สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 73 เงิน 11 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงณัฐธิสา  รัตนพันธุ์
 
1. นางวิมล  ดวงจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงศศิธร  มีแสง
 
1. นางกัลยาพร  จงภัทรทรัพย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงมานิตา  ยิ้มประดิษฐ
 
1. นางทิพากร  ถนอมศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 75 เงิน 6 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงศิริกมล  สัทธานนท์
 
1. นางมนัสวี  ใจกล่ำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 18 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงธารณ์กมล  เมฆแจ้ง
 
1. นางกัลยณัฎฐ์  ใจขัน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1. เด็กหญิงอารียา  จันทร์คำ
 
1. นางสมศรี  อดุลยรัตนพันธ์ุ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงนพเก้า  ชูหลำ
 
1. นางอรชรา   จันทรังษี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  แก้วสอาด
 
1. นางสาวอรอุมา  นึกชัยภูมิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71 เงิน 42 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    กุดั่น
 
1. นางพิมล    วัฒนโยธิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่วี
 
1. นางกัลยาพร  จงภัทรทรัพย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านพันเสา 1. เด็กหญิงชญานี   คนใหญ่
 
1. นายเสริมเกียรติ   มีแหยม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66.6 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกรรณิษา  ขวัญใจ
2. เด็กหญิงจุฑาแก้ว  นาเรียงรัตน์
3. เด็กชายราชันย์  เทศทอง
 
1. นางคณิศร  เอมหยวก
2. นางเพ็ชรีย์  ทองนาก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ทองเฟื่อง
2. เด็กชายปัญญาดี  โสภา
3. เด็กหญิงอรษา  บริบูรณ์เกษตร
 
1. นางเสาวลักษณ์  เกตุสุวรรณ์
2. นางสุปราณี  สุรวดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กหญิงภานุพักตร์   รู้งาน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไพรพฤกษ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  เพชรปลูก
 
1. นางกนกพรรณ  เรืองเหล็ก
2. นางศรีนวล  อ่วมแจ้ง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 1. เด็กหญิงกัณฐรัตน์   สินธุวาปี
2. เด็กหญิงไปรยา   ทองดอนเก็บ
 
1. นางสาวนรีนาฏ   ทองเครือมา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกรับพวง 1. เด็กหญิงวิภัสสร  สุขขิม
2. เด็กหญิงสุนิสา  ดีเกษม
 
1. นางกฤติกา  ชัยรัตนศักดา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงจตุรพิธ  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงวิริยา  วิริยะวงศากุล
 
1. นางสมบูรณ์  รอดดี
2. นางเบญจมาศ  ทับกฤษ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองอยู่
 
1. นางวริษา  แย้มเสมอ
2. นางสาวภณพร  ทองทรัพย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กชายณธรรศ  ญาณกิตติ์กูร
 
1. นางสาวทวีพร  โท้แก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดน้อย) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  บุณยปรีดี
 
1. นางสาวสุภาวดี  รักษ์ขจีกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  บานแย้ม
 
1. นางสาวศรสวรรค์  พานซ้าย
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  กลิ่นกรุด
2. เด็กหญิงธนพร  ธรรมยศวัฒน์
3. เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  อเนกสุข
 
1. นางเบญจวรรณ  อินต๊ะวงศ์
2. นางอมรรัตน์   ทิพย์ชื่น
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงปานตะวัน  ปานบุญ
2. เด็กหญิงวรณัฎ  สายคงดี
3. เด็กหญิงสายสวรรค์  ตันน้อย
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ชมกุล
2. นายวิทวัส  เณรหลำ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม 1. เด็กชายตรีวิทย์  ม่วงแก้ว
2. เด็กชายปิยวัฒน์  คำวร
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญทอง
 
1. นายกิตติคุณ  อินทนนท์
2. นางสาวนงนุช  อินทชัย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปลั่งศรี
2. เด็กชายอรรถนนท์  นาคดิษฐ์
 
1. นางวรนุช  ชัยพันธุ์
2. นายสมนึก  สุภลาภ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ชูดอกไม้
 
1. นางสาวสุรัญญา  ใจรักษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดอนชาไพร
 
1. นายยุทธ  จริยา
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายบรรพต  จั่นทิพย์
 
1. นางสาวมัทนา  ปั้นม่วง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 93.04 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  กระบาย
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีทองคำ
 
1. นายชยานันต์  จิรสินกุลโรจน์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63.74 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายภัคพล  แรตทอง
2. เด็กชายวิชิตพงษ์  บุตรดา
 
1. นางจันทร์จิรา  เจริญยิ่ง
2. นางสาววันดี  มีมาก
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70.12 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงกชพร  บุญภิละ
 
1. นางสาวอำพร  พริกนาค
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายวินัย   จำปาทอง
 
1. นางสาวมัทนา  ปั้นม่วง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงธรัสพร  เตียมคำ
2. เด็กหญิงปภาวี  เชื้อปรางค์
3. เด็กชายภูริมงคล  ธงสิบเจ็ด
 
1. นางอรุณรัตน์  ณ น่าน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กหญิงณัฐริศรา  ขำมา
2. เด็กหญิงอลิสา  เขียวป้อม
3. เด็กชายอาทิตย์  รอดเทศ
 
1. นางสาวเหมวรรณ  เอี่ยมสาย
2. นางสาวนวพร  ฮีมินกูล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงปพิชญา  ด่านสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงพิชชา  มีอินทร์ถา
3. เด็กหญิงเทพคุณ  รักผกาวงศ์
 
1. นางสุวรินทร์   พฤกษะวัน
2. นางทองใหม่  คันชั่งทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายณัฎฐานนท์  จูศรีสุข
2. เด็กหญิงตรีวิทย์  อัมพวัน
3. เด็กหญิงนพเก้า  สุดแสงจันทร์
 
1. นางกิตยาพร  ม่วงปั้น
2. นางสาวสุกัญญา  กกกนทา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 43 โรงเรียนวัดบึงบอน 1. เด็กชายกุมภาพันธ์  อินธิเสน
2. เด็กชายธนวัฒน์  ไชยวงศ์คต
3. เด็กชายเพชรมงคล  ทองเงิน
 
1. นางสาวสิรินทร์รัตน์  หมีนิ่ม
2. นางวัชรินทร์  เนียมวรรณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 1. เด็กชายศรพิศิษฏ์  จันทร์ประภาส
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  กลิ่นหอม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  กองเต็ก
 
1. นายกู้เกียรติ  แดงสีดา
2. นายณัฎฐพล  บุตรโพธิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสือภู่
2. เด็กหญิงภัทรลภา  ธรรมสาคร
3. เด็กหญิงรุ้งนภา  แสงวันทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  นราศรี
2. นางสาวศรัณย์ณภัทร  บุญสวัสดิ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65.6 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดบึงบอน 1. เด็กชายธนา  จันทา
2. เด็กชายอติเทพ  ชื่นทิม
 
1. นางสาวสิรินทร์รัตน์  หมีนิ่ม
2. นางสาวอรทัย  ทรัพย์โฮ้
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 48.49 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายธีร์ธวัช   บรรจงปรุ
2. เด็กชายอธิวากูล  ลาดมี
 
1. นางสาวเวลิกา  ไผ่เรือง
2. นางสาวธนิษฐา  ทะลือ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 69.36 ทองแดง 15 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายธรรมรัตน์  เผือกพูล
2. เด็กชายสิริวัช  ปุระหล่า
 
1. นางนพพร  มีช้าง
2. นางสาวกาญจนา  นาคบาตร์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43.88 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายพงศกร  เทพพิทักษ์
2. เด็กชายภาคภูมิ  สิทธิธรรมพล
 
1. นางนพพร  มีช้าง
2. นางสาวกาญจนา  นาคบาตร์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 49.72 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายกฤษณะ  อ่อนหอม
2. เด็กชายปองพล  นาคประสม
 
1. นายพงศกร  เผือกสกุล
2. นายสัมฤทธิ์  กุลคง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 56.28 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สินปรุ
2. เด็กชายธงชัย  เฉาอ่ำ
 
1. นายพงศกร  เผือกสกุล
2. นายสัมฤทธิ์  กุลคง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เงินจั่น
2. เด็กหญิงปัณณธร  รักพ่วง
3. เด็กหญิงภริดา  ดีอ่ำ
4. เด็กหญิงสเตฟานี   ครอสแมน
5. เด็กหญิงหทัยภัทร  จันทร์วงค์
 
1. นางลักขณา   ศรีสมุทร์
2. นางสินอัมพร   สุวรรณศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.5 ทอง 15 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงทยพร  เวชสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  หงษ์เจ็ด
3. เด็กหญิงลินดา  หินแก้ว
4. เด็กหญิงศศิธร  โทนกล้า
5. เด็กหญิงสิรินทรา  ท้าวลอ
 
1. นางเบญจา  พูลเกษร
2. นางกรชุดา  สัตยบุตร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงนภัสสร  จ่อด้วง
2. เด็กหญิงภาวินี  แก้วพลงาม
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  น้อยทองดี
4. เด็กหญิงศศิธร  ประจวบผล
5. เด็กหญิงสุทัตตา  โกลาหะฬะ
 
1. นางเบญจา  พูลเกษร
2. นางสาวลดาวัลย์  สุขใจ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 27 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  กุสุมาลย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  โตสุข
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นัยเนตร
4. เด็กหญิงพิมชนก  กากแก้ว
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รวมญาติ
 
1. นางสุรินทร์   จาดศรี
2. นางสาวราตรี  คำดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายจิรพงษ์   แตงสมบูรณ์
2. เด็กชายจิรายุ   แตงสมบูรณ์
3. เด็กหญิงปาริชาติ   เพ็ชรนิล
4. เด็กหญิงพรนัชชา   สมอหอม
5. เด็กหญิงรสิตา  สิงห์โตทอง
 
1. นายณเรศ  ศรีสุโข
2. นางสาวมัทนา  ปั้นม่วง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71.8 เงิน 42 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มั่นคง
2. เด็กชายกิตติธร  จันทคุปต์
3. เด็กหญิงปณิตา  ลอสวัสดิ์
4. เด็กชายรัตนชัย  สีนวล
5. เด็กหญิงสุธาลิณี  ไตรยศ
 
1. นายพิเชษฐ์  ทองดอนแฝง
2. นางสาวสุรัตนา  สุคุณพันธ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.2 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายกรรชัย  เปียมี
2. เด็กหญิงบุณยานุช  จันสน
3. เด็กชายปวริศ  สุขยง
4. เด็กหญิงพัชรี  เปียมี
5. เด็กหญิงวาสินี  สวาทวงค์
 
1. นางผ่องฉวี  จิตศรัณยูกุล
2. นายปิยะ  บัวแก้ว
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงคันธมาทน์  ไกรสร
2. เด็กชายจักรกฤษฎิ์  เอี่ยมบัว
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบูรณฺ์
4. เด็กชายธนพัฒน์  ภัทรธีรา
5. เด็กชายธนภัทร  กันทะสอน
6. เด็กชายธารณ์พิรัชย์  มาใหญ่
7. เด็กชายผลิตโชค  บุญประเสริฐ
8. เด็กหญิงพัชรณิชา  น้อยมณี
9. เด็กชายภูวรินทร์  วงษ์สกุล
10. เด็กชายภูวะนาถ  ดีขะนุ
11. เด็กหญิงมนรดา  สิงห์บุปผา
12. เด็กชายยศพันธ์  มะนาวหวาน
13. เด็กชายรพีภัทร  สุ่มรอด
14. เด็กหญิงลลิตา  ทองภักดี
15. เด็กหญิงวิลาสินี  เพ็งละมูล
16. เด็กชายศุภกร  กำจร
17. เด็กหญิงสิรินันท์  ภู่อ่ำ
18. เด็กหญิงอธิชา  ละลอกแก้ว
19. เด็กหญิงเนตรนภา  เจตนจิตร์
20. เด็กหญิงแพรวไพลิน  ธรรมกรณ์
 
1. นางพรทิพา  ชายโสภา
2. นายเข้ม  คมคาย
3. นายพชร  ใจตระหนัก
4. นางเบญญาทิพย์  พุ่มโพธิ์
5. นางมลรัตน์  วังตระกูล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงชมนภัส  นามเกษ
 
1. นางผ่องพรรณ  จินตนา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 39 โรงเรียนบางระกำ 1. เด็กชายโสภณ  มะลิดิน
 
1. นางวราพร  เนียมเปี่ยม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 1. เด็กชายภาณุเดช   ชอบสอาด
 
1. นางสาวนารีรัตน์   เรืองฉาย
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 26 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายมุขพล  หมอรักษา
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ฮาวกันทะ
 
1. นางบุหรง  นิ่มนุช
2. นางสาวปรารถนา  สกุลเฮง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายณิธิศ  วาดสันทัด
2. เด็กหญิงอัจจิตา  สุทธิสุวรรณ
 
1. นางมานิตา   อุชชิน
2. นางจุฑามาส   หาแก้ว
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.8 ทอง 29 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายระพีพัฒน์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คงรอด
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นายณัฐวุฒิ  อ่ำพูล
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  น้อยเพ็ง
2. เด็กหญิงญาณิศา  ปู่อินทร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงนาค
4. เด็กหญิงพัชราพร  บัวผัน
5. เด็กหญิงพัชราพา  ศิลาวัฒน์
6. เด็กหญิงภคพร  เรือนก้อน
7. เด็กหญิงภาวิตา  ดิษชาวนา
8. เด็กหญิงรสสุคนธ์  แสงนาค
9. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ขอบเงิน
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พองพรหม
 
1. นายอุทัย  ไทยกรรณ์
2. นางสมทรง  สามิตร
3. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 26 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เพิ่มกาวี
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงมยุรี  เกิดทองดี
4. เด็กหญิงมลฤดี  พิกุลแก้ว
5. เด็กหญิงวรัญญา  มีมาก
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  โคคุ้ม
7. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  วงค์โคคุ้ม
8. เด็กหญิงอัจฉรา  กุลคำ
9. เด็กหญิงอารียา  แสงอรุณ
10. เด็กหญิงเปรมปรีดา  เปรมกมล
 
1. นายจิรวงค์  ยศปัญญา
2. นายพงษ์ดนัย  พิณชนะ
3. นางสาวสุภาวดี  แสงแวว
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.9 ทอง 19 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กชายกรภัทร  ทองจุ้ย
2. เด็กหญิงกุสุมาลย์  เกิดดี
3. เด็กหญิงณัฐมน  ทองเชื้อ
4. เด็กชายนฤพล  ผางสำเนียง
5. เด็กหญิงพัณณิตา  กันยาประสิทธิ์
6. เด็กหญิงภัทรพร  บุศบัน
7. เด็กหญิงรพีพร  แจ้งโล่
8. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สร้อยสังวาลย์
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูเนตร
10. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อินผัน
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  ชาญณรงค์
2. นางสาวคงขวัญ  แก้วกองทอง
3. นางสาวทัศนีย์  แก้วก๋า
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90 ทอง 14 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กหญิงกุลวดี  อินเพ็ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เป็นมงคล
3. เด็กหญิงปฏิมา  ธารนาม
4. เด็กหญิงประทุมวรรณ์  มีชัย
5. เด็กหญิงมลฤดี  ขำน้ำคู้
6. เด็กหญิงวรรณพร  ขวัญอยู่
7. เด็กหญิงวริษา  กันฟัก
8. เด็กหญิงอรสุนีย์  สุขประเสริฐ
9. เด็กหญิงอรัญญา  ไชยประเสริฐ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  อินทับ
 
1. นางสาวณัฐกาญจน์  ชาญณรงค์
2. นางสาวคงขวัญ  แก้วกองทอง
3. นางสาวทัศนีย์  แก้วก๋า
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 78 เงิน 24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงจิรพัชร  เมธาภัทร
2. เด็กชายฉัตรบดินทร์  สังโยคะ
3. เด็กหญิงญดาพร  แรงขิง
4. เด็กชายณัฐพัฒน์  ประสงค์
5. เด็กชายติณณภพ  วงศ์ชัยพานิชย์
6. เด็กชายทวีทรัพย์  ไกรกิจราษฎร์
7. เด็กชายปภังกร  สหัสเตโช
8. เด็กชายปลายบุตร  ลาภบุญเรือง
9. เด็กชายพงษ์รชต  ล้ำตระกูล
10. เด็กชายพีรภัทร  พรหมธน
 
1. นายยุทธพัฒน์  ศรีกุม
2. นายสถาพร  บุญคำ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กชายกฤษดา  กลิ่นขจร
2. เด็กชายชนะชัย  นาทศรีทา
3. เด็กชายธนภูมิ  ป้องประสิทธิ์
4. เด็กชายพันธกานต์  มุขแก้ว
5. นางสาวลักขณา  ปฐมเสรีพงษ์
6. เด็กชายสุทิวัส  เจียไพบูลย์
7. เด็กหญิงสุพรรษา  มากวงศ์นาค
8. เด็กชายสุรัตน์  สุทกันยา
9. เด็กชายอำนาจ   บูญประเสริฐ
10. นายเกียรติศักดิ์  ม่วงอ่อน
 
1. นายศรัทธาชัย  ประจิตร
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนวัดคุยขวาง 1. เด็กหญิงชาณิศา  ชื่นบางบ้า
2. เด็กหญิงเกศืณี  การใจดี
 
1. นายวิเชิญ  เนตรแสงสี
2. นางสาวสายสุดา  มีโชค
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 74 เงิน 17 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงธารพระพร  เอ้งฉ้วน
 
1. นายอภิเษก  ลือศักดิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  บุตรเสงี่ยม
 
1. นางสาวนงเยาว์  ตุ้มทอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 26 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  มาชาวป่า
 
1. นางสาวเหมวรรณ  เอี่ยมสาย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อิ่มเกิด
 
1. นางสาวรัจนา  จันทร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงทัศนาวลัย  อ่อนด้วง
 
1. นางสาวนงเยาว์  ตุ้มทอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ 1. เด็กหญิงภาวินี  จาดศรี
 
1. นางสาวณัฐกานต์  อิงชัยภูมิ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ  จ่ายมิ
 
1. นางสาวเหมวรรณ  เอี่ยมสาย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กหญิงสาลี่  สังสุวรรณ
 
1. นางสาวเหมวรรณ  เอี่ยมสาย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสาริศา   คำแหง
2. เด็กหญิงอัญมณี  ชัยไพร
 
1. นางอัมพร  สว่างจันทร์
2. นางสาวนงนุช  มีสุข
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุภัสรา   จงพ่วง
2. เด็กหญิงสุภาวดี   อ้ำกอง
 
1. นายเสรีวัฒน์  อินทรพิพัฒน์
2. นางสาวบุญชนก  ราชิวงศ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงพรสวรรค์   เฟื่องขำ
2. เด็กหญิงสุธิตา   คงสมแก้ว
 
1. นายดาเนี่ยน  เกตุสุวรรณ์
2. นายสมปอง  ทองเถาว์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กหญิงศศิธร  สิงกลิ่น
 
1. นางสาวเหมวรรณ  เอี่ยมสาย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงมนต์นภา  บุญวิสุทธานนท์
2. เด็กชายรชตพัฒน์  โพยมชัชวาล
3. เด็กหญิงฮริณญาฎา  สากุล
 
1. นายสุทัศน์  ทับทิม
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงจิรานันต์  วรรณารักษ์
2. เด็กชายนทีบดี  กว้างตระกูล
3. เด็กชายสรศักดิ์  คงเกิด
 
1. นางสาวนงเยาว์  ตุ้มทอง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กชายกฤตพร   เพชรตะกั่ว
2. เด็กชายคุณัชญ์   ชาวอุบล
3. เด็กชายวีรภัทร  คงลา
 
1. นางบุญชู  ตันสมบูรณ์
2. นางสาวศรสวรรค์  พานซ้าย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเรียนจิตต์ผิวงาม 1. เด็กชายรุทร  จิตต์ผิวงาม
 
1. นายจักร์พันธ์  จ้นทะขาว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 76.5 เงิน 13 โรงเรียนวัดบางทราย (หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 1. เด็กชายสิรภัทร   คงดี
 
1. นางณัฐนันท์   เนตรแก้วศิวัฒน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงธนิยาพร  แสนอุ้ม
 
1. นายศักดิ์ดา  ภู่ยิ้ม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ปิ่นทอง
 
1. นายสมบัติ  มันตะสูตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กหญิงเบญจรงค์  คงคล้าย
 
1. นายณัฐประวุฒิ  เกิดยิ้ม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายไอยเรศ  เสาวรส
 
1. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงพิชามญช์  โอดจิต
 
1. นายประณิธาน  ชมกุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 77.3 เงิน 25 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงวรินรำไพ  สอนใจ
 
1. นายสมบัติ  มันตะสูตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 25 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ต่ายหัวดง
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  โสพันธ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ปิ่นทอง
 
1. นายภานุวัฒน์  หอมจันทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่ยัง
 
1. นางจำเนียร  อ่วมแก้ว
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงสุธิดา  บุญคำ
 
1. นายศักดิ์ดา  ภู่ยิ้ม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  ปันทิพย์
 
1. นางภัคจิรา  ปันทิพย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์   สิงห์ลอ
 
1. นางนุจรี   บุญเกิด
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนพภสร  ผึ้งคุ้ม
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล 1. เด็กชายคุณากร  คงฟัก
 
1. นายพงศ์ฉัตร  โมมี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 71 เงิน 27 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  น้ำทรัพย์
 
1. นายนเรศ  พัดภู่
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงนัดนิชา  บุตรสุ่ม
 
1. นายจิรพัทธ์  สัมมามิตร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพร  นุชสูงเนิน
2. เด็กหญิงนพภสร  ผึ้งคุ้ม
3. เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ
4. เด็กหญิงพร้อมใจ  วงษ์เล็ก
5. เด็กชายพิษณุ  แก้วสระแสน
6. เด็กหญิงศิริกัลยา  ฤทธิ์ดีแก้ว
7. เด็กหญิงศิริประภา  หอมหวาน
8. เด็กชายศุภฤกษ์  ดวงทอง
9. เด็กชายอนุชาติ  ศรีจันทร์
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางสาวชัยรัมภา  สาวงามโพธิ์
3. นางกัลยาลักษ์  ฤทธิเรืองเดช
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 84.2 ทอง 7 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชาลิสา  อันสมสี
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สวัสดี
3. เด็กหญิงณัฐฐิติกาญจน์  ทานะมัย
4. เด็กชายณัฐพร  นุชสูงเนิน
5. เด็กชายธนกฤต  กองบุญมา
6. เด็กหญิงธวัลรัตน์   แสงเดช
7. เด็กชายธเนศวร  ปานภู่ทอง
8. เด็กหญิงนพภสร  ผึ้งคุ้ม
9. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอดชื่น
10. เด็กหญิงปิยธิดา  อาจหาญ
11. เด็กชายพิษณุ  แก้วสระแสน
12. เด็กหญิงศิริกัลยา  ฤทธิ์ดีแก้ว
13. เด็กหญิงศิริประภา  หอมหวาน
14. เด็กชายศุภฤกษ์  ดวงทอง
15. เด็กชายอนุุชิต  ศรีจันทร์
 
1. นายณรงค์กรณ์  อู่ทองมาก
2. นางสาวชัยรัมภา  สาวงามโพธิ์
3. นางสุนีย์  จำปาเงิน
4. นายณฐวัฒน์  ม่วงทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เจียมประสิทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขสถิตย์
3. เด็กหญิงชลดา  อ้นอ่อน
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ด้วงทา
5. เด็กชายปุญญพัฒน์  แสงทองคำ
6. เด็กหญิงพินทุวรรณ  เสาวรส
7. เด็กชายภูวิศ  เดชเจริญ
8. เด็กชายมงคล  มิ้วปิม
9. เด็กชายยศภัทร  สุวรรณสิทธิ์
10. เด็กชายรณชัย  ยิ้มใย
11. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ่อนแตง
12. เด็กชายไอยเรศ  เสาวรส
 
1. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
2. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
3. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
4. นางสาวศิรินทิพย์  โสพันธ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89.5 ทอง 12 โรงเรียนวัดศรีวนาราม 1. เด็กหญิงกชกาญจน์  มณีจันทร์
2. เด็กหญิงกนกกาญจน์  มณีจันทร์
3. เด็กชายกัญจน์  มูลงาม
4. เด็กหญิงจิดาภา  ล่ามแขก
5. เด็กชายฉัตรชนก  ชื่นวัน
6. เด็กชายณัฐดนัย  เจริญผล
7. เด็กหญิงทักษ์สุดา  แสงศิลป์
8. เด็กหญิงบวรรัตน์  บัวขำ
9. เด็กชายปรวีร์  พันธุลี
10. เด็กหญิงปวีณรัตน์  สารอินจักร์
11. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  สายไธสง
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ชาติไทย
13. เด็กชายวัชราพล  ไพวรรณ์
14. เด็กชายศราวุฒิ  เกิดเนตร
15. เด็กชายศุภชัย  ใจสมัคร
16. เด็กหญิงสุภิสรา  แสงสว่าง
17. เด็กหญิงอรจิรา  ปั้นทอง
18. เด็กหญิงอรุณรัตน์  ศรีจาก
19. เด็กหญิงอาภัสรา  คล้ายทรัพย์
20. เด็กหญิงเจนจิรา  จำปาผม
 
1. นายเพชร  มะลิพรม
2. นางพนิดา  ทิวาพัฒน์
3. นางสาวอัญชลี  ปลื้มบำเรอ
4. นางสาวปาหนัน  จันริสิ
5. นางสาววรรณา  นวลคำ
6. นางสาวสุนิสา  ดอนไพรสิน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายกรวิทย์  เกตุอุดม
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นพรัตน์
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ประกอบผล
4. เด็กหญิงพูลอุษา  พูนพิพัฒน์
5. เด็กชายวิเศษ  คงรอด
6. เด็กชายสุทธิโรจน์  พัสกุล
 
1. นางอุมากร  เกตุอ่างทอง
2. นางสาวเกสร  แก้วคง
3. นางสาวกัณฑิมา  เผือกใต้
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ดวนสิงห์
 
1. นายนัยวุฒิ  สระเกตุ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายปราโมช  มายิ้ม
 
1. นางจิรพร  ทองดอนง้าว
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุตรนคร
 
1. นางสาวอัจฉรา  เนียมถนอม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพัชราวดี   ดีอ่ำ
 
1. นางสาวภณพร  ทองทรัพย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 62.75 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กชายพรหมวิริยะ   บุญคง
 
1. นางศศิธร  สงวนศิลป์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายสุวรรณ  ฮัวะจินดา
 
1. นายรอบ  สุคำหล้า
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงพลอยนับพัน  อินไชยเทพ
 
1. นายสมบูรณ์  คำเที่ยง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงพัชราวดี   ดีอ่ำ
 
1. นางสาวจิรพรรณ  มะระพงษ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นางอรวริสรา  โสตธนาภูรินทร์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 23 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายโกวิท  โฮ
 
1. นางสาวจิตรินทร์  แก้วเหลี่ยม
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงสมัชญา  ลำคำ
 
1. นางสาวชนิศนาฎศ  สงวนพันธุ์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงเมธาพร  สุขเกษม
 
1. นางพัชรินทร์  รัตนวงษ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นางอรวริสรา  โสตธนาภูรินทร์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายสุวรรณ  ฮัวะจินดา
 
1. นางสาวพจน์ระวี  ยาวขันแก้ว
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงสมัชญา  ลำคำ
 
1. นางชลดา  ทัดเที่ยง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงรุริญา  รักบุญ
 
1. นายรอบ  สุคำหล้า
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เฉยบาง
2. เด็กชายคุณานนต์  เชาวโนทัย
3. เด็กชายชัชพล  ศรีเมือง
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แพงภักดิ์
5. เด็กชายณัฐจักร์  เจียมประสิทธิ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีม่วง
7. เด็กชายนพคุณ  นาคน้อย
8. เด็กชายนพสิทธิ์  ลิมานนท์ดำรงค์
9. เด็กชายพสธร  คมสัน
10. เด็กหญิงลลิดา  สอนท่าโก
11. เด็กชายเทิดศักดิ์  ใบไม้
 
1. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
2. นายพีรเชษฐ์  สีแตง
3. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
4. นางสาวณัชชา  สนส่งเพ็ชร
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงกนกรดา  ฉิมเกตุ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงกฤตพร  รุจาคม
4. เด็กหญิงกังสดาล  แสงเพชรอ่อน
5. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิริรัตน์
6. เด็กหญิงกัญรินทร์   เอี่ยมอิศรางกุล
7. เด็กหญิงจักรีพร  คำเป๊ก
8. เด็กหญิงจารุภัทร  บุญคุ้ม
9. เด็กหญิงจิตรรุจี  ด้วงท้วม
10. เด็กหญิงจิรัชยา   สุขเลิศ
11. เด็กหญิงณภัทร  ดวงจันทร์
12. เด็กหญิงณัฎฐชา  พรมตา
13. เด็กหญิงณัฐติญา  ตากรม
14. เด็กหญิงณิชกานต์  เอี่ยมนาค
15. เด็กหญิงทิฆัมพร   พูลสวัสดิ์
16. เด็กชายทิวากร  เพชรอ่อน
17. เด็กหญิงธนัชชา  ปรีดาภิรมย์
18. เด็กหญิงนอปชูการ์สร้อยทอง  เดาะเราะ
19. เด็กหญิงปพิชญา  กงมล
20. เด็กหญิงปวิชญา  เปพันดุง
21. เด็กหญิงปารมี  ศึกษากิจ
22. เด็กหญิงพรรวิษา  สุมุลละ
23. เด็กหญิงพิชญาดา  หุ้นเอี่ยม
24. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำปาน
25. เด็กหญิงภัณฑิรา  ไมเยอร์
26. เด็กชายภูธเนศ  เรืองบ้านโคน
27. เด็กหญิงรัชนีกร  มะรังษี
28. เด็กหญิงริญญาภัทร์   เอี่ยมอิศรากุล
29. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ยิ้มประดิษฐ์
30. เด็กหญิงวรกาญน์  ดีบุกคำ
31. เด็กหญิงวรรณวิภา  กัลยา
32. เด็กหญิงศิริวรรณ  แผ้วสูงเนิน
33. เด็กหญิงศุภพิชญ์ญา  อินทร์อิ่ม
34. เด็กหญิงสุพิชชา   โคกปรางค์
35. เด็กหญิงอนินทิตา  จันสน
36. เด็กหญิงเปรมิกา  เม้ากำเนิด
37. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มั่นประสิทธิ์
38. เด็กหญิงแพรวา  ขาลสมดี
 
1. นายอดุลย์  อุ่นแก้ว
2. นายเจษฎากร  ขันทอง
3. นายณัฐพล  สุวรรณชาติ
4. นางรินลดา  พาราศิลป์
5. นายณัฐกฤษฎ์  ศรีวงษ์ฉาย
6. นางนพรัตน์  ด้วงท้วม
7. นายชลอศักดิ์  ประภากร
8. นางสาววรัญธร  เปรมศิริ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีสัจจา
2. เด็กหญิงชาลิสา   บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายชุติพล  พูลทวี
4. เด็กชายทีปกร  เนตร์จิตต์กูล
5. เด็กชายธีรวิชญ์  สุทธิประภา
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ท่าโพธิ์
7. เด็กชายภุชรักษ์  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงวรหทัย  วรรณดี
9. เด็กหญิงอรัชพร  แก้วมงคล
10. เด็กหญิงเบญญาภา  กรีรัมย์
 
1. นางปัญจพร  เถื่อนกูล
2. นางสาวกฤตพร  นาคสุข
3. นางสาวสุกัญญา   ชุมคำลือ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81.6 ทอง 9 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงสุข
2. เด็กหญิงณฏฐวรรณ  พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงนวรัตน์  หงส์ทอง
4. เด็กหญิงพิชยะญา  กุฎีแดง
5. เด็กหญิงภัทราพร  สิงโต
6. เด็กหญิงวัลภา  วรรณโชติ
7. เด็กหญิงอชิรญา  แสงรัตนธงชัย
8. เด็กหญิงอนัญชญา  ผลละออ
 
1. นางนวลพรรณ  ชูศิริ
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.6 ทอง 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กหญิงทักษพร  วิมูลชาติ
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  วัชรวดี
3. เด็กหญิงปรียากรณ์  ปิยะขจรวงศ์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ฉิมเล็ก
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พระนาค
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นันทะสิงห์
7. เด็กหญิงสิริบูรณ์  นิ่มทอง
 
1. นางสาวสุวภัทร  คัมภรีพงษ์
2. นางสาวลลิดา  ทองคำพงษ์
3. นางสาวธันยธรณ์  ทองมาก
4. นางสาวเพ็ญนภา  กันอิน
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กหญิงกัลยกร   ธูปหอม
2. เด็กหญิงกิตติมา  ชัยมล
3. เด็กหญิงนงนภัส  อินทเวียง
4. เด็กหญิงน้ำฝน  แก้วเขียว
5. เด็กหญิงรพีพร  พูลชู
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ยางสูง
2. นางรัตติการ์  ยาฉาย
3. นางชมัยภรณ์  บัวระบัดทอง
4. นางจันทร์ทิพย์  วรไตรจริยา
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.8 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จิราพงษ์
2. เด็กหญิงฐิตาภา  สำเภาทอง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ็ชรคาน
4. เด็กหญิงธนพร  คุ้มอ่อน
5. เด็กหญิงธิดามาส  คำด่านซ้าย
6. เด็กหญิงนันทิชา  คงเนียม
7. เด็กหญิงพรชนก  ชื่นจุ้ย
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อยู่เต่
9. เด็กหญิงรัชชดาพร  ดิษดี
10. เด็กหญิงรัชดาพร  แย้มขะมัง
11. เด็กหญิงศิริรัตนวรรณ  เกตุปาน
12. เด็กหญิงอคิราห์  ศิลมัย
13. เด็กหญิงแพรวา  ภัทรวรรธน์ชัย
 
1. นายสมชาย  ประสานจิต
2. นางสาวศรีทัศน์  เชื้อบุญจันทร์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กชายทิวพันธุ์  ทองคุ้ย
2. เด็กชายธีรพล  อินหาดกรวด
3. เด็กชายพีรพัฒน์  มั่นคง
4. เด็กชายสุกฤต  พิจารณา
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  รัตนศรี
 
1. นางรินลดา  พาราศิลป์
2. นายณัฐพล  สุวรรณชาติ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายกิติรักษ์  สมร่าง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   ไชยเอม
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางวรรณภา  เผือกอ่อน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ 1. เด็กหญิงสีตลา  ยิ้มช้อย
 
1. นางสาวสุนันธิณีย์  ม่วงเนียม
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.6 ทอง 11 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงธมนพัชญ์  เกิดสวัสดิ์กุล
 
1. Mr.Andrew   Nbubuisi
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กหญิงมีเลน  มอนตานาโร
 
1. นางถิรมาส  ธเนศจินดารัตน์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายทริสเตน  จอร์จ เอเวอรี่
 
1. นางสาวรติกร  มัตยะสุวรรณ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายลีออน  มอนตานาโร
 
1. นางถิรมาส  ธเนศจินดารัตน์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นางอรวริสรา   โสตธนาภูรินทร์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กชายธีรภัทร์  สุกายะ
 
1. นางอนงค์เยาว์  ภาษิต
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.6 เงิน 27 โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กชายจารุภัทร  วาภูธร
2. เด็กชายทศทิศ  โอดประไพ
3. เด็กชายภูชิต  มณีนก
4. เด็กหญิงลีลนาภรณ์  เห็มทอง
5. เด็กหญิงวรัชยา  ขันสู้การ
 
1. นางสุทิน  ไชยทาน
2. นางสาววันเพ็ญ  สุวรรณผู
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 71.99 เงิน 16 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงลภัสชา  สายเมือง
2. เด็กหญิงเจวริณ  นิเวศวิวัฒน์
 
1. นางสายสมร  คล้ายเพ็ญ
2. นางสาวMo  Huimin
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65.9 ทองแดง 4 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองสอน
2. เด็กหญิงวนิดา  แซวใจดี
 
1. นางสาวอุษณีย์  สีเหลืองอ่อน
2. นายไวพจน์  นุชสวาด
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85.32 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายณภัทร์ดนัย   จันทร์ฉาย
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ   โตกราน
 
1. นางจิระพร   มีมะโน
2. นางสมศรี   จอมแก้ว
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78.63 เงิน 19 โรงเรียนวัดมหาวนาราม 1. เด็กชายปรีชาพร  โพธิ์ปี
2. เด็กชายปวริศ  เพ็ชรอำไพ
 
1. นางวรุณภรณ์  กอนอยู่
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 77.12 เงิน 37 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงชนกานต์  เชื้อประดิษฐ์
2. เด็กชายธีรภัทร์  พึงเพ็ง
3. เด็กชายธีร์ธวัช  อุทธตรี
4. เด็กหญิงวิมลณัฐ  เนตรแก้ว
5. เด็กหญิงสิริยาพร  เขียวขำ
6. เด็กชายเชิดศักดิ์  นาคมั่น
 
1. นายริพนธ์  นรรัตน์
2. นายเอกลักษณ์  จิ๋วอยู่
3. นายธนณัฎฐ์  กะฐินทอง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 62.8 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายคมศร  สุขยงค์
2. เด็กชายชัยชนะ  สีสูงเนิน
3. เด็กชายชาณุพงษ์  อ่อนคง
4. เด็กชายนฤนาถ  ชัยมล
5. เด็กชายพีระพัฒน์  เจริญผล
6. เด็กชายวีรโชติ  โอดจิต
 
1. นายวิทูรย์  สารธิมา
2. นางลลิษา  น้อยนึ่ง
3. นางชญานันท์  บัวแก้ว
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.51 ทอง 22 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายณัฐภัทร  เหมือนทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  เที่ยงวงษ์
3. เด็กชายยุทธนา  เขียวเอี่ยม
4. เด็กชายวิโรจน์  รุ่งเรือง
5. เด็กชายวีรพัฒน์  กันอยู่
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ดีใจ
7. เด็กชายอำนาจ  อุ่นสนอง
8. เด็กชายโกเมนทร์  ป้อมโต
 
1. นายพรหมพนิต  พรมโพธิ์
2. นายเลิศศักดิ์  ทองกลึง
3. นางสาวชื่นนภา  พรมโพธิ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนวัดดงโคกขาม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   คุ่ยพ่วง
2. เด็กชายฐิรพัฒน์   พึ่งสลุด
3. เด็กหญิงพิรดา  มาเขียว
4. เด็กชายพีรภัทร์   เพชรโรจน์
5. เด็กชายรัชชานนท์   เงินงาม
6. เด็กชายรัชชานนท์   ชมพักตร์
7. เด็กหญิงวราภรณ์   มาเขียว
8. เด็กหญิงสุริษา   สมบัติมี
9. เด็กหญิงอัฐภิญญา   แจ้งบัว
10. เด็กชายเบญจกร   บางยิ้ม
 
1. นางสาวสุรีรัตน์   ทองพานเหล็ก
2. นางสุพรรษา  เสือน้อย
3. นางสาวอริสรา  หงษ์ทอง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 71 เงิน 35 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สุขสบาย
2. เด็กหญิงพูนอุษา  พูลพิพัฒน์
3. เด็กหญิงวรัญญา  บัวหอม
4. เด็กชายวุฒิชัย  จันทร์ทอง
5. เด็กหญิงศศิพิมล  แสงประเสริฐ
6. เด็กหญิงสิริยากร  เจริญศรี
7. เด็กหญิงอริสรา  พระสนชุ่ม
 
1. นางสาวปัญญภัทร  เงินเส็ง
2. นายพงษ์เทพ  เทวะ
3. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กหญิงประภาภัทร   นิยมญาติ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพภา    ไท่กลาง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รวมญาติ
4. เด็กชายอนุชิต  เรืองหน่าย
5. เด็กหญิงเกมวดี  ดังถวิล
 
1. นางบุญชู  ตันสมบูรณ์
2. นางธรรมภรณ์  หนูคุ้ม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุ่นเจริญ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขนาบัว
3. เด็กหญิงไผทมาศ  จรชื่น
 
1. นางวรนุช  ทรัพย์ศรี
2. นางพนิดา  พานซ้าย
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.2 เงิน 16 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพ็ชรจันทร์
2. เด็กหญิงจันทิมา  มีบุญล้ำ
3. เด็กหญิงวีรณัฐ  แก่นจรรยา
 
1. นางสาวจิตรินทร์  แก้วเหลี่ยม
2. นางสาวสิริภรณ์  นิลหิรัญ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 69.56 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 1. เด็กหญิงดวงฤทัย   อินทะเสน
2. เด็กหญิงสรัลพร  อุดมศักดิ์
3. เด็กหญิงไข่มุก  กองแก้วภิญโญ
 
1. นางอรสา  กางทะวร
2. นางสุธัญญา  สุดงาม
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จันทร์ประเสริฐ
2. เด็กชายอาทิ  ลิมประดิษฐากร
 
1. นางสาวจิรารัตน์  สวัสดิ์วงศ์
2. นางสาววรรณวิศา  เดชมาก
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กหญิงนภัสสร  มหาครุท
2. เด็กหญิงสมาพร  เด็จใจทัด
 
1. นางสาวณัฐธินี  อินทะรัตน์
2. นางสาวพัชรินทร์  โลราช
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายพงษ์เพชร  เกิดปั้น
2. เด็กชายรณกฤต  มีนา
 
1. นายวสันต์  บัวระบัดทอง
2. นางสาวภัทราพร  ศรีอ๊อต
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายยุทธพล  ศุภกนิษฐถวิล
2. เด็กชายอรรดิเทพ  มีศรี
 
1. นายบุรินทร์  ณ วิเชียร
2. นายพิทักษ์  โพธิศาสตร์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม 1. เด็กชายวีรภาพ   เกตุแก้ว
2. เด็กชายอิทธิพงษ์   แสนจำลา
 
1. นางสาวนิตยา   พันธ์จันทร์
2. นางสาววันวิสา   ด้วงฟู
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เม่นขาว
2. เด็กหญิงวรรณษา  เฉาอ่ำ
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอื่ม
2. นางสาวณภัทร  สมบูรณ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สานุ่ม
2. เด็กชายนัฐพล  สุทธิสาร
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนวัดคุ้งวารี (อำพันอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกุมพน  บุญคง
2. เด็กชายธรรมศักดิ์  อิ่นคำ
 
1. นายธีระ  บุญเกิดกูล
2. นายวัชระ  สัมมาชีวะ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วีรอาภาชัย
2. เด็กหญิงธนิตา  กองทอง
 
1. นายอนุรักษ์  แย้มวัตร
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงดิษยา  ดวนมีสุข
2. เด็กหญิงปิ่นนภัส  สัมปุรณะพันธ์
 
1. นายผดุงกิจ  พ่วงเฟื่อง
2. นางกัญญา  เต็งโล่ง
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  อุ่นเมืองอินทร์
2. เด็กชายอาทิตย์  อยู่ดี
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายศักดิ์ดาวุฒิ  เอี่ยมสะอาด
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.3 ทอง 6 โรงเรียนวัดสระโคล่ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุษบก
2. เด็กหญิงสุนันตา  ขำน้อย
3. เด็กหญิงอมัทนา  ดวงอุปะ
 
1. นายอมร  กรุดทอง
2. นางสาวรุจินันท์   คำฟัก
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 1. เด็กชายกฤษฎา  ลิ้มศรีประพันธ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ลิ้มศรีประพันธ์
3. เด็กหญิงภูษณิศา  บุญเปี่ยม
 
1. นายธนวิน  ณ น่าน
2. นางอรุณรัตน์  ณ น่าน
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายก้องภพ   หมอนอิง
2. เด็กชายณฐกร   มูลขำ
3. เด็กชายทาวัต   เอมะพาลานนท์
 
1. นายปรเมศวร์   ศรีปา
2. นายวีระพงษ์    ชัยชราแสง
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนวัดห้วงกระได 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลำภา
2. เด็กชายธนบดี  เพชรใจดี
3. เด็กชายธเนศ  ชาติศรี
 
1. นางสาวกิติยา  ทองแกมนาก
2. นางขวัญมนัส  พรมเถื่อน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 37 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ 1. เด็กชายชินดนัย  หาญคำจันทร์
2. เด็กหญิงชุติมา  นึกชัยภูมิ
3. เด็กชายนราวิชญ์  ชูเนตร
 
1. นางสาวกาญจนา  ดอกกุหลาบ
2. นางสาวนิรชา  มุสิกะ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพันเสา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   จาดเปรม
2. เด็กชายณัฐพล   ภูษา
3. เด็กชายศุภโชค   มั่นปลูก
 
1. จ.ส.อ.พันธ์ศักดิ์   สุขทั่ง
2. นายเสริมเกียรติ   มีแหยม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญเนตร  ลูกเชย
2. เด็กหญิงนภัสพร  กลีบบัว
3. เด็กหญิงภานุมาศ  ไพรพฤกษ์
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ห่านตระกูล
2. นางสาวอัจฉรา  ธรรมากุลวิรักษ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพันเสา 1. เด็กหญิงกฤตพร   สอนบุญ
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์   นุวรณ์
3. เด็กหญิงมณทิชา   ภูมิโคกรักษ์
 
1. จ.ส.อ.พันธ์ศักดิ์   สุขทั่ง
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภู่ฤทธิ์
2. เด็กหญิงกัลยา  สร้อยข่าย
3. เด็กหญิงชญานิศฐ์  สาดอ่ำ
4. เด็กหญิงปาจรีย์  เกตุศรี
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสงทับทิม
6. เด็กหญิงศรัณยา  ศรีมาลา
 
1. นางศศิภา  พุทธิลดาวรรณ
2. นางเพ็ชรีย์  ทองนาก
3. นายกมล  มนตรีวิวัฒน์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชลณิชา   น้อยบ้านใหม่
2. เด็กชายชัยชนะ   นุ่มตูม
3. เด็กหญิงนวภัทร   คันธชุมภู
4. เด็กชายพฤทธิ์   ผลเจริญ
5. เด็กหญิงวรัชยา   แก้วเพ็ญ
6. เด็กหญิงสุจิตรา   จันทรา
 
1. นางศรีไพร  มั่นเจริญ
2. นางจุไรรัตน์  มาประสพ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรี  ภาหวาย
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 35 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 1. เด็กหญิงกมลชนก  จุ้ยขุนทอง
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ฤกษ์งาม
3. เด็กหญิงสิริวิมล  อุ่นดี
 
1. นายสมชาย  ประสานจิต
2. นางกุสุมา  ช้างหัวหน้า
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 28 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญาภรณ์   แดงเรือง
2. เด็กหญิงจริยา   เดือนขาว
3. เด็กชายณรงค์   ยี่ภู่
 
1. นางพนมพร  อ่ำดอนกลอย
2. นางสาวรัสกุลภรณ์   ประสงค์วีรวุฒิ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  พันธุ์เอี่ยม
2. เด็กหญิงนลัทพร  กำหนดศรี
3. เด็กหญิงรวิปรียา  ยอดจันทร์
 
1. นางสาวจิตฤทัย  บัวงาม
2. นางสาวยุวรี  ยามา
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.4 ทอง 10 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงทิพปภา  ขุนทรง
2. เด็กชายประเสริฐ  ม่วงมี
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ภู่จั่น
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันวงค์
2. เด็กหญิงฐิติพร  แสงท่านั่ง
3. เด็กหญิงธัญรดา  ช่วงโชติ
 
1. นางจรัสลักษณ์  จ้อยสูงเนิน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทนา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  อรหันต์
2. เด็กหญิงบุณยาพร  ประทีปอุษานนท์
3. เด็กหญิงปาลิดา  คนใหญ่
 
1. นางกาญจนา  พิทักษ์โสภณ
2. นางไพริน  ถือมั่น
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายจารุวัฒน์  สาณะวัฒนา
2. เด็กชายธนวัฒน์  คำริน
3. เด็กหญิงอคิราภ์  ก้อนคง
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  แก้วลบ
2. เด็กหญิงพชรพร  พรมมาตร
3. เด็กหญิงมุกมาดา  ยั่งยืน
 
1. นางชนันท์ญา  ศิริสานต์
2. นางกัลยาณี  กุลกิ่ง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพันเสา 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองใย
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   มีสิงห์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  รอดเกตุ
 
1. จ.ส.อ.พันธ์ศักดิ์   สุขทั่ง
2. นางสาวญานี  เดชะ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา  หาญขำพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  หมวกเมือง
3. เด็กหญิงอาริษา  ศรีเครือ
 
1. นางนันท์นภัส  วิชัยรัตน์
2. นางสุภาภรณ์  สิงห์โตแก้ว
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 27 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กชายธนพงษ์  ทับทิม
2. เด็กหญิงลักษิกานต์  สิงห์โต
3. เด็กหญิงสิรีธร  แสงโต
 
1. นางเตือนใจ  ประดิษฐ์
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงณธิดา  แก้วหล่าย
2. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ภู่รอด
3. เด็กหญิงรัฐพร  กินรี
 
1. นางสาวนิภาพร  ทารัตน์
2. นางสาวฌาณิญา  พรมสีนอง
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 31 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงธนรรพร  ขาวสง่า
2. เด็กหญิงนิชาภา  ศิริวัฒน์
3. เด็กหญิงปัญญาพร  ป้อมจันทร์
 
1. นางนพภาพร  ทะมาตร์
2. นางสาวพิณลักษณ์  สมสุข
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงพรรณิษา  ฉาวบุตร
 
1. นางผ่องพรรณ  จินตนา
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 64.8 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  นวลทิม
 
1. นางผ่องพรรณ  สิริวัฒนปองกร
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายปัญญาสิริ  โพพึ่ง
 
1. นางสมทรง  สามิตร
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 20 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนลินทิพย์   เมฆโต
 
1. นางพรทิพย์   มีพยุง
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายจักรรัตน์  สุทธิ
 
1. นางทิวาพร  ชำนาญผา
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  เทือกมั่น
2. เด็กหญิงพรวดี  กาโท
3. เด็กชายสรอรรถ  ช้างพินิจ
 
1. นายบรรจง  ฝั้นคำมี
2. นางหทัย  แงวกุดเรือ
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายกุลเดช  บัวหลวง
2. เด็กชายครรชิตพล  สอนท่าโก
3. เด็กชายจารุกิตติ์  น้อยชิน
 
1. นางพรทิพย์  วีระกูล
2. นางสาวกลอยใจ  นุชพ่วง
 
192 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70.6 เงิน 22 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงภริตพร  ดีอ้น
2. เด็กชายรัชชานนท์  พรมส้มซ่า
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
 
193 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สิงห์มา
2. เด็กหญิงนงนภัส  อินโอภาศ
 
1. นางจันทร์สุดา  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวศุภางค์  มันเสาร์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 70.8 เงิน 17 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายรัชพล  ปริกเพชร
 
1. พระอาจารย์พิษณุ  พทธญาโณ
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71.8 เงิน 22 โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กหญิงวิภาดา  สังข์สุวรรณ
 
1. นายมานัตร์  สุริยันต์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายภูบดินทร์  ทองคำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมสะอาด
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองนาดงกวาง 1. เด็กชายวรรธนะ  คำอินทร์
 
1. นางสาวจิตรินทร์  แก้วเหลี่ยม
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.6 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ๊อดเอก
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เนียมหอม
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงวรรณภากร  จันทะคุณ
 
1. นางสาวมลฤดี  จับแสงจันทร์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายนักรบ  ด้วงรอด
 
1. นางสาวกชวรา  พรมโห้
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงช่อเพ็ชร  โตขำ
 
1. นางจันทร์สุดา  วงศ์สุวรรณ
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน (เมธาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุภัชชา  อิงวะระ
 
1. นางสาวจิรพรรณ  มะระพงษ์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริพร  หมู่เฮง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมสะอาด
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.8 ทอง 18 โรงเรียนวัดเนินมะคึก 1. เด็กหญิงพิมพา  แย้มกันชู
 
1. นางฉัตรเพ็ญตา  จิรโรจน์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 25 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก 1. เด็กชายธีรยุทธ์  เงินจันทร์
 
1. นางสาวจินฆภา  หนูทอง
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายปัญจพล  นาคน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุนทร  มีมานะ
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดวงกมลวรรณ   สังข์สีเงิน
2. เด็กหญิงนภาพร   ปันแอ
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  เมฆโต
4. เด็กหญิงปทุม   ยอดเกตุ
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  วันทัศน์
6. เด็กหญิงอภิสรา   ปั้นปุก
 
1. นางปิยธิดา   สุขเมือง
2. นางสาวคนึงนิตย์   เมฆโต
3. นางสาวรุ่งทิพย์   สระทองเงิน
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงฉัตรชฎาพร  กรุณามิตร์
2. เด็กชายพันธอินท์  กองพล
3. เด็กชายพีระพัฒน์  พิมพา
 
1. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
2. นางวิภาวี  ประยูรพันธ์
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฏร์ 1. เด็กหญิงกรชวัล  เจนไชย
2. เด็กหญิงกัณณิกา  โลมาแจ่ม
3. เด็กหญิงจิดาภา  กลิ่นตลบ
 
1. นายสมบัติ  ลอสวัสดิ์
2. นางสาธิยา  มั่นประสงค์
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 19 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายจิรพัส  ขจรกลิ่น
2. เด็กชายธนัตถ์  ด้วงอยู่
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ตันชูชีพ
 
1. นางจันทร์สุดา  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวศุภางค์  มันเสาร์
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กชายนัฐพงศ์  มณีเทพ
2. เด็กชายนิธิกร  พัดมี
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีสร้อย
 
1. นางสาวมลฤดี  จับแสงจันทร์
2. นางพิกุลทอง  ยศปัญญา
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67.8 ทองแดง 13 โรงเรียนวัดวังอิทก 1. เด็กหญิงจิ๊บ   รักษ์ไทย
2. เด็กชายอัษฏาวุธ   อุ่นบุญ
 
1. นางสาวธนิตา   สายทอง
2. นางนเรนทร   พยอมหวล
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79.2 เงิน 7 โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กชายกฤษณะ  จรสุขเสงี่ยม
2. เด็กหญิงวันทนา  สละชุ่ม
 
1. นางศรีวัฒนา  เจริญกุล
2. นางนพรัตน์  มั่นยุติธรรม
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62.6 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายจักริน  เกิดปั้น
2. เด็กชายปรัชญา  ส้มอินทร์
 
1. นางเครือวัลย์  นิเวศนา
2. นายวิทวัส  เณรหลำ
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กชายธนาวุฒิ  สีสอด
2. เด็กชายอนนท์  มีเพ็ชร
 
1. นางศรีวัฒนา  เจริญกุล
2. นางนพรัตน์  มั่นยุติธรรม
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 16 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายนราธิป  นกเอี้ยง
2. เด็กชายอชิร  บุญมี
3. เด็กชายอิทธิพร  เพ็งเพชร
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.4 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายชญานนท์  เจริญรัตน์
2. เด็กหญิงพิยะดา  พูลทวี
3. เด็กชายวีระพันธ์  กันมา
 
1. นางพนมจิต  สิริพิทักษ์เดช
2. นายพงษ์เทพ  เทวะ