สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พัตศร
 
1. นางวิไลรัตน์  จิตต์ภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงพรทิมา  สุขบุตร
 
1. นางปราณี  พันธ์ชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง 6 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. นางสาวจันทราภรณ์  อินทะ
 
1. นางสาวสุรีย์  เพ็ชรภู่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 71.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเจริญผล 1. เด็กหญิงนภัสสร  ไหมเอี่ยม
 
1. นางสาวพิมพ์พัน  คุชช่วง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 56.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงจีรกานต์   แดงจันดี
 
1. นางสุวภัทร    วงศ์ไทย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนห้วยพลู 1. เด็กหญิงพิมพ์นภา  มุละสิวะ
 
1. นางมยุลีย์  พันธ์ธัญกิจ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 78.8 เงิน 35 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กหญิงศตพร   คงเมืองคำ
 
1. นางนงนุช  พลธรรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 7 โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. นางสาวศรัณยภัทร  น้อยพันธ์
 
1. นางบุศรินทร์  ลาไม้
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 18 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  เครือรัญญา
 
1. นางวิไลรัตน์  จิตต์ภักดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วเจิม
 
1. นายทวี  ดอนเขียวไพร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.3 ทอง 16 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายกฤษดา  โคตะสา
 
1. นางสาวสุรีย์  เพ็ชรภู่
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงธนัชชา  เรืองชาวนา
2. เด็กหญิงสุรัตนา  ชูเมือง
3. เด็กหญิงสโรชา  พรมเพ็ชร์
 
1. นางไพรพนา  เตียวตระกูล
2. นางพิมลพรรณ  โรงคำ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 39 โรงเรียนห้วยพลู 1. เด็กหญิงจินตกัญญา  พรมมาเตียม
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  วีระบุตร
3. เด็กหญิงเมตตา  นิลสนธิ
 
1. นางอรัญญา  พลหาญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กชายปิยทัศน์  อินตา
2. เด็กหญิงศศิประภา  พลโยธา
3. เด็กหญิงไพรินทร์  ราชเพียแก้ว
 
1. นางสาวศิวาพร  เผื่อนทิม
2. นางสาวโรสสุคนธ์  พูพุ่ม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงธิญาดา  ประทุมโพธิ์
2. เด็กหญิงโยสิยาห์  เดชพล
 
1. นางเพชรทอง  น่วมด้วง
2. นางสาววรรณิสา  นาคกราย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงประภาวดี  รสโฉม
 
1. นางวิลาวัณย์  มหามาตย์
2. นางดาวลอย  ครุฑอินทร์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนันทพร  โทจำปา
2. เด็กหญิงพรพิมล  เสาตัน
 
1. นางวรรณา  เขมดำรง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ทับทอง
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจิรัญญา  กล่อมเกลี้ยง
2. เด็กชายพาทิศ  เพ็งเขียว
 
1. นางสาวปัทมา  กนกนิรันดร
2. นางสาวจินดารัตน์  วรยศ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   ภู่คร้าม
 
1. นางพรรณี  พงษ์สวัสดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 28 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  ศรีคง
 
1. นายอดุลย์  แสงโรจน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสิริกาญจน์  คณาก่อเกียรติ
 
1. นางเพ็ญแข  ฟักคง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.1 เงิน 14 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงธนัชพร  ทองคำ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มายัง
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  ลอไกรเพ็ชร
 
1. นายวัฒนา  โยธา
2. นางรำพรรณ  ตรีกลึง
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนเรืองเดช
3. เด็กชายอนันตพล  พลที
 
1. นางรดารัตน์  อุทโธ
2. นางสาวธัญวรัตน์  ทองแพ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73 เงิน 29 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงณิชา  อินสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรรณษา  ปัญญาสิริกุล
3. เด็กหญิงศศิโฉม  เขียวแสง
 
1. นายวัฒนา  โยธา
2. นางสมถวิล  มณีสถิตย์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราพร   ชาญไชยเวช
2. เด็กชายนัฐวุฒิ    พรมมา
3. เด็กชายรุ่งนิรันดร์  สังข์ทอง
 
1. นายยอดชาย  ณรงค์พิทักษ์
2. นายชิโนรส  จันทร์บุญนาค
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายชีวัธนัย  เปรมกระโทก
2. เด็กชายสุรพล  อ่อนบึงพร้าว
 
1. นางสาวศุภมาศ   การะเกตุ
2. นางเฉลย  คุณประทุม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงรสิตา  นิยมญาติ
2. เด็กชายสายธาร  สิงห์มา
 
1. นางสาวศุภมาศ   การะเกตุ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงราชาวดี   มุ่งนา
 
1. นางสาวกัลยา   ม่วงรัก
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงณิชากร  อุดมศิลป์
 
1. นางสาวกัลยา    ม่วงรัก
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงวรรณกรานต์   ราชเพียแก้ว
 
1. นายพิษณุ    โรจนพานิช
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 62.48 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรเดช   ชุ่มเย็น
2. เด็กชายเจษฎา   ดีงาม
 
1. นายวิโรจน์  อ้นหนู
2. นายพัชรพงษ์  เพชรโก
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72.82 เงิน 28 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายธีรพล  แสงม่วง
2. เด็กชายอุดมชัย  การคูณ
 
1. นางเพ็ญแข  ฟักคง
2. นางสาวดรุณ  มินาคูณ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 1. เด็กชายเตชินท์  พรมมาอินทร์
 
1. นายมนสิช  คงประเสริฐ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 1. เด็กหญิงศลิษา  กำปงซัน
 
1. นายเอกราช  เรือนจันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กมลรัตน์
2. เด็กหญิงพรสินี  กมลรัตน์
3. เด็กชายเมธา  สิงห์ใส
 
1. นางณัฐกานต์  ฮ้อธิวงศ์
2. นางสุวิมล  ศรีบุญมี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุทธิ
2. เด็กหญิงบูรณาพร  สารีคำ
3. เด็กหญิงอิษฎาอร  ยศปัญญา
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นางสาวน้ำฝน  ยาปัน
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.5 เงิน 18 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปรารถนา  พรมรักษา
2. เด็กหญิงฤทัยชนก  ไชยวงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงอรวรา  ภูมิชาติ
 
1. นายพุฒิพงศ์  เดชะ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สุดทะ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วิจารณ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีวะเสาร์
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นางสาวน้ำฝน  ยาปัน
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 31 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กชายชนะชนม์  ที่ดินดำ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  รุ่งเรือง
3. เด็กชายวรสิทธิ์  มากด่าน
 
1. นางศิวลัย  สาริการินทร์
2. นายอานนท์  แสนประสิทธิ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  สอนใจ
3. เด็กหญิงแสงโสม  ศรีสมุด
 
1. นายสุรเชษฐ์  โชติมน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74.2 เงิน 40 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขันตีทัน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เผือกชาวนา
3. เด็กหญิงอชิรญา  เผือกชาวนา
 
1. นางสาวธันยพร  สินมา
2. นางประทีป  บุญสนอง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงธนพร  ชิตพรมราช
2. เด็กหญิงปณิดานันทพิน  หมื่นแก้ว
3. เด็กหญิงเนื้อทอง  ศรีสวาท
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นางสาวน้ำฝน  ยาปัน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายกิตติพศ  อินทร์โพธิ์
2. เด็กหญิงภัทราพร  ท้วมโชติ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  ยอดบุษดี
2. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา  บุญหว่าน
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 1. เด็กชายมนตรี  คงปราบ
2. เด็กชายศุภกิจ  นาคครุฑ
 
1. นางศรีสุดา  โลลุวัฒนา
2. นายพิชิต  ตรงต่อกิจ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 77.54 เงิน 8 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายกรวิทย์  หมีบ้านใหม่
2. เด็กชายกฤษณะ  ภูมิพล
 
1. นางสาวภิรมย์ลักษณ์  ดอนหม้อ
2. นางสาวรุ่งจิรา  แก้วชาวนา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 67.63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กชายธีระทัศน์  เพชรกาไสย์
2. เด็กชายสุวรรณ์  มีกาย
 
1. นายบรรเจิด  โรงคำ
2. นายนิยม  รุณไชย
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48.51 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสามัคคีธรรม 1. เด็กชายบรรพต  ชาวพิจิตร
2. เด็กชายภควัต  กาสูงเนิน
 
1. นายทรงวุฒิ  เจริญลาภ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.13 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 1. นายกีรติ  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายประสิทธิ์  อ่อนพรมราช
 
1. นายไพรทูล  ปั้นแสง
2. นางอัญชลี  อวสานะพันธุ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 53.81 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 1. เด็กชายกฤษฎา  แซ่ด้าน
2. เด็กชายทัศนพล  ลือกิจ
 
1. นายไพรทูล  ปั้นแสง
2. นายบัญชา  บุญธรรม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 21 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกรวีร์  มาชาวป่า
2. เด็กหญิงดาราวดี  เชื้อบุญมี
3. เด็กหญิงนภสร  อ้นเนียม
4. เด็กหญิงภัทธิยา  ปาคำวัง
5. เด็กหญิงภัทราวดี  พวงแสน
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  ทองประไพ
2. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนบึงพร้าว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.7 เงิน 38 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เหมือนครุฑ
2. เด็กหญิงญาณิศา  คำศรี
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญมา
4. เด็กหญิงอัญธิดา  จีนนะ
5. เด็กหญิงเมริศา  คำดี
 
1. นางสาวอรุณศิริ  ถวิลประวัติ
2. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่าย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชนารดี  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงนุชจรี  รัตนะวัน
3. เด็กหญิงปาณิศา  ยศปัญญา
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญแอ
5. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  แอ่งหมื่น
 
1. นางสาวอภิรดี  มณีนิล
2. นางสาวอัญชิษฐา  สอนเม้า
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สังแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  ตู้จำรัส
3. เด็กหญิงธัญพิมล  แก้วเกตุศรี
4. เด็กหญิงละอองดาว  กมลคร
5. เด็กหญิงศุภกานต์  สุดใจ
 
1. นางเบญจวรรณ  อินเที่ยง
2. นางสาววรางคณา  หอยศรีจันทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านพุกระโดน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจตรงดี
2. เด็กหญิงดวงกมล  ยี่คิ้ว
3. เด็กหญิงวิราสินี  แสนคำ
4. เด็กหญิงอรัญญา  ช้างปาน
5. เด็กหญิงเสาวคนธ์  บุญมา
 
1. นางสาวมัทนียา  กันมา
2. นายเรืองเดช  หนองแส
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชญานิศ  ใจเพ็ชร
2. เด็กชายธนภัทร  ฉิมสา
3. เด็กหญิงวาริสา  ศรีเมือง
4. เด็กชายศุภกฤต  พึ่งญาติ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์ทวัง
 
1. นางสาวอภิรดี  มณีนิล
2. นางสาวอัญชิษฐา  สอนเม้า
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กชายนัครา  สาถิตย์
2. เด็กชายพัทธดนย์  บัวอินทร์
3. เด็กชายศาสนา  แสงสุข
4. เด็กหญิงศิริญา  จันตรี
5. เด็กหญิงสิรินยา  จันทร์ตรี
 
1. นายวุฒิไกร  สีอูด
2. นางสาวสินาภรณ์  บุญเลิศฤทธิ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.6 เงิน 23 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงธนัชชา  แสงทอง
2. เด็กหญิงธารารัตน์  หงษ์ศิริ
3. เด็กหญิงพิกมล  พลสว่าง
4. เด็กชายวิทวัส  กันเรือง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชชนะ
 
1. นายบุญญฤทธิ์  สายคำหมื่น
2. นางสาวอัญชิษฐา  สอนเม้า
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.4 ทอง 7 โรงเรียนนาพราน 1. เด็กหญิงสิดาพร  ฤทธิ์ศักดิ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  คะระนันท์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.5 ทอง 37 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวราภา  ยอดสูงเนิน
 
1. นายศิวพงษ์  โพธิ์ศรีทอง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงน้ำฝน   พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวทักษอร   มั่นสากเหล็ก
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 23 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กชายพสิษฐ์  ศรีทอง
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ผิวแดง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดภัย
2. นางกิตติยา  แย้มศิริ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงปรารถนา  สร้อยคำ
2. เด็กชายพิชัยภูษิต  พิมเสน
 
1. นางสาววันเพ็ญ  รอดภัย
2. นางกิตติยา  แย้มศิริ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.4 เงิน 39 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชุติมนฑน์  บัวแก้ว
2. เด็กชายอนพัทย์  ทานา
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ตระการสุข
2. นางสาวอัญชิษฐา  สอนเม้า
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ดอนเมืองพรม
2. เด็กหญิงญาณิศา  เก่าราชการ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  แซเเฮง
4. เด็กหญิงปริสา  จันทร์แสง
5. เด็กหญิงภูริชญา  วรุณสุภัค
6. เด็กหญิงวรรณธิดา  แก้วสระแสน
7. เด็กหญิงสิริรัตน์  อินทร์สุข
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไตรภู่
9. เด็กหญิงสุพรรษา  จันทร์ผึ้ง
10. เด็กหญิงอารยา  หนูเทศ
 
1. นายทวี  ดอนเขียวไพร
2. นางอุบลรัตน์  ดอนเขียวไพร
3. นางสาวอัจฉรา  วาณิชฤทธิกานต์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกนกพร  คำปล้อง
2. เด็กหญิงกัลยา  ภักดี
3. เด็กหญิงณภัทร  วรุณสุภัค
4. เด็กหญิงธัญสุดา  ทัศนกาลจน์
5. เด็กหญิงประภัสสร  ทองอยู่สุข
6. เด็กหญิงพัสวี  หลำชาวนา
7. เด็กหญิงพิมพิศา  ทองทิม
8. เด็กหญิงภาสินี  หวยสูงเนิน
9. เด็กหญิงศิโรชินี   ภาษิต
10. เด็กหญิงเจตสุภา   ร่องครบุรี
 
1. นายณัฐกิตติ์  ชาวนา
2. นางสุนีย์  คุ้มสุข
3. นางสาวชิดชนก  ไชยงามเมือง
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.7 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 1. เด็กชายชินวัตร  เรืองศรี
2. เด็กชายณัฐพล  ปามา
3. เด็กหญิงณัฐวดี  จันสา
4. เด็กชายทรงวุฒิ  อาสาสู้
5. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พึ่งแตง
6. เด็กหญิงธนัชพร  สอนสระคู
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ศรีบุตรสา
8. เด็กชายศิริพงษ์  มูลตรีปฐม
9. เด็กหญิงสรินทรา  มหาทา
10. เด็กหญิงเกสรา  ขันแก้ว
 
1. นายชำนาญ  ทรวดทรง
2. นางชลทิพย์  ทรวดทรง
3. นางสาวจิระวรรณ  ประจันตะเสน
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กหญิงกัณฐมณี   เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมา  ทับเชียงทอง
3. เด็กหญิงดวงหทัย  ศรีนวล
4. เด็กหญิงธวัลยา  บุญส่ง
5. เด็กหญิงนันทนา  เมืองมงคล
6. เด็กหญิงปลิตา  บัวจอม
7. เด็กหญิงรัชฎาพร   มะโนรา
8. เด็กหญิงวาสนา  เม่นชาวนา
9. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วกำพล
10. เด็กหญิงสุวรรณษา  ฤกษ์พิชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชชญาภรณ์  เกิดผล
2. นางสาวภัคจนิกรณ์  บางปา
3. นางสาวชุติมา  จันทร์แดง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กชายธนากร  แก้วโกสา
2. เด็กชายรัฐนันท์  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงสุกันตา  ห่อทอง
4. เด็กหญิงสุพิชชา  ฟักปัญญา
5. เด็กชายสุวพิชญ์  สายแสง
6. เด็กหญิงอภิชญา  แสนโท
7. เด็กชายอัฒทณี  อ่ำบัว
 
1. นางบังอร  สุุขเจริญ
2. นางสาวปวริศา  จันทร์ขำ
3. นางสาวนิตยา  ภู่ขาว
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีหะกูล
2. เด็กชายนวรัตน์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงพัชราภา  โลสุดา
4. เด็กหญิงวิลาสินี  ดีบ้านโสก
5. เด็กหญิงสิริพิมล  แซ่ลอ
6. เด็กหญิงสิริวิมล  แซ่ลอ
7. เด็กหญิงอรจิรา  รัตนผล
8. เด็กชายเอกราช  ศิริอุบล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัฒน์  บางศรี
2. นายวรวุฒิ  แสนนิทรา
3. นางสาวเพชรมาลี  แปงสอน
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านยางโทน 1. เด็กชายนเรศ  แสงเปี่ยม
2. เด็กชายภัควัต  จำรัสภูมิ
 
1. นายสมพงษ์  ป้อมกระสันต์
2. นางสาวธัญญา  มิ่งเมือง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. นางสาวสุนันทา  หลุ่นประพันธ์
2. เด็กหญิงเกศินี  ห่อทอง
 
1. นางบัวพันธ์  น้อยเขียว
2. นายจิตภัทร์  เพ็ชรกล้า
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงภานุมาศ  วงษา
 
1. นางนุชริน  สิทธิยศ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงฐิรญา  ผกามาลยาเทพ
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปิ่นมองเล
 
1. นางนุชริน  สิทธิยศ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 20 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงวนิดา  มาโพธิ์ชัย
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  โคกทอง
 
1. นางปาลีรัฐ  พันธ์ไพบูลย์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงวทิตา    ระโส
 
1. นางสาวฟ้าอรุณ   ฤทธิ์ศักดิ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ล่อกา
 
1. นางชนากาณต์  เชื้อทอง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายจิรายุส  เชื้อบุญมี
 
1. นางชนากาณต์  เชื้อทอง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 35 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงกันญาลักษณ์  พลญาพิพัฒน์
2. เด็กหญิงญาณิศา  กลิ่นอ่อน
 
1. นางสาวภัทรารัต  โสภา
2. นางสาวสินาภรณ์  บุญเลิศฤทธิ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงนฤมล  อ่อนชำยาง
2. เด็กหญิงวีรยา  สีบุ
 
1. นายอรรถชัย  นันตะวงษ์
2. นางสาวศุลีพร  น้อยท่าทอง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  อ้อยคำ
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  บุญเรือง
 
1. นางชนากาณต์  เชื้อทอง
2. นางสุภาภรณ์  จันทร์พงษ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 36 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงอรพิน  ใจราษฎร์
 
1. นางสาวศิวาพร  เผื่อนทิม
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนนาพราน 1. เด็กชายนรภัทร  สีบุ
2. เด็กชายวีรภัทร  เพ็ญทอง
3. เด็กชายอนุชา  เพียราช
 
1. นางวาสนา  ขันโสม
2. นางสาวฉลองขวัญ  หวังภู่
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ 1. เด็กชายศุภกฤต  ภูมิพนา
2. เด็กหญิงสุชานาถ  คำเผื่อน
3. เด็กหญิงสุธิตา  พงษ์พานิช
 
1. นางพยุง  หนูหนุน
2. นางสาวกมลรัศมิ์  แจ่มวิจิตโต
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กชายกฤษณะ    อินสอน
2. เด็กชายจิรเมธ   แจ่มชาวนา
3. เด็กชายณรงค์กรณ์   พรมคำ
 
1. นางอัมพร   แสงคำฤทธิ์
2. นางศิริรักษ์   ฉิมเลิศ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นุชเฉย
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75.5 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายเนติพล เลิศฟ้า  เลิศฟ้า
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายพิภพ  พงษ์พานิช
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กชายภูวนารถ  แย้มมูล
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายอชิตพล  เพ็งกระโทก
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายตะวัน    ราชรี
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เขียวขำ
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 31 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กหญิงรัชนีกร  เกตุแก้ว
 
1. นายพิริยะ  จันทรา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ส่งสังข์
 
1. นางฐาปนีย์  จิตร์ตระกูล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขวัญคุ้ม
 
1. นางณีรนุช  คงเทศน์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอินทิรา  คงดอนทอง
 
1. นางฐาปนีย์  จิตร์ตระกูล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 76.5 เงิน 18 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญสิริ  แพรทอง
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนบ้านลำภาศ 1. เด็กหญิงธนาภา  อ่อนตานา
 
1. นายนฤมิตร  ทับแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงศิริอำไพ  โรจน์บุญถึง
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กชายปฏิวัติ  จรรยาศรี
 
1. นายไพรัช  สอนที
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายวินัย  อ่อนนุ้ย
 
1. นางสุภาพร  สุริยะลังกา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  แสนคำมี
 
1. นางภูริน  คำโท
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงจันทร์วิลัย  สะอาดศรี
 
1. นางภูริน  คำโท
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 82.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลำภาศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วกรุงศรี
2. เด็กชายชัยมงคล  สุคนธสังข์
3. เด็กหญิงธนาภา  อ่อนตานา
4. เด็กชายธีรดนย์  ตะบองเพ็ชร
5. เด็กชายนพดล  จงทัน
6. เด็กหญิงน้ำฝน  พาทีชอบ
7. เด็กหญิงฟ้าใส  ต่างใจ
8. เด็กหญิงภณุมาศ  อมกระโทก
9. เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วอินทร์
10. เด็กหญิงมิ่งกมล  อ่อนนิ่ม
11. เด็กชายวงศธร  เสวิสิทธิ์
12. เด็กชายสรสิช  ทองมีมาก
13. เด็กชายอภิรักษ์  เขี้ยวสน
14. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  พรสกุลชาติ
15. เด็กหญิงเรณุภา  ละออ
 
1. นายนฤมิตร  ทับแก้ว
2. นางสาวพรพิมล  เหมืองแดง
3. นายพุฒิเมธ  ศรีสุข
4. นางวัชริตา  แก้วมี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สีภูบาล
2. เด็กชายธนวุฒิ  สวาสุ
3. เด็กชายธนิสร  ฉิมทอง
4. เด็กหญิงพลอยใส  อินแสง
5. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  อ้นคูเมือง
6. เด็กหญิงมิ่งขวัญสิริ  แพรทอง
7. เด็กชายรังสิมันต์  อ้นคูเมือง
8. เด็กชายวชิรวิทย์  หาญเชิงชัย
9. เด็กหญิงศิลปภาภรณ์  ฉิมสมจิตร์
10. เด็กหญิงหทัยกานต์  อินทร์ชา
11. เด็กชายอวยชัย  ชาตินุช
12. เด็กหญิงอุษณีย์  อ่อนชาวนา
 
1. นายจักรราช  บุญอิ่ม
2. นายบุญเลิศ  มากเมือง
3. นางอวยพร  ศรีสุข
4. นางชื่นจิตร  อ่ำสิงห์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 1. เด็กชายจักริน  ชายวร
2. เด็กชายจักรินทร์  ล้วนทอง
3. เด็กหญิงจันทกานต์  มาลัย
4. เด็กหญิงจารุศิริ  คงปราบ
5. เด็กชายชลสิทธิ์  ยอดเกตุ
6. เด็กชายณัฐพงศ์  อินธิราช
7. เด็กหญิงณิชา  แตงแก้ว
8. เด็กชายทัดเทพ  ฉิมช้าง
9. เด็กชายธนธรณ์  อินทราสา
10. เด็กหญิงพรชนก  บุญมี
11. เด็กหญิงมณฑิรา  พรมมา
12. เด็กหญิงมานิตา  สุภานันท์
13. เด็กหญิงมินตรา  สุภานันท์
14. เด็กหญิงสาริศา  บู่ทอง
15. เด็กชายสุกฤษฎิ์  นุชนารถ
16. เด็กหญิงอรปรียา  สีมาอิ้ง
17. เด็กชายอาทิตย์  จักรแก้ว
18. เด็กชายอาทิตย์  สุขคง
19. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ผลขาว
20. เด็กชายเมธัส  คัชมาตย์
 
1. นายน้อย  มีศิล
2. นายสำรวย  ยังนา
3. นางรุ่งทิพย์  พูลเพิ่ม
4. นางปราณี  มีศีล
5. นางธนชพร  ไชยวงค์
6. นางสาววรพรรณ  นาคอัง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านน้ำปาด 1. เด็กชายกฤชพล  เพ็ญเขตรวิทย์
2. เด็กชายกฤติพงศ์  ปัญญาคำ
3. เด็กหญิงกัลธิชา  กันเที้ยะ
4. เด็กหญิงจินตนา  ศรีเกษ
5. เด็กหญิงชาลิสา   เพ็ชรถึก
6. เด็กชายฐิตวัฒน์  ทัดทา
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  เศษสูงเนิน
8. เด็กชายณัฐการ  เปลี้ยวสน
9. เด็กหญิงนัฐนิชา  ตาดง
10. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  จันทร์แก้ว
11. เด็กชายพิทวัส  จักรแก้ว
12. เด็กชายภานุวัฒน์  อินทราสา
13. เด็กหญิงมณฑิตรา  เกิดทวี
14. เด็กหญิงรัชนีกร  หงษ์ทอง
15. เด็กชายวุฒิพงษ์  สีแก้ว
16. เด็กชายศุภพงศ์  พงษ์พานิช
17. เด็กหญิงสุทธิกานต์  กุลคง
18. เด็กหญิงสุภัชชา  แปลนดี
19. เด็กหญิงหิรัญญา  ม่วงเล็ก
20. เด็กหญิงเกศวรินทร์  โอภาศะนันท์
 
1. นางศรีสุด  โลลุวัฒนา
2. นางยุพา  บุญล้อม
3. นายวิศิษฐ์  สินสวัสดิ์
4. นายพิชิต  ตรงต่อกิจ
5. นายศุภมิตร  นงนุช
6. นางลั่น  เลิศชาญ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายชลนที  ใจเพชรเจริญ
2. เด็กชายชาญญานนท์  คงสัมมา
3. เด็กชายณัฐกูล  มีของ
4. เด็กหญิงปนัดดา   ฉิมยงค์
5. เด็กหญิงสมานัตตา  ชื่นเกษร
6. เด็กชายํธนาทร  แก้วเกษม
 
1. นายภูวิศ  เหล็กขำ
2. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 29 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 1. เด็กชายกมลเนตร  กลิ่นส้ม
 
1. นายศุภกิจ  ทองนวม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 1. เด็กชายอิทธิพร  สุพรรณกูล
 
1. นางนวนัจน์  บุญชู
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญพวง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านซำหวาย 1. เด็กหญิงธนพร  ลาวัลย์
 
1. นางสาวมลธิชา  ฤทธิทานัน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายยศสุนทร  ไกรสอน
 
1. นายกรุง  แปงจำ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 24 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เกิดติ่่ง
 
1. นายไตรมิตร  ขยันกิจ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนาระดา  ปั้นจอม
 
1. นายกรุง  แปงจำ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 1. เด็กหญิงอรัญญา  อุมา
 
1. นางเติมทิพย์  ผิวงาม
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โนนสุวรรณ์
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  กวางเดินดง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กชายพัชรพล  ศรีโสภา
 
1. นายวัฒนา  โยธา
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงอภิชญา  พิกุลชาติ
 
1. นางสาวปวริศา  จันทร์ขำ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมยงค์
 
1. นางสาวิปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 41 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีคง
 
1. นางบุญสม  บุญเอี่ยม
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายกฤศณัฐ  มารถรมย์
 
1. นายกรุง  แปงจำ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุ่นอินทร์
 
1. นางสาวอัญญาณี  สีหาราช
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมยงค์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทคุณ
2. เด็กชายขุนพล  จันเครือเกิด
3. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทะคุณ
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ซากองมา
5. เด็กหญิงณัฐริกา  ครุฑตัน
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชือกย้อย
7. เด็กชายทรงพล  สีหะวงษ์
8. เด็กหญิงรัฐนันท์  พุฒตาล
9. เด็กหญิงวรภร  เปลี่ยนสิงขร
10. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หม่องพรม
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  พิพัฒน์ผล
2. นางสาวศตพร  จันทร์เจริญ
3. นางณัฐพร  บริรักษ์
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แสงสุวรรณ์
2. เด็กชายธนพล  รอดวินิจ
3. เด็กชายธนวัฒน์  สุธงษา
4. เด็กชายพงษ์ธาริน  พานิช
5. เด็กชายรัชชานนท์  พุทธวงค์
6. เด็กหญิงวรรณา  สำลี
7. เด็กหญิงอนันตญา  หามา
8. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปานคะเชนทร์
 
1. นายยุ พัชรวรกวิน  เรืองหน่าย
2. นางสาวสุนันทา  ส่งนุ่น
3. นางสาวเอื้อมพร  สระคำพา
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกิตติกา  มัชฌิมา
2. เด็กหญิงกิตสรา  บางดง
3. เด็กหญิงจารีญา  เศรษฐผล
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจบุญ
5. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บัวแก้ว
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพนฉลาด
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  เลี้ยงไล้
8. เด็กหญิงภนิดา  ช่วยค้ำชู
9. เด็กหญิงสุภิญญา  มีผล
10. เด็กหญิงอรนภา  มูลสูงเนิน
 
1. นางสาวกัญญ์วรินทร์  สุขคำ
2. นางเกษมศรี  รุณไชย
3. นางชุดาภา  เด่นประเสริฐ
4. นายกรุง  แปงจำ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  สุพรรณ
2. เด็กชายฉันทิกา  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  อิ่มอรชร
4. เด็กหญิงดลฤดี  ชัยเสนา
5. เด็กหญิงทิพธัญญา  จำปาจี
6. เด็กหญิงวีริสา  เลียบทวี
7. เด็กหญิงอมรรัตน์  เอี่ยมสะอาด
8. เด็กหญิงอัญชิสา  เชื้อทอง
 
1. นางชุดาภา  เด่นประเสริฐ
2. นางเกษมศรี  รุณไชย
3. นางสาวกัญญ์วรินทร์  สุขคำ
4. นายกรุง  แปงจำ
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยวงศ์ษา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิวชาวนา
3. เด็กหญิงณหทัย  ดอนพิมพา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่นแจ
5. เด็กหญิงปรีดาพา  ตรงต่อกิจ
6. เด็กหญิงพรนิภา  มากะนัตย์
7. เด็กหญิงวิภาพร  เพียรเกตุกิจ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่ำเทศ
9. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อยู่แก้ว
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
2. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่าย
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายกฤษกร  เลิศยะโส
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำเครือคง
3. เด็กชายธนานัติ  สุดแก้ว
4. เด็กชายธัญชนก  พิมมูล
5. เด็กชายพัลลภ  หล่อเมือง
 
1. นายธีรวัฒน์  สุขเอม
2. นางสาวสุกัญญา  บุญเทพ
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 83.8 ทอง 14 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกิจจาพร  ทับแสง
2. เด็กชายลิขิตชัย  เหล็กคำ
 
1. นายศิวพงษ์  โพธิ์ศรีทอง
2. นางสาวกนกวรรณ  ไตรภพ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74 เงิน 27 โรงเรียนบ้านพุกระโดน 1. เด็กหญิงปิยดา  เพ็ชรอำไพ
 
1. นางวิภารัตน์  เนตรแก้ว
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 76.2 เงิน 20 โรงเรียนบ้านพุกระโดน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีดา
 
1. นางวิภารัตน์  เนตรแก้ว
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 29 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงศศิประภา  อ่อนศรี
 
1. นางศิรินันท์  ทองศรี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนบ้านพุกระโดน 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เพ็ชรอำไพ
 
1. นางวิภารัตน์  เนตรแก้ว
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน 36 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  บุญเสริม
 
1. นางสาวกาญจนา  วันเสน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านแม่ระกา 1. เด็กชายอภิรักษ์  วังชาวนา
 
1. นางสาวอรอุมา  ดอนดี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังยางราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงจิรพร  เดชบุรัม
 
1. นางสาวศิริขวัญ  นวลจำปา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายชนัต  จันทร์ธนูศร
2. เด็กหญิงพรธีรา  วันทองสังข์
3. เด็กหญิงรสิสรา  จันเสน
4. เด็กหญิงศรัณพร  บุญแหยม
5. นายสรณัฐ  วันดี
 
1. นางสาวกาญจนา  วันเสน
2. นางพิมลพรรณ  สีบุญ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 13 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงณัฎฐิชา  ภู่เทศ
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  แก้วเกษม
 
1. นางสาวเบญญาภา  ม่วงไตร
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   สิทธิสม
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เกิดบึงพร้าว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คำผอง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84.87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดงพลวง 1. เด็กชายรัตภูมิ  บุษดาจันทร์
2. เด็กหญิงสิตานันท์  ปราบชมภู
 
1. นายสุรเดช  คำประเสริฐ
2. นายสุรเดช  คำประเสริฐ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86.14 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงอริสรา  ดวงจิต
2. เด็กหญิงเพ็ชรนภา  น้ำน้อย
 
1. นางสุนีย์  คุ้มสุข
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.33 ทอง 33 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กชายนภัสสร  ป้อมบุปผา
2. เด็กหญิงนวรัตน์  เรืองฉาย
3. เด็กชายพิชิต  บำเรอราช
4. เด็กหญิงสุชานารถ  เกตุชะรา
5. เด็กหญิงสุภาวิตา  ผิววันดี
6. เด็กชายอัครวัฒน์  หนูฉ่ำ
 
1. นายพิริยะ  จันทรา
2. นางปฏิญญา  เครือษา
3. นางณีรนุช  คงเทศน์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 44.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายกันตภณ  สีหะวงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีเมฆ
3. เด็กชายธนภัทร  ยอดเกตุ
4. เด็กชายยสินธร  ไชยมณี
5. เด็กชายรัฐภูมิ  คำภูธร
6. เด็กชายวรากร  จันทร์ศรี
 
1. นายยศวัฒน์  จันทร์ดี
2. ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์  มิตรละม่อม
3. นางสาวสมพิศ  ประธรรมสาร
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  เพียพยัคฆ์
2. เด็กชายณัฐภาส  ช่างคำ
3. เด็กชายธารคีรี  สีหะวงษ์
4. เด็กชายพีรพล  วงศ์บัว
5. เด็กชายศิริพงษ์  ราชานนท์
6. เด็กชายศุภวัตร  ผิวงาม
7. เด็กชายสถบดี  ผาตินาวิน
8. เด็กชายไชยวัฒน์  อ่อนสะเดา
 
1. นายสุดเขตต์  คล้ายบุญมี
2. นายศุภวิชญ์  บุญสวัสดิ์
3. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมวุฒิ  ชื่นมี
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กชายกุลวัฒน์   ขำบางโพธิ์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เก่าราชการ
3. เด็กชายธีรภัทร  บุญมีมา
4. เด็กชายยุทธนา  โสภา
5. เด็กชายวายุ  เที่ยงดี
6. เด็กหญิงวิลัดดา  ขำบางโพธิ์
7. เด็กชายวีรวัฒน์  ภูมิผล
8. เด็กชายศุภกิตติ์  สุนทรชัย
9. เด็กหญิงศุภากร  จอมอุ
10. เด็กหญิงสรินนา  โพธิ์ทอง
 
1. นายบรรเทิง  ทานะขันธ์
2. นางยุภาภรณ์  อินทรีย์
3. นางสาวสุฑามาศ  เดชห้วยไผ่
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายคริษมายัน  มูซอ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ทุมมี
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ศรีคำ
4. เด็กชายทินกร  ขุนนคร
5. เด็กหญิงทิพปภา  สุขสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวรรณิษา  พรมรักษา
7. เด็กหญิงวิไลพร  อินทร์แผลง
8. เด็กชายสิรวิชญ์  มาทำมา
9. นางสาวสุนิสา  ศรีจันทร์
10. เด็กหญิงอธิชา  เอี่ยมมา
 
1. นางสาวอภิรดี  มณีนิล
2. นางสาวอัญชิษฐา  สอนเม้า
3. นางสาวสุทธินี  ชาวรัตนพันธุ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 73.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกนกพร  สุพร
2. เด็กหญิงกรกนก  เจิมขุนทด
3. เด็กหญิงจารียา  ชูหิรัญ
4. เด็กชายปรัชญาทวี  สีชมภู
5. เด็กหญิงอัญมณี  ทองงาม
 
1. นายสุภาพ  อิ้มทับ
2. นางกานดา  โตประพันธ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกุลปรียา  บุตรศรี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทร์มูล
3. เด็กหญิงสุชลดา  จักรแก้ว
 
1. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
2. นางสาวสรัญญา  เย็นฉ่ำ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มูซอ
2. เด็กหญิงปุณยาพร  วาบสูงเนิน
3. เด็กหญิงภูริดา  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวสรัญญา  เย็นฉ่ำ
2. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 70.46 เงิน 36 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  แสวงผล
2. เด็กชายภาคภูมิ  มาสาด
3. เด็กหญิงวินิธา  ชาวนา
 
1. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
2. นางสาววรรณิสา  นาคกราย
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาเนียม
2. เด็กหญิงณิชา  ภูผาชัย
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทะวงค์
 
1. นางสาวปัทมา  กนกนิรันดร
2. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 40 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กชายรัชตะ  ใจมั่น
2. เด็กหญิงวีรยา  เถาอินทร์
 
1. นางสาวนันทิชา  แก้วจ้อน
2. นางสาวตันหยง  นาคจรูญ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.3 เงิน 16 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายกู้ภูมิ  การด
2. เด็กชายตติพัฒน์  ช่างทอง
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางจินตหรา  จันทร์ชู
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง 1. เด็กชายปรินทร  กลับทวี
2. เด็กชายศักดิธัช  ซ้ายกระโทก
 
1. นางสาวภัคจนิกรณ์  บางปา
2. นางสาวอิสรีย์  เพชรบูรณ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กชายชัยนรินทร์  พิมประเสริฐ
2. เด็กชายปัณวัฒน์  ผ่องใส
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นายวิษณุ  สร้อยมี
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงนฤมล  อุดมผล
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชูรัตน์
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นายวิษณุ  สร้อยมี
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เกิดผล
2. เด็กชายสรยุทธ  คุปต์ธนเศรษฐ์
 
1. นางสาววจีพร  แก้วนุช
2. นางสาวกนกวรรณ  ไตรภพ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงกุลดา  อุดมไชย
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พรมมาต้น
 
1. นายวสันต์  ผสม
2. นางสาวกฤษณา  ใจทน
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านซำหวาย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อ้นโม
2. เด็กหญิงเมธาพร  บุญส่ง
 
1. นางสาวมลธิชา  ฤทธิทานัน
2. นางสิริรัตน์  สินสกุล
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์แสง
2. เด็กหญิงสรรค์สุภา  เมฆประดับ
 
1. นายฐิเบษ  วงษ์สำราญ
2. นางสาวโสรดา  จันทร์บุญนาค
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ 1. เด็กหญิงธารารักษ์  จันทร์ขอนแก่น
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ถนาวร
 
1. นายธนวัฒน์  ชูมาลัยวงค์
2. นายชัยณัฏฐกิตติ์  แสงฉาย
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กชายธนาวัฒน์  สาศิริ
2. เด็กชายยอดภูมิ  กงทอง
 
1. นายวิทูลย์  เชื้อจีน
2. นางสาววรางคณา  ก่อทรัพย์
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. นางสาวกัญญวิภา  สิงห์สถิตย์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   สิงห์สถิตย์
3. เด็กหญิงพิจิตรา  จันดา
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นางสาวโสรดา   จันทร์บุญนาค
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายปฏิภาณ  พูญทัศน์
2. เด็กชายอติชาติ  ปล้องอ้วน
 
1. นางสาวโสรดา  จันทร์บุญนาค
2. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กชายลิขิต  จิตอ่อนน้อม
2. เด็กชายสุทธิภัทร  เสนาคำ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  ทองทับ
 
1. นายวัฒนา  โยธา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมญาดา  จันทร
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  สุวรรณโณ
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ยศปัญญา
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  เหมือนศาสตร์
 
1. นายธีรวัฒน์   ถาวรโชติ
2. นางสาวโสรดา  จันทร์บุญนาค
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายธัชชัย  กล่ำงิ้ว
2. เด็กชายพีระพงศ์  สายน้ำเย็น
3. เด็กชายไกรวิชญ์  กล่ำงิ้ว
 
1. นายเวช  เชื้อบุญมี
2. นางสาวปนัดดา  สุรรัตน์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 1. เด็กชายณัฐพล  กลิ่นเกษร
2. เด็กชายนนทพัทธ์  บุญชู
3. เด็กชายนฤเทพ  จิตนนท์
 
1. นายเชิดชู  แก้วลบ
2. นางสาวชนิษ์ฎากานต์  จิตต์เจริญ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายปารเมศ  เบ้าทอง
2. เด็กหญิงสายฝน  นามฮง
3. เด็กหญิงสิดาพร  กุดไธสง
 
1. นางสุภาพ  แจ่มสว่าง
2. นางอินทิรา   เขียนสุข
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงพริมพลอย  ก่ำคำ
2. เด็กชายอนุชา  กันหา
3. เด็กหญิงอาริสา  สุวรรณสิทธิ์
 
1. นางสงบ  มีจันทร์
2. นายอัครเดช  ศรีโสภา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.2 ทอง 12 โรงเรียนสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงกุลนันท์  ม่วงแนม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยาหา
3. เด็กหญิงนรภัทร  แจ้แดง
4. เด็กหญิงบุษกร  เชื้อวงศ์
5. เด็กชายศรัณย์พร  ศรีแก้ว
6. เด็กหญิงสุรนันท์ดา  ครุธทิน
 
1. นายคุณากร  คงเจริญ
2. นางอังคณา  วงศ์หล้า
3. นายสุรชัย  สุรินทร์วงค์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  สุขสว่าง
2. เด็กหญิงจุฑาภัทร  ตรงไธสง
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภักดียุทธ
4. เด็กหญิงพัชริดา  สมุทไทย
5. เด็กหญิงวัลวรี  สายพงษ์
6. เด็กหญิงอังคณาทร  มาแจ้ง
 
1. นางสาวฐานิดา  อินทร์ตา
2. นางรักศ์สิน  แก่นแก้วมณี
3. นางสาวปรารถนา  หุ่นทอง
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 35 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1. เด็กหญิงนฤภร  ไชยแสง
2. เด็กหญิงอภิชญา  พิกุลชาติ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองลา
 
1. นางสาวปวริศา  จันทร์ขำ
2. นางสาวจริยา  อินทร์ฉ่ำ
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 35 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยงไธสง
2. เด็กหญิงวรัทยา  คำหมอน
3. เด็กหญิงสุกานดา  แสงสี
 
1. นางสงบ  มีจันทร์
2. นางสาวสุปรางค์  ฝันนิมิตร
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงนริศรา  จันทะขึ้น
2. เด็กหญิงพัชรพร  แก้วคำมี
3. เด็กหญิงพิชชาอร  บุญศรี
 
1. นางสุคนธ์  เหมะ
2. นางสาวดาวใจ  ชุมพงษ์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 31 โรงเรียนบ้านซำรัง 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุบพันธ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญหว่าน
3. เด็กหญิงเทวิกา  ทานนท์
 
1. นายกฤติเดช  จักรแก้ว
2. นายมนตรี  สีบุญ
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  มนตรี
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  หาญยงค์
3. เด็กชายวันชัย  สุดแสวง
 
1. นางพัชรากร  หนิมพานิช
2. นางสาวปุณยวัจน์  วรรณคาม
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. นางสาวธิติมา  สกุลรักษ์
2. นางสาวอชิรญา  มีล้อม
3. นางสาวเบญจวรรณ  ฤทธิ์ดี
 
1. นางพัชรากร  หนิมพานิช
2. นายธนัตถ์ศักดิ์  ป้อมจัตุรัส
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.2 ทอง 14 โรงเรียนบึงราชนก 1. เด็กหญิงชนมน  ภูผาทอง
2. เด็กหญิงปิญชาน์พิชญ์  แป้นแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  คำแพร
 
1. นางสวาท  ดอนตุ้มไพร
2. นางรุ่งทิพย์  ภู่เพียร
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  แก้วนึก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กุลนานันท์
3. เด็กหญิงอริษา  ใจเที่ยง
 
1. นายธิพัทธิ์ภูมิ  ขันตีเตชนิธิ
2. นางสาวนิศาชล  ภักดี
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงจิรศิยา   ทองมา
2. เด็กหญิงนิชาภา   แสงพิมพ์
3. เด็กหญิงเปรมฤดี   จันทะรี
 
1. นางสาวกฤษณี    ธานินทร์วิวัฒน์
2. นางสาวฟ้าอรุณ   ฤทธิ์ศักดิ์
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วเกตุศรี
2. เด็กหญิงรพีพร  แก้วกงพาน
3. เด็กชายอภิรักษ์  โสภาพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนารี  นากแก้ว
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ประมูลชัย
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 24 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 1. เด็กหญิงคุณัญญา  จำปากูต
2. เด็กหญิงพรชิตา  กาสีทอง
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิลาพันธ์
 
1. นางสาวนุชจรี  สละริม
2. นางมาลี  สังเกตุ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายรัตนกฤต  สำเนียงแจ่ม
2. เด็กชายวรโชติ  มูลสา
3. เด็กหญิงสุวนันท์  อำไพพันธ์ุ
 
1. นางพิกุล  เกษาพร
2. นางสาวชนิดาภา  นวลหลำ
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 76 เงิน 22 โรงเรียนนาพราน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   ถวิลกิจ
2. เด็กชายธยาน์ธิษณ์    ฤทธิ์ศักดิ์
3. เด็กชายโพธิรักษ์    ฉิมจิ๋ว
 
1. นางสาวพิมพ์พิพัชร   ทิมเครือจีน
2. นางสาวหนึ่งเสมอ   เสนารักษ์
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 69 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงธันญาพอณห์  ปุจ้อย
2. เด็กชายนิรันตร์  รอบรู้
3. เด็กหญิงพรพินิต  เพชรดี
 
1. นางจินตนา  น้อยพันธ์
2. นางชลิดา  ทองดอนพุ่ม
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.8 เงิน 12 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายเจษฎากร   นุ่มโฉม
 
1. นางสุภาพร  พิริยะประไพพันธุ์
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กหญิงรัตเทีย  ป้อมกลาง
 
1. นางพรรณี  มาดิษฐ์
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.8 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายทศพร  พรมวัน
 
1. นางสาวสาวิตรี  วงษ์เล่ห์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สินบำรุง
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  ทะนันชัย
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 15 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ 1. เด็กหญิงนัชชา  สนมฉ่ำ
 
1. นางสาวอรกัญญา  ชุมพงษ์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 1. เด็กชายจีรกิตติ์  เลิศอุดม
 
1. นายโชคทวี  บุญธรรม
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงญุคลพรรณ  ทิวาลัย
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  เป่าวิชา
3. เด็กหญิงโศรดาภรณ์  บุญพันธ์
 
1. นางสาวสรัญญา  เย็นฉ่ำ
2. นางสาวณัฐกานต์  เฟื่องมณี
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ก้อนแก้ว
2. เด็กชายพงศธร  เชื้อจีน
3. เด็กหญิงอรยา  เกียรทอง
 
1. นางสาคร  คล้ายพร้อม
2. นายนิรุตต์  พรมอาจ
 
198 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว 1. เด็กชายประกาศิต  ศรีตำบล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์น้ำคบ
 
1. นางยุพิน  กัดก้อน
2. นางอัญชลี  เรืองชูเกียรติ
 
199 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.2 เงิน 33 โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงพัดชา  ทองสาร
2. เด็กชายเตชินท์  วรชินา
 
1. นางธัญญานัฐ   จันทร์อนันต์
2. นางภัทรวดี  สถิตยัง
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนนาพราน 1. เด็กชายธนวัฒน์   ฤทธิ์ศักดิ์
 
1. นางสาวอาริสา  ศรีดี
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงพลอยมณี  จินดา
 
1. นายฐาปกรณ์  ชูรา
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายสิรวิชญ์  เศษสูงเนิน
 
1. นางจรูญ  พูลประดิษฐ์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74.4 เงิน 16 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายสัญชัย  ดอนพรม
 
1. นางรำเพย  ฤทธิ์เดช
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ขันทอง
 
1. นางสาวสุวรรณา  แซกรัมย์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนพดล  เรืองคำ
 
1. นางสาววรรณนิษา  รัตนสิทธิ์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาพราน 1. เด็กหญิงอรนภา  ยี่รัมย์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  บุญชื่น
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาพราน 1. เด็กหญิงสวรส  การด
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นันทะแพทย์
 
1. นางนุชริน  สิทธิยศ
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายสรยุทธ  มีพวงผล
 
1. นายกรุง  แปงจำ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายพัชรพล  ดีบุญ
 
1. นายกรุง  แปงจำ
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.4 ทอง 4 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงอภิชญา  จั่นพุธ
 
1. นางสุกัญญา  นิลศิริ
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.4 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปั้นจอม
 
1. นายกรุง  แปงจำ
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 17 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจีรพงศ์  อินโส
 
1. นางวิไลพรรณ  จันทร์วังโป่ง
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กชายบรรพต  ยตะโครต
 
1. นายจีระศักดิ์  จันพร
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กชายศุภณัฐ  สนสำโรง
 
1. นางสมจิต  ช่อลำดวน
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงจิราพร  สาระวัน
2. เด็กหญิงฐิติกา  ไทยแป้น
3. เด็กหญิงวราพร  สีเสือ
4. เด็กหญิงสาริษา  คำมี
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เผือนอก
6. เด็กหญิงสุภาพร  คนทน
7. เด็กหญิงอนัญพร  พรมมาอินทร์
 
1. นางกชพร  วัฒนพรเดชา
2. นางวรารัตน์  กลมพุก
3. นางสุดาภรณ์  บุญประสพ
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ฤทธิ์กระโทก
2. เด็กชายวันชัย  วรรณมหินทร์
3. เด็กหญิงสรนันท์  พลสว่าง
 
1. นางกชวิมล  ไชยะโสดา
2. นางดวงดาว  มากจุ้ย
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.2 ทอง 16 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 (ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 1. เด็กหญิงนิตยา  ขยันกิจ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จำรัส
3. เด็กชายอนุชา  พรมใจ
 
1. นางสาวฐานิดา  อินทร์ตา
2. นางพรพิมล  สังข์โชติ
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 1. เด็กชายบวรศักดิ์  คำเขียน
2. เด็กชายวชิรวิทย์  บุระโน
3. เด็กชายอมร  จันทร์ศรี
 
1. นายอดิศักดิ์  จันทะคุณ
2. นางวัชรินทร์  ใจเศษ
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำยาง 1. เด็กชายพุทธิพงษ์   บุญรอด
2. เด็กชายวีรชัย  วิลัยเลิศ
3. เด็กชายสุภาพ  วงคำจัน
 
1. นายมนสิช   คงประเสริฐ
2. นายชำนาญ  บริวาร
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กหญิงปุณยาพร  มีบัวทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์  จันแสน
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ประทุมไข
 
1. นางสมศรี  ชูรา
2. นายยุ พัชรวรกวิน  เรืองหน่าย
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กชายยศภัทร  กลัดศรี
2. เด็กชายเมธัส  มานักฆ้อง
 
1. นางอมรรัตน์  ขันมณี
2. นางอนงค์  สุขอุดม
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายจักรกฤษ  เสนามนตรี
2. เด็กชายบัญญัติ  ยอดอ่อน
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวเรณู  วงค์ปัญญา
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายนัฐพงศ์  ถนอมเงิน
 
1. นางสาวนุชจรี  สละริม
2. นางมาลี  สังเกตุ
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงกิ่งกมล  กัมมูลลัด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกิดแก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  ประธรรมสาร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ชนะเคน
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.2 ทอง 25 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ปั้นชาวนา
2. เด็กหญิงพิชญาดา  ยวงเงิน
3. เด็กหญิงพิมพิกา  อู่ไทย
 
1. นายปฏิพัทธิ์  ขุนมธุรส
2. นายอรัญ  หมวกอินทร์
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  พจณาพรณ์
2. เด็กหญิงปริญญา  ดาดำ
3. เด็กชายเอกชัย  พันท้วม
 
1. นางสาวอรุณลักษณ์  โตศรีทรัพย์
2. นางสาวอัฐทยา  แสนบุญมา