สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรัชพร  มานะบุตร
 
1. นางสุพร  นิลประยูร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 19 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  ผไทผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวภัทรนันท์  ศรีบุญรุ่งโรจน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 35 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ภูมิคีรีพงษ์
 
1. นางสยามล  เพียรงาน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 30 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงปุณยานันท์  เตียงศรี
 
1. นางสาวธีราพร  ใจกอบกู้
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงชนาภา  คุ้มมีความสุข
 
1. นางปภาพร  ศรีเจริญตระกูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ลุงกุย
 
1. นางจันทร์ขจร  ไชยนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80.8 ทอง 28 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงอัมไพ   สุนามถาวร
 
1. นางราณี  ถาทวี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงพนิดา  จตุพรไชยศิริ
 
1. นายภูวดล  มณีวรณ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 36 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงกชกร  ปู่ชาย
 
1. นางอริสรา  เขียวมูล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงวรัทยา  วรากรณ์สมบูรณ์
 
1. นางอวยพร  วังกัลยา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.3 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กหญิงพัชราพร  กระสินธุ์เชิดชู
 
1. นางสาววราภรณ์  สลีอ่อน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 53.2 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงชิดชนก  ชมภูใส
2. เด็กหญิงประกายดาว  จิตใจสะอาด
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ธรรมยศ
 
1. นางอวยพร  วังกัลยา
2. นางสาวนพวรรณ  น้องหนิ้ว
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ป่าไม้อุดม
2. เด็กหญิงสุธีรา   สุวรรณเลิศ
3. เด็กหญิงอัญชลี   ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายอุกฤษฏ์  ไชยมาลี
2. นางศิริขวัญ  เพ็ญจิตต์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 1. เด็กหญิงนันทิตา  ทิพย์มัง
2. เด็กหญิงวิรากานต์  ขุนดงพิทักษ์
3. เด็กหญิงเกตมณี  วิทวัสมาลา
 
1. นางสาวสายสมร  กิ่งแก้วเพชร
2. นางอนัญญา  สมมุติ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงสุธาวินี  ศรีสิงห์
2. เด็กหญิงโพดา  -
 
1. นางดาวรรณ์  ยาวิชัย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงทัณฑิกา  ใฝ่การงานสูง
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  จำปา
 
1. นางสาวสายสุดา  ตาบัง
2. นางสาวธัญญารัตน์  ณ น่าน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงนงนุช  มหาวงค์
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  มงคล
 
1. นางรำพึง  มโนศักดิ์
2. นางสาวไพลิน  ไชยสวัสดิ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นายนิลพัฒน์  แหวนแก้ว
2. นางสาวสลิลทิพย์  งามเจริญ
 
1. นางไพลิน  ไชยสวัสดิ์
2. นางรำพึุง  มโนศักดิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายทีปกร  ศิริทิพย์
 
1. นางขนิษฐา  มิ่งอรุณมงคล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 29 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายณรงค์ชัย  จารุชาต
 
1. นางเพ็ญศรี  ปิ่นธิดา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 21 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายชาญชัย  ปัญญาพิทูร
 
1. นางสุภาพร  รัตนะวนา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71.8 เงิน 36 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงนภัสร  วิมลอานัน
2. เด็กหญิงวนิดา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายเอกมงคล  ใฝ่การงานสัมพันธ์
 
1. นายทวุธ  วงค์วงค์
2. นางผกามาศ  ปิ่นประยูร
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงจันทร์มณี  พิราบพารา
2. เด็กหญิงดวงเดือน  โรจน์ประทุมศร
3. เด็กหญิงนวพร  หมื่นตุ้ม
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  ไพรธรฤทธิ์
2. นางศุมารินทร์  ไชยประโคม
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 21 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนัญธิดา   แรดสมศรี
2. เด็กหญิงปานชีวา  ชัยศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพิมพ์วลัชช์  พะยอมดง
 
1. นางสุรีย์พร  สิงห์แก้ว
2. นางสาวเกษฎา  เขียวมณี
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านแม่โถ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ฟ้าพยับหมอก
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุภาพันธ์เลิศ
3. เด็กหญิงพิชาพร  กุนทีเดชกุญชร
 
1. นางกัลยาพร  พรมมาสี
2. นางสาวนงเยาว์  ไชยสถาน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 33 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายรณกร   สิริลาภบุญส่ง
2. เด็กหญิงวนัสนันท์   เชียงแก้ว
 
1. นางณัชชา  โพธิ์ดี
2. นางปรียา  จำรัส
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายขวัญชัย  สุการี
2. เด็กหญิงพัชราพร  สร้างบุญชัย
 
1. นางณัชชา  โพธิ์ดี
2. นางปรียา  จำรัส
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 37 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำแหลง
 
1. นางศิรินทร์  ตาคำวัน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายศิรชัช  โพธิ์หย่า
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  รินก๋อง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงณิชดา   คงสง่ากุล
 
1. นายอรรถชาติ  หินแปง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 52.93 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงมาเรีย  ประทีปพจน์
2. เด็กหญิงยลดา  สัญญาสัมพันธ์
 
1. นางสาวชมพูนุช  นิธิชนะเจริญพร
2. นางสาวธิติกานต์   ปวงประสาท
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65.74 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กชายประเสริฐ  สุประสงค์นิติ
2. เด็กชายไกรวิชญ์  คงสุขสม
 
1. นายอรรถชาติ  หินแปง
2. นางสาวกัญจน์ชญา  มั่นอ่าว
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 58.82 เข้าร่วม 28 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงอรวรา  กุลเสวต
 
1. นางสาวฐานุตรา  คำอ้าย
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงช่อชมพู  บุตราสวรรค์
 
1. นางสาวชมพูนุช  นิธิชนะเจริญพร
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงภูริชญา  มาวิเศษ
2. เด็กชายอภิชัย  ศรีไสวชงโค
3. เด็กหญิงอรรัมภา  เลิศศักดานนท์
 
1. นางสาวณัฐรดา  ปิ่นประยูร
2. นางจันทนา  ประเสริฐรัตนา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านแม่แลบ 1. นางสาวธิดา  พรพรรณพฤกษ์
2. เด็กหญิงสุภาพร   ฟ้าอร่ามศรี
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน   สุภาวรรณ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   วรรณวินิจ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงประกายรุ้ง  สิงห์สูตร
2. เด็กหญิงอนันตยา  ศรีลักษณ์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทะแพ
 
1. นางอารีย์  ศรีเมือง
2. นางสาวสุพัตรา  ดวงดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กหญิงกมลกานต์  มณีรัตน์ผ่องไพร
2. เด็กหญิงปฏิมาพร  ปองยิ่งยศ
3. เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  เกียเกย
 
1. นางสาวเสาวณีย์  ก่อสร้างสกุล
2. นางสาวสุภานัน  ธรรมเสนา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 1. เด็กชายกันต์ดนัย  เจริญใจ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  อาภรณ์บำรุง
3. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ดำรงค์มิตค์ไมตรี
 
1. นางเกษร  มีกำไร
2. นางสาวอรรถพร  ฌานอรุณ
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 24 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายณัฐเดช  การมงคลกวิน
2. เด็กชายนันทวัฒน์  กิจวรรณศิลป์
3. เด็กหญิงอรินสัย  ทันจิตสกุล
 
1. นายทศพร  พจนาปิยะกุล
2. นางพิมพร  พจนาปิยะกุล
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75.8 เงิน 37 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงธัญสินี  กานนอนุพงษ์
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์  งามจารุเลิศไมตรี
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  เขียวภูมิชัย
 
1. นางดวงดาว  เจริญเต็มเปี่ยม
2. นางธนาพร   มั่นอ่าว
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 31 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จำปาทอง
2. นายวรพต  พลับพลึงพนา
3. เด็กชายอาชาไนย  พยาเกศ
 
1. นายรณชัย  เรืองแดง
2. นางสาววริยา  ทาทะลักษณ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านแม่ปาง 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ซาววงค์
2. เด็กชายศุกลภัทร  กิจรัตตานันท์
 
1. นางชิดชไม  พงษ์พันธ์
2. นายปิยะพงษ์  เพียรวิทย์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กหญิงบุษบา  ควงวงค์ญาติ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  บำรุงธีรพล
 
1. นางสุธิตรา  สุวรรณลพ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 41.78 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กชายพงศกร  ญาณฤดี
2. เด็กชายอนุสรณ์  พิกุลแก้ว
 
1. นางรัชฏาพร  คุณอนงค์
2. นางสุภาภรณ์  แสงจันทร์เพ็ญกุล
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 44.27 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายซอดิเก  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายซอแบระมู  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายวริทธิ์นันท์  ประณตพงศ์
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสุข
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.47 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงจิราภา  วินิจกิจเจริญกุล
2. เด็กชายญาณภัทร  -
 
1. นายปรีดี  จารุกรมงคล
2. นายธนวรรธน์  ไชยคำ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68.32 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. นายญาณวุฒิ  -
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  เนียมโภคสกุล
 
1. นายธนวรรธน์  ไชยคำ
2. นายพิทักษ์  อุดธิ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 37.08 เข้าร่วม 31 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายทศพล  เก่งแก้วนิล
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พงศ์ไพรสกุล
 
1. นางสาวนฤนาท  วัฒนวงษ์
2. นางสาวหทัยกาญจน์  เงาคำ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  จตุพรถาวรสกุล
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  จตุพรถาวรสกุล
3. เด็กหญิงวริยา  คิดจินตนาเพียร
4. เด็กหญิงศฺิรพร  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงเกวลิน  ขยันทวีคูณ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ห้วยเสน
2. นางอัจฉราพรรณ  กันทาทรัพย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.65 เงิน 39 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงจิราพร  โชคฉวีวรรณ
2. เด็กหญิงประภัสรา  ชมภู
3. เด็กหญิงปริศนา  พฤกษาสวาท
4. เด็กหญิงพัชรพร  ตะวันยอแสง
5. เด็กหญิงลลิดา  เลิศวสุนธราไพร
 
1. นางสาวสุมาลี  คงสมปอง
2. นายนนท์ปวิธ  ขิระณะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงธรณ์ธัญณ์  บุญนำไพร
2. เด็กหญิงนฤมล  พิทักษ์คีรีไพร
3. เด็กหญิงพรฟ้า  ส่าวาแฮ
4. เด็กหญิงศรีนภา  อุดมสมาธิวัฒน์
5. เด็กหญิงสาธิตา  ยุซอ
 
1. นางลัดดา  งอกงาม
2. นางกาญจนา  ปวงคำ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 32 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  คล่องบุญสุนทร
2. เด็กหญิงจินธภา  ยงวีรบุรุษ
3. เด็กหญิงดากานดา  คล่องบุญสุนทร
4. เด็กหญิงพัทธมล  หมื่นตุ้ม
5. เด็กหญิงวรกมล  มูลทะโนช
 
1. นางอริสรา  เขียวมูล
2. นางอัมพิกา  ใจน้อย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 1. เด็กชายกวีวีฒน์  กระจายกุศล
2. เด็กชายกันต์ดนัย  เจริญใจ
3. เด็กหญิงจิรัชญา  อาภรณ์บำรุง
4. เด็กหญิงวรรณรัตน์  ดำรงค์มิตค์ไมตรี
5. เด็กชายอนาวิล  อาภรณ์บำรุง
 
1. นางสาวศุทธินี  ถาวร
2. นางสาวภัสสร  พะติแฮ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงชิดชนก  กุนทีธรรมชาติ
2. เด็กหญิงฐิติมา  ปู่แก้ว
3. เด็กหญิงสายชล  -
4. เด็กหญิงสุจารี  บุญหนุนวงศ์
5. เด็กหญิงแคทรียา  สมพรสุขสม
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  สม่ำเสมอ
2. เด็กหญิงชลิตวรรณ  บุตรภราดร
3. เด็กหญิงณัฐิดา  นาคเหม
4. เด็กหญิงอนัญญาลักษณ์  ไพรพนาไวศ
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  วิมานโอฬาร
 
1. นายสิทธิศักดิ์  อุดมสม
2. นายอาทิตย์  ประสาเนตร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กชายบูรพา   ไพรขจี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   เกษมพิมาน
3. เด็กหญิงสุนิตา  พิมานโสภา
4. เด็กชายอนันต์   วนาลีจรุง
 
1. นายอลงกรณ์  เซนักค้า
2. นายพงษ์พัฒน์  ตั้งตระกูล
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงประภัสรา  ทับกุล
 
1. นางสายันต์  จีนา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกองก๋อย 1. เด็กหญิงพอหทัย   หมอกพายัพ
 
1. นางสาวประทุมพร  อุตมณี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงพรธวัล  ลักขณาลิขิต
 
1. นางสาวสรัญญา  ชัยชนะไพร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนทิยาเพอ สาขาห้วยไชยยงค์ 1. เด็กหญิงกานต์ชนิต  หยกลาภนำเจริญ
2. เด็กชายเอกชัย  คงคาจรุง
 
1. นายเจนตะวัน  ศรีวิชัย
2. นายจักรพันธ์  ขันธ์ศรี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 43 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1. เด็กหญิงพรศิริ  คงบรรลุผล
2. เด็กชายอัครเดช  ธำรงศักดิ์เสถียร
 
1. นางสาววิยะดา  พุมพร
2. นายเกียรติชัย  ปวนหล้า
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 35 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายพิพัทธ  เลิศสกุลไพร
2. เด็กหญิงพิมล  ทุ่งท้องไร่
 
1. นายรัตนพล  บุญงาม
2. นางศันสนีย์  สมบูรณ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงจรรยพร  แก้วทะวัน
2. เด็กหญิงจิรัชญานันท์   ชนะบูรณ์
3. เด็กหญิงดารารัตน์  สุขาวรรณ
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยประโคม
5. เด็กหญิงนิรดา  ยารวง
6. เด็กหญิงพิชญา   พิเชษฐ์กุลสัมพันธ์
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คำยืน
8. เด็กหญิงศุภิสรา  เทพเนาว์
9. เด็กหญิงอภิญญา  กับปุละวัน
10. เด็กหญิงเขมจิรา  หล้าสิงห์
 
1. นายวิทวัส  เจริญศรีพร
2. นางสาวอทิตา  อินต๊ะชมภู
3. นางรัตติกาล  คงประหยัด
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  สุดแดนไพร
2. เด็กหญิงจิรวรรณ์  สุดแดนไพร
3. เด็กหญิงณภาพร  ชมชื่น
4. เด็กหญิงธันยพร  เย็นศิลาแลง
5. เด็กหญิงสุดาพร  พิศชวนมอง
6. เด็กหญิงสุดาพร  นุชนงคราญ
7. เด็กหญิงสุพิชญา  มณีวรรณ
8. เด็กหญิงอารี  สายชลพิมาน
9. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปู่ซาย
10. เด็กหญิงโชติกา  นิธิแก้วโพธิ์ทอง
 
1. นายไชยวุฒิ  พุทธวัตร์
2. นางวริศรา  หลักบุญ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78.6 เงิน 42 โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์    พนาสกลกุล
2. เด็กชายกิตติคุณ  บวรเกษตร
3. เด็กหญิงปาณิสรา  กิ่งแก้วเพชร
4. เด็กหญิงปานไพลิน  กิ่งแก้วเพชร
5. เด็กชายปิยวัฒน์  จรุงพนา
6. เด็กหญิงพรรณปพร  ใฝ่เอกภพ
7. เด็กชายพีรวิชญ์  ถาวรไพรพิทักษ์
8. เด็กหญิงศศินิภา  เชิงพนาดร
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ปุญสมาวนารักษ์
10. เด็กหญิงอภิชญา  บวรเกษตร
 
1. นายวรพจน์  พิชิตปฐพี
2. นางศิริกานต์  คำซาว
3. นางสุรีย์พร  ไทสวัสดิ์กุล
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง 18 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงกชกร  ชวอนันต์กุล
2. เด็กหญิงฉันชนก  ชัยวงค์
3. เด็กหญิงชลดา  ปกรณ์พาณิชย์กุล
4. เด็กหญิงชาลินี  เทิดเกียรติธนกุล
5. เด็กหญิงปรียาดา  ไพบูลย์วัชราภาณ์
6. เด็กหญิงพรนิรันดร์  ตะแก
7. เด็กหญิงภาวินี  ไชยวงศ์
8. เด็กหญิงศิราพรรณ  เกี๋ยงพรหม
9. เด็กหญิงอังคณา  บุญญาคุ้มโชค
10. เด็กหญิงเมตตา  ทำเล็ก
 
1. นายพินิจนันท์  มณีจันทร์
2. นางสาวจุฑามาศ  จตุแสน
3. นางสาวระพีพรรณ  อหริพ่าย
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 1. เด็กชายจีรภาพ   ศรีพรมิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงจีรวรรณ   เชวงกิจเสถียร
3. เด็กชายชโยดม  ค้ำชูพนาดร
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พรมีเกียรติ
5. เด็กหญิงนลัทพร  พรมีเกียรติ
6. เด็กชายรัชชานนท์  สิงขรอุทิศสุข
7. เด็กชายวิสุทธิวงค์  สิงขรอุทิศ
8. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิงขรอุทิศสุข
9. เด็กชายเขมชาติ  นิรามัยวิบูล
10. เด็กหญิงเสาวณีย์  พรมีเกียรติ
 
1. นายวุฒิชัย  กองแก้ว
2. นางสาววารุณี  พรมีเกียรติ
3. นายสุเมธ  คำศรี
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ศรีวนามีโชค
2. เด็กหญิงกาญจนา  เกสรกระจาย
3. เด็กหญิงกาญจนา  กันทรตระหง่่าน
4. เด็กชายดนุพล  สิทธิพลเลิศ
5. เด็กชายสรวิชญ์  เปล่งกุศล
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  รักษาวิวัฒน์
7. เด็กชายสุทธิภัทร  ปัญญาฤทธื์รงค์
8. เด็กหญิงเกตนิกา  กิตติวงศ์นุรักษ์
9. เด็กชายเอกชัย  กลการหาร
10. เด็กชายโชคชัย  ศิริวรรณากร
 
1. นายอุทัย  ขจรงามยิ่ง
2. นายปรีชา  สุทธกุล
3. นายรังสรรค์  ตาวงศ์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงกันตา  โกศลเจริญกิจ
2. เด็กชายสมชาย  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายองอาจ  สารคำ
2. นางสาวสุชาดา  เยี๊ยะสูงเนิน
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กชายกมล  แก้วเก้าคุณธรรม
2. เด็กชายณัฐพล  มาลาคำดวง
 
1. นายองอาจ  สารคำ
2. นางสาวสุชาดา  เยี๊ยะสูงเนิน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 42 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงศุภัสรา  ทาอ้าย
 
1. นางสาวชุติมา  ยานะกุล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กชายพนม  บงกชพนาไพร
 
1. นายนวพงษ์  โอบอ้อม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  รักสวนสัก
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายอารักษ์  -
 
1. นางสาวจรรยา  พัฒนะเสรีพงค์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงมิณตญา  กัณฑา
 
1. นายอนิรุทธิ์  เผ่าพันธุ์เหนือ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  อภิบาลวนา
 
1. นายเอกลักษณ์  แสงน้อย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายธนโชติ  -
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงนารี  -
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงขีพู  กรินมรกต
2. เด็กหญิงอภิญญา  หอมวิไล
 
1. นายมนัส  แก้วทะวัน
2. นางปราจิน  สายฝั้น
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วสุวรรณ
2. เด็กชายพิสิษฐ์ชัย  กวินธนตระกูล
 
1. นายมนัส  แก้วทะวัน
2. นายประสิทธิ์  สายฝั้น
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. นางสาวชญาพอ  -
2. นายเอกรัตน์  พนาโกเมน
 
1. นายภูวดล  มณีวรณ์
2. นางสาวพิกุล  บุญทิ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงเอมี่  -
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กชายกมล  -
2. เด็กชายซุปเปอร์  ทู
3. เด็กหญิงพิชญา  -
 
1. นางอัจฉริยาพร  กำจัด
2. นายโชติวิทย์  ปองผาติพร
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อมรใฝ่สีแดง
2. เด็กชายธาวิน  -
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  -
 
1. นางอัจฉริยาพร  กำจัด
2. นายโชติวิทย์  ปองผาติพร
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายกิตติธัช  สมบัติพนา
2. นายสุขแก้ว  กุญจนาทไพศาล
3. เด็กชายเจมภพ  เจริญจิตนิรันดร์
 
1. นายบุญเยี่ยม  นันต๊ะภูมิ
2. นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายอนุทธัต  สุวรรณลพ
 
1. นางวนิดา  มูลเมือง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  จำปาวัตร์
 
1. นายประเสริฐ  เกิดมงคล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงพรพิมล  พรมมินทร์
 
1. นายธัชกร  นนทมาลย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงชัญญา  สุริยวงศ์
 
1. นางขนิษฐา  มิ่งอรุณมงคล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  คำมูล
 
1. นายอนิรุทธิ์  เผ่าพันธุ์เหนือ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กชายภีมวายุ  ธรรมเนียมต้น
 
1. นายทยากร  บุษยาวรรณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ณรงค์ศรายุทธ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายจักรพงษ์  กลั่นทิพย์
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายกรณ์  ชนันทพร
2. เด็กชายจักรพงษ์  กลั่นทิพย์
3. เด็กหญิงฐิติชญา  กอบบุญคุณ
4. เด็กชายประวีร์  คีรีชโลม
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธรรมสิทธิ์
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีป้อ
7. เด็กหญิงวรัญญา  ตาดี
8. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  เรืองกาญจนา
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
2. นายศรัณรัชต์  ปันติสวัสดิ์
3. นางสาวศิริรัตน์  สุภา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิตร  ขวัญสุวรรณศรี
2. เด็กหญิงขวัญภิรมณ์  มณีนิติกร
3. เด็กหญิงจิตรานุช  อุดมนิรันดร์
4. เด็กชายจิรายุส  อุดมนิรันดร์
5. เด็กชายจีรพัส  เพียรประกอบกิจ
6. เด็กชายณัฐชนน  เมืองศรีพรรณ
7. เด็กชายทินภัทร  วนาก้องเกียรติ
8. เด็กหญิงธารวิมล  คงเจริญงาม
9. เด็กชายนัฎฐพงษ์  คงแดง
10. เด็กชายนันทกร  -
11. เด็กหญิงบังอร  ขวัญวุวรรณศรี
12. เด็กหญิงปาลิตา  เดโชพัฒนกิจ
13. เด็กหญิงพรชนัน  ดาษดาวัลย์
14. เด็กหญิงภาสินี  ใฝ่เวลาดี
15. เด็กหญิงวริศรา  เพียรประกอบกิจ
16. เด็กหญิงวีรดา  จตุพรไชยศิริ
17. เด็กชายศุภสินห์  บุญสม
18. เด็กหญิงสิตาพร  มุนสร้างสรรค์
19. เด็กชายอุเทน  ย่านทราย
20. เด็กชายเอกราช  มวลจันทร์
 
1. นางเมธิกา  รัตนรังษี
2. นาง็จันทร์เพ็ญ  สุวรรณ
3. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
4. นางยุวธิดา  ช่วยเกิด
5. นางพัชรี  แก้วปราณี
6. นางสุทธิพร  เขียวมูล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนล่องแพวิทยา 1. เด็กชายบุญคำ   วนาแสงสิริ
2. เด็กชายยุทธพล  ลักขณจันทร์
3. เด็กชายวีรพล   อำรุงสาคร
4. เด็กหญิงสุเพียงพร   พงศาวิมาน
5. เด็กชายอติชาติ   ลักขณจันทร์
6. เด็กชายเดชวิทย์   สุจริตขวัญเมือง
 
1. นายชลชาติ   กิตติวิลาวัณย์
2. นายวุฒิพันธ์  เทพวงสา
3. นายธนวัฒน์  พงศ์ไพรภูมิ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 29 โรงเรียนดอนชัยวิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ชาญชัยศุภกิจ
 
1. นางณัฐธิกา  กิจเมือง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายราเมศวร์  มณี
 
1. นางสิรินดา  เสนใจ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) 1. เด็กหญิงอริสรา  ศรีไว
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  วิมล
 
1. นายทองคำ  สมแก้ว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 1. เด็กชายวริทธ์  ถวัลย์วิมาน
 
1. นางสาวลำดวน  อาลัย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายราเมศวร์  มณี
 
1. นางสิรินดา  เสนใจ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 42 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงศรีนวล  ปัญญากร
 
1. นางสาวกิตติยา   มิ่งศรีสุข
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ใฝ่เจริญกิจ
 
1. นางสมปอง  แสนวิจิตร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 34 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 1. เด็กชายจอมพล  วิมานสาคร
 
1. นางฑวิวสรร  โล่ห์สุวรรณ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 19 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กชายณัฐพล  รักขัน
 
1. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงคำน้อย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายนคร  ถนัดใจธรรม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงทวีพร  มหาชัย
 
1. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 42 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายวิทยา  ศรีโสภาบงกช
 
1. นางอารีย์  ศรีเมือง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กชายราเมศวร์  มณี
 
1. นางสิรินดา  เสนใจ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 17 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กหญิงศรีนวล  ปัญญากร
 
1. นางสาวกิตติยา  มิ่งศรีสุข
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงศิรินยา  พิกุลแก้ว
 
1. นายอัครพล  จันทร์ฉาย
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงกันติชา  ขจรศักดิ์ศรี
2. เด็กชายชยากร  แก้วเตี๊ยะ
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทะนัน
4. เด็กหญิงธัญชนก  คำอ้าย
5. เด็กชายพงศกร  เลิศบุญรัตนา
6. เด็กหญิงพิชาภา  มาตยาบุญ
7. เด็กชายสิทธารถะ  ส่องแสงจันทร์
8. เด็กชายอชิระ  แสนจันทร์
9. เด็กชายเหมันต์  ประวัง
10. เด็กหญิงแพรวพิชชา  กุโพณ
 
1. นางสาวชิโน  มงคลชาติสกุล
2. นางพรทิพย์  ทั่งศิริ
3. นางสาวศิณี  ตาน้อย
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายกฤษดา  พจน์หรรษา
2. เด็กชายกฤษดา  หยกลลิตเลิศล้ำ
3. เด็กหญิงนาตาฌา  วงษ์ภูธร
4. เด็กชายพงษ์เพชร  ศรีพจน์มณีรัตน์
5. เด็กหญิงพรนภัส  ศรีแก้ว
6. เด็กหญิงพรศิริ  ภูผาแกร่ง
7. เด็กหญิงพิชชากรณ์  มีสุขไพร
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัญญาไพรวัลย์
9. เด็กชายมงคล  ถนัดเกษตรกิจ
10. นายมนตรี  มัลลิกาหอมหวล
 
1. นางสุนารี  ธารายืนยง
2. นางสาวตันติมา  ลาดจันต๊ะ
3. นางสาวกวินธิดา  มณีถิ่นสกุล
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  สาธิพา
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  คำลา
3. เด็กหญิงรมิดา  วนาสถิตย์
4. เด็กหญิงลภัสรดา  ทั่งศิริ
5. เด็กหญิงวทัญญุตา  ส่องแสงจันทร์
6. เด็กหญิงศุภัสรา  ปันโน
7. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  กรรณิกา
8. เด็กหญิงอัยย์รินดา  ใจมะโน
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  รินก๋อง
2. นางพรทิพย์  ทั่งศิริ
3. นางสาวเนาวรัตน์  ขันธ์เขียว
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ขันธะสีมา
2. เด็กหญิงญาดา  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงณัฐมน  วงค์ทอง
4. เด็กหญิงพฤกษา  เตชะตา
5. เด็กหญิงภวันรัตน์  สกุลวัฒนน์พกร
6. เด็กหญิงภูมินันท์  สุเมธีธิกุล
7. เด็กหญิงวรรณวลี  นนทิภาวณิชย์
8. เด็กหญิงไอยาริญช์  โมลา
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ขันธ์เขียว
2. นางพรทิพย์  ทั่งศิริ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  รินก๋อง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76.8 เงิน 19 โรงเรียนเพียงหลวง 11 (บ้านสล่าเจียงตอง)ฯ 1. เด็กหญิงกรรวี  วนาเจริญ
2. เด็กชายกันติศา  ตรงสถาน
3. เด็กหญิงจรรยา  ใฝ่มิตรจิต
4. เด็กหญิงนฤมล  ก้องคุณเดช
5. เด็กหญิงปนิดา  บูชาเลิศวรัญญู
6. เด็กหญิงประภัสสร  ไม่มีชื่อสกุล
7. เด็กหญิงพลอยพัค  จรัสวีรพงษ์
8. เด็กชายพวงมาลิน  ญาณญาณีนพ
9. เด็กชายมีนา  ไม่มีชื่อสกุล
10. เด็กชายศตวรรษ  จตุพรถาวรสกุล
11. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ชนาปิติ
12. เด็กหญิงสาขี่  ปิติวาจา
13. เด็กหญิงสุพรรษา  ไม่มีชื่อสกุล
14. เด็กหญิงอรทัย  ไม่มีชื่อสกุล
15. เด็กหญิงอรอนงค์  ไม่มีชื่อสกุล
16. เด็กหญิงแบลดา  กิตติมีพรชัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ตาสา
2. นางสาวสนธยา  ปาลามา
3. นางสาวสุภาภรณ์  หมูคำ
4. นางสาวกนกทิพย์  อุดทาสม
5. นางสาวยลดา  มาชื่น
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยโผ 1. เด็กหญิงกันธิชา  จรูญมงคลกุล
2. เด็กหญิงจันทร์กวี  พนาไพรชม
3. เด็กหญิงจารัญดา  กาทู
4. เด็กหญิงธิดาพร  ชนกปัญญา
5. เด็กชายนฤเบศ  อ่อนสุด
6. เด็กชายปิยทัศน์  วิมานสาคร
7. เด็กชายพชรพล  พนาไพรสกุล
8. เด็กหญิงภรณ์เฉลิม  โตเฟื่อง
9. เด็กหญิงสกุณา  ภูมิสันทัด
10. เด็กชายสมพงศ์  กอบกุลกิจ
11. เด็กหญิงสุพัตรา  จารุวีวรรณ
12. เด็กหญิงอรสา  จรูญมงคลกุล
13. เด็กหญิงอังคณา  เก่งค้าขาย
14. เด็กหญิงเจริญพร  จรูญมงคลกุล
15. เด็กหญิงเทะเทะเว  -
16. เด็กหญิงไอริณ  เขมะโสภาชัย
 
1. นางสาวสุนทรียา  เยาวโสภา
2. นางสาวณัฐฐิฐา  มณีรัตน์ผ่องไพร
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 1. เด็กชายชายลือ  สิริสถาพรชัย
2. เด็กหญิงพิมยาดา  เก่งวานิช
3. เด็กชายรุ่งเพชร  เป็นเพชรงาม
4. เด็กหญิงศรสวรรค์  คำภีระ
5. เด็กชายเฉลิมชัย  ดั่งดวงฤทัย
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สมพุทธวงศ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 1. เด็กหญิงวรรณษา   ชัยมโนกุล
 
1. นางฑวิวสรร  โล่ห์สุวรรณ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69.4 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจินดา   ศรีไสวจำปา
 
1. นางกาญจนา  ปวงคำ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงสุภัสสร   ชีวสวัสดิ์ชัย
 
1. นางสาวพัชรี  หยกงามรุ่งทวี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 1. เด็กหญิงวัชรี   ยาบะ
 
1. นางฑวิวสรร  โล่ห์สุวรรณ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 25 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา   ถิ่นวนา
 
1. นายศุภชัย  จันทร์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   งามเด่นดาว
 
1. นางฑวิวสรร  โล่ห์สุวรรณ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์   งามเจริญ
 
1. นางสาวเกษร  สิริชาติ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  กิจโรจน์สกุล
2. เด็กหญิงพุทธิพร  โสภาศรี
3. นายสมยศ  ไพรพนารักษ์
4. นางสาวอาริศา  -
5. นายโชคชัย  ขยันจิตใฝ่ธรรม
 
1. นางกาญจนา  สิงห์สูตร
2. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ต๊ะเฟย
2. เด็กหญิงปราณปรียา  เซี่ยงฉิน
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  ณรงค์ศรายุทธ
2. นางชาลินี  โค้วตระกูล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนไท่จง 1. เด็กหญิงยุราพร   นันทบวรกิจ
2. เด็กชายอำพล   สุนภาสถาพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญชัย  ธาราทิพย์ไพร
2. MissWU  DONGMEI
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 71.57 เงิน 32 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ไพรคุ้มครอง
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  นิ่มสุดเจริญ
 
1. นางสังวาลย์  ใจมาดี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายจอพะ  เรืองรองรักพนา
2. เด็กชายเจริญศักดิ์  หย่าจา
 
1. นางกาญจนา  ปวงคำ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 1. เด็กชายจ่อคัวทู  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายซอดิโพ  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายซอมาลู  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายซอเลเดะทู  ไม่มีนามสกุล
5. เด็กชายซอแฮมือ  ไม่มีนามสกุล
6. เด็กชายแอะเกอลึทู  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายสนั่น  หลักรอด
2. นายธนะสิทธิ์  มูลเจริญ
3. นางสาวสาลิณี  บุญทวี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 53.8 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กชายธนพร  เพ็ญเพชรศักดิ์
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  กระสินธุ์วิมาน
3. เด็กชายวรชิต  ท่าน้ำคง
4. เด็กชายวิชัย  -
5. เด็กชายศิรวิทย์  ดีสมประสงค์
6. เด็กชายแกวโกโม  -
 
1. นายบุญช่วย  ขัติยะ
2. นายสุทร  สิงขรบรรจง
3. นายวศิลป์  อัมพุชินี
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กชายจรัสรวี  กิจจามงคลสกุล
2. เด็กชายชัยสิทธิ์   กวินกันทรากร
3. เด็กชายรวิสุต  เกียรติธนาศิล
4. เด็กชายรัชพล  ดำรงกิจสมบูรณ์
5. เด็กชายวิวัฒน์  เกษมสุขบำรุง
6. นายสมชัย  จตุรคุณถาวร
7. เด็กชายอภิชาติ  มหาสันติคีรี
8. เด็กชายโชคทวี  ถวัลย์บรรพต
 
1. นายชุมพล  ศรีมันตะ
2. นายชินดนัย  ติวรรณะ
3. นายสมบัติ  เฒ่าตระกูล
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงจันทินี  คำไผ่พันธ์
2. เด็กหญิงธิติรัตน์  วรรณพนา
3. เด็กหญิงนิจวรีย์  เถมินพนา
4. เด็กหญิงพรสุข  สงวนศรีปรีชา
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  บรรจงวรฉัตร
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ทวีนิธิโสมนัส
7. เด็กหญิงวิญญา  ถาวรพนาดร
8. เด็กหญิงศุภานิช  ถวัลย์ชลาศัย
9. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แสวงสวัสดิ์ชัย
10. เด็กหญิงสุภาดา  ยอดรักดอย
 
1. นายจตุรงค์  เดชะวงศ์
2. นางสาวสรารัตน์  เดชะวงศ์
3. นางสาวสุภาพร  รักไพรขันธ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กหญิงชนาภา  ปู่ปั๋น
2. เด็กหญิงชุลีกร  -
3. เด็กชายฐิติวุฒิ  ศรีสิงห์
4. เด็กหญิงนภาภรณ์  จะบอ
5. เด็กหญิงภัทรสุดา  จายหนวด
6. เด็กชายวินัย  ทินนา
7. เด็กชายสมชาย  ภูมิสันทัด
8. เด็กชายสมพงษ์  วณิชกุลพัทธ
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  -
10. เด็กหญิงเต็มดวง  -
 
1. นางฉันทนา  ศรีศิลป์
2. นายพนมไพร  ใจขัด
3. นางสาวน้อมจิต  ก้อนเขื่อน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายชลิต  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงพนิดา  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงพรณภา  ขยันจินดาปราณี
 
1. นางสาวภัทรนันท์  ศรีบุญรุ่งโรจน์
2. นางสาวเสาวณี  คิดอำนวยสวัสดิ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงญารินดา  เกียรติบุญสกุล
2. เด็กหญิงทิพย์ยดา  จตุรคุณถาวร
3. เด็กหญิงนิภาพร  เกียรติบุญสกุล
 
1. นายเวทย์  เชี่ยวชาญพฤกษา
2. นางเบญญาภา  เชี่ยวชาญพฤกษา
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 72.22 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 1. เด็กหญิงปรีณาภา  จันทร์แดง
2. เด็กชายสุธินันท์  ก๋องชัย
3. เด็กหญิงสุธิมา  อภิวงค์
 
1. นางลัดดาวรรณ  อภิวงค์
2. นางปราจิน   สายฝั้น
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 1. เด็กชายกฤษฏา  -
2. นางสาวชนิดา  -
3. นางสาวสุภาภรณ์  แตะวอ
 
1. นางนวพรรษ  จันทร์ลอย
2. นางกาญจนา  สิงห์สูตร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 1. เด็กชายธารา  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กหญิงสีดา  ไม่มีนามสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีราภรณ์  ตุ้ยเต็มวงค์
2. นายธนาคม  นะกาลัง
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 21 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ใฝ่เอกภพ
2. เด็กหญิงเสาวนิตย์  เฟื่องฟูพงศ์พันธ์
 
1. นางสุกานดา  ประยูร
2. นายนิมิต  เพิ่มเพ็ง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 23 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. นางสาวรักษิณา  จันทร์ทิพย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงษ์ษา
 
1. นายอาทิตย์  คำวงษา
2. นางสุกานดา  ประยูร
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล ๒) 1. เด็กชายธนพล   ตามสัตย์
2. เด็กชายพุศตม์   คำใจ
 
1. นายชุติเดช   คิริโคขจร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  เพชรไพรวศิน
2. เด็กชายอรรถพร  ศรีจรัสพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร  โกศัย
2. นางสาววลัยพร  โกศัย
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เชิดชูสวรรค์
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  กิตติวิลาวัลย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนาคาร  โกศัย
2. นางสาววลัยพร  โกศัย
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 1. เด็กชายรัชชานนท์  เชียงเขียว
2. เด็กหญิงแพรนวล  เฟื่องสุดใจ
 
1. นายนิมิต  เพิ่มเพ็ง
2. นางสุกานดา  ประยูร
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 1. เด็กหญิงพรวนันท์  แดนสรวงวิเวก
2. เด็กชายอรรถพงษ์  ถนอมสุขสันติ
 
1. นายสรชัย  ช่างแต่ง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 1. เด็กหญิงอรสา  มนต์มุติตา
2. เด็กชายเกษมสันต์  สกุลลิขิตพัฒน์
 
1. นางสาวเพราพิมล   ป้องเมือง
2. นางสาวสุวรรณี  หวังวนวัฒน์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 60 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  บรรจงวรฉัตร
2. เด็กหญิงศุภานิช  ถวัลย์ชลาศัย
 
1. นายจตุรงค์  เดชะวงศ์
2. นางสาวสรารัตน์  เดชะวงศ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายธีรนัย  คงกิจมั่นเลิศ
2. เด็กชายวินัย  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
2. นางสาวปาริชาต  ใจติขะ
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73.7 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กหญิงนุชวรา  ศรีพวงกิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงวรนิษฐ์  โปทาปั๋น
3. เด็กหญิงสุนิตา  ธาราเสรี
 
1. นางสาวณิชาภัทร  อรรถวิทย์
2. นางอังคนา  วรรณตัน
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านฟักทอง 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย  ศรีวิภาดา
2. เด็กชายตรีชล  ชลสายธาร
3. เด็กหญิงธิติกา  จิตเกษมวนา
 
1. นายวรวิทย์  ธารพระคุณ
2. นางสาวชใบพร  ปราโมทย์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแม่เงา 1. เด็กชายณภัทร  คมคายมณีจันทร์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ซุ่มพฤกษา
3. เด็กชายเจตริน  ศิริโสภาวัฒนา
 
1. นายธนกฤต  โตสุวรรณ
2. นางสาวรสสุคนธ์  องอาจ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. นายกิตติพงศ์  คงสำเร็จผล
2. นายสมศักดิ์  ชีวินดำรงพงไพร
3. นายสุพิชย์  เพชรพิทยา
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
2. นายวันชัย  ร่มมยุรี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 1. เด็กชายมงคล   -
2. เด็กชายสมชาย  -
3. เด็กชายอนุชิต  -
 
1. นายเอกลักษณ์  อ้ายนันท์
2. นางสาวสุภาณี  เกียรติกงทอง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เฉลิมชัยเกตุ
2. เด็กหญิงศรีนภา  เฉลิมชัยเกตุ
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  สุชาญศรีกุล
 
1. นายประยูร  อยู่สุภาพ
2. นายสมศักดิ์  วงศ์แปง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงชลันธร  คงความเสรี
2. เด็กหญิงดาคือ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงดาทู  ไม่มีชื่อสกุล
4. เด็กหญิงพอแอะ  ไม่มีชื่อสกุล
5. เด็กหญิงมธุรา  สดใจจำปา
6. เด็กหญิงแอะทูพอ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ  ปงใจดี
2. นางสาวปรางมาศ  ใจปัญญา
3. นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีอมรมาลี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวจตุพร  สุมงคลลาภ
2. นางสาวจินตนา  ชิดพนา
3. นางสาวชนธิษา  คงสุขสดชื่น
4. เด็กหญิงมลฤดี  วันไชยเจริญ
5. เด็กชายวิวรณ์  ปัญญา
6. เด็กหญิงสุทธิพร  กิจรุ่งเรืองลาภ
 
1. นางพัชรินทร์  นิเท
2. นางพิมพ์ประไพ  วิริยะภาพ
3. นางสาววีรยา  ปวงคำคง
 
161 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 1. เด็กหญิงชนินาถ  วังมัน
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ประมวลอารักษ์
3. เด็กหญิงวรันธร  เพชรอร่ามแท้
 
1. นางสาวมณทิชา  ชื่นชม
2. นางสาววจี  แสนธิวัง
 
162 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงศิราณี   ฉันทกุลถาวร
2. นายสมชาย  ครองพื้นพิมาน
3. เด็กหญิงแซมแหนะมู  สุรเสกข์
 
1. นายพงษ์วริศ  ปัญจมณีโชติ
2. นางสาวพิมพ์ชนก  กันทะวัง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กหญิงจุรีพร  ทวีทองเพิ่มพูล
2. เด็กหญิงดาราพร  ถวัลย์เกียรติทวี
3. เด็กหญิงเกตุศินี  วิจิตรพฤกษา
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
2. นายสุนทร  วดีสุปัญญา
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 36 โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  วิมานดิน
2. เด็กหญิงสิริกร  ถวัลย์บุปผา
3. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  อมรวนา
 
1. นางนรรัตน์  ยาใจ
2. นายอินทุวัทน์  ทาปัญญา
 
165 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเลโคะ 1. เด็กชายธัญพิสิฐษ์  สิงขรบรรจง
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  ลานอก
3. เด็กหญิงวิชญาพร  พนาลัยรักษ์
 
1. นายเอกพงษ์  เดชชิต
2. นางสาวจริยา  ใจมอย
 
166 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.8 ทอง 29 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  อมรใฝ่จำเริญ
2. นางสาวลัดดา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงสมพร  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวสมใจ  ดำรงกิจมั่นคง
2. นางคุณัญฎา  อาสาไพร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงเกษร  ผู้ครองพนา
3. เด็กหญิงแอะบลิ๊พอ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายก่อเกียรติ  สอนสอาด
2. นางสาวคััคนางค์  สิทธิวัง
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กหญิงสุวิมล  กุศลหิรัญ
2. เด็กหญิงเกษสุดา  นิธิบารีมีวงค์
3. นายเฉลิมชัย  พยานรัก
 
1. นางจันทร์ศรี  วงค์วงค์
2. นางวิภาภรณ์  แสพลกรัง
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 75 เงิน 38 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กหญิงปิยภัทร  มีความงาม
2. เด็กหญิงภัทรพร  คุณเกียรติก้อง
3. เด็กหญิงอรสา  มีหทัย
 
1. นางวรรณภา  กุนนา
2. นายนพพร  อินสีลอย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 31 โรงเรียนบ้านโพซอ 1. นางสาวณิชากร  เจตนาศุภกิต
2. เด็กหญิงนันทิชา  คล่องบุญอุดม
3. เด็กหญิงศิริพร  คงบุญลาภ
 
1. นางสาวคัคนางค์  สิทธิวัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รัตนา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนบ้านแม่และ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  มงคงศิริมาศ
2. เด็กหญิงดาริกา  สิงห์พงไพร
3. เด็กหญิงเบญจพร  คงคาค้ำชู
 
1. นางสาวอนัญญา  งามละออ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านนาดอย 1. เด็กชายพรศักดิ์  เอกสังสรรค์
2. เด็กหญิงรัสยา   รัตนฤทัย
3. เด็กชายวัฒนา   นุบุญไชย
 
1. นางสาววรัญญา   เครือสาร
2. นายภูวนาถ  ปัญญา
 
173 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านแม่กองคา 1. เด็กหญิงสุวีร์  -
2. เด็กหญิงอรณิชา  นทีพิทักษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  -
 
1. นางกัณชลีย์  มะโนธรรม
2. นางสาวจรรยา  ปองผาติพร
 
174 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 58 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 1. เด็กหญิงกันยาพร  ใจธรรมมโน
2. เด็กหญิงลดามณี  อาภรณ์บำรุง
3. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ดารดาษพฤกษา
 
1. นางสาวอรรถพร  ฌาณอรุณ
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 1. เด็กชายพิธิวัฒน์   เกษตรไพรวนา
 
1. นายแดนชัย   สุธา
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอมพาย 1. เด็กหญิงชนิสรา   ขจรไพรพฤกษ์
 
1. นายอรรถชาติ  หินแปง
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงทัศศินี   วังปาน
 
1. นางสาวอำไพ  แก้วทะวัน
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.4 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) 1. เด็กหญิงจีราพร  อุปนันท์
 
1. นางวนาลี  แสงจันทร์
 
179 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 51.6 เข้าร่วม 35 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 1. เด็กชายขัยรัตน์  ขจรธรรมพาที
2. เด็กหญิงจันทนา  เลิศสกุลทอง
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุจา
 
1. นางสุทธิพร  สันติอรุณโชค
2. นางสาวอัญชลีพร  กุลบุตร
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กหญิงชนาพร  คงนำชัย
2. เด็กหญิงณัฐพร  มีความสำราญ
3. เด็กหญิงวนิดา  เขียวเทพ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมศรี
2. นางอังคณา  เมืองแก้ว
 
181 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. เด็กชายตรีทเศศ  จันทรังษี
2. เด็กหญิงอริยพร  ศรีสอาด
 
1. นางเสาวนีย์  ชูเกียรติ
2. นางบุญศรี  ชูเกียรติ
 
182 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.6 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 1. เด็กชายดรัณภพ  ทรงอาจหาญ
2. เด็กหญิงธัญจิรา  พลอยทองเด่น
 
1. นายฉัตรชัย  ก้อนมณี
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 70.8 เงิน 18 โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 1. เด็กชายโชคชัย  เชิดชูคีรี
 
1. นางสาวมิณฑิตา  สร้อยเพชรศักดิ์
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. นางสาวกัญรักษ์  คงสำเร็จผล
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 69.4 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 1. เด็กชายภูริเดช  ทิพยดารากร
 
1. นายสุริยะ  ฤทธิเดช
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 1. นางสาวชุติมา  สุพิทักษ์สุข
 
1. นางสุพัตรา  นิลมล
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกลอเซโล 1. เด็กหญิงภัทราพร  หมื่นตุ้ม
 
1. นางสาวพิมพ์ประไพ  ฤทธิ์ธรรมชาติ
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.2 เงิน 23 โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาขุนแม่คะตวน 1. เด็กชายภัคพล  มงคลเทวี
 
1. นางสาวปาวีรัตน์  ปัญญา
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 42 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 1. เด็กชายชนาธิป  แสงพรนิรันดร์
 
1. นางอรุณี  จันเป็ง
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคะปวง 1. เด็กหญิงสุวนา  เก่งแก้วนิล
 
1. นางนันท์นภัส  ใจแก้ว
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านละอูบ 1. เด็กหญิงชญานิศ  บุตราสวรรค์
 
1. นายเอกชัย  กำแพงแก้ว
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 1. เด็กชายเกรียงไกร  ปากกาสีทอง
 
1. นายสมเกียรติ  กำแพงทิพย์
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 21 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 1. เด็กหญิงสุชนารี  เซ่งเฮ่อ
 
1. นายสงกรานต์  พันเลิศ
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 32 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กหญิงซูเฟียนี  สาสูเลาะ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ยุงประโคน
3. เด็กชายณิชา  วลีคม
4. เด็กหญิงธนัตพร  แม้นความดี
5. เด็กหญิงปณิตา  ปัญญาชื่นชม
6. เด็กหญิงสุภณิชตา  สิริกุลเมธาวี
 
1. นางจรรจิกา  ปวงคำคง
2. นางนุชจีราภรณ์  จิตรค้ำคุูณ
3. นายประจักษ์  เปี้ยเอ้ย
 
195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง สาขา ดงน้อย-ดงหลวง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อมรใฝ่ประไพ
2. เด็กหญิงประภาพร  ผู้รักเรียน
3. เด็กชายสหภพ  มีความโอฬาร
 
1. นางวรรณภา  กุนนา
2. นายอนุสรณ์  ตาสา
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านกอกหลวง 1. เด็กหญิงรัชนี  อุดมพนาดร
2. เด็กหญิงสวรส  โชคโชติกุล
3. เด็กหญิงสุญานันท์  กุญจนาทไพศาล
 
1. นางสาวมุจลินทร์  บงกชกุสุมาลย์
2. นางสาวลินภา  นายดุ
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 1. เด็กชายจักรี  อิงประวัติการณ์
2. เด็กชายชนกชนม์  ทรงอาจหาญ
3. เด็กชายธีรเมท  วังมัน
 
1. นายสมเกียรติ  กำแพงทิพย์
2. นายเอกพจน์  พรมเลิศ
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านป่าหมาก 1. เด็กชายจิรายุ  เถาวัลย์ไพร
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  นิธิพฤฒิกุลธร
3. เด็กชายสายัณย์  อุดมสมาธิวัฒน์
 
1. นางสาวพิชญา  ปัญโญนันท์
2. นายนัทธพงศ์  มงคลปัญญากุล
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.4 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสบเมย 1. เด็กหญิงนันทมน  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กหญิงอรวี  เพ็ญเพชรศักดิ์
3. เด็กหญิงแปะคือ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริเพ็ญ  ปงใจดี
2. นางสาวปรางมาศ  ใจปัญญา
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.4 เงิน 16 โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 1. เด็กชายชัชชัย  จงจิต
2. เด็กชายภัทรดนัย  วรนารถฤดี
 
1. นายวิเชียร  ใต้ตา
2. นายชีวานนท์  ศรีศักดิ์สกุลดี
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านแม่สวด 1. เด็กชายยศพล  วัดนนท์
2. เด็กชายศราวุทธ  ชีวมงคลสิน
 
1. นางทิพวรรณ  ตุ้ยดี
2. นางปรียา  จำรัส
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 32 โรงเรียนบ้านบุญเลอ 1. เด็กหญิงชลพินท์  บรรพตวิมาน
2. เด็กชายสุรเดช  พุ่มพนาวรรณ
3. เด็กชายอนุวัช  กิจวัตรชน
 
1. นายสมศักดิ์   กันใจ
2. นายสงกรานต์  ตึกเกย
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.2 เงิน 29 โรงเรียนบ้านแม่ขีด 1. เด็กชายธนายุทธ์  วิจิตรพฤกษา
2. เด็กหญิงสุภาพร  ค้ำชูนโคทร
3. เด็กหญิงเจรีรัตน์  ชอบสราญ
 
1. นายรพิน  มณีถิ่นสกุล
2. นางสาวจารุวรรณ  สุภาษี