สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1. เด็กชายเอ   กิตติพัน
 
1. นายณัฐวัชร    อ้อยแขม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงศศิกานต์   บุญตา
 
1. นางบาหยัน   รัตนปฏิมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 33 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงมาริสา  แสงบำรุง
 
1. นางสาวบุษบา  ฤกขะเมธ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 52.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เรืองศรี
 
1. นางจีรนาฎ   คำแสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 73.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 1. เด็กหญิงญาดาวดี  ใบเตย
 
1. นางประสานสุข  เรือนมูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  จูด้วง
 
1. นายธีรวุฒิ  กุศลวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79.4 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงอชิรญา   ดิษฐ์ชาวนา
 
1. นางเสาวภาคย์   เลยะกุล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 39 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 1. เด็กหญิงเมทินี   ต้นมาลี
 
1. นางฉวี  มีผึ้ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายวชิร   วิมล
 
1. นางสาววาสนา   รุ่งอินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  คันทัพ
 
1. นางณิชนันทน์  อาตวงษ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงสุภัทรา   ชนะนิล
 
1. นางสาวบุษบา  ฤกขะเมธ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76.8 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงปพิชญา   ศิริเอก
2. เด็กหญิงพิริยากร  จันทร์เจริญ
3. เด็กหญิงสิริวิชญ์   ปินใจ
 
1. นางธนิกานต์   ศรีทอง
2. นางสุภัทรา   สิงหเดช
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงนพนลิน   บัวสวน
2. เด็กหญิงนฤมน  อ่อนพันธ์
3. เด็กหญิงอัชญาภา   จัตตุมาศ
 
1. นางสาวพจนา   บุญคุ้ม
2. นางสัตริยาภรณ์   บุญวัฒน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงจันทร์  เดชตระกูล
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปานท่าฬ่อ
3. เด็กหญิงวรรณภา  พันธุระ
 
1. นางสาวสุนทร  คัดชานันท์
2. นางสาววรรณจุรี  แถวโพธิ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงวรินทรา   สุขสมัคร
2. เด็กหญิงอารยา   ไทยดี
 
1. นางเสาวภาคย์   เลยะกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์   ทิพย์เนตร
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  สุดศรีวัง
2. เด็กหญิงสมฤทัย  ราชบุญเรือง
 
1. นายธีรวุฒิ  กุศลวงศ์
2. นางวาสนา  กุศลวงศ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ยังเพ็ง
2. เด็กหญิงอาทิตยา   จันทร์เจริญ
 
1. นางปัณณพร   เมืองเหลือ
2. นางลัคคณา  ถาวรพันธ์ุ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จูมกุมาร
2. เด็กหญิงพีชานิกาณ์  แสงพิมพ์
 
1. นางคำรัก  โพธิบัติ
2. นายอารักษ์  โพธิบัติ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  เพ็ชรพงศ์
 
1. นางสมพิศ  ชื่นอารมย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายธัชทร   ภัทรศิตานนท์
 
1. นางวิรัต   ชาญณรงค์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 1. เด็กหญิงพรประกาย   มานิตย์
 
1. นางวิลาสินี  บุญม่วง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71.5 เงิน 38 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงนภัสกร  จันทร์เนียม
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  พิสมัย
3. เด็กหญิงรัตติกาล  บัวใหญ่รักษา
 
1. นางสาวณิวัฏตรา  จารุฤกษ์
2. นางสาวนฤมล  แฮนหลุน
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงภรณ์เพชร  สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงวรัญชลี  เทียมศร
3. เด็กหญิงวรัญญา  ทรงมาก
 
1. นายพรรษวุฒิ  ธนูทอง
2. นางสาวภัทรภร  แสงจำปาธนัช
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 70 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงสุทธดา  แสงดอกไม้
2. เด็กหญิงเจรนันท์   แพรเปีย
3. เด็กหญิงแพรวา   จันทรเทศ
 
1. นางประพันธ์   เหล็กกล้า
2. นางสาวจิราวรรณ   รินทรา
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  แสนแสง
2. เด็กหญิงปณิดา  ม่วงปราง
3. เด็กหญิงภรภัทร  พุ่มดารา
 
1. นายขรรณ์ชัย  เวชพร
2. นางอมรรัตน์  รัศมี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงปุณธิดา   เจนสาริกิจ
2. เด็กหญิงโสภิดารัตน์   ปานแสง
 
1. นางสาวปวีณา  ไพศาลสุขสมบูรณ์
2. นางลัคคณา   ถาวรพันธุ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กชายพรหมประดิษฐ์  เสพรม
2. เด็กชายศิริชัย  ประจำถิ่น
 
1. นายอารักษ์  โพธิบัติ
2. นางคำรัก  โพธิบัติ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายปัณณธร  ภัทรากร
 
1. นางสาวอนุสรา  อยู่ศิริ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายภูริช  ภัทรประดิษฐ
 
1. นางสาวอนุสรา  อยู่ศิริ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงฐิตาภา   เหมือนทองดี
 
1. นางสาวพรรณงาม   รอดฟ้า
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 87.46 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายนราวิชญ์   ชาญณรงค์
2. เด็กชายสุทธีกานต์   ทองห่วง
 
1. นางปัณณพร   เมืองเหลือ
2. นางลัคคณา  ถาวรพันธ์ุ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84.19 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงวรรณิสา   จันทะบาล
2. เด็กหญิงอาทิตยา   สมบุญยอด
 
1. นายปรีดา   เหลือบแล
2. นางสาวกฤติยา    อินทิพย์
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ชาเมืองกุล
 
1. นายพิสันติ  นิ่มวรรณัง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำคุณเมือง
 
1. นางนิรันดร์  บุญมี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายชลันทร   ภาษิตานนท์
2. เด็กชายณัฐชวิศ  ดุสิตสุนทรกุล
3. เด็กหญิงอริสรา   วรรณไพบูลย์
 
1. นางสุรัสวดี   ด่านพิไลพร
2. นางสาวชุลีภรณ์   บุญเรศ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  บุญรักษา
2. เด็กหญิงสุวพิชญ์  ดอนแดนปิ่น
3. เด็กชายอำนาจ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวพิชชาภา  ท้าววัฒนากุล
2. นายวุฒิพงษ์  หมอกมืด
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.3 ทองแดง 38 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  รุ่งอินทร์
2. เด็กหญิงพัฐสุดา  บุสโต
3. เด็กหญิงสุพรรษา  โคศิลา
 
1. นางนิตยา  วิลัยรัตน์
2. นางสาวณฐมน  ตั้งสิทธิโชค
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงธิติมา  พากเพียร
2. เด็กหญิงอรอุมา  นิละกุล
3. เด็กหญิงอริศา  สอนรอด
 
1. นางสาวสมบัติ  มูรามัญ
2. นางสาวศุภัทรฐินีย์  ศรีนาราง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 31 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงภัคจิรา   ม่วงมี
2. เด็กหญิงภาวิญา    สิงห์วี
3. เด็กหญิงเปมิกา   อยู่พันธ์
 
1. นางนันท์นภัส  นุชพ่วง
2. นางวนิดา  จันทรมณี
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กชายจิรทีปต์   กล่ำใจดี
2. เด็กชายพีรภัทร   พัฒนากุล
3. เด็กชายรังศิโรจท์   ทองชาติ
 
1. นางวนิดา  จันทรมณี
2. นายสุธนุ  จันทรา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงณิชชรีย์   โชควรเลิศธนนท์
2. เด็กหญิงเกศวิไล   สังข์ทอง
3. เด็กหญิงเพชรภัสรา   ด่านพิไลพร
 
1. นางสาวชุลีภรณ์   บุญเรศ
2. นางสุรัสวดี   ด่านพิไลพร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงวรรณพร  แก้วคง
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ดาธูป
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  โยติง
 
1. นางสาวภัทรภร  แสงจำปาธนัช
2. นายสมมาตร  เทศแก้ว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 71.6 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงบุญญาพร   บุญวัดหงษ์
2. เด็กชายพีรภัทร   สว่างเมฆ
 
1. นายณัฐพัฒน์   มูลคำ
2. นายอนุชา   ม่วงเขียว
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. นายชิษณุพงศ์    อัตตพรต
2. นายนาราภัทร   ศรบุญทอง
 
1. นางวนิดา  จันทรมณี
2. นายสุธนุ  จันทรา
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68.06 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 1. เด็กชายปรเมต   ทองแจ่ม
2. เด็กชายเตชิต   ขมิ้นเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา   เถื่อนชื่น
2. นางนพภาภรณ์   สุขประเสริฐ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 51.84 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กมลาไสย์
2. เด็กชายมงคล  กันปา
 
1. นายไพโรจน์  บุญยิ้ม
2. นายวิจิตร  ไทยลา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 38.31 เข้าร่วม 41 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายวันชัย  หงษ์สัมฤทธิ์
2. เด็กชายโชต  ทองเผือก
 
1. นางสาวกัญญา  อินทร์ยอด
2. นางสาวปริชมน  พุ่มพวง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.15 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายปัญญา  ทุมแก้ว
2. เด็กชายสิรภพ  กมลาไสย์
 
1. นายวิจิตร  ไทยลา
2. นายไพโรจน์  บุญยิ้ม
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 59.7 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กชายธนโชติ  ลอรักษา
2. เด็กชายพีรพัฒน์  วงษ์สีดา
 
1. นายวิจิตร  ไทยลา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์  คำเงิน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  เที่ยงอยู่
2. เด็กหญิงกาญจนา  ยอดคำ
3. เด็กหญิงธิดาพร  กุลรัมย์
4. เด็กหญิงลักษิกา  ย่านส้ม
5. เด็กหญิงอภิสุตา  แสงโสด
 
1. นางอัชรา  จันแดง
2. นางสาวผลิตา  เขียวปั้น
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มุจรินทร์
2. เด็กหญิงนฤมล  สุขงานสันเทียะ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  บุราคร
4. เด็กหญิงวรรณวลี  ปรีเปรม
5. เด็กหญิงสัตตบงกช  อ่อนละมูล
 
1. นางธนันท์ธร  พิมลบุตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ปานทิพย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงจิรัชยา   บุญพวง
2. เด็กหญิงชยิสรา   โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงณิชกุล   พ้องพงษ์ศรี
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์   แซ่ตั้ง
5. เด็กหญิงอริสา  รุ่งกูล
 
1. นางสุปรียา   นามั่น
2. นางสาวกฤติยา   อินทิพย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 1. เด็กหญิงจีระอาภา  ศรีทิน
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  บัวผัน
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  บุปผาวรรณา
4. เด็กหญิงผริตา  รอดผลุย
5. เด็กหญิงเกตุนภา  บุญยานนท์
 
1. นางจินตนา  เชื้อต่อมา
2. นางทองกร  นนทโคตร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงนิชานันท์  สุขสวาท
2. นางสาวบงกช  เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงปัญรญาณีย์  ศรีบุตรษา
4. เด็กหญิงผกามาศ  ป้องเศร้า
5. เด็กหญิงอริษา  เผือกกลั่น
 
1. นางสาวนวพร  เฉลยไข
2. นางสุภาพร  ถาวรศักดิ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 1. เด็กชายณัฐดนัย  ยอดหมวก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สังฆะมณี
3. เด็กชายปพนสรรค์  บุญคง
4. เด็กชายเตชินทร์  สมบูรณ์พร
5. เด็กชายไกรวิชญ์  ทองสง่า
 
1. นายศิริวัฒน์  บุญโตนด
2. นายรัฐพงษ์  ชูมก
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายชัชพล  สุกสอน
2. เด็กชายณัฐกานต์  แป้นทอง
3. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์กล่ำ
4. เด็กชายศุภกิจ  เมฆชอุ้ม
5. เด็กชายอาทิตย์  นาคนวล
 
1. นายนรงฤทธิ์  ศรีทอง
2. นายเอกชัย  รุ่งเรือง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง 10 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กหญิงเปรมฤดี   อยู่จันทร์
 
1. นางนิศารัตน์   จันทะศรี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.5 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงสุวภีร์  อุ่นวงศ์
 
1. นางนุชรียา  ดีมี
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงจิรนันท์   จันทร์หา
 
1. นางสุปรียา   นามั่น
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายภูริ   สวนปาน
2. เด็กหญิงศรณ์จิรา   ใจตรงดี
 
1. นางสาวบุษยา   ทองชุบ
2. นางศรีนวล  มิ่งมิตร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายศุภกร  อินแพง
2. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  สุขหนุน
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สร้อยจิตร
2. เด็กชายวชิรวิทย์  อุดมดี
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังทับยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ภู่พันธ์
2. เด็กหญิงจันทิมา  เทศแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐพร  ตุงคะศิริ
4. เด็กหญิงธนาพร  เปรมทอง
5. เด็กหญิงพันธิสา  ปิ่นเงิน
6. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โสมดวงแก้ว
7. เด็กหญิงวรรณภา  สุวรรณอ่อน
8. เด็กหญิงวรัญชลี  เจริญสุข
9. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทรา
10. เด็กหญิงสุภาวิณี  แตงศรี
 
1. นางปวีณา  สวนกุหลาบ
2. นางปทมา  เผ่าสวัสดิ์
3. นางทุเรียน  ศิริอ่อน
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินพัน
2. เด็กหญิงจิตนภา  สำลี
3. เด็กหญิงนภาพร  นาคเอม
4. เด็กหญิงปัญญาพร  สิงห์สง่า
5. เด็กหญิงพอเพียง  ระบอบ
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทุมพร
7. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีทับทิม
8. เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทร์เงิน
9. เด็กหญิงวิภาวดี  ศรีลินลี
10. เด็กหญิงสายรุ้ง  โพธิ์จร
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
3. นายไสว  ผังดี
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 79.8 เงิน 38 โรงเรียนบ้านป่าแซง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  แตงทรัพย์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  กุลวงค์
3. เด็กหญิงณัฐนิชา   สุพร
4. เด็กหญิงณิชารีย์  สอนขำ
5. เด็กหญิงทักษพร  เทียมอ๊อต
6. เด็กหญิงทิวารัตน์  พิลึก
7. เด็กหญิงนฤมล  จอมแสง
8. เด็กหญิงปนัดดา  อิ่มแจ้ง
9. เด็กหญิงปรัญญา  สีสุกสาม
10. เด็กหญิงวราภรณ์  โสมอินทร์
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  เนตรวงษ์
2. นางสาวสายธาร  หมอนคุด
3. นายปรัชญา  พร้อมวงศ์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 75 เงิน 27 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กชายชิษณุพงค์   บัวดี
2. เด็กชายฐณะวัฒน์   สุขประเสริฐ
3. เด็กชายทีปพนธ์   จันทวาท
4. เด็กชายนพรัตน์   ฉิมจิ๋ว
5. เด็กชายภควัต   แซ่อือ
6. เด็กชายภาณุพงศ์   อัครชัยวิวัฒน์
7. เด็กชายวชิรวิทย์  อุปกูล
8. เด็กชายศราวุธ   รอดขาว
9. เด็กชายอดิเทพ   น้อยพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจตุรงค์   นาดี
2. นางสาวสุพรรณิการ์  นาป้อม
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 1. เด็กชายสรวิชญ์   คำอ่อน
2. เด็กหญิงสุณิสา  พลราช
 
1. นายชำนิ  ชมภู
2. นางกัลยกร   พันตรีเกิด
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรเมธ  เกตุพิจิตร
2. เด็กชายสิทธิพล  พูลแก้ว
 
1. นางพิมพัชฌา  เส็งพานิช
2. นายวัชรชัย  ท้วมหลุ่น
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 44 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริวิมล  กันจู
 
1. นางศุกฤตา   ภู่ระหงษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 71 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายวีรภัทร  ทองดอนยอด
 
1. นายเอกพันธ์  ศิริเขตรกรณ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 37 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กชายรัชชานนท์   กลัดเฟื่อง
 
1. นางศุกฤตา   ภู่ระหงษ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  หอมพวงภู่
 
1. นางศุกฤตา   ภู่ระหงษ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงสรพัด   คำจริง
 
1. นางศุกฤตา   ภู่ระหงษ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  หวังคุ้มกลาง
 
1. นางศุกฤตา   ภู่ระหงษ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใบศรีทอง
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงหงส์ทอง  เกตกิจการ
 
1. นางจีระภา  เอมเอี่ยม
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 37 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทีเพ็ง
2. เด็กหญิงวรกานต์  ยิ่งเจริญวงศ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  กวยทะวิมล
2. นางสมถวิล  ศรีฉ่ำ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชัยวิเศษ
2. เด็กชายอัครพล  เหล่ารอด
 
1. นางสาวสาวิตรี  กวยทะวิมล
2. นางสมถวิล  ศรีฉ่ำ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กชายยศพนธ์  สุกใส
2. เด็กหญิงอรทัย  ทองเนื้ออ่อน
 
1. นางทองเหรียญ  กลิ่นแย้ม
2. นายถวิล  วัดเกวี้ยพงษ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กชายเมธี   ช่อชั้น
 
1. นางอริยา   เปรมปรี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 1. เด็กหญิงดาปนีย์  แสงศรี
2. เด็กชายธาวิน  เขียวขำ
3. เด็กชายวีรภัทร  สายสุวรรณ
 
1. นางสาวภรณ์นภัส  ธัญโรจน์ธำรงกุล
2. นายธนกฤต  เต็งสุวรรณ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ุสุทา
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ใหม่เหลือง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  กุผารัง
 
1. นางวลัยภรณ์  ธนสัมบัณณ์
2. นายธนกฤต  เต็งสุวรรณ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 1. เด็กชายกึกก้อง   ชูจิตร
2. เด็กหญิงทัตสิกา   บัวดี
3. เด็กชายปิยะ   จันทร์แจ้ง
 
1. นางบุญเลื่อน  เถื่อนชื่น
2. นายสมชาย   เถื่อนชื่น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   สังข์ทอง
 
1. นายอนุชิต  จันทร์ย้อย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงอลิษา  รุ่งกุล
 
1. นายปฏิวัติ  ยอดเถื่อน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.5 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายศุภณัฏฐ  แรงขิง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  มั่นคง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงอัยการ  หลวงสนาม
 
1. นายปฏิวัติ  ยอดเถื่อน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กหญิงนภัสสร  สมบุญยอด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  มั่นคง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงรัตน์ชฎาภรณ์  ชูชื่น
 
1. นายปฏิวัติ  ยอดเถื่อน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายรัตนวิชญ์  โกสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  มั่นคง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงณัฐฤทัย  คอยเอื้อชาติ
 
1. นายปฏิวัติ  ยอดเถื่อน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 78 เงิน 20 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุกัญญา   ชุ่มประมล
 
1. นายกีรติ  จันทรมณี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 19 โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงกาญธิดา  เจริญคงคา
 
1. นายทิพย์  นามประเสริฐพร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 73.5 เงิน 23 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 1. เด็กหญิงกฤติมา  แย้มสุวรรณ
 
1. นางสาวศิริรัตน์   พรมมาศ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงปิยะดา  ช่อชั้น
 
1. นายปฏิวัติ  ยอดเถื่อน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงภรภัทร   บานเย็นงาม
 
1. นายพัชชาณัฐ  อัตพรต
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ปิ่นเพชร
 
1. นายปฏิวัติ  ยอดเถื่อน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุดสวาสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  มั่นคง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายศตวรรษ  มั่นหมาย
 
1. นายนิธิศ  การสมดี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 72 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  อินเกิด
 
1. นายพัชชาณัฐ   อัตพรต
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สร้อยทองบม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ยอดสมใจ
3. เด็กหญิงจนิศิตา  ใจใหญ่
4. เด็กหญิงจิรัชยา  พะวร
5. เด็กหญิงปวีณา  สิงห์กวาง
6. เด็กหญิงพิชชาอร  สิงห์วี
7. เด็กชายวุฒินันท์  ลอสวัสดิ์
8. เด็กหญิงสุชาดา  บุตรสะไล
 
1. นางมานพ  สมบุญยอด
2. นางจำเนียน  อาษารบ
3. นางรุ้งทอง  ภูเขาใหญ่
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ภู่
2. เด็กหญิงชาลิสา  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณัฐชยา  อุดมไชย
4. เด็กหญิงณัฐพร  ขจรศรี
5. เด็กชายณัฐพล  แพรงาม
6. เด็กชายธนวินท์  ให้สุข
7. เด็กหญิงธนัชชา  ศิริแตง
8. เด็กชายธนาธิป  สุขเปีย
9. เด็กชายธีรพงษ์  สุขขันทอง
10. เด็กหญิงบุญญรัตน์  คงประดิษฐ์
11. เด็กชายปฎิพัทธ์  ปานทอง
12. เด็กชายพชร  บุญเขียน
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรพงศ์
14. เด็กหญิงวลัยพร  แก้วกำพล
15. เด็กหญิงศศิฉาย  เทพศร
16. เด็กหญิงศศิลักษณ์  สวัสดิ์เมือง
17. เด็กหญิงสุราทิพย์  คงรอด
18. เด็กชายอนุชิต  เทศแก้ว
19. เด็กหญิงเบญญาภา  พันวิเศษ
20. เด็กหญิงเพชรมณี  จาดมี
 
1. นายปัญญา  เกี้ยวเกิด
2. นางฉลวย  เกตุดี
3. นางอารีย์  สุคนธวิโรจน์
4. นางวริศรา  ทองสุข
5. นางสาวอัมพร  ปัดชัยภูมิ
6. นางชนิภา  บุญผ่อง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายกรรชัย  สิงห์ป้อง
2. เด็กชายกษิดิศ  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงกัลยา  นาสิงห์คาล
4. เด็กชายคณิศร  ศรีคันชัย
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วสัมฤทธิ์
6. เด็กหญิงฉัตรชนก  พ่วงศิริ
7. เด็กชายชยุตม์  ทองเชื้อ
8. เด็กหญิงชลธิชา  ด้วงหนองบัว
9. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ภูศรี
10. เด็กชายณัฐณิชา  อุระอิต
11. เด็กหญิงณัฐพร  ผิวงาม
12. เด็กหญิงดวงกมล  ปัตตะแวว
13. เด็กหญิงทิพย์รดา  ชัยสิทธิ์
14. เด็กหญิงทิพานัน  บุรีหลง
15. เด็กหญิงธนพร  ท่อนจันทร์
16. เด็กหญิงธนัญญา  นิลคง
17. เด็กชายธิติสรร  ใจเที่ยงธรรม
18. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนจันทร์
19. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีบุญเรือง
20. เด็กชายบุญรักษ์  เอี่ยมสุวรรณ
21. เด็กหญิงปวรัตน์  อุชี
22. เด็กหญิงปาณิสรา  คำปิง
23. เด็กหญิงผกามาศ  พัดพรม
24. เด็กหญิงพลอยสุดา  กรรณรัตน์
25. เด็กหญิงรวิวรรณ  ไวธัญกรรม
26. เด็กชายระพีพัฒน์  เกตุอ่อน
27. เด็กหญิงวรรณิดา  วันทอง
28. เด็กหญิงวรรณิสา  สารคาม
29. เด็กชายวรากร  จรขำ
30. เด็กหญิงศรัณย์พร  สุทธิประภา
31. เด็กชายศรายุทธ  แนบกลาง
32. เด็กหญิงสุชัญญา  สนามทอง
33. เด็กหญิงสุภา  แซ่จิว
34. เด็กหญิงอนามิกา  สว่างเพ็ง
35. เด็กหญิงอรนลิน  แสงคำ
36. เด็กชายอรรถพร  นาเสงี่ยม
37. เด็กหญิงเบญจาภา  แสนคำลาง
38. เด็กหญิงเปรมิกา  บุญยัง
39. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แก้วทอง
40. เด็กหญิงโยษิตา  โสมนัส
 
1. นายธานี  ไรยนารถ
2. นายกฤษดา  จาดพุ่ม
3. นายสิรภพ  มีจาด
4. นางประมวล  บุญจันทร์
5. นายกฤษณะ  หมื่นหาญ
6. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
7. นางสาวชณัฐธัญนพ  ธัญรัตน์ทวีลาภ
8. นางสาวระมิตรา  จุมปา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 41 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 1. เด็กชายณรงค์เดช  บุญตาม
 
1. นายสมพาน  ม่วงแจ่ม
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายคณิศร  ศรีคันชัย
 
1. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กหญิงอริสรา  ศรีใส
 
1. นางนารีรัตน์  หุ่นทอง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชำนาญ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ส่งประเสริฐ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.25 เงิน 19 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 1. เด็กชายณรงค์เดช  บุญตาม
 
1. นายสมพาน  ม่วงแจ่ม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายอานนท์  จำปานิล
 
1. นางสาววาสนา  ต้นทุน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงอรไพลิน  ไกรสร
 
1. นางดาวเรือง  ฟักรักษา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงญาดา  พะเทศ
 
1. นางขวัญเรียม  มณีธรรม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 37 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กชายอรรตชัย   ศรบุญทอง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อยู่พันธ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กชายภัลลพ  พรมรอด
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ส่งประเสริฐ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงอริศรา  แซ่จันทร์
 
1. นางสาวเพ็ญสุภา  ขวัญแจ้ง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชำนาญ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ส่งประเสริฐ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กชายอดิศร  ชาติเวช
 
1. นางยุพา  เฟื่องโชติการ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กชายสุชาติ  เกิดจันทึก
 
1. นางนารีรัตน์  หุ่นทอง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงอรไพลิน  ไกรสร
 
1. นางดาวเรือง  ฟักรักษา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 1. เด็กหญิงวิชญาภรณ์   บุญสายยัง
 
1. นางกัทลี   คารมปราชญ์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงกาญจนา  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงธนพร  มณีสรากุล
3. เด็กหญิงธิติมา  กลมสี
4. เด็กชายพงศ์พัฒน์  สินสุวรรณ
5. เด็กหญิงพัชราวดี  ขำชุ่ม
6. เด็กชายภูวดล  นีระพันธ์
7. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ชูแก้ว
8. เด็กชายโทวรินทร์  สุขากุล
 
1. นางพรธนา  แก้วทอง
2. นางกัลยา  กล่อมแก้ว
3. นายอิสระ  วิรัชพินทุ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78 เงิน 33 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อรเอี่ยม
2. เด็กหญิงกันยา  ศรีสมุทร์
3. เด็กหญิงวริษา   มุสิกะพันธ์
4. เด็กหญิงวันวิสา  บุญมา
5. เด็กหญิงสิราวรรณ  บุญปู่
6. เด็กหญิงสุนิษา   ทิมโล่
7. เด็กหญิงอภิญาดา  ศรีสมุทร์
8. เด็กหญิงเกวลิน  บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวเทพอักษร   สว่างดี
2. นางสาวปนัฏฐา   เชี่ยวชาญ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายชนัฐ  อ่ำปั่น
2. เด็กชายดุสิต  แก้วขวา
3. เด็กชายพิษณุ  บุปผาสวรรค์
4. เด็กชายสุธา  สุทธารักษ์
5. เด็กชายโกศล  มูลชาติ
 
1. นายวีระยุทธ  บุญเกตุ
2. นางพยอม  ภู่เกตุ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 1. เด็กหญิงภัทรคีตา  พลพวก
 
1. นางสาวชื่นชม  เทพรักษ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ดุสิตสุนทรกุล
 
1. นางสาวประภาพร   นุชอำพันธ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เมืองทอง
 
1. นางสาวศุภนิช  มีขันหมาก
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายศุภสิน  ศรีทอง
 
1. นางสาวรัชนก  บุญปู่
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79.8 เงิน 23 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กหญิงอัญญารัตน์  กรวยทอง
 
1. นางสาวเนตรนภา  ชูเล่
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 1. เด็กหญิงวราลี  รักจิตร
 
1. นางสาวชื่นชม  เทพรักษ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กหญิงไพวรรณ  โรวาท
 
1. นางคนึงนิตย์  เพรียวพานิช
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.3 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 1. เด็กชายกรกช  ตั้งใจ
2. เด็กหญิงปณิตตา   ช้างปาน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ถนอมชีพ
4. เด็กหญิงพิมล  เอี่ยวลับ
5. เด็กหญิงสุขธิตา  บุญผ่อง
 
1. นางทศพร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวรจณา  คลี่แคล้ว
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 60.32 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  เพชรรอด
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เพชรรอด
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  ตระกูลพิทักษ์กิจ
2. นางสาวกัลยารัตน์  อิ่มสิน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 87.26 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายกฤษฏิ์พัฒน์  บุตรโยธี
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  เรืองมาลัย
 
1. นางสุภมาศ  มโนวชิรสรรค์
2. นางสาวรัชนี  น้อยม่วง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62.29 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เมืองทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงอุ่น
 
1. นางสาวศุภนิช  มีขันหมาก
2. นางสาวนิตยา  พักดี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.5 ทอง 24 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1. เด็กชายนาวี   ยี่สุ่นแก้ว
2. เด็กชายภานุพงศ์  ทองแก้ว
3. เด็กชายวชิรวิทย์   ไดม่อนพรอคช์
4. เด็กชายวัชระพงษ์   กองขึ้น
5. เด็กชายศิกานต์   ทองพ่วง
6. เด็กชายไชยวัฒน์   มีศรี
 
1. นางสาวปิยนุช  รัตนปัญญากร
2. นางทัศนีย์   เถาวัลย์
3. นางสาววราภรณ์   นาดี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 77.2 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสวนแตง 1. เด็กหญิงธัญชนก  พฤกษะวัน
2. เด็กหญิงพรรณษา  ดีมั่น
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โฆษา
4. เด็กชายวชิรพงษ์  สรณารักษ์โสภณ
5. เด็กชายวรวุธ  นันทสาร
6. เด็กหญิงเจนสุดา  พ่วงบุใหญ่
 
1. นายวิษณุ  สนปี
2. นางรัตนา  สนปี
3. นางนพวรรณ  วิจิตรเนตร
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 1. นายชนกานต์   บุรีหลง
2. นายณัฐวัฒน์   จันนันท์
3. เด็กชายธนชิต   พาลาหาญ
4. นายธีรภัทร   พรมทัน
5. นายธีรโชติ   ชื่นแดง
6. นายนันทภพ   ตุนานันท์
7. เด็กชายวิชัย   ทรัพย์สิน
8. นายสรณ์สิริ   เปียละออง
 
1. นางกัทลี   คารมปราชญ์
2. นางนิสสรณ์   กัณฑษา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา   บุญเกิด
2. เด็กชายชัยณรงค์   วงศ์โปธา
3. เด็กชายณัฐชนน  กันปี
4. เด็กชายธนาธิป    ทองลือ
5. เด็กชายพรพรม  แขวงสุวรรณ
6. เด็กหญิงวรรณพร   วงศ์ก่ำ
7. เด็กหญิงสวรินทร์   พัดเถื่อน
8. เด็กชายอรุชา   เสือดี
9. เด็กหญิงอังคณา   ชอบสอาด
10. เด็กชายอำนาจ  ภูรัตน์
 
1. นางสาวน้ำอ้อย   สุขเลิศ
2. นางสาวธิดารัตน์   สมแวง
3. นางสาวแสงดาว   แสงศรีจันทร์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กชายขวัญชัย    การสร้าง
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   คงเล็ก
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   มังคุด
4. เด็กหญิงพลอยไพลิน   แยบเกษตร
5. เด็กหญิงวริญญา   ก้อนเสมา
 
1. นางอริยา   เปรมปรี
2. นายปฏิวัติ  ยอดเถื่อน
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ขำประเสริฐ
2. เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ปานกลาง
3. เด็กหญิงวริศรา  มั่นใจ
 
1. นางทิติภา  ธนะโชติวราธร
2. นายสุรศักดิ์  นาคทองดี
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองขาว 1. เด็กหญิงรศศรินทร์   แสวงนาม
2. เด็กชายวัตศรุต   ทาหนองโดก
3. เด็กหญิงเขมจิรา    สุมลทา
 
1. นางอริยา   เปรมปรี
2. นางสุปรียา   นามั่น
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.6 ทอง 5 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสสร   สอดศรี
2. เด็กหญิงพัชรพร   ทินรัตน์
3. เด็กหญิงวรรนิสา    แก้วยก
 
1. นางสาวแสงดาว    แสงศรีจันทร์
2. นางนิทรา   คุณนิธิกร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   แจ้งสิน
2. เด็กหญิงภัทรธิดา   จิราพงษ์
 
1. นางเพ็ญประภา   ศรีประเสริฐ
2. นายบุญเสริม   กองทรง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายศรราม  หลวงพิทักษ์
2. เด็กชายสุธาวี  สายดำ
 
1. นางสาวภัทรียา  คำมี
2. นางสาวมะลิวรรณ  จันทร์นาค
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายธัชพล   สงวนสุข
2. เด็กชายพศิน   เกตุศักดิ์
 
1. นายจักรพันธ์   ศรีภิรมย์
2. นางสาวพักตร์วิภา  กลางสอน
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กชายกิตติคุณ  สายศรี
2. เด็กชายณัฐกรณ์  สมัญทสาริกิจ
 
1. นายอดุลย์  โรจน์สว่าง
2. นางศิริภรณ์  ขุมเพ็ชร์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงพนัชกร  อัตรา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สืบสวน
 
1. นางสาวนิตยา  พักดี
2. นางสาวศุภนิช  มีขันหมาก
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 1. เด็กหญิงพุทธา  คำค้อม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีสมัย
 
1. นางสาววิลัยรัตน์  เกิดผล
2. นางสาวชมัยภรณ์  มัชฌิมา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายธนโชติ   เฉลิมสถาน
2. เด็กชายปัณณวรรธ  ทรัพย์ศิริ
 
1. นายจักรพันธ์   ศรีภิรมย์
2. นางสาวมณฑรัตน์  แก้วกำพล
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แหยมดอนไพร
2. เด็กชายภูมิวมินทร์  ถาวร
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ส่งประเสริฐ
2. นายอดุลย์  โรจน์สว่าง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   สังข์กร
2. เด็กหญิงศิริญาพร   เดชอุดมชัย
 
1. นายมงคล   ทองห่วง
2. นางไพรัช  ทองห่วง
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 1. เด็กชายกมลาสน  โมอ่อน
2. เด็กชายนิตธิวัฒน์  ชำนาญมะเริง
 
1. นายจรัล  แสงอินทร์
2. นายสาธิต  สัญชัยชาติ
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายกฤติน   เชิดฉาย
2. เด็กชายพุทธรักษ์   โสดถานา
3. เด็กชายเขมชาติ  ยอดวิญญูวงศ์
 
1. นายจักรพันธ์  ศรีภิรมย์
2. นายชนินทร์  เปี่ยมงาม
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  สู้จันทร์
2. เด็กชายศุภสันฑ์  ขันทอง
3. เด็กชายอัมรินทร์  ขันทอง
 
1. นางสาวภัทรภร  แสงจำปาธนัช
2. นายพรรษวุฒิ  ธนูทอง
 
154 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายกิตติพล  มาตะพาบ
2. เด็กชายพิพรรธน์  อนงนุช
3. เด็กหญิงแนน  ฆ้องบ้านโข้ง
 
1. นายจักรพันธ์  พุฒกาง
2. นางสาวเพ็ญสุภา  ขวัญแจ้ง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 25 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1. เด็กชายก้องสกุล  สิงห์ลอ
2. เด็กชายพุทธิวัฒน์  นิธิภัทรธนกูล
3. เด็กชายภาคภูมิ  สิงห์ลอ
 
1. นางพิมลพร  กรุงศรี
2. นายไพศาล  สว่างจิตร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายธนาธน  พงษ์จำปา
2. เด็กชายภาณุพงค์  หินซุย
3. เด็กชายสุบิน  พานคร้าม
 
1. นายอภิชาต  ปานเทศ
2. นายสุวิมล  ป้อมจันทร์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธินี   หลวงปราบ
2. เด็กชายฤทธิเดช  กลัดดิษฐ์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  อภิชัยนภากุล
 
1. นางสุุพัตรา  ทัพใหญ่
2. นางอำพิน  สุขสวัสดิ์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ปิ่นเกตุ
2. เด็กหญิงลักษิกา  กลัดเฟื่อง
3. เด็กชายเสกสรร  นาคเอี่ยม
 
1. นางสุุพัตรา  ทัพใหญ่
2. นางอำพิน  สุขสวัสดิ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 29 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  นัทธีประเสริฐ
2. เด็กหญิงจิระภัทร   คุ้มขัง
3. เด็กหญิงชมพูนุช  สังข์สะอาด
4. เด็กหญิงนิรารักษ์   บุญส่ง
5. เด็กหญิงพรทิพย์   คงเชื้อสาย
6. เด็กหญิงสโรชา   เงินกลม
 
1. นางสาวสมใจ   เสามี
2. นางจันทร์ฉาย  ขำมั่น
3. นางสมจิต  เจริญวัย
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจิตตรา  ทุมพร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประวัติวิไล
3. เด็กหญิงปาลิดา  รวดเงิน
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เสงี่ยมศักดิ์
5. เด็กหญิงมาริสา  แสงบำรุง
6. เด็กชายวีรภาพ  คงประสพ
 
1. นายอนุชา  สมรภูมิ
2. นางสมนึก  อ้อยแขม
3. นางนิรันดร์  บุญมี
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงณภัทร  แสวงศิลป์
2. เด็กหญิงลินลิณี  สีเหลือง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สกุลพันธ์ุ
 
1. นางสาวฉัตรชนก  พลอยไป
2. นางฉวีวรรณ  เหมะชยางกูร
 
162 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กหญิงกิตติมา  ส้มซ่า
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์  คำแตง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มหาบุญ
 
1. นางลิลิตา  สังข์ศิลป์
2. นางนิ่มนวล  ผึ่งเย็น
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 73 เงิน 34 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  ศรีนิล
2. เด็กชายธีรวัฒน์  เสนาชัย
3. เด็กหญิงศิริกานต์  พลศรี
 
1. นางสาวน้ำค้าง  เคียงข้าง
2. นางทองเหรียญ  กลิ่นแย้ม
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง 16 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วชาวนา
2. เด็กหญิงวิไลพร  อินทร์ถา
3. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วจันทร์
 
1. นางสาวน้ำค้าง  เคียงข้าง
2. นางทองเหรียญ  กลิ่นแย้ม
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 24 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงกัณฐิญา   เพ็งกลัด
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  ม่วงสุราช
3. เด็กหญิงปวริศา  เพ็ชรอำไพ
 
1. นางเฉลา  ส้มจันทร์
2. นางสาวอนงค์  แก้วทองดี
 
166 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.4 ทอง 23 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 1. เด็กหญิงศิริณัฎฐา  แสงกระโทก
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  มณีโชติ
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  ทองทัพ
 
1. นางสาววราภรณ์  แสงกระจ่าง
2. นางสาวยุพิน  อยู่ศิลป์ชัย
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.8 ทอง 23 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วันดี
2. เด็กหญิงพรปรียา  ทองพรม
3. เด็กหญิงพรพิมล  ตามเพิ่ม
 
1. นางออมสิน  ขำบัณฑิตย์
2. นางรินนา  ตีระศิริพงษ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร   ดอนไพรศรี
2. เด็กชายภานุพงษ์   ชุ่มเย็น
3. เด็กชายศุภกร   โสภี
 
1. นางพรพรรณ   อะทะไชย
2. นางสาวชลธิชา  ดาคำแสง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโนนทอง 1. เด็กหญิงนัทฐินีย์  สิงห์วี
2. เด็กหญิงสุฐิตา  สนิทสนม
3. เด็กหญิงสุธิดา  สนิทสนม
 
1. นางสาวจินตนา  พรหมศิลา
2. นางสาวจารุณี  บุญถึง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 18 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กชายนภดล  โสภี
2. เด็กหญิงพิมพ์สิริ  ถาเงิน
3. เด็กหญิงสุธิดา    สิงห์เถื่อน
 
1. นางพรพรรณ   อะทะไชย
2. นางสุภัทนา   แก้วเต็ม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 77 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1. เด็กหญิงบุษบากร  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  ชาติไทย
3. เด็กชายเตชสิทธิ์  เพ็ชรเกิด
 
1. นางสายัณย์  บุสดี
2. นางรัตนาภรณ์  เรเรือง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงพัชราภา  ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงอนันตญา  ร่วมสกุล
3. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ร่วมสกุล
 
1. นางสาวบุษบา  ฤกขะเมธ
2. นางสาวเจนจิรา  สงัด
 
173 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายดิชพงศ์  นพภา
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์  จูเกษม
3. เด็กหญิงวรนุช  ทองสุก
 
1. นางสาวราตรี  ขุระสะ
2. นางลัคนา  โตมี
 
174 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองพง 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  หม่องสอน
2. เด็กหญิงเกตนรินทร์  พรมรอด
3. เด็กหญิงไปรยา  พลายแก้ว
 
1. นางนพวรรณ  นาคชม
2. นางสุดารัตน์  หอมเจริญ
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงสายฝน  ทองจร
 
1. นางปิยวรรณ  เพ็ชรนารถ
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายสพลดนัย  เรืองศรี
 
1. นางบุญสม  ป้อมปัง
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1. เด็กหญิงกัชชรส   สงค์โพธิ์
 
1. นางชลธิชา   คัชมาตย์
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ฉวีคำ
 
1. นางสาวบังอร  ผังดี
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65.2 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  ขิมมากทอง
 
1. นางสาวธิติกาญจน์  นิธิวรัตน์สกุล
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กชายพรพิพัฒน์   ทองใบ
 
1. นายทัศยุทธ  จุลกลับ
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 69.8 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยกร  ดอนตุ้มไพร
 
1. นางสาววรัญญา  จุลระกะ
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70.8 เงิน 19 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 1. เด็กหญิงกฤติยา  มังคะโชติ
2. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  วงษ์วาด
3. เด็กหญิงอริสา  ปั้นเหน่ง
 
1. นางสาวแก้วใจ  ใจผ่องใส
2. นายนเรศ  เชื้อกสิการ
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ตังมณี
2. เด็กชายธีรภัทร์  อิ่มดี
3. เด็กหญิงวรรณิศา  เสือคล้าย
 
1. นางอรพิน  เพ็ชรโต
2. นางสาววรารัตน์  เพ็ชรโต
 
184 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงทิพานันท์  พิมพ์แก้ว
2. เด็กชายสุทธิพร  วงศ์ใจ
 
1. นางเกษร  เมืองสุข
2. นางสาววาสนา  ทานะมัย
 
185 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68.6 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงพิพรรษพร  เนตรขำ
2. เด็กชายศิวัช  มูลสันเทียะ
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.8 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงวริศรา  เกรียงศักดิ์ศรี
 
1. นางสาววิภารัตน์   พลัง
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 29 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1. เด็กชายสิโรตม์   หน่องพงษ์
 
1. นางชลธิชา  คัชมาตย์
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.2 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายวรวรรธ  เกตุสิงห์สร้อย
 
1. นายอิสระ  วิรัชพินทุ
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. นายรัตนาวุฒิ  ชุ่มประมล
 
1. นางสาวธนิตา  ศิริอ่อน
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.2 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายธนภัทร  สุดชีแสง
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายกฤติษร  มาเนียม
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านยางตะพาย 1. เด็กหญิงกุลจิรา   สาลีจันทร์
 
1. นายจันทร์   สมบุญยอด
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงญาดา  พะเทศ
 
1. นางขวัญเรียม  มณีธรรม
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กหญิงพลอยปภัส  บุญขุนทศ
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.2 ทอง 29 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 1. เด็กชายธเนศพล  ศรีเมือง
 
1. นายชัชวาล  เกี้ยวเกิด
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 20 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 1. เด็กชายสมชาย  วงค์หาร
 
1. นางสาวเนตรชนก   ศรีเครือแก้ว
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 73 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงสุปราณี   คงสืบ
 
1. นางสาววรัญญา  จุลระกะ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 73.2 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายกฤติธร  มาเนียม
 
1. นางจุฑาทิพย์  อำมะรี
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ชัยปรีชา
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ยาวา
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมจรรย์
4. เด็กหญิงวณิชยา  อุระอิต
5. เด็กหญิงสัณหณัฐ  เมตรไทย
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  โพธิ์ศรี
7. เด็กหญิงอัญชิสา  งามโสภา
 
1. นางจุฑารัตน์  บุญมี
2. นายกฤษณะ  หมื่นหาญ
3. นางประมวล  บุญจันทร์
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  เฟื่องสนิท
2. เด็กหญิงปภาวดี  นิยอด
3. เด็กชายสิทธิพล  บุญเลิศ
 
1. นางพิมาย  โทนใหญ่
2. นางสาวอัมเรศ  ปินะกะสา
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.8 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กหญิงวนิดา  จินตนา
2. เด็กหญิงสุภัชชา  พุทธา
3. เด็กหญิงสุภัสสร  พุทธา
 
1. นางมัณฑนา  สุวรรณภูมิ
2. นางสาวกันยกร  คุณอโหนด
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.4 ทอง 26 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 1. เด็กชายชายเต้ย   จันทร
2. เด็กชายรัฐภูมิ    สะเจา
3. เด็กชายอภิชัจ   แก้วย้อย
 
1. นางศุกฤตา   ภู่ระหงษ์
2. นายวิว  ยุพา
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.4 เงิน 39 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 1. เด็กชายระพีภัทร  ต้นคำ
2. เด็กชายศักดิ์ดา   โตสมบัติ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีนาคำ
 
1. นางบรรจง  กิจจาจารย์
2. ว่าที่ร้อยตรียุรนันท์  ถอดเขี้ยว
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ปะสิริ
2. เด็กหญิงณัสณิชา  นาน้อย
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จึงวัฒนา
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอธิปัตย์  อยู่สุข
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สนิวาน
2. เด็กชายอนุศิษย์  ชื่นใจ
 
1. นางกัลยา  ทองม่วง
2. นางสาวภรณ์นภัส  ธัญโรจน์ธำรงกุล
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กชายธนากร  อันสมสี
2. เด็กชายพีรพล  น่วมพันธ์
 
1. นายสรัล  สำลี
2. นางขวัญเรียม  มณีธรรม
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71.4 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงชลธาร  แก้วงาม
2. เด็กหญิงรัตนากร  ดาวลาย
 
1. นางสาววรารัตน์  เพ็ชรโต
2. นายถวิล  เพ็ชรโต
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 1. เด็กหญิงบุศกล  อ่ำเขียว
2. เด็กหญิงอังสุมาลี  ควนนอก
 
1. นางสาววนิดา  คุณสิน
2. นางสาวมุทิตา  กองบุญมา
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.8 เงิน 26 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กชายกิตตินันท์  วิดูลย์
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ปูรักษ์
3. เด็กหญิงสุจิรา  สมบุญยอด
 
1. นางปิยวรรณ  เพ็ชรนารถ
2. นางสาวศิรินภา  สายบัวต่อ