สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายวีรภาพ  ชาญบรรพต
 
1. นางสาวสมิชญา  เลิศคอนสาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงเนตรนภัทร  กลิ่มน้อย
 
1. นางสาวพรรณวจี  จอดนอก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 32 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ราชสุธรรม
 
1. นางอำไพ  บุญอ้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61.5 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงเกตน์นิภา  อิ่มอารมย์
 
1. นางนุชนาจ  โพธิสาร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 27 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บู่ทอง
 
1. นางสาวรัตติกาล  กุศล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงชนาพร  พาแก้ว
 
1. นางทัศวรรณ  แสงสุก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79.6 เงิน 33 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศุภัชญา  ปิ่นทอง
 
1. นางสาววนิดา  ปิยา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 27 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงอิงลดา   ชื่นอารมย์
 
1. นางสุภาภรณ์  วดีศิริศักดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.4 เงิน 29 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  กออินทร์
 
1. นางสาวพัชราพร   จุปะมะนัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  จำรัสภูมิ
 
1. นางสาวชนิดา  นวลเกตุ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.8 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงพรวนา  บริบูรณ์
 
1. นางพรเพ็ญ  กลิ่นผกา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 69.5 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายกชกร  มนตรี
2. เด็กหญิงวันวิสา  ยิ้มสาระ
3. เด็กชายวีรวัฒน์  พิมพ์รัตน์
 
1. นางปัดทุมมา  มั่นสมใจ
2. นางฉวีวรรณ  ฉิมจีน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มาจาก
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีแก้ว
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ใจบุญมา
 
1. นางอาทร  สิงห์ไทย
2. นายวรพจน์  พร้อมสุข
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 17 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงจีรนภา  พันกลาง
2. เด็กหญิงวัชรี  นาแล
3. เด็กหญิงอินทิรา  ตรีศูนย์
 
1. นางสมจิตร  พันธ์แก้ว
2. นางวิจิตร  สารีคำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 1. เด็กหญิงชนิสรา  วันทัด
2. เด็กหญิงนภสร  จันทรพิเชษฐ์
 
1. นางมยุรี  ฉิมมา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงศุภัสรา  ตาดี
2. เด็กหญิงโซเฟียร์  ซาราทติน
 
1. นางสาวอุทิศ  บุญมี
2. นางสาวิตรี  ศรีมาดี
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 76 เงิน 17 โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 1. เด็กหญิงวรินยุพา  ภาระพงษ์
2. เด็กชายเขมชาติ  สงสัย
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   ภู่บัว
2. นางชุติกาญจน์  จันทรา
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำศรี
2. เด็กหญิงปนัดดา  ใจดำ
 
1. นางสาวอุทิศ  บุญมี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 39 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายปัณณทัต   แก้วดวงใน
 
1. นางสาวศศิวิมล  รัตนพลแสน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  บุรีนอก
 
1. นางสาวรัชนก  วงษ์เคี่ยม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายสมโภช  วงษ์สมบัติ
 
1. นางสาวสุลาวรรณ์  วงษา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.5 เงิน 19 โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 1. เด็กหญิงบุณยานุช  โคตรบุญมี
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ราชวงษ์
3. เด็กหญิงโสภิตา  หมู่หมื่นศรี
 
1. นางสาวเนตรนภา  มะนู
2. นางกัลยา  พงษ์สละ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงรัชนีรมณ์  มหามงคลนุสรณ์
2. เด็กหญิงอิสริยา  จันทร์เหลือง
3. นางสาวเปรมิกา  สุดงาม
 
1. นางกาญจนา  ทองเรียนรัตนะ
2. นางวนิดา  บุญกว้าง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77.8 เงิน 19 โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชัญญา  ด้วงใจมา
2. เด็กหญิงอุดมพร  ฤทธิ์ศักดิ์
3. เด็กหญิงแพรวพันธ์  วิไลรัตน์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  แก้วเถาว์
2. นางจุรี  ปริญญาศรีเศวต
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงกัญจนพร  บุญเกิด
2. เด็กหญิงทัศนีย์  โสมาบุตร
3. เด็กหญิงศิโรลักษณ์  ผลสุข
 
1. นางนิตติยา  เพชระบูรณิน
2. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ไทยแท้
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  นิลกำเหนิด
2. เด็กชายสิทธิชัย  ไม่มีแก่น
 
1. นายพิภพ  ยิ้มสาระ
2. นางสุวรีย์  เดชปั้น
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐณพิณ  สำราญพันธ์
2. เด็กหญิงวรินทร  เพ็ชรงาม
 
1. นายชาตรี  คำนวนศักดิ์
2. นางสาวทิพวรรณ์  เมิบขุนทด
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 8 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรชนก  ช้างทอง
 
1. นายตรีวัฒน์  พรรณประหยัด
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 1. เด็กชายอานนท์  อิินทสร้อย
 
1. นางสุมาลี  ยาสี
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายอนุภาพ  ภิรมย์กุล
 
1. นายอานนท์  เอนกพงษ์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 87.02 ทอง 8 โรงเรียนบ้านพุขาม 1. เด็กหญิงณภัทรา   ช่องจอหอ
2. เด็กชายพิษณุ   มุ่งเติมกลาง
 
1. นายสุรศักดิ์  สายพิมพ์
2. นางวิไลวรรณ  เสิกภูเขียว
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67.06 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายกฤษชนะ   ผาเบ้า
2. เด็กชายจารุศักดิ์  เสือใหญ่
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ดีพูล
2. นางรัตนา  สิงห์ที
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 26.82 เข้าร่วม 44 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายธนกร  เก่งสูงเนิน
 
1. นางสาวชฎาภรณ์  รุ่งจำรัส
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงนุชจรี  ก่อเจริญ
 
1. นางสาวสมหญิง  สุวรรณขอด
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงคมชนก   ชัยรัตนศักดิ์
2. เด็กหญิงธันชนาภา  จิตอารี
3. เด็กหญิงแทนใจ   ด่อนน้อยจริง
 
1. นางพิมพ์สุภัค  ปัญญาอินทร์
2. นางสาวทวีทรัพย์  โพธิสมภาร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กชายกีรติ  ชุมทอง
2. เด็กชายธนพล  สีหาฤทธิ์
3. เด็กหญิงวนิดา   แก้วนคร
 
1. นางพูนศิริ  ศรีโพธิ์เผือก
2. นางสาวขนิษฐา  อยู่สุข
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 34 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงกมลรัษณ์  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงชนิศา  พุ่มม่วง
3. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  พรมดี
 
1. นางนิภาภรณ์  แสนทน
2. นางสาวอนงค์  กันต์นิกุล
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงกรติยา   รัตนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์   รามหริ่ง
3. เด็กชายพีรพัฒน์   พุทธณวงค์
 
1. นางกนกวรรณ   แปงใจ
2. นางสาวชญาดา   น้อยนันท์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กชายธนทัต   เครือแก้ว
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์   พลโคตร
3. เด็กชายอภิวิชญ์   กาญจนรัชต์
 
1. นางสาวทวีทรัพย์  โพธิสมภาร
2. นายสุวิจักขณ์  ปัญญาอินทร์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายธีรภัทร   เนเยือด
2. เด็กชายปฏิรพ  สมหนองหว้า
3. เด็กชายวัฒนชัย  เพียรโนนไทย
 
1. นางสาวเรวดี  เทียนธูป
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1. เด็กหญิงรมิดา  โสประดิษฐ
2. เด็กหญิงรินรตา  โสขุมา
3. เด็กหญิงอินทิวร  โสประดิษฐ
 
1. นายทศพล  สุโขประสพชัย
2. นางสมหญิง  บุญปัน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.6 เงิน 33 โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คูณสาร
2. เด็กหญิงวันวิสา  จันสุข
3. เด็กหญิงอิศริยา  รงค์ทอง
 
1. นายยุทธชัย  ยันต์วิเศษ
2. นางสาวอารีย์วรรณ  กันตา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงอริสา  ใจมั่น
2. เด็กหญิงแสงดาว  สอนทิม
 
1. นางสาวปุณณัฐฐา  ไชยวรณ์
2. นายสรศักดิ์  ขันอาษา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 1. เด็กชายกิตติภณ  บุญกอง
2. เด็กชายนันทยศ  กุดนอก
 
1. นางสำเนียง  พุทธา
2. นายสมบูรณ์   พรสวัสดิ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 53.42 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กชายธีรภัทร    สุดหอม
2. เด็กชายอดิศร   ทองนวล
 
1. นายสมพงษ์   คนเกณฑ์
2. นายอภินันท์  ขวัญอ่อน
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 61.62 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 1. เด็กชายภูมิรพี  ไชยลือชา
2. เด็กหญิงลลิตา  เคนบ้านเป้า
 
1. นายสงกรานต์  สังขกรณ์
2. นางพรรณี  แสงบุญ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.29 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กชายพงศภัค   พรมชัย
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  โยธานันท์
 
1. นางศุฐิษา  สอนศิลป์
2. นายไพโรจน์  พรมชัย
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 39.83 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายณภัทร   มิ่งรักษา
2. เด็กชายอัครเดช   แก้วแดง
 
1. นายชนินทร์   บุตรคำโชติ
2. นายชัยรัตน์   ช้างทอง
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 42.17 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เหล่าเจริญ
2. เด็กชายภารดร  สังสอาด
 
1. นางสาววราพร  บุญเสริม
2. นางจิราพรรณ  ดอนก้อนไพร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้าน กม.30 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองแล
2. เด็กหญิงธิญาดา  ทิพย์คำมี
3. เด็กหญิงพิวรรณสาข์  ปัจจลักษณ์
4. เด็กหญิงภัทรมน  กรีลาวาท
5. เด็กหญิงวริศรา  บุญช่วย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  คล้ายสุวรรณ์
2. นางฉวีวรรณ  อารีรักษ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.25 เงิน 28 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หงสศรี
2. เด็กหญิงดวงพร  กางกรณ์
3. เด็กหญิงนฤมล  ท้าวมิ่ง
4. เด็กหญิงลักษมี  พิมพ์ดี
5. เด็กหญิงศิริกัญญา  ศรราช
 
1. นางสาวเสาวนีย์  รินนาศักดิ์
2. นางเพชรรัตน์  คำสนิท
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีมูลชัย
2. เด็กหญิงณัฐญาดา   ซื่อสัตย์
3. เด็กหญิงมธุรส  ชุมเสน
4. เด็กหญิงอรรถวดี  โตสุข
5. เด็กหญิงอริสศรา  สุขเขียว
 
1. นางอารมณ์  ผัดพิทักษ์กุล
2. นางสาวประภาวัลย์  พิมพ์ทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 30 โรงเรียนบ้านวังอ่าง 1. เด็กชายจิราวุฒิ  แสงจันทร์
2. เด็กชายณัฐพล  เฉลิมสุข
3. เด็กหญิงนิรมล  บำรุงจิตต์
4. เด็กหญิงพลอยสวรรค์  หวลคนึงคิด
5. เด็กหญิงเกศรินทร์  โตเอี่ยม
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีรักษา
2. นางสาววิไลวรรณ  ทับพุ่ม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กหญิงทิตา  เดชนะ
2. เด็กหญิงปนิตา  หมู่หัวนา
3. เด็กหญิงสุภัทรตา   ทาคำ
4. เด็กหญิงอุบลวรรณ   สมุติรัมย์
5. เด็กหญิงเขมมิกา   หมายปิดกลาง
 
1. นางนฤมล   แจ้งมรคา
2. นางพรพรรณ   จันทร์งาม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงปานฝัน  เพียดจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  กองภูเขียว
3. เด็กหญิงพีรดา  กิ่งนอก
4. เด็กหญิงอรุณี  โคทับ
5. เด็กหญิงเขมจิรา  สมบูรณ์
 
1. นายเหรียญ  บุญสิน
2. นางทองย้อย  บุญสิน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76.8 เงิน 27 โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 1. เด็กชายชนะศักดิ์  อินทะสร้อย
2. เด็กหญิงปิย์วรา  รุจิราพงศ์
3. เด็กหญิงวรัญยา  พันชมภู
4. เด็กชายสิริราช  คำเขียว
5. เด็กชายเปรมินทร์  นิรกิจ
 
1. นางสุภารัตน์  ชาวใต้
2. นางดาวเรือง  พัฒนานุพงษ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. เด็กหญิงจันทนิภา  แท่งทอง
2. เด็กหญิงพรรทักษา  นาคล้วน
3. เด็กหญิงมาริษา  อบเชย
4. เด็กหญิงมาริสา  แก้วเงา
5. เด็กชายสุขสันต์  แก่นโท
 
1. นางสาวปวีณา  คงไชยโย
2. นางชลนีย์  กงถัน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงกนกพร  บรรจุแก้ว
2. เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์ใหญ่
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  ไพบูลย์
4. เด็กหญิงชลธิชา  พุทธาจารย์
5. เด็กชายธนกร  ดีผิว
6. เด็กชายธนพล  พุ่มอินทร์
7. เด็กชายธัญกร  เพ็ชรกล้า
8. เด็กชายนนทวัฒน์  เย็นฉ่ำ
9. เด็กชายพัชรพล  ทองอึ้ง
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อำนาจช่วย
11. เด็กหญิงพัชราภา  สุขไพบูลย์
12. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  คูณขุนทด
13. เด็กชายระพีพัฒน์  ชูชัยมงคล
14. เด็กหญิงรัตติกาล  แสนโคตร
15. เด็กหญิงรัตนาพร  วินทะชัย
16. เด็กชายวรัญญูู  พลภู
17. เด็กชายศิริพงศ์  ม่วงงาม
18. เด็กชายศุภกิตติ์  ควรเสก
19. เด็กหญิงสุชาดา  ช่วงเขียน
20. เด็กหญิงอธิชา  รัตนวิจารย์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  อวดกล้า
2. นางสาวนริศรา  แก้วเมืองกลาง
3. นางสาวสุนีย์  คำเกิด
4. นายชาญชัย  องอาจ
5. นายจรัญ  ชาวใต้
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.2 ทอง 25 โรงเรียนบ้านเขาคลัง 1. เด็กหญิงจิตรี  ตาลโตนด
 
1. นางสาวนัฏฐิรา  ศรีไพร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.75 ทอง 18 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงรัชนีกร  สุขมั่น
 
1. นางสมใจ  แคนสิงห์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐพร   แจ่มใจ
 
1. นางสาวประภาวัลย์  พิมพ์ทอง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปรือ 1. เด็กหญิงศิริพร   ธงสันเทียะ
2. เด็กชายอณุชิด  ประมาณุใส
 
1. นางสาววาสนา   ชนะศึก
2. นางสุนทร   แจ้งสันเทียะ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องฟุ้ง
2. เด็กชายอภินันท์  สร้อยจำปา
 
1. นางสาวศิรีรัตน์  ม้าวิ่ง
2. นางสาวปุณณัฐฐา  ไชยวรณ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเสนา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อาบสุวรรณ
 
1. นางสาวปุณณัฐฐา  ไชยวรณ์
2. นางสาวสุดาวัลย์  ทองเถื่อน
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านสระกรวด 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ศรีเวียง
2. เด็กหญิงกุสุมา  สมศิริ
3. เด็กหญิงปุณญากร  บุญสนอง
4. เด็กหญิงมนทกานต์  ทองแดง
5. เด็กหญิงวรรณิษา  เอื้อเฟื้อ
6. เด็กหญิงศิรดา  สุขปลั่ง
7. เด็กหญิงษรันพร  นาคหลง
8. เด็กหญิงสุนิสา  นามแสง
9. เด็กหญิงสุภาวดี  ยาสี
10. เด็กหญิงอภิชญา  มีชัย
 
1. นางวรรณา  อ่อนสลุง
2. นางนภารัตน์  แก้วโสตร์
3. นางลิ้นจี่  ศรีสังข์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แย้มทอง
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ไทยสงคราม
3. เด็กหญิงชนัญญา  แต่งชาติ
4. เด็กหญิงฐิติพร  วรรณบุตร
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเจริญ
6. เด็กหญิงประภัสสร  ภู่นอก
7. เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่ลิ้ม
8. เด็กหญิงวันวิสา  คงนอก
9. เด็กหญิงสิริรันต์  นรินทร์นอก
10. เด็กหญิงสุกัญญา  คำสวัสดิ์
 
1. นายบัณฑิต  พรมจันทร์
2. นายอภิสิทธิ์  ทัพงาม
3. นางนลินี   บุญสะอาด
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โสดา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ้อนสอาด
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เนินสวัสดิ์
4. เด็กหญิงพรชิตา  บุตรพรม
5. เด็กหญิงภัทรธีนันท์  รักพวง
6. เด็กหญิงวรรณิสา  บุตรพรม
7. เด็กหญิงวันวิสา  พิมป่าติ้ว
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสนพรมมี
9. เด็กหญิงสุพรรณิกา  กมณีย์
10. เด็กหญิงอิสรา  โสดา
 
1. นางสาวจารุณี  กงยนต์
2. นางวันทนา  วัชระเศรณี
3. นางสาวสุวภา  นาอุดม
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มุ่งเมืองกลาง
2. เด็กหญิงชุติภรณ์  หงษ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปาระโท
4. เด็กหญิงนฤมล  ปิดสาโย
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ผาทอง
6. เด็กหญิงศรีรัตน์  หล้าคอม
7. เด็กหญิงศศิกาล  สุดจันทึก
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกาะม่วงหมู่
9. เด็กหญิงสุรัตน์ชาวดี  ขุนศรี
10. เด็กหญิงเกตุวดี  เทิญเสตุ
 
1. นายบุญลือ   บุญนิยม
2. นายต้องตา  สนิทไทย
3. นางชุตินุต  บุญนิยม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บัวดี
2. เด็กชายกิตติพงศ์  บัวดี
3. เด็กชายก้องภพ  แผลงศาสตรา
4. เด็กชายชนกานต์  แก้วสา
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  กลิ่นสุพรรณ
6. เด็กชายศุภวิชญ์  พาโนนเขวา
7. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ปิ่นทอง
8. เด็กชายอภิวิชญ์  สีแรด
 
1. นางภารดี  มูลสาร
2. นายเพลิน  พลขุนทด
3. นางสาววราภรณ์  วงค์เข็มมา
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงนัฐธิชา  แถลงเอื้อ
2. เด็กหญิงปภานัน  ทาแจ้ง
 
1. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
2. นางสาวพรทิพย์  นวลบุญมา
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงปัทมา  ภูเขียว
2. เด็กชายวรายุ  ศรีมูลชัย
 
1. นางสาวประภาพร  หล่อปัญญากิจการ
2. นางนงเยาว์  ศรีบรรเทา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงจิดาภา  พรมวิจิตร
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ชนะสิมมา
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงไอริน  กุลบุญ
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กชายฐิดาพร   เอียดแก้ว
 
1. นายคมกริช  วิทยาวิโรจน์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปริณดา  กุดั่น
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  พรหมลาย
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ภู่กำจัด
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  บังหาร
 
1. นายวรวัฒน์  ทะบรรหาร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 27 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กหญิงปาลิตา  บุญลือ
2. เด็กหญิงพรนภัทร   แก้วสา
 
1. นางบุษราพร   ลาภคุณ
2. นางถนอม  นาใจรีบ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กหญิงปณิศา   บุญลือ
2. เด็กหญิงสายธาร   แดงทองดี
 
1. นางสาวศุมัจจิกา  ราชองค์
2. นางบุษราพร  ลาภคุณ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 1. เด็กหญิงวีร์สุดา  มีคล้าย
2. เด็กหญิงเกตุวดี   ปานเพชร
 
1. นางเยาวลักษณ์   อุ่มอยู่
2. นางปรีดาภรณ์   ขำยิ่งเกิด
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงภานุชนารถ  กุญชรโชติ
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 1. เด็กหญิงนริศรา  เครืออยู่
2. เด็กชายยุทธศาสตร์  บัวอ่อน
3. เด็กชายเอกมัย  ยวงบุญตา
 
1. นางวิจิตรา  พันโสดา
2. นายปราโมทย์  คุ้มเมือง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านคลองบง 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ปณิตา  กุดตุ้ม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เถื่อนวงค์จ้ำ
3. เด็กชายวิศวนารถ  นาคนวล
 
1. นางอุษณีช์  ทองไข
2. นางกำไล  แก้วกัน
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายจิรายุส   ยงจอหอ
2. เด็กชายพงศ์ธร   พวงจันทร์
3. เด็กชายพลากร   พวงจันทร์
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
2. นางสาวดาริกา  ปรุงโนนลาน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กชายธนกฤต  เสือเฮง
 
1. นายวินัย  งามทองคง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เหล็กเข้ม
 
1. นางสาวภัททิญา   บุบผา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 73 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายสมพร  จิ๋วธรรมรงค์
 
1. นางกัลยา  เจริญพันธ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงยศวดี  มะโนรส
 
1. นายกตัญญู  บุญดิษฐ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงธนัชพร  ชัยยะ
 
1. นางกัลยา  เจริญพันธ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กหญิงจุฑาภัทร  กิตติ
 
1. นางสาวกุสุมา  เกิดเข้ม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ทองอุไร
 
1. นายกตัญญู  บุญดิษฐ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แสงคำพันธ์
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงกนกอร   ภักดี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แก้วฟอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 75.5 เงิน 20 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงสุธิมา  พรหมชนะ
 
1. นายวินัย  งามทองคง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ทรงสิทธิเดช
 
1. นางบังอร  ปราบวิไล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   อินทร์ลอย
 
1. นางบังอร  ปราบวิไล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กชายคฑาทอง  แก้วแสงทอง
 
1. นายสิทธา  ทวนขุนทด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เมืองมั่น
 
1. นายวินัย  งามทองคง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงพรณธี  รัตนทอง
 
1. นางสาวชญาดา   น้อยนันท์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 76 เงิน 15 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เมืองมั่น
2. เด็กชายขรรค์ชัย  สันประเทียบ
3. เด็กหญิงชุลิตา  เจริญศรี
4. เด็กชายธนกฤต  เสือเฮง
5. เด็กชายพัสกร  ตะกรุดแก้ว
6. เด็กหญิงสุธิมา  พรหมชนะ
7. เด็กชายสุรธัญญ์  สอนจันทร์แดง
8. เด็กหญิงหฤทัย  ด้วงขาว
9. เด็กชายอภิรักษ์  เขียนชัยภูมิ
 
1. นายวินัย  งามทองคง
2. นางวัลลภา  สายบุญ
3. นางสัมฤทธิ์  ก้านขุนทด
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านคลองกรวด 1. เด็กหญิงกนกอร   ภักดี
2. เด็กชายกฤษณพงศ์  บุญแต่ง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษาชอบ
4. เด็กหญิงกาญจนา  กาญจนรัชต์
5. เด็กหญิงจิราพัชร  แสงคำพันธ์
6. เด็กชายฐปนรรฆ์  หลวงปราบ
7. เด็กชายธนพล  เจ็กทอง
8. เด็กชายธรรมรงค์ไชย์  อากาศสุภา
9. เด็กหญิงพรหมภรณ์  บุญช่วย
10. เด็กหญิงพิจิตรา  ดาษดา
11. เด็กหญิงพิยดา  บุตรพันธ์
12. เด็กหญิงศิริอร  ภู่วิเศษ
13. เด็กชายสุตฏิพัทธิ์   ชินจิตตานุรักษ์
14. เด็กชายเคน  หอมดี
15. เด็กชายเจษฎากร  สระพรม
 
1. นายสำเนาว์  หมื่นชนะ
2. นางสาวศิริวรรณ  แก้วฟอง
3. นายมานิตย์  กุญแจทอง
4. นางทัศนีย์  กลันทกพันธ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กชายกฤษณะ  จาบทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  คุ้มสุวรรณ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  บัวโฮม
4. เด็กหญิงธนัชพร  ชัยยะ
5. เด็กหญิงปุณยภรณ์  คลังแสง
6. เด็กชายพิสิทธิ์  เอี่ยมเมือง
7. เด็กชายสมพร  จิ๋วธรรมรงค์
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เอี่ยมเมือง
9. เด็กชายอภิวัฒน์  กลีบเมฆ
10. เด็กชายอิศรา  ประกอบแก้ว
11. เด็กหญิงเพชรลดา  หลวงประมูล
12. เด็กหญิงโชติรส  มาอยู่
 
1. นางกัลยา  เจริญพันธ์
2. นางนิภาภรณ์  แสนทน
3. นางกมล  เกิดผล
4. นางสาวพรนิภา  นมนาน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เมืองมั่น
2. เด็กชายขรรค์ชัย  สันประเทียบ
3. เด็กชายจิรเมธ  อ่ำทรัพย์
4. เด็กหญิงชลธิชา  พวกดอนเค็ง
5. เด็กหญิงชุลิตา  เจริญศรี
6. เด็กชายธนกฤต  เสือเฮง
7. เด็กหญิงนลพรรณ  สอนจันทร์แดง
8. เด็กชายปรัชญา  ชอบมะรัง
9. เด็กชายพัสกร  ตะกรุดแก้ว
10. เด็กหญิงภาวิณี  ปาธิสุทธิ์
11. เด็กชายวรรณรากร  เขยนอก
12. เด็กหญิงวิลาลักษณ์  บัวเงิน
13. เด็กชายวิศวะ  พรมจันทร์
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  สวัสดิ์นที
15. เด็กหญิงสุธิมา  พรหมชนะ
16. เด็กหญิงสุพรรณษา  สายทอง
17. เด็กชายสุรธัญญ์  สอนจันทร์แดง
18. เด็กหญิงหฤทัย  ด้วงขาว
19. เด็กชายอภิรักษ์  เขียนชัยภูมิ
20. เด็กชายอิทธิพัทธ์  เชียงศรี
 
1. นายวินัย  งามทองคง
2. นางสุจิรา  จารุวรรณธนะ
3. นายนพดล  ธรรมมะ
4. นางสาวกนกทิพย์  ศักดิ์ประโคน
5. นางสาววิกานดา  บุญประดิษฐ์
6. นางแสงจันทร์  งามเลิศ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายจิรภัทร   บุญมี
2. เด็กชายชัชวาล   จำปาทอง
3. เด็กชายปภินวิช   พระบำรุง
4. เด็กหญิงปวริศา   พงษ์ต้น
5. เด็กชายภูมิรินทร์   สุขเขียว
6. เด็กชายสถาพร   บุญสันเทียะ
 
1. นายมนตรี  ขันยา
2. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  ไทยแท้
3. นายภานุวัฒน์  สิงห์ไพร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนบ้านลำตาเณร 1. เด็กชายเอกราช  สารพล
 
1. นายกติกา  โตไกรลักษณ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  แสงตา
 
1. นายสวัสดิ์  จันทรา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพอร์สภัสรา  วัฒนาจิรวัฒน์
 
1. นายทองสุข  ศรีปน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงสุภาวดี   ศรีนาคสุข
 
1. นายทองพูน   ดีนอก
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเพชรละคร 1. เด็กชายกฤตนัย  สีหาวัตร
 
1. นางสุวรรณี  สัญญะ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กชายชินวัตร  เสนาน้อย
 
1. นายประยุทธ  เรือนขำ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 1. เด็กหญิงนิราภร  โฉมผา
 
1. นางสุภาพ  ฐานะวิจิตร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนบ้านราหุล 1. เด็กหญิงพัฒชรินทร์   แสงดี
 
1. นายไพโรจน์  พรมชัย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายสิรภพ  ไกยสวน
 
1. นางสาววรธิดา  สังวาลย์ศิริ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 25 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  หม่องต๊ะ
 
1. นายประพาส  ศุภผล
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงอารญา  จิตรรักษ์
 
1. นายวรากร  เสาะกระโทก
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงปวริศา   พงษ์ต้น
 
1. นางสาวกิตลดา  ปิ่นทอง
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลกาญจนาวิทยา 1. เด็กชายวราวุฒิ  ทัตเศษ
 
1. นางพจนาถ  ทองมา
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กชายศักดา  คงดี
 
1. นายปิยะชาย  ณ วิเชียร
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 1. เด็กหญิงอรัญญา   บุญส่ง
 
1. นางสมพิศ   ประกอบทอง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงสุภาวดี    ศรีนาคสุข
 
1. นายทองพูน   ดีนอก
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านรังย้อย 1. เด็กหญิงกวินชิดา  น้อยโฮม
2. เด็กหญิงพุทธิชา  นิมิตหมื่นไวย์
3. เด็กชายภคพงษ์  วิทยา
4. เด็กหญิงภัณฑิลา  น้อยโฮม
5. เด็กชายภาคิน  อาตวงษ์
6. เด็กชายมนตรี  นันทะทอง
7. เด็กชายวิชากร  เสนสี
8. เด็กชายอภิวัฒน์  สุริพงษ์
 
1. นางสาวภาวิยา  บุญมั่น
2. นายพรเทพ  พูลดำริห์
3. นางสาวสังวาลย์  ทรัพย์อนันต์
4. นางสาวพิมชญา  สนิทนอก
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาเพ็ชร์
2. เด็กชายกฤษฎา  หมู่สุข
3. เด็กชายกัณฑพล  บัวสนิท
4. เด็กหญิงกันสินี  ศรีทอง
5. เด็กหญิงจิตราภรณ์  วังจันทร์
6. เด็กหญิงจีรนันท์  วรรณประภา
7. เด็กหญิงชาลิสา  ทองเกลี้ยง
8. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุภาพเพ็ชร
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มสวน
10. เด็กหญิงดวงนภา  สัพเนตร
11. เด็กชายทินกร  ข้อสกุล
12. เด็กหญิงนาฏยา  พรหมชุลี
13. เด็กชายนิพัทธ์  บัวจัตุรัส
14. เด็กชายประวิทย์  สินธุรักษ์
15. เด็กชายพงเพชร  บุญช่วย
16. เด็กหญิงพรธีรา  คุ้มชะนุช
17. เด็กหญิงพรนภา  เวียงอุดม
18. เด็กหญิงพรพรหม  คำภักดี
19. เด็กหญิงพิมนภา  คำอินทร์
20. เด็กชายภานุพงศ์  บุญไทย
21. เด็กชายมนต์ชัย  จันนพคุณ
22. เด็กชายมานะ  สุจริต
23. เด็กหญิงรัตติกาล  สุรินทอง
24. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แจวกระโทก
25. เด็กหญิงรุ้งนภา  บุญไทย
26. เด็กหญิงวลิตา  ชารีนาง
27. เด็กชายวัชระ  ยาใจ
28. เด็กชายศักดิ์ดา  คงดี
29. เด็กชายศิขรินทร์  ปล้องจันทา
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  คุณพรม
31. เด็กชายสุทธิชัย  พาซื่อ
32. เด็กหญิงสุนันทา  เนาขุนทด
33. เด็กหญิงสุปราณี  บุญทอง
34. เด็กหญิงสุวนันท์  แสงสวัสดิ์
35. เด็กชายสุเมธ  แก้วระดี
36. เด็กชายอนุชิต  สายสิงห์
37. เด็กชายอภิวัฒน์  เรือนบา
38. เด็กชายอรรถพล  จากศาลา
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ธาตะนะ
 
1. นายปิยะชาย  ณ วิเชียร
2. นายวันชัย  เมฆพัฒ
3. นางอุดมลักษณ์  สถาพรศรีสวัสดิ์
4. นางอุ่นเรือน  ทวนขุนทด
5. นางบังอร  มาตย์นอก
6. นายนาทพงษ์  วงษ์พิทักษ์
7. นางสาวสมส่วน  สีสัตย์ซื่อ
8. นางมาลัย  ไกรเพชร
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 35 โรงเรียนเพชรพินิตศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  อินทร์พรหม
2. เด็กชายนครินทร์  อังกูรสหัสรังสี
3. เด็กชายปัณณภัทร  ตะกรุดแจ่ม
4. เด็กชายปุณยาพร  เงางาม
5. เด็กหญิงพัณณิตา  ตะกรุดราช
6. เด็กชายภานุพงศ์  แสงใส
7. เด็กชายสรัณกร  เจริญมา
8. เด็กหญิงอารญา  สาลาสุตา
 
1. นางสาวอุษา  สางชัยภูมิ
2. นางสาวฐิตินันท์  เปลี่ยนปู่
3. นางปริศรา  มณฑา
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กชายจักรภพ  งามเลิศ
2. เด็กชายปาริเยส  เดชโนนสังข์
3. เด็กชายพานุพัฒน์   มาตพันนา
4. เด็กชายวงศกร  คุ้มประไพ
5. เด็กหญิงวรินยุพา  บุญเล็ก
6. เด็กหญิงวิภาวดี  ว่องไว
7. เด็กหญิงสุนารี  อังคะเว
8. เด็กหญิงสุนิดา  กาพย์แก้ว
9. เด็กหญิงอรพรรณ  ภูเวียงแก้ว
10. เด็กชายโยธิน  อ่อนบึง
 
1. นางสาวศศิวิมล  งามเลิศ
2. นางสาวบังอร  เลิกนอก
3. นางสาวธมนวรรณ  ตะกรุดเพ็ง
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงนันทนา  เสนาะคำ
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  เสนาะคำ
3. เด็กหญิงวรกมล  ชมชื่น
4. เด็กหญิงสุจารี  พลอยเกิด
5. เด็กหญิงสุวพัชร  จิตรมา
6. เด็กหญิงเกสรา  กระบวนรัตน์
 
1. นายเดชชาติ  เกตุทิพย์
2. นางแจ่มใจ  ตาลสุก
3. นางสาวดวงฤทัย  หิตเทศ
4. นางฉวีวรรณ  ยงบุตร
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.4 ทอง 24 โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงกนกทอง  กินูน
2. เด็กหญิงกิตติมา  ถาวิกุล
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ประจันทร์
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พงษ์โมรา
5. เด็กหญิงธัญวรรณ  สังข์ทอง
6. เด็กหญิงพิญาดา  ลาสิงห์
7. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เทียมพิทักษ์
8. เด็กหญิงสุชาดา  จรัสพันธุ์
 
1. นางสาวกมลชนก  สุวรรณประเวก
2. นางสาวจันทนา  พั้วพวง
3. นายอภิชาติ  ถิระรัตน์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงกณกพร  ภูพานทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  พูลถม
3. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญคำ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ล่างเลิง
5. เด็กหญิงศศิประภา  รุ่งไทย
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วมงคล
 
1. นางอารมณ์  ผัดพิทักษ์กุล
2. นางนวลจันทร์  คำนวนศักดิ์
3. นางสาวทิพวรรณ์  เมิบขุนทด
4. นางสาวประภาวัลย์  พิมพ์ทอง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 82.4 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายกฤษณะ  ปั้นพิพัฒน์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  มหาวงษ์
3. เด็กหญิงจิราพร   อ่อนสุวรรณ
4. เด็กหญิงชลดา   คันธมาส
5. เด็กหญิงฐิตาภา   พุทธเภท
6. เด็กหญิงดาราพร   ชูเกิด
7. เด็กหญิงนันธิดา   อาปัติซิง
8. เด็กหญิงปิ่นแก้ว   กล่อมผ่อง
9. เด็กหญิงพัชราวดี   พงศ์นะเมตตา
10. เด็กหญิงวรกานต์   ปานศรีทอง
11. เด็กหญิงวรฤทัย  ทองกวด
12. เด็กชายวีรภัทร  ประชากุล
13. เด็กหญิงสุมาลิณี   วดีศิริศักดิ์
14. เด็กหญิงอาภัสนันท์   คงถาวร
 
1. นางดวงเนตร   วารีศรี
2. นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  โตสุวรรณ์
3. นางสาวจารุวรรณ  เขียวเกษม
4. นายอนันต์  สมีพันธ์
5. นางสาวณัฐธิดา  โสพิมพา
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ขันอาสา
2. เด็กหญิงกรรณิกา  โพธิ์มา
3. เด็กหญิงกุลจิรา  ปุราถาเน
4. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์   พิมพ์วัน
5. เด็กหญิงณัฐญา   โพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปะตาทะยัง
7. เด็กหญิงธมนวรรณ   ประทุมสด
8. เด็กหญิงพัชราภา   โยธะมาตย์
9. เด็กหญิงวันวิสา   ทองเกลียว
10. เด็กหญิงสิริพร   จันทร์หอม
 
1. นางดวงเนตร   วารีศรี
2. นางสาวมณีรัตน์   กุลวงษ์
3. นางสาวภุมรี   ดวงบัณฑิต
4. นางสุภาภรณ์  วดีศิริศักดิ์
5. นางจุฬามณี  ลาภอารมณ์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สารพิษ
2. เด็กชายทนงศักดิ์  อุตตะมะโสด
3. เด็กชายนฤพล  กล่ำเกลี้ยง
4. เด็กชายพิชิต  ดีสะอาด
5. เด็กชายวีรภัทร  ศรีภักดี
 
1. นางญาณี  ต้นสกุล
2. นางสาวพัทรถิรา  ชาลี
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 82.8 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายกิตติกร   โสมะภี
2. เด็กหญิงนิจจารีย์  พรมสวัสดิ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ทองห่อ
2. นางสาวหฤทัย  อ่อนขวัญ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  อินทพรโสภิต
 
1. Mrs.Evelyn  P.Balmocena
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กหญิงสินี  สรรคพงษ์
 
1. นางสาวสมลักษณ์  รูปเชิด
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงชุติมา  ชูเชื้อ
 
1. นางวันวิสา  สิงห์ไพร
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิมพ์อร  จันตา
 
1. นางสาววาสนา  จันตา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงโซเฟียร์  ซาราทติน
 
1. นางบุญเรือง  แสนคาน
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายพนธกร  หงษ์อิ่ม
 
1. นางสาววิลาวัลย์  วันนะ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เม่งวงแหวน
 
1. นางสาวประไพศรี  พุ่มจันทร์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายณัฐพล  เทียนนาวา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มิ้มสงค์
3. เด็กหญิงพัชราภา  แอนจี้สโตน
4. เด็กชายสหชัย  น่วมโต
5. เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์สุวรรณ์
 
1. นางวันวิสา  สิงห์ไพร
2. นางสาวกิตลดา  ปิ่นทอง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 66.33 ทองแดง 26 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชากรณ์  ปานสูงเนิน
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ปานแจ่ม
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  สิทธิสาสน์
2. นางสาวสมจิตร  บุญแจ้ง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มั่นคง
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สร้อยศรีพรม
 
1. นางสาวสุปรานี   บัวระพา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 55.6 เข้าร่วม 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กหญิงปรารถนา  ทองภู
2. เด็กหญิงวราภร  พร้อมพูน
 
1. นางสาวสุพิชญากร   กันเจิม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78.24 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต 1. เด็กหญิงกชพร  จั่นเทศ
2. เด็กหญิงญาดาวดี  หงษ์โต
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ร่มโพธิ์พัก
2. นางวิศรุตา  ลำพึงกาล
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.99 เงิน 21 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงปิยะดา  โยคะนิต
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หอมอ่อน
 
1. นางสาวปิยเนตร  เบ้าสมบูรณ์
2. นางสาวอมรรัตน์  ดีพูล
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  ต่อวิญญาณ์
2. เด็กชายชาคริต  วันแต่ง
3. เด็กหญิงธัญรัตน์  จันทร์นุช
4. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วอรสาร
5. เด็กชายอติวิชญ์  ส้มแป้น
6. เด็กหญิงเพชรลดาวัลย์  โสพรหม
 
1. นายสมพงษ์   ศรีขวัญแก้ว
2. นางสาวสมพร  แสงสว่าง
3. นางสาวชลลดา  กันยา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 71.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เบาสันเทียะ
2. เด็กหญิงชวิศา  สุขเมือง
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไม้มีแก่น
4. เด็กชายธเนศ  สุรัตน์
5. เด็กหญิงนันธิดา  ธูปทอง
6. เด็กหญิงรัตน์ดาวัลย์  คอนวิมาน
 
1. นางสาวสมหญิง  สุวรรณขอด
2. นายวิทยา  เเก้วโสดา
3. นายต้องตา  จำเริญใจ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงกนกวลัย  บุญเอนก
2. เด็กหญิงทิพย์ธารา  -
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ขุนทิพย์ทอง
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กระเป๋าทอง
5. เด็กหญิงปวีณา  ช่อมะรัง
6. เด็กหญิงศิรินภา  โพธิ์ใหญ่
7. เด็กหญิงสายพิน  อินทร์พล
8. เด็กหญิงอรอนงค์  ชื่นนอก
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ  กุลพานิช
10. เด็กหญิงแก้วตา  ประกอบแสง
 
1. นางสาวสุนีย์  คำเกิด
2. นายจรัญ  ชาวใต้
3. นางสาวศศิภา  ด้วงขำ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายกนต์ธร  พันธ์ชาลี
2. เด็กหญิงชลธิชา  มณีแสง
3. เด็กชายทวีทรัพย์  แก้วฝ่ายนอก
4. เด็กชายภูริภัทร  ทองบ่อ
5. เด็กชายภูวฤทธิ์  ศิริสุข
6. เด็กหญิงวรัญญา  จันทเขต
7. เด็กหญิงวุฒิพร  พลทา
8. เด็กหญิงสุวรรณา  พนมเครือ
9. เด็กชายอาทิตย์  อิ่มจิน
10. เด็กชายเกียรติภูมิ  แสนคาน
 
1. นายวิชัย  ศรีไพร
2. นายณชพล  พันธ์ไธสง
3. นายอภิสิทธิ์  ดงพะกิจ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 21 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ชัยยะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  กลมเกลียว
3. เด็กหญิงฐิติมา  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงพลอยพิมล  ดินจันทึก
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ผลทรัพย์
 
1. นางสาวประไพศรี  พุ่มจันทร์
2. นายสมคิด  พิมพ์ทองงาม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงจันทิมา  โชคคูณ
2. เด็กหญิงภชฎา  กองกุหล่าย
3. เด็กหญิงอภิชญา  เพ็งเรือง
 
1. นางวัชราภรณ์  ชำนาญกิจ
2. นางสาวเกษร  ทองติด
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงมะณี
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชาวนาวัง
3. เด็กหญิงนันทิยา  กรมศักดิ์
 
1. นายสวาท  สนิทไทย
2. นางพเยาว์  สนิทไทย
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 71.8 เงิน 31 โรงเรียนบ้านวังไผ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ฟ้าบัง
2. เด็กหญิงสิริยากร  พุทธชาติ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ปัดไธสง
 
1. นางเพ็ญศิริ   อาจจุฬา
2. นางแสงจันทร์   แก้วโสดา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.4 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พุทธรัตน์
2. เด็กหญิงนิโคล  สิงห์ชาติ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวเงิน
 
1. นางสาวอนงค์  กันต์นิกุล
2. นางอัญชลี  ยายอด
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา 1. เด็กชายอัชฌา  แสนลี
2. เด็กชายไตรทศ  ไกรแสง
 
1. นายสนั่น  โกหนองแวง
2. นายวสันต์  สท้านหล้า
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายธีภพ   ลากะสงค์
2. เด็กหญิงวิลาสินี   เสร็จธุระ
 
1. นางเมษา   ศาสตร์นิยม
2. นางวราลักษณ์   แก้วมูล
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กชายธีรภัทร์  ปั้นแววงาม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เมืองทอง
 
1. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ชัย
2. นางสาวจารุณี  บุตรพรม
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายธนธรณ์   ลิมานนท์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เอมจิตต์
 
1. นางเมษา   ศาสตร์นิยม
2. นางวราลักษณ์   แก้วมูล
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ต้นศิริ
2. เด็กชายอุ้มบุญ    บุญที
 
1. นางเมษา   ศาสตร์นิยม
2. นางวราลักษณ์   แก้วมูล
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 1. เด็กหญิงปัณณพร   จัดกุดรัง
2. เด็กหญิงลลิตา   เกตุทองมา
 
1. นางสาววราพร  เอี่ยมลออ
2. นางยุวธิดา  สังข์ทอง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงชฎาพร  มูลมาตร์
2. เด็กหญิงพีระพร  ทิพย์มงคล
 
1. นายสรศักดิ์  ขันอาษา
2. นางสาวปุณณัฐฐา  ไชยวรณ์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 1. เด็กหญิงธีรวีร์  ดาราวงศ์
2. เด็กหญิงภัทราวดี  อุดมรักษ์
 
1. นางสาวเสาวภา  เพชรสุข
2. นางวันเพ็ญ  ดาราวงศ์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กชายปฐมฤกษ์  เปียนคร
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  เหลาอั๋น
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นางสาววรรณกร  ชูแผ้ว
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กชายอิทธิพล  ตาทอง
2. เด็กหญิงเมธาวี  คุ้มแสงขาว
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ตาเห็น
2. นายปิยะพงษ์  กระจาด
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1. เด็กชายสถาพร  วรรณสุข
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จุ้ยเทศ
 
1. นายศราวุธ  ธรรมมัง
2. นายเอ็ม  อยู่สุข
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  สาเจริญ
2. เด็กหญิงวิชชุดา  จิตรชนะ
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นางกัญจนา  มีศิริ
2. นางกมล  เกิดผล
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงจิราพร  จวบสมบัติ
2. เด็กหญิงพัชชา  ทิพย์โสต
3. เด็กชายภานุพัฒน์  เถื่อนชำนาญ
 
1. นางธิดารัตน์  แดงวิลัย
2. นางสาวจรัฐภรณ์  เทพสงเคราะห์
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กชายกฤษติพงศ์  ปิดตาสังข์
2. เด็กชายอภิรักษ์  แดงวิลัย
3. เด็กชายอานนท์  ทองอินทร์
 
1. นายศิลธรรม  ทองไข
2. นางสาวจรัฐภรณ์  เทพสงเคราะห์
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กชายจิรพัฒน์  พรานระวัง
2. เด็กชายธนาธิป  เพ็ชรอ่อน
3. เด็กชายวรเมธ  กล้ากสิกิจ
 
1. นายสุนทร  สายทอง
2. นางสาวศศิกาล  ทานา
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้าน กม.35 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  พรหมขันธุ์
2. เด็กชายวงศกร  พาคำ
3. เด็กชายสุรัตน์  สัจธรรม
 
1. นายสุนทร  สายทอง
2. นางสาวศศิกาล  ทานา
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังขาม 1. เด็กหญิงชลฐิชา  เล่าท่าช้าง
2. เด็กชายณัฐพล  ดำดี
3. เด็กหญิงภัคนันท์  โคตรทองใส
 
1. นายชาญชัย  ชัชวาลย์
2. นางธีรารัตน์  ไชยวงศ์
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านพญาวัง 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  เปี่ยมสุข
2. นายภานุพงษ์  ยุวรรณวะนิช
3. เด็กชายมานิตย์  จูสถิตย์
 
1. นางสาววรรณิศา  จิตรจำ
2. นายวิทยา  สุขไมตรี
 
174 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีเจริญ
2. เด็กชายธนดล  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนนุ่ม
 
1. นายสมชาย  พรหมแก้ว
2. นายวรวิทย์  โคตรสมบัติ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 1. เด็กชายพัชรภูมิ  ทวีสุข
2. เด็กชายวัฒนชัย  เกตุแก้ว
3. เด็กชายอภัวัฒน์  วิชายงค์
 
1. นางศิรินันท์  ลิ้มเจียมรังษี
2. นางสาวมนัสนันท์  อักษรวิลัย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายจิรายุ  วงศ์มหา
2. เด็กชายสุทธวีร์  เอี่ยมป้อ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  น้อยโนนทอง
 
1. นายอภิชาติ  ชาญเดช
2. นางสมนึก  ชาญเดช
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 1. เด็กชายธนกร  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กชายรชต  ภู่เพชร
3. เด็กชายสรวิศ  ชูเชื้อ
 
1. นายบุญส่ง  ยิ้มสว่าง
2. นายรอด  ภักดี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายรพีภัทร  พวงจำปา
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  พิณสว่าง
3. เด็กหญิงอินทุอร  หวังนากลาง
 
1. นางแจ่มใจ  ตาลสุก
2. นางสาวดวงฤทัย  หิตเทศ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 29 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงกำไร  ลาคำ
2. เด็กหญิงนิรมล   วิชัยคำ
3. เด็กหญิงบุญอุ้ม  คุ้มตีทอง
4. เด็กหญิงพีราพร  จริยะ
5. เด็กชายวีรภัทร์  คดอุทร
6. เด็กหญิงอาริสา  เขียวต่าย
 
1. นางสมพร  เวชประสิทธิ์์
2. นางสาวกาญจนา  นวลนิล
3. นางสาวกานดา  แพงขะ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  ซาไซ
2. เด็กหญิงจิรัชญา   เภดาร
3. เด็กหญิงณัชชา   ชุมทองหลาง
4. เด็กหญิงยลลกัลณ์   จันทะเสน
5. เด็กหญิงวนิดา   หนูนิล
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชา   โคนา
 
1. นางดุสิต   เชื้ออินทร์
2. นางสมจันทร์  วงษ์ตระกูล
3. นายสุทธิรงค์   คมกล้า
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 1. เด็กหญิงพิชชาภา  บัวศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  พิมดี
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  มะลิแย้ม
 
1. นางกุลนิษฐ์  โหมดศิริ
2. นางสาวกชพรรณ  ไชยกุล
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา   สังเกตุชน
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ผสมโค
3. เด็กหญิงสโรชา   ปิ่นอำไพ
 
1. นางวรรณนิศา   ทวีขวัญ
2. นายรัฐพล   โยพันดุง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำเมือง
2. เด็กชายธันวา  จุฑาผาด
3. เด็กหญิงพิยดา  โพธิ์ศรี
 
1. นางจุรีรัตน์  แดงสุวรรณ
2. นายชัยชาญ  แดงสุวรรณ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 44 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  หัตถกิจ
2. เด็กหญิงวรรธิดา  ชุ่มคำ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อุดมพร
 
1. นายสุรศรี  พุ่มบัว
2. นางสาววนิดา  บุญคล้าย
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1. เด็กหญิงกฤตวยา  สีหะบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หมื่นสุรินทร์
3. เด็กหญิงอัญญาณี  เกษกิ่ง
 
1. นางจุรีรัตน์  แดงสุวรรณ
2. นางสมหญิง  บุญปัน
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.6 ทอง 31 โรงเรียนบ้านสระประดู่ 1. เด็กหญิงประกายมุข  กุศลพันธ์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญยัง
3. เด็กหญิงสุวภัทร  ตุ่นคุ้ย
 
1. นางฐิดานันท์   จั่นงาม
2. นางจันททร์แดง  สุขศิริ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  การถาง
2. เด็กหญิงธีรนันท์  แป้นฝ้าย
3. เด็กหญิงประภาภร  ช่องวารินทร์
 
1. นางวัลยา  เพชรสุกใส
2. นายภัทรนนท์  คำธงไชย
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายบุญนานนท์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายภูริภัทร  ดีสุข
3. เด็กหญิงลออรัตน์  มณฑาทิพย์
 
1. นายภัทรนนท์  คำธงไชย
2. นางศิรินันท์  อุดมศิริไพศาล
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง 17 โรงเรียนใจจำนงศึกษา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    วีระกุล
2. เด็กหญิงพิรัญญา   แก่นบัวแก้ว
3. เด็กหญิงสิริวิภา   ชาพรหมมา
 
1. นางสาวบุศราคำ   ใจจำนง
2. นางสาวฤทัยรัตน์   วงษ์เพ็ญ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 1. เด็กหญิงณัฐวดี   วันนา
2. เด็กหญิงพรนภา  ประพฤติใน
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   มะโนแจ่มใส
 
1. นางเจตจิต  แย้มจันทร์
2. นางสาวปวีณา    พวงมะลิ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคกหิน 1. เด็กหญิงพัชนิชา  เกตุพุด
2. เด็กหญิงวรารัตน์  พรหมศร
3. เด็กหญิงสุพิชชา  แสงกล้า
 
1. นางพรหมภัสสร  กอนวิเชียร
2. นางสาวชลธิชา  ดำชม
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรสูงเนิน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปานดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เสมาเพชร
 
1. นางสาววงเดือน  ศรีบัวรินทร์
2. นางสาวพัทรถิรา  ชาลี
 
193 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเนินถาวร 1. เด็กหญิงกชพร  สอนจิตร
2. เด็กหญิงชยาภา  รวมวิชา
3. เด็กชายศิรสิทธิ์  อาจบุราย
 
1. นางสาววงเดือน  ศรีบัวรินทร์
2. นางวัชรี  จงเรียน
 
194 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านวังขาม 1. เด็กชายณัฏฐวี  เบ้าลี
2. เด็กชายรัชชานนท์  อินทะทรัพย์
3. เด็กชายสิทธา  พยุงกลาง
 
1. นางธีรารัตน์  ไชยวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  เมาะราษี
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสะแก 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เค่นแค่
 
1. นางสาวณัฐมณฑณ์  เทพสงเคราะห์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตนโรจน์
 
1. นางสาวธมนวรรณ  ตะกรุดเพ็ง
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 8 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กหญิงกฤติกา  ลือดารา
 
1. นางภาวี  วงษ์เคี่ยม
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 5 โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 1. เด็กชายวสันต์  สนิทนอก
 
1. นางสาวธมนวรรณ  ตะกรุดเพ็ง
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.4 เงิน 39 โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 1. เด็กชายพิพัฒน์  ศักดิ์เสือ
 
1. นางวลีพร  ช้างทอง
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 25 โรงเรียนบ้านวังไลย์ 1. เด็กชายศรัณย์  เนียมนิยม
 
1. นางสาวชฎาพร  คำผัด
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.8 เงิน 4 โรงเรียนบ้านนาตะกุด 1. เด็กหญิงพรรณราย   บุตรลพ
 
1. นายเสกสรร  บุญจันทึก
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ชาทอน
 
1. นางศรีแพร  วิเศษคำ
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.2 เงิน 39 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กชายปิยะ  สวยสม
 
1. นางวารุณี  จันทร์สูง
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 1. เด็กหญิงปรียากร  สรสิทธิ์
2. เด็กหญิงรินลดา  คำปัญญา
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  อักภิรัก
 
1. นายสมบัติ  ตะกรุดโฉม
2. นางเตือนใจ  ตะกรุดโฉม
 
205 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ไกรนอก
2. เด็กชายคงฤทธิ์  ซื่อเขียว
 
1. นางบุญมี  ศรีเลย
2. นางสาวทิฆัมพร  สวัสดิ์นะที
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 49.2 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กหญิงสุภัสรา    เทพเลียน
 
1. นางสาวจิรภัทร    อำลาจันทร์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายวิวัฒน์   เพชรสุข
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  แจ้งอรุณ
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.8 เงิน 12 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงสุกัญญา   เหมือนนึก
 
1. นางสาวนุชรัตน์   กองมูล
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายชินกร  ปรางโคกกรวด
 
1. นายวรวัฒน์   ทะบรรหาร
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กหญิงวาสนา  งานยางหวาย
 
1. นางสาวทิวาวรรณ   แจ้งอรุณ
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.4 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านนาวังแหน 1. เด็กชายนัฐพล  กอเฮง
 
1. นางวรัชญา  ขวัญแก้ว
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กชายพรเทพ   พลน้อย
 
1. นางสาวนุชรัตน์   กองมูล
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้าน กม.30 1. เด็กชายเสกสรรค์  ขวัญศรี
 
1. นางเสาวลักษณ์  วีระพันธ์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองยาง 1. เด็กชายกิจจา  สุมาลี
 
1. นางอิ่มใจ  โสดา
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับอีลุม 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  มงคลเจริญ
 
1. นางสาววราภรณ์  ทาอุบล
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   สิงห์ภา
 
1. นางกนกวรรณ   แปงใจ
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากตก 1. เด็กชายกานต์  ชัยโกฏ
 
1. นางสาวชิดชนก  ถิระสาโรช
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกลาง 1. นายปิยะพล  สิงห์ที
 
1. นายประพาส  ศุภผล
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.4 เงิน 39 โรงเรียนบ้านท่าด้วง 1. เด็กหญิงเยาวภา  ขุนอินทร์
 
1. นายกีรติ  วิมลเศรษฐ
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 19 โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายทวีชัย   แสงสายออ
 
1. นางพรพรรณ   จันทร์งาม
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้าน กม.30 1. เด็กชายเสกสรรค์  ขวัญศรี
 
1. นางเสาวลักษณ์  วีระพันธ์
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายชานนท์  วงษ์ที
2. เด็กชายทนงศักดิ์  พยัพไพร
3. เด็กชายวรพล  ป้อมทิม
4. เด็กชายวันชัย  กลั้นใจได้
5. เด็กชายศักดิ์ดา  กลิ่นเดช
6. เด็กชายเขตทิพย์  กล่องจอหา
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงษ์ชัย
 
1. นางสาวหัทยา  เดขุนทด
2. นางสาวศิราวดี  ไม้มีแก่น
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 1. เด็กชายศราวุธ  จันที
2. เด็กชายสงกรานต์  สินคงป้อง
3. เด็กหญิงอินทุอร  ทองแก้ว
 
1. นางจินดารัตน์  ธนาปรีดิ์พงศ์
2. นางสาวพจมาส  เวกสันเทียะ
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79.2 เงิน 9 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ธีรภัทร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ปุราตะโน
3. เด็กชายอวยขัย  ฟักนาค
 
1. นางสาวอมรรัตน์  มุ่งงาม
2. นางสาวสิรินุช  สุทธศิริ
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 34 โรงเรียนบ้านลำนารวย 1. เด็กชายทินภัทร    แผลงสะกา
2. เด็กชายบุษกล    ธรรมษา
3. เด็กชายสราวุธ  โคตประทุม
 
1. นางนฤมล   แจ้งมรคา
2. นายสมชาย   แจ้งมรคา
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายธรรมวงศ์   เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ   ยุงสันทียะ
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  ผิวขำ
 
1. นางวิภารัตน์   สนุ่นดี
2. นางพัชนี  ถวิลรักษ์
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 36 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 1. เด็กชายคุณัชญ์  บุญจันทร์
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  นอคำผุย
3. เด็กชายศุภกิตติ์  จิตรโต
 
1. นางสาวชาลิณี  ตะกรุดแจ่ม
2. นางปราณี  งามเลิศ
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.6 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายสิทธิพล  มาสาย
2. เด็กหญิงอนัญญา  ราชบุตร
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ราชบุตร
 
1. นางสาคร  กสิวัฒน์
2. นางสาวชมัยพร  แจ่มหะทัย
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายรพีพัฒน์  จันทะเรียง
2. เด็กชายวรพล  ป้องทิม
 
1. นายเขมชาติ  ไชยมงคล
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองทราย 1. เด็กชายสุรชาติ   เถื่อนวงษ์
2. เด็กชายเจตนิพัทธิ์   แสงจันทร์
 
1. นางสาวประภาพร   หล่อปัญญากิจการ
2. นางสาวจุฑารัตน์   มุงคำภา
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65.4 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายทอง
2. เด็กชายภราดร  จันทนาลา
 
1. นางเตือนใจ  ตะกรุดโฉม
2. นายวรภัทร  ตะกรุดโฉม
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 1. เด็กชายชนธีร์  คำดี
2. เด็กชายวิษณุ  หลุ่มใส
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สวัสดิ์นะที
2. นางสาวอัมภาภรณ์  ขัตติยะ
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.8 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐพล   จินดามัง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  นวนชัย
3. เด็กชายสมพร   คำชวด
 
1. นางเนตรนภา  จงใจมั่น
2. นายเอกพล  ชาญสูงเนิน
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.6 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 1. เด็กชายกฤษฎา  ปลั่งกลาง
2. เด็กชายปริญญา  ใหม่จันทร์
3. เด็กหญิงอมรรันต์  นอกกลาง
 
1. นายเอกธณัฎชัย  บุตธณัฎ
2. นางสาวชไมพร  เครือคำ