลศิริ
 
1. นายระพินทร์  พรหมเสน
2. นางศรีประทิน  ปราบไพรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 70.67 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เชิญประโคน
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงรัชชประภา  ไชยโยธา
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสุ
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายณัฐพร  หงษ์กลาง
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านทุ่งหล่ม 1. เด็กหญิงกฤติกา  โครงกาพย์
 
1. นางเกศรินทร์  ชลสินธุ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินเจริญ
3. เด็กชายพันธกร  เบ็ญจวรรณ์
4. นายศุภากร  ทองเอก
5. เด็กหญิงอภิสมัย  แซ่ซ้ง
6. นางสาวไพจิตรา  บุญสิทธิ์
 
1. นายอนุสรณ์  ไทยโกษา
2. นายทองเดี่ยว  พินิจ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กหญิงกัญธิญา  ฟ้าแลบ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ดวงทิพย์
3. เด็กหญิงจอมขวัญ  สืบแสน
4. เด็กหญิงจารุกัญญ์  บ้านสระ
5. เด็กหญิงชนมาศ  บ้านสระ
6. เด็กหญิงชนิกานต์  สืบแสน
7. เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำ
8. เด็กชายชัชฎากรณ์  ฟ้าแลบ
9. เด็กชายชัยนันท์  บ้านสระ
10. เด็กชายธนวัฒน์  ดวงทิพย์
11. เด็กหญิงปนัดดา  บ้านสระ
12. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  พริบไหว
13. เด็กหญิงภาพิมล  พินิจ
14. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สืบแสน
15. เด็กหญิงโสภิตา  บุญประคม
 
1. นางธันยนันท์  ทิพย์วิชัย
2. นางกชพร  แทนรอด
3. นายอนุพงษ์  กาหลง
4. นางสาวปรัชญาภรณ์  บ้านสระ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กชายเนตินัย   บัวย้อย
 
1. นางพัชรา  สมควร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 1. เด็กชายศุภกฤษ  พุทธรักษา
 
1. นางสาวจินตนา  สุทธหงษ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กหญิงสุภัชชา  อินต๊ะสิน
 
1. นายเดือน  กาวีละ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 40 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  แซ่โซ้ง
 
1. นายอนุสรณ์  ไทยโกษา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านจุน 1. เด็กชายวรชาติ  ไชยมงคล
 
1. นายถวัลย์  แสงสว่าง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสถาน 1. นายณัฐวุฒิ  บัวย้อย
 
1. นางเมริสา  หัวนา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านควรเก๊าเงา 1. เด็กหญิงนภัสสร  เรืองศรี
 
1. นางวราภรณ์   หมัยเงิน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  สุปิณะ
 
1. นายณรงค์  บุญแรง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสบขาม 1. เด็กชายยงยุทธ  พูนทรัพย์ทวีสุข
 
1. นางภาวิตา  ปัญญา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. นายธันยบูรณ์   จีนเที่ยง
 
1. นายพลพจน์  มูลฟอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 38 โรงเรียนบ้านสีพรม 1. เด็กหญิงฟ้าสวย  สมใจ
 
1. นางกมลลักษณ์  ยะมา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงอภิสมัย  แซ่ซ้ง
 
1. นางกุลรภัส  อินทะรังษี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สบบง
 
1. นางราตรี  ไทยเมือง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนพะวัง
 
1. นายณรงค์  บุญแรง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงรวิสรา  ดาญาใหญ่
 
1. นางวันเพ็ญ  ตุ้ยสาร
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพวงพยอม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมศรี
 
1. นางสาวอารยา  บุญตา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงชลธิชา  โปฒิสาร
2. เด็กหญิงนันท์ณภัทร  นรรัตน์
3. เด็กชายพงศกร  แซ่ลี
4. เด็กหญิงวนาลี  แก้วอุดม
5. เด็กหญิงอนุธิดา  ปิ่นทรายมูล
6. เด็กชายเอกลักษณ์  วงณัฐนากร
7. เด็กหญิงแพรพิไล  ดอนกายะ
8. เด็กหญิงแสงเดือน  เคี้ยมพะสุก
 
1. นายอนุสรณ์  ไทยโกษา
2. นายบุญธรรม  อินต๊ะสิน
3. นางสังวาลย์  เมืองคำ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน 39 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยางนอก
2. เด็กชายณัฏฐกรณ์  หมอยาดี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยสถาน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วการ
5. เด็กชายดิษกรณ์  โยธาดี
6. เด็กหญิงพัสน์นันท์  กันทา
7. เด็กหญิงวรรณา  ยงยศ
8. เด็กหญิงวรัญญา  ชุ่มสา
9. เด็กชายอภิชาติ  พรมกุดตุ้ม
10. เด็กชายอมรพิพัฒน์  หมอยาดี
 
1. นางอารีย์  อินทร์ลือ
2. นางแสงเทียน  อ่อนเจริญ
3. นายเมธี  พึ่งพุทธ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กชายคมกริช   ธนะวงค์
2. เด็กหญิงจันทร์นภา   คุณารูป
3. เด็กหญิงชุตินันท์  สวยสม
4. เด็กหญิงณิชนันท์  ศิรประภารัตน์
5. เด็กชายพงศภัค   ก้าวรุ่งเรือง
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา   อินถา
7. เด็กชายภาณุวัฒน์  จิณะชิต
8. เด็กหญิงวรัญญา  พิมพิสาร
9. นายสิทธิพล   พรหมสุทธิพร
10. เด็กชายอภิวิชญ์   เมืองภา
 
1. นางเฉิดฉาย  บุญช่วย
2. นางพจนา   พรหมเสน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 67.8 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านแฮะ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เก่งเดชา
2. เด็กหญิงกานติมา  เทียมกลาง
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  กานอ้วน
4. เด็กหญิงชัญญานุช  แซ่จ๋าว
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์เพชร
6. เด็กหญิงณัฐนันญา  วนาสันติกุล
7. เด็กหญิงนฤมล  เวสกุล
8. เด็กหญิงรุ่งระวี  จันทนะ
 
1. นางสาวณัจฉริยา  รวมสุข
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 21 โรงเรียนบ้านปงใหม่ 1. นางสาวจันดา  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงนิราภา  แซ่ลี
3. เด็กหญิงปรียากร  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงลาลิกา  วรัญญูนุกูล
5. เด็กหญิงวรรณพร  ฉัตรนาถวรกูล
6. นางสาววันเพ็ญ  จันทรธนวงศ์
7. เด็กหญิงศิริพร  จันทรธนวงศ์
8. เด็กหญิงอัจฉรา  มลเทียน
 
1. นางยุุรฉัตร  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวปิยมาศ  อินทรสัตยพงศ์
3. นางกมลชนก  กลิ่นมาลา
4. นางกัลยาลักษณ์   กันไชยศักดิ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. เด็กชายกฤตภาส  ปันแก้ว
2. เด็กหญิงชนกนันท์  คำแดง
3. เด็กชายชัชชาญชัย  คุณารูป
4. เด็กชายณัฐพล  หวังสันติธรรม
5. เด็กหญิงดวงกมล  อุดกัน
6. เด็กชายธนวัฒน์  เวียงลอ
7. เด็กหญิงธนิดา  ชาภักดี
8. เด็กหญิงบุลพร  พระวิสัตย์
9. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีธนะ
10. เด็กหญิงพิมพิกา  ธีรเวโรจน์
11. เด็กหญิงพิษญา  จันทะนะ
12. เด็กชายรณพีร์  บินดุหมาน
13. เด็กหญิงลีลาวดี  ปิจเจริญ
14. เด็กหญิงวันวิสา  ปิจเจริญ
15. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ใจตุง
 
1. นางศรีประทิน  ปราบไพรี
2. นางสุทิม  ชำนาญญา
3. นางสาวบัวผิน  กันทะใจ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 85.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงพรนภัส  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่ว่าง
 
1. นางมัณฑกานต์  ทิพยมณฑล
2. นางชฎาพร  สูงปานเขา
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงชนันท์กานต์  ปรีชาวงค์
 
1. นางสาวอริสา  คำบุญเรือง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 75.2 เงิน 21 โรงเรียนปาณัทคุณา 1. เด็กชายกฤษดา  ใจยา
 
1. นางสาวอรพรรณ  เตรียมตัว
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. เด็กหญิงเพชรไพลิน  สมศรี
 
1. นางวรัชยา  พุทธสอน
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายอิทธิลักษณ์  สุรินรัตน์
 
1. นางพชรมนฑ์  ไชยสมบัติ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 25 โรงเรียนบ้านฮวก 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  โชคลาภ
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  ยอดแก้ว
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน 1. เด็กหญิงนรานุช  แซ่จาง
 
1. นางยุพิน  อังกูรพร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กชายปณต  บ้านสระ
 
1. นางสาวศศินา  อุ่นเมือง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 70.33 เงิน 20 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รัตนโกสินทร์
2. เด็กหญิงจรรยพร  พรมเสน
 
1. นางศุภาลักษณ์  ศรีคำ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ต้นกวาว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ขันทะ
 
1. นางสาวมณชนานันท์  โรจน์จันทกานต์
2. นางอัมพิกา  คนดี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84.19 ทอง 15 โรงเรียนปัวพิทยา 1. เด็กชายอดินันท์  กอใหญ่
2. เด็กชายเมธาวิน  บุญเรือง
 
1. นายเกษม  เลิศวงศ์รัตนกุล
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.43 เงิน 27 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สมศรี
2. เด็กหญิงสุนิตา  เอี่ยมวิจิตร
 
1. นางวรัชยา  พุทธสอน
2. นายศักดิ์ณรงค์  วงค์คำ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91.87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กชายณัฏฐชาติ  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายประวิทย์  ย่างวินิจฉัย
3. เด็กชายยิ่ง  หาญบุญศรี
4. เด็กชายวรภพ  แซ่ย่าง
5. เด็กชายอนันต์  ทองเสถียรกิจ
6. เด็กชายอิทธิพล  วงศ์ตะวันชัย
 
1. นายวีระชาติ  เบญจาภิวัฒน์
2. ส.ต.ท.วิจารย์  หมดสังข์
3. นางสุพัตรา   สมฤทธิ์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89.3 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  หัวนา
2. เด็กหญิงมินรดา  รวมสุข
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  ไชยลังกา
4. เด็กชายรัชชานนท์  กลางหมู่
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  ติยานันท์
6. เด็กหญิงอริสรา  แสนสม
 
1. จ.ส.อ.จเร  วิฤทธิ์
2. นางสาวชญาภา  สร้อยสวิง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทัศนีย์  กาติ๊บ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ย่าง
2. นางสาวณัฏธิชา  แซ่ซ้ง
3. นางสาวพัชรินทร์  แซ่ท้าว
4. นางสาวรสสุคนธ์  ภัทรสวัสดิ์สันติกุล
5. นางสาววันเพ็ญ  แซ่จ่าง
 
1. นายวีระวัฒน์  เอี่ยมลออ
2. นางสาวจันทร์สาย  เวียงคำ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน 1. เด็กหญิงกมลพร  การะยศ
2. เด็กชายทรงพต  หอมนาน
3. เด็กหญิงสมปรารถนา  หอมนาน
 
1. นางสุุดาภรณ์  จันทร์แจ่ม
2. นางจีรานันท์  หอมนาน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.6 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. นายธีรนัย  คำลือ
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  คำลือ
3. นางสาวสุทธิดา  คำบุญเรือง
 
1. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
2. นางกันย์สินี  ปิจวงค์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 74.86 เงิน 24 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มงคล
2. เด็กหญิงลักษณาพร  การเพียร
3. เด็กหญิงศิรินทรา  อุ่นฟอง
 
1. นางสาวรัตติกุล  บุญเทพ
2. นางสาวสาวิตรี  บุญแรง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.2 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กชายธนโชติ  เริญไธสง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ตลับไธสง
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เจนใจ
 
1. นางอารี  พันธ์ุเมืองมา
2. นางสาวสุทธิพรรณ  หมื่นศรี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. เด็กหญิงกวินนาฎ  เกิดสุข
2. เด็กหญิงพิมพิกา  สาธุ
 
1. นางภุมรา  บุญประเสริฐ
2. นางเพ็ญศิริ  ใจดี
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนบ้านทุ่งแต 1. เด็กชายธนพนธ์  สุทธวงค์
2. เด็กหญิงนิชานันท์  ขัดมัน
 
1. นางสาวจินตรา  สนั่นป่า
2. นางสาวปราณี  คำมาปัน
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 28 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ฉลาดล้ำ
2. เด็กชายสรณพล  เตรียมสอน
 
1. นายประทีป  ทิสา
2. นางสาวอำไพร  สมสมัย
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านจำบอน 1. เด็กชายชินกร  กาติ๊บ
2. เด็กชายนเรศ  ลือนาม
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  แบนขุนทด
2. นางสุกัญญา  กาติ๊บ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. เด็กชายศิวกร  นิธิเกษมสมบัติ
2. เด็กหญิงหัศยารัศมิ์  บำรุงผดุงกิจ
 
1. นายพนม  มณีชัย
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  สืบแสน
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดาวประเสริฐ
 
1. นางสาววิลาสินี  เสมอ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนบ้านฮวก 1. เด็กหญิงณัชชา  ธรรมศิริ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ภาชนะ
 
1. นางสาวพรรณิภา  อินเรียน
2. นางพัลลภา  บุตรดาจันทร์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) 1. นางสาวศศิภา  พานผูกมิตร
2. นางสาวเจนจิรา  สุขใจ
 
1. นายนิรุตต์  เสาหิน
2. นายสง่า  กันทะบุญ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  พึ่งศรี
2. เด็กหญิงสุมาริน  กลิ่นหอม
 
1. นางภุมรา   บุญประเสริฐ
2. นางสาวสุพัตรา  บัวติ๊บ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. นายพุฒิคุณ  บุญครอบ
2. เด็กชายวรเมธ  ป้อมรบ
 
1. นายปิยะวุฒิ  โนขัติมา
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กชายนภัสกร  พึ่งพวก
2. เด็กชายนภัสรพี  ก้อคำ
3. เด็กชายสรัญรัฐ  จันทสาต
 
1. นางวิลัยพร  หงุ่ยกระโทก
2. นางปิยนุช  คุ้มม่วง
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) 1. เด็กชายชัชพิมุข  ก้อคำ
2. เด็กชายพีรพล  ใจประสงค์พร
3. เด็กชายภูวนัย  แซ่ย่าง
 
1. นางณัฐปภัสร์  วงศ์ทิพย์
2. นางคนึงนิจ  รวมสุข
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม 1. เด็กชายทินภัทร  บุญนำ
2. เด็กชายปิยราช  พรมธิ
3. เด็กหญิงพัชรี  กันทะวงค์
 
1. นางสาวอำไพร  สมสมัย
2. นายประทีป  ทิสา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนเทศบาลงิม (คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  อดทน
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุทธวงค์
3. เด็กชายสราวุฒิ  ตาคำ
 
1. นายสุรพันธุ์  สุวรรณศักดิ์
2. นายขวัญชนะ  กิจนุกร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 71 เงิน 40 โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กชายพิทักษ์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายวรวัฒน์  แซ่จ๋าว
3. เด็กชายสิรภัทร  แซ่ท้าว
 
1. นายอุดม  ธีรพัฒนานนทกุล
2. นายภูพิงค์  นันตา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1. เด็กชายจักรตุพล  กิติ
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  หอมนาน
3. เด็กชายเจษฎา  แดงมณี
 
1. นายสุนทรา  ปาละวงษ์
2. นางปราณี  สุขศรี
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านท่าม่าน 1. นายกฤษณะ  น้ำสา
2. เด็กหญิงสุชาวดี  เผ่ากันทะ
3. เด็กหญิงเนตรดาว  สันป่าแก้ว
 
1. นางอรพินธ์  ปัญญาไว
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรดนัย  มูลศรี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.2 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ก๋าแก้ว
2. เด็กหญิงพัชราวดี  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงพัสน์นันท์  บุญหมั้น
4. เด็กชายยุทธนา  สมจิตร
5. เด็กชายศุภณัฐ  วิชัย
6. เด็กหญิงสิริโสภา  แสนวัน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เสมอเชื้อ
2. นายพิเชียร  ศรีวิชิต
3. นางวรางคณา  ศรีวิชิต
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนไชย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำมาปัน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  หินซุย
3. เด็กชายณัฐวิโรจน์  แก้วกลางเมือง
4. เด็กหญิงปิยธิดา  วิชัยสระเกษ
5. เด็กหญิงวนุสสา  บุญหมั้น
6. เด็กหญิงวิสุดา  ชำนาญ
 
1. นายพิเชียร  ศรีวิชิต
2. นางวรางคณา  ศรีวิชิต
3. นางสาวรัตนาภรณ์  คำเผ่า
 
153 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 35 โรงเรียนบ้านสบบง 1. เด็กหญิงกรกนก  คาน
2. เด็กหญิงนภสร  กองติ๊บ
3. เด็กหญิงนวสร  กองติ๊บ
 
1. นายกิตติพงษ์  ขันทะวงค์
2. นางรพีพรรณ  สุมนวิวัฒน์
 
154 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวริษา   วารีนิยม
2. เด็กหญิงวาง   แซ่ลี
3. เด็กหญิงสุภนิดา   แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวเปรมหทัย  ไชยวุฒิ
2. นายภาณุวงศ์  ชัยวร
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 71 เงิน 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงปรินยภัส  อัศวจินดาพล
2. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงอังคณา  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวทิพยรัตน์  ไชยทิพย์
2. นางสาวอภิญญา  ผัดวงค์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 42 โรงเรียนบ้านขุนกำลัง 1. เด็กหญิงธนพร  วิริยะส่องแสง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ใจเปรมปรีดี
3. เด็กหญิงอรวรา  วิริยะส่องแสง
 
1. นายชาญณรงค์  สุภา
2. นางสาวอวยพร  สามารถ
 
157 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1. เด็กหญิงญาตาวี  สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงณิชกุล  บุญเติม
3. เด็กหญิงรินลาวันทร์  บุญมี
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ชาญเชี่ยว
2. นางสาวประทุมวรรณ  อุ่นเรือน
 
158 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.6 ทอง 33 โรงเรียนบ้านสักทุ่ง 1. เด็กหญิงประภัทรสร  หวลอารมณ์
2. เด็กหญิงพิมพิกา  ศรีวิชัย
3. เด็กหญิงอรพรรณ  สักลอ
 
1. นายสายันต์  ขึ้นนกขุ้ม
2. นางสาวลักษิกา  แก้วทิยาเวชย์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.4 ทอง 42 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อนุชิตวรการ
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  แซ่จาง
3. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวพัทยา  เวียงคำ
2. นางสาวศิริขวัญ  หวลอารมณ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กชายกิตตินันท์  หายโศรก
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ชาวเวียง
3. เด็กหญิงณัฐชยา  หายโศก
 
1. นางอัมพวา  อบเชย
2. นางยุพเรศ  บุตรสิงห์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 84 ทอง 27 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงณัฐริดา  ธนะวงศ์
2. เด็กหญิงภิรมณ  ไชยมงคล
3. เด็กหญิงวริศรา  สร้อยทองสุข
 
1. นางกรุณรัตน์  ไชยสถาน
2. นายสิทธิกร  ศรีวงศ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงนภัสสร  อัศวจินดาพล
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรกิจพาณิชย์
 
1. นางพิมพ์พรรณ  ใจพันธ์
2. นางสาวกัญญาภัทร  ใฝ่ใจ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงจรณี  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงชนันภรณ์  แซ่ซ้ง
3. เด็กหญิงนฤวี  แซ่ย้าง
 
1. นางบัณฑิตา  นาต๊ะ
2. นายทองเดี่ยว  พินิจ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดอนมูล 1. นายทิชานนท์  สุขนุช
2. เด็กชายประดิพัทธ์  หวลอารมณ์
3. นายสุภนัย  ปราวี
 
1. นายระพินทร์  พรหมเสน
2. นางสาวบุษกร  ไกรโหมด
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีกันไชย
2. เด็กหญิงปุญญิศา  ถานาเรือ
3. เด็กชายพิพัฒน์  สุภาไตร
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นางศรีทอง  อินถา
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กหญิงณัชชา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงวราทิพย์  จันทร์ฝา
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  แซ่โซ้ง
 
1. นางธนัชพร  อุปมา
2. นายอุดม  อรหันต์
 
167 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านปัว 1. เด็กชายยุทธนา  บัวระภา
 
1. นางกาญจนา  ประยูรคำ
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายรัชพล  ชาวสวน
 
1. นางสาววาสนา  วรรณโกฏิ
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านทุ่งติ้ว 1. เด็กชายนฤดม   นิตยาชิต
 
1. นางผกาณิต   บัวย้อย
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1. เด็กหญิงปพิชญา  อะทะเทพ
 
1. นางเกษราภรณ์  มีหลาย
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปางถ้ำ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  นำโชคชัยเจริญ
 
1. นางผาณิตดา  วงศ์ขจร
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 73.4 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงชนากานต์  แสวงผล
2. เด็กชายธนพนธ์  เวียงคำ
3. เด็กชายศตวรรษ  เมืองมูล
 
1. นายทองคำ  ทากัน
2. นางนวลจันทร์  ศรีจันทร์
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กชายยุทธพิชัย  ผาแก้ว
2. เด็กชายศุภากร   คำลือ
3. เด็กหญิงอรกานต์   อนัน
 
1. นางศิรินุช  ศิวธรรมรัตน์
2. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
 
174 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.4 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายวัชรกร  แซ่ซ้ง
 
1. นางดาณี   ไชยทิพย์
2. นางสาววรรณลิสา   พงศ์ธัญวัฒน์
 
175 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.8 เงิน 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงจินดา  แซ่ย่าง
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  หาญสุวรรณชัย
 
1. นางดาณี   ไชยทิพย์
2. นางสาววรรณลิสา   พงศ์ธัญวัฒน์
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 65.2 ทองแดง 23 โรงเรียนสาธิตวิทยาเชียงคำ 1. เด็กหญิงกัญจนลักษณ์  บุญทา
 
1. นางแจ่มศรี  เสนาธรรม
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.2 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายทองคำ  ศรีพงษ์สานต์
 
1. นางสาวแสงแก้ว  ไชยมงคล
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายสายธาร  วงศ์ใหญ่
 
1. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแวนโค้ง 1. เด็กหญิงใบเงิน  ไกลถิ่น
 
1. นายเสรี  ชัยแก้ว
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 74.6 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายพงศธร  สิทธิกัน
 
1. นายสังเวียน  บุตรภักดี
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านสา 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  อินสุยะ
 
1. นางสาวพรทิพย์  วงศ์ใหญ่
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 1. เด็กชายวีรพงศ์  สังโคตร
 
1. นางสาวภิชญา  วงศ์ษา
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บัวแดง
 
1. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสถาน 1. นายณัฐวุฒิ  บัวย้อย
 
1. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) 1. เด็กหญิงยูชิตา  อุ่นใจ
 
1. นางธมนวรรณ  คำเรือง
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  กาศทาสี
 
1. นายณรงค์  บุญแรง
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 36 โรงเรียนราชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชรัลชัย   แซ่โย่ง
2. เด็กชายชวกร   วารีนิยม
3. เด็กหญิงญาดา   แซ่ท้าว
4. เด็กหญิงวิภาดา   เตรียมพยุง
5. เด็กหญิงหยาดฟ้า   เตรียมพยุง
6. เด็กหญิงอลีน่า   แซ่เล่า
 
1. นางสาววนิดา  มีสุข
2. นางสาวอัมภา  ทารินทร์
3. นางอรวิภา  ใสคำฟู
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเลี้ยว 1. เด็กหญิงปัชญานันท์  ชำนาญ
2. เด็กชายศักดากร  งามตา
3. เด็กหญิงอรยา  โลแพทย์
 
1. นางสุพรรณี  นันทะไสย
2. นางสาวสิรีทอน  นาคเวียง
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.2 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายจรัญชัย  สุนันต๊ะ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  อุทธิยัง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ธนะจักร
 
1. นายอุดม  ปงคำเฟย
2. นายเวทิน  เปาวัลย์
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กชายพิทักษ์  แซ่ท้าว
2. เด็กชายสหภาพ  แก้วอุดม
3. เด็กชายอิสระ  แซ่ซ้ง
 
1. นางกนกวรรณ  เขียนโพธิ์
2. นายพิชิต  เตชะนา
 
191 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.2 เงิน 4 โรงเรียนบ้านจุน 1. เด็กชายธนพล  ขัติยศ
2. เด็กหญิงศศิวิภา  ไชยสถาน
 
1. นางอารีย์  ศศิภัทรกุล
2. นางศิริรัตน์  ศูนย์กลาง
 
192 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านน้ำปุก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เรียงฤทธิ์
2. เด็กชายวีรพงศ์  สังโคตร
 
1. นางสาวพัทยา  เวียงคำ
2. นางปฏิญญา  ดวงศรี
 
193 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68.6 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายธนโชติ  แก่นสาร์
2. เด็กหญิงศุภานันท์  เขื่อนเมือง
 
1. นางเมริสา  หัวนา
2. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
 
194 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน 1. เด็กชายธนาวัฒน์  เย็นใจ
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  ดุลดิถี
 
1. นางภุมรา  บุญประเสริฐ
2. นางสาวสกุณา  ศรีจันทร์
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.4 ทอง 41 โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กชายวายุ  จันทร์รอด
2. เด็กชายวิทวัส  บุญมา
3. เด็กชายอภินัทธ์   จันทร์มา
 
1. นายสุกิจ  มหาวงศนันท์
2. นายสังเวียน  บุตรภักดี
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ชาญชัยพิทักษ์สิน
2. เด็กชายวายุ  แซ่หาง
3. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาววรรณลิสา   พงศ์ธัญวัฒน์
2. นางสาวอภิญญา  ผัดวงค์