สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แพร่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงลักษณารีย์   เสาประโคน
 
1. นางพิศมัย  ปานเทศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อู่เงิน
 
1. นางวิไลวรรณ  เสนาธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 19 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงวริศรา  โชติสันเทียะ
 
1. นางสาววันวิภา  แก้วบุญศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงกานต์ณิชา  งามทรง
 
1. นางเยาวเรศ  โสภารัตนกูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 31 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยวรรณจินดา
 
1. นางสาวพิกุล  พิณนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  วรรณทะนะ
 
1. นายสุริยา  ยาวิปา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80.4 ทอง 30 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจุฑามณี  กันจัน
 
1. นางพรมาลี  เดือนดาว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 28 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงเรวดี  ใจบุตร
 
1. นายสุริยา  ยาวิปา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านนาพูน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สาโสภา
 
1. นางวรัญพร   ตาสาย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 1. เด็กชายธีรภัทร   ดูแก้ว
 
1. นางบุหงา   เผ่าฉาน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 42.9 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กหญิงบุษบามินตรา  ปัญญาไว
 
1. นางกัลยา  คำก๋อง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 59.7 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจีรพร   โค้ปัน
2. เด็กหญิงณิชานาฎ   นุคำ
3. เด็กหญิงพีรดา   จุ้ยฤทธิ์
 
1. นางสาวจุมพิตา  เวียงทอง
2. นางมาลัย  แนวจิตร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ฝั้นแบน
2. เด็กหญิงสโรชา  จานุวี
 
1. นางณัฐภรณ์  สุทธนะ
2. นางปวีณา  วงศ์กัณหา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  พูคุ้ม
2. เด็กหญิงสิตานัน  ผัดหล้า
 
1. นางประดับ  สำลี
2. นางสาวศิรัรัตน์  สุวรรณ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงชลธิชา  คะชา
2. เด็กชายอัศม์เดช  ศรีการะเกตุ
 
1. นางสาวมยุรีรัตน์  ปัญญาไว
2. นางพนัชกร   วงชัย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กชายชนสิษฎ์  การินตา
2. เด็กหญิงปลื้มกมล  กัลปพฤกษ์
 
1. นางสาวเกศรินทร์  เวียงจันทร์
2. นางวราภรณ์  แสนอินทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 71 เงิน 5 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กชายเตชภณ  พอสม
 
1. นางสาววาลิณี  สุกิน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงจีราพร  กองโกย
 
1. นายเอกลักษณ์  ขัติบุญ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงญานกร  รัตนรักษ์
 
1. นางสาววิไลพรรณ  หล้าบุญมา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 37 โรงเรียนบ้านสลก 1. เด็กชายนิธิกร  พึ่งประโคน
2. เด็กชายปรัญชัย  อนาวรรณ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  หมุดปัน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ชุมภูหมุด
2. นางเมธินี  ไชยเววา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงทิชากร  ชมเปราะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวนดอก
3. เด็กหญิงสุชาดา  กวาวสิบ
 
1. นางรุ่งนภา  เวียงวี
2. นางกัลยา  คนเที่ยง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 71 เงิน 34 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  จันเต็ม
2. เด็กหญิงทิฐิรัตต์  ติ๊บอุด
3. เด็กหญิงธิวาภรณ์   ทองจุล
 
1. นางสาวศิริพร  ยานการ
2. นางสาววิกัลยา  แก้วเกิด
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมจินดา
2. เด็กชายนิติธาดา  ยุสภา
3. เด็กชายไชยวุฒิ  ธิฟู
 
1. นายนรินทร์  ปัญญานิลพันธุ์
2. นางเข็มทอง  จิณะไชย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสลก 1. เด็กหญิงชลนิภา  งามผัด
2. เด็กหญิงเมษา  แก้วฟู
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ชุมภูหมุด
2. นางสาวกชพร  มะโนสอน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านแม่แปง 1. เด็กหญิงชนิตา   ชุ่มสา
2. เด็กชายวัชรพงศ์   หาป้อง
 
1. นางสาวนราทิพย์   สายแปง
2. นางสาวธนัชพร   ตันมา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านน้ำแรม 1. เด็กชายทินภัทร  ปะวะศรี
 
1. นางสาวณัฐวดี  จันทร์ชมภู
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กชายกิตตินันท์  ปรีชา
 
1. นางณปภัช  อุนจะนำ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 77.49 เงิน 26 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงมุทิตา  ชมชื่น
2. เด็กหญิงศศิวิมล  กำปนาด
 
1. นางวราพร  กลไกร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.27 เงิน 20 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. นายกาย  แสนแพร่
2. นายธีรภัทร  ชิวหะ
 
1. นายปิยพัทธ์  แดงพัด
2. นางณปภัช  อุนจะนำ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 49.65 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิรติกา  มูลสุข
 
1. นางสาววราพรรณ  ปัญญานันท์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงอรณิชา  ใจดำ
 
1. นางสาววิไลพรรณ  หล้าบุญมา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บำรุงศิลป์
2. เด็กหญิงฉวีวรรณ  กรักกระโทก
3. เด็กหญิงสุภชา  อุบลกิจ
 
1. นางสาววาสนา  ไชยชมภู
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านนาพูน 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   จีทา
2. เด็กชายนวพล  ชัยแก้ว
3. นางสาวสุวาฬี  มูลฤทธิ์
 
1. นางสาวนพรัตน์   ศักลอ
2. นางหทัยชนก  เทพวีระพงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 73.6 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  สีเทา
2. เด็กหญิงวริศรา  สีใจ
3. เด็กหญิงอนันตญา  นามวงค์
 
1. นางชวนพิศ   เจริญชัย
2. นางบุษบา   เพิ่มขึ้น
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  นันต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำดี
3. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  มิ่งเมืองวัฒน
 
1. นางสาวมนทิรา  เปียงบุญทา
2. นางสาวพัทยา  บุญมาก
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 22 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงทิพธัญญา  ศรีดี
3. เด็กชายภิวัฒิ  ขนทอง
 
1. นางสาวรัตนา  ฟูทำ
2. นางสาววรรณา   แผลงศร
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  หมู่แก้ว
2. เด็กหญิงเกศณี  สุขหลอ
3. เด็กหญิงเบญจพร  คนหลัก
 
1. นางสาวชญานันท์  สดสวย
2. นางสาววารุณี  อุตสัง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 79.8 เงิน 29 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กชายธนดล  พรรณา
2. เด็กชายปฏิภาณ  สีเสวก
3. เด็กหญิงพัชรภรณ์  พรมเสน
 
1. นายนครินทร์  รบชนะภัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงจิรประภา  บุตรใจ
2. นางสาวชนัญชิดา  องอาจ
3. เด็กหญิงเยาวภรณ์  เสนาธรรม
 
1. นายประณพ  สุจิรังกุล
2. นางสาวพุทธพร  สารจินดาพงศ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65.6 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง 1. เด็กหญิงจีรนันท์   เตชนันท์
2. เด็กหญิงณัฏณิชา   ปานจักร
 
1. นางสาวสุภาวดี   แก้วฟู
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. นายกิตติพงษ์  หาติ๊บ
2. นายเด่นภูมิ  ทาคำ
 
1. นางสาวสุพิชชา  แก้วมา
2. นายประจวบ  ปิงใจ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 56.74 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กชายวรากร  ใจเปี้ย
2. เด็กชายวีรชิต  ใจเปี้ย
 
1. นายไพโรจน์   สุยะสา
2. นางสาวกุลณา  ครูขจร
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 71.63 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ 1. เด็กชายธนกฤต   ประทิศ
2. เด็กชายเด็กชายจรูญศักดิ์   มั่นปาน
 
1. นายมนัส  ทองอินทร์
2. นางจำลอง  เกาะกลาง
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่หลู้ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำก้อน
2. เด็กชายณัฐพล  ปุกคำ
 
1. นางสาวพัชรีวรรณ  อินสองใจ
2. นางสาวสุนิษา  กาติ๊บ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 30.61 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. นายภาณุพงศ์  ยินดี
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  จำได้
 
1. นายประณพ  สุจิรังกุล
2. นางสาวยุวเรศ  งามทรง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 37.31 เข้าร่วม 30 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. นายอครพล  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  กันทะม่อย
 
1. นายจักรี  เรือนคำ
2. นายวีรพล  ทองเตี่ยง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 40 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงทิพรดา  พิศไทย
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   จัทร์ส่อง
3. เด็กหญิงวริศรา  ถนอม
4. เด็กหญิงสุทธิมนต์  ช้างดำ
5. เด็กหญิงอริญชญา  เหรียญทอง
 
1. นางนวรัตน์  จิตบุณยเกษม
2. นายสมโภช  สุขทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 1. เด็กหญิงกัญจนพร   ปิงหา
2. เด็กหญิงดรัลรัตน์  สายมัญ
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   ตาเปี้ย
4. เด็กหญิงปิยาพัชร    นันทวงค์
5. เด็กหญิงศุภิสรา   ขันธ์แก้ว
 
1. นางมัทนา   แก้วรัตม์
2. นางบุหงา   เผ่าฉาน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  จำได้
2. เด็กหญิงรัตติกาล  แก้วมา
3. เด็กหญิงวัชชิราภรณ์  กาศสกุล
4. เด็กหญิงศิริกุล  เทียนทอง
5. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวสุทิน  มิ่งขวัญ
2. นางสาวพุทธพร  สารจินดาพงศ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 73 เงิน 27 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ฟูน้อย
2. เด็กชายณัฐฐศรันณ์  วรรณุเสน
3. เด็กหญิงธนัชพร  กอบกำ
4. เด็กชายอภินันท์  ใจเมา
5. เด็กหญิงอาทิตยาพร  ไชยราช
 
1. นางสาวจตุภัทร  ใจกลม
2. นางทิมธิดา  บุญมาก
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงชลิตา  กาศสกุล
2. เด็กหญิงปิยธิดา  นิลโท
3. เด็กหญิงวรรณิิสา  เศวกพันธ์
4. เด็กหญิงศศิวิมล  หมื่นอาสา
5. เด็กชายอานัส  มามีสา
 
1. นางวาสนา  จินดาสุทธิ์
2. นางแสงเดือน  สั่งสอน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงน้ำค้าง  ชายคำ
2. เด็กหญิงปริชาติ  ศรวงศ์
3. เด็กหญิงปาริตา  กันทะเขียว
4. เด็กหญิงภัทรพรรณ  บุริจันทร์
5. เด็กหญิงวศินี  ปัญญาสา
 
1. นางวิภาวรรณ  ฝั้นเครือ
2. นางสาวพิกุล  ไชยบุญเรือง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 74.8 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  ศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงณิชภรสุรางค์  ชนะแสน
3. เด็กหญิงรดา  สิงห์แก้ว
4. เด็กหญิงรัตชนก  ปัญญาดี
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  จิตประเสริฐ
 
1. นายกษรัช  ปุญชพิศาล
2. นางสาวรัชดา  ยะตื้อ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.8 เงิน 22 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. นายฐิติวุฒิ  มะนุ่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสร้อย
3. นางสาวธิดารัตน์  สุระพรรณ
4. นายสุภกิณห์  ศรีวิชัย
5. นางสาวอนัญญา  ชื่นสมบัติ
 
1. นางสาวศิริพร  พริบไหว
2. นางสาวฐิติมา  ไชยเลิศ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ลุงจา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ว.ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศาสตราทรัพย์
4. เด็กชายฐิติวัฒน์  ต๊ะสา
5. เด็กหญิงตวงรัตน์  ยอดเมฆาวงศ์
6. เด็กชายธนภูมิ  ธูปหอม
7. เด็กชายนิรุตม์  แก้วปัญญา
8. เด็กชายภูบดินทร์  วงศ์แก้ว
9. เด็กชายลิขิต  พลเยี่ยม
10. เด็กชายวรเมธ  เฮงษฎีกุล
11. เด็กชายวรเมธ  ลุงหิง
12. เด็กหญิงศิริอรุณ  สมเอ้ย
13. เด็กชายสฤษฏ์เกียรติ  เทพปัน
14. เด็กชายสิรวิชญ์  ตันผัด
15. เด็กหญิงสุพัตรา  กันทะหล้า
16. เด็กชายอนุรักษ์  แก้วคำ
17. เด็กชายอภิชาติ  แก้วบังวัน
18. เด็กหญิงอรวรา  สุระบัตร
19. เด็กหญิงเจตศุภา  อินตานำ
20. เด็กชายไชยวัฒน์  นาคจ้อย
 
1. นายประยูร  พอจิต
2. นางวราพร  ไชยเขียว
3. นายสวัสดิ์  อินทร์ต๊ะวิชัย
4. นายณัฐพล  ใจตำมา
5. นางธัญนันท์   เทียนทอง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.6 ทอง 9 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงศิวัตรา  สายสาหร่าย
 
1. นางสาวนงคราญ  พุ่มศรีอินทร์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.5 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ขัดแสนจักร์
 
1. นายอโณทัย  ยอดดี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาพูน 1. นางสาววัชราภรณ์  เนตรนำ
 
1. นางสาวณัฏฐธิดา  เทียนทอง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 26 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงยศวดี  พวงทอง
2. เด็กชายอิทธิพงศ์  สีแสด
 
1. นางสาวปวิตรา  ไชยขันแก้ว
2. นายณัฐวรรธน์  โชติกะชีวิน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศกร  แสงงาม
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ทิพย์รักษ์
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  กันเดช
2. นางเพ็ญพัชร  ชัยลอม
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. นางสาวชนิตรา  เป็งสวนปรุง
2. เด็กชายบริวัตร  มะนุ่น
 
1. นายณัฐวรรธน์  โชติกะชีวิน
2. นางสาวพณณกร  โสภา
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 60 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชลธิชา   มะลิลา
2. เด็กหญิงปฎิมาพร   สิงห์บุตร
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สุขจิน
4. เด็กหญิงพิชญ์สินี   ขันตา
5. เด็กหญิงยุรฉัตร   แก้วลือ
6. เด็กหญิงรพีพรรณ  วันสาย
7. เด็กหญิงวรพรรณ   จันซอ
8. เด็กหญิงวริญญารักษ์   เป็กษา
9. เด็กหญิงวริยา   แพไธสง
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เชียงปั๋น
 
1. นางอภิญญา   วงค์เรือน
2. นางจีรนัย  เกิ้งบุรี
3. นางสาววราพรรณ  ปัญญานันท์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.4 ทอง 35 โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  เขียวคราม
2. เด็กหญิงคณภรณ์  วงศ์มณี
3. เด็กชายฉัตรมงคล  เนื่องยางศรี
4. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  ชักโยง
5. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีระพันธ์
6. เด็กชายนพกร  ชุ่มเชิง
7. เด็กชายนันทพัฒน์  เลิศสุวิมล
8. เด็กชายบุญญฤทธิ์  โชติชื่น
9. เด็กหญิงปาลิตา  ขีดสร้อย
10. เด็กหญิงอังคณา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดของ
2. นางสาวจรรยารัตน์  เขาปัง
3. นางเยาวลักษณ์  มากมาย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 76 เงิน 14 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงลักษิกา  เหรียญทอง
 
1. นางรชาภา  อุมารังษี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงมัณฑิตา   บุตรจันทร์
 
1. นางนาตยา  วัฒนนิธิกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ   เทพจันทร์
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 24 โรงเรียนระเบียบพิทยา 1. เด็กหญิงณิชา  จอมหล้า
 
1. นายวันดี  กิติศรีวรพันธุ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 9 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  อรุณทิพย์ไพฑูรย์
 
1. นายบำรุง  บุตรเสน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. นางสาวปภาวรินท์  นิกุลไพรวัลย์
 
1. นางวันนิภา  กิติ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงสิริวัณ   ยมทัศน์
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ   ปัญญากอง
 
1. นายธนเทพ  รักปลื้ม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 11 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงรจนา  เชียงภา
2. เด็กหญิงวรกานต์  ข้ามเขา
 
1. นางสุกัญญา  ฉลวย
2. นางอำพร  มั่นกันนาน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญยืน
2. เด็กหญิงพราวพุทธ  อ่องละออ
 
1. นางอำพร  มั่นกันนาน
2. นางศรีนวล  คำฝอย
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  กองก่อ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จับทอง
 
1. นางศิริกุล  ชุมภูขอด
2. นางสุพรรษา  ยาสมุด
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 25 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   ได้พร้อม
 
1. นายปิยะวัฒน์  วงศ์ทนะ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 4 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงฐิตติญา  น้ำจันทร์
2. เด็กหญิงนภาภิรมย์  บุญเตี้ย
3. เด็กหญิงนภาภิรัตน์  บุญเตี้ย
 
1. นางสุกัญญา  ฉลวย
2. นางสาวลำจวน  บุญประเสริฐ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงธัญชนก  เด่นดวงดี
2. เด็กหญิงธัญชนก  น้อยม่วง
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สายยาว
 
1. นางสุกัญญา  ฉลวย
2. นางพิศมัย  ปานเทศ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กชายณภัทร   บัวหอม
2. เด็กชายดวงเฉลิม   เหมยลิน
3. เด็กหญิงอริสา   ตาจา
 
1. นางสาวดวงนภา  สายสินธุ์
2. นางพัชรีกร  บุญชุม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.32 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายโดมินิค  ลินสเบาเออร์
 
1. นายอชิระ  ก๋าติ๊บ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายเกรียงไกร  บุญสุข
 
1. นายอชิระ  ก๋าติ๊บ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 79.5 เงิน 15 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ขุนทอง
 
1. นางเบญจภรณ์  ชมเชย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวรัทยา  สิงห์ทอง
 
1. นางเนตรนรินทร์  อุ่นอารมย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กชายภูดิศ  จากน่าน
 
1. นายอชิระ  ก๋าติ๊บ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายภูริภัทร  นำพล
 
1. นางโชติกา  ปิลาผล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  ประเทศ
2. นายธนพล  เบียวด่อง
3. เด็กชายนครินทร์  ชีลำ
4. เด็กชายบดินทร์  สุริวงศ์
5. เด็กชายภานนุพงศ์  ไชยยงค์
6. เด็กหญิงสโรชา  ชายป่า
 
1. นายเทอดเกียรติ  เจนชัด
2. นางสาวอัญชนา  ขยายเสียง
3. นางนงเยาว์   ดวงตาดำ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กหญิงกชกร  อรุณนที
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   นครรัมย์
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยานะวิน
4. เด็กหญิงจันทนิดา  มูลลี
5. เด็กชายจารุเดช   เทศอ่อน
6. เด็กหญิงจิรัฏฐพร   สาวยง
7. เด็กหญิงชยาภา  บุญปั๋น
8. เด็กหญิงญาตาวี   สวนอ้อย
9. เด็กหญิงณัฐริกา   มนเทียร
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุราแป๊ะตั้ง
11. เด็กหญิงดากานดา   แว่นแก้ว
12. เด็กหญิงทิพย์ภาภรณ์  ลาโพธิ์
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์   ทองดี
14. เด็กชายนนทวัฒน์  อินเลี้ยง
15. เด็กหญิงนมิดา  จาคำมา
16. เด็กชายนราวิชญ์  ฉินตระกูลประดับ
17. เด็กหญิงนิตยา  น้ำคำ
18. เด็กชายบูราพา   ตระกูลสิริมงคล
19. เด็กหญิงปภัสรา  จันทิชัย
20. เด็กชายปราโมทย์   ยามากูจิ
21. เด็กหญิงปาริฉัตร  แสนโทน
22. เด็กหญิงปาลิตา  มะโนมูล
23. เด็กหญิงพรชิตา   ต๊ะเพียร
24. เด็กชายพิฆเนศ   บุญปั๋น
25. เด็กหญิงภัทรดา   อุดทามูล
26. เด็กหญิงมนธิรา   ยั่งยืน
27. เด็กหญิงฤทัยชนก   นันตา
28. เด็กหญิงวารุณี  คำสุข
29. เด็กหญิงศิริภรณ์  ศุภกฤตธนโชติ
30. เด็กชายศุภกร   ยาสุมุทร
31. เด็กชายศุภกิตติ์  อุดคำ
32. เด็กหญิงสุจิตรา   นามหาไชย
33. เด็กหญิงอนุชธิดา  วรรณชะนะ
34. เด็กหญิงอริยานันต์   หล้าปวงคำ
35. เด็กชายอัมรินทร์   โสภีย์
36. เด็กหญิงอาทิตยา   ติ๊บแก้ว
37. เด็กหญิงเกวลิน  หล้าปวงคำ
38. เด็กหญิงเนตรชนก   มาหลึก
39. เด็กหญิงเบ็ญจรัตน์   ภูครองทุ่ง
40. เด็กหญิงไอดาริน  อุดกันทา
 
1. นายประเสริฐ  ยะปะนันท์
2. นางสาวนุจรินทร์  อินปวก
3. นางสาวนาถนภา  จันทราช
4. นายประเสริฐศักดิ์  เชิงแก้ว
5. นายจิรทีปต์  สถานอุ่น
6. นางผกาทิพย์  ตันยงค์
7. นายพีรพงษ์  ทิพย์โพธิ์
8. นางสาวอารยา  ยศเป็ง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 1. เด็กชายธีรภัทร  ตันผัด
 
1. นางสุภาพ  วงค์ปินตา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1. เด็กชายชัยณรงค์  ภัคศุภร
 
1. นายสุวรรณ  เหล่ากาวี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนากานต์  อินทนิล
 
1. นางสาวพิกุล  สายตา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  ประเทศ
 
1. นายเชาว์ลิต  แก้วกัน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.75 ทองแดง 39 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  สีพรมมา
 
1. นางจรัญญา  เจริญสุข
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กชายกิตติศร  วิธุระ
 
1. นางแสงเดือน  สั่งสอน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 1. เด็กหญิงพีรยา  เวียงทอง
 
1. นางสาวตรีชฎา  สนโต
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 42 โรงเรียนบ้านแม่รัง(จัดสรรราษฏร์สงเคราะห์) 1. เด็กหญิงอินทุอร  ลิตา
 
1. นางปวีณา  วงศ์กัณหา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 37 โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 1. เด็กชายสุรพล  หล้าโต้
 
1. นางณัจยา  วงศ์ดาว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 41 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นายพุทธรักษ์  เฉยเผือก
 
1. นางอารีย์  กินาสม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 25 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชนากานต์  อินทนิล
 
1. นางสาวพิกุล  สายตา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  ประเทศ
 
1. นายชาญณรงค์  สัญญา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.5 เงิน 33 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 1. เด็กชายโชติศักดิ์   จูบรรจง
 
1. นางสาวสิรินาฏ   สุปินนะ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำริน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายอภิชาติ  วงศ์มุ่ย
 
1. นางจีรพรรณ  ทุ่งโปร่ง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงสุทธิดา  วังทะพันธ์
 
1. นายอชิระ  ก๋าติ๊บ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. นางสาววิไลลักษณ์  ยะปะนันท์
 
1. นางสาวพุทธพร  สารจินดาพงศ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 1. เด็กหญิงนฤมล  ลำเต็ม
2. เด็กชายนันภพ  มุ่งดี
3. เด็กหญิงปราณปรียา  มีปรีดี
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  พุ่มกุมาร
5. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สุวรรณวรางกูร
6. เด็กหญิงภิญญดา  ใจนนถีย์
7. เด็กหญิงมนต์นภา  ดำรงสันติพิทักษ์
8. เด็กชายรัชชานนท์  มะโนเกี๋ยง
9. เด็กชายรัฐภูมิ  กันทะสอน
10. เด็กชายศุภกิจ  ขันต่อ
 
1. นางศิรินทิพย์  นันทวาศ
2. นางสาววราภรณ์  ไชยขันแก้ว
3. นางสาวชลิตา  สวนดอก
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนบ้านนาใหม่ 1. เด็กหญิงจิตสุภา   ตั๋นหล้า
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อุดแบน
3. เด็กชายวีรภัทร   รัตนแสง
4. เด็กชายอชิระ   เข็มสันเทียะ
5. เด็กชายโชติศักดิ์   จูบรรจง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิราพร   ธิน้อย
2. นางสาวสิรินาฏ   สุปินนะ
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83 ทอง 10 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงชนกนันท์  จิ๋วอ่อน
 
1. นางสาวMiss.Megan   Donna Archer
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 73.8 เงิน 25 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงชญาณิศา  วงชัย
 
1. นายMr.Mark   Villiam Pope
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงศิยารัตน์  ธนะวงศ์
 
1. นางสุวิมล  ภาษิตวิไลธรรม
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงพัชรวีย์  สุวรรณกรินทร์
 
1. นางสาวMiss.Brianne  Keil
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. นางสาวพิชชญา  ไชยะ
 
1. นางวรินทร์ดา  วรินทร์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  สีชมภู
 
1. นางMrs.Belinda   Acasta Benigno
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์   สุวรรณสุระ
 
1. นางแก้วใจ   กาอ้วน
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 78.66 เงิน 9 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์ภรณ์  ถิ่นสุข
2. เด็กหญิงลักษณาวีย์  วิชัยกูล
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พนาพงศ์พิสุทธิ์
2. นายเหยา  หยวนบิน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านวังเบอะ 1. เด็กหญิงบุญญรัตน์   ศรีเลิศ
2. เด็กหญิงพัชรพร   มังคะลา
 
1. นางจิตรา   สถิตย์เกียรติ
2. นางสาวสุพัฒน์   มีวรรณสุขกุล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.92 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  คำเหลือง
2. เด็กชายนรภัทร  จักรแก้ว
 
1. นายชวเลิศ  สิทธิพัฒนา
2. นางสาวบุษยา  วิวุฒิ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62.83 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  นำพล
2. เด็กหญิงฐานิดา  มากเทพพงษ์
3. เด็กชายธนกฤต  มากเทพพงษ์
4. เด็กชายพิทักษิณ  อินต๊ะจักร
5. เด็กชายยงวิทย์  ใสทา
6. เด็กหญิงวรัทยา  วงค์ไทยดี
 
1. นางสาววนิดา  วงศ์ไทยดี
2. นางวรรณี  สายยืด
3. นางรุ่งฤดี  ขุนชุ่ม
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 48.8 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ท้วมอ้น
2. เด็กหญิงกฤตติกา   บุษรา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา   บานวิมล
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ชุ่มแจ่ม
5. เด็กหญิงสุธิดา   พุกชื่น
6. เด็กหญิงหัสยา   เกตุเงิน
 
1. นายไชยา   ฟั่นเฟือย
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.39 ทอง 25 โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายทวีคูณ  ถาเป็ง
2. เด็กชายทวีชัย  พรมกุณา
3. เด็กชายธีรธัช  ธิมูล
4. เด็กชายธีรเทพ  เวียงทอง
5. เด็กชายปัญญวัต  ผาโต
6. เด็กชายวีรภัทร  ถากุล
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์คำ
8. เด็กชายอุดมศักดิ์  สุขแก้ว
 
1. นายชาญโชค  ศรีนิกร
2. นายประนม  แสงเดือน
3. นายสมเกียรติ  แสนบ่อ
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 61 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธินวล
2. เด็กชายกฤษณะ  มีชำนาญ
3. เด็กชายกฤษณะพงษ์  ตาอินทร์
4. เด็กหญิงจันทวรรณ  จำปาใด
5. เด็กหญิงจิรนันท์  ปันตุ่น
6. เด็กชายณัฐพล  ปันตุ่น
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  จาอาบาล
8. เด็กชายธนวัฒน์  อินต๊ะวัน
9. เด็กหญิงนิตา  คำเปียง
10. เด็กชายเอกราช  เมืองฤทธิ์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ใจกลม
2. นางสาวชไมพร  ไชยบัวแก้ว
3. นายธีระพันธ์  ถาวงค์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำแดง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   แสนขัด
3. เด็กหญิงณัฐชริการ์  โพธิตา
4. เด็กหญิงปุณยนุช  ปัญญาแก้ว
5. เด็กหญิงศิรินันท์   คำอู
 
1. นางประดับ  สำลี
2. นางสาวกรรณิการ์  บุญเกิด
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หลงสกุล
2. เด็กชายอินทรนินทร์  อิ่มรัตน์
3. เด็กหญิงโสรญา  สายวงค์
 
1. นางสาวณภารัษณ์  จิฒณาณ
2. นางสาวสุนันทา  พยุพัด
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. นางสาวณภัทร  ฝากประโคน
2. เด็กหญิงปวีณา  ปราสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  สุระโคตร
 
1. นางสุธาทิพย์  อินโองการ
2. นางสาวสุมนญา  สนทอง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.6 ทอง 16 โรงเรียนวัดศรีดอก (ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  เชื้อเชิญ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ภูเขา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดอยลอม
 
1. นางเมษา  ทิพย์พงศ์ทอง
2. นางสาวกรรณิการ์  เค้าหม่อง
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกรวิชญ์   ปัญญาแก้ว
2. เด็กชายธนกฤต   เหล่ารุ่งเรืองกุล
 
1. นายณัฐพันธ์   มาลี
2. นายธนาพันธุ์   บุญตา
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว   นิจจีระ
2. เด็กหญิงณัฐฑริชา   เอ้ยวัน
 
1. นายทวี   อินทร์ต๊ะวิชัย
2. นายจุฑากร  เคราะห์ดี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กชายกิตติภพ  ธรรมวงค์ชัย
2. เด็กชายปรัชญา  จาอาบาล
 
1. นายพัฒนพงษ์  สุทธวงค์
2. นางอัมพิกา  เพ็ชรครุฑ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  ฟูวงค์
2. เด็กชายจักรพงศ์  ใจฟอง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สุพรรนิช
2. นางสาวดาราทิพย์  สุริยะ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 1. เด็กชายฐานทัพ  สิงสา
2. เด็กชายธีรเดช  ซ้อนปุ๊ด
 
1. นายพัฒนพงษ์  สุทธวงค์
2. นางอัมพิกา  เพ็ชรครุฑ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 1. เด็กหญิงจิดาภา   มารินทร์
2. เด็กชายธนดล   แก้วกล้า
 
1. นายธีระวัฒน์   จันแก้ว
2. นายวิชัด   บางศรี
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายรัตติพงศ์  หลงสกุล
2. เด็กชายวรวิทย์  พงษ์ปัญญาเนตร
 
1. นางศิริพร  วิระคำ
2. นางจริญา  มีใจ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กหญิงชยาภา   บุญปั๋น
2. เด็กหญิงดากานดา   แว่นแก้ว
 
1. นางสาวนาถนภา   จันทราช
2. นายสุรพล   อินทรุจิกุล
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพีรยา   ทิพย์นางรอง
2. เด็กหญิงลลิตา   มิ่งมา
 
1. นายณัฐพันธ์   มาลี
2. นายธนาพันธุ์   บุญตา
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนพัทธกมลพิทยา 1. เด็กชายกิตติเดช  แผ้วเกษม
2. เด็กชายธาดา  อินจินดา
 
1. นางสาวดาราทิพย์  สุริยะ
2. นายชยพล  ตุ้ยสิทธิ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธนาวรรณ   พงค์ไพร
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   จอมภาปิน
 
1. นายณัฐพันธ์   มาลี
2. นายธนาพันธุ์   บุญตา
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนนทกร   วันชัย
2. เด็กชายพัทธกานต์  กัญญะมี
3. เด็กชายอิทธิชัย  ศรีใจวงศ์
 
1. นายณัฐพันธ์   มาลี
2. นายธนาพันธุ์   บุญตา
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกิตติชัย    มีแก้ว
2. เด็กชายจตุรณต์   อ้นจันทร์
3. เด็กชายณัฐพล   จอมภาปิน
 
1. นายณัฐพันธ์   มาลี
2. นายธนาพันธุ์   บุญตา
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 37 โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กชายณัฐดนัย  แสนขัด
2. เด็กชายธนภัทร  ขันทะบุตร
3. เด็กชายรัตนพล  ใหม่แก้วสุข
 
1. นายปีย์มนัส  ขันมณี
2. นางณิชาภา  บุญชุม
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแม่ปาน 1. เด็กชายวินัย  ไชยกุล
2. เด็กชายศุภวิชญ์  จินะปิน
3. เด็กชายสิทธิพร  หม่องคำ
 
1. นายภานุวัฒน์  พุ่มพวง
2. นายพุธพงษ์  โพธิ์คำ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กหญิงกนกอร  ธิน่าน
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  นวลป๋า
3. เด็กหญิงอรพลิน  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางปัทมาภรณ์  จันทร์หอม
2. นางสาวสวนีย์  ศรีธิ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 1. เด็กหญิงกันยา  กาศโอสถ
2. เด็กหญิงกาญจนา  กาวีวน
3. เด็กชายภาณุพล  มะลิวัน
 
1. นางอัจฉริยาภรณ์  ขำฉา
2. นางปนัดดา  ศรีชัยศักดิ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธะวี
2. เด็กชายธีรไนย  ยะคำ
3. เด็กหญิงนิตยา  ใจจาง
4. เด็กหญิงประนัดดา  แจ้ป้อม
5. เด็กหญิงสุภาพร  ฟักทอง
6. เด็กหญิงอัจฉรา  รินหล้า
 
1. นางจารุวรรณ  วางโต
2. นางสาวรุ่งนภา  อุดแบน
3. นางสาวกุลณา  ครูขจร
 
141 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านปงหัวหาด 1. เด็กชายจิรายุ   กินร
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลำใย
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   นำลอง
 
1. นางนิภาพรรณ  บุญเลิศเจริญศรี
2. นางสาวศิริปรียา  ดวงสาโรจน์
 
142 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสลก 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  ทาดอก
2. เด็กหญิงมาลัย  อินดี
3. เด็กหญิงมาลี  อินดี
 
1. นางสาวกัลยา  ต๊ะมะครุธ
2. นางสาวทัศนวรรณ  ธรรมศานติบูรณ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  สมภาร
2. เด็กหญิงอริสรา  ตาป้อ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ใจจาง
 
1. นายอรรณพ  วางโต
2. นางสาวดวงกมล  ประมาณ
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.2 ทอง 22 โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 1. เด็กชายพรภวิษย์  ตาป้อ
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  มูลนา
3. เด็กหญิงลักษณา  อุตต๋า
 
1. นายอรรณพ  วางโต
2. นางจารุวรรณ  วางโต
 
145 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 24 โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  อ่อนเป็ง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ปัญญากอง
3. เด็กหญิงสุนันทินี  ภูมิรักษ์
 
1. นางสาวสุพิชชา  แก้วมา
2. นางสาวอมรรัตน์  ยะรินทร์
 
146 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 36 โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จาคำมา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ขุนจันทร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  ขุนจันทร์
 
1. นางนงคราญ  บุญยืน
2. นางสาวมลธิลา  กาเผือก
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.4 ทอง 42 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  ทองดี
2. เด็กชายธนฤทธิ์  สุทธนะ
3. เด็กหญิงอนุชนา  กึ้งคำ
 
1. นางสาวสุวิมล  หนองช้าง
2. นางสาวดวงกมล  บุญประเสริฐ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วกระจ่าง
2. เด็กชายทินกร  ไชยแก้ว
3. เด็กชายธเนศ  แสแถะ
 
1. นางสาวจารุอำภา  วงศ์มณี
2. นางสุนารี  เมฆกวาว
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 1. เด็กชายนนทกร  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงศศินา  ปักการะนัง
3. เด็กชายเจษฎาพงศ์  ไทยมา
 
1. นางสาวสุวิมล  หนองช้าง
2. นางสาวดวงกมล  บุญประเสริฐ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงอรทัย  สีเข้ม
2. นางสาวเบญจลักษณ์  รินเหมย
3. นางสาวเวธนี  ใจตา
 
1. นางสาวอรสา  ปินไข
2. นางสาวขจิต  อินทะเสน
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กหญิงธนาพร   คำหุ่น
2. เด็กหญิงธัญชนก   ล้นเหลือ
3. เด็กหญิงมนรดา   มาเฟือง
 
1. นางสาวมัลลิกา   มาจันทร์
2. นายธงชัย  ไววาง
 
152 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลผ่องศรี 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทะน้อย
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญยืน
3. เด็กชายวัชรพงศ์  คำแก้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  ปะละใจ
2. นางสาวภัทราวดี  สุทธนะ
 
153 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 11 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สถานป่า
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สุขทรัพย์
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  ปรีเปรม
 
1. นางกาญจนา   วงศ์ตะวัน
2. นางพัชรินทร์  กาบจันทร์
 
154 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายวุฒิเดช  ผาโต
 
1. นางระวีวรรณ  มะนุ่น
 
155 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 10 โรงเรียนวัดตอนิมิตร 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ดอกไม้
 
1. นางสุจิตรา  ก่อกอง
 
156 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.2 เงิน 34 โรงเรียนดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายรณกฤต  ธนูน้อย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธะวิชัย
 
157 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  สุรินทร์
 
1. นางสาวเมษา  อินต๊ะอินทร์
 
158 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 14 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกัญญารัตน์  สีเหลือง
2. เด็กหญิงฝนวดี  ท่าแก้ว
3. นางสาวสุกานดา  พลอยเขียว
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
2. นางสาวจินตนา  บุญภิโย
 
159 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชกร  กันอินทร์
2. เด็กชายจักราช  จักรเงิน
 
1. นางเกษชฎาภรณ์  อากาศเมฆ
2. นายเสน่ห์  แปงใจ
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กชายภัทรกร  ตึ่งหม๊อก
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ยะคำ
 
161 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76.4 เงิน 14 โรงเรียนบ้านน้ำแรม 1. นายอาคมศิลป์  สายสร้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ธนัชญา  ถุงแก้ว
 
162 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  ชำนาญ
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
163 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.2 เงิน 19 โรงเรียนดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  พุ่มกล่อม
 
1. นางรพีพรรณ  ขานผัด
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวสุกานดา  พลอยเขียว
 
1. นางสาวจีระพา  มีมาก
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านผาสุก 1. เด็กชายอนันต์ยศ  แก้วยศ
 
1. นางรุ่งนภา  เสรีรักษ์
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนดอนแก้ว (รัฐประชาสรรค์) 1. เด็กชายนพัสกร  ก้อนคำ
 
1. นางรพีพรรณ  ขานผัด
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.6 เงิน 23 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. นายกฤติพงศ์  กันงาม
 
1. นางกุลญรัศมิ์  ชีพจิรคง
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มณีกาศ
 
1. นางสาววิจิตรา  ทองด่านตก
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 19 โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ชอบธรรม
 
1. นางสาวประภาพร  อาจศิริ
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สายวงศ์
 
1. นางกุลญรัศมิ์  ชีพจิรคง
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  สุรินทร์
 
1. นางสาวเมษา  อินต๊ะอินทร์
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทองเทศ
2. เด็กหญิงปรียากร  กองสี
3. เด็กหญิงภูริชญา  คำภา
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  การินตา
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แก้วบุตร
6. เด็กหญิงสโรชา  อินต๊ะ
 
1. นางสาวนพนิดา  วางหา
2. นางสาวพัชราภรณ์  หลวงตุมมา
3. นางสาวพิกุล  สายตา
 
173 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 1. เด็กชายจิราวัฒน์  ถาแก้ว
2. เด็กชายรัฐตภูมิ  ประกาศ
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ยศดี
 
1. นางทนงจิต  กาวีเปิ๊บ
2. นายเกียรติศักดิ์  เสนาธรรม
 
174 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.8 เงิน 29 โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงกรวรรณ  มะโนเกี๋ยง
2. เด็กชายพัสวุธ  ยศกลาง
3. เด็กหญิงพิจิตรา  จอมฟ้า
 
1. นางวรรณี  ใจยวน
2. นางสาวเมษา  อินต๊ะอินทร์
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุราแป๊ะตั้ง
2. เด็กชายสุธินันท์  สาหล้า
3. เด็กชายอัมรินทร์   โสภีย์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  เชิงแก้ว
2. นายจิรทีปต์  สถานอุ่น
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านวังเลียง 1. เด็กชายกันต์ศักดิ์  นุกูลวงค์
2. เด็กชายจิรายุทธ  ตันบุตร
3. เด็กชายดนัย  ธิน่าน
 
1. นายประจวบ  ปิงใจ
2. นางสาวอมรรัตน์  ยะรินทร์
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชาคริต  วงศ์แสนสี
2. เด็กชายภานุเดช  มูลมณี
3. เด็กหญิงอรณี  จันทร์ดี
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  พื้นงาม
2. นางอุดมพร  ไขรัศมี
 
178 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 1. เด็กหญิงกุสุมา  ก่อกอง
2. เด็กหญิงภาวิณี  สมยอง
 
1. นางสาวพจมาลย์  เพ็งสุข
2. นางดวงกมล  สมสมัย
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.4 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฏร์วิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายชินวัฒน์  ตันริน
2. เด็กชายรัฐพล  ใจจาน
 
1. นายเสน่ห์  แปงใจ
2. นางสาวชไมพร  ไชยบัวแก้ว
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนปากจอกวิทยา 1. เด็กชายอนุพงษ์  ลำเต็ม
2. เด็กชายเพชรทอง  คำด้วง
 
1. นางศิริพร  วิระคำ
2. นางจริญา  มีใจ
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 36 โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  คำแบน
2. เด็กหญิงสุฑารัตน์  ติ๊บแก้ว
3. เด็กชายอนันดา  จันทร์ใส
 
1. นายสมัย  ล้อมนะลา
2. นายพชร  ใจยะสาร
 
182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 1. เด็กชายชาคริต   อ้ายมา
2. เด็กชายวรายุท   ดวงดา
3. เด็กหญิงวิมลสิริ   เปี้ยแดง
 
1. นายภานุพงษ์   จองปิหย่า
2. นางสาวพรรณนิดา  สายมัน