สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ไข่ดำ
 
1. นางประนอม  พรมมารักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงน้ำฟ้า  อ่อนพรม
 
1. นางศิริวรรณ  วัชโรทยาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 19 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาคำ
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  พรหมเศรณี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านพี้ 1. เด็กหญิงปุญยาพร  ปิดตาระโพธิ์
 
1. นางปราณี  ศรีสวรรค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงมานิตา  วรรณภูมิ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วันเพ็ญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กชายวรพล  แหยมแก้ว
 
1. นายประพจน์  จันธุ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73.4 เงิน 41 โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กชายชนชน    มีคำ
 
1. นางบัวเรียว  เมิดจันทึก
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83.3 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สีคง
 
1. นางสาววันทนา  เริงเลื่อม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73.2 เงิน 40 โรงเรียนโลมนิลวงศ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายศิวัช  ทองแกมนาก
 
1. นางวิภาพร  โพนทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  บัวทอง
 
1. นางประกายพร  กัลยาประสิทธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 31 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ทองมาก
 
1. นางสาวพรรณทองนาค  ทับทิมงาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66.1 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลกร  พรเจริญ
2. เด็กหญิงชัญญา  มามี
3. เด็กหญิงนวพร  ปรางศรี
 
1. นางอัญชลี  จงวัฒนารักษ์
2. นางประนอม  พรมมารักษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงศิริจิตร  จันผล
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สดใส
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  กองสี
 
1. นางดวงแข  บุญทองคำ
2. นางสาวกัญญา  บุญแจ้ง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เอื้อพิทักษ์
2. เด็กหญิงวันวิษา  สุขเนตร
3. เด็กชายศุภสิน  พาคำ
 
1. นางเสาวคนธ์  นางนวล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลรส  ทองรินทร์
2. เด็กหญิงนุชนภา  กันฟอง
 
1. นางวรรณภา  นาทันรีบ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  จำปางาม
2. เด็กหญิงศุภวรรณ   คำย้อย
 
1. นายมานะ  จันทร์แย้ม
2. นางอรพรรณ  สมปานวัง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แรงกสิวิทย์
2. เด็กหญิงสาวิตรี  อ้อยแก
 
1. นายเมธีพงษ์  พรานช้าง
2. นางสาวปัณรส  รังสิกรรพุม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กหญิงณัฐนารี  ขันติมิตร
2. เด็กหญิงปัทมพร  หันชื่น
 
1. นายประพจน์  จันธุ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กหญิงวรัชยา  สุทธิรัตน์
 
1. นางศิริวรรณ  โล้วิชากรติกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปุณยธิษณ์  เกสรทอง
 
1. นางสาวอัญชนี  บุญมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชุดิมา  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาวิตรี  พัชรตระกูลพงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68.9 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายนัทวัชร  ชัยนอก
2. เด็กหญิงเอชิตา  สุขเสถียร
3. เด็กชายแก้วขวัญ  ศรีขวัญแก้ว
 
1. นางนิตยา  บานชื่น
2. นางอภิรดี  สนธยามาลย์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายคณนาถ  จิตต์รังษี
2. เด็กหญิงธนาธร  พรหมบุญ
3. เด็กชายวิบูรน์พันธ์  ปรีชาตั้งกิจ
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  ภัทรวรเมธ
2. นางลำเพ็ญ  ดอกไม้
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงนรีกานต์  กองกูล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  วิริโย
 
1. นางจำลองรัตน์  รอดช้าง
2. นายสิทธิศักดิ์  อุ้ยโพนทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤษธิดา  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายพชรพล  น้อยลี
 
1. นางสาวอุบพารี  มีเดช
2. นางนิลุบล  ชอบตระกูล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โค่บุญ
2. เด็กชายปิรมิตร  อ่อนชื่น
 
1. นางนิลุบล  ชอบตระกูล
2. นางสาวอุบพารี  มีเดช
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายอนุชิต  เรียงผา
 
1. นางดอกไม้  ศรีทอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 1. เด็กหญิงเหนือทราย  คำจอน
 
1. นายสันติ  คำจอน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงขวัญนภา  ศรีวังโป่ง
 
1. นางสาววรรณวิสา  รักผูกพันธ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 77.11 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกรภัทร์  จันทร์แจ้ง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีไพร
 
1. นางสาวยุพเรศ  ศรชัย
2. นางบังอร  แก้วเปี้ย
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายสิริศักดิ์  อุดฝั้น
2. เด็กชายอนุชาติ  จั่นถลา
 
1. นางสาววรรณวิสา  รักผูกพันธ์
2. นางสาวศิริมา  จำปารอด
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 55.76 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายศุภกิจ  จอกเเก้ว
 
1. นายกิตติพงษ์  พัดพ่วง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรรณภา  เพชรป้อ
 
1. นางสาวอลิสา  สอนโยม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองใบ
2. เด็กหญิงภัทรกันย์   ปัญญาดี
3. เด็กหญิงอภิญญา  ชาญชัยวีระพันธุ์
 
1. นางขวัญใจ  ตรีจักร
2. นางพัชนี  ประกอบสมบัติ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายคเชนทร์  สระศรีสม
2. เด็กชายธีรพัฒน์  หาวิจี
3. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วคง
 
1. นางอรอุมา  นาลา
2. นางสาวอัจฉรา  คำมาตร
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกฤตภัค  นริศราวุธ
2. เด็กหญิงจุฑามาส  บุญกาญจน์
3. เด็กหญิงนิชาดา  มณีวรรณ์
 
1. นางวรรณิตา  ไกรศรีบุตร
2. นายอนวัช  ปานสุด
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านโนนตูม 1. เด็กหญิงจินนัฐ  บินนอก
2. เด็กชายวรธน  สิงทองสม
3. เด็กหญิงสาวิตรี  อ่องอารี
 
1. นายสนธยา  ทองติด
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังรวก 1. เด็กชายจุลจักษ์  โมกขะศักดิ์
2. เด็กชายเพชรกร  ชมชื่น
3. เด็กชายเพิ่มทรัพย์   ใจดี
 
1. นางสาวภัทรนาถ  พรมจิ๋ว
2. นางสาวปัญญภา  อุ่นแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านระวิง 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ทองไทย
2. เด็กชายรัฐบุรุษ  โสภาบุตร
3. เด็กชายสนธยา  จันอุส่าห์
 
1. นายสามารถ  จึงวานิช
2. นายสุรพล  จันทร์กลั่น
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชนาภา  กระต่ายทอง
2. เด็กชายณฐนนท์  พิพิศ
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญทับ
 
1. นางรัชดา  รสฉ่ำ
2. นางสาวอมรวดี  บุญมา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กชายชุติพนธ์  เลิศสงคราม
2. เด็กหญิงนติกานต์  อินทรขำวงษ์
3. เด็กหญิงปภัสสร   แสไพศาล
 
1. นางนันท์นภัส  สีสม
2. นางสาวสุจินันท์  จีรพงษ์อุดม
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้าน กม.28 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สายทอง
2. เด็กหญิงบุษรา  พรมชัย
 
1. นางสาวพรพิมล  ดวงสุวรรณ์
2. นายสุรชัย  พรมพลอย
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายสันติสุข  ปัสสาวัด
2. เด็กชายอนุชิต  คุ้มสี
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
2. นางสมพร  พุทธารัตน์
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 79.21 เงิน 7 โรงเรียนบ้านกกจั่น 1. เด็กชายธนดล  มูลประจักษ์
2. เด็กชายนิติกร  บุญทรัพย์
 
1. นายเกียรติศักดิ์   สายสุวรรณ
2. นางสาวกิตติยา  จันมา
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านกกจั่น 1. เด็กชายธีรพันธ์  ปานแก้ว
2. เด็กชายธีรเทพ  จำปาวงษ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ทองแกมนาก
2. นางเกศินี  สมบูรณ์ชัย
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 53.49 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านกกไทร 1. เด็กชายกรินทร์  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายทินกร  แก้วกอนเมือง
 
1. นางเยาวรัตน์  ปานโชติ
2. นายวีระศักดิ์  สุขเจริญ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 46.94 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กชายธนพล   อาจธัญกรรม
2. เด็กชายภูวดล   อยู่แก้ว
 
1. นายไกรสร  ชิณพันธ์
2. นางสาวสุนันท์  จุ้ยบำเพ็ญ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 43.66 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กชายนพคุณ  ตามวงศ์
2. เด็กชายนพเก้า   ตามวงศ์
 
1. นายไกรสร  ชิณพันธ์
2. นางสาวสุนันท์  จุ้ยบำเพ็ญ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 43 โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กหญิงจิระธิดา  วิชัยคำ
2. เด็กหญิงวรรณวรี  มาระวัง
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  สูตรทองมั่น
4. เด็กหญิงสุภาพร  แก้วกัญญา
5. เด็กหญิงอนุสรา   บุญผ่อง
 
1. นางบุญรวม  สุขสำราญ
2. นางพรพิศ  จันเกิน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.15 เงิน 30 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทพวงค์
2. เด็กหญิงพัชรพร  กันหา
3. เด็กหญิงภัคนันท์  แอ่งบัวใหญ่
4. เด็กหญิงเกวริน  ผิวเหลือง
5. เด็กหญิงแก้วตา  มุ้ยแก้ว
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
2. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 40 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไสยาน้อย
2. เด็กหญิงกิริยา  แก้วเพียร
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาชัยสิทธิ์
4. เด็กหญิงสิริกัญญา  ปันเงิน
5. เด็กหญิงแอนนี่  ยอดทองดี
 
1. นายสมคิด  สุขโฉม
2. นางทิพาภรณ์  จันคณา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกาะโพธ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาะโพธิ์
3. เด็กหญิงภาวิพร  วงษ์ศรี
4. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ตรีทิพย์วัฒนา
5. เด็กหญิงเพชรลดา  บุญเติม
 
1. นางสมใจ  กิจพินิจ
2. นางสาวศิริมาตร  บุญนิสสัย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านกงกะยาง 1. เด็กหญิงชนิภา  โบกพัด
2. เด็กหญิงภานุชนาถ  จันเงิน
3. เด็กหญิงวรัญญา   ข้องคาน
4. เด็กหญิงศุวิมล  มะนิลทิพย์
5. เด็กหญิงอนุสา  แก้วพุธ
 
1. นางสุนีย์รัตน์  คำสิงห์
2. นายสุวรรณ  มีไทย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 69.6 ทองแดง 44 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ไลนอก
2. เด็กชายธนกฤต  คำแท่ง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แหวนเงิน
4. เด็กหญิงศลิษา  สารทิศ
5. เด็กหญิงอลิษา  เก่งทันชะการ
 
1. นายคณิศร  คันธพรหม
2. นายศิวพันธ์  ลมแก้ว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.2 เงิน 32 โรงเรียนบ้านขมวด 1. เด็กชายคณาธิป  เฉลยรัตน์
2. เด็กชายณัฐพงษ์  หลักงาม
3. เด็กชายธนพงษ์  เพิ่มสูงเนิน
4. เด็กชายวิรัตน์  แสงอรุณ
5. เด็กชายศิรวิทย์  หาญกิจ
 
1. นายยุทธศาสตร์  ถนัดพงษ์
2. นางนันท์ณัชฐา  มะมา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงอภิชญา  ตรีถัน
 
1. นางอนงลักษณ์  แสวงสุข
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.5 ทอง 23 โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงมยุรี   วังคีรี
 
1. นางสาวศศิธร  จันทาบัว
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กชายธนดล  เปรมชาติ
 
1. นางนารถชุรี  จุฑาคุปต์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ข่ายสุวรรณ
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ทองแผน
 
1. นางกุหลาบ  กองประดิษฐ์
2. นางสาวลักษมี  จันทราช
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77.5 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  โปรยเงิน
2. เด็กชายสรวิศ  เพชรพิบูลย์ไทย
 
1. นางสาวลักษมี  จันทราช
2. นางกุหลาบ  กองประดิษฐ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง 19 โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 1. เด็กชายนัทคม  จีนหนอก
2. เด็กหญิงพรรณสา  ดาจันทร์
 
1. นางสุนันท์  พนมสุข
2. นางนิตฐา  นาคดี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงกันยาภัค  จันทะคูณ
2. เด็กหญิงกิติยาพร  พรหมรักษ์
3. เด็กหญิงณัฐนนท์  ทองเงิน
4. เด็กหญิงธัญญา  ทองส้าน
5. เด็กหญิงปริยฉัตร   มีท้วม
6. เด็กหญิงปานชีวา  เบ้าทอง
7. เด็กหญิงมิ่งกมล  คงสมใจ
8. เด็กหญิงรัตน์ชนีกร  แก่นสวาท
9. เด็กหญิงสิดาพร  พิมพ์บึง
10. เด็กหญิงสุชานันท์   ขันเปี้ย
 
1. นางสาวภัทวลัญชญ์  เนตรแสงสี
2. นางสาวคำเพียร  นนทะโคตร
3. นางประภาพร  ขานพรม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 88.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กหญิงชลลดา  สิทธิแก้ว
2. เด็กหญิงญาภาณ์  โลทะลาด
3. เด็กหญิงนพรัตน์  เพลียโคตร
4. เด็กหญิงปรียานุช  จันทะวงค์
5. เด็กหญิงวรัญญา  แสนประสิทธิ์
6. เด็กหญิงอภิชญา  นนทโคตร
7. เด็กหญิงอรกานต์  สารวิจิตร
8. เด็กหญิงอริสา  สังขกุล
9. เด็กหญิงอุมาพร  สี่มี่
10. เด็กหญิงเกสรา  ครองราช
 
1. นางสาวภัทวลัญชญ์  เนตรแสงสี
2. นางสาววรรธนา  อินทวงค์
3. นางสาวคำเพียร  นนทะโคตร
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.1 ทอง 33 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  พุทธิเสน
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เผื่อนทิม
3. เด็กหญิงชนิสรา  แดนเมือง
4. เด็กหญิงณัชชา  เพ็ชรงาม
5. เด็กหญิงธิติญา  พูนชะโก
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ดีสอน
7. เด็กหญิงพรนิพา  ดอนเมือง
8. เด็กหญิงฟ้าใส  บุตรตา
9. เด็กหญิงวารุดา  หอมหวล
10. เด็กหญิงอนันตพร  ทัศนไพบูลย์
 
1. นายชัยพร  คำสีม่วง
2. นายปรัชญา  ประเสริฐผล
3. นางกัณหา  หะนิลนี
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงกฤษติยาณี  วิเศษสิงห์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทองจิตร
3. เด็กหญิงนภัสร  มากัง
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  จงใจ
5. เด็กหญิงมติมนต์  เอี่ยมสำอางค์
6. เด็กหญิงระวิวรรณ  อินแก้ว
7. เด็กหญิงรัตนากร  บุญเพ็ง
8. เด็กหญิงวิไล  การัต
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทสร
10. เด็กหญิงอรวรรณญา  ศรีอ่อน
 
1. นางสาวสยามล  ครุธนิมิตร
2. นางสาวนพมาศ  สุทธิธารมงคล
3. นางสาวพัชรินทร์  มั่นเจริญ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชิชานันท์  กันเกลี้ยง
2. เด็กหญิงญาณิสา  เพียแก้ว
3. เด็กหญิงลักษณาพร  กิ่งแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณภา  ไชยงาม
5. เด็กหญิงสิริสา  มั่นทอง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์โตทอง
7. เด็กหญิงอรพรรณ  สีนวล
 
1. นายลือชัย  กลมกลิ้ง
2. นางสาวสุภาพร  พุทโธ
3. นางสาวณัฐกานต์  วัฒนวงศ์พฤกษ์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงวนสิน
 
1. นายบุญช่วย  รัตนพลเสน
2. นางพยอม  รอดมา
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 1. เด็กชายวสันต์  สิงหนาท
2. เด็กชายศักดิพัฒน์  แพงสี
 
1. นายนิวัฒน์  พนมสุข
2. นายบุญโชติ  เพ็ชรดี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กหญิงชนิดา  ไชยสงค์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สุภาทอน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงลลิตวดี  ถารนะ
 
1. นางณัฐวรรณ  ปลาคำ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 24 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ข่วงทิพย์
 
1. นางแสงเทียน  ใจซื่อ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กชายภูมินรินทร์  คำเล็ก
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สุภาทอน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 72 เงิน 35 โรงเรียนบ้านน้ำเลา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยหงษ์
 
1. นางผานิต  รักงาม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กชายนันทพงษ์  สุดสาร
 
1. นายอาคม  มีแสง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กหญิงศศิวัลย์  เลิศสวย
 
1. นางอ้อมจิต  คำจอน
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กหญิงเบญจมาศ   คำยิ่ง
 
1. นายไพโรจน์  ฉัตรบุบผา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 16 โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กชายราเมศ  ยศมา
2. เด็กชายฤทธิชัย  อาจหาญ
 
1. นางแสงทอง  พรมสวย
2. นายบุญล้อม  พรมสวย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยรัตน์
2. เด็กหญิงอารยา  มิ่งขวัญมา
 
1. นางชนิดา  แก้วหมุด
2. นางสุกัญญา  คำประเสริฐ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ประจำนาค
2. เด็กหญิงลีลาวดี  สำเพียร
 
1. นางชนิดา  แก้วหมุด
2. นางสาวประภากร  อูบถา
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายกฤษฎา  แหวนเงิน
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  กุญชร
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงธยานีย์  คำแพง
2. เด็กชายธีธัช  เติมธนไพบูลย์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองแสง
 
1. นายวิชา  เอี่ยมบู่
2. นางนิดา  ใจธรรม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงวริศรา   เกตุอรุณโรจน์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   พันธ์ผา
3. เด็กหญิงอารีกุล   ชูใส
 
1. นางสาวศศิธร  จันทาบัว
2. นายชัยสิทธิ์  แสนประสิทธิ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงวณิดา   จันดาหาร
2. เด็กชายศิริชัย   สุริโย
3. เด็กหญิงเครือวัลย์   สีหะวงค์
 
1. นายวีรศักดิ์   ไพรผุย
2. นางวรรณา  ไพรผุย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  รอดจิตร
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนบ้านระวิง 1. เด็กหญิงวรรณิษา  สมใจ
 
1. นายสามารถ  จึงวานิช
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงพิลิษา  จันดี
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงจันทร  ชาติเวช
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงอิมพิรา  ขวัญทอง
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ยาโต
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 6 โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คุ้มศรี
 
1. นางรุ่งนภา  ชาววาปี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงรัตมณี  จันทร์น้อย
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญจอม
 
1. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 78.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุขโฉม
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  รอดจิตร
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายคณิศร  รอดโพธิ์
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายธนกร  รอดมา
 
1. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายวิรัตน์  แจ้งเลิศ
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  มาลา
 
1. นางไพวัล  เทียนศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงเพชรัตน์  ถาพันธ์
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงชรีรัตน์  มาดี
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ยาโต
3. เด็กชายนพดล  หงษ์งาม
4. เด็กชายพนากร  ไม้เลี้ยง
5. เด็กชายภานุพงศ์  คงทนแท้
6. เด็กหญิงรัตมณี  จันทร์น้อย
7. เด็กหญิงวริศรา  สุดศักดา
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  รอดจิตร
9. เด็กหญิงอภิญญา  สุขโฉม
 
1. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
2. นางไพวัล  เทียนศรี
3. นางปาลิตา  นันทะสร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงจันทร  ชาติเวช
2. เด็กหญิงชรีรัตน์  มาดี
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ยาโต
4. เด็กหญิงณัฐภัทรพร  คำโฉม
5. เด็กชายธนัชชัย  อยู่คำ
6. เด็กชายนพดล  หงษ์งาม
7. เด็กชายพนากร  ไม้เลี้ยง
8. เด็กหญิงพิลิษา  จันดี
9. เด็กชายภานุพงศ์  คงทนแท้
10. เด็กหญิงรัตมณี  จันทร์น้อย
11. เด็กหญิงวริศรา  สุดศักดา
12. เด็กหญิงศิรภัสสร  รอดจิตร
13. เด็กหญิงอภิญญา  สุขโฉม
14. เด็กหญิงอิมพิรา  ขวัญทอง
15. เด็กชายโสภณ  มาเพชร
 
1. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
2. นางไพวัล  เทียนศรี
3. นางวิมลรัตน์  พานำมา
4. นางเสาวภา  บุญสิงห์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเนินสง่า 1. เด็กชายกฤษณะ  เทศเพียว
2. เด็กชายกิตษดี  สีเรืองตา
3. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ขยายแสง
4. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ยอดแก้ว
5. เด็กชายณัฐชนนท์  วันทาพงษ์
6. เด็กชายธนวัฒน์  รัตนสุข
7. เด็กหญิงลักขณา  ปาปะทา
8. เด็กชายวรวุฒิ  สืบสงัด
9. เด็กหญิงวิชุตา  กองพล
10. นายวีรพล  บุญเรียน
11. เด็กชายศุภณัฐ  สัตนันท์
12. เด็กหญิงสุจิตรา  คงเหลี่ยม
13. เด็กชายอนุชิต  สุขศรี
14. เด็กหญิงอัยรินทร์  วิทยานราสิทธิ์
15. เด็กหญิงเนตรนภา  บุญจอม
 
1. นายภิญโญ  เกียนแกล้ง
2. นางลภัสสรณ์  สายคำมาตย์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุทิสา  เป้าใหญ่
4. นางสาวกรรณิการ์  วุฒิวงค์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงจันทร  ชาติเวช
2. เด็กชายธนัชชัย  อยู่คำ
3. เด็กชายนพดล  หงษ์งาม
4. เด็กชายพนากร  ไม้เลี้ยง
5. เด็กหญิงพัชรมัย  สุขโฉม
6. เด็กหญิงพิลิษา  จันดี
7. เด็กชายภานุพงศ์  คงทนแท้
8. เด็กหญิงวริศรา  สุดศักดา
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  รอดจิตร
10. เด็กหญิงอิมพิรา  ขวัญทอง
11. เด็กชายโสภณ  มาเพชร
 
1. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
2. นางไพวัล  เทียนศรี
3. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
4. นางวิมลรัตน์  พานำมา
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 1. เด็กหญิงกรณิการ์  เอี่ยมป้อ
2. เด็กหญิงกัลยากร  จันทะรี
3. เด็กชายจักรธร  ศิริงาม
4. เด็กหญิงชรีรัตน์  มาดี
5. เด็กหญิงณัฐชยา  ยาโต
6. เด็กหญิงณัฐภัทรพร  คำโฉม
7. เด็กชายธนัชชัย  อยู่คำ
8. เด็กชายนพดล  หงษ์งาม
9. เด็กชายพนากร  ไม้เลี้ยง
10. เด็กหญิงพิลิษา  จันดี
11. เด็กชายภานุพงศ์  คงทนแท้
12. เด็กหญิงรัตมณี  จันทร์น้อย
13. เด็กหญิงวริศรา  สุดศักดา
14. เด็กหญิงศิรภัสสร  รอดจิตร
15. เด็กชายสมคิด  คนขยัน
16. เด็กหญิงอภิญญา  สุขโฉม
17. เด็กหญิงอภิสรา  พ่วงมา
18. เด็กหญิงอลิศา  แสนสุริยวงศ์
19. เด็กหญิงอิมพิรา  ขวัญทอง
20. เด็กชายโสภณ  มาเพชร
 
1. นางทองรัก  คุ้มสุวรรณ์
2. นางไพวัล  เทียนศรี
3. นางวิมลรัตน์  พานำมา
4. นางกรพรรณ  สุทธิสอน
5. นางปาลิตา  นันทะสร
6. นางเสาวภา  บุญสิงห์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายกิตติพศ  ทานคำ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองเปรม
3. เด็กชายธีระพงศ์  มาเรียง
4. เด็กหญิงนภัทราพร  โพธิ์ศรี
5. เด็กชายพงศกร  คำนิล
6. เด็กหญิงวรรณภา  พิลาศรี
 
1. นายเฉลิมชัย  เพ็ญทอง
2. นางขนิษฐา  เสาองค์
3. นายจักรพันธ์  ทองลาด
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  เย็นเจริญ
2. เด็กชายณัฐภัทร  คำติง
3. เด็กชายธนเชษฐ์  ชัยแก้ว
4. เด็กหญิงธิติมา  กลิ่นเกษร
5. เด็กหญิงปฐมพร  นนทโคตร
6. เด็กชายพุฒิชัย  ไกรยะโส
7. เด็กชายภาณุวัต  ยศภูมิมา
8. เด็กหญิงมยุรี  ปิ่นดี
9. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  สมสร้อย
10. เด็กชายวรวิช  กุลโฮง
11. เด็กหญิงวันวิสา  ณ วิเชียร
12. เด็กหญิงวารุณีย์  บัวทอง
13. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แสงประเสริฐ
14. เด็กหญิงสิริกาญจน์  พานทอง
15. เด็กหญิงสุจิรา  อยู่สุข
16. เด็กหญิงสุพรรณธิดา  โตล่ำ
17. เด็กชายสุวิทย์   พูนเกิด
18. เด็กชายอดิศร  สิทธิ
19. เด็กชายอดิเทพ  พานทอง
20. เด็กชายอนุกูล  คำจันทร์
21. เด็กชายอนุชา  แท่นทอง
22. เด็กหญิงอโนทัย  ราชวงค์
23. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันโย
24. เด็กชายเกรียงไกร  จันโย
25. เด็กชายเจษฎาภรณ์  สิงห์ทา
26. เด็กหญิงแอนนา  สายมาลี
 
1. นายประสาท  คล้ายกัน
2. นางสุวรรณ  อิ่มคง
3. นางทัศนีย์  สัมมาวรรณ
4. นางกาญจนา  อินเขียว
5. นางบุญนาค  นาดี
6. นายอาคม  มีแสง
7. นายภักดีการณ์  คำพุฒ
8. นายไชยพร  มีสนุ่น
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านอมกง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  สารภี
 
1. นางสมยงค์  เฮ้าปาน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กชายเจษฎาวุธ  อยู่มาก
 
1. นางนิตยา  สาตรจีนพงษ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงพัทราภรณ์  แจ่มทอง
 
1. นางพัชรมัย  บัวเทศ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ดวงศรี
 
1. นางนิตยา  สาตรจีนพงษ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.75 เงิน 13 โรงเรียนบ้านอมกง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  สารภี
 
1. นางสมยงค์  เฮ้าปาน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายรชต  คงปราโมทย์
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กหญิงสิริภรณ์  วิเศษสินธุ์
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงบุศยา  ดาหาญ
 
1. นางพนิดา  พรมเท้า
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายปารเมศ  บัวรส
 
1. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 38 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายกฤษดา  สุริยะ
 
1. นางวันจะนา  เพ็ญทอง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงสุชาดา  พวงแก้ว
 
1. นางชลธิชา  ศิลปชัย
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กหญิงสุพรรษา   ดีถี
 
1. นางนันท์นภัส  สีสม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายจตุพล  โม้เอม
 
1. นางรำพึง  ธารน้ำ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กชายวรพล  แหยมแก้ว
 
1. นายอนิรุทธิ์  มาจันตะ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงพัทราภรณ์  แจ่มทอง
 
1. นางพัชรมัย  บัวเทศ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนบ้านระวิง 1. เด็กหญิงพรนภา  บุญปลูก
 
1. นางพวงเพชร  อมรวัฒนานุกูล
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  นางวงษ์
2. เด็กหญิงกัลยา  สักเสริม
3. เด็กหญิงกาญจนศิริ  ช้างสรรค์
4. เด็กชายกิตติทัศน์  เพชรกิจ
5. เด็กหญิงญาดา  ศรีอัชชา
6. เด็กหญิงญานิศา  ยังยิ้ม
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทร์ตา
8. เด็กหญิงณัฐริกา  ทรัพยะประภา
9. เด็กชายธนวัฒน์  สมนึก
10. เด็กชายธนวุฒิ  ชัยสมบัติ
11. เด็กหญิงธนัชชา  สังข์วงค์
12. เด็กชายธนากร  นิลละออ
13. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีโสม
14. เด็กชายประวิตร  กวางทอง
15. เด็กชายพงษ์ศกร  อ้อยแก
16. เด็กหญิงพลอยไพลิน  กลมปั่น
17. เด็กชายพีระพงศ์  จันศรีละมัย
18. เด็กชายภูริพัตร  ดีมี
19. เด็กชายภูวดล  ปั้นรอด
20. เด็กชายมนุเชษฐ์  รัตนวัน
21. เด็กชายมั่นคง  ยอดอาจ
22. เด็กชายยุทธภูมิ  ดูวิเศษ
23. เด็กหญิงรุ่งนภา  สาทำ
24. เด็กชายวุฒิชัย  เวินขุนทด
25. เด็กชายสราวุธ  อุดมเพชร
26. เด็กชายสุธี  ยอดอาจ
27. เด็กหญิงสุวรา  แสนแก้ว
28. เด็กชายอภิวัฒน์  ชูวงศ์
29. เด็กหญิงอรอนงค์  สังข์วงค์
30. เด็กชายอำนาจ  ผู้ภักดี
31. เด็กชายเดชา  แก้วกามูล
32. เด็กชายเอกพล  พวงอ่อน
 
1. นางสาวกรวรรณ  ก้อนทอง
2. นางรังสิมา  บัวทอง
3. นางสาวปวีณา  จันประสาร
4. นายสยาม  เทียนสีม่วง
5. นางสาวชนิษฐา  อุดทา
6. นางพรวิไล  เทียนสีม่วง
7. สิบเอกพิตรพิบูล  จอมคำสิงห์
8. นายสุรสิทธิ์  จันทนา
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกรองกาญจ์  ทุโน
2. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คงทรง
3. เด็กชายธนพล  ยิ้มพักภ์
4. เด็กชายธืรภัทร  มีขวัญ
5. เด็กชายปืยังกรู  ไตรทิพย์
6. เด็กชายพลวัต  แก้วปาน
7. เด็กชายรชฏ  อินต๊ะ
8. เด็กหญิงวรัฏฐา  สุวรรวารื
9. เด็กหญิงวิยะดา  เมืองเดช
10. เด็กหญิงสุพิชญา   ภาคภูมื
 
1. นายพิทักษ์  แพทย์ไชโย
2. นายอานนท์  อ่องยิ่ง
3. นายธนาธิป  นกผึ้งกิน
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกฤชเพชร  ธานินทร์วิวัฒน์
2. เด็กชายกันต์พงษ์  เรียงผา
3. เด็กชายนิลพัตร  มาขำ
4. เด็กหญิงปณัฏฐนิฐนาท  วัฒนะอาภรณ์
5. เด็กหญิงพรปวีณ์  เดชยฤทธิ์
6. เด็กหญิงพลอย  คำมูล
7. เด็กชายรชต  คงปราโมทย์
8. เด็กหญิงศรันย์พร  คงปราโมทย์
9. เด็กชายสุวรรณภพ  สอาดเอม
10. เด็กหญิงอัญดา  เผ่ากันทะ
 
1. นางณัชณิชา  โพธิ์ใจ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 76.6 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์เที่ยง
2. เด็กหญิงชญาดา  พรชัยนิล
3. เด็กหญิงชาลิสา  บัวสุก
4. เด็กหญิงนพลักษณ์  อ่งแก้ว
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ตุนก
6. เด็กหญิงพริมมาดา  ธาดาพรหม
7. เด็กหญิงรัตนากร  โสวัต
8. เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์แย้ม
9. เด็กหญิงเพชรนันท์  เฉยเจียม
10. เด็กหญิงโยษิตา  ปราบพาลา
 
1. นางอัชญา  มีภู่
2. นางพัชรี  แก้วหร่าย
3. นางทิพาพร  อินทร์พรหม
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อ่ำนุช
2. เด็กหญิงณชะเล  ศรีธิทอง
3. เด็กหญิงนฤมล  ยอนรัมย์
4. เด็กหญิงภรภัทร  อ่อนเกตุ
5. เด็กหญิงอรทัย  กล้ามสันเทียะ
6. เด็กหญิงอุษามณี  บำรุงแจ้ง
 
1. นางสาวอาภัสรา  พรหมบุญ
2. นางสาวรัตติกาล  บัวระพา
3. นางสาวนฤมล  พลกลาง
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันติศา  ยอดเจริญอาชา
2. เด็กหญิงชไมพร  โมฬีชาติ
3. เด็กหญิงนิตยา  แซ่เดี๋ยว
4. เด็กหญิงปวีณา  โล่งกระโทก
5. เด็กหญิงมารศรี  วงศ์วิริยะชาติ
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงรุ่งไพริน  สุกเรือง
8. เด็กหญิงวรรณิษา  ฤทธิ์เนติกุล
9. เด็กหญิงสลิตา  แซ่หว้า
10. เด็กหญิงสุริษา  วงศ์วิริยะชาติ
 
1. นายวิทยา  สุขแสงนิล
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงจิรชยา  ช่างอินทร์
2. เด็กหญิงณัฏฐาภรณ์  ไวคงคา
3. เด็กหญิงณิชนันท์  เชิดเชื้อ
4. เด็กหญิงมุกมณีกร  ด้วงมาก
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  มีวงค์
6. เด็กหญิงสุทธิดา  เข็มทอง
7. เด็กหญิงสุพัชชา  ทองขำ
8. เด็กหญิงแพรวา  แบะเพ็ชร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มั่นเจริญ
2. นางสาวนพมาศ  สุทธิธารมงคล
3. นางสาวสยามล  ครุธนิมิตร
4. นายสนาม  หุ่นทอง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 67.8 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  คำพุ่ม
2. เด็กหญิงฟ้าใส  พิมพ์เสนา
3. เด็กหญิงวีรนุต  สังเถิน
4. เด็กหญิงสุธารัตน์  จันทร์สุวรรณ
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทองวิทย์
6. เด็กหญิงอภิญญา  สีแสน
7. เด็กหญิงอินชิตา  หัตถา
 
1. นายประสบลาภ  นุ่มนวล
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โกกรัมย์
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  แว่นไทย
3. เด็กชายฐานพัฒน์  แก้วเทศ
4. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรเชน
5. เด็กชายทินภัทร  เข็มด้วง
6. เด็กหญิงทิพาพร  ทองมั่น
7. เด็กชายธีรเดช  ศูนย์ปั้ง
8. เด็กหญิงบุศยา  ดาหาญ
9. เด็กชายปารเมศ  บัวรส
10. เด็กหญิงพรนภา  จิตรไธสง
11. เด็กหญิงพุธิตา  เปี่ยมมนัส
12. เด็กหญิงภัทรวดี  เถาแตง
13. เด็กหญิงสุชาดา  ทองแท่ง
14. เด็กหญิงอรอนงค์  เพชรเกิด
15. เด็กหญิงอัญชิตา  สิงห์ทอง
16. เด็กหญิงเมขลา  กาสา
 
1. นางปรานี  สายแก้วมา
2. นางยุพิน  แก้วสีทอง
3. นายเศกสรร  แสงจินดาวงศ์เมือง
4. นางทิพวรรณ์  กองแก้ว
5. นางพนิดา  พรมเท้า
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 1. เด็กชายกิตติชัย  แก้วกก
2. เด็กหญิงนันทพร  โคตะพุย
3. เด็กชายพีระยุทธ์   แก้วกก
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  บัวสระ
5. เด็กชายอนันต์ตระกูล   วันชัย
 
1. นางรุ่งฤทัย   พิมพ์สิงห์
2. นางสาวนพรัตน์  ระตะเจริญ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปวิช  พงศ์ชำนะภัย
 
1. นางกุลธิดา  สัญนิชาติ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82.6 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกฤตเมธ  อังกูลภักดีกุล
 
1. นางดาวเนตร  ทองมี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  สิงห์แสง
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  สุวรรณคีรี
 
1. นางเพียงใจ  อ่างหิรัญ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังพลับ 1. เด็กหญิงสุวดี  แก้วนึก
 
1. นางสาวศศิธร  จันทาบัว
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย
 
1. นางกฤษฎี   มีรัตน์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายก้องภพ  ทิพย์จันทร์
 
1. นายธีรวัฒน์  หนูพัฒน์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 72.8 เงิน 25 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงนัฎชา  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงปาณญารัตน์  นพรัตน์
3. เด็กหญิงพลอย  คำมูล
4. เด็กหญิงสุรัตนา  ยาแก้ว
5. เด็กหญิงหฤทัย  มีอินทร์
 
1. นางกมลพร  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวธิดาพร  พาอินทร์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 68.48 ทองแดง 23 โรงเรียนสายสมร 1. เด็กชายรัตนพล  กันทรัพย์
2. เด็กหญิงเมขลา  โตผา
 
1. นางสาวรุจิเรจ  แก้วพินิจ
2. นายสุชาติ  สุทินกาศ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายธนากร  ฆารไชย
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  บุณกัณฑ์
 
1. นางพรวิไล  เทียนสีม่วง
2. นางสาวชนิษฐา  อุดทา
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78.65 เงิน 20 โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กชายกิตตินันท์  อินทร์เดช
2. เด็กหญิงอภิชญาน์  กล้าหาญ
 
1. นายเมธีพงษ์  พรานช้าง
2. นางอิสรียะ  กำแพงแก้ว
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70.56 เงิน 33 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายรัฐภูมิ  จูกุล
2. เด็กชายศักดิ์ประเวศ  แป๊ะวงศ์
 
1. นางกมลพร  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวรุจิดา  ทะนุ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.93 ทอง 31 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ธรรมสมบูรณ์
2. เด็กชายณัฐดนัย  เสาร์เอี่ยม
3. เด็กหญิงนิศามณี  แก้วเศรษฐี
4. เด็กชายประทิน  เทศชม
5. เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรพ่วง
6. เด็กชายสรกมล  โพนชำนาญ
 
1. นายสุภาพ  หาญมาก
2. นางสรินทร์ยา  บัวเทศ
3. นายอดิสร  ศรีชัยภูมิ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กชายจตุรนต์  ขันทอง
2. เด็กชายทวีเกียรติ  วัดแผ่นลำ
3. เด็กชายนาธาน  เดชประสาท
4. เด็กชายรัฐภูมิ  สีไทย
5. เด็กชายวรเชษฐ์  นวนทะวงษ์
6. เด็กชายสุรชัย  สว่างโลก
 
1. นายสุทิน  บัวมั่น
2. นายขัตติวรรธน์  ทวีถิ่น
3. นางศุภลักษณ์  บัวมั่น
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.96 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. นายธวัชชัย  ประทุมมาศ
2. เด็กชายธีรพงศ์  จันทร์มั่น
3. เด็กชายนพรัตน์  ยันกลาง
4. เด็กชายพิสิษฐ์  ห้อยปาน
5. เด็กชายฤทธิเดช  ศรีทอง
6. นายวัศพล  หารไกร
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ผิวขำ
8. เด็กชายอนุวัช  ศรีนารางค์
 
1. นายอาทิตย์  พลกลาง
2. นางสาวพิมพ์ใจ  น้อยมี
3. นางสาวสาวิตรี  พึ่งแก้ว
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เจริญรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงนภัชกมล  เกตุสุข
3. เด็กหญิงปาณิสรา  อภิรติโกศล
4. เด็กหญิงภาสินี  สมโภชน์
5. เด็กหญิงภูริณี  โชคชัยมงคล
6. เด็กหญิงศิริประภา  ฝอยทอง
7. เด็กชายสุดารัตน์  เกศสาลี
8. เด็กหญิงเบญญาภา  นาดี
9. เด็กหญิงเพชรชมภู  ชมภูเพชร
10. เด็กหญิงเพชรไพลิน  เมฆประยูร
 
1. นางสาวหัสยา  เด็ดแก้ว
2. นางจันทร์เพ็ญ  อุตม์อ่าง
3. นางสาวอุดมพร  ประโยชน์ยิ่ง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงหนองลาน
2. เด็กหญิงดมิสา  นิ่มทอง
3. เด็กหญิงธนัชพร  ประเสริฐสิน
4. เด็กชายนิรุต  นิพวงลา
5. เด็กหญิงปนัดดา  มีศรี
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  กัญฑษา
7. เด็กหญิงสกุลสุภา  ทับทิมโต
8. เด็กหญิงสุพัดตา  อ่ำบุญมา
9. เด็กชายอนุชา  บุญสม
10. เด็กชายอินทรศักดิ์  สำราญสุข
 
1. นางจามีน  ประทุมมาศ
2. นางน้ำเพชร  ขวัญทอง
3. นางสาวชนินาถ  แสนอินอำนาจ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 6 โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 1. เด็กหญิงพิมผกา   คำทอง
2. เด็กหญิงภาวิณี  นาคมีสี
3. เด็กหญิงวรรณรดา  เคลือศิลป์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงสุพิชฌา  โฉมช่วย
 
1. นางสุทิศา  จารุเดชา
2. นางปัทมา  ผดุงกุล
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ใจรักษ์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  คงจำนงค์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  กาวงษ์
 
1. นางสาวสุปราณี  ปลัดท้วม
2. นางดวงแข  บุญทองคำ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เมฆทวีป
2. เด็กหญิงนฤมล  โคตรบุตรดี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เอกเลิศ
 
1. นางสาววิจิตรา  ชูสงค์
2. นายสถิตย์  น้อยประไพ
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 77.84 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงจิรภา  ด้วงเจริญ
2. เด็กหญิงนัสนันท์  น้อยมี
3. เด็กหญิงสุธิดา  ศรีธาตุ
 
1. นางจามีน  ประทุมมาศ
2. นางยุพยงค์  ปาคำมา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. เด็กหญิงกรพินธุิ์  ชาลีวงศ์
2. เด็กหญิงชลดา  สุนทร
3. เด็กหญิงรัตนา  คณะวาปี
 
1. นางจามีน  ประทุมมาศ
2. นางสาวชนินาถ  แสนอินอำนาจ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนโอน
2. เด็กหญิงอภิญญา  พานิช
 
1. นางนิตยา  บาศรี
2. นางสาวพรพิศ  แพงสุ่ย
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายนันทยศ   สารวิจิตร
2. เด็กหญิงเพชรบูรณ์  หุ้มแพง
 
1. นายสุรชัย  แก้วหมุด
2. นางสาวนพมาศ  วันทองสุข
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายปัญจพัฒน์  ทองปน
2. เด็กชายรัตนชัย  ขุนนคร
 
1. นายภาคภูมิ  บุญชื่น
2. นายเด่นพงษ์  บุญเรือง
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายนันทภพ  รอดทอง
2. เด็กชายประเสริฐ  บุราณ
 
1. นายบวร  บำเรอวงษ์
2. นางสาวนัคมน  สังข์ทอง
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายจิราณุวัฒน์  เจริญรส
2. เด็กชายพงศกร  ฮงทอง
 
1. นายภาคภูมิ  บุญชื่น
2. นายเด่นพงษ์  บุญเรือง
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านลาดแค 1. เด็กหญิงสุทิสา  อุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงโชติมา  จักเกลียว
 
1. นายประสิทธิชัย  จักเกลียว
2. นายเสกสรรค์  บุญจันทร์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. นางสาวจารุวรรณ  ตะวัน
2. นางสาวนฤมล  สมบุญ
 
1. นายนราธิป  พระวงศ์
2. นายเด่นพงษ์  บุญเรือง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงอัญธิกา  ขวัญมอม
 
1. นายกิติพงษ์  คำหริ่ง
2. นายสุพจน์  สุขขำ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กชายณัฐภัทร  กระสัง
2. นายตะวัน  สอนเถื่อน
 
1. นายจตุรงค์  ข้ามหก
2. นางณัฐภัสสร  กลีบใบ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  อยู่สุข
2. เด็กชายรชต  ตั้งกิจเจริญโรจน์
 
1. นายอาลักษ์  จันทสุข
2. นายศุภกิตติ์  ทองสี
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. นายธรรมรักษ์  นิลกระจ่าง
2. นายวรพล  ลุลวง
 
1. นายเด่นพงษ์  บุญเรือง
2. นายภาคภูมิ  บุญชื่น
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงงามสิริ  น้อยลา
2. เด็กหญิงปณิตา  ไทยเลี้ยง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กำชวด
 
1. นางลัดดา  ศรีเลย
2. นางสาวเจนจิรา  โชติชัย
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดงขุย 1. เด็กชายชนากร  พละมา
2. เด็กชายรชฏ  จันตะ
3. เด็กชายอัฑฒกร  ขัดเกลา
 
1. นายอรุณ  บุญพาเกิด
2. นายธีรนัย  กสิการ
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายนิติพล  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายสิทธิกร  ชูอิฐ
3. เด็กชายอัสนี  เพ็ชรวาว
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
2. นางสมพร  พุทธารัตน์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงดลฤทัย  อินทรา
2. เด็กชายนัฐพล  พงษาปาน
3. เด็กชายศุภกฤต  แซ่อั้ง
 
1. นายมานะ  อนันตะอาด
2. นางนางเนตรทราย  อนันตะอาด
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายปฏิภาณ  กรสังข์
2. เด็กชายปวริศร์  สีไพร
3. เด็กชายภาคภูมิ  ทะนุ
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
171 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกาญธิดา  ดวงปาโคตร
2. เด็กชายนิลพัตร  มาขำ
3. เด็กชายวงศธร  จันทร์ทรง
 
1. นางสมพร  พุทธารัตน์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทร์ทอง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 71 เงิน 41 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วแกม
2. เด็กชายนัฐพล  โตแป้น
3. เด็กชายพีรพงษ์  สุดแสง
 
1. นายสมชาติ  แก้วแกม
2. นางอมรรัตน์  แก้วแกม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านวังโค้ง 1. เด็กชายตะวัน   ศรีเมือง
2. เด็กชายนันทนัท   อินชูรันต์
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์   ณ น่าน
 
1. นายเมฆินทร์  ไชยชมภู
2. นายวันเฉลิม   วงศ์สวัสดิ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าบง 1. เด็กหญิงกรพินธ์   วันแสงซื่อ
2. เด็กหญิงภาวินี  คำจิตร
3. เด็กหญิงรินฤดี  เขียนแก้ว
 
1. นางสายยันต์  สุขเอม
2. นางสาวลักษณา  ยวงเงิน
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กหญิงนัตยา  อุตรพรม
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ลาภไธสง
3. เด็กหญิงวารินท์  บัวศรี
 
1. นางสาวทองเปลว  แสงสุริยา
2. นายไพโรจน์  แก้วยศ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กหญิงฉัตรดาว  มาแก้ว
2. เด็กหญิงฉันทิสา  กันทะวงศ์
3. เด็กหญิงรวินท์นิภา  พฤกษา
4. เด็กหญิงศดานันท์  แจ่มศรี
5. เด็กหญิงสุธิดา  วิระขันคำ
6. เด็กหญิงสุวนันท์  เปงยศ
 
1. นางราตรี  ปันแก้ว
2. นางประกายพร  กัลยาประสิทธิ์
3. นายอัฉรพล  คำก่อ
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  รักก้อน
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ม่วงวงศ์
3. เด็กหญิงธนัชชา  ม่วงอ้อย
4. เด็กหญิงนิชานันท์  ปานทรัพย์
5. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  อยู่เย็น
6. เด็กชายสุทธิราช  อินทร์บุญ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ยศสุรีย์
2. นางสุภาพ  บุญมาศ
3. นางสาวรสรินทร์  จันทา
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 42 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา  ทองมั่นวิบูลศรี
2. เด็กหญิงวันวิสา  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สีแก้ว
 
1. นางรจนา  เลิศนันทวิเชียร
2. นางสาววราภรณ์  แซ่สัว
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 40 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายนวพล  สวัสดี
2. เด็กชายวัชรพล  สีนิลแท้
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทิพวรรณ์
 
1. นางเพียงจันทร์  แก้วดี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงศิรดา  ยงพรม
2. เด็กหญิงอุมาภรณ์  ทองดี
3. เด็กหญิงเนตรนภา  วงศ์อัยรา
 
1. นายเรียง  ตันยศ
2. นายกิตติพงษ์  พัดพ่วง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงชฎาพร  เกยเมือง
2. เด็กหญิงชลธิชา  มาลา
3. เด็กหญิงศศิประภา  อุณวงศ์
 
1. นางมยุรี  กล่อมเกลี้ยง
2. นางแสงเทียน  ใจซื่อ
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 74 เงิน 40 โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 1. เด็กหญิงขวัญรำไพร  จันทรคณา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์เเวง
3. เด็กหญิงวัลภา  ฉิมมา
 
1. นางพัชริน  คำนก
2. นางราตรี  ขำบุญ
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.2 ทอง 25 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีอ่อน
2. เด็กหญิงรัญชิดา  ยาสมุทร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันธ์เพ็ง
 
1. นางบุญมา  อิ่มสุข
2. นางสุภาพ  นกโวหาร
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.6 ทอง 24 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คลังมนตรี
2. เด็กหญิงพรรฑิตา  มนเทียน
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ติ่งช้าง
 
1. นางลลิตา  สุวรรณคาม
2. นางอาริยา  อองกุลนะ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน 30 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กชายณัฐพล  รักก้อน
2. เด็กหญิงดารุณี  ฟองหิน
3. เด็กหญิงพรรณิภา  แพงคำมี
 
1. นางสุภาพ  บุญมาศ
2. นางสาวมณีรัตน์  ยศสุรีย์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง 19 โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงกิจนันท์  หลีฮวด
2. เด็กชายภูมิรินทร์  อินปลัด
3. เด็กหญิงสุภาพร  สิงห์โต
 
1. นางสุภาพ  บุญมาศ
2. นางสาวมณีรัตน์  ยศสุรีย์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงกรองกนก  จันทร์เพ็ง
2. เด็กหญิงพรพิมล  เงินเต็มเปี่ยม
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  พุฒดี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  มั่นเจริญ
2. นายสนาม  หุ่นทอง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 78 เงิน 35 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายจักริน  พรมเมือง
2. เด็กหญิงพัชรา  บุญอิ่ม
3. เด็กชายรณกฤต  กุลบุตร
 
1. นางทัศนีย์  พันทา
2. นางสาวฐานิดา  พุกชื่น
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลชนแดน 1. เด็กหญิงฐานิกา  พวงบางยาง
2. เด็กหญิงพรธีรา  พรมไหมทอง
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์ป้อง
 
1. นางสาวสุจินันท์  จีรพงษ์อุดม
2. นายมนัส   คำฟัก
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 26 โรงเรียนบ้านตะเบาะ 1. เด็กชายจักรพงศ์  ทักคุ้ม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  โค้นเมือง
3. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  อาจดี
 
1. นางสาวปิลันธนา  แสงทอง
2. นางจันทร์  ศรีบรรเทา
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วเบี่ยง
2. เด็กหญิงณัฏฐพร  เกตมณี
3. เด็กหญิงธีรกานต์  พรมศร
 
1. นางสังวร  เชิมชัยภูมิ
2. นางกมลพร   โปรยเงิน
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.2 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงรักษิดา  สอนจันทร์
 
1. นางดวงใจ  ประชารัตน์
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  แก้วสาร
 
1. นางสาวแสงหล้า  ปุงแก้ว
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายศิธิพงศ์  น้อยเทศ
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 73.6 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  สุขเฉลิม
 
1. นางสมาพร  วงศ์เสนานุรักษ์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านนาป่า 1. เด็กชายจักริน  แผงดี
 
1. นางไฉไล  เพียรเกิด
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1. เด็กหญิงพัณณิตา  แก้วแดง
 
1. นางสาวบัวศรี  เขียวน้ำเพชร
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 65.8 ทองแดง 12 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพริมรตา  จันปุณณะ
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  ศรีสังข์
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ช่วยทอง
 
1. นางรัตนาภรณ์  พิทักษ์อรรณพ
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสักแห้ง 1. เด็กหญิงอุมากร  อินทร์สา
 
1. นางกาญจนา  อินเขียว
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กหญิงวรรณพร  คลังเพ็ชร
 
1. นางอรวรรณ  สิงห์ไพร
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญมี
 
1. นางสาวนิศากร  ตู้นก
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกกไทร 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วสุวรรณ์
 
1. นางสาวปรานอม  นกเทศ
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72.8 เงิน 12 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายภูชิต  ยาลา
 
1. นายสมโภชน์  คำยัน
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านคลองบง 1. เด็กชายธนพันธ์  แก้วแท้
2. เด็กชายบัญชา  กลิ่นกระโทก
3. เด็กชายวุฒิชัย  คงทนแท้
 
1. นางเกษรินทร์  พรหมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิภาพร  พรมคำ
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงธาริกา  ทองโคตร
2. เด็กชายธีระ  สังข์วงศ์
3. เด็กชายประดิษฐ์  บัวลี
 
1. นางพิศมัย  ศรีเมฆ
2. นางสาวอัมพร  โอ่คำ
 
207 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงคมคาย   จันทร์ทอน
2. เด็กชายจีรพนธ์   สีเป้
 
1. นางกัณฐิกา   มณีรัตน์
2. นายคมสันต์  ชัยภูมี
 
208 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.2 ทองแดง 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แซ่ลี
2. เด็กชายสันติชัย  แซ่หยาง
 
1. นางสาวสายนที  สีทา
2. นางสาวสุรางค์  ธนาฟู
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 74.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กลมกลิ้ง
 
1. นางสาวนัชชา  ขุนชัย
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 1. นายสุทธิพงษ์  คำบิน
 
1. นางสาวกัลยา  จันทา
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองบง 1. เด็กหญิงศิริลักษณฺ์  อุ้มแก้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประธาตุ
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายสมพร  พาพงษ์
 
1. นายไกรฤกษ์  พรหมประเสริฐ
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนบ้านยางลาด 1. เด็กหญิงณปภา   สุพรรณคง
 
1. นางบัวเรียว  เมิดจันทึก
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริทรัพย์  สาลีวัน
 
1. นางสาธินี  วันชัย
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แบกบุญ
 
1. นางปราณี  ปึงตระกูล
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายอนิรุจน์  โพธิ์ผ่อง
 
1. นางวิไลวรรณ  ยอดรัก
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74.6 เงิน 18 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธนกฤติ  เล็กกุล
 
1. นางแน่งน้อย  ศันติกุล
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 76.4 เงิน 8 โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจิตติณห์  สงวนสิน
 
1. นายสมโภชน์  คำยัน
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  สายบุญตั้ง
 
1. นางสาววัลลภา  กุลนานันท์
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายศิธิพงศ์  น้อยเทศ
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงค์ษาไชย
 
1. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กชายกรกานต์  ชื่นบุญ
 
1. นางรังสิมา  บัวทอง
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 34 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กหญิงหฤทัย  แสงแก้วสุข
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  ศรีจันทร์
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 19 โรงเรียนบ้านชัยมงคล 1. เด็กชายลักษณ์  งาหอม
 
1. นายฐิติกานต์ภรฑ์  เรืองน้อย
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำดี
 
1. นางสาวธนัชชา  คงวิเศษ
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหัวนา 1. เด็กหญิงจารวี  นามวงค์
2. เด็กหญิงชลธิชา  นาคอัมมะ
3. เด็กหญิงชาลิสา  พาสี
4. เด็กหญิงญาดา  หนูเทศ
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  รสดี
6. เด็กหญิงรติรส  ขันแก้ว
7. เด็กหญิงเพชรไพลิน  เหล็กเพชร
 
1. นางณัฐกฤตา   ขวัญนาค
2. นางวาธุกา  เทียมแสน
3. นางเบญญาภา  ธนชัยกรกุล
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กชายชัยชนะ  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงอัญธิษฐา  หาป้อง
3. เด็กหญิงเมษา  คำจีน
 
1. นางประทิน  กงถัน
2. นางณัฐพร  ฉิมพ่วง
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.6 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงปนัดดา  แสนขัน
2. เด็กหญิงภาวินี  ชัยแก้ว
3. เด็กหญิงสุชาดา  ถือชัยภูมิ
 
1. นางดวงใจ  ประชารัตน์
2. นางสาวจุฑากาญจน์  จิตรถนอม
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านยางหัวลม 1. เด็กชายพีรภัทธ์  ดาแพง
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  อ้นชนบท
3. เด็กหญิงสุจิตรา  เบ้าเหมือน
 
1. นายภาณุพงศ์  อนุรักษ์พนาวัน
2. นางสมทรง  จารย์คำมา
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกยาว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผูกฟัก
2. เด็กชายวิพัฒน์  พรหมอ่อน
3. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  จินดา
 
1. นางอมรรัตน์  แก้วแกม
2. นายสมชาติ  แก้วแกม
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทับเอี่ยม
2. เด็กชายนครินทร์  ชะฎา
3. เด็กชายนิภัทร์  ชะฎา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโอฬาร  นามวงศ์
2. นายบุญเสม  วันดี
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.8 เงิน 38 โรงเรียนบ้านท่าพล (ท่าพลวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นกขุนทอง
2. เด็กชายธนศักดิ์  จู้สุข
3. เด็กชายพีระพงษ์  บัวเรือง
 
1. นายวิษณุ  พูลส้ม
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.6 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กหญิงศุภกามาศ  เต้าวาน
2. เด็กชายอนันต์ชัย  ไผ่ป้อง
3. เด็กชายแทนคุณ  ทองอินทร์
 
1. นางดวงใจ  ประชารัตน์
2. นางสมาพร  วงศ์เสนานุรักษ์
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.4 เงิน 6 โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 1. เด็กชายวสุพล  ปานเพชร
2. เด็กชายอดิเทพ  อุฤทธิ์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  พูลทอง
2. นางสาวภิญญาพัทญ์  เพ็ชรราย
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทร์ประสาท
2. เด็กชายปิยะพงษ์  คำวิชิต
 
1. นางสาวดวงเดือน  ทองดี
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์  นาควิโรจน์
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 1. เด็กชายพิพัฒนื  ครองบุญ
2. เด็กหญิงวรัญญา  บุญรักษา
 
1. นางสาวนิศากร  ตู้นก
2. นางปราณี  ปึงตระกูล
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  สีดำดี
2. เด็กชายวรากร  ศรีจริยา
 
1. นางดาว  พงค์สมบุญ
2. นางสาวรัตติกร  เมฆประยูร
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 1. เด็กชายณัฐพล  กล้าหาญ
2. เด็กชายธนกร  ขาต่าย
3. เด็กชายสายลม  แสงจันทา
 
1. นางทับทิม  เหล็กทุ่ม
2. นางดวงใจ  ประชารัตน์
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.4 เงิน 25 โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เกิดสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปภาวี  อยู่ดี
3. เด็กชายศิรายุ  นาสิงคาร
 
1. นางสาวจีรญาดา  ทองมีใย
2. นางภิญญมาศ  พรมพล