สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   หินแก้ว
 
1. นางอรพิน    ไชยประพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสิริกร  หล้าคำมี
 
1. นางเรณู  เอกภูธร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1. เด็กชายภูมินทร์  ไผ่เผียว
 
1. นางวรรณิตา  เจริญธนพัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 1. เด็กชายณัฏฐชัย  เจนรุ่งโรจน์
 
1. นางพิชญ์ญา  ดีแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิศเจริญ  สาคร
 
1. นางจีรานันต์  การะเกต
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  หม้อดี
 
1. นางรัตน์ติพร  ศิริมาตย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88.4 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงวรธิดา  ดอนสุวรรณ
 
1. นางศรีรัตน์  เมฆสิงห์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 17 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. เด็กหญิงสุธิดา  จิตพยัค
 
1. นางลัดดาวัณย์  สวัยษร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงปราญ์ชลี  คำพันธ์
 
1. นางบัวรัน  อินสวรรค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กหญิงวริศรา  วาสัน
 
1. นางสาวภัทรวดี  ชลทา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.3 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. เด็กหญิงนิพิษฐา  มนตรี
 
1. นางภัคจิรา  ตันมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 66.7 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงชุติมา  ปรารมภ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  แสงเพชร
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สิทธิโชคชัยวุฒิ
 
1. นางบุญจันทร์  เสาร์แดน
2. นางสาวปรางค์ฉัตร  กาศวิบูลย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  ชัยวิรัช
2. เด็กหญิงพรปวีรณ์  องค์เจริญกิจ
3. เด็กหญิงวรัญชญา  หล้าคำมี
 
1. นางนิภา  เครือวัฒนเวช
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมื่นโฮ้ง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  โปธิสาร
3. เด็กชายนรากร  ราพฤทธิ์
 
1. นางสาวจินดา  บุญคุ้ม
2. นายอนุพงศ์  ยองใย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงประภาศิริ  จันสอง
2. เด็กหญิงปิ่นญาดา  ฝาเรือนดี
 
1. นางนันทาวดี  ถิ่นสุข
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กชายพีรวัฒน์  รอดจุ้ย
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เลิศนราพันธ์
 
1. นางสาวจินดา  บุญคุ้ม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ขรวงศ์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  กันยะมี
 
1. นางนพพร  แบ่งทิศ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 71 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงดาราวดี  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงสุรภา  ท้าววรรณชาติ
 
1. นางธัญญารัตน์  พริบไหว
2. นางบุญชุม  เดือนดาว
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายวิชญ์วรัชญ์  ชุษณะโยธิน
 
1. นางสุจิน  วิทยาภรณ์พงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายปภังกร  เปาเล้ง
 
1. นางสาวสุภมาส  เรือนไชย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรรณวิภา  รัตนะ
 
1. นายสุนทร  ทุ่งพรวน
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 79 เงิน 8 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายกฤษณพัฒน์  สมยะ
2. เด็กหญิงธรรม์ปพร  ธรรมใจ
3. เด็กหญิงปุณฑริก  หาญณรงค์
 
1. นางสุภาวดี  กาวีวล
2. นายศุภการณ์  สว่างเมืองวรกุล
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 70.6 เงิน 36 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยภัทร  วิชัยปะ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ภาคยุทธ
3. เด็กหญิงอภิชญา  แสนอุ้ม
 
1. นางอัญชลี  สุวรกุล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายวิชากรณ์  กิตติสมร
2. เด็กชายวิโรจน์รัตน์  จรรยาสิทธิ์
 
1. นายกิตติชัย  กิตติสมร
2. นางอนงวรรณ  บรรเลง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. นายปิยนันท์  กาศสกุล
2. นายเอกราช  คำเฮือน
 
1. นายณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์
2. นางจิตตมาส  ไชยสาร
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กชายศิวัช  สีมา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  แซ่จาง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายเศรษฐ์ศิลป์  ชุษณะโยธิน
 
1. นายญาณวัฒน์  วงศ์ถานะ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. เด็กชายสุทธิภัทร  กาศสกุล
 
1. นายณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 85.56 ทอง 13 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศุภัสรา  อ่อนน้อม
2. เด็กชายโศพล  สวนโพธิ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  กันกา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 58.51 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 1. เด็กชายธนวัฒน์  อุตโม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดแย้ม
 
1. นายสุนทร  ทุ่งพรวน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา
 
1. นางสาวกัลยกร  อิ่นคำ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงรักษณาลี  ท้าวปฐมพร
 
1. นางกรวิกา  เขื่อนเก้า
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 13 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  วีรณรงค์กร
3. เด็กหญิงศศิพิชญ์  สมใจ
 
1. นางรำเพียร  ขันแก้ว
2. นายชัยนาท  กันทาแก้ว
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงฐนิชา  สมบุตร
2. เด็กหญิงณฐกมล  บำรุงบุญ
3. เด็กชายสืบสกุล  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวกนกพร  ใจไหว
2. นางศิริรักษ์  ทองไหล
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  สอิ้งแก้ว
2. เด็กชายจิรายุทธ  ฟองคำ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  จักรวิกรม
 
1. นางสุภัทธิยา  เธียรเศวตกุล
2. นางสุภาพ  ฟองจันทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 1. เด็กหญิงจิราพร  พุฒปัญญา
2. เด็กหญิงวิลัยพร  อินรส
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  แซ่หาญ
 
1. นางรัตติยาพร  มุ่งดี
2. ว่าที่ร้อยตรีไพภร  มุ่งดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 76 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงชญานิศ  กระแสร์
2. เด็กหญิงฑิตยา  ขันธ์นิมิตร
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  ใจปาละ
 
1. นางวิทธิ์นันท์  จันทร์สี
2. นางสุวิมล  ขัดแก้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.6 ทอง 24 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คำวิชัย
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พงศ์พัฒนะนุกุล
3. เด็กหญิงมนธิชา  หมื่นโฮ้ง
 
1. นางสาวชนัญชิดา  คำปันนา
2. นางสาวรัตติยา  ธนูแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงบงกชกร  อินรุ่ง
2. เด็กหญิงวิภาดา  ขอนดอก
 
1. นายสุรวุฒิ  พุทธษร
2. นางศิริพร  เมืองมูล
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 1. เด็กชายชยากร  แสนว่าง
2. เด็กชายอัครเดช  ศิริวิกวัฒนากุล
 
1. นางกรรณิการ์  ขยันดี
2. นายพุฒนารท  แก้วสงค์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 54.31 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายพงศ์เทพ  การะเกตุ
2. เด็กชายศุภากร  เรืองไทย
 
1. นางชลพิณทุ์  พัฒนสารินทร์
2. นางสาวสรัลนุช  บ่อคำ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 53.93 เข้าร่วม 31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายยทสิทธิ์  สมทุ่ม
2. เด็กชายวีระภัทร  คำป้อ
 
1. นายเมธี  เมฆสิงห์
2. นางสาวน้ำทิพย์  มะลิลา
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 31.29 เข้าร่วม 43 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายคุณานนท์  ทะคำสอน
2. เด็กชายวีระภพ  คำเทพ
 
1. นายทศพล  เสาวะระ
2. นายอภิสิทธิ์  กุณา
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงธนัชพร  มะลิลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทรรพสุทธิ
 
1. นายเมธี  เมฆสิงห์
2. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายธนวัฒน์  กัณฑ์ตรี
2. เด็กชายเดชาธร  พลายชุมพล
 
1. นายอภิสิทธิ์  กุณา
2. นายนิคม  อ่อนศรี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายปรัตถกร  บุญมาไชย
2. เด็กหญิงวชิรธิดา  อุปกิจ
3. เด็กหญิงสรัลชนา  สุรินทร์
4. เด็กหญิงสุภาพร  คำต้น
5. เด็กหญิงอธิชา  โลกคำลือ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จิตต์มณีธรรม
2. นายจตุพร  เมืองแก้ว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79.5 เงิน 19 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สอาดทำ
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ควบพิมาย
3. เด็กหญิงประกายแก้ว  วงศ์ฉายา
4. เด็กหญิงรัญชนากานต์  ทำทอง
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวมยุรา  ถือแก้ว
2. นางวันรุณี  อนุกูล
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจิรภัทร  ไวยสุภี
2. เด็กหญิงธีราพร  จินดา
3. เด็กหญิงพิมพาวดี  ปิกจุมปู
4. เด็กหญิงวิมลสิริ  วินศิริ
5. เด็กหญิงโศจิรัตน์  ปวงมณี
 
1. นางปิยนุช  ชุ่มเย็น
2. นางสาวณิชา  มาลยเวช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 1. เด็กชายกันตพงศ์  ศรีทา
2. เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีทา
3. เด็กชายพงศกร  คำอุด
4. เด็กหญิงพรปวีณ์  กันทะหมื่น
5. เด็กหญิงมินตรา  หมื่นโฮ้ง
 
1. นายประจันตวรรณ  มณีตระกูลทอง
2. นางกันธิดา  สวัยษร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  คงสวรรค์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ตายะสืบ
3. เด็กหญิงปริชญา  อุปนันไชย
4. เด็กหญิงปัณณธร  สรรพช่าง
5. เด็กหญิงสุวพิสญ์  บุญเป็ง
 
1. นางปรานอม  ปทุมวิง
2. นางวราภรณ์  โลนันท์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดุษยา  วิจารย์
2. เด็กหญิงทัตติยา  ทาบุญ
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ขึมจันทร์
4. เด็กหญิงศรุตยา  สมบัติวงศ์
5. เด็กหญิงสิริอาภา  ธิมาเกตุ
 
1. นายสมยศ  ปินะสุ
2. นางสาวปราณี  หมื่นประเสริฐ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านนาแหลม 1. เด็กหญิงธณัฐชยา  พยัคชน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พุ่มไสว
3. เด็กหญิงพัชราภา  จุมพิศ
4. เด็กชายพูนสุข  กวาวสิบสาม
 
1. นางสาวกชพร  มะโนคำ
2. นายอัครพล  แหลมเลิศ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ใจเหิน
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  อิสโร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองวงศ์
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  รัตนชมพู
5. เด็กหญิงศุภกานต์  ขอนเดื่อ
 
1. นางสาวกัญญาพร  วิภาสกุลเด่น
2. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.6 ทอง 14 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงเขมจิรา  กึกก้อง
 
1. นางแสงเดือน  สิงห์เห
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.5 ทอง 19 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชวรา  มีเจริญ
 
1. นางสาวอรนภา  ต๊ะติ๊บ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายจักริน  คำทอง
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ยิ้มแสง
 
1. นางกัลยา  วรรณมณี
2. นางลาวัลย์  ฉลอม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กชายชวนันท์  เกตวงษา
2. เด็กหญิงปณิตา  ปัญญาเหมือง
 
1. นางสุรีย์  ถิ่นจันทร์
2. นางภัทรพร  โป่งเส็ง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.8 ทอง 32 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1. เด็กชายธนากร  ปะคำ
2. เด็กหญิงสุนิตา  มินาลิน
 
1. นายวสันต์  ยาพรม
2. นางมนฤดี  ชอบสะอาด
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงกานติมา  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ตุลาวรกุล
3. เด็กหญิงฐิตวันต์  หลวงชัย
4. เด็กหญิงธนัญญา  สุจาคำ
5. เด็กหญิงธีรตา   เสนาใจ
6. เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วอินัง
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  พัฒนปุญญาภพ
8. เด็กหญิงรัชนี  รัตนวงศ์
9. เด็กหญิงวรรณใหม่  ชุมถนอม
10. เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีธรรมกุล
 
1. นางบุษราภรณ์  วิเศษ
2. นางสาวเบญจมาศ  ชัยวรรณคุปต์
3. นางสาวเปรมยุดา  อินจันตา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.2 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1. เด็กหญิงกชนันท์  บุญยืน
2. เด็กชายกรวิชญ์  โคตรสุวรรณ
3. เด็กหญิงญนันทพร  ทุมพิลา
4. เด็กหญิงญาณภัทร  ล่ำสัน
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรรณมณี
6. เด็กชายทัตพงศ์  กาศสนุก
7. เด็กหญิงธันยพร  ส่งแสง
8. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองเจือ
9. เด็กหญิงสิดาพร  จำเริญ
10. เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  พิล่า บิลสัน
 
1. นางนัยน์ปพร  ใจเดช
2. นางสาวชลธิชา  สุนนนาม
3. นางสาวมณีนุช  ไชยทิศ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 1. นางสาวจันทรมณี  พลแหลม
2. เด็กหญิงชลธิชา  โมรารัตน์
3. เด็กชายณัฐนันท์  วรินทร์
4. เด็กชายทรงพล  ศิลป์ท้าว
5. เด็กหญิงทัสมา  เพชรหาญ
6. เด็กหญิงธนัชญา  วงศ์ฉายา
7. เด็กชายศรวิชฐ์  หมื่นโฮ้ง
8. เด็กหญิงศุจินันท์  ทองอนุกูล
9. เด็กชายเฉลิมชัย  พิมพ์ประจบ
10. เด็กหญิงโชติกา  พาพิมพ์
 
1. นางสาววดี  ถาวรรณา
2. นางสาวสุรีรัตน์  การเอนก
3. นางธนาภรณ์  ครองสุข
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชกร  รัตนชมภู
2. เด็กหญิงพัชรา  คำทิพย์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  ใจสุดา
2. นายทวีศักดิ์  ชอบสะอาด
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายปุริม  คำมูล
2. เด็กหญิงหัสยา  วงศ์ดาว
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  สารแก้ว
2. นายพงศภัค   วรภิรักษ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1. เด็กชายชยธร  ใจอูบ
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  ยองชนะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 1. เด็กหญิงนัทชา  มอญคำ
 
1. นายจิรวัฒน์  วาสนะตระกูล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงอรสา   แซ่โซ้ง
 
1. นางปราณี   อุสาห์รัมย์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 22 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงจิรดาภา  สารถี
 
1. นางระเบียบ  อุตศรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 28 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 1. เด็กชายศุกลวัฒน์  จันตา
 
1. นางดารุณี  ทะฤาษี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงไพลิน  แซ่ย่าง
 
1. นาง ณัฐฐิญา  มังกิตะ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงเฉลิมพร  ไพรัช
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ยะปะนันท์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงบุษกร  กาศเกษม
 
1. นายนพดล  สิทธิวงษ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห้วยขอน 1. เด็กหญิงธนภรณ์  อินมะตูม
2. เด็กหญิงอลิชา   มังกร
 
1. นางสังวาลย์  สมบัตินันทนา
2. นางสาวนันทรัฐ  แสนกันทา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สะเอียบคง
2. เด็กหญิงนรินทร์ธร  สมภาร
 
1. นายธีรพล  ทรัพย์ทวี
2. นายภาณุพงศ์  สวัยษร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  เทศมี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  กันทะสอน
 
1. นายสำเริง  พรมไพร
2. นางกิ่งแก้ว  แสงสว่าง
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายธนชัย  ใจพรม
 
1. นายสำเริง  พรมไพร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  ใจยนต์
2. เด็กหญิงวิภาวี  คำชื่น
3. เด็กหญิงแพรพัชชา  ขวัญต่อ
 
1. นางวาสนา  อินทร์แก้ว
2. นางสาวปุณิกา  ใจยวน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายชนาธิป  กันทะปวน
2. เด็กหญิงธนัชพร  รัตนชมภู
3. เด็กชายปัตญากร  ตันมา
 
1. นางทวีรัตน์  แก้ววิเชียร
2. นางสุกันยา  พวงลำ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายคมสันต์  เทพเจริญ
2. เด็กหญิงศัลยมน  ขันทะบุตร
3. เด็กหญิงสุภณิดา  ชะลาสี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์  เสียงดี
2. นางสาวลัดดาวรรณ  สมเหมาะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านในเวียง 1. เด็กชายพีระ  -
 
1. นายวันชัย  คุณาคำ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 62 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์   ศรีนาค
 
1. นางสาวสุพิชาญากร  ศรีใจอินทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 79 เงิน 18 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ภูจอมจิตร
 
1. นางสาวสุพิชญากร  ศรีใจอินทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 77.99 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 1. เด็กชายต้นน้ำ  เอี่ยมครอง
 
1. นายจิระศักดิ์  สารพันธ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 1. เด็กหญิงพรพิมล  เกี้ยวสันเทียะ
 
1. นายจิระศักดิ์  สารพันธ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 72 เงิน 24 โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงรวีกานต์  แสนปัญญา
 
1. นายนิคม  สุทธเขต
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงอัญจิดา  อ่อนน้อม
 
1. นายนิคม  สุทธเขต
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายธวัชชัย  อัฐตั๋น
 
1. นายวีรชัย  ปทุมวิง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบศ
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกนกพร  กาทองทุ่ง
2. เด็กหญิงกมลพัชร  พันธุ์ดี
3. เด็กหญิงณัฏฐวี  เผ่าจันทร์วงษ์
4. เด็กชายธีรภัทร  ประทิศ
5. เด็กชายธีรเดช  ม้าทอง
6. เด็กหญิงนนทพร  เข็มวิชัย
7. เด็กหญิงปทุมรักษ์  กาทองทุ่ง
8. เด็กหญิงปราณปรียา  ไชยนิลวงศ์
9. เด็กหญิงปริยพิชญ์  อินประดิษฐ์
10. เด็กหญิงปัทมพร  ศรีโพธิ์
11. เด็กหญิงพลอยวรวรรณ  วงค์ฉายา
12. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แสงเพชร
13. เด็กชายพีศกรณ์  ครองศิล
14. เด็กหญิงวิลาสินี  ใจจร
15. เด็กชายสถาพร  ไชยวงศ์
16. เด็กหญิงสิริรัตน์  มูลเกษ
17. เด็กหญิงอภิชญา  ไพจิตร
18. เด็กชายอรรถพงศ์  วงศ์แพทย์
19. เด็กชายเกียรติเมธี  วิหก
20. เด็กหญิงเบญญาดา  สุดสาย
 
1. นางศรีสกุล  วิหก
2. นางวาสนา  หงษ์ห้า
3. นางสาวพิมพา  วงศ์หาญ
4. นางสุภาวดี  กาวีวล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญชนก  นันตาแสง
2. เด็กชายจักรพงศ์  มหาวี
3. เด็กชายนภาดล  ขึมจันทร์
4. เด็กชายวิธวินท์  นาอิ่น
5. เด็กชายวีรพล  พันธุ์ดี
 
1. นายกฤษฎา  ศรีวงษา
2. นายเป็ล  แหวนทอง
3. นายเป็ล  แหวนทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทองปลิว
 
1. นางสาวเขมิกา  วังคะออม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 1. เด็กชายกัลยกฤต  ถนอมวงศ์
 
1. นางสาวสุวิมล  ใจใส่
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คำปิง
 
1. นายนิพนธ์  วงษ์ญาติ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบศ
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.25 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายกฤษนล  จิตเผือก
 
1. นายทวีทรัพย์  โท๊ะยะ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. เด็กหญิงพรกมล  นาดี
 
1. นางภัสวลัย  นุ่มนวล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 36 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมินตรา  พันธ์ดี
 
1. นางเด่นนภา  แหวนทอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายกฤษนล  จิตเผือก
 
1. นายทวีทรัพย์  โท๊ะยะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 37 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายบูรพา  นามเขียน
 
1. นายชนัญชิดา  กาสิชัย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 34 โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงกรรวี  แซ่เติ๋น
 
1. นางสุมาลี  ศรีใหญ่
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงชิดชนก  เพชรแกมแก้ว
 
1. นางสาวชนัญชิดา  กาสิชัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายกฤษนล  จิตเผือก
 
1. นายทวีทรัพย์  โท๊ะยะ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1. เด็กชายวีระชัย  วังสาคร
 
1. นายเทวินทร์  ภูกา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงปารณีย์  ออมแก้ว
 
1. นายทวีทรัพย์  โท๊ะยะ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบศ
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มาแดง
2. เด็กหญิงจิราภา  บำบัด
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ฟักเงิน
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  กันสาร
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  ปราบหงษ์
6. เด็กหญิงทินารมภ์  ไชยยศ
7. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันกวาว
8. เด็กหญิงผกาวดี  มีสอง
9. เด็กหญิงพิชญา  อินทรประดิษฐ์
10. เด็กหญิงพิสุดา  วังกาวี
11. เด็กหญิงรภัสรดา  อภิรักษ์วิสุทธิ์
12. เด็กชายอิศรา  อังกานนท์
 
1. นายนิพนธ์  วงษ์ญาติ
2. นางสาวปุญญาภา  บุญอัครภาศรี
3. นายสมพงษ์  เรียนไธสง
4. นางระเบียบ  อุตศรี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  อิ่มใจ
2. เด็กหญิงจิรชยา  ใจประเทือง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชัยธรรม
4. เด็กหญิงชนกสุดา  เกี๋ยงหนุน
5. เด็กหญิงชนันธร  วงศ์สกุล
6. เด็กหญิงณัฐกุลพร  สีวิลัย
7. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทุ่งกาวี
8. เด็กหญิงนราธิป  เสียงหวาน
9. เด็กหญิงนัทธมน  ธนชัยเจริญกุล
10. เด็กหญิงนันทัชพร  นามโคตร
11. เด็กหญิงปนัดดา  ปิงเมือง
12. เด็กหญิงปวีณา  แป้นฉิม
13. เด็กหญิงพชรภรณ์  จันทร์แดง
14. เด็กหญิงพันณ์ชิตา  วังกาวรรณ
15. เด็กหญิงพาทินธิดา  ยิ้มแย้ม
16. เด็กหญิงพิชญา  ขาวสะอาด
17. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กำยาน
18. เด็กหญิงวรรณธิดา  แสนดำรง
19. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ฤทัยโสภา
20. เด็กหญิงศรัญญา  สมวรรณ์
21. เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิ์แพทย์
22. เด็กหญิงสรัลรัตน์  บุญทน
23. เด็กหญิงสิริกาญจน์  น้ำหล่าย
24. เด็กหญิงอภิชญา  เนื่องสนธิ
25. เด็กหญิงอรุโณทัย  คำเหลือง
26. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ยะปู่
27. เด็กหญิงเพชรลดา  ชูชาติ
28. เด็กหญิงเอกนรินทร์  อิ่มใจ
29. เด็กหญิงโยธิตา  กรุงศรี
30. เด็กหญิงไปรดา  วังคะออม
 
1. นางสาวกรรณิกา  สุวรรณทะ
2. นางสาวทิพย์พาพร  จันทรใจวงศ์
3. นายธานี  แก้วแกมเกตุ
4. นายชิษณุ  สมบูรณ์
5. นางกุลณัฐ  เตปินตา
6. นางจีราพร  วุฒิการณ์
7. นางสาวพรศรี  กองโกย
8. นางสาวเสาวณิต  แสงสุพรรณ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. เด็กหญิงกชกร  เป็งอ้าย
2. เด็กหญิงกฤติยา  ใจปิน
3. เด็กชายคเณศร์  สิงห์คา
4. เด็กชายชโนดม  สินธุวงศ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมาภิ
6. เด็กหญิงตีรณา  กาศสกุล
7. เด็กหญิงนิภารัตน์  ชุ่มมงคล
8. เด็กหญิงมนลดา  กันทะวงค์
9. เด็กชายวชิรวิชญ์  คำเฮือน
10. เด็กชายสิทธิพงษ์  เสือเพชร
 
1. นางดารี  ร้อนเร็ว
2. นางสุขุมาลย์  ชาญกล้า
3. นางกาญจนา  เครือไทย
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. เด็กหญิงกนกพร  วงศ์เปิบ
2. เด็กหญิงจีรณา  กันคำ
3. เด็กชายธนกฤต  วงศ์เมือง
4. เด็กชายปุญญพัฒน์  ปินนะ
5. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ปิงผล
6. เด็กชายพิทวัส  งามใส
7. เด็กหญิงวรัทยา  สะปู
8. เด็กชายสุทธิภัทร  กาศสกุล
9. เด็กชายอนุภัทร  ส่งบุญ
10. นางสาวเกวลี  ใจกาศ
 
1. นางดารี  ร้อนเร็ว
2. นางสุขุมาลย์  ชาญกล้า
3. นางกาญจนา  เครือไทย
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 82.4 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สง่างาม
2. เด็กหญิงจิรัญญา  จินดามณี
3. เด็กหญิงชนกานศ์  เทพยศ
4. เด็กหญิงธัญชนก  ขึมจันทร์
5. เด็กหญิงฟ้าพราว  จันทร์กระจ่าง
6. เด็กหญิงภิมลฑากร  ยอดสอน
7. เด็กหญิงรัชดาพร  สว่างแผ้ว
8. เด็กหญิงวรรณรดา  อินทรสัตยพงษ์
 
1. นางสุภัทรา  ศรีระวัตร
2. นางราตรี  เตียวสุวรรณ
3. นางสาวศรัณย์รักษ์  ศิลานุรักษ์
4. นางสาวสุภาพร  ดอนจักร์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงกชกร  สมทุ่ง
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์  อยู่คำ
3. เด็กหญิงณิชา  สว่างอารมณ์
4. เด็กหญิงธัดดาวรรณ  ดีอิ่นคำ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินทวงศ์
6. เด็กหญิงวรรณิดา  สายไหม
 
1. นางเกษร  สวัยษร
2. นายธีระพงษ์  ลัดดา
3. นายนิคม  อ่อนศรี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 78.4 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงกฤษฎิ์ติวรรณ  กาบทุม
2. เด็กหญิงกัญญาวี  ใจมูล
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  สำเภาไทย
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  อุปนันไชย
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปินใจ
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชมภูมิ่ง
7. เด็กหญิงพุทธิดากร  อินจันทร์
8. เด็กหญิงภูริชญา  มะโนเมือง
9. เด็กหญิงวชิรธิดา  อุปกิจ
10. เด็กหญิงอัจฉรา  ดวงใจ
11. เด็กหญิงอาภัสรา  ฝั้นนา
12. เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวอิ่น
 
1. นางสาวจิราภรณ์  จิตต์มณีธรรม
2. นางสุภาพ  ฟองจันทร์
3. นางสาววลัยลักษณ์  ร่องพืช
4. นางกรวรรณ  กาบทุม
5. นางอรอนงค์  มะโนเมือง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง 14 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงมณีทิพย์เทวา  ยวงใจ
 
1. นางธิดารัตน์  โชติกยานนท์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73.2 เงิน 27 โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  สินธุ์เทาว์
 
1. Mr.Kristine  B.Sitchon
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรชดา   พรินทรากุล
 
1. นางเด่นนภา   แหวนทอง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรรณปพร   ดอกแก้ว
 
1. นางสาวพัทธ์ธิดา  จาเลิศ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 5 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชุติภา  เทพา
 
1. นางสาวณัฎฐ์ณิชา  ชัยนนถี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรัตน์
 
1. นางสาวนฤมล   กันทะหงษ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  ถุงสุวรรณ
 
1. นางสาวฐานิตา  มั่นเหมาะ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 69.49 ทองแดง 22 โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กชายปวเรศ  จงจิรัฐิติกาล
2. เด็กหญิงวรีรัตน์  ดวงเกษม
 
1. MissSi Lin  Zheng
2. นางสาวเกสร  สามมา
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 70.56 เงิน 35 โรงเรียนเจริญศิลป์ 1. เด็กชายกัญจน์  ลิ้มสมุทรเพชร
2. เด็กหญิงสุภาสินี  เหล่ารัดเดชา
 
1. นางสุภัค  บัวนาค
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.97 ทอง 28 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 1. เด็กชายทองธนา  พรทิพย์
2. เด็กชายธีระพงษ์  วงค์ตะวัน
3. เด็กหญิงพรไพลิน  ปะทะนมปีย์
4. เด็กชายรัตนพล  ธงหก
5. เด็กหญิงวริยา  วันมหาใจ
6. เด็กหญิงวริศรา  วันมหาใจ
 
1. นางอนงวรรณ  เชียงวงค์
2. นายณัฏฐ์ธฌานนท์  ข้ามสาม
3. นายศรีพจน์  เชียงวงค์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังหงส์ 1. เด็กหญิงธีรดา  เทิดพุทธคุณ
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  คำทิพย์
3. เด็กชายนราวิชญ์  อินโองการ
4. เด็กชายสุภวัฒน์  หงษ์สิบสอง
5. เด็กชายอรรถวุฒิ  พรรณาผิว
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หล่ายเจ็ด
 
1. นายศรีพจน์  เชียงวงค์
2. นางอนงวรรณ  เชียงวงค์
3. นายณัฏฐ์ธฌานนท์  ข้ามสาม
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 73 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  วงค์ตุ้ย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญสิทธิ์
3. เด็กชายกิตติภพ  ร่องฉาย
4. เด็กหญิงขวัญทิพย์  บุญทิพย์
5. เด็กหญิงณิชา  ยะอิต๊ะ
6. เด็กชายพรนพคุณ  สุธรรม
7. เด็กชายพีรภัทร  ภักดีจิตร
8. เด็กหญิงภัทราวดี  สะเอียบคง
9. เด็กหญิงลออรัตน์  มังกรณ์
10. เด็กหญิงวิมลสิริ  ยะอิต๊ะ
 
1. นายกิตตินันท์  ศรียงค์
2. นางเมนัสนันท์  แก้วปาเฟือย
3. นางเพ็ญศรี  พลพงษ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงชนาภา  แซ่จาง
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แซ่ท้าว
3. เด็กหญิงสิรินดา  แซ่ย่าง
 
1. นางศรีวรรณ  รอดนิล
2. นางสาวพรสุดา  เห็มบาชัย
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงนงนภัส  แซ่จาง
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ท้าวปฐมพร
3. เด็กหญิงอังคณา  แซ่ย่าง
 
1. นางศรีวรรณ  รอดนิล
2. นางสาวพรสุดา  เห็มบาชัย
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 67.24 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุดา  ม้าแก้ว
2. เด็กหญิงวณิชชา  เที่ยงดี
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ปาโผ
 
1. นายอดิพงษ์  กันหมุด
2. นางสาวธิติพร  มณีแดง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 72 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายกันตพงศ์  ภิญโญ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีมูล
 
1. นายกิตต์พิทักษ์  คำปัญจะ
2. นางกรวรรณ  กาบทุม
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กชายญาณกร   จินามา
2. เด็กหญิงอริศรา   ถุงเงิน
 
1. นางสาววราภรณ์  วรินทร์
2. นายจำรัส  จันภิรมย์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงสุชานาถ   สุวรรณพัฒน์
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์   ถุงเงิน
 
1. นางสาววราภรณ์  วรินทร์
2. นางสาวเกศินี  ธรรมโม
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายคชภัด  เรืองวราชิต
2. เด็กชายธนภัทร  กาวิละ
 
1. นายดีลาภ  ปราบสงบ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัชธนกฤช  ธนะลภัสโชค
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงปภัสสร  แสงทิพย์
2. เด็กหญิงพิมลดา  คำปวง
 
1. นายธีรวัฒน์  คำปิง
2. นางสาวณิศาชญา  ขันทะบุตร
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 17 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  ศรีเจ้า
2. เด็กชายบุญชวริสมิ์  อิ่นศิริ
 
1. นางกาญจนา  หลิมภาพันธุ์
2. นางสาวนุจรี  ประพรง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว 1. เด็กหญิงลลิตา   วรรณสมพร
2. เด็กชายสุริยพร   พรมนันท์
 
1. นางสาววราภรณ์  วรินทร์
2. นางสาวนุจรี  อองกุลนะ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ศีลธรรม
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  มูลมา
 
1. นางสาวขวัญเรือน  สุวรรสุข
2. นางภิญญาพัชน์  นันตา
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 1. เด็กหญิงจิรประภา  แสงแก้ว
2. เด็กชายสิรธีร์  ใจยาว
 
1. นายธราพงศ์   พุฒิพุทธ
2. นายสุธี  พาทีทิน
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กชายณัฐธนานนท์  ไชยวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐนิกา  เวียงอินทร์
 
1. นางสาวณัฐสุดา  ฟุ่นเต่ย
2. นายชูชัย  ปาคา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  สวรรณราช
2. เด็กหญิงสรัลชนา  แสงแก้ว
 
1. นายสุธี  พาทีทิน
2. นายณัฐดน  ขัติสะ
 
138 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.3 ทอง 9 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. นางสาวจินตนา  ปาโผ
2. นางสาวณัฐธิดา  ดวงสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุมนฑา  ทะอุด
 
1. นายณัฐนนท์  ภู่แดง
2. นางสาวปราณี  หมื่นประเสริฐ
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายพุฒินาท  มะโนฝาง
2. เด็กชายมินธาดา  คลองตะเคียน
3. เด็กชายวรเดช  เล่ห์กล
 
1. นายดีลาภ  ปราบสงบ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัชธนกฤช  ธนะลภัสโชค
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายธนธรณ์  ชาวสอง
2. เด็กชายนภราช  โตพันธ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  สร้อยศักดิ์
 
1. นายดีลาภ  ปราบสงบ
2. นายกิตติพงษ์  หมอป่า
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายวัชรชัย  สรรพช่าง
2. เด็กชายเศรษฐพงค์  ศรีผ่อง
3. เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์แดง
 
1. นายดีลาภ  ปราบสงบ
2. นายกิตติพงษ์  หมอป่า
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายคุณนิธิ  แก้วทะนะ
2. เด็กชายจักรกฤติ์  บัวแดง
3. เด็กชายสันติ  คำปา
 
1. นายธราพงศ์  พุฒิพุทธ
2. นางสาวกนกพร  ใจไหว
 
143 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฏร์วิทยา) 1. เด็กชายชยานันท์  ตั้งพิทยเวทย์
2. เด็กชายชินกฤช  ราชกิจ
3. เด็กชายพุฒินันท์  มะโนฝาง
 
1. นายดีลาภ  ปราบสงบ
2. นางสาวกมลวรรณ  พันธุเวช
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 1. เด็กชายชินกฤต  ยารเดช
2. เด็กชายธราดล  รถขวา
3. เด็กชายพีรพล  วรรณุวาศ
 
1. นายสานิต  วังลึก
2. นายสมบูรณ์  ปะละใจ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 1. นายตฤณ  จันแดง
2. นายธนากร  สะเอียบคง
3. นายอัษฎาวุธ  พุทธา
 
1. นายอภิชาติ  รตจีน
2. นางสาววิชชุลดา  กรุงศรี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ 1. เด็กหญิงประภัทสราพันธ์   นันทะชัย
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    เหมืองทอง
3. เด็กหญิงพีรภา  ไสสอน
 
1. นางอมรรัตน์  คำน้ำปาด
2. นางสาวไอรดา  มหิงษา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 30 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายชลธิศ  ใจคลัง
2. เด็กหญิงชโลทร  เรือนปัน
3. เด็กหญิงอุไรพร  จันทร์ฉาย
 
1. นางปิยนุช  ชุ่มเย็น
2. นางบุญยง  คำตั๋น
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 86.4 ทอง 25 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 1. เด็กหญิงกรกนก   โฮ้งจิก
2. เด็กชายกัณณวัฒน์   ม่วงหวาน
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   ปิยะ
4. เด็กชายศิริโชค   เชียงเนาว์
5. เด็กชายอธิษฐาน   ศรีอุดมพงษ์
6. เด็กชายโสภณวิชญ์   หมายดี
 
1. นางสาวชนิดาภา  อินกัน
2. นางฉัตรชนันทร์  ถุงคำ
3. นายพัลลภ  หม้อกรอง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใจหวาน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีตนชัย
3. เด็กหญิงชลธิชา  ใจคลัง
4. เด็กหญิงปรีญาพร  คำปา
5. เด็กหญิงหัสยา  พัฒนาพฤกษา
6. เด็กหญิงอัยยารัตน์  รุ่งอุทัย
 
1. นางนงลักษณ์  วรรณเศียร
2. นางปิยนุช  ชุ่มเย็น
3. นางบุญยง  คำตั๋น
 
150 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ตรูหม่อง
2. เด็กหญิงธัญชนก  แก้วฟู
3. เด็กหญิงพิมพิกา  เสาร์อินทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  เทพริยา
2. นางจินดา  ทองภักดี
 
151 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 33 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธนพร  เกิดสิน
2. เด็กหญิงธัฏภรณ์  ใช้ประทุม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ริกันต์
 
1. นายณัฐนนท์  ภู่แดง
2. นางอรุณี  พันธ์กสิกรรม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. เด็กหญิงชลริษา  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  วงศ์เมือง
3. เด็กชายบูรพา  เย็นจิตร
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกลอยใจ  หงษ์ร่อน
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. เด็กชายรชตะ  สิงห์คา
2. นางสาวสรินยา  แก้ววิเศษ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ชุ่มอินถา
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นายณัฐพงศ์  ถิ่นจันทร์
 
154 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงธัญสุดา  กาศสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปิ่นมณี   ไทยกล้า
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ปลื้มโชค
 
1. นางสาววาสนา  กาสาร
2. นางพิมพ์ชนก  สิงห์ซอม
 
155 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิง ณัฐฑริกา    อินติ๊บ
2. เด็กหญิงชิดชนก  เพชรแกมแก้ว
3. เด็กหญิงรัฐพร   อินต๊ะจักร์
 
1. นางกรรณิการ์  แสนทวีสุข
2. นางสาวชนัญชิดา  กาสิชัย
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.2 ทอง 36 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปวิชญา  แก้วกัน
2. เด็กหญิงพรลดา  เสาร์แดน
3. เด็กหญิงวรรณกร  ซาวสืบ
 
1. นางจินตนา  อินทปัญโญ
2. นางสาวจันทิมา  ปรากฏวงษ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 75 เงิน 38 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงรฐวรรณ  เถาว์ราม
2. เด็กชายวีรชล  ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอรดี  ยั่งยืนทวี
 
1. นางสาวเกษรินทร์  อินทสุต
2. นางจินตนา  อินทปัญโญ
 
158 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายกลวัชร  ป้องพา
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อ้อมแอ้ม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สองสีซ้าย
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ปัญญาใจ
2. นางสาวอรลักษณา  ทิพย์รักษ์
 
159 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 72 เงิน 27 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จิตพยัคฆ์
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ทะวิชัย
3. เด็กหญิงสรัลพร  ปันฟอง
 
1. นางทัศนีย์  ต่างประโคน
2. นางพรพิมล  ใจยิ้ม
 
160 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.4 เงิน 25 โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ขอนพิกุล
 
1. นางภัสสร  อิกาเสน
 
161 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรงสืบวัฒนกุล
 
1. นางสังวาลย์  ท้าววรรณชาติ
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน 1. เด็กชายคนานนท์  ทับขาว
 
1. นางสาวธันยนันท์  สกุลโรจนรัตน์
 
163 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงกัลยกร  สยิ่งแก้ว
 
1. นางภัสสร  อิกาเสน
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78.2 เงิน 7 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 1. เด็กหญิงจิราพันธ  ศรีโย
2. เด็กชายณัฐชนน  ใจพรม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  โขมพัฒน์
 
1. นางศศิวรรณ  แสงทวี
2. นายธีระ  เพาะเจาะ
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่แรม 1. เด็กหญิงกรรวี  แซ่ท้าว
2. นางสาวชนกานต์  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงอรณา  แซ่ย่าง
 
1. นางสังวาลย์  ท้าววรรณชาติ
2. นางสาววิภาวรรณ  ศรียงค์
 
166 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69.2 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดต้นไคร้ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ธิมายอม
2. เด็กหญิงเปรมวดี  รัตนสุวรรณกุล
 
1. นายณัฐพงษ์  ปัญญาหาญ
2. นางกมลวรรณ  วงศารัตนโชค
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน 22 โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 1. เด็กชายปฏิภาณ  คำยวง
 
1. นางสาวชลธิชา  ตุ้ยดา
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ศิริบุญยรัตนกุล
 
1. นางศิริลักษณ์  หมอนเขื่อน
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายปริวิทธ์  แก้วสุข
 
1. นางสาวลัคกี้  ธงชัย
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินพันธ์
 
1. นางศิริพร  ยอดจันทร์
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. นายรัชชานนท์  บุญมาภิ
 
1. นางโสภิต  เกื้อหนุน
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายชยุตพงศ์  แก้วมนตรี
 
1. นางชนิดาภา  คำปัญจะ
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.8 เงิน 22 โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์ฉ่อง
 
1. นางนงคราญ  จิตเพียร
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.2 ทอง 10 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายอภิเดช  นาธิกา
 
1. นางดรุณี  เอกจิตร
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  เจนนะ
 
1. นายเอื้ออังกูร  ศิริเสฏฐ์กุล
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.4 เงิน 35 โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ไม้จันทร์
 
1. นายชวลิต  กันธะเดช
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 35 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 1. เด็กหญิงแพรไหม  ฟักทิม
 
1. นางรัตน์ติพร  ศิริมาตย์
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78 เงิน 10 โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1. เด็กชายฐิติปกรณ์  ฐิตะภัทรพงศ์
 
1. นางศิรัสพิมญชุ์  ฐิตะภัทรพงศ์
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงจารวี  คำมีสว่าง
2. เด็กหญิงจิราภา  คำเมือง
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ขันทะรักษ์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สายนันไชย
5. เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  เงินชุ่ม
6. เด็กชายอภินันท์  ขันเงิน
7. เด็กหญิงเมษา  ทองจริง
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ร่องพืช
2. นางสาวจิราภรณ์  จิตต์มณีธรรม
3. นายกิตต์พิทักษ์  คำปัญจะ
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กหญิงกุลจิรา   คำลือ
2. เด็กชายจิตรภานุ    พรมวัง
3. เด็กชายภูริภัทร   เข็ดขาม
 
1. นางสาวนิตยา  จิตพยัค
2. นางสาวญาณภา  โสภารัตนากูล
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 28 โรงเรียนบ้านร่องฟอง 1. เด็กหญิงณัฐกมล   แซ่โคว้
2. เด็กหญิงพัชรศรี   มาอุ่น
3. เด็กชายภัคพล   สุวรรณวิชัย
 
1. นางสาวบงกช  สุถาวร
2. นายพัลลภ  หม้อกรอง
 
182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.2 ทอง 36 โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายจักริน  อยู่สุข
2. เด็กชายปฎิภาณ  แก้วสุข
3. เด็กชายอัษฏาวุธ  สะเอียบคง
 
1. นายกมล  กุมภวรรณ
2. นายพิษณุวัฒน์  เสาร์แดน
 
183 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1. เด็กชายจิรพงศ์  แจ่มจันทร์หาญ
2. เด็กชายชัยยา  ยศเกษ
3. เด็กชายนพรุจ  ทองคำ
 
1. นางสาวปุณิกา  ใจยวน
2. นายพลวัฒน์  คะมะณี
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 1. เด็กหญิงจิตรานุช  ปุกมะ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  หนองน้ำติ๊บ
3. เด็กชายไชยธรณ  บุญเรือง
 
1. นางสาวนุชนาฏ  สติมั่น
2. นางสาวลัดดาวัลย์  แซ่จาง
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กำธร
2. เด็กหญิงวรินทร์  วงศ์ยะ
 
1. นางสาวฉัตรธนา  ร้อนเร็ว
2. นายดุลปุริน  คลี่ใบ
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63.2 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม 1. เด็กชายจีรวัฒน์  เข็มทอง
2. เด็กชายณัชพล  ทะนันชัย
 
1. นายมานิตย์  ธีระวงศ์นันท์
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนเเม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สมทรา
2. เด็กหญิงอมราลักษณ์  ทะนันชัย
 
1. นายวิสุทธิ์  พิทยากิต
2. นางสุภารัตน์  แสนปัญญา
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ริพล
2. เด็กหญิงลัทธวรรณ  คำเฮือน
3. เด็กหญิงเอกธิดา  เถระ
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกลอยใจ  หงษ์ร่อน
 
189 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. เด็กหญิงกวินธิดา  โนกันต์
2. เด็กชายดลฤทธิ์  มาหน้อย
3. เด็กชายภูรินท์  ใจดี
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกลอยใจ  หงษ์ร่อน