สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กหญิงรุจรดา   หน่อแก้ว
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์   วินัยสรรเสริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า 1. เด็กหญิงแสงเดือน   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวรวีนิภา   ลิขิตรุ่งรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กชายทองคำ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวดวงฤทัย   โกสิลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 51.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงชิริญจ์   นิลพันธุ์
 
1. นายอนุพงศ์  จันต๊ะก๋อง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กหญิงนพวรรณ  มัศยวรรณ
 
1. นางสาวชนกพร   คงนันทขจร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงกุลนาถ  สมคิด
 
1. นายสมจิตร  ปองพรศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1. เด็กหญิงสายพิณ   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางปภาดา   บุทธิจักร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงอาทิตยา   ใจติขะ
 
1. นางสาวฐิรกานต์   กองคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกรรกวี   วรายุทธโยติกุล
 
1. นางกันต์ฤทัย  สุปิณะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงชยาภรณ์   หมั่นเจริญศิล
 
1. นายเอกลักษณ์  เลิศขวัญพงษ์พนา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กหญิงแสงจันทร์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวดวงฤทัย  โกสิลา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 70.3 เงิน 13 โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปันแก้ว
2. เด็กหญิงภูริชญา  จำปามาลา
3. เด็กหญิงวรินรำไพ  กันธะคำ
 
1. นางสาวชนกพร  คงนันทขจร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 29 โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กหญิงมานิตา  นายวม
2. เด็กหญิงอภิชญา  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  แสงเฮ่อ
 
1. นางนัยนา  บางโพ
2. นางแสงจันทร์  มาลัยวรรณ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ถวิลกิจไพศาล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  วิทยเศรษฐี
3. เด็กหญิงอรนุช  ไพรมิ่งมงคล
 
1. นายวิศิษฎ์ชัย  อภิวงศ์เจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิฉาย  ไพทอง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 76 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ป่าปุ๊) 1. เด็กหญิงยิงหมวย   ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายส่างยุ้น  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวจิราพร   อินแก้ว
2. นางธฤษวรรณ  สุขโอรส
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา   นิธิเกียรติสกุล
2. เด็กชายนที  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวดวงฤทัย  โกสิลา
2. นางสาวสุภาวดี  ปัญญาเลิศ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงกัณสุดา  กล้าประจัน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ไชพิมูล
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  เวียงชัย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงศรีนวล  ศักดิ์เมธีกุล
2. เด็กหญิงเอส่า  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสรปัญญาสุข  สุขกรินทร์
2. นางสาวสุพรรรณษา  อินทพงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 37 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านขุนสาใน 1. เด็กหญิงปาณิภา  เราเท่า
 
1. นางนิตยพร  ยุ้งทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กหญิงจรวยพร  เลี้ยงประเสริฐ
 
1. นายสถาพร  โพธิ์ศรีทรัพย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 27 โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 1. เด็กชายจายแหลง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อุดมพาณิชย์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.4 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงพัชรพร  มณีธร
2. เด็กชายภูมิ  นฤมลนภากร
3. เด็กหญิงเขมจิรา  วงค์จันทร์
 
1. นายปริญญา  เมืองมูล
2. นางสาวชัชรีย์  วงศนิ้ว
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. นายสุรชัย  -
2. เด็กหญิงอังคณา  อังศิริประภาวัติ
3. เด็กหญิงเพ็ญศรี  องศาศิลป์
 
1. นายฐากูร  มหาขันตี
2. นายธีร์ธวัช  ปัญญาแจ้
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงณชนก  ตายน
2. เด็กหญิงนาราภัทร  ชีพพานิช
3. เด็กหญิงบุณยานุช  เกิดชัยมงคล
 
1. นางสาวชัชรีย์  วงศนิ้ว
2. นางสาวสิริภาคย์  วงศ์สว่าง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กหญิงคำลืน  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงแสงธร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงแสงส่วย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายณัฐนันท์  เรืองชัย
2. นางบุษบา  เรืองชัย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 16 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กชายภาคิณ  แก้วแท้
2. เด็กชายภูธเนษฐ์  ยิ่งนำสมัย
 
1. นายสถาพร  โพธิ์ศรีทรัพย์
2. นางสาวแสงจันทร์  พิทยาการนุรัตน์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กชายณกร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงสมพิศ  ธีรปัญญากุล
 
1. นายณัฐนันท์  เรืองชัย
2. นางบุษบา  เรืองชัย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1. เด็กชายพิตตินันท์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวศรินรัตน์  เธียรกุลศักดิ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1. เด็กชายชัชนันท์  คำจิ่ง
 
1. นางสาวศรินรัตน์  เธียรกุลศักดิ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายคงฤทธิ์  ยุวโรจน์อมร
 
1. นายณัฏฐ์  นิยมรัตน์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 59.97 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กหญิงจารุนันท์  ภูริโรจน์ภาคิน
2. เด็กชายธนกฤต  ภาคย์สกุล
 
1. นายสถาพร  โพธิ์ศรีทรัพย์
2. นางสาวแสงจันทร์  พิทยาการนุรัตน์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81.81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กชายกิตติกานต์  ชัยสิริพัฒน์
2. เด็กชายสิราวิชญ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวุฒิพล  มุขแก้ว
2. นายเอกชัย  เขื่อนแก้ว
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 64.47 ทองแดง 22 โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  สุดใจ
 
1. นางสาวจุติพร  เทพนากิจ
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงศนิดา  หว่างป่อ
 
1. นายณัฏฐ์  นิยมรัตน์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านรักไทย 1. เด็กชายธนภัทร  แซ่หยาง
2. เด็กชายเครือหนุ่ม  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงแสงเฮือน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายพิศณุ  สุทธะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 23 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กชายจายน้อง  -
2. เด็กชายจุ่ม  -
3. เด็กหญิงสุวรรณา  ขจัดดี
 
1. นางจามรี  ปัญถา
2. นางดาลัด   สุขจิต
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 69.3 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านดอยผีลู 1. เด็กชายพรศพัฒน์  แสงคำ
2. เด็กชายศิวัช  เลาโค๊ะ
3. เด็กชายโยธิน  ยอดคำ
 
1. นางสาวณิษา  สันใจ
2. นายธีรศักดิ์  การินทร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.5 เงิน 21 โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เย็นจ๊ะ
2. เด็กชายภวัต  แซ่ซง
3. เด็กหญิงอะหมี่  เลาลี
 
1. นางสาวจิราวรรณ  อยู่สมบัติ
2. นางสาวจิราพร  อยู่สมบัติ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กชายชยานนท์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงรัชนี  รัตนา
3. เด็กหญิงเขมนิจ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุภัทรา  สุวรรณเขียว
2. นายสุพจน์  สุดสวาท
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. นางสาวชนิภรณ์  คำจิ่ง
2. นางสาวนภัสสร  คีรีจริยกิจ
3. นางสาวพรพิมาย  พงษ์สกุลดี
 
1. นายธีร์ธวัช  ปัญญาแจ้
2. ว่าที่ร้อยตรีอุดมสิน  สินธพทอง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.2 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กชายจักรภัทร  พุทธก้อน
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  วังวิเศษ
3. เด็กหญิงสมฤทัย  ศรคำ
 
1. นางธนาวัลย์  ทองรุ่ง
2. นางธนาวัลย์  ทองรุ่ง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงนภา  รุ่งขยัน
2. เด็กหญิงนารี  คีรีสุภาสิน
3. เด็กหญิงวิจิตรัตน์  ปัญญาอนันตวงศ์
 
1. นางสาวทิพย์กมล  อุดมชัย
2. นางทิพย์รัตน์  คำทิพย์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 70.8 เงิน 23 โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 1. เด็กหญิงณัชพร  เลาฉาย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เลายี่ป๋า
 
1. นายศุภชัย  ถามูล
2. นายณรงค์  ปู่ใย
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  รีเจี๊ยะ
2. เด็กหญิงแสงจันทร์  ลูกเวียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน  ยอดเพชร์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 63.92 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายนพณัฐ  ตามี่
2. เด็กชายหม่อง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายจำรัส  วิเศษคำนึง
2. นางอำพร  วิเศษคำนึง
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 66.91 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายดอย  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายอนาวิน  ทุนยี่
 
1. นางแจ่มจันทร์  น้อยวงศ์
2. นางอัจฉรียา  สิงห์แก้ว
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 41.63 เข้าร่วม 37 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กหญิงพีรณี  รัตนา
2. เด็กชายไกรสร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุภัทรา  สุวรรณเขียว
2. นายวรการณ์  บุตรต๊ะ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 43.96 เข้าร่วม 21 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. นายณรงค์เดช  ไม่มีชื่อสกุล
2. นายปีสี่  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสุภัทรา  สุวรรณเขียว
2. นายวรการณ์  บุตรต๊ะ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 44.65 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กชายชนสิษฐ์  เลายี่ปา
2. เด็กชายอธิษฐาน  แก้วเกย
 
1. นายไพโรจน์   ตานันท์
2. นายเอกพงษ์  เตชะวรากร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 28 โรงเรียนบ้านปางตอง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แสงเฮ่อ
2. เด็กหญิงณัฐปวีณ์  แซ่เจ๊า
3. เด็กหญิงพรรณิภา  พรสุขภาพ
4. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แสงเฮ่อ
5. เด็กหญิงเหมือนฟ้า  รักกฎหมาย
 
1. นางจารุฉัตร  โพกุนนะ
2. นางสาวอัจฉราพร  รุ่งเรือง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คีรีทรัพย์ทวี
2. เด็กหญิงพิมพ์พิดา  คีรีทรัพย์ทวี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นฤมิตธิติ
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พัฒนกุลวิทย์
5. เด็กหญิงแจแหมะ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
2. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กหญิงนะแหง่  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงมีเรีย  พัฒนกุลวิทย์
3. เด็กหญิงรินรดา  มาพรชัย
4. เด็กหญิงอัจฉรา  พัฒนกุลวิทย์
5. เด็กหญิงโนรี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวิจิตร  วิมาลัย
2. นางพัชราภรณ์  วิมาลัย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายธนกร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงนัชชา  ใจหมู
3. เด็กชายภีมวัศ  น้อยวงศ์
4. เด็กหญิงศศิพิมล  ฟองคำ
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นายมุทเทียน    อุ่นเมือง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สมบูรณ์
2. เด็กชายถิรวิทธ์  วงษ์เดือน
3. เด็กชายธนวลัญช์  ปัญญาเป็ง
4. เด็กชายนิธิกร  สมบูรณ์
5. เด็กหญิงนิศารัตน์  นวลมา
 
1. นายทองดี  น้อยวงศ์
2. นายกิตติพงศ์  สุดใจ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กหญิงคำอ่อง  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงจินตนา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เลาหลื่อ
4. เด็กหญิงอะคาเส่  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงแอนนา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสุธี  โพธิกนิษฐ
2. นางจิตติมา  นิเท
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 1. เด็กหญิงจิราพร  ปุณณิเมฆ
2. เด็กชายธนัช  -
3. เด็กหญิงนวลลออ  ใจบุญ
4. เด็กหญิงนิรนนท์  หว่างไม
5. เด็กหญิงแพรวพราว  เมืองเมา
 
1. นายเอกรัตน์  กันแก้ว
2. นายวรันต์ชาญ  ไทสวัสดิ์กุล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เลาหมี่
2. เด็กหญิงณัฐชไม  แซ่ยั้ง
3. เด็กชายสมเกียรติ  สุขทองใบ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุรา
5. เด็กหญิงสุนารี  ไมตรีจิตสำราญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุเทน  ยอดเพชร์
2. นายสิรวิชญ์  วรฤทธิ์พิทยากุล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายกวิน   กัมปนาทสิริกุล
2. เด็กชายจินตวีร์  -
3. เด็กหญิงชญานิศ   ศักดานิรชร
4. เด็กหญิงชาดา  รังสรรค์ภิรมย์
5. เด็กหญิงณิสรา   กตัญญูกิตติ
6. เด็กชายธนกร   บุญมีเมธา
7. เด็กชายธนโชติ   หยกมณีไพร
8. เด็กชายธีราทร   เทวาอุปการ
9. เด็กชายธีรเดช   พิทักษ์สิรินนท์
10. เด็กหญิงนันทิพร   เฉลิมรื่นรมย์
11. เด็กหญิงบุญทิวา  ศักดานิรชร
12. เด็กหญิงประลิตา   เด่นมโนธรรม
13. เด็กหญิงปวรา  -
14. เด็กชายปุณยวัจน์   ภัทรเศรษฐ์วิทยา
15. เด็กชายพิรภพ  -
16. เด็กชายรงคเทพ   -
17. เด็กหญิงศิริกานดา  -
18. เด็กหญิงสุภาพร   กัมปนาทสิริกุล
19. เด็กชายสุรินทร์  -
20. เด็กชายเดชาธร   เมธาวชิรนิตย์
 
1. นายสัญญา  สอนบุญทอง
2. นางพิมลพรรณ   คงอินทร์
3. นางสาวชนานาถ   ธรรมชัย
4. นางสาวสุภาพร   ปินคำ
5. นางสาวพันธนีย์   ถิ่นพนาสุข
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายกวิน   กัมปนาทสิริกุล
2. เด็กชายจินตวีร์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงชญานิศ   ศักดานิรชร
4. เด็กหญิงชาดา  รังสรรค์ภิรมย์
5. เด็กหญิงณิสรา   กตัญญูกิตติ
6. เด็กชายธนกร   บุญมีเมธา
7. เด็กชายธนโชติ   หยกมณีไพร
8. เด็กชายธีราทร   เทวาอุปการ
9. เด็กชายธีรเดช   พิทักษ์สิรินนท์
10. เด็กหญิงนันทิพร   เฉลิมรื่นรมย์
11. เด็กหญิงบุญทิวา   ศักดานิรชร
12. เด็กหญิงประลิตา   เด่นมโนธรรม
13. เด็กหญิงปวรา  ไม่มีชื่อสกุล
14. เด็กชายปุณยวัจน์   ภัทรเศรษฐ์วิทยา
15. เด็กชายพิรภพ  ไม่มีชื่อสกุล
16. เด็กชายรงคเทพ   ไม่มีชื่อสกุล
17. เด็กหญิงศิริกานดา  ไม่มีชื่อสกุล
18. เด็กหญิงสุภาพร   กัมปนาทสิริกุล
19. เด็กชายสุรินทร์  ไม่มีชื่อสกุล
20. เด็กชายเดชาธร   เมธาวชิรนิตย์
 
1. นายสัญญา  สอนบุญทอง
2. นางพิมลพรรณ   คงอินทร์
3. นางสาวชนานาถ   ธรรมชัย
4. นางสาวสุภาพร   ปินคำ
5. นางสาวพันธนีย์   ถิ่นพนาสุข
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 38 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ทาฝั้น
 
1. นางสาวสุทธิดา  ปิยชาติโชติกุล
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 34 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงอัญธิยา  ใหมฟู
 
1. นางสาวกาญจนา  นะนอง
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กหญิงพรรษา  ไพรอมรโชค
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  คณากุลศิริ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายชลธี  แซ่หัน
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ชนิดกานน
 
1. นายชยากร  อินธิปวง
2. นางสาวสรรชนีย์  สิงห์ใจ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1. เด็กหญิงณัฐริณีย์  โปธาเบี้ยว
2. เด็กชายภัทรกร  พงษ์ประเทศ
 
1. นางมณสิดาทิพ  รัตน์ชุนันต์เดช
2. นางดวงเดือน  พรมมาลี
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ธรรมชาติพิทักษ์
2. เด็กชายหิรัญ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนวพรรษ  พุทธิปา
2. นายธิวากร  โพธิพฤกษ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ใจสม
2. เด็กชายคามิน  เฉลิมพรขุนยวม
3. เด็กชายจักรพงษ์  น้ำใจงามพร้อม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกียรติขจรศักดิ์
5. เด็กหญิงนภัสสร  พนาสันติคุณ
6. เด็กชายพลพล  พงศ์คีรีวัฒนะ
7. เด็กหญิงมลธิรา  ชีวพิทักษ์กุล
8. เด็กชายรัฐภูมิ  ผึ้งป่า
9. เด็กหญิงสุธิดา  สกุลธนมาศ
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  โรจน์ลักษณ์มี
 
1. นายภัทรพงศ์  เล่อกา
2. นางสาวศรีเพ็ญ  วัฒนาไกรเวช
3. นายทองกุล  ฌานปฐม
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 22 โรงเรียนพุทธเกษตร 1. เด็กหญิงกุหลาบ  พุทธบุตร
2. เด็กหญิงณัชชา  ผดุงพงษ์พนา
3. เด็กหญิงณิชณา  กุญชรพันธ์พงพี
4. เด็กหญิงณิชากานต์  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงธีมา  แซ่ม้า
6. เด็กหญิงบังอร  แซ่เห่อ
7. เด็กหญิงพรทิพา  เนติธรรมรัตน์
8. เด็กหญิงวลี  แซ่โซ้ง
9. เด็กหญิงศิริทิพย์  แซ่ย่าง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวมัทกาญจน์  เก่าพิมาย
2. นายแพง  กุระจินดา
3. นายพระพัฒสา  ไชยพันโท
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 79.3 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ตามี่
2. เด็กหญิงจันจนา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีย้าง
4. เด็กหญิงณัฐชา  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กชายธีรภพ  วีรวงค์ชาตรี
6. เด็กชายนิรุช  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กชายปวริศ  แข่ลีซอ
8. เด็กหญิงรจนา  ไม่มีชื่อสกุล
9. เด็กหญิงศศิธร  แสงวรเมท
10. เด็กหญิงอนุสรา  เสาแดงรักษา
 
1. นายบรรเจิด  ถาบุญเรือง
2. นายนคร  ตุ่มทอง
3. นายภวัตพงษ์  วรวัตสิริกุล
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 79 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หลักแต่ง
2. เด็กหญิงปวีณา  เลามี่
3. เด็กหญิงปิยนุช  ตาหมี่
4. เด็กหญิงป้าย  ประเสริฐธิรา
5. เด็กหญิงมนต์รักษ์  ยาเขต
6. เด็กหญิงวารุณี  เลาหมี่
7. เด็กหญิงวิจิตรา  หลักแต่ง
8. เด็กหญิงอรนุช  เลาหมี่
9. เด็กหญิงอาภรณ์  เลาย่าง
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  แซ่จาง
 
1. นางประไพ  แก้วสิริ
2. นางธีรพร  โศภิษฐา
3. นายเอกราช  เสียงก้องไพร
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กชายชยพัทธ์  กาญจนาวรนันท์
2. เด็กชายชัยวิทย์  ประสานเรืองกิจ
3. เด็กชายชาคริต  กาญจน์ศิริอนันต์
4. เด็กชายธีรเดช  ไกรเจษฎา
5. เด็กชายมานิตย์  อุดมพรกิจกุล
6. เด็กชายรัตนชัย  ศักดิ์ประพันธ์
7. เด็กชายวรวิทย์  ไสวสายเมือง
8. เด็กชายวีรภัทร  รัตนสุภาพงษ์
9. เด็กชายวี่ลี่  บวรบุญนิธิ
10. เด็กชายสมชาย  มหาศิลปาชีพ
 
1. นายพรเลิศ  สอาดจิตต์
2. นางจันทร์เพ็ญ  สอาดจิตต์
3. นายวัชรธร  คำภีระ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 1. เด็กหญิงดาราวดี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางอังคณา  สาริขิต
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมอแปง 1. เด็กหญิงนวลหอม  กอจ่าย
 
1. นางวราภรณ์  ธงภักดิ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  พุทธานุเสกสรร
 
1. นางสาวมลธิรา  จันทร์โอภาส
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 42 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงอินทิพร   วนาดรกุล
 
1. นางสาวพัชรา  สุขสถิตย์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 38 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 1. เด็กหญิงหนูดี  คำอ่อน
 
1. นางสาวอุไรภรณ์  พวงมาลัย
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนพุทธเกษตร 1. เด็กชายธงชัย  ธนสมบัติ
 
1. นายดำรง  กงล้อเงิน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงมล  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายเสริมศักดิ์  อินทวงศ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 23 โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ 1. นางสาววรนันท์  พชรมิธิกรกุล
 
1. นางสาวญาติกานต์  มณีโชติ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายมนตรี  อาสาภิญโญ
2. เด็กหญิงสร้อย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางอัญชลี  พรมมา
2. นางสุรีย์  วงศ์นวล
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  ไพรกลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงอุไรพร  ชัยสัจจานนท์
 
1. นางสาวธัญธรณ์รัศม์  รชตวัฒน์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 73 เงิน 37 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  ฤกษ์ประกาย
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปู่กว๋าง
 
1. นางสาวมลธิรา  จันทร์โอภาส
2. นางภัทร  ใจลังกา
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 61 ทองแดง 44 โรงเรียนสิริอัมพร 1. นายก้าวหน้า  แก้วตา
 
1. นางกัณญาวีร์  อุปละ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 10 โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  กวางทู
2. เด็กหญิงธัญยวีย์  นาวีอรุณโรจน์
3. เด็กหญิงพรทิกรรณ์  ก่อแจ
 
1. นางสาวสินจัย  โรจน์ชีวิน
2. นายณรงค์  พันธ์บานชื่น
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านแม่สะงา 1. เด็กหญิงณิชมน  เย็นเอี่ยม
2. เด็กหญิงประติภา  เหล็กดีเลิศ
3. เด็กชายยศกร  รักทองแท้
 
1. นางสาวสายใจ  บุญทวีเวทย์
2. นางสาวอ้อยใจ  เพียรสะอาด
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายชาญศักดิ์  ขจรเลิศศิริ
3. เด็กชายอังคาร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสันติ  ทรัพย์สิน
2. นางสาวพัชรีพรรณ  วงค์จันทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กหญิงสิริกร  จิตดำรงค์รัตน์
 
1. นายประสิทธิ   เข็มสุวรรณ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงคริสต์มาส  โรจน์เกษตรสิน
2. เด็กชายจาย  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เบญจมาศสีเงิน
4. เด็กชายพัชรพล  จองน้อย
5. เด็กชายวันชัย  เผ่าภูทอง
6. เด็กชายเหลาแลง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางเพชรา  ปู่แขก
2. นายศิริชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา
3. นางรติมา  มีเหตุผล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 39 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายจิรเกียรติ  พิทักษ์คีรีทอง
 
1. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายนพดล  นุชนันท์
 
1. นางสาวกัลยา  รักจันทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงรุจิรางค์  ชลอยจ่าย
 
1. นายศิริชัย  ศักดิ์ชัยปัญญา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กหญิงสุดาพร  บุญกิติ
 
1. นางสุพัตรา  ณัฐชวรัตน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายธีรเดช   พิทักษ์สิรินนท์
 
1. นายสัญญา  สอนบุญทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.75 เงิน 20 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายนพดล  นุชนันท์
 
1. นางสาวกัลยา  รักจันทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กหญิงนวิยา  อ่องศิริ
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์เสน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 1. เด็กหญิงเอื้องวนา  ทองอินทร์
 
1. นายประจัญ  นะคำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กชายจัสติน  กุ๊นท์เซิล
 
1. นางสาวศิรินภา  เตียงศรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 1. เด็กชายอนุวิท  ทองเขียว
 
1. นางชมพูนุท  ขันเขียว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญญกานต์  กันทะวัง
 
1. นางสาวการะเกต  ทองแย้ม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงคริสต์มาส  โรจน์เกษตรสิน
 
1. นางสาวพรพรรณ  ชนะชูเจริญ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 40 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กชายธีรเดช   พิทักษ์สิรินนท์
 
1. นายสัญญา  สอนบุญทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายตะวัน  อ่อนมล
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  พงษ์สุภา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงอำภา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาววีณา  ตันหลวงกาศ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กหญิงสุดาพร  บุญกิติ
 
1. นางสุพัตรา  ณัฐชวรัตน์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 1. เด็กหญิงกันต์สุดา  ยาเขต
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  กูนาธรรม
3. เด็กชายจิรพัทธ์  สมะบก
4. เด็กชายธีรเดช  ทองเที่ยง
5. เด็กชายนิรวิชญ์  จ่าก่าซื้อ
6. เด็กชายมีนกร  เติ๊กทอน
7. เด็กชายศุภเชษฐ์  สุนันต๊ะ
8. เด็กหญิงสุรัมภา   จันทร์ทอง
9. เด็กหญิงอังคณา  ลุงหม่อง
10. เด็กหญิงอารีวัลย์  ยาเขต
 
1. นางสาวรังสิยา  ชัชวงค์
2. นางสาวชลินทรา  ศรีวิชัย
3. นางสาวศิริขวัญ  จ่าเก๊ะ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงกัญญา  ปรียาวัชรกุล
2. เด็กชายชัยรัตน์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายชัยวัน  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงณัฐธัญญา  โสภาวรการ
5. เด็กหญิงดารินทร์  กันทาคำ
6. เด็กชายนันทภพ  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กชายอ่อน  แซ่หย้าง
8. เด็กหญิงเด็กหญิงพริฏฐา   พิทักษ์คำนุวงค์
9. เด็กชายเล็ก  แซ่หย้าง
10. เด็กหญิงเวณิกา  โรจน์เกษตรสิน
 
1. นายยอดขวัญ  อินทรทัศน์
2. นางสาวพรพรรณ  ชนะชูเจริญ
3. นางสาวอัจฉรียา  ทัตสกุล
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 69.2 ทองแดง 39 โรงเรียนสิริอัมพร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ภูตาเพิด
2. เด็กหญิงฐิติพร  ใสส่อง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  สารคำ
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ตาดี
5. เด็กหญิงปรารถนา  แซ่ถัง
6. เด็กหญิงมอลลีอานน์  ไอร์แลนด์
7. เด็กหญิงศิริพัฒน์  สีวลี
8. เด็กหญิงสิริพร  เสาแดงเกิดกุล
 
1. นายเนติชน  ไชยวงค์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 30 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงกมลพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงกัญญา  ปรียาวัชรกุล
3. เด็กหญิงญาณิศา  บุรชัยสุกล
4. เด็กหญิงณัฐธัญญา  โสภาวรการ
5. เด็กหญิงดารินทร์  กันทาคำ
6. เด็กหญิงพริฏฐา  พิทักษ์คำนุวงค์
7. เด็กหญิงยิงเปิง  ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กหญิงเวณิกา  โรจน์เกษตรสิน
 
1. นางสาววีณา  ตันหลวงกาศ
2. นางสาวเพชรา  ปู่แขก
3. นางรติมา  มีเหตุผล
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 72.6 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 1. เด็กหญิงจอห่าน  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงจิดาภา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงพิมพา  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายรัฐกร  สุนทรชัยสกุล
5. เด็กหญิงวันใส  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงวิภาวี  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงศุภสุตา  คงชื่อ
8. เด็กชายสพล  แซ่ลี่
9. เด็กชายอามอน  ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กหญิงแสงหอม  ไม่มีชื่อสกุล
11. เด็กหญิงแสงเดือน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสุพิศ  ิอินทะสิทธิ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กหญิงจินดา  สถิตธรรมคุณ
2. เด็กชายนวพล  ชนะชูเจริญ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงสรัลพร  ธงชัยชนะ
5. เด็กหญิงสิริกร  จิตดำรงค์รัตน์
 
1. นายประสิทธิ   เข็มสุวรรณ
2. นายสุภาพชน  พัฒนวโรทัย
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 76.6 เงิน 28 โรงเรียนบ้านซอแบะ 1. เด็กหญิงกัลยกร  นราพินิจกุล
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เหล่าก้อนคำ
 
1. นายขจร  บุตรแสงโคตร
2. นายนายมนตรี  เหล่าก้อนคำ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กชายนพณัฐ  ตาหมี่
 
1. นายบรรเจิด  ถาบุญเรือง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64.2 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 1. เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีสล้าง
 
1. นางกรรณิการ์  วงศ์เสน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 30 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กหญิงพีรยา  หว่างป่อ
 
1. นางสาวศิรินภา  เตียงศรี
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 33 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงอัญธิยา  ใหม่ฟู
 
1. นางสาวกาญจนา  นะนอง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.8 ทอง 16 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวกาญจนา  นะนอง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 1. เด็กชายสิริภูมิ  กันธะลีย์
 
1. นางเนตรนภาา  กันธะลีย์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงเมลิสา  เสดวงชัย
 
1. นางสาวอรารัตน์  ก้อนจำปา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78.45 เงิน 21 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายธงชัย  ธีรเมธากุล
2. เด็กชายเอสรา  ทรัพย์ทวีเวทย์
 
1. นายจตุพร  ภูมิพิงค์
2. นางสาวอำพร  บูชาพุทธเลิศล้ำ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.69 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญชูฤทธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  กระจายความรู้
 
1. นายบุญโท  ไพศาล
2. นางดวงใจ  ไพศาล
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.93 ทอง 21 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายคม  -
2. เด็กหญิงซูแหมะ  -
3. เด็กหญิงตะเรส่า  -
4. เด็กชายทิวัตถ์  -
5. เด็กชายเทแหระ  -
6. เด็กชายเอเร็ต  -
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ชายสืบสกุล
2. นางฤดี  หมื่นแก้ว
3. นางวราภรณ์  เลิศขวัญพงษ์พนา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 76.9 เงิน 16 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายกิจจา  มั่นคง
2. เด็กชายตุระ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายบ่อแหระ  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กชายยศพันธ์  ธรรมาวิมล
5. เด็กชายสอง  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กชายแหม่แหระ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสรปัญญาสุข  สุขกรินทร์
2. นายธงชัย  ศิริบุญมา
3. นางสาวเสาวคนธ์  ซื่อตรง
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.65 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยผา 1. เด็กชายชนะพล  ส่า
2. นายฐิติกร  ธรรมชาติสร้าง
3. นายทุ่น  -
4. เด็กชายน๊อต  จันทร์ลู
5. เด็กชายมนตรี  -
6. เด็กชายศักดิ์ชาย  วังสะทุ่ง
7. นายสรายุทธ  -
8. นายเจริญทร  -
 
1. นายสรพงศ์  กัมปนาทโชติกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีอุดมสิน  สินธพทอง
3. นางสาวสุชาดา  ทองเขียว
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 61 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงณิสรา   กตัญญูกิตติ
2. เด็กชายธนกร   บุญมีเมธา
3. เด็กชายธีราทร   เทวาอุปการ
4. เด็กชายธีรเดช   พิทักษ์สิรินนท์
5. เด็กหญิงบุญทิวา   ศักดานิรชร
6. เด็กหญิงประลิตา   เด่นมโนธรรม
7. เด็กหญิงปวรา  ไม่มีชื่อสกุล
8. เด็กหญิงศุภานิช   กัมปนาทดิลกกุล
9. เด็กหญิงสุภาพร   กัมปนาทสิริกุล
10. เด็กชายสุรินทร์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสัญญา  สอนบุญทอง
2. นางพิมลพรรณ   คงอินทร์
3. นางสาวชนานาถ   ธรรมชัย
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงกิ่งปวีณ์  ไพรรัตนาคีรี
2. เด็กหญิงจิดาภา  ดอยเจริญสุข
3. เด็กหญิงชมพูนุท  อักษรสมัคร
4. เด็กหญิงชุดาภา  มาแฮ
5. เด็กหญิงนงค์นุช  ฐิตินันท์ศรกุล
6. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เอกวัฒน์วงษ์
7. เด็กชายศุภกฤต  สุนทรนาคา
8. เด็กหญิงสิริกัญญา  พรมมา
9. เด็กชายสุรเดช  สิทธิพรคำลือ
 
1. นายคเชนทร์  เสือพงษ์
2. นางสาวกิตติมา  มนต์คีรีทอง
3. นายเสริมศักดิ์  อินทวงศ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์ 1. เด็กหญิงญาวดี  เหล่าดี
2. เด็กหญิงณัฐชญาภัทร  ดารารัตติกาล
3. เด็กหญิงพิยดา  กาทองทุ่ง
 
1. นางสาวการะเกต  ทองแย้ม
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.4 เงิน 13 โรงเรียนไทยรัฐ 99(บ้านแม่สุยะ) 1. เด็กหญิงขวัญ  บวรธีระพงษ์
2. เด็กหญิงธีราพร  -
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แก้ววิเชียรดี
 
1. นางสาวน้ำฝน  ตะมะแก้ว
2. นายอนุชิต  จิตต์ประสงค์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงจรุณี  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายพิทยุตม์  สมานคำ
3. เด็กหญิงภักจิรา  คงวรปรัชญ์
 
1. นายนรินทร์  เล่อกา
2. นางสาวอรารัตน์  ก้อนจำปา
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1. เด็กหญิงกัญญา  ลุงแหลง
2. เด็กชายพิพัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวพัชรีญา  บุญลี
2. นางพัทธนันท์  วงศ์ใหญ่
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 23 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายชนาธิป  คำดี
2. เด็กชายธนกฤต  ศิริรัตนวงค์
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  กาวรรณ
2. นางสาวดวงพร  ทิพกนก
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนบ้านในสอย 1. เด็กชายวีรวุฒิ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายสมพงษ์  แสงศตวรรษ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  กาวรรณ
2. นางสาวดวงพร  ทิพกนก
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กชายธัญวุฒิ  ชินิ
2. เด็กชายเจริญพงษ์  ไหวดี
 
1. นายอลงกรณ์  ก๋าแก้ว
2. นางจันทร์สม  สีบัว
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เขตทองมาก
2. เด็กชายศุภณัฐ  นิยมรัตน์
 
1. นายปิ่นเทพ  กิติเลิศ
2. นางสาวสุธาสินี  สินธุเฉวตร์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายสิทธิชัย  อุตศรี
2. เด็กหญิงเกสรา  น้อยละ
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นางสาวศิวัตรา  สนธิกุล
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1. เด็กชายซันวิน  วิริยะ
2. เด็กชายสว่าง  ลุงอ่อง
 
1. นายจานุรัตน์  จองปุ๊ก
2. นายภาณุวัฒน์  อ้นจันทร์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กชายจตุพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายวรากรณ์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสุริยา  ทวีวัฒน์
2. นายณัฐชัย  มังคลาด
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงกัญาภัค  นวนหนักแน่น
2. เด็กชายศรัณย์  ครองพิทักษ์ดี
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นางสุพิศ  ไพรจรุงสิทธิ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแม่ละนา 1. เด็กหญิงประภาพินท์  สุขเรือนทอง
2. เด็กหญิงศิริกานต์  จุลเหลา
3. เด็กหญิงสุกานดา  จันทร์เขียว
 
1. นายพลากร  สายยืด
2. นายกิติกร  ดอนเงิน
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กชายพรเทพ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายส่วยคำ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายแสงเมือง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสุริยา  ทวีวัฒน์
2. นายณัฐชัย  มังคลาด
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. นายคำละ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายนที  ไม่มีชื่อสกุล
3. นายอาทิตย์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสุริยา  ทวีวัฒน์
2. นายณัฐชัย  มังคลาด
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 1. เด็กชายซิงมุ่ง  แซ่หล่อ
2. เด็กชายณภัทร  เลาจัง
3. เด็กชายวันชนะ  แซ่่ลี้
 
1. นางสาวจันทิรา   กองวัน
2. นางสาวกันยารัตน์  ดวงสุริยะ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายณัฐดนัย  กัลยา
2. เด็กชายพิพัฒน์  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
3. เด็กชายสุพิรัตน์  ซอจิ่ง
 
1. นายชวลิต  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เลาลี
2. เด็กหญิงพรสินี  เลายี่ปา
3. เด็กหญิงศุภารัตน์  โรจน์เกษตรสิน
 
1. นางกัลยา  จิราพงษ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  สวยสม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปางตอง 1. เด็กชายกล้าหาญ  แสงเฮ่อ
2. เด็กชายพงศ์ภัค  เซ่งเฮ่อ
3. เด็กชายสุรพล  บุญชูธวัช
 
1. นายนิมิตร  วิเวกคีรี
2. นายเฉลิมศักดิ์  เยาวโสภา
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา  มีเมืองงาม
2. เด็กหญิงจินตานนท์   -
3. เด็กหญิงฑิมพิกา  ศรีวงศ์
4. เด็กหญิงศิรินทรา  ศรีบุญมา
5. เด็กหญิงเล็ก  -
6. เด็กหญิงแสงตะวัน  -
 
1. นางทิพวรรณ  กวีวัฒน์
2. นางศิริลักษณ์  อรุณสุวรรณ
3. นางอนงค์  หมุดดี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 1. เด็กหญิงจาอู้  -
2. เด็กหญิงตวงรัตน์  -
3. เด็กหญิงฟ้าพร  -
4. เด็กหญิงรัชนี  -
5. เด็กหญิงอังคณา  -
6. เด็กหญิงอุษา  -
 
1. นางรัชนี  กิณเสน
2. นางจามรี  ปัญถา
3. นางสาวอธิชา  หล้าคำ
 
146 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงคำนุ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิรินฤการ
3. เด็กหญิงโสภิตนภา  ปัญญาไชย
 
1. นายอนุพงศ์  จันต๊ะก๋อง
2. นางสาวสรรชนีย์  สิงห์ใจ
 
147 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 34 โรงเรียนเสรีวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  สีแก้วบันดาลสุข
2. เด็กหญิงธิติยา  กาญจนไกรสร
3. เด็กหญิงนฤมล  ไพรพนาคีรีเลิศ
 
1. นางสาววนิดา  ตรีสิทธินพคุณ
2. นายชยากร  สืบเครือ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 73 เงิน 34 โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ไพรเนติธรรม
2. เด็กหญิงพัชรา  โชติเวทย์วณกุล
3. เด็กหญิงศุภนิจ  ไพรเพชราทิพย์
 
1. นายอรรถกร  ปาละเเดง
2. นายจักรกฤษณ์  ปาต๊ะ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 40 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กชายสุรชัย  หยู่เปา
2. เด็กหญิงอรทัย  แซ่เฒ่า
3. นางสาวเสาวณีย์  พนมไพร
 
1. นายชวลิต  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวพิชญา  ชมชลาลัย
 
150 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 74 เงิน 40 โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 1. เด็กหญิงซอแหมะ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงนวลจันทร์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงโหย่ง  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวปุญญิศา  รัตตะรมย์
2. นางสาวพรสุดา  ฮอพิมาย
 
151 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.4 ทอง 6 โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 1. นางสาวจอเม  เลาหมี่
2. เด็กหญิงอรทัย  เหล่อู้ดี้
3. นางสาวเหมาะ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวจิราพร  อยู่สมบัติ
2. นางสาวจิราวรรณ  อยู่สมบัติ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80.2 ทอง 44 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กหญิงณีรนุช  ปิยชาติศรกุล
2. เด็กหญิงนามี  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  อุดมอัมพร
 
1. นางจิตติมา  อภิชัย
2. นางสาวแสงดาว  คุ้มวานิช
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนบ้านปางตอง 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  สูงความดี
2. เด็กหญิงอินทิพร  กรกัมพล
3. เด็กหญิงโชติกา  ใจจิตเปี่ยม
 
1. นางธิดา  ปินตาคำ
2. นางศุภลักษณ์  สุริยะ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 75 เงิน 38 โรงเรียนบ้านเมืองแปง 1. เด็กหญิงจุรีพร  แซทู
2. เด็กหญิงลาแหมะ  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเท  ไม่ปรากฏชื่อสกุล
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปันดา
2. นายนคร  ดอกแก้ว
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 1. เด็กชายจิรพนธ์  สมจิตร
2. เด็กชายมงคล  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงรติมา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางลัดดาวัลย์  เหล็กเทศ
2. นางสุพิชญา  ภัทรางกุล
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 21 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงชนินาถ  สุภรัตน์ประไพ
2. เด็กหญิงนินนาท  ธรธรรมบวร
3. เด็กหญิงอมิตา  คงสุขยิ่งอนันต์
 
1. นางสาวเครือมาส  คำสุข
2. นางสิริรัตน์  ศรีโพธา
 
157 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 66 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 1. เด็กหญิงปานชีวา  หม่องเซ
2. เด็กชายศุภกฤต   -
3. เด็กหญิงแก้วทอง  -
 
1. นางอภิญญา  ซาวคำเขตต์
2. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์วาล
 
158 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พงศ์ปัญญาธร
2. เด็กหญิงมนทกานต์  ชนะชัยยะสิทธิ์
3. เด็กหญิงเพชรลิกา  โสภณกิตติวงศ์
 
1. นางกาญจนา  มูลคำ
2. นางสาวสุภาวดี  คำฟู
 
159 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ยะ 1. เด็กหญิงจ่าม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางพิมลพรรณ   คงอินทร์
 
160 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.6 เงิน 22 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1. เด็กชายธนทัต  ศรีกันทา
 
1. นางพาณี  สระศรี
 
161 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  กรพาโชค
 
1. นางสาวณรัตน์   สิงห์แก้ว
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 68.8 ทองแดง 22 โรงเรียนขุนยวม 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  นภาสกุลรัตน์
2. เด็กหญิงพรชนก  เกียรติขจรยิ่ง
3. เด็กชายอนาวิล  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางนัยนา  บางโพ
2. นางวิจิตรรัตน์  นายวม
 
163 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  พิณทอง
2. เด็กชายวสุพล  ประชาคมเสรี
3. นายสิขเรศ  จิตผ่อง
 
1. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ
2. นางสาวศิวัตรา  สนธิกุล
 
164 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 15 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงชยาพร  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายอานนท์  แสงน้อย
 
1. นางสาวพัชชากุล  มณีวงค์
2. นางภุมรินทร์  ขันเพ็ชร
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวนาหลวง 1. เด็กหญิงพิมพ์เดือน  วิเชียรยอดกุล
 
1. นายเสริมศักดิ์  อินทวงศ์
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  -
 
1. นางสาวศิรินภา  เตียงศรี
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านแม่กิ้ 1. เด็กชายฉันทพล  นิธิธวัล
 
1. นางศรีจันทร์  ปิงชัย
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านปางตอง 1. เด็กชายบุญประสงค์  แสงท้าว
 
1. นางศุภลักษณ์  สุริยะ
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 1. เด็กชายพงศ์เพชร  เจแฮ
 
1. นางสาวทิชากร  โพแก้ว
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 24 โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 1. เด็กชายกฤษฏิ์   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายสุทธิพร  พวงทอง
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 1. เด็กหญิงขวัญวลี  แสนจาง
2. เด็กหญิงจันณิกา  ชาญกิจการแผน
3. เด็กหญิงวิภาพร  สัจจะ
4. เด็กหญิงสุดา  นันทวิศาลสกุล
5. เด็กหญิงอรณี  เลายี่ป๋า
6. เด็กหญิงอารยา  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงเจนจิรา  เชิดชูวัลลภ
 
1. นางกัลยา  จิราพงษ์
2. นางสาวพรพิมล  บำเพ็ญจิตกุศล
3. นางสาวหทัย  ข่อยจินดา
 
172 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 31 โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 1. เด็กชายชัยพัฒน์  อาทิตย์อุไร
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายภูรินทร์  รุ่งรัตน์เลิศสกุล
 
1. นางจิตติมา  อภิชัย
2. นางอ้อมฤดี  อภิชัย
 
173 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.5 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยขาน 1. เด็กชายพงศ์พันธ์   ตาคำ
2. เด็กชายสุธิพงศ์   ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายเวทิต  รุ่งเรืองกิต
 
1. นายณรงค์ศักดิ์    หมั่นสอน
2. นางเยาวเรศ    แหวนวัง
 
174 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.4 ทอง 30 โรงเรียนบ้านแม่ปิง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทวีเผ่าพันธ์
2. เด็กชายนวิน  อุทัยแสนปรีดา
3. เด็กชายอัจน์  บุญช่วย
 
1. นายจำรัส  ปวงฟู
2. นางสาวจิตลดา  ตาลอย
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.6 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงหลู่  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางรติมา  มีเหตุผล
2. นางสาววัชรี  กิตติวิโรจน์ชัย
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 1. เด็กชายกฤษฎา  ลุงสุ
2. เด็กชายเอกชัย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวพัชรีญา  บุญลี
2. นางลลิดา  สุกันธา
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 1. เด็กชายภูวเดช  สุวรรณสังข์
2. เด็กชายศักดิภัทร  คำปา
 
1. นายถาวร  ชุมสงฆ์
2. นางเจริญศรี  รัตนเพ็ญ
 
178 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.2 ทอง 35 โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 1. เด็กชายจุมพล  ลักษณ์จรัญ
2. เด็กชายศุภิสรา  เลาหมี่
3. เด็กชายเทพ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายวิโรจน์  ปัญญาเยาว์
2. นางสาวสิริภาคย์  ยอดทอง
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านปางแปก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ประสพโชคไพร
2. เด็กชายนภดล  สีหมู่
3. เด็กชายอธิชา  สีฉว่า
 
1. นางรินรวี  ถามูล
2. นางสาวจิดาภา  อินทร์พรหม