สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงศศิมณฑน์  เนียมญานนท์
 
1. นางสาวนิตยา  รักพ่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กหญิงพชรศิริ  เจริญศิลป์
 
1. นางทัศนา  กาเชียงราย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงธนาวดี   ปักธงชัย
 
1. นางศิริวรรณภา  ฉิมสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กหญิงสุธาสินี  คำอินทร์
 
1. นางอัมพร  จอมมาวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายเมธวิน  วงษ์พันธ์
 
1. นางมาลี  เพชรพิพัฒน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กหญิงสุวิมล  บำรุงพงศ์
 
1. นายวสันต์  รุ่งเรือง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75.8 เงิน 38 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ตันติปิธรรม
 
1. นายภูกฤษ  สีคำชอน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 32 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงวายามิน  ถมยา
 
1. นางสาวปิยดา   ครุธเกตุ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.6 ทอง 4 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงชนิดาภา  กลัดกลีบ
 
1. นางสาวนิตยา  รักพ่วง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัลยาณี   เย็นฉ่ำ
 
1. นางสาวลมัย   มีขันหมาก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.2 ทอง 23 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ขำเน่า
 
1. นางสิรินุช  ชูชื่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงบุณยลักษณ์  รัตนพันธุ์
2. เด็กหญิงศิริน  นาคพงษ์
3. เด็กหญิงสุวพิชญ์  อินทเสน
 
1. นางสาวนิตยา  รักพ่วง
2. นางดลณภา  มิ่งใย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงณัฐชญา  ร้ายศรี
2. เด็กหญิงปนัสยา  สังข์ศิลป์ชัย
3. เด็กหญิงภคพร  ปานคำ
 
1. นางมาลี  เพชรพิพัฒน์
2. นางสาวนิภา  มากคูณ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 1. เด็กชายพงษ์พิชิต  สุวรักษ์
2. เด็กหญิงพรฐิมา  สุวรักษ์
3. เด็กหญิงภิรนัน  พูลภาค
 
1. นางสาวขนิษฐา   โภควัต
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงบุษรินทร์   หอมเย็น
2. เด็กหญิงปัทมนันท์  หอมรื่น
 
1. นางสาวลมัย   มีขันหมาก
2. นางณัฐิกานต์   บุนนาค
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทวิบูลย์
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  บุญค้ำชู
 
1. นางสิรินุช  ชูชื่น
2. นางทิพวรรณ   เกิดอ่วม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบางลาด 1. เด็กหญิงภัทรดา  หอมรื่น
2. เด็กหญิงโชติมณี  กันภัย
 
1. นางสุชาดา  ทองประดับ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางลาด 1. นางสาวดวงกมล  หงษ์ยนต์
2. นางสาวนิภาพร  กัลปพฤกษ์
 
1. นางรวงทอง  แสงสว่าง
2. นางสุชาดา  ทองประดับ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กชายกฤติธี  อิ่มทอง
 
1. นายสำราญ  จุลมุสิก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 11 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายกันตินันท์  มณีพราย
 
1. นางอัมพร  เต็มศิริรักษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  วิชัย
 
1. นางสาวจินดารัตน์  ถาวร
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.9 เงิน 10 โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ประสมทรัพย์
2. เด็กหญิงปรียารัตน์  ปาสานัย
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เผ่าพันธ์บุญ
 
1. นางสาวมลฤดี  ศรีประทุม
2. นางสาวรัตญา  ทองคำ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงทิตย์นภา  เงินเมือง
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  มาลาวงค์
3. เด็กหญิงภาณุมาศ  ฉิมพลี
 
1. นางสาวชลธิชา   ทัพวัฒน์
2. นายจิรายุ  เถาว์โท
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 70.8 เงิน 35 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  หวังเจริญ
2. เด็กหญิงนฤมล  คมขำ
3. เด็กหญิงอลิสา  ผาสุข
 
1. นางสาวนิศรา  กันเรียน
2. นางสาวอุไรวรรณ  จ้อยแพง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  คำลือ
2. เด็กหญิงอคิราภ์  บุตรเกตุ
3. เด็กชายเมคินทร์  อ้วนพรมมา
 
1. นางสาวนิศรา  กันเรียน
2. นางสาววาสิฐฐี  สมัครราษฎร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 75 เงิน 5 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายณัฐเศรษฐ  ปะสังขาโย
2. เด็กชายวริศ  ทวีผล
 
1. นายสาธิต  เสือด้วง
2. นางอัมพร  เต็มศิริรักษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายชนะศึก  จันทร์แดง
2. เด็กชายสุวิทย์  จันทรประทักษ์
 
1. นายกฤษณพล  ศรีประมัย
2. นางสาวชญาดา  รักทุ่ง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  จูด้วง
 
1. นางวิปัทมา  จันทร์พุฒ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนตรีจุฬาศึกษา 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงขาว
 
1. นางสาวภาวิณี  วัฒนพรหม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ประเทพา
 
1. นายสุชาติ  รอดกำเหนิด
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 1. เด็กชายยุทธนา  รักษ์สิงห์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงจุ้ย
 
1. นายจักรินทร์  ขันเปี้ย
2. นางสาวสุพัตรา  ดอกบัว
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 83.38 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบางลาด 1. นายชาญณรงค์  หงษ์ยนต์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มาน้อย
 
1. นายศักดิ์ชัย  ปินตา
2. นายบำเพ็ญ  ยอดมา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60.71 ทองแดง 25 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  พุ่มทอง
 
1. นายแรงชัย  จุ้ยด้วง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พุ่มแสง
 
1. นายสุชาติ  รอดกำเหนิด
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงธารธารา  ตรีสุทธาชีพ
2. เด็กหญิงปพิชญา  ผันน้อย
3. เด็กชายภูมิรักษ์  วัฒนศิริ
 
1. นางสาวหัสยา  ตุ้ยคำ
2. นางรัตนาพร  นาคพงษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันแดง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสงเอี่ยม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พุ่มใย
 
1. นางนภัสสร  พัชนี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกชนันท์  พรหมวิหาร
2. เด็กหญิงจนาพร  ชัยพิทักษ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุวงษ์
 
1. นายชาญณรงค์  สถิตย์อยู่
2. นางนุชนาถ  หอมยก
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กหญิงชลนิดา  ทองสอน
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  วงษ์แปลก
3. เด็กหญิงศุภกานต์  บุญลีย์
 
1. นางจันทิมา  สุขศิริ
2. นางทิพวรรณ  พงษ์สิงห์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจันทิมา  คำภิโล
2. เด็กชายนพดล  บุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ป้อมพยัคฆ์
 
1. นางวรรณี   หงษ์สามสิบเจ็ด
2. นางสาววิภาดา  วิเชียรดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุญหาญ
2. เด็กชายวิชิตพล  ใจงามเลิศ
3. เด็กชายเพชร  เพชร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทับทิม  บุญเหลือ
2. นายสุพัฒน์  บุญคง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยากร  ศิริพรม
2. เด็กหญิงวรรณธิดา  สุขแสง
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ภูสีดิน
 
1. นายกฤษณะ  เสมพงษ์
2. นางนวลจันทร์  ชัยรินทร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เสริฐศรี
2. เด็กหญิงปณิษา   มีสกุล
3. เด็กหญิงปาณิสา  แกล้วเขตรการ
 
1. นางสาวอโนทัย   สุดวังยาง
2. นางสาววรรธิภา   อินทะชัย
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 1. เด็กชายกฤษฎา  สุวรรณชาลี
2. เด็กชายธนวัฒน์  จันดี
 
1. นายนราวิชญ์  ผ่านสถิน
2. นางสาวธันยาวรรณ  พลกล้า
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. เด็กชายธนาวัฒน์  เจินยุหะ
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สุรเดช
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล  คำวังจันทร์
2. นายถวิล  พละทรัพย์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 54.82 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายวชริวุฒิ  กาวิล
2. เด็กชายวรวิบูลย์  แซ่ม้า
 
1. นางวรรณี   หงษ์สามสิบเจ็ด
2. นางสาวอาทิติญา  สิทธิกรรณ์
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  สมบุญโพธิ์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  อ้นอินทร์
 
1. นางสาววารุณี  หอมเชย
2. นายสุเทพ  มั่นไกล
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77.07 เงิน 4 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายธนิสร  เขม้นงาน
2. เด็กชายเจษฎา  เหมอ่อน
 
1. นายวิโรจน์  ไชยสิงห์
2. นายวุฒิศักดิ์  บุญคง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 47.54 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กชายณัฐพล  คงพัด
2. เด็กชายธนพล  อ่อนทอง
 
1. นายวิโรจน์  ไชยสิงห์
2. นายวุฒิศักดิ์  บุญคง
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 50.06 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายกิตติกร  จินหนู
2. เด็กชายวัชระ  อุดม
 
1. นายสุริยา  ฉิมมั่น
2. นางสาวปภาวรินทร์  ปาลี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 1. เด็กหญิงญาณาธิป   แจ่มใส
2. เด็กหญิงนภัสสร  พงษ์สระพัง
3. เด็กหญิงปิ่นวาท  คำมุ้ย
4. เด็กหญิงเนรุตา  สาระบัน
5. เด็กหญิงไอริสา  สร้อยศรี
 
1. นางสาวมัณฑนา  คำใส
2. นางสาววรรณพร  บัวพ่วง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านจันทิมา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สีม่วง
2. เด็กหญิงจิรัชยา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงปราระวี  สายนุช
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุปผาวรรณา
5. เด็กหญิงเกสรา  คงขันธ์
 
1. นางจันทร  แพงแก้ว
2. นางสาววารุณี  หอมเชย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงธิดาอุมา   เลินไธสง
2. เด็กหญิงศรัณยฉัตร  ปาวรีย์
3. เด็กหญิงอชิรญา  สมสวนจิตร
4. เด็กหญิงอริสรา   เกษา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ไชยบุรี
 
1. นางสาวนภาพร   ให้พร
2. นางรัชนี  วรขะจี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงกัญญพัชร   แก้วเมือง
2. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์   เพิ่มพูล
3. เด็กหญิงนิษฐนาถ  เผือกใจแผ้ว
4. เด็กหญิงพลอยชมพู   สุขชู
5. เด็กหญิงศรีรัตน์   กลิ่นผึ้ง
 
1. นางสมหมาย   กิจเกียรติ
2. นางสมศรี   ปานคำ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สร้อยระย้า
2. เด็กหญิงพัชราภา  ลือล้ำ
3. เด็กหญิงพิมพ์นารา  พรมปิก
4. เด็กหญิงภัทรากร  วิสาร
5. เด็กหญิงศิริมา  คงสิพัฒน์
 
1. นางชลธิภา  วัชรภัทร
2. นางสาวรัชดาภรณ์  รักษ์ชน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 39 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงกฤติยา  เกล็ดสมัย
2. เด็กหญิงชิดชนก  บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายดนุสรณ์  ดีประสิทธิ์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  ทองขาว
5. เด็กหญิงสระเพชร  ทองศิลป์
 
1. นายบรรณวิชญ์  โยมป้อม
2. นางมณธการ  เทียนสันต์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80.6 ทอง 13 โรงเรียนวัฒนศิริวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  บัวกุล
2. เด็กชายธีรโชติ   ทองใบปราสาท
3. เด็กหญิงบุญญาพร  บัวทอง
4. เด็กหญิงวีรญา  ราหุระ
5. เด็กหญิงสุวัณณังวา  สังข์ขาว
 
1. นางสาวมัณฑนา  คำใส
2. นายธวีวัฒน์  อินกรัด
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลพเกิด
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงหงษ์
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  คำเมือง
4. เด็กหญิงศิริทิพย์  แอ่นดอย
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุรี
 
1. นายจเด็ด  ห้อยพรมราช
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  บุญวิเศษ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  หรนพ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มั่งทอง
3. เด็กหญิงชมพูนุท  โอสา
4. เด็กหญิงชุติมา    รุ่งสำโรง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ   กลิ่นขจร
6. เด็กหญิงทิฆัมพร   มากมูล
7. เด็กชายบดินทร์   มะหะสุ
8. เด็กชายบัญชา    ปานอ้น
9. เด็กหญิงปูนา   ชัมเสนา
10. เด็กหญิงพัชชานันท์    เมฆมัน
11. เด็กชายมณเฑียร    คงสุวรรณ์
12. เด็กชายยุทธภัณฑ์  โพธิ์น้อย
13. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   พุ่มทรัพย์
14. เด็กหญิงวริศรา  เนรมิตร
15. เด็กหญิงศิราภรณ์  จำปา
16. เด็กชายศิวัฒ  แพทอง
17. เด็กหญิงสุภาภรณ์   สุนทร
18. เด็กชายองอาจ  เดินทอง
19. เด็กชายอานนท์    กลิ่นเฟื่อง
20. เด็กชายอิทธิกร   โทเกตุ
 
1. นายคณพศ  จินดาพงษ์
2. นางพรรณกร    ทองดี
3. นางยุพดี    เนรมิตร์
4. นางสาวิตรี    ล่องชูผล
5. นางไพนอง    ศิลาเงิน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงกชกร   อินแดง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    กล้าการนา
3. เด็กชายกรกฤษณ์    ทองอินทร์
4. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    เชิญขวัญ
5. เด็กชายชาญชัย    ไก่แก้ว
6. เด็กชายณภคพล    คล่องณรงค์
7. เด็กชายดนุพร    บูชาบุญ
8. เด็กชายธีรชัยกูลย์    ปลั่งประโคน
9. เด็กหญิงพิยดา    ทฤษฏี
10. เด็กหญิงพิริสา    ทับพุ่ม
11. เด็กชายภานุพงษ์    เอี่ยมวรรณ
12. เด็กชายวีรภัทร    พูลทอง
13. เด็กชายวีระพงษ์    เกากลางดอน
14. เด็กหญิงศิรินดา    สุขจุ้ย
15. เด็กหญิงสุจิราวดี   สุขจุ้ย
16. เด็กหญิงสุปรียา    ศรีสิทธิ์
17. เด็กชายอภิสิทธิ์    ศรีสังข์
18. เด็กหญิงอรปรีดา    ภูสมจิตร
19. เด็กชายเกรียงศักดิ์    จักสาร
20. เด็กชายโอเว่น   ทอย
 
1. นายอนุวัฒน์    โลหะการก
2. นางสาวพัชรี   อิ่มเนย
3. นางสาวปณิตา    ทิพย์หทัย
4. นางสาวจุตติมา    กาญจนะจันทร์
5. นางศิริกัญญา    โคตรภักดี
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เพ็งภู่
 
1. นางสาวเบญจมาศ  แย้มทุ่ง
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.25 ทอง 28 โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กหญิงปิโญรส  ศรีพรมมา
 
1. นางสาวมนภรณ์  จาดขำ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีพรมมา
 
1. นางจตุพร  ดิษฐบรรจง
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายสิทธิโชค  ถาวร
2. เด็กหญิงสุธินี  สุระเดช
 
1. นางสาวยุพเยาว์  บดีรัฐ
2. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีสุวรรณ
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.5 เงิน 32 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บางพาน
2. เด็กชายอนุวัตน์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวยุพเยาว์  บดีรัฐ
2. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีสุวรรณ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ตะวงษา
2. เด็กหญิงวรรณพร  ดำดี
 
1. นางนฤมล  พะโยม
2. นางทิพวรรณ   เกิดอ่วม
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงจารุกร   วิริยะไกรศรีกุล
2. เด็กหญิงณัฐนันท์   ธรรมขันคำ
3. เด็กหญิงธนวรรณ   ศักดิ์สูง
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์   เลี้ยงเลข
5. เด็กหญิงนพกาญจน์   คงมี
6. เด็กหญิงนัฎฐมณี   สนธิพงษ์
7. เด็กหญิงประภัสรา   สุวรรณสิงห์
8. เด็กหญิงภณิดา   เจริญสุข
9. เด็กหญิงมุฑิตา   เปรมกมล
10. เด็กหญิงสุรัชนา   สวนสุวรรณ
 
1. นางเรณู   ฉิมพานิชย์
2. นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์
3. นางพัสสน์ภิชาภา   ทนันชัยดำรงกุล
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงชนาภา   คุ้มวงษ์
2. เด็กหญิงธนิษฐา  พิมพ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงนันท์นภัส   ข่ายทอง
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  มาน้อย
5. เด็กหญิงประภาพรรณ   ศรีบุบผา
6. เด็กหญิงภัครมัย  ทองจันทร์
7. นางสาวรัตนาภรณ์  ขอนทอง
8. เด็กหญิงศศิธร  ยายอด
9. เด็กหญิงสาธิตา  สุขผล
10. เด็กหญิงสุพัตรา   กุเบน
 
1. นางเสาวนีย์  ปาพันธ์
2. นางภาศิมาส  ยอดวันดี
3. นางทับทิม  สังคง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.8 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัช   หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา   เภดาร
3. เด็กหญิงฐิติณัฐ    คมขำ
4. เด็กหญิงธนาภา   พลากร
5. เด็กหญิงนันท์สินี    ยอดเยี่ยม
6. เด็กหญิงนารีรัตน์    เกษวงศ์
7. เด็กหญิงปรียาภรณ์   ปิ่นมณี
8. เด็กหญิงพรศิริ   เดชะผล
9. เด็กหญิงสาริศา   เขียนขยัน
10. เด็กหญิงอารยา    สักกายะกรมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพร   สิทธิการ
2. นายสงกรานต์   อิ่มคำ
3. นางศิริวรรณ   นิมิตสถิตธรรม
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เกตุเทศ
2. เด็กหญิงขนิษฐา   การะเวก
3. เด็กหญิงนำ้ทอง  ภูแม่น้ำ
4. เด็กหญิงสราญจิต  ไสยวัน
5. เด็กชายสราวุธ  ใจกล้า
6. เด็กหญิงสินิทรา  ถมทอง
7. เด็กหญิงสุชานาถ  พวงวิไลย์
8. เด็กหญิงสุมิตรา   ดีผ่อน
9. เด็กหญิงอรทัย  นุ่มเกลี้ยง
10. เด็กหญิงเกศินี  อัชรา
 
1. นางสาวสุภาพร  ถมทอง
2. นางสาวนิตยา  ขอนทอง
3. นางสาวผการัตน์  แก้วอยู่
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายจิรายุ  ชำนาญ
2. เด็กชายชลากร   ชะเอม
3. เด็กชายณัฐพล  เผือกพ่วง
4. เด็กชายธราเทพ   เวียงวิเศษ
5. เด็กชายพงศธร  เสือคำรณ
6. เด็กชายพัทรดนย์   วัฒนธรรม
7. เด็กชายวิชญ์พล   สุภาวิระ
8. เด็กชายวิริทธิ์นันท์   กลิ่นบัว
9. เด็กชายอภิรักษ์   ดวงดาว
10. เด็กชายอภิสร   บุญคง
 
1. นางพณิตา  เงินทอง
2. นายฤทธิรงค์   พรหมรักษา
3. นายคมธัช  นิลาพันธ์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เจิมเฉลิม
2. เด็กชายปริญญา  ทองสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพรสินี  ภูพาดงา
4. เด็กชายพีรพงษ์  จันทร์สังข์
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินสำราญ
6. เด็กชายยุทธพงษ์  นาดี
7. เด็กชายสุพัตรา  ภางาม
8. เด็กชายอิทธิพล  นาคา
9. เด็กหญิงเนตรนภา  บัวป่า
10. เด็กชายโชคทวี  แก้วทอง
 
1. นางสาวพิจิตรา  ทองสน
2. นางสาวนุชภาดา  ก้อนจะรา
3. นายภัสพล  นวลอุไร
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีคำ
2. เด็กหญิงปิยะฎา  มะนูญ
 
1. นายดุสิต  บูชาเกียรติ
2. นางอัมพร  เต็มศิริรักษ์
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุภาวดี  เชื้อยา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บุญวรรณา
 
1. นางทิพวรรณ   เกืิดอ่วม
2. นางพัชรี  เขื่อนแก้ว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แย้มเอี่ยม
 
1. นายไชยรัตน์  เกิดสุข
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 76 เงิน 28 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กชายนวพัฒน์  ชัยรินทร์
 
1. นายนิติณัฐ  นวลอยู่
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายธนาพล  สำรี
 
1. นายไชยรัตน์  เกิดสุข
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 1. เด็กหญิงธราธิป  ทองเนตร
 
1. นางธนาภรณ์  เทพสกุล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บัวบาน
 
1. นางสาวปนัดดา  หลินเจริญ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เยี่ยงอย่าง
 
1. นางจันทร์แรม  เข็มนาจิตร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงพิยดา  เกตุกลมเกลา
 
1. นางสาวณัฐพร  อึ้งภาภรณ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขน้อย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 78 เงิน 28 โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พันธุ์ยุรา
2. เด็กหญิงพิมรดา  ชัยศรี
 
1. นางสาวจิตสดา  เนื่องมัจฉา
2. นางวรรทนา  วัชรวรรณเรศ
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 65 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์   อินเมฆ
2. เด็กหญิงนรารัตน์  ดอกบัว
 
1. นายจำลอง  วัฒนพงษ์
2. นายโกศล  พุทธวงค์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุขดี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อันชู
 
1. นายพงษ์เชษฐ  พลแก้ว
2. นางสาวอรอุมา  แดงพัด
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  หลวงฉิม
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  อ่อนกล้า
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงนฤมล    ชูสีส้ม
2. เด็กหญิงนาฎตยา    เปรมอ่อน
3. เด็กชายอนันต์โชติ   สืบสวน
 
1. นางสาวพัชรี    อิ่มเนย
2. นางสาวปณิตา   ทิพย์หทัย
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กหญิงคัชชา    รุ่งโรจน์โชคดี
2. เด็กชายธัญธวัช    เม่นขาว
3. เด็กชายยุทธนา    บุญเพชร
 
1. นางสาวปณิตา    ทิพย์หทัย
2. นางสาวพัชรี  อิ่มเนย
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กชายดัสกร  พรมลา
2. เด็กชายพิธิพัฒน์  กองเลิศ
3. เด็กชายศักดิ์ดา  ทองพล
 
1. นายพงษ์เชษฐ  พลแก้ว
2. นายไพรโรจน์  สำลี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   กรงทอง
 
1. นายมงคล  รอพันธ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายอนัณฎยา  เตชะชัย
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปวีณา  หนูเครือ
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กชายเหล่าตระกูล  ภิญโญรัตนสกุล
 
1. นางจันดี  รุกขชาติ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปวีณา  หนูเครือ
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายภูพิชิตชัยต์  มีสัตย์
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปวีณา  หนูเครือ
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 92.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงแพรวแพรวา  ขันบุญ
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงแพรวแพรวา  ขันบุญ
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจามจุรี  ขัดสาย
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ร่องมะรุด
 
1. นายมนูญ  จีระดิษฐ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรงธรรม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำพานุช
 
1. นางสาวรัฐติยา  ชลันธร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงวรันธร  วานิชนาม
 
1. นายปฏิพล  เทพยุหะ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวันดี  นิ่มโฉม
 
1. นายศักดา  มาเนตร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 1. เด็กชายธวัชชัย  พระวะเวช
 
1. นายชะเล  อินเกตุ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  อินทร์เรืองศร
 
1. นายศักดา  มาเนตร
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์   กรงทอง
 
1. นางจุฬาพัฒน์  ประดิษฐ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายอิสระ  ชาแดงวงษ์
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายทนวันต์  จันทราทิพย์
2. เด็กชายธนโชติ  ศรีสุพัฒนะกุล
3. เด็กชายนครินทร์  ใจตุ่น
4. เด็กหญิงนิศาชล  จินะชัย
5. เด็กชายบัญชา  ยอดศรีทอง
6. เด็กชายปิยวัฒน์  จำนวน
7. เด็กชายภูพิชิตชัยต์  มีสัตย์
8. เด็กชายมานะชัย  จองตามา
9. เด็กชายระพีภัทร์  ทองงาม
10. เด็กชายอนัณฎยา  เตชะชัย
11. นายอรรถพล   สุยะวงศ์
 
1. นายพิรุฬห์  สิงหราช
2. นายสมจิตร  ยศสาย
3. นางกาญจนา  ศรีสุข
4. นางพิศสมัย  จิวเดช
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  กรงทอง
2. เด็กชายก่อเกียรติ  ขวัญยืน
3. เด็กหญิงจันจิรา   พูนพิทักษ์
4. เด็กชายธงชัย  จิตรกลาง
5. เด็กชายธนกฤต  อ่อนบุรี
6. เด็กหญิงธัญรดา  สงวนลานนท์
7. เด็กหญิงนันท์ณิภัค  สุขสวัสดิ์
8. เด็กหญิงปวรรัตน์  มาแก้ว
9. เด็กหญิงศุภรดา  แก้วคุ้มภัย
10. เด็กชายสุรธิพงษ์  สังข์กัน
11. เด็กชายอนัน  ศรีวิบูลย์รัตนา
12. นายอรรถพล  สุยะวงศ์
 
1. นายเอกชัย  ก๋าวงค์วิน
2. นางสาวเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์
3. นายมงคล  รอพันธ์
4. นายบรรณวิชญ์  โยมป้อม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านเมืองพาน 1. เด็กชายจตุพงษ์  อมรานุช
2. เด็กชายชนกานต์  แจ้งแสง
3. เด็กหญิงญานิภา  โพธิ์ทุ่ง
4. เด็กชายณัฐกร  กลมสี
5. เด็กชายณัธวุฒิ  เขียวแก้ว
6. เด็กชายธนัท  ชัยศรี
7. เด็กชายธนโชติ  โพธิ์ไกร
8. เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิ์รื่น
9. เด็กชายนัทธพงษ์  เกิดน้อย
10. เด็กชายปราโมทย์  สังข์ยัง
11. เด็กชายปรเมษฐ์  อมรานุช
12. เด็กชายภีรภัทร  เอี่ยมพงษ์
13. เด็กชายภูมิสิทธิ์  คงคา
14. เด็กหญิงวรรณวิษา  อุดมสุข
15. เด็กชายศรัณย์  ภิบาลศรี
16. เด็กชายศุภชัย  รอดกสิกรรม
17. เด็กชายสมศักดิ์  สถิตยัง
18. เด็กหญิงสวิตตา  เมฆี
19. เด็กหญิงสุวภัทร  เทพอาษา
20. เด็กชายอาทิตย์  หญ้าลาภ
 
1. นายพงษ์ธร  สันติกุล
2. นางอัมพร  พิมพา
3. นางสาวกรรณิการ์  โพธิ์รี
4. นางสาวศิวิมล  เนื้อไม้
5. นางสาวนฐวรรณชกร  โยชนะ
6. นายอนงค์นาฎ  มณีเขียว
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กชายกฤษฎา   อินปาน
2. เด็กหญิงกันยารัก    แคล้วอ้อม
3. เด็กหญิงกาญจนา   ภู่จีน
4. เด็กหญิงขนิษฐา   แซ่ตัน
5. เด็กหญิงจรรยาพร   วรครุธ
6. เด็กหญิงชมพูนุช   ปรางทอง
7. เด็กชายธิติวุฒิ   มาน้อย
8. เด็กชายธีรเจต   เพชรเอี่ยม
9. เด็กชายพงศ์ระพี   ขรพัตร
10. เด็กหญิงภัทรา   สินสิงห์
11. เด็กหญิงมธุมาส    วัฒนะ
12. เด็กชายวัญชัย   ถาวร
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   เกตุวงษ์
14. เด็กหญิงศิริมา   เดือนไธสง
15. เด็กหญิงสุภาวดี   พรมมาตร์
16. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์   เนื้อไม้
17. เด็กหญิงอาภัสรา   ทั่งทอง
18. เด็กหญิงเจนจิรา   มาลัยพวง
19. เด็กชายเอกวิทย์   วงษ์จีน
20. เด็กหญิงโสภาพร  สร้อยพลาย
 
1. นางศิริวรรณภา  ฉิมสุข
2. นายประชากร  สอนสกุล
3. นางผกามาศ  บุตรสนาม
4. นางอุ่นเรือน  เกตุเอี่ยม
5. นางฉัฐณิกาญจน์  ทวนธง
6. นางวันนา  ขอนทอง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กหญิงกมลพร  พิสุทธิ์ไทรงาม
2. เด็กชายกฤษฎา  สิงห์แม้ง
3. เด็กหญิงกวิตา  เปลวเฟื่อง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญเยี่ยม
5. เด็กชายชินวัฒน์  อันไขแสง
6. เด็กหญิงนิดารัตน์  พันธ์สีเงิน
 
1. นายคมสัน  สุวรรณนุช
2. นายวัชรชัย  อรรคราช
3. นายศรเพชร  เที่ยงอยู่
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธรรมวุฒิ  อันยงค์
 
1. นายสมมาตร  พรมมา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1. เด็กชายสุภัทร  เพ็งรำ
 
1. นายวัชรพล  กังวาล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กหญิงพรทิวา  คงสนอง
 
1. นายชรจ  ขำชาติ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กหญิงไพลิน  จ่อนแดง
 
1. นายนริศ  แก้วเมือง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.25 เงิน 14 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กชายสรนันท์  รุ่งเรือง
 
1. นางจันทนา  เต็งเจียง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนายุทธ  โตพุ่ม
 
1. นายสมมาตร  พรมมา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณัชชา  สิงสาหัส
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  จันทร์รอด
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 1. เด็กหญิงจิตตรา  สอิ้ง
 
1. นายนริศ  แก้วเมือง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  โพไข่
 
1. นางสาวสุทัศตา  พ้นภัย
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง 8 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายสุรชัย  ศรีจันทา
 
1. นายศักดา  มาเนตร
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงรัญชิดา  เกษหอม
 
1. นายเกรียงไกร  สมศิลา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงนริศรา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  สุขสม
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.5 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กชายวุฒิพร  พลไพร่
 
1. นายทัศน์พล   สีม่วง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายวินัย  ศรีภูธร
 
1. นายเกรียงไกร  สมศิลา
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงสลินพร  เกิดสุข
 
1. นางทิพวรรณ   เกิดอ่วม
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กหญิงสมฤดี  นนทรี
 
1. นางสาวพัทธมน  นุเงิน
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายจตุรภัทร  ศรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สนนาค
3. เด็กหญิงณัฐลินีย์  บุญเยาะ
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พุ่มแสง
5. เด็กชายดนุพล  ฤทธิ์นอก
6. เด็กชายธีรศักดิ์  ปักสี
7. เด็กชายธีรเมธ  บัวบาน
8. เด็กชายปิยะชัย  ทิพย์สุคนธ์
9. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ปักสี
10. เด็กชายสิทธิชัย  ุบุญทรัพย์
11. เด็กชายสุทธิพงษ์  แก้วแสงแจ่ม
12. เด็กหญิงเมขลา  อัครวงศ์
 
1. นายมนตรี  บุญช่วย
2. นายอารัญ  หนองหลวง
3. นายนำพล  ธินวล
4. นายยุรนันท์  บดีรัฐ
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงกันต์กวินตรา  ราหุระ
3. เด็กหญิงชมพูนุช  พิริยายน
4. เด็กหญิงชลิศา  เพ็งศิริ
5. เด็กหญิงฐิติชญา  ศิริวาโภ
6. เด็กหญิงณัฐนรี  ป้อมภา
7. เด็กหญิงณัฐนิชย์  พัฒนมหกุล
8. เด็กหญิงณิชาภา  จิตรถาวรกุล
9. เด็กชายทัพพ์เทพ  ฤกษ์ดีทวีกุล
10. เด็กหญิงธนกร  มหบุญพาชัย
11. เด็กหญิงนภัสวรรณ   รัตนะ
12. เด็กหญิงนลิญา  นาคศรีสุข
13. เด็กหญิงนันทกานต์  เอมศิริ
14. เด็กหญิงนาถต์อิงอร  บงกชจินดา
15. เด็กหญิงนิชาภัทร  กุลทองวัฒนา
16. เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสวัสดิ์
17. เด็กหญิงปาริฉัตร  พุทธแก้ว
18. เด็กหญิงพัธทนันท์  พรมมาก
19. เด็กหญิงภรทิพย์  หวังเจริญวงศา
20. เด็กหญิงภรภัทร  กองทรง
21. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ภูวิชิต
22. เด็กหญิงมินิลธารา  บุตโรบล
23. เด็กหญิงฤทธิภรณ์  นารอด
24. เด็กหญิงวัชราภา  ทองหล่อ
25. เด็กหญิงวิชญาดา  พลทิม
26. เด็กหญิงศรุตา  พัฒนมหกุล
27. เด็กหญิงศุทธหทัย  ฤกษ์ดีทวีกุล
28. เด็กหญิงศุภิสรา   งามประเสริฐ
29. เด็กหญิงสิริสุภางค์  สายตา
30. เด็กหญิงสุชัญญา  มั่นปาน
31. เด็กหญิงสุณัฏฐา  สุราษฎร์มณี
32. เด็กหญิงอนัญญา  อ่ำเพียร
33. เด็กหญิงอมลวรรณ  เรืองกุล
34. เด็กหญิงอารดา  หังษา
35. เด็กหญิงเกวลิน   จันทัน
36. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เกยูรวิเชียร
37. เด็กหญิงเพชรลดา  สุขสำราญ
38. เด็กหญิงไอสวรรค์  ทรงรุ่งเรือง
 
1. นายศุภวัฒน์  เดือนทอง
2. นายเอกลักษณ์  กุลบุตร
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ไหมทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา  บุญปล้อง
3. เด็กชายกิตติพล  ศรีภุมมา
4. เด็กหญิงคุณัญญา  รวงพันธ์
5. เด็กหญิงจุฑามณี  รักษาญาติ
6. เด็กชายชวาลวิช  เพชรรัตน์
7. เด็กชายณัฐพงษ์  วงค์สุพรรณ
8. เด็กหญิงณีรนุช  คุณแพ
9. เด็กหญิงธาวินี  สุริยะเลิศ
10. เด็กชายธีรเดช  แสนคำ
11. เด็กหญิงนันธกานต์  สัตตะนาโค
12. เด็กหญิงปภาวี  ไทยกล้า
13. เด็กชายพลลือชัย  นาคคุ้ม
14. เด็กหญิงพัชชา  จบหิมเวศน์
15. เด็กหญิงพิยดา  เกตุกลมเกลา
16. เด็กชายรติพงษ์  สืบมี
17. เด็กหญิงวิลมณี  ท้วมทอง
18. เด็กหญิงศศิธร  อู๋เถื่อน
19. เด็กหญิงศิรินภา  คีรีทศ
20. เด็กหญิงศุจิดา  ชูสัมฤทธิ์
21. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ดีบาง
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งน้ำคำ
23. เด็กหญิงสุนันดา  พูลคุ้ม
24. เด็กหญิงสุนิสา  สุขสนั่น
25. เด็กหญิงสุพัชชา  ชมสน
26. เด็กชายสุภกิตย์  กล่อมยัง
27. เด็กชายสุรเชษฐ์  บุญเจริญ
28. เด็กหญิงอนิสา  จันทร์ศิริ
29. เด็กหญิงอัครมณี  เพ็ชรพิจิตร
30. เด็กหญิงอังข์คณา  สมพงศ์
31. เด็กชายเจษฎา  จันทร
32. เด็กหญิงเอื้องผื้ง  ดารา
 
1. นายพิชิต  เอมศิริ
2. นางสาวสุภารัตน์  ช่วงบัญญัติ
3. นายภาณุวัฒน์  วัฒนนารถ
4. นางสาวสมพร  หงษ์ยิ้ม
5. นายธวัชชัย  พิลาทอง
6. นางสาวอนุสรา  โพฤทธิ์
7. นางสาวอัญชลี  คงเมือง
8. นายณัฎฐ์กร   สวยเกษร
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิราพัชร  คำพลอย
2. เด็กชายชนะชัย  ขำเดช
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดุลมา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีจันทร์
5. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ปานนนท์
6. เด็กชายวิวิธชัย  พันธ์แสน
7. เด็กชายศุภกิจ  เกาหลิม
8. เด็กหญิงสุมินตาร์  พวงสมบัติ
9. เด็กชายอรรคพันธ์  อึ่งมา
10. เด็กหญิงอริศรา  พิกุล
 
1. นางลำพูน  แก้วจันทร์
2. นางสุวดี  ระวังภัย
3. นางสาวสุณีย์  วงษ์เหมอะ
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงการะเกด    พิลึก
2. เด็กหญิงณัฐฐา    การงานดี
3. เด็กชายธนุส   คมขำ
4. เด็กชายน้อย   อุ่นใจ
5. เด็กหญิงปนัดดา    เพ็งมะยม
6. เด็กหญิงปนัดดา   บุญครอง
7. เด็กชายประสิทธิ์    ใบสี
8. เด็กชายภาณุเดช    เจริญชัย
9. เด็กชายวีรวัฒน์    เพ็งมะยม
10. เด็กชายสพลดนัย    ประภาธนานันท์
 
1. นายโสภณ   แสงอะโณ
2. นางจันทรา   แสงอะโณ
3. นางชนิดาพรรณ  ชูเชิด
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กวางแก้ว
2. เด็กหญิงญาณิศา  กำเนิด
3. เด็กหญิงศุภดา  อำนวย
4. เด็กหญิงสิริภัสสร  อินพหล
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเชิญ
6. เด็กหญิงเขมจิรา  พุ่มหมัน
 
1. นางจุฬาพัฒน์   ประดิษฐ์
2. นายศาศวัติ  เกตุกล้า
3. นายปฎิพล  เทพยุหะ
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสงเย็น
2. เด็กหญิงพรเพ็ญ  คำพิบูลย์
3. เด็กหญิงภาวินี  เหล่าปาสี
4. เด็กหญิงวรนิษถาพร  มัจฉิม
5. เด็กหญิงวรัญญา  ทุมไธสง
6. เด็กหญิงเบญญาภา  คำกรุงเก่า
 
1. นางจุฬาพัฒน์  ประดิษฐ์
2. นางอมร  ศรีสวัสดิ์
3. นางเมตตา  ไพโรจน์
4. นางสาวเบญจนารถ  อมรประสิทธิ์
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 18 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  น้ำดอกไม้
2. เด็กหญิงชุติภิญญา   อุดมสิทธิกุล
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา    ฝึกฝน
4. เด็กหญิงณัฐนพิน    บุญศิริมณีโชค
5. เด็กหญิงณัฐนันท์    พันธุ์มี
6. เด็กชายทักษ์ดนัย    หมายมี
7. เด็กหญิงธมลวรรณ   ชูชื่น
8. เด็กหญิงนิชาภา   บัวเทศ
9. เด็กหญิงปพิชญา    เอี่ยมเอื้อยุทธ
10. เด็กชายพชร   นันทวงษ์
11. เด็กหญิงศิรารัตน์    พุ่มชา
12. เด็กชายศุภกฤษ์   ศรีอาวุธ
13. เด็กชายอเนชา    ดานะ
14. เด็กหญิงเมธาวดี   ยามา
 
1. นายถวิล    อินทีวงค์
2. นางจารุวรรณ    คงเผ่าพงษ์
3. นางกนิศกาญจน์   สีสุกสด
4. นายนิธิวัฒน์   น้อยกลด
5. นางสาวเนาวรัตน์    นาดพงษ์
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 1. เด็กชายกฤษฎา  นุชแม้น
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หงษ์ทอง
3. เด็กชายภูริณัฐ  สิงห์สวัสดิ์
4. เด็กชายวุฒินันท์  ด้วงรักษา
5. เด็กชายอนุชิต  โพธิบัลลังก์
 
1. นางศิรินันท์  เมฆจันทึก
2. นางสาววีรญา  ดิษฐจันทร์
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 76.4 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 1. เด็กหญิงณฤวรรณ  ขวัญเพิ่มพร
2. เด็กหญิงโชติกา  เฟื่องจันทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  สีสุข
2. นางสาวมาลินี  อภัยภักดิ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 82 ทอง 11 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กหญิงลภัสรดา  ตันติปิธรรม
 
1. นางสุลัดดา  แสงผ่อง
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พึ่งเจียม
 
1. นางสุชาดา  มะณู
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กหญิงสายเพชร  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงนวพรรษ  มะโนสา
 
1. นายณรงค์ชัย  บุญหนุน
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์   ชุติมัน
 
1. นางสาวพรหมศิริ  วงศ์ธนบัตร
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงโยษิตา  ลีลาวดี
 
1. นางจันทร์โรม  ถาวรรุ่งรัตน์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กหญิงสุภัสสร  คำเผือก
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.9 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กหญิงบุตรศรินทร์  เชื้อหงษ์
2. เด็กชายประเสริฐ  วระชินา
3. เด็กหญิงรัตติกานต์  แก้วกางวาล
4. เด็กชายวรพล  สารผล
5. เด็กหญิงสุภาวินี  อ่อนสิงห์
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
2. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 86.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิทักษ์ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงนิพิษฐา  ซ่อนกลิ่น
 
1. MissXinying  Yin
2. MissXiaoshan  Ouyang
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85.38 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กชายชนม์ชนก  รอดเรือง
2. เด็กชายสุเมธ  เหลาอ้อ
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
2. นายเมธารวินท์  ถิ่นกาญจนกุล
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85.64 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  จิ๋วนุช
2. เด็กชายภาคินญา  เทศจันทร์
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
2. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69.2 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เจริญสุข
2. เด็กชายณัฐนนท์  อินเลี้ยง
3. เด็กหญิงปวันรัตน์   เป้จิ๋ว
4. เด็กหญิงวรัญญา  เพชรศักดินาลัย
5. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วเสือ
6. เด็กหญิงเปรมมิกา  เรืองวงษ์
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วปงสัก
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ด้วงภู่ทิม
3. นางสาวสมนึก  ภัทรรังษี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยะวงค์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทาคำ
3. เด็กชายธนกร  ใจกล่ำ
4. เด็กชายนครินทร์  สมจิโน
5. เด็กชายภานุวัฒน์  สุขชุ่ม
6. เด็กชายรุจิกร  อิ่มสมบูรณ์
 
1. นายสมจิตร  ยศสาย
2. นายพิรุฬห์  สิงหราช
3. นางพิศสมัย  จิวเดช
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.31 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายจักรกฤต   ปิสูงเนิน
2. เด็กชายจักรี  ทองงาม
3. เด็กชายธงชัย  แก้วดอนไพร
4. เด็กชายธเนศ  วงษา
5. เด็กชายบรรหาร   โซ่เมืองเเซะ
6. เด็กชายภาสกรณ์  บัวชื่น
7. เด็กชายอนุรักษ์  บุญเขตร์
8. เด็กชายแก้ว  ภูนาท
 
1. นายสรวุทธิ  พิทธยะพงษ์
2. นายนรากร  ก้อนจันทร์เทศ
3. นายนิรุต  กุลคิด
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กชายธนกฤต  ธนพงค์ภูวดล
2. เด็กชายธนัชพนธ์  กันอุไร
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงนวพรรษ  มะโนสา
5. เด็กหญิงนันทิชา  บุญเปรม
6. เด็กหญิงประภานิช  อินทา
7. เด็กหญิงปรายฝน  จินต์สุภาวงค์
8. เด็กหญิงรสกร  พวงผกา
9. เด็กหญิงสุรัตนวดี  รอดกสิกรรม
10. เด็กหญิงอภิชญา  สมรภูมิ
 
1. นายปริพนธ์  กรรณิกา
2. นางทัศนีย์  สุพรรณแสง
3. นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายคมสันต์   หอมนาน
2. เด็กหญิงจีรวดี   พันธุ์อุดม
3. เด็กชายธวัชชัย  ก๊กตระกูล
4. เด็กหญิงปัทมา   พุทธละ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  แก้วสมบัติ
 
1. นางวรุมาศ   บูชาเกียรติ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ระถาพล
2. เด็กหญิงธาวิณี  ทั่งทอง
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  จันพุฒ
 
1. นางสาวปิยดา  ครุธเกตุ
2. นางสาวอรอนงค์  เกตุเผือก
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กหญิงธัญธิวาพร  เพ็ญวิจิตร
2. เด็กชายวิเชียร  ภู่สอน
3. เด็กหญิงสิรินทรา  วระชินา
 
1. นางสาวนันทนา  เรียนไธสง
2. นางสาวทัศนีย์  ศรีจันทร์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.12 ทอง 9 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดาษดา
2. เด็กหญิงนันทิกร  วงษ์บุญมาก
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ทัยรา
 
1. นางประเนียน  แก้วมาลากุล
2. นางมาลี  เพชรพิพัฒน์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงดาราพรรณ  กลิ่นทุ่ง
2. เด็กหญิงวรรณพร  ดำดี
3. เด็กหญิงเก็จมณี  บางยิ้ม
 
1. นางสิรินุช  ชูชื่น
2. นางสาววิภาดา  มาน้อย
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 19 โรงเรียนสาธิต 1. เด็กชายพัธดนย์  บุรกิจภาชัย
2. เด็กหญิงอัญญารัตน์  หลวงเทพนิมิต
 
1. นางสาวปาณิศา  มีขันหมาก
2. นายไพบูลย์  ปิ่นจุไร
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กหญิงปริศนา  คำสุน
2. เด็กชายโกวิทย์  ปักการะโณ
 
1. นายปภินย์วิชฐ์  พ่วงวงษ์
2. นางสุจิตรา  เชื้อกุลนันท์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านเกศกาสร 1. เด็กชายบัณฑิต  ตรวจนอก
2. เด็กชายปริญญา  สีลาบุตร
 
1. นายทัพพสาร  มั่นชาวนา
2. นายอภิวัฒน์  เงินมีศรี
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองแขม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเจริญ
2. เด็กหญิงศิรินัญ  จันคง
 
1. นางสาวจีรภา  ราชบุรี
2. นางสาวจิรพรรณ  ราชบุรี
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายชวณิต  ไกรบุตร
2. เด็กชายดนุสรณ์   กองแก้ว
 
1. นายปรัชญา  แก่งศิริ
2. นายอาทิตย์  อภิวัฒน์ปุญญบาล
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กชายพัชรพงศ์  ทองอาด
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ   หนังไธสง
 
1. นายปภินย์วิชฐ์  พ่วงวงษ์
2. นางสาวมีนา  ปาละโค
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 79 เงิน 25 โรงเรียนบ้านโนนจั่น 1. เด็กชายธนดล  ปัตตานัง
2. เด็กชายเฉลิมพร  หนังไธสง
 
1. นายปภินย์วิชฐ์  พ่วงวงษ์
2. นางสาวกนกนันท์  สนใจ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 40 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 1. เด็กหญิงกันติชา  แสงกล้า
2. เด็กหญิงเศรษฐศิริ  ลายทอง
 
1. นางสาวปัทมา  เจริญลักษ์
2. นายสุเมธี  ดีเลิศ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานไผ่ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  จ้อยม่วง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  แก้วมุง
 
1. นายเสรี  ก้อนพันธ์
2. นางสาวสายสมร  ส่งศรี
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กชายธนโชติ   ไชยคำมิ่ง
2. เด็กชายอนุพงษ์   อู่อรุณ
 
1. นางวันเพ็ญ   เกิดมีโภชน์
2. นายมานิตย์   เลี่ยมสุวรรณ
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กาวีอ้าย
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   บุญส่ง
 
1. นางวันเพ็ญ  เกิดมีโภชน์
2. นายมานิตย์   เลี่ยมสุวรรณ
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.7 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จาริยะมา
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  คำสร้างสม
3. เด็กหญิงศรสวรรค์   พรไธสง
 
1. นายอายุวัฒน์  ทองนวม
2. นางสาวอโนทัย   สุดวังยาง
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายศุภกร  สืบดี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  วิเวก
3. เด็กชายสุรวัศ   สัตย์ชาพงษ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สาลีจันทร์
2. นางชุติกาญจน์  สีเขียว
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 1. เด็กชายจักรพันธ์  อบเชย
2. เด็กชายธงชัย  ไพโรจน์
3. เด็กชายธีรภัทร  วิระรินทร์
 
1. นายสุรศักดิ์  สาลีจันทร์
2. นายสันติ  กิจพฤกษ์
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนปัทมดรุณวิทย์ 1. เด็กชายชยกร  บุญยะกร
2. เด็กชายธีรดนย์  ศรีติราช
3. เด็กชายพงษ์พิชญ์  งามวงษ์
 
1. นางสาวพิตรานรี  ปิ่นมณี
2. นายปรัชญา  วัฒนศิริ
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหมือนวิหาร
2. เด็กชายธนพล  ดิษภา
3. เด็กหญิงปุณยาพร  วิไลรัตน์
 
1. นางสาวภิรมญา  ไพโรจน์
2. นายชะเล  อินเกตุ
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กชายกีรติ  ศรีจันทร์
2. เด็กชายนิกร  เขียวบาง
3. เด็กชายอมเรศ  พิลึก
 
1. นายจเด็ด  ห้อยพรมราช
2. นางสาวศิริขวัญ  โพธิ์อ่วม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  อินเมฆ
2. เด็กชายณรงค์ชัย  คุ้มเงิน
3. เด็กชายวันเฉลิม  เรืองจุ้ย
 
1. นายราชันย์  วิชนี
2. นางสาวเบญจมาศ   คนคล่อง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ส่องแสง
2. เด็กชายรพีพัฒน์  บุญแก้ว
3. เด็กชายรัชชานนท์  พนิกร
 
1. นางสาวสำอางค์  คันทา
2. นางสินีนาฎ  หอมมาลา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เอมศิริ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  จันพุฒ
3. เด็กหญิงอารียา  ไม้ทอง
 
1. นางสาวนาฏอนงค์  จันทร์เขียว
2. นางสาวสำอางค์  คันทา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 1. เด็กชายจุฑายุทธ  ดีเมฆ
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  อินทะนา
3. เด็กชายอัษฎาพร  บุญปก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทับทิม  บุญเหลือ
2. นางสาววรรธนา  ทองมี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รัตอาภา
2. เด็กหญิงชลธิชา   มากมูล
3. เด็กหญิงนาตยา    คุ้มสิริ
4. เด็กหญิงพรณิภา   ตาลอ่อน
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์    เกตุมิ
6. เด็กหญิงไอรยา   มารสาร
 
1. นางวิภาทิณี    ฉิมพาลี
2. นางสาวศศินา    ทับพันธ์
3. นางอัมพร    คงสิน
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วคล้าย
2. เด็กหญิงกัญญา  คำแฝง
3. เด็กหญิงดวงหทัย  รุ้งหนองกระดี่
4. เด็กหญิงนพรัตน์  หวั่นศักดา
5. เด็กหญิงพนิดา  จันหอมกุล
6. เด็กหญิงภาวิณี  บุญเจียม
 
1. นางพัชรี  เขื่อนแก้ว
2. นางทิพวรรณ   เกิดอ่วม
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 1. เด็กชายจิรพงษ์  ปานแสน
2. เด็กชายพงศกร  นิลโสภา
3. เด็กหญิงรุจิราพร  วัฒนะ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ยอดบุรี
2. นางสาวลักษมี  ใบสูงเนิน
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 1. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  คำบา
2. เด็กหญิงทับทิมทอง  อะทะถ้ำ
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อวิสุ
 
1. นางสาวเกษร  สังคง
2. นางสาวศรัณยา  ทัพเหลือ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 72 เงิน 37 โรงเรียนบ้านคลองเมือง 1. เด็กชายนัฐวัตร  เครือแขม
2. เด็กหญิงพัณณิตา   แท้เที่ยง
3. เด็กชายวุฒิชัย  เรืองเดช
 
1. นายสามารถ  ปานทองคำ
2. นางวราภา  ปานทองคำ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 34 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สมอนาค
2. เด็กหญิงศศิยา  จันพุฒ
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แก่นคำ
 
1. นายจิรโชติ  คุ้มเณร
2. นางสาวศรีสุดา  มณีเขียว
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองปากดง 1. เด็กหญิงจรรษะณัย  พิรส
2. เด็กชายจารุวรรณ  บดีรัฐ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  รอกลาง
 
1. นางสาวสิริญญา  มั่นคง
2. นางสาวเบญจวรรณ  มุกดา
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โกธรรม
2. เด็กชายรุ่งเพชร  สีรัก
3. เด็กชายอานนท์  พลอยงาม
 
1. นางสาวณพัฐอร  เกษมี
2. นางสุธรรมมา  วงศ์ธนบัตร
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83.6 ทอง 24 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  การเนื่อง
2. เด็กหญิงตรีนุช  จันทร์ยิ้ม
3. เด็กหญิงสตางค์  ภูเขียว
 
1. นางพเยาว์  แก้วนิคม
2. นางพะเยาว์  ธูปบูชา
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองแดน 1. เด็กหญิงปรียา  บุตรดิษฐ์
2. เด็กหญิงละไม  มะโนขาว
3. เด็กหญิงแสงเทียน  ส่วนบุญ
 
1. นางสาวศิริขวัญ  โพธิ์อ่วม
2. นางจิราพร  พรมจันทร์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 86 ทอง 21 โรงเรียนบ้านปางขนุน 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ตันสิงห์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ขัดพลู
3. เด็กหญิงอรัญญา  มหัตรัตน์
 
1. นางนันทพร  สิงหราช
2. นางสาวกรกมล  แก้วสมบุญ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าไม้ 1. เด็กหญิงนันนภัส  หอมรื่น
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  นารอด
3. เด็กหญิงพัชรี  นารอด
 
1. นางฐิติมา  พิริยะ
2. นางจิรา  คุ้มเณร
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 75 เงิน 40 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ครุฑแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐนิชา   วรรณนา
3. เด็กหญิงอภิญญา   ขอนทอง
 
1. นางบุญมา  เฉยบัว
2. นางมานิดา  กีรติวศิน
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 1. เด็กหญิงกุ้งนาง  หอมชะเอม
2. เด็กหญิงปาณิสรา  เกติยะ
3. เด็กหญิงศุภาศิตา  ทวีนัน
 
1. นายเพ็ง  สอนสกุล
2. นางสาวกนกวรรณ  เจริญอึ๊ง
 
193 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   สิงห์โตแดง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    รอดกสิกรรม
3. เด็กชายสุธินันท์    ไกรวงษ์
 
1. นางบุญหลั่น   อินทพงษ์
2. นางธนารีย์   อินทพงษ์
 
194 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 73 เงิน 26 โรงเรียนวัดคูยาง 1. เด็กหญิงณิชา  สหะชาติ
2. เด็กชายปรเมศวร์  เบ้าหินลาด
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  ฝอยทอง
 
1. นางสุภาณี  แสงแก้ว
2. นางภาวิตา  อุ้ยวัฒนา
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 69.4 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  พัดพ่วง
 
1. นางสาวสุนิสา  ทองโตนด
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 1. เด็กหญิงนันทิกร  ปู่หลังกล่ำ
 
1. นางสุวิมล   มีแป้น
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายสหรัฐ  เพชรรักษ์
 
1. นายวัลลภ    ทับแคลน
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 40 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายพรกวี  แก้วสะแสน
 
1. นางสาวสุธาริณี  เตปา
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 12 โรงเรียนสหวิทยาคม 1. เด็กชายสุธี  แก่งศิริ
 
1. นางสาวรัชดาภา  แผ่นผา
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายนพคุณ    บัวป้อม
 
1. นางสาวสุพัตรา    โตนาค
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 66.2 ทองแดง 23 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา 1. เด็กชายวงศกร    ทินปาน
 
1. นางสาวสุวรรณี   อุดสุรินทร์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.4 เงิน 30 โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 1. เด็กหญิงอารียา  เพชรประสม
 
1. นางผ่องศรี  สาระถี
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74.8 เงิน 11 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นุชแม้น
 
1. นางสาวเข็มทอง  เกษแก้ว
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กหญิงสุพัชชา  ทรายเพชร
2. เด็กชายเพชรแท้  รักไทย
3. เด็กหญิงแอน  รักไทย
 
1. นางสาวพนิดา  สีกล่อม
2. นายวัลลภ   ทับแคลน
 
205 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 1. เด็กชายธนพล  รายสันเทียะ
2. เด็กหญิงนพมาศ  กล้าหาญ
 
1. นางวิภา  ดำริห์
2. นางสาวสุภาพร  เยาวะพินท์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 1. เด็กหญิงอารียา  ฟูยี
 
1. นางพัชริยา  เมฆวัน
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายสุทธิศักดิ์  คำมัง
 
1. นางกันต์กนิษย์  บุญเสริม
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายสุรพงษ์  คุ้มเณร
 
1. นางสาวสำอางค์  คันทา
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 1. เด็กหญิงพริริยาพร  เรืองตระกูล
 
1. นางวราภรณ์  นวลอยู่
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 1. เด็กชายศุภกิจ  วิบูลย์กุล
 
1. นางสาวปราณี  ต่อกร
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 57.4 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 1. เด็กหญิงจรัญทิพย์  แสนอุบล
 
1. นางอรฤทัย  ธมพลอาจ
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 1. เด็กชายอภิศักดิ์  เต็มทวี
 
1. นางสาวรัชดาภร  พรมน้อย
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 71.8 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 1. เด็กชายพัทธดนย์    ลี้นะวัฒนา
 
1. นางสาวอรอุมา    คงอรุณ
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 1. เด็กชายกิตตินันท์  กันหาคำ
 
1. นางณัฐฐิญา  อัครจรัญรัตน์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านเก่า 1. เด็กชายอัครพงษ์  สังวีระ
 
1. นายรุ่ง  จิตสนธิ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.8 เงิน 32 โรงเรียนบ้านลานหิน 1. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  หาญบุรุษ
 
1. นายธนกฤต  ไม้แดง
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงสุภัทรศร  ศรีคะเรศ
 
1. นางสาวนวลจันทร์  เชื้้อหงษ์
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเก่า 1. เด็กหญิงนภาพร  อ่างเอย
 
1. นายรุ่ง  จิตสนธิ
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 20 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงดวงกมล  มักใคร่
2. เด็กชายพิชิตชัย  ชะนะนาม
3. เด็กชายวสันต์  แสนไว
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ศิริสุนทร
2. นางสาวจุุฑารัตน์  หลงฉิม
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 15 โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สีชัย
2. เด็กหญิงทิพกร  โอสถ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เทียนทอง
 
1. นางจิตราภรณ์  ดีจิ๋ว
2. นางสาวอนันตญา  ทองธรรมชาติ
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 1. เด็กชายพลากร  มะโนรส
2. เด็กชายศราวุธ  มีเต็ม
3. เด็กชายไชยวัฒน์  โยชนะ
 
1. นายประสาทพร  อัคคพันธ์ุ
2. นายรัตนศักดิ์  เงินทอง
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 21 โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายธนพงษ์  สร้างนอก
2. เด็กชายพีรพงษ์  ขวัญเขียว
3. เด็กชายสุทธิกานต์  เบ้าชะนะ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ศิริสุนทร
2. นายนพพล  ปิ่นมณี
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.8 ทองแดง 24 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 1. เด็กหญิงดาว  บูระภาพ
2. เด็กหญิงปรางเนตร  บูระภาพ
3. เด็กชายเทวินทร์  สว่างวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐายิกา  กุลเดชธนภัทร์
2. นางสาวทิพวัลย์  ยามา
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.4 เงิน 14 โรงเรียนบ้านดงซ่อม 1. เด็กชายอดิศร  รักกลัด
2. เด็กชายอดิศักดิ์  พุฒจอน
 
1. นายปรัชญา  แก่งศิริ
2. นางเฟื่องฟ้า  สุขเจริญ
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 59.6 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 1. เด็กชายสุภสันต์  ปานเกิด
2. เด็กชายอนุชา  ทับปรางค์
 
1. นางสาวสุริยาวดี  นึกรักษ์
2. นายดิศรณ์  สามัญตระกูล
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กชายภูริวัฑฒ์   ไชยา
2. เด็กชายสันติ   สารัก
 
1. นางสาววรรณภา  ธิแปงวงค์
2. นางสาวประทุมพร  เก่งพนา
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายจักรกิจ  นาถวิล
2. เด็กชายชัยพัทธ์  เกษกรณ์
3. เด็กชายวันมาคล  ดีพิจารณ์
 
1. นางสาวชลธิชา   ทัพวัฒน์
2. นางสุกานดา  หลิ่มรักษา
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.4 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านเทพนคร 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  เกษกรณ์
2. เด็กชายพันรัก  ใจสืบ
3. เด็กชายวุฒิชัย  หลงหมี
 
1. นางสาวจินตนา  ก้อนจันทร์เทศ
2. นางสุธีรา  สารียัง