สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชชา  สีทอง
 
1. นางสุชาดา  มั่นคง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายนิติธร   รัตนโค้น
 
1. นางสาวอุรัสยา   ปานแจ้ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 19 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายธนทัต  เอี่ยมชม
 
1. นางอนงค์  เนียมสวรรค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 62 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  คลื้งนวล
 
1. นางวราพร  เอี่ยมบัวหลวง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 79.5 เงิน 5 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กหญิงกานต์กมล  รัตยา
 
1. นางสุพรรณี  โอดมี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1. เด็กหญิงวริศรา  หมอกทา
 
1. นางสาวอโนทัย  ปานโป๊ะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง 1. เด็กหญิงธัญชนก  นิเซ็ง
 
1. นายอดุล  บุญไทย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.3 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 1. เด็กหญิงเกษรินทร์  สีหะวง
 
1. นางราณี  สายแก้วเทศ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน 1. เด็กหญิงกัญญาวรรณ  สุขประเสริฐ
 
1. นางมณีรัตน์  ทองพลับ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงภัทรภร  จีนหลักร้อย
 
1. นางลักขณา  จันทร์โต
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 34 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กหญิงพัชรี  ทองพลับ
 
1. นางสุพรรณี  โอดมี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 68.2 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายธาวิน  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงนัทธมน  สาระวรรณ
3. เด็กหญิงนันทกานต์  อุ่นเรือน
 
1. นางเรณู  อินแตง
2. นางทัศนา  พรมมา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กหญิงพรรณปพร   ศรีคำ
2. เด็กหญิงภาคินี  พวงจักร
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์   ชาวงค์
 
1. นางสุนิตย์  บุญเย็น
2. นางสาวคมคาย  สอนวันนา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ปานมณี
2. เด็กหญิงวัลลภา  นิยมญาติ
3. เด็กหญิงสุรีย์วรรณ  บุญเรือง
 
1. นางอนงค์  เนียมสวรรค์
2. นางชนานาถ  เศวตเศรนี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เกตุปาน
2. เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  ทิศลังกา
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  หวานอารมณ์
2. เด็กหญิงวันวิสา  เมฆคำพันธ์
 
1. นายพรนธีร์  สุขิตกุลสิรธีร์
2. นางกฤติธีรา  ประสารศรี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เปี่ยมสุข
2. เด็กหญิงวรรณวิสา   โสทรรัตน์
 
1. นางวิภาวรรณ   เดชสกุลรัตน์
2. นางสาวสมพร   สวนมะลิ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    นิมิตร
2. เด็กหญิงพนาพร    เพชรพล
 
1. นางวิภาวรรณ    เดชสกุลรัตน์
2. นางสาวสมพร   สวนมะลิ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 29 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายสุพศิน  ยศตุ้ย
 
1. นางวราพร  เอี่ยมบัวหลวง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 38 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  พุทธวงค์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ม่วงปัด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 27 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  มั่นอิ่ม
 
1. นายสถิรพร  เชาวน์ชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.2 เงิน 13 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  สุขไธสง
2. เด็กหญิงยุวดี   น้อยนึ่ง
3. เด็กหญิงเมริษา   บองเพชร
 
1. นางสาวกฤติกา   จันทวงษ์
2. นายเรวัต  จันทวงษ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงพัชรพร  เดชเทศ
2. เด็กหญิงอภิญญา  มั่นใหญ่
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ขัดเกลา
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ทับทิมหิน
2. นางอนัญลักษณ์  ช่วงเบ้า
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 84.2 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติยา  แจ้งกระจ่าง
2. เด็กหญิงอภิชญา  เคลือพับ
3. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  ภิรมทอง
 
1. นางสาวยุภาวรรณ  จันทร์ดี
2. นายสุรศักดิ์  ยอดทัพ
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนวัดท้องโพลง 1. เด็กชายวรเมธ  เพชรชื่น
2. เด็กชายวันเฉลิม  จำปาดง
3. เด็กชายเอกชัย  รอดบวบ
 
1. นายขจรศักดิ์  ทองศรี
2. นางสุภาพร  ทองศรี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี   ศรีนวล
2. เด็กชายอภินันท์  ฟองจางวาง
 
1. นางวารี  ภูสิตตา
2. นางสาววิไลวรรณ  เกตุนิ่ม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. นางสาวนิลนภา  อุ่นจันทร์
2. เด็กชายสิทธิวัฒน์  จีนภักดี
 
1. นางธาริณี  คงปันนา
2. นางถุงเงิน  เผือกเผ่า
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 1. เด็กชายจีรภาคย์  พันอุด
 
1. นางศิริลักษณ์  ธรรมวงษ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิงห์รักษ์
 
1. นายดำรงศักดิ์  นาพุก
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 18 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายไชยวัฒน์  ยิ้มอยู่
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อุ่ยเจริญศักดิ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 68.77 ทองแดง 38 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กชายพชรดนัย  สุภาลัย
2. เด็กหญิงโสภิตนภา   บุญภักดี
 
1. นางจุรีรัตน์    ชูแก้วงาม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67.27 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงสุนีรัตน์  วัฒนาทร
2. เด็กหญิงเข็มอัปสรณ์  ขันอ่อน
 
1. นางสาวดลณพร  แผ้วเกษม
2. นางสาวอทิตยา   พันธ์แสดง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 35.53 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  แซ่ลี
 
1. นางสาวกาญจนา  พุ่มสลิด
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ติ๊บนา
 
1. นางสาวกาญจนา  พุ่มสลิด
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 26 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กหญิงธนัชพร  กิติอาษา
2. เด็กหญิงปริญญาพร  บุญกิจ
3. เด็กหญิงปาจรีย์  ชมมี
 
1. นางพิศมัย  ด่อนหมากหยิบ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. นางสาวธิติสุดา   จอมพล
2. เด็กชายนเรศ   เปี่ยมอ่อน
3. เด็กหญิงยลรดา    เทียนขาว
 
1. นางลำแพน   เกิดบำรุง
2. นางศศิมา   อูปทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.5 เงิน 14 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เสนานุช
2. เด็กชายปุณญพัฒน์  จันทร์มา
3. เด็กหญิงรัตนากร  โตหอม
 
1. นางแจ่มสิริ  สิงห์คำ
2. นายวิเชียร  พรหมไชย
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงณัฐชา  เหล่าพุก
2. เด็กหญิงนิลปัทม์  พิทักษ์วงค์
3. เด็กหญิงสุนิภา  ฉุนเฉียว
 
1. นางสาวจิดาภา  ต๊ะตุ้ย
2. นางสาวนิตยา  ทาอิน
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงณัฐกุล  เม้าทุ่ง
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  เดชกิจ
 
1. นายบรรเจิด  สาลี
2. นางสาววันทนีย์  ทองมี
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดท้องโพลง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สนใจ
2. เด็กหญิงณัฐพร  ทองคำ
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  เณรแก้ว
 
1. นายขจรศักดิ์  ทองศรี
2. นางสุภาพร  ทองศรี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.6 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา 1. เด็กหญิงพนิตพร  ตามสงวน
2. เด็กชายศิลปวีร์  บัวทองท้าว
3. เด็กหญิงศุภกานต์  นิลเพ็ชร
 
1. นางสาวอัญชัญ  มากกุล
2. นางศิริลักษณ์  ธรรมวงษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงกนกพร  ขุมขำ
2. เด็กหญิงชาลิสา  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ทาสีดา
 
1. นางวาสนา  ขุมขำ
2. นางปิยะมาศ  ขุ้นคีรี
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 1. เด็กหญิงปนัสยา   บุญสง่า
2. เด็กหญิงยุพิน  พุ่มแจ้ง
 
1. นายบรรเจิด  สาลี
2. นายสันทัต  คงจันทร์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงพิมภรณ์  นันติภา
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศรีศาสตร์
 
1. นายละไม  สารี
2. นางสาวสุรีย์  โพธิ์หวี
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 26.48 เข้าร่วม 41 โรงเรียนผดุงวิทยา 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  อินเรือน
2. เด็กชายอินทัช  อ้นชู
 
1. พันจ่าเอกสัณฐิต  สมัครธัญกิจ
2. นางสาวพีรยา  ฤกษ์ศิริ
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 65.56 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงณภัชชา   เอี่ยมแจ้ง
2. เด็กหญิงเจนจิรารักษ์  ทองคำ
 
1. นางกัลยา  ถินทับ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42.74 เข้าร่วม 35 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายธีรภัทร  อิ่มหมี
2. เด็กหญิงสุธาวรรณ  ดีแท้
 
1. นางสาวนฤภรกมล  หวาเกตุ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 33.77 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 1. เด็กชายตะวัน  สีโสภา
2. เด็กชายมนธน  จำปา
 
1. นายสุเทพ  บางศรี
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 24.64 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กชายต่อตระกูล  จันทะคูณ
2. เด็กชายศุภนิมิต  บุญประคม
 
1. นายประเสริฐ  จันทะคุณ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 24 โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เพ็ชรพูล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คะมาลี
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  พุ่มน้อย
4. เด็กหญิงภัทราพร  เอี่ยมจงจันทร์
5. เด็กหญิงวิมลศิริ  ตาลธูป
 
1. นางณัสธร  เกตุมะ
2. นางลูกคิด  จันพร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  สนิทนวล
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ภูมิดี
3. เด็กหญิงศิริประภา  บ่าพิมาย
4. เด็กหญิงสุวภัทร  บัวฉิม
5. เด็กหญิงเจียรไนย  หมวกคำ
 
1. นางนันทนา  ศรีชมภู
2. นางอัญชัญ    เลี้ยงเพ็ชร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง 19 โรงเรียนบางยางพัฒนา 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  สารเทพ
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  คอนเล็ก
3. เด็กหญิงวิรัญญา  วังคีรี
4. เด็กหญิงสุชาดา  สิงห์สังข์
5. เด็กหญิงสุภัทสร  ปานแจ่ม
 
1. นายนิรันต์  ทองสรวง
2. นางณัฏยา  ชูประสิทธิ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงจังคนิภา  ขันทอง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  สายจำปา
3. เด็กหญิงวรัญญา  พรมขัน
4. เด็กหญิงสุขสมใจ  เนตรแสงสี
5. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมเพ็ชร
 
1. นางสาวสุนิสา  จันทร์โฉม
2. นางนิตยา  สำนวน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ป้องแก้ว
2. เด็กหญิงศศิประภา  ตุ้ยสอน
3. เด็กหญิงอคิราภ์  ลอยทับเลิศ
4. เด็กหญิงอภิชญา  ป้องแก้ว
5. เด็กหญิงอักษราภัค  อุ่นไพร
 
1. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
2. นายมานะ  กองเงิน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. นางสาวจินุชนันท์  แจ่มโถง
2. เด็กชายชลณัฎ  ปานเกิด
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เรื่อศรีจันทร์
4. นางสาวทิพย์วิมล  สีตอง
5. เด็กชายภูเบศ  ภาถีร์
 
1. นางศรัณยา  พฤกษกุลทล
2. นางจันลอน  จำปา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76.6 เงิน 29 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล 1. เด็กหญิงจรัญทิพย์  อยู่ทอง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  น่วมนวล
3. เด็กหญิงปาวีณา  พุ่มจันทร์
4. เด็กชายภัทรพล  น่วมนวล
5. เด็กหญิงสุพรรณษา  สุดใจ
 
1. นายทรงวุฒิ  กลิ่นหอม
2. นายสายชล  เพชรกระจาด
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71.2 เงิน 36 โรงเรียนวัดทับยายเชียง 1. เด็กหญิงพัชราภา  อินแสง
2. เด็กหญิงยุพาวัลย์  คงมา
3. เด็กหญิงรวิสรา  ใจมา
4. เด็กหญิงวรรณษา  นิลดี
5. เด็กหญิงอนัญญา  มินทะนา
 
1. นายประเสริฐ  สิงห์โต
2. นางสาวจารุภา  ศุภนิมิตกุล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 38 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงชนากานต์  สารไชย
 
1. นางนรินทร์  สุขหอม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนหนองน้ำสร้าง 1. เด็กหญิงอภิรุจี  ทองอินต๊ะ
 
1. นางกมลทิพย์   แก้ววิเชียร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  แดงด่อน
 
1. นางสาวสุนิสา  จันทร์โฉม
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 31 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงอรอุมา  บัวมา
2. เด็กชายอิษวัต  นาคปนคำ
 
1. นางดารุณีย์   จันทร์สุริย์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.5 เงิน 32 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สระทองดี
2. เด็กชายโชควิวัฒน์  ราศรี
 
1. นางสาวนิภาพรรณ์  ไกรศรี
2. นางสาวจิรวรรณ  สุธาพจน์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 14 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กชายธนบูรณ์  มั่นชื่น
2. เด็กหญิงมณีสร  ปั่นแจ่ม
 
1. นางสาวระพีพร  ราชรองเมือง
2. นางสาวมรรจณา  สามิตร
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 1. เด็กหญิงก่อกนก  เพียอินตา
2. เด็กหญิงชุติมา  แบนคำ
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  จันทะกาว
4. เด็กหญิงพิชญา  ศิริ
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  ตาสุรินทร์
6. เด็กหญิงรัชนาพร  สุนทานิค
7. เด็กหญิงวรัญญา  นันตะวงษ์
8. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ศาสโนปถัมถ์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  วงถิ่่น
10. เด็กหญิงเหมือนดาว  โพธิ์ขำ
 
1. นางสาวปราณี  คุ้มผล
2. นางยุวรีย์  ตาสุรินทร์
3. นางเดือนฉาย  รอดปันนา
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 25 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  สีหะไตรย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  งูนิ่ม
3. เด็กชายทวีศักดิ์  เสือสา
4. เด็กชายมินธาดา  ด่อนดี
5. เด็กชายวรชาติ  ภูแลขำ
6. เด็กชายวรเชษฐ์  ภูแลขำ
7. เด็กหญิงวิชิตา  รัตนโค้น
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คุ่ยคร้าม
9. เด็กหญิงเกสราพรรณ  คงทัน
10. เด็กหญิงแพรพลอย  น้ำใส
 
1. นางจริญญา  ปิยะมิตร
2. นางแพรทอง  หล่ออินทร์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.3 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงกัญนิกา   รอดนวล
2. เด็กหญิงจันธาทิพย์  ใจหาญ
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คนดี
4. เด็กหญิงชนัญชิดา   จันทร์โสภา
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์   สีสมุดดา
6. เด็กหญิงนฤมล   ช่างคิด
7. เด็กหญิงนิศารัตน์  วงษ์บ้านใหม่
8. เด็กหญิงรุริยา   คำบุญมา
9. เด็กหญิงวารุณี  มาทา
10. เด็กหญิงอภิสนันท์   ประทุมรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นางสาวศศิธร  เที่ยงตรง
3. นางสาวอทิตยา   พันธ์แสดง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.8 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   จันทร์จินดา
2. เด็กหญิงกัณฐิกา   จันทรา
3. เด็กหญิงณิชาพัฒน์   พ่วงแตง
4. เด็กชายนรวิชญ์   จันทะคุณ
5. เด็กหญิงพัชราภา   ทิมเทศ
6. เด็กหญิงพิมปภา   คณฑา
7. เด็กหญิงรุ้งนภา   สมีเพ็ชร
8. เด็กหญิงวริศรา   สีหะวงษ์
9. เด็กหญิงศรุดา  นิสเรศ
10. เด็กหญิงเกิดงาม  อินปัญญา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นางสาวดลณพร   แผ้วเกษม
3. นางสาวจิดาภา   ต๊ะตุ้ย
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงจันธาทิพย์   ใจหาญ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คนดี
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   จันทร์โสภา
4. เด็กหญิงชลิตา   กลิ่นประทุม
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   เรณุวงศ์ไพศาล
6. เด็กหญิงนฤมล  ช่างคิด
7. เด็กหญิงนิศารัตน์   วงษ์บ้านใหม่
8. เด็กหญิงปรายฟ้า   สุทธิมูล
9. เด็กหญิงปุณยวีร์   เขียวแฉล้ม
10. เด็กหญิงอัญมณี   วงศ์สา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นายเถวียน   มากเมือง
3. นางสาวธิดาภรณ์  ทองหมื่น
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กชายธนภูมิ  อ่อนอ้าย
2. เด็กชายธรีพล  สีวิจิตร
3. เด็กชายปรัชญา  พรมมาพงษ์
4. เด็กชายปรัตถกร  มาพันธุ์
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ดีจิตร
6. เด็กชายเจริญชัย  สุทธิ
7. เด็กชายเอกพล  จันทร์อาสา
 
1. นายณัฏฐวี  ง้าวแหลม
2. นายวันชนะ  ออมสิน
3. นายปรีดา  จันทะคุุณ
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กชายกันตพล  ดอนไพร
2. เด็กชายณัฐชัย  อ้นสอน
3. เด็กชายธีรภัทร  พรนิคม
4. เด็กชายปัณณธร  ด่านอุด
5. เด็กชายพิษณุ  คำภา
6. เด็กชายวรกานต์  นุ้ยวัง
7. เด็กชายวีรภัทร  ป้องคุ้ม
8. เด็กชายศิวกร  ทับทิมจันทร์
9. เด็กชายศิวกร  คงกะพัน
10. เด็กชายอานนท์  คงกระพันธ์
 
1. นายณัฏฐวี  ง้าวแหลม
2. นายวันชนะ  ออมสิน
3. นายปรีดา  จันทะคุุณ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 1. เด็กชายชัยพร  แซ่ลี
2. เด็กชายนัฐพงษ์  แซ่หว้า
3. เด็กชายพิธิวัฒน์  แซ่ซ่ง
4. เด็กชายวัชระ  แซ่เฮ่อ
5. เด็กชายวิเชียร  แซ่หว้า
6. เด็กชายศิวกร  แซ่เฮ่อ
7. เด็กชายสอง  แซ่หว้า
8. เด็กชายอนุภัส  แซ่หว้า
9. เด็กชายอาทิตย์  แซ่ลี
10. เด็กชายอเนชา  ฤทธิ์เรืองชัย
 
1. นายอภินันท์  ประทีปคีรี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  นันตะวงษ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  แช่มโชติ
 
1. นางสาวศรินทร  เทียนสอน
2. นายกิจพนธ์  แสนแทน
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 35 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๑ 1. เด็กชายสราวุธ   ทองเทพ
2. เด็กหญิงหรรษา   มีแผ้ว
 
1. นายสิทธิโชค   พรหมแดน
2. นางสาวเพียรพิณ  เรืองรัศมี
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดท้องโพลง 1. เด็กหญิงนวีนา  พิรณฤทธิ์
 
1. นางสุพรรณี  พันธ์ชัย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงมลรดา  ชัยสมบัติ
 
1. นางสาวนันทนา  สุวรรณจันทร์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายอาทิตย์  แซ่หยาง
 
1. นางสาวศรีลำแพน  เงินกลั่น
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา 1. เด็กหญิงสวิตตา    นาคพรม
 
1. นางสาวทัศนีย์   พร้าโมต
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น 1. เด็กหญิงกวิตา  จันทร์เชี่ยน
 
1. นายบุญชู  พ่วงวัน
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงปิยะดา  อุ่นพรม
 
1. นางศศิธร  โพธิ์คง
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายอดิศักดิ์  อู่นาท
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงมาริษา  หนุนมาลา
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 1. เด็กหญิงอภิชยา  พรมสิทธิ์
2. เด็กชายเม่น  ใหม่พนมทอง
 
1. นายทวิช  คุ้มคำ
2. นางชลัมภ์  ยิ้มดี
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมชนดิฏฐอำรุง 1. เด็กชายณัฐพันธ์  ถิ่นทับ
2. เด็กหญิงศศินิภา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสุนันทา   แสนโสภณ
2. นางกมลฉัตร  เนียมหอม
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงพรณาวรรณ  บุญติ๊ด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกตุพุด
 
1. นางประภัสสร  ตรีอินทร์
2. นางสาวฉัตรนภา  พลศักดิ์ขวา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปานเกิด
 
1. นางสาวทักษพร  ทองคำนุช
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชาวรินทร์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชียงคำ
3. เด็กชายธนัช  เชียงคำ
 
1. นางอรุณรัตน์  ผาบแก้ว
2. นางสาวภัสร์ขวัญ  ถานี
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายนิธิศักดิ์   ทับสุข
2. เด็กชายพัสกร   นิติชญาชัยกุล
3. เด็กหญิงลภาภัทร   ทิมแห้ว
 
1. นางรัชชุดา  เมืองสนธิ์
2. นางสาวนุศรา  คำบุตร
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กชายนพรัตน์  ทองจันดา
2. เด็กชายนรงค์ศักดิ์  อินปัน
3. เด็กชายอนุสรณ์  เกตุพุด
 
1. นางอรุณรัตน์  ผาบแก้ว
2. นางสาวภัสร์ขวัญ  ถานี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  พรพรม
 
1. นายกิจชัย  เจริญเนตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กชายวรเมธ  สั่งสอน
 
1. นายอิทธิพงษ์  อินสอน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
 
1. นางสาวจารุพักตร์  หลินน่วม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. นายวัชรพล  ปานเกิด
 
1. นางทัศนีย์  ทองทา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางสาวธารวิมล  ทองเลิศล้ำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กชายพิษณุ  ชมสวนสวรรค์
 
1. นายภูวนัย  เอมเทศ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ประสพหมู่
 
1. นางสาวภิรมย์ศรี  ศรีภิรมย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายพรรษา  มั่นสน
 
1. นางละเอียด  แซ่ซ้องจิตคุณธรรม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายอภิวิชญ์  เทือกศิริ
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงนันทัชพร   ตรงต่อกิจ
 
1. นายสุรเชษฐ   วัชรจิตตานนท์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงมุฑิตา   น้อยจีน
 
1. นายสุรเชษฐ   วัชรจิตตานนท์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายอนุชิต  สีหะวงษ์
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์   ชมภูระย้า
 
1. นายสุรเชษฐ   วัชรจิตตานนท์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก   โตใหญ่
 
1. นายสุรเชษฐ   วัชรจิตตานนท์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายบูชิต  อินทร์ตา
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านนาหล่ม 1. เด็กหญิงณิชา   นุ่มมาก
 
1. นางสาวเสาวนีย์  อินทรินทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวงฆ้อง 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  จันทร์หล้า
 
1. นายธวัชร์  วิเชียรโรจน์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายธนดล  สุภาแก้ว
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงเกศกนก  อินทร์สูนย์
 
1. นายอนุชา  อยู่ประเสริฐ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก   โตใหญ่
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   รุ่งบาง
3. เด็กชายฐิติศักดิ์  สุขขวัญ
4. เด็กชายธนากร   เทพโสภา
5. เด็กชายธนโชติ  หนูสุก
6. เด็กหญิงนันทัชพร   ตรงต่อกิจ
7. เด็กชายพีรพัฒน์   อุ่นวงค์
8. เด็กชายพีรพันธ์    กลิ่นมั่น
9. เด็กชายวศิน   วรรณรัตน์
 
1. นายสุรเชษฐ   วัชรจิตตานนท์
2. นางมะลิวัลย์  บวบดี
3. นายวิระ  ทองรัตน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88.7 ทอง 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก   โตใหญ่
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  รุ่งบาง
3. เด็กชายฐิติศักดิ์   สุขขวัญ
4. เด็กชายธนวัฒน์    เงินมีศรี
5. เด็กชายธนากร   เทพโสภา
6. เด็กชายธนโชติ  หนูสุก
7. เด็กชายธราเทพ    จูเกษม
8. เด็กหญิงนันทัชพร    ตรงต่อกิจ
9. เด็กชายพงศ์พัทธ์   อ่อนดาบ
10. เด็กชายพีรพัฒน์   อุ่นวงค์
11. เด็กชายพีรพันธ์  กลิ่นมั่น
12. เด็กชายรัฐภูมิ   พรมเสือ
13. เด็กชายวศิน   วรรณรัตน์
14. เด็กชายอนุชา    สาน้ำอ่าง
15. เด็กชายอรรถพร  อ่อนดาบ
 
1. นายสุรเชษฐ   วัชรจิตตานนท์
2. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
3. นางณัฐชา  อินทะ
4. นางสาวต้องฤทัย  นิ่มกลัด
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. นายกิจชัย  เจริญเนตร
2. เด็กชายกิตติชัย   เขียวไทร
3. เด็กชายกิตติพงษ์  ประสพหมู่
4. เด็กชายขจรศักดิ์  มั่นฤทธิ์
5. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
6. เด็กชายชัยมงคล  พรพรม
7. เด็กชายธนัชชา   การจนะโยธิน
8. เด็กชายธนากฤต   ชีโสตร์
9. เด็กชายนพกร  ทาน้อย
10. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
11. เด็กชายสิรภพ  หงษ์เทศ
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
2. นายกิจชัย  เจริญเนตร
3. นางสาวภิรมย์ศรี  ศรีภิรมย์
4. นางสาวจารุพักตร์  หลินน่วม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกฤตภัค  ทองอยู่
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองอยู่
3. เด็กชายกฤษณะ  เหลืองอ่อน
4. นายกิจชัย  เจริญเนตร
5. เด็กชายกิตติพงษ์  ประสพหมู่
6. เด็กชายขจรศักดิ์  มั่นฤทธิ์
7. เด็กชายจิรายุ  สุวรรณเมฆ
8. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
9. นางสาวชนิกานต์  มะณีแก้ว
10. เด็กชายพรรษา  มั่นสน
11. เด็กหญิงพิยดา  นกนาก
12. เด็กชายสิทธิพร  คงมี
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
2. นายกิจชัย  เจริญเนตร
3. นางสาวทาริกา  คำเต่ย
4. นางสาวพนิดา  บัวหิน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 89 ทอง 13 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก   โตใหญ่
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  รุ่งบาง
3. เด็กชายฐิติศักดิ์    สุขขวัญ
4. เด็กชายทวีศักดิ์    ผุยลา
5. เด็กชายธนวัฒน์   เงินมีศรี
6. เด็กชายธนากร   เทพโสภา
7. เด็กชายธราเทพ    จูเกษม
8. เด็กชายนนทพันธุ์   พันธุมิตร
9. เด็กหญิงนภัสสร    ศรีเมือง
10. เด็กหญิงนันทัชพร   ตรงต่อกิจ
11. เด็กหญิงน้ำฝน   ทองจอน
12. เด็กชายพงศ์พัทธ์   อ่อนดาบ
13. เด็กชายพีรพัฒน์   อุ่นวงค์
14. เด็กชายพีรพันธ์   กลิ่นมั่น
15. เด็กชายรัฐภูมิ   พรมเสือ
16. เด็กชายวศิน   วรรณรัตน์
17. เด็กชายสมหวัง    วิจิตรพงษา
18. เด็กชายอนุชา   สาน้ำอ่าง
19. เด็กชายอภิสิทธิ์   พักประเสริฐ
20. เด็กชายอรรถพร   อ่อนดาบ
 
1. นายสุรเชษฐ   วัชรจิตตานนท์
2. นางมะลิวัลย์  บวบดี
3. นางสาวสุภัสสร  น่วมวัฒน์
4. นางสาวรุ่งรัตน์   จันทะคุณ
5. นายวิระ  ทองรัตน์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายชนะชน   พลสอนดา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนตรแสงสี
3. เด็กชายทรงพล  ม่วงทิม
4. เด็กชายธนดล  สุภาแก้ว
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงค์แก้ว
6. เด็กชายบูชิต  อินทร์ตา
7. เด็กหญิงปรีญานุช  สว่างเรืองฤทธิ์
8. เด็กหญิงปวีณา  สาลี
9. เด็กชายปิติกร  พรมภาพ
10. เด็กหญิงพินยุพา  ไชยโกฏิ
11. เด็กชายพีรพงษ์  พรมภาพ
12. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมภาพ
13. เด็กชายศรายุทธ  พรหมเผ่า
14. เด็กหญิงสุชานันท์  ศรศรี
15. เด็กหญิงสุนิศา  นุ่มสุข
16. เด็กชายอนาวิน  แต้เกษม
17. เด็กชายอนุชิต  สีหะวงษ์
18. เด็กชายอภินัทธ์  เพชรสีเงิน
19. เด็กชายอภิวิชญ์  เทือกศิริ
20. เด็กชายเจษฎา  ไพรสน
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นางเดือนเพ็ญ  อินทร์หน่อ
3. นางสาวทวีศิลป์  โสตถิถาวร
4. นางสาวสุกัญญา  รักทุ่ง
5. นางสาววะวิดา  โทจำปา
6. นางสุนิศา  สุขประเสริฐ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71 เงิน 26 โรงเรียนวัดวังวน 1. เด็กชายทศพล  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีวรรณา
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สระทองทา
4. เด็กชายศิวกร  จันทร์หอม
5. เด็กชายสรวิชญ์  นรสานต์
6. เด็กชายเขมทัต  ฟักแฟง
 
1. นายศุภฤกษ์  อาชีพโกศลกุล
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิมแปง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีเนตร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 39 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กชายสิริโรจน์  แก้วแสง
 
1. นางสาวสุภามาศ  บุญญานุรักษ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ยศปัญญา
 
1. นางกนกกาญจน์  วิเศษคำ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงภัครมัย  บุญมี
 
1. นางจิราภรณ์  อินทับทิม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายวิวรรธณ์  มงคลคีรีโรจน์
 
1. นางสุวิชชา  ตรีอินทร์
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านท่าสะแก 1. เด็กชายภูมินทร์  ฟองจางวาง
 
1. นางราตรี  แสนฤทธิ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. เด็กหญิงเปตาห์  วรรณพงษ์
 
1. นางสาววรรณรีย์  ประทีปจรัส
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงรัชนก  ทองรัตน์
 
1. นางจิราภรณ์  อินทับทิม
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1. เด็กชายธีรภัทร  วินะรงค์
 
1. นางสาวบุผา  อ่อนศรี
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 26 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายพีรภัทร    มีอุดร
 
1. นางนุชนาถ   ชัยพันธุ์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 38 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สุทธิประภา
 
1. นางสาวอภิษฎา  จันดาวงษ์
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 34 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  แสงคำ
 
1. นางนวลนภา  คมขำ
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.5 เงิน 37 โรงเรียนผดุงวิทยา 1. เด็กชายพิชิตชัย  ม่วงมันดี
 
1. นายสืบ  ถังทอง
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กชายฐิติกร  คงสิงห์
 
1. นางภิรมย์  ไมตรีจืต
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงภิญญดา  วิเศษคำ
 
1. นางสุวิชชา  ตรีอินทร์
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ 1. เด็กหญิงอณุธิดา  นาละออง
 
1. นางไฉน  ถนอมสิงหะ
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกชกร  ชุนพุ่ม
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  วุทธา
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  นกยูงทอง
4. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  คงเกษม
5. เด็กหญิงจุฬารุ่ง  สังข์พรม
6. เด็กหญิงชนันธร  ชื่นอารมณ์
7. เด็กหญิงชนาภา  จันดวง
8. เด็กหญิงชนินพร  พุดฉิม
9. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  รัตนากร
10. เด็กหญิงชลลดา  เสนานุช
11. เด็กชายชวกร  สีหะวงษ์
12. เด็กหญิงชินินาถ  สุโคมุต
13. เด็กหญิงฐานิดา  ป่าพงษ์
14. เด็กหญิงฑฆัมพร  สุทธิผุย
15. เด็กหญิงณัฐชา  จันทะลี
16. เด็กหญิงณัฐพร  สิทธิเชน
17. เด็กชายธนโชติ  แซ่สง
18. เด็กชายนนทกร  เงื่อนจันทอง
19. เด็กชายนพจิรา  ปั้นชู
20. เด็กหญิงนพเก้า  บริหาร
21. เด็กหญิงปราณปรียา  จันทะคุณ
22. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์พิมเสน
23. เด็กชายปิยะวัฒน์  สีสุข
24. เด็กชายพรชัย  อาตมา
25. เด็กหญิงพรทิพา  หล่ออินทร์
26. เด็กชายภัทรวดี  บุญโต
27. เด็กหญิงภัทราวดี  คำภา
28. เด็กชายภานุพงษ์  สุทธิ
29. เด็กหญิงรติกร  แก้วปิตา
30. เด็กหญิงวันเฉลิมพร  สิงห์คำ
31. เด็กหญิงวิมลศิริ  น้อยอ้าย
32. เด็กชายสรพัศ  อินทรมา
33. เด็กชายสิทธิพล  จันทะคุณ
34. เด็กหญิงสุกัญญา  บามา
35. เด็กหญิงสุธาสินี  จันทะคุณ
36. เด็กชายอธิวัฒน์  ใจผ่องแผ้ว
37. เด็กหญิงเบญญาภา  พาพิมพ์
 
1. นายศรายุทธ  ปานเพ็ชร
2. นายพงศ์พินิต  เสนานุช
3. นายองอาจ  คงพิริยะนันท์
4. ว่าที่ร้อยตรีพิษณุ  สุขสมบูรณ์
5. นางสาวปณิฎฐา  คำภาแก้ว
6. นางสาวอฎิษฎา  จันดาวงษ์
7. นายกิจพนธ์  แสนแทน
8. นางสาวปิยมาศ  กาศมณี
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 1. เด็กชายชัยกฤษฎิ์  จำปา
2. เด็กชายถิรวัฒน์  บูรณะพล
3. เด็กชายธนกร  ชาสัง
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ปัญญาประสิทธิ์
5. เด็กหญิงปภัสสร  พิมเสน
6. เด็กชายปิยชัย  ศรเดช
7. เด็กหญิงวิลัตติกา  บาลีใหญ่
8. เด็กหญิงศศิตา  สิงขรณ์
9. เด็กหญิงอารยา  อยู่พ่วง
10. เด็กหญิงเวทิตา  บัวเหมือน
 
1. นางกรรณิการ์  รอดเรือง
2. นางวิภาวรรณ  พุกสว่าง
3. นางจริญรัตน์  แก้วสีทอง
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสนคำนาค
2. เด็กหญิงจิรายุส  พูพุ่ม
3. เด็กหญิงณัฐภัทร  ทองเพชร
4. เด็กหญิงณิชา  โกษศิริศิลป์
5. เด็กชายต่อศักดิ์  เทียนท้าว
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  มิ่งน้อย
7. เด็กชายสิทธิพงษ์   ทะนันชัย
8. เด็กหญิงสุชานันท์  เพชรงาม
9. เด็กหญิงสุทธิดา  เพชรดี
10. เด็กชายโชคสถิตย์  ด้วงยัง
 
1. นางเรณู  ทองวัฒน์
2. นายผดุงเกียรติ  สุทธิ
3. นางสุดาพร  พูลหน่าย
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงตันหยง  นุชเทียม
2. เด็กหญิงนิพาดา   เกตุนิน
3. เด็กหญิงนุสรินทร์   ศรีมะรักอ่อน
4. เด็กหญิงพนิตนิชา   ศรีสินหอม
5. เด็กหญิงพัฒฐรีวรรณษ์   พัดพรม
6. เด็กหญิงรัตนวลี  จันทร์สีทอง
7. เด็กหญิงวิภาวรรณ   เพชรมีดี
8. เด็กหญิงศศิวิภา   มาฆะมาส
9. เด็กหญิงสุชาดา  กลิ่นมั่น
10. เด็กหญิงสุพัชญา    คงอินทร์
11. เด็กหญิงสุภัทรภรณ์  โพธิ์สีมา
12. เด็กหญิงอนุธิดา  พุทธา
 
1. นางมะลิวัลย์   บวบดี
2. นายสุรเชษฐ  วัชรจิตตานนท์
3. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
4. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกฤติกา    เปลื้องกลาง
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ   ทองเล็ก
3. เด็กหญิงกัญญารักษ์   ทิพย์เพชร
4. เด็กหญิงกันติชา   เพ็งเพชร
5. เด็กหญิงทิติภา   ผ่องนาค
6. เด็กหญิงปิ่นแก้ว    ศรีสมพันธ์
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีแก้ว
8. เด็กหญิงภรันยา  มีเรือง
9. เด็กหญิงรัตติกาล   เพียรหลำ
10. เด็กหญิงวิชญา   ทวีไพบูลย์สกุล
11. เด็กหญิงวิชญาพร  บัวแย้ม
12. เด็กหญิงสินีนาฏ    เนียมมา
 
1. นางมะลิวัลย์   บวบดี
2. นายสุรเชษฐ   วัชรจิตตานนท์
3. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
4. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านป่ารวก 1. เด็กหญิงทินมณี  บุญมาสาย
2. เด็กชายธวัชชัย  มาฉิม
3. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญเชิดชู
4. เด็กหญิงนวพร  สอนจันทร์
5. เด็กชายบัญชา  ตันตะไช
6. เด็กชายปฐมกิจ  คุ้มวัง
7. เด็กหญิงพรรณณิตา  แก้วเกตุศรี
8. เด็กหญิงพัชรพร  นราศรี
9. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ไหวพริบ
10. เด็กชายภัทรพล  มาลิละ
11. เด็กชายวงศพัทธ์  แก้วเกษศรี
12. เด็กหญิงวิรัญชนา  ไมลา
13. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญไทย
14. เด็กชายอดิเทพ  วงวิสาร
15. เด็กหญิงอนัญญา  มาลิละ
16. เด็กชายอานัส  แอคำภา
 
1. นางสาวกชพร  จันคีรี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พาธูปทอง
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 73.6 เงิน 26 โรงเรียนวัดหางไหล 1. เด็กชายธาวิน  มีโต
2. เด็กชายธีรภัทร  เอี่ยมกลิ่น
3. เด็กชายนพดล  สอนเนียม
4. เด็กชายสรพงศ์  เกตุวังแดง
5. เด็กชายอริญชัย  ฉายลี
 
1. นางหทัยรัตน์  เทศนา
2. นายพิษณุ  อินทุภูติ
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 82.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เทพาชมภู
2. เด็กหญิงปุณยนุช  อินสุวรรณ
 
1. นางสาวชนิกานต์  ป้องคูหลวง
2. นางสาวปิยะมาศ  กาศมณี
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 70 เงิน 33 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  ปรีดี
 
1. นางสาวชยุดา  ชื่่นใจชน
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 53.74 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี 1. เด็กหญิงวิยะดา  เชื้อบุญมี
 
1. นายเมธาสิทธิ์  สมศรี
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 1. เด็กหญิงสุพัตรา  อ่อนคำมา
 
1. นางบุณฑริกา  รัตนกุล
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงจรรยพร   มะลิลา
 
1. นางสาวชนิกานต์  ป้องคูหลวง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 35 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม 1. นางสาววรรณวิสา  แสงคำ
 
1. นางรัศมี  ชุ่มพงษ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ทับทิม
 
1. นางวรรณา  ศรีชมพู
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอารียา  ใสกระจ่าง
 
1. นางเพ็ญสินี  คงอ่อน
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 22 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ทองดี
2. เด็กหญิงคคนางค์  ธีรางศุ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินปัน
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สีบุ
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วินากร
 
1. นางสาวธีรนันท์  สมศรี
2. นางสาวณัชยา  สิงคำ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 70.99 เงิน 18 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กหญิงจินตนา  ขันตีมิตร
2. เด็กหญิงณัฐลินีย์  ขุมขำ
 
1. MissWu  Gengru
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดน้ำคบ 1. เด็กชายศิริกร  เถื่อนชนะ
2. เด็กชายสุวิจักษณ์  อู่นาท
 
1. MissHou  Li
2. นางยุพิน  ชุ่มกลัด
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 71.51 เงิน 33 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  อิ่มกระจ่าง
2. เด็กหญิงธันยพร  อินนา
 
1. MissYaweeyod  Mayoo
2. MissKarlaine  Clarish Solis
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88.66 ทอง 6 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กหญิงจิดาภา   แก้วสอน
2. เด็กชายธนากร   สวาดิ์วงค์
 
1. นางวิภาวรรณ   เดชสกุลรัตน์
2. นางสาวสมพร   สวนมะลิ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72.17 เงิน 39 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 1. เด็กชายธราธร  รอดแก้ว
2. เด็กชายนนทวัฒน์  สถานธง
3. เด็กหญิงประวีณ์นุช  บัวงาม
4. เด็กชายภูมิศักดิ์  สีนามูล
5. เด็กหญิงวรรณิสา  จำนงค์ศรี
6. เด็กหญิงสุธินี   ยิ้มประเสริฐ
 
1. นายทวีป  เคลือบพ่วง
2. นายธนวัฎ  เคลือบพ่วง
3. นางพัชราวดี  มุ่นเชย
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 58.5 เข้าร่วม 26 โรงเรียนญาณนเรศว์รพัฒนาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  ปล้องสวย
2. เด็กหญิงชนาธาร  คงเพชร
3. เด็กหญิงชโลทร  สุวรรณหงษ์
4. เด็กหญิงบุปผา  อุ่นวงค์
5. เด็กหญิงสมิตานัน  พานทอง
6. เด็กหญิงสุวภัทร  สิงห์หะ
 
1. นายคำรณ  ทองอยู่
2. นายแมน  ภูต้องใจ
3. นางสาวพิมพ์พันธุ์  สิงห์โต
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.49 ทอง 23 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา 1. เด็กชายจักรธร  แซ่วื่อ
2. เด็กชายจิรายุ  แซ่โล่
3. เด็กชายณัฐพล  แซ่วื่อ
4. เด็กชายนวพล  แซ่วื่อ
5. เด็กชายพิษณุ  แซ่วื่อ
6. เด็กชายมานิตย์  แซ่หยาง
7. เด็กชายสมภพ  แซ่โล่
8. เด็กชายสุรเชษฐ์  แซ่วื่อ
 
1. นายชัยวัฒน์  พัวพัน
2. นายนุรักษ์  สุทธิ
3. นายอิทธิภูมิ  ราชเพียแก้ว
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชุมวงษ์
2. เด็กหญิงชุติมาพร  อ่อนสะเดา
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  แสงปัญญา
4. เด็กหญิงนภัสสร  แก้ววงหิว
5. เด็กหญิงปิยาพัชร  ศรีคำ
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ภิญโญยิ่ง
7. เด็กหญิงภัทรีญา  รังอ่อน
8. เด็กชายหรรษา  ขุมขำ
9. เด็กหญิงเกสรา  ตันตุลา
10. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  คำป้อ
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์ดี
2. นางวรรณา  วังคีรี
3. นางศวิตา  พัวพัน
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เพ็งโคตร
2. เด็กหญิงกิตติกา  รุ่งเรือง
3. เด็กชายจิรเมธ  สุขขิง
4. เด็กหญิงจีรนันท์  เที่ยงธรรมโม
5. เด็กหญิงชุติมา  พานทอง
6. เด็กชายรัชชานนท์  สอนส่งเสริม
7. เด็กหญิงรัชนีวรรณ   ทิแก้ว
8. เด็กหญิงวราพร   ทองอำ
9. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ดีก่อผล
10. เด็กหญิงอภิญญา  ลือดารา
 
1. นายวิทวัส   กุลคง
2. นางกาญจนา   ไมตรีจิตร
3. นางอนงค์  จันทร์หอม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 14 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงจิณณา  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  สัตบุตร
3. เด็กหญิงสิยานันท์  กมลรัตน์
4. เด็กหญิงสิริวรรณ  ใจธรรม
5. เด็กหญิงเด็กหญิงอลิสา  ศรียศ
 
1. นางสุปรานี  เขม้นเขตการ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เกตุหลำ
2. เด็กหญิงสุชาดา  สีสุกใส
3. เด็กหญิงอนันตญา  บุญลอย
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
2. นางสาวกรรณพรรณ  ทองสุข
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์หลง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  มูลแก้ว
3. เด็กหญิงอทิตยา  คำอินทร์
 
1. นายพันรบ  สืบสายอ่อน
2. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 79.74 เงิน 13 โรงเรียนห้วยปลาไหล 1. เด็กหญิงกนกพร   จันทะคุณ
2. เด็กหญิงนวรัตน์    เมืองเปรม
3. เด็กหญิงภิญญาดา    พุ่มพร
 
1. นางคนึงเนตร  แก้ววิเศษ
2. นางสาวอำพร  กุลคง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.2 ทอง 19 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรัสแสง  สนประเสริฐ
2. เด็กหญิงภูษณิศา  เนตรโสภา
3. เด็กหญิงเก็จมณี  สิงห์คำ
 
1. นางทรรศนีย์    ไศลวรากุล
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 43 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ 1. เด็กชายทงชนะ  ศรีทุ่งลือ
2. เด็กหญิงสวภัทร  ดังดี
 
1. นายโสฬส  ทองฟัก
2. นางสาวสุดารัตน์  ถิ่นน้ำใส
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายปภังกร  กลมพั้ว
2. เด็กหญิงอรวี  ทองเรือง
 
1. นางสาวอรทัย  คงฟัก
2. นายพงษ์นรินทร์  ท่วมแก้ว
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง 1. เด็กชายชิตพล  ทิมเทศ
2. เด็กหญิงภัทรพร  อำปราง
 
1. นางสาวสาวิตรี  ขำเดช
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีคล้าย
2. เด็กชายอนุพล  แซ่ลี
 
1. นายชูศักดิ์  สงแจ้ง
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายธนบดินทร์   แก้วปัญญา
2. เด็กหญิงสโรชา  จันทะคุณ
 
1. นางสาวศนิ  วงค์อนันต์
2. นางสาวชญาทิพ  ชูช่วย
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงยุฑารัช  คงทอง
2. เด็กหญิงเปรมนิษฐ์ตา  น้อยอ้าย
 
1. นางสาวเกษร  อาจหาญ
2. นายวิเชียร  พรหมไชย
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงแพรภา  พรหมมา
2. เด็กชายโอจิณณ์  ปานเกิด
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พรหมณี
2. นางสาวเบญจมาศ  คำภาแก้ว
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  มะลิวงษ์
2. เด็กหญิงฟ้าประกาย  ตรีอินทร์
 
1. นางสาวเกษร  อาจหาญ
2. นายวิเชียร  พรหมไชย
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กชายธนรัฐ  ศรีเหรา
2. เด็กชายสุตายุทธ  โฉมมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยโทมณฑน   สีเดือน
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กหญิงกฤษณา  สีบุ
2. เด็กหญิงณัฏฐา   สาลี
 
1. นายราเมศ  วิเศษวงษา
2. นายพันธวัช  ขุนกำแหง
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กชายจักรพากษย์    ราศรี
2. เด็กชายณัฐพัฒน์   มาลาศรี
 
1. นางศศิมา   อูปทอง
2. นางลำแพน   เกิดบำรุง
 
172 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78.3 เงิน 14 โรงเรียนบางยางพัฒนา 1. เด็กชายกฤตพงษ์  ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงนันนภัส  เชยหำ
3. เด็กหญิงพลอยมณี  บุญอาจ
 
1. นางสาวปทุมพร  รอดกระต่าย
2. นางสาวสุรวดี   แก้ววงหิว
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายจิรภัทร  มั่นอ้น
2. เด็กชายธนกฤต  พรหมจุ้ย
3. เด็กหญิงพศิกา  สันเพาะ
 
1. นายวัฒนพันธุ์  มั่นอ้น
2. นางณัฐกานต์  โพธิ์อ่อง
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 74 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง 1. เด็กชายปัญญากร  ไชยเขต
2. เด็กชายวรเชษ  อินทร์ฉาย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เอมะราช
 
1. นายณรรฐพงษ์  แย้งจันทร์
2. นายวีระ  เหล่าหอม
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กชายทินกร  นนทิโชควิชญ
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุขะตา
3. เด็กชายอนิเทพ  จันทะคุณ
 
1. นายพงษ์สินษ์  มั่งมูล
2. นางชีวาพร  สีหะวงษ์
 
176 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ต้มกลั่น
2. เด็กชายณัฐพล  อนารัตน์
3. เด็กชายธนนิทัศน์  ห่วงประโคน
 
1. นายละไม  สารี
2. นายสุรีย์  โพธิ์หวี
 
177 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงชมพู่  เพ็งธรรม
2. เด็กหญิงประภัสสร  ไม้ทองงาม
3. เด็กหญิงเอมมาญิการ์  ภิชานัตสนัน
 
1. นายละไม  สารี
2. นางสาวอัจฉรา  พยัคฆ์เกษม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชัยลือชา
2. เด็กชายยศกร  ยี่ตระกูล
3. เด็กชายสวรินทร์  ผุยดา
 
1. นายรัชตะ  มากศรทรง
2. นางสาวกุสุมา  ปานธีระ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายก่อพงศ์  แซ่หวอ
2. เด็กชายจิรายุ  แซ่กือ
3. เด็กชายทวีทรัพย์  แซ่หยาง
 
1. นางมลธิตา  สุขเกษม
2. นายไพโรจน์  ทองปลิว
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กชายกิตติธัช  อิ่มเอิบ
2. เด็กหญิงภริตา  ปิ่นสกุล
3. เด็กชายรวีโรจน์  กาดลังกา
 
1. นางทัศนีย์  คงสร้อย
2. นางสาวกรรณาภรณ์  เครื่องคำ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กหญิงดรุณี  ธรรมขัน
2. เด็กหญิงนัดดา  อินทร์สาย
3. เด็กหญิงสาวิตตรี  จันทร์พูล
 
1. นางสาวสุกัญญา  รักทุ่ง
2. นางสาวบุษบา  คำวังจันทร์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วงษ์อุปรี
2. เด็กหญิงพิพัสสร  ศรีบุญ
3. เด็กหญิงภัทรพรรณ  ไกรลาศภูมิ
4. เด็กชายภูรินทร์  ทองพูน
5. เด็กชายภูวนัย  จันทร์คีรี
6. เด็กหญิงสุภามาต  แสนประสิทธิ์
 
1. นายวีระยุทธ  บัวชุม
2. นางสาวสุรัตน์  ทองคำ
3. นางสาลี  บวบมี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ส้มส้า
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สระทองทา
3. เด็กหญิงชนาภา  ศรีคูณ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  โพพิพัฒน์
5. เด็กหญิงนฤภร  เกิดโท้
6. เด็กหญิงพิชญาพร  เนตรช่วงโชติ
 
1. นายสุทธิรัตน์  ธารีธาร
2. นายสุรินทร์  ธารีธาร
3. นางสาวณัฏฐินี  คำมา
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 79 เงิน 35 โรงเรียนบ้านกกม่วง 1. เด็กหญิงนภิสา  ศรีสกล
2. เด็กหญิงวาริพินท์  สิงขรณ์
3. เด็กหญิงสุดาทิพย์  นนทะโคตร
 
1. นางจรินทร์  นาคประสงค์
2. นางสุนิษา  ธูปเทียน
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดหินลาด 1. เด็กหญิงพิมพิศา  ชายภูมิ
2. เด็กหญิงวรัญญา  สีเพชร
3. เด็กชายสุรัตน์   ถิ่นซื่อตรง
 
1. นางกาญจนา   ไมตรีจิตร
2. นายนพดล   ไมตรีจิตร
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 79 เงิน 27 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โทจำปา
2. เด็กชายพายุ  กุลพัฒน์
3. เด็กหญิงสุพัตตรา  กุลพัฒน์
 
1. นางชลัมภ์  ยิ้มดี
2. นางอนุยา  บุญส่งแท้
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.6 ทอง 28 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยศสุวรรณ์
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มะทาล้อ
3. เด็กหญิงพรทิตา  บาลีใหญ่
 
1. นางพัฒน์ษณี  เคียงถิระศิริ
2. นางสาวกฤษณา  มั่นยุติธรรม
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กชายกฤษฎา  เดชช้าง
2. เด็กหญิงกัลยกร  แก้วกระจ่าง
3. เด็กชายภูริพัฒน์   อินทร์สอน
 
1. นางทัศนีย์  คงสร้อย
2. นางสาวกรรณาภรณ์  เครื่องคำ
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.8 ทอง 21 โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงกมลธิดา  ฉิมคง
2. เด็กหญิงชลกานต์  ชมมี
3. เด็กหญิงนฤมล  บุญเรือง
 
1. นางสาวภครัช  ไชยรัตน์
2. นายปรีดา  จันทะคุณ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.4 ทอง 33 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  มะลิมุทวี
2. เด็กหญิงณัฐชา  ใจตรง
3. เด็กหญิงอธิชา  เชื้อบุญมี
 
1. นางพรพิมล  คุ้มวงษ์
2. นางณัฐรดา  อุประปุ้ย
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหิน 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มิตรชู
2. เด็กหญิงภัชรินทร์  นุ่มมีชัย
3. เด็กหญิงมนต์นภา  ผ่องนาค
 
1. นางจริญญา  ศรีรุ่งเรือง
2. นางวราพร  เอี่ยมบัวหลวง
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 79 เงิน 34 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   เกิดทวี
2. เด็กหญิงณัฐชา   จำนงเพียร
3. เด็กหญิงศุภกานต์   เมฆแสงสี
 
1. นางสาวพิชญาภา  สุขสมบูรณ์
2. นางนงลักษณ์  จีนภักดี
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนวัดบ่อภาค 1. นางสาวกมลรัตน์  ราชเพียแก้ว
2. นางสาวนิชธาวัลย์  อ่อนปัสสา
3. เด็กหญิงพุทธษา  อ่อนปัสสา
 
1. นายศุภกิจ  เกษม
2. นางสาวศศิวิมล  บุญสิทธิ์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  เต่านนท์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชมมี
3. เด็กหญิงวิภาวดี  ไชยคำ
 
1. นางสาวพรทิพา  แก้วบัวรมย์
2. นางสาวสิรินภา  หล้าสีทา
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 25 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กหญิงชลิตา  รอดมั่น
2. เด็กหญิงบุษราพร  บุญประมุข
3. เด็กหญิงสุวรรณา  พรมเทียน
 
1. นางกัณฑิมา  เสือจอย
2. นางสมปอง  โพธิ์ศรี
 
196 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  แซ่สง
2. เด็กหญิงจริยาวดี  วื่อปรัชญากุล
3. เด็กชายธราธิป  ทรงประทีปกุล
 
1. นางสาวศรีแพร  วงศ์คำชัย
2. นางกมลลักษณ์  ใจไว
 
197 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายปิยะพล  จันทร์ดี
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    เกิดทอง
3. เด็กหญิงวิชุดา   วัดเรือง
 
1. นายวันชัย   เพชรทิม
2. นางสาวฆนัสวัน   บุณพัฒนศักดิ์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 1. เด็กชายกนต์ธร  สุดแก้ว
 
1. นางสาวพยุง  จันทร์นิ่ม
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายธิติ   จันทวงค์
 
1. นางสาวสายสุดา  แสงปัญญา
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 15 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายวีรยุทธ  วงด่อน
 
1. นางนงลักษณ์  ทองเพ็ง
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 77.2 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ 1. นายถาวร  สุดซื่อ
 
1. นางทัศนีย์  แก้วศรีนาก
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 1. เด็กหญิงศศิธร  จันแก้ว
 
1. นางสาวพัชร์พิชา  คำโทน
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75.2 เงิน 10 โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุทธิโส
 
1. นางสุปรานี  เขม้นเขตการ
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 74.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กชายวรเมธ  แย้มเกษร
 
1. นางเตือนใจ  งามนิล
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายรัฐศาสตร์   บุญคำกุล
 
1. นางสาวสายสุดา  แสงปัญญา
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 70.6 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายชลกร  สีโอ
2. เด็กหญิงนันทิชา  พลูนุช
3. เด็กหญิงสุวณี  สุขเสมอ
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
2. นายนิคม  กลิ่นปาน
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นครธรรม
2. เด็กหญิงชลชิชา  สนโต
3. เด็กชายธนวัฒน์  รักธรรม
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
2. นางนุภาพ  กลิ่นปาน
 
208 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ 1. เด็กชายพัฒนชัย  เพียลำแขก
2. เด็กหญิงโสธญา  พุธฉิม
 
1. นายเอกลักษณ์  น้อยนึ่ง
2. นายฉัตรชัย  สัจจา
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83.2 ทอง 9 โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม 1. เด็กชายวรวุฒิ  มีชื่อ
 
1. นางสาวจิราพร  สุพัฒน์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงวีรรัตน์  แซ่หลอ
 
1. นางสุรัตน์  มั่นนาค
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ 1. เด็กชายศิริภัทร์  ศรีพรม
 
1. นางนพวัลย์  ศิริ
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ด้วงอินทร์
 
1. นายพลวัตร  แก้วเพียร
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 16 โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กชายมโนพัศ  เพ็งเพชร
 
1. นางอนงค์  เนียมสวรรค์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 1. เด็กชายจตุภัทร  วิเศษคำ
 
1. นายนิรันต์  จันมีเทศ
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด 1. เด็กชายเจตสดา  นมเนย
 
1. นางอมรรัตน์  แสงนาค
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายฐิติกร  วงค์สาทร
 
1. นางเพชรา  ชาญฟั่น
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า 1. เด็กหญิงเพลงพิณ  รองเมือง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ช้างพินิจ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 75.2 เงิน 8 โรงเรียนวัดหนองมะคัง 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  พิมเสน
 
1. นางพัชราวรรณ  แย้มเสมอ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน 27 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน 1. เด็กชายคมสัน  ทรงฤทธิ์
 
1. นางสิรินาฏ  ยอดเถื่อน
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กหญิงณัจรินทร์  จิ๋วสา
 
1. นางสุรัตน์  มั่นนาค
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนวัดสะพานหิน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มงคล
 
1. นายประมวล  สายแก้ว
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบางยางพัฒนา 1. เด็กชายสุวรรณสินธิ์  อินทร์มั่ง
 
1. นายเทพพิทักษ์  ยศปัญญา
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ประกอบบุญ
2. เด็กหญิงกรกนก  ใจสุจริต
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  อ่ำเกตุ
4. เด็กหญิงธัญญามาศ  ปัญจรักษ์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  วงศ์ลาด
6. เด็กหญิงวรดา  ดีป้อง
 
1. นางสาวสุภามาศ  บุญญานุรักษ์
2. นางสาวธนาภรณ์  อ่วมอ่ำ
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนบ้านแยง 1. เด็กหญิงชลธิชา  รำพา
2. เด็กชายณัฐภูมิ   พรซิว
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สอนชา
 
1. นางวาสนา  ทุมเพชร
2. นางสาวกมลลักษณ์  อุดแบน
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง 5 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย 1. เด็กชายนันทชัย  มั่นแดง
2. เด็กหญิงประภารัตน์  ยังเรือง
3. เด็กหญิงศรัณยา  คล้ายสงคราม
 
1. นางสมปอง  โพธิ์ศรี
2. นางสาวธัญญารัตน์  คำวงษ์วาลย์
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ 1. เด็กชายชินวัตร  แซ่ลี
2. เด็กชายรัฐนนท์  แซ่ลี
3. เด็กชายวีรภาพ  แซ่โล่
 
1. นางอุษณีย์   อรรคสูรย์
2. นางสาวยุพิน  ทิพย์โสต
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 19 โรงเรียนบ้านชาติตระการ 1. เด็กชายธงณวิทิต  จันปอด
2. เด็กชายธนภัทร  คำอินทา
3. เด็กชายภัทรภณ  จันทะวงศ์
 
1. นางสาวชลธิชา  เต่านนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีกรฤทธิ์   บุญญานุกูล
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ดวงศิลา
2. เด็กชายนันทวัฒน์   ปั่นเนตร
3. เด็กชายสัชฌุกร   พรหมท้วม
 
1. นางสาวนุศรา  คำบุตร
2. นายปรเมษฐ์  มีเฟีย
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.6 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สีจิตตะ
2. เด็กชายชูพจน์  บุญผาง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  พาสุวัน
 
1. นางสาวเขมจิรา  เครือตา
2. นายวันชัย  วงษา
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหางไหล 1. เด็กชายชัยธวัช  สำรี
2. เด็กชายสุพจน์  สื่่อสาร
 
1. นางธนสร  ฟักคง
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สิงห์รักษ์
2. เด็กชายรักยม  หุมอาจ
 
1. นายพันธวัช  ขุนกำแหง
2. นายราเมศ  วิเศษวงษา
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ขำทวีพรหม
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทิมโค่น
 
1. นายบรรเจิด  สาลี
2. นางสาววันทนีย์  ทองมี
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบางยางพัฒนา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุสาคร
2. เด็กชายภูวดล  นาคราช
 
1. นางสาวสุรวดี  แก้ววงหิว
2. นางสาวปทุมพร  รอดกระต่าย
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 36 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คงเพชร
2. เด็กชายภาณุ  นามราชา
3. เด็กชายภานุเดช  แสงสายออ
 
1. นายสันทัต  คงจันทร์
2. นางพลับพลึง  คำชนแดน
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 23 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง 1. เด็กชายชุณหนล  เรืองอ่ำ
2. เด็กชายญาณวัฒน์  เกตุทอง
3. เด็กชายวรเวช  คำมิ่ง
 
1. นางอนุยา  บุญส่งแท้
2. นางชลัมภ์  ยิ้มดี