สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กำแพงเพชร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 1. เด็กหญิงกุญช์รชา  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มากกลาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สาสะนะ
 
1. นายอำนาจ  นาควังไทร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงศิรินญา   จันทรวงษ์
 
1. นางศิริพร  จงกลรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านหนองทองหล่อ 1. เด็กหญิงนัฐฌานันท์  จันทร์เขียว
 
1. นางสาวนารีย์  กิจศักดาภาพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  แยบดี
 
1. นางสาวภัทรา  สมนึก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. เด็กหญิงชมพู่  อินเขาย้อย
 
1. นายเอกชัย  กออำไพร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 84.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงสรัญญา  ภาชนะ
 
1. นางวริศรา  วงศ์จรัส
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณคำ
 
1. นางวริศรา  วงศ์จรัส
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76 เงิน 35 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ปั้นทอง
 
1. นางจามรี  กกขุนทด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น 1. เด็กหญิงไหมแก้ว  ศิริกำเนิด
 
1. นางสมศรี  พิศสารี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สมหวัง
 
1. นางสาววิริยา  แสงมณี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65.7 ทองแดง 23 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัชชา  แก้วพวง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์สุวรรณ์
3. เด็กชายปุญญพัฒน์   จิ๋วจู
 
1. นางจามรี  กกขุนทด
2. นางสาวจินดารัตน์  แก้วประสิทธิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายณฐกร   อยู่สุ่ม
2. เด็กหญิงวรรณพร   พวงเพชร
3. เด็กหญิงสรัลชนา   พหลทัพ
 
1. นางวราภรณ์  อยู่สุ่ม
2. นายปริญญา  อยู่สุ่ม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ภูสุวรรณ
2. เด็กหญิงวันวิสา  ห้วยใหญ่
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ห้องบุบผา
 
1. นางสาวจีระภา  พึ่งกริม
2. นางศศิธร  วันคำ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 1. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  เขม้นกิจ
2. เด็กหญิงปัทมาพร  มุ่งดี
 
1. นางสาวสมประสงค์  เงินเมือง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  สานุเสริม
2. เด็กหญิงบงกช  ยี่กัว
 
1. นางศิริพร  จงกลรัตน์
2. นางนิตยา  อุ่นเป็นนิจ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงชลธิชา  แจ๋วแว๋ว
2. เด็กหญิงสาริกา  บุญด้วง
 
1. นางสาววิริยา  แสงมณี
2. นางสาวเกษรา  พ่วงสาย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงชญานี  ฤทธิ์เม่น
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ถนอม
 
1. นางสาววิริยา  แสงมณี
2. นางอัมพร  จันทราศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชุมชนบ้านโค้งไผ่ 1. เด็กหญิงสรินทิพย์  แก้วปาน
 
1. นางศุภศิริ  ผกามาศ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวชิรสารศึกษา 1. เด็กชายชัยวัฒน์   แซ่เติ๋น
 
1. นางจิติมา   พลอาจ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70.7 เงิน 40 โรงเรียนบ้านท่ามะเขือ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ฉายทอง
2. เด็กหญิงปริญญารัตน์  กำแพงเพชร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สำลี
 
1. นางสาวนิธิมล  ชัยนันต๊ะ
2. นางสาวสุดารัตน์  พุแค
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 1. เด็กหญิงสุกานดา  พันทะลา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลิ้นทอง
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อิทริน
 
1. นายปรีชา  สุวรรณทอง
2. นางสาววริศรา  อ้นเกษ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73.4 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงจันรญา  กาวิล
2. เด็กชายพัฒนกรณ์  แสงสร้อย
3. เด็กหญิงศศิกานต์  เปรมปรีชา
 
1. นายสัจจลักษม์  เนตรทอง
2. นายกฤติน  ทิศรีชัย
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุคติ
2. เด็กหญิงนันธิดา  สัจจโภชน์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นาคสุข
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  เพ็ชรรี่
2. นางคณาวรรณ  ธณ์ธรรม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงมลฤดี  ยะใจ
2. เด็กหญิงเอมิกา  แก้วทอง
 
1. นางจุลนัฎ  อยู่สุขยิ่งสถาพร
2. นางสาวรณิดา  บุญมี
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 1. เด็กชายพีระพล  ร่มลำดวน
2. เด็กหญิงแพรวดาว  บัวคำ
 
1. นางวรรณวิมล  ปัญญาสุ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 1. เด็กหญิงวรรณนิดา  นาคบุตร
 
1. นายวัชรพงษ์  ยะปะนันท์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 18 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 1. เด็กชายภากร  ฉิมบุรี
 
1. นายชัยวัฒน์  ขันตี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชยุตพงศ์  ใจแสน
 
1. นางสาวนพมาส  เพ็งพันธ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 88.53 ทอง 6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายภิญโญ  ไชยโส
2. เด็กชายเชาว์วัฒน์  ใบเนียม
 
1. นายคมน์สรรค์  ทองเลี่ยม
2. นางเบญจวรรณ  ทองแฉ่ง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 77.1 เงิน 16 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เผือกเดช
2. เด็กชายวรัญญู  เรือนงาม
 
1. นางสาวดารัตน์  พงษ์พันธ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 91.53 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองไพร 1. เด็กชายกฤษดา  บุตรกาวงษ์
 
1. นายนพพร  ศรีเดช
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายอนุชิต  นุมนัส
 
1. นายเดชศักดา  ธงศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กชายจิรภัทร  รอดอินทร์
2. เด็กหญิงปัณฑา  กะเจ
3. เด็กหญิงสิดารัศมิ์  โคสุวรรณ์
 
1. นางสาวรัตดาวรรณ์  ศรีสุข
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายธนภัทร  ศรีสังข์
2. เด็กหญิงศิริพร  แดนแก้ว
3. เด็กชายอริยวัฒน์  เรืองกลัด
 
1. นายชาญวิทย์  ไชยธงรัตน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 65.8 ทองแดง 36 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 1. เด็กชายนวพล  เสือสิงห์
2. เด็กหญิงพิมพิกา  มิ่งเมือง
3. เด็กหญิงสายธาร  คำมาปัน
 
1. นางสาวยาตรา  คาระวะ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายกฤษดา  คงดี
2. เด็กหญิงนพมาศ  เกษลักษณ์
3. เด็กหญิงมินทร์ตรา  จินดาวงษ์ธรรม์
 
1. นายเสถียร  สุขตระกูล
2. นางนาตรยา  สุขตระกูล
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 22 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กลีบกลาง
2. เด็กหญิงบริรักษ์  สมวงษ์
3. เด็กชายเจริญชัย   หุ่นกระโทก
 
1. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายฉัตรชัย  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์   คำฝอย
3. เด็กหญิงสังวรี  ศรีอุทัย
 
1. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 21 โรงเรียนวัชรสหศึกษา* 1. เด็กหญิงธนพร  ปานแก้ว
2. เด็กหญิงปนัทตา  สุขชวลิต
3. เด็กหญิงอพัชชา  ขันทกสิกรรม
 
1. นางสาวรัตน์ดา  ศรีกำแหง
2. นางสาวสุพรรณี  เจนจบ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 28 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงกุสุมา  อ้นโต
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ   แดงแย้ม
3. เด็กหญิงอารียา  มีมุข
 
1. นายสมชาย  โคตรภูงา
2. นางเกวะรินทร์  โคตรภูงา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 79.6 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงพัชรพร  ฉิมนอก
2. เด็กหญิงพิมผกา  เจิมเมือง
 
1. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กชายพรชัย  มาลาไธสง
2. เด็กหญิงวิภาลักษ์  ปอสี
 
1. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
2. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 57.35 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านไผ่งาม 1. เด็กชายชนาธิป  บัวบาล
2. เด็กชายอภิลักษณ์  เชษฐสิงห์
 
1. นายชาตรี  พรมบุตร
2. นายศิลป์  วิชัยคำ
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 64.42 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านไผ่งาม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บัวบาล
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พันธ์เพชร
 
1. นายศิลป์  วิชัยคำ
2. นายชาตรี  พรมบุตร
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 50.4 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กชายสราวุฒิ  ตาลไธสง
2. เด็กชายอนุรักษ์  เทพอินแดง
 
1. นายสุรพงษ์  กันทะชมภู
2. ว่าที่ร้อยตรีมงคลชัย   แก้วลอย
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 27.13 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กชายจารุเดช  ฤาชา
2. เด็กชายจิรวัชร  โพธิบัลลังค์
 
1. นายสุรพงษ์  กันทะชมภู
2. ว่าที่ร้อยตรีมงคลชัย   แก้วลอย
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 39.76 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายรัฐนันท์  สมหอม
2. เด็กชายสนธยา  ปรั่งดี
 
1. นายปรีชา  อินทร์ชู
2. นางสาวตะวัน  เขตคง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไกรทอง
2. เด็กหญิงพิชชาภา  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  บุปผาสาท
4. เด็กหญิงศิริจรรยา  แซ่จ๋าว
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสนยาเจริญกุล
 
1. นางจันทร์ฉาย  สินธุบุญ
2. นางกมลวรรณ  ศรีหินกอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.6 เงิน 40 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กหญิงปริชญา  แสงทอง
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  กัลยาลือ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  กัลยาลือ
4. เด็กหญิงมาลิษา  เลาคา
5. เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณ
 
1. นางสุนันทา  เงินแจ่ม
2. นางเบญจา  น้อยเจริญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กชายจิณณวัตร  บุญหนัก
2. เด็กหญิงปิยะดา  ฤทธิ์สิงห์
3. นางสาวพรทิพย์  กามขุนทด
4. นางสาวพรสวรรค์  จำปาศรี
5. นางสาวศรัญญา  แขมเกษม
 
1. นางประเทืองทิพย์  แก้ววิเชียร
2. นางนพรัตน์  ลำโนรี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชกร  พันสด
2. เด็กหญิงธาริดา  โพธิ์กลิ้ง
3. เด็กหญิงวิชุดา   แก้วทรัพย์
4. เด็กหญิงสิรภัสสร  ภูไทย
5. เด็กหญิงสุวรรณษา  ปัทมาลัย
 
1. นายณรงค์  ก้อนทอง
2. นางสาวอาจรีย์  เทพรักษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  พิกุลทอง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   หีบแก้ว
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  กันเที่ยง
4. เด็กหญิงวิลาสินี  งามดี
5. เด็กหญิงสราสินี  ห่วงเงิน
 
1. นางอมรรัตน์  มีขวัญรัก
2. นางสาวกฤษณา  สถิตย์เกิด
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  จอมศิริวัฒน์
2. เด็กหญิงภรทิพย์  ชากรณ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  โนนยาง
4. เด็กชายอภิวัฒน์  คชฤทธิ์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  สุทธิวงศ์
 
1. นายณัฐกิจ  ติ๊บปละ
2. นางสาวศศิภา  อ่อนเขียว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กหญิงทรรศน์กมล  เมืองสองชั้น
2. เด็กชายธนิสร  เหมสุวรรณ์
3. เด็กชายสราวุธ  วิทยารัตน์
4. เด็กหญิงสุพรรนภา  พลอยงาม
5. เด็กหญิงอรรจมณี  แสงสุวรรณ์
 
1. นางอุ่นเรือน  เมืองสองชั้น
2. นางสาวจุรีพร  ทาพวง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กหญิงจันทิมา  บอนไธสง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ชาวแขก
3. เด็กหญิงพันธิตรา  เอี่ยมศรี
4. เด็กหญิงรวิพร  ปิดตา
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  กาญจนา
 
1. นายประยูร  คำภา
2. นายนิพนธ์  จิราพงษ์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ยาดำ
2. เด็กชายจักรภพ  คุ้มประดิษฐ์
3. เด็กหญิงจุฑามาส  โสนาพูน
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กาฬโอก
5. เด็กชายชัยวิชิต  คงผ่อง
6. เด็กชายณัฐกร  ปิดตา
7. เด็กชายธิติวุฒิ  ปางไธสง
8. เด็กหญิงนัยนันทน์  ไชยหาญ
9. เด็กชายปริวัตร  ฤทธิ์ไธสง
10. เด็กชายพงษ์พล  เหลาสี
11. เด็กชายวิรุฬ  สาเรียน
12. เด็กชายวีรภัทร  ภักสุวรรณ
13. เด็กหญิงสุนันทินี  วันบัวแดง
14. เด็กชายอภิวัฒน์  สาเรียน
15. เด็กชายอมรเทพ  ธงฉัตร์
16. เด็กหญิงอรวรรณ  ชาตาคม
17. เด็กหญิงอริสา  กัณฑ์หา
18. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  เวียงผดุง
19. เด็กหญิงเพ็ญพโยม  ชาตาคม
20. เด็กหญิงโสมนภา  ชาตาคม
 
1. นายประยูร  คำภา
2. นางสาวศิริพร  โมลารักษ์
3. นายสมน้อย  ดีสม
4. นางศศิธร  นุชทรวง
5. นายนิมิตร์  คงประณีต
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลดงนอก
2. เด็กชายกิตติกมล  สาขะสิงห์
3. เด็กชายชิษณุพงษ์   คัมภีระยศ
4. เด็กหญิงฌะกามาศ  ดัดประดิษฐ์
5. เด็กหญิงญาณิศา  บุญมี
6. เด็กหญิงณัฐธิสา  อ้นภา
7. เด็กหญิงปนัฐดา  อำคา
8. เด็กชายพงศภัค  อ่วมปาน
9. เด็กหญิงภคพร  อนุสุริยา
10. เด็กชายภัทรพล  รวมญาต
11. เด็กหญิงมนัชญา  ว่างเว้น
12. เด็กชายวชิรญภัสร  ศรีระวัตร
13. เด็กชายวรวิช  โรงอ่อน
14. เด็กชายศุภกร  ชูรัตน์
15. เด็กหญิงสุภัสสร  สีเหลี่ยม
16. เด็กชายอณุวัตร  กิรัมย์
17. เด็กชายอานนท์  กลิ่นถือศิล
18. เด็กชายเจนวิทย์  ศาสนะ
19. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฮ้วนสูงเนิน
20. เด็กชายเอกพล  บุรัสการ
 
1. นายดิเรก  แก้วบัวดี
2. นางสาวลำภู  พันคง
3. นางสาวสมจิตร  เขาแก้ว
4. นางสาวสุนารี  แช่มช้อย
5. นางสาวกัญญารัตน์  ทองคงอ่วม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลธัญรดา 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  หอมรื่น
 
1. นางสาวภาณี  แสนเสนาะ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี 1. เด็กชายอติธีร์  โชคธัญญลักษณ์
 
1. นางสมคิด  ผิวลออ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงณัฐชยา   คงกล้า
 
1. นางกัสสุมา  ขัติศรี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงทิพาพร  ทองเลี่ยม
2. เด็กชายปุณณพัฒน์  ปรางค์นวรัตน์
 
1. นางสาวสมหมาย  เหล่ากสิการ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  นาคสอน
2. เด็กหญิงเมริษา  แคชัยภูมิ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  วงษ์ปู่
2. นางสาวเพลินทิพย์  เสียงเย็น
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายชายแดน  จบปาน
2. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทร์ปัญญา
 
1. นายเอนก  บุตรสิงห์
2. นางสาวรัตนาพร  โฉมอินทร์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มั่นเด็ดวิทย์
2. เด็กหญิงณัฐรดา  มะวงศ์
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ทองตัน
4. เด็กหญิงนพรัตน์  คงดอนทอง
5. เด็กหญิงนภัทร  ม่วงมา
6. เด็กหญิงนรินทิพย์  กุลโพธิ์
7. เด็กหญิงพัชรพร  เจนไธสง
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ภู่เลื่อนลม
9. เด็กหญิงเปมิกา  ปั้นก้อน
10. เด็กหญิงเยาวพา  คงเจริญ
 
1. นางอนุรักษ์  สมัครเขตรการ
2. นายสุชาติ  จันทร์บ้านโต้น
3. นางสาวหยาดฝน  เผียนอก
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงกัลยา  ศรีนวลผ่อง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดวงมะโน
3. เด็กหญิงดาวนภา  จี่มุข
4. เด็กหญิงพรนิภา  บุญล้อม
5. เด็กหญิงพรพิมล  บุญมั่น
6. เด็กหญิงภัทรวดี  หิงไธสง
7. เด็กหญิงรุ้งดาว  สิทธิหาญ
8. เด็กหญิงวรรณษา  พันสาย
9. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ปั้นปลือ
10. เด็กหญิงเพลินพิศ  ไต่ครบุรี
 
1. นางพลับพลึง  เพ็ชรพูล
2. นางวสี  ชนะภัย
3. นายคะนอง  เพ็ชรพูล
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทิศศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  โยธชัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พ่วงเอี่ยม
3. เด็กหญิงกันต์ธิดา  แก้วสะแสน
4. เด็กหญิงธนิษฐา  สุขแก้ว
5. เด็กหญิงนภสร  ปรึกษา
6. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สนสุพรรณ
7. เด็กหญิงวิติกาญจน์  วิชาพร
8. เด็กหญิงศศิธร  หมวยนอก
9. เด็กหญิงสุประวีณ์  นิพนต์
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  ละออ
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  รอดไพรี
2. นางสาวอัจารี  อ้นโต
3. นางละเมียด  อินอ่อน
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กหญิงกีรัตยา  อุ่นสมัย
2. เด็กหญิงจารุภา  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงชนาพร  พิมสา
4. เด็กหญิงทิพย์เกสร  เชษฐสิงห์
5. เด็กชายบุญมี  บุญวงค์
6. เด็กหญิงปิยากร  บุญวงค์
7. เด็กชายภรัณญู  เปียใส
8. เด็กหญิงสุนิสา  สังกะสี
9. เด็กหญิงอรวรรณ  สกิจเกิด
10. เด็กชายเอราวัณ  กันชัยภูมิ
 
1. นายประวีร์  ศรีระวัตร
2. นางสาวมยุรี  แผ่นแก้ว
3. นายวรเวช  ดวงยี่หวา
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลปางมะค่า 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญงาม
2. เด็กหญิงญานิศา  รัตนประเสริฐ
3. เด็กชายธนพัฒน์  ซอสุวรรณ์
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วนำ
5. เด็กหญิงศิวปรียา  พิงสระน้อย
6. เด็กหญิงสุนิสา  เรืองศรี
7. เด็กชายสุรสิทธิ์  ตรงใจ
8. เด็กชายอภิชาติ  สอาดเมือง
9. เด็กหญิงอรณิชา  อินทร์ศร
10. เด็กหญิงเติมรัก  จันทร์หลง
 
1. นายวุฒิชัย  อินจันทร์
2. นางสาวปิยนุช  ศรศิลป์
3. นางสาวเด่นดาว  กุลจักร์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านพัดโบก 1. เด็กหญิงชลทิชา  แตงทอง
2. เด็กหญิงณัฐลดา  อินทร์จันทร์
3. เด็กหญิงวภวานี  ศรีบุษย์
4. เด็กหญิงวรรณวิสา  หมู่เพชร
5. เด็กหญิงวาสนา  ศรีมหาโภชน์
6. เด็กหญิงวาสนา  ณะเงี้ยว
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ผาดี
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทองสันทัด
9. เด็กหญิงหทัยทิพย์  จอมคำสิงห์
10. เด็กหญิงอุทุมพร  อยู่คำ
 
1. นายแสงชัย  คงแสง
2. นางสาวจุรีรัตน์  ขัตติโย
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทศน้อย
2. เด็กหญิงธัญญภรณ์  ช่อชั้น
 
1. นางสาวสมจิตต์  เงินสุข
2. นางสาวนิติพร  แก่งศิริ
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. นายณัฐพงษ์  บัวสด
2. นายศุภโชค  วงษ์เสวก
 
1. นายธวัช  พุทธรักษา
2. นางอุษา  พุทธรักษา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ยามพูน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงดารา  รักไทย
 
1. นางวิมล   ใส้พงษ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  กันเดิน
 
1. นายสมน้อย  ดีสม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนวัชรสหศึกษา 1. เด็กหญิงกุลกานดา  ภู่ทอง
 
1. นางสาวสรีพัชญ์  จันทร์สอน
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงอรวรา  บุญชู
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จุ้ยวงษ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร 1. เด็กหญิงน้องหมิว  ใยบู
 
1. นายสมชาย   ปัญญาสุ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงวีริยา  การด
 
1. นายศิริเกศ  เยี่ยงวิญญู
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ละมั่งทอง
 
1. นายศิริเกศ  เยี่ยงวิญญู
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 20 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1. เด็กหญิงรดา  อ้อช่วย
2. เด็กหญิงสุพิชญา  พิมพิลา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ฐานะ
2. นายมนตรี  สายอินทร์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มีรอด
2. เด็กหญิงเยาวเรศ  ทุนพิรัตน์
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  ชมชาติ
2. นางถวิลวรรณ  ม่วงจันทร์สอน
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กหญิงจริยา  แสนสะอาด
2. เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณสน
 
1. นางถวิลวรรณ  ม่วงจันทร์สอน
2. นางสาวกรรณิการ์  เกิดอินทร์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบ้านเพชรมงคล 1. เด็กหญิงสวรินทร์  นุสสาตร์
 
1. นายศิริเกศ  เยี่ยงวิญญู
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 1. เด็กชายนทีกาญจน์  ลำพุทธา
2. เด็กหญิงอนัญพร  ไถ้เงิน
3. เด็กชายเมษา  ศรีธิราช
 
1. นางสร้อยสุดา  ภูวดล
2. นางสาววันทนา  ชัยศิลป์
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงธันยพร  สงวนนาม
2. เด็กหญิงอาทิตา  สาวะรก
3. เด็กชายเดชาทร  ขวัญงาม
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
2. นายชุมครู  เวียงสมุทร
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สงอาจินต์
2. เด็กหญิงจิรประภา  เรื่อศรีจันทร์
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  นาคเงิน
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
2. นางสาวปิยวรรณ  วงษ์ปู่
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กชายณัฐพล  ตระทอง
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กชายศรัณย์  เนตทิตย์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จันทะจร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนเทพผดุงศิษย์ศึกษา 1. เด็กชายนาวา  เสมาทอง
 
1. นายกันตภณ  รักพงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุขสำราญ
 
1. นางสาวจุรีพร  ทาพวง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กชายจิรายุส  กุลีพันธ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จันทะจร
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  กุลฉิม
 
1. นางสาวกาญจนา  พัฒติกะพงษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงดวงกมล  งามลักษณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  พัฒติกะพงษ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงรุ่งรวาณี  บัวผัน
 
1. นางสาวนริศรา  นนท์ไธสงค์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงสุจินันท์  สระทองทา
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 1. เด็กหญิงทรรศน์กมล  เมืองสองชั้น
 
1. นางสาวจุรีพร  ทาพวง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงศิรินภา  จันทบูรณ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ศิริอางค์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สระสม
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  เมาะราษี
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกฤตพรพิพัฒน์  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นายสุชิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงพรรณริษา  สุขสร
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เถื่อนสุข
 
1. นายสุพจน์  เฉื่อยฉ่ำ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 73 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สุขตระกูล
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ศิริอางค์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กหญิงกิตติมา  แสนมา
 
1. นายใหม่  นนท์ไธสงค์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงค์เมืองคำ
2. เด็กชายธามนิทิศ  เห็นทั่ว
3. เด็กหญิงนภัสสร  นาคพงษ์
4. เด็กชายพีรธัช  ทองคำ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  ฟ่อนชมภู
6. เด็กหญิงรุ่งรวาณี  บัวผัน
7. เด็กหญิงวีรอร  สมเครือ
8. เด็กหญิงสุรีกานต์  สิงห์คำ
 
1. นางสาวนริศรา  นนท์ไธสงค์
2. นายประคอง  แจ้งไพร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงกชกร  ท้าวพา
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เลพล
3. เด็กหญิงกรองกาญจน์  นันทจันทร์
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กิงขุนทด
5. เด็กชายจิรภัทร  ขวัญงาม
6. เด็กชายณัฐพล  ตระทอง
7. เด็กชายธีระวัฒน์  แซ่พ่าน
8. เด็กชายบัญญวัต  ทองคำ
9. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  หนูน้อย
10. เด็กหญิงยุพารัตน์  ทุมแก้ว
11. เด็กชายวัชรา  กุลดารัมย์
12. เด็กชายวีรภัทร  อรรคฮาด
 
1. นางสาวชุติมา  กลิ่นรอง
2. นางพัฒนาพร  สารทอง
3. นางสาวสุทธิราภรณ์  ทับทิมเกิด
4. นางสาวเพลินทิพย์  เสียงเย็น
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปิ่นทอง
2. เด็กชายคณิน  ใจเพชร
3. เด็กชายณัฐพงษ์  เขียวปลอด
4. เด็กชายดุลยวัต  อินทราศรี
5. เด็กชายธนวัฒน์  ฉวีทอง
6. เด็กหญิงธัญชนก  บุญโส
7. เด็กชายนิพิฐ  ศรีเดช
8. เด็กหญิงปัณฑิตา   ม่วงพิน
9. เด็กชายภานุวัฒน์  ตรีฑา
10. เด็กชายรัฐภูมิ  อ่อนคำ
11. เด็กชายวงศกร  โตยิ่ง
12. เด็กชายวายุ  อินทราศรี
13. เด็กชายวิษณุ  นิลขำ
14. เด็กชายวีรภัทร  รักษาสัตย์
15. เด็กชายวุฒิชัย  อินสุข
16. เด็กชายสงกรานต์  นาฬิกา
17. เด็กชายเดโช  สายนวน
18. เด็กชายเพชรรัตน์  กะพงหงส์
19. เด็กชายเอกวัฒน์  ทองดอนง้าว
20. เด็กชายโชคชัย  ทองเชื้อ
 
1. นายณัฐพล  เพ็งพันธ์
2. นางสาวกุลธรา  แก้วติ๊บ
3. นางศิริพร  ทองก้อน
4. นางอัมพร  จันทราศรี
5. นางสาวณิชกานต์  แนวโสภี
6. นางสาวนันทศิริ  สนั่นก้อง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เผือกเดช
2. เด็กชายจีรพงษ์  บุญยะกร
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เพียรกสิกรรม
4. เด็กชายธนัช  มั่นใจ
5. เด็กชายสมรักษ์  ศรีภุมมา
 
1. นายครรชิต  ดำดี
2. นายกฤษณะ  เอี่ยมอาจ
3. นายอุดม  มาน้อย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงจันทร์วิมล  สีสมัย
2. เด็กหญิงจีรชาตา  แตงพรม
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  พัดนาค
4. เด็กชายชลารักษ์  นราเลิศ
5. เด็กชายณัฐกานต์  จวงสาคร
6. เด็กชายณัฐดนัย  สกิดเกิด
7. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์สุวรรณ
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  สกิดเกิด
9. เด็กหญิงณัฐสินี  มูลเหลา
10. เด็กหญิงดวงพร  มีมุข
11. เด็กหญิงทิพยรัตน์  ชัยพัฒน์
12. เด็กชายธนทัต  มีมุข
13. เด็กหญิงธนพร  บุญลือ
14. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีกอง
15. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พัดนาค
16. เด็กหญิงนภัสสร  เกตุสุวรรณ
17. เด็กหญิงนฤมล  บุญจันทร์
18. เด็กชายนิธิพร  ศิริโสภณ
19. เด็กหญิงนุชนาต  เกตุพัด
20. เด็กหญิงบุญยนุช  ปานเขียว
21. เด็กหญิงประสิตา  ประดับบุญ
22. เด็กหญิงปารวี  สุดใจ
23. เด็กชายปิยะ  ศรีสัตย์
24. เด็กชายพสิษฐ์  อิ่มสิน
25. เด็กหญิงพัชราภา  พรมแว่น
26. เด็กหญิงพิยดา  ทศวัฒน์
27. เด็กชายพีรพัฒน์  ภู่โพธิ์
28. เด็กหญิงภัทรธิดา  ดีฉนวน
29. เด็กหญิงวรรณา  มีมาก
30. เด็กหญิงวิชญาดา  เชื่อรอด
31. เด็กหญิงวิภา  เชื้อรอด
32. เด็กหญิงวิไลพร  สีมาก
33. เด็กหญิงศิรินภา  โรจน์บุญถึง
34. เด็กหญิงศืรืพร  นอกไธสง
35. เด็กหญิงสายพิณ  ชมภูนุช
36. เด็กหญิงสุจิตตรา  ศรีรอด
37. เด็กชายสุริยา  กวางแก้ว
38. เด็กชายสุวิทย์  นิลรัตน์
39. เด็กหญิงเพชรลดา  ม่วงสิมมา
40. เด็กชายเอกพล  สุขหา
 
1. นายวิทูร  สวัสดิ์นที
2. นางสาวยูริกา  สิมะพรม
3. นางทัศวรรณ  มณีกุล
4. นางสาววาสนา  สีบุญ
5. นางสาวฐิตาภัทร์  เกิดแก้ว
6. นางพิมพ์ใจ  เจริญเวชรักษ์
7. นายอนุรักษ์  ผาริโน
8. นายประสิทธิ์  ทรัพย์แพ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1. เด็กชายศุภกิจ  ปานศรีลา
 
1. นางสุณี  รอบุญ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน 1. เด็กชายอรรถชัย  คะระนันท์
 
1. นายวทัญญู  เหล่าทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงพรพนิดา  วรฉัตร
 
1. นายรัชกฤต  อ่วมน่วม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1. เด็กหญิงเนตรธิดา  วงศ์ศรีใส
 
1. นางสุณี  รอบุญ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.5 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายทัศกรณ์  ธงชัย
 
1. นายชลอ  เงินเมือง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายวรัญญู  ใบเนียม
 
1. นายสุพรรณ  แสงประเสริฐ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนวัดปรีชาราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงฏียาภัทร  พุ่มพวง
 
1. นางสาวสุวรรณา  คงศัตรา
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กหญิงจันทิมา  สุขแจ่มจันทร์
 
1. นายกวี  อิทธิวัฒนะ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 36 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 1. เด็กชายพงษ์ฉัตร  หารวัง
 
1. นางศิวพร  ประเสริฐสุข
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.67 ทอง 16 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายศุภกร   ฝ่ายสีลา
 
1. นายเกรียงไกร   สุขขา
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74 เงิน 42 โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ดามี
 
1. นางสาวเบญจมาพร  โยกเกณฑ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงหทัยวรรณ์  ใจมั่น
 
1. นางสาวธัญชนก  จาดดำ
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.5 ทอง 12 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 1. เด็กชายชลวัฒน์  พิมพันธ์
 
1. นายยงยุทธ  จันทยา
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1. เด็กชายธาราดล  พีลี
 
1. นางสุณี  รอบุญ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหัวรัง 1. เด็กหญิงอนัญพร  เรียนพืช
 
1. นายวศิน  อินทกาสุน
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสุณี  รอบุญ
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  พัดนาค
2. เด็กชายชลารักษ์  นราเลิศ
3. เด็กชายณัฐดนัย  สกิดเกิด
4. เด็กชายนิธิพร  ศิริโสภณ
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  วรอินทร์
6. เด็กชายปิยะ  ศรีสัตย์
7. เด็กชายพีรพัฒน์  ภู่โพธิ์
8. เด็กชายภูวดล  อินทร์จันทร์
9. เด็กหญิงวรรณา  มีมาก
10. เด็กชายสุวิทย์  นิลรัตน์
 
1. นายวิทูร  สวัสดิ์นที
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 21 โรงเรียนบ้านโนนพลวง 1. เด็กหญิงกมลพร  นาคสนิท
2. เด็กชายกฤษฏา  นาคสนิท
3. เด็กหญิงกาญจนา  พันสุวรรณกุล
4. เด็กหญิงกานต์รวี  การะภักดี
5. เด็กชายกิตตินันท์  บุญมาพาด
6. เด็กชายก้องภพ  การะภักดี
7. เด็กหญิงจันทร์รัตน์  หารเอี่ยม
8. เด็กหญิงชลิตา  พันสุวรรณกุล
9. เด็กชายชัชวาลย์  เนื่องปิยา
10. เด็กหญิงญาณภาณี  บุญมาพาด
11. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สูงรุ่ง
12. เด็กชายณัฐกรณ์  คลังกลาง
13. เด็กชายณัฐดนัย  ทองไพรวัลย์
14. เด็กหญิงณัฐนิช  สุริยา
15. เด็กชายธนวัฒน์  นาคสนิท
16. เด็กชายธิชานันท์  เนื่องปิยา
17. เด็กหญิงนันทัชพร  บุปผาชาติ
18. เด็กชายนัพรัตน์  สุจจริต
19. เด็กหญิงนิภาดา  การะภักดี
20. เด็กหญิงน้ำฝน  ลาเลน
21. เด็กชายบุญญพัฒน์  แซงแสวง
22. เด็กหญิงบุศกร  จันทรเศรษฐี
23. เด็กชายบูดอง  ยีวิน
24. เด็กหญิงพรสวรรค์  สุจจริต
25. เด็กหญิงพัชราภา  การะภักดี
26. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อินไกรดี
27. เด็กหญิงมานัดดา  จันทรเศรษฐี
28. เด็กชายรติบดี  ดวงทองคำ
29. เด็กชายวัฒธนกิจ  ปาระมีศรี
30. เด็กหญิงศศิกร  ดวงทองคำ
31. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วบุตรดี
32. เด็กชายศักดิ์ศรณ์  อรัญคีรีไพร
33. เด็กชายอัศจรรย์  แรงเขตการณ์
34. เด็กหญิงโรส  ลาเลน
 
1. นายราเชนต์  รุกขชาติ
2. นายเรียน  ศรีชาดา
3. นางอำพรรณ  วงศ์พิพันธ์
4. นายบุญมาย  เมาเกตุ
5. นายจำลอง  เมาเกตุ
6. นายสุเทพ  วงศ์สว่าง
7. นางสาวศศิประภา  กรเกิด
8. นางสาวนวลจันทร์  นาคไธสง
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แจ้งดี
2. เด็กหญิงธาราทิพย์  อาทิตย์
3. เด็กชายปฏิพัฒน์  โพธิ์แสง
4. เด็กชายปฐพี  ชั่งถิน
5. เด็กชายภควัตร  เจริญศิลป์
6. เด็กหญิงวาสนา  จวงจันทร์
7. เด็กชายสรรค์พร  ทองดี
8. เด็กชายสุทัศน์  น่วมยิ้ม
9. เด็กหญิงอัฐภิญญา  พูลสวัสดิ์
10. เด็กหญิงโศจิรัตน์  จวงจันทร์
 
1. นางสาวกัลยา  โสธนะ
2. นางสาวกุสุมา  พันธุ์บุญมี
3. นางสาวยมลพร  เส็งแดง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  วันชัย
2. เด็กชายกฤษฎางค์  สุขสกุล
3. เด็กชายบัญชา  อ่ำกรด
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  ยาทาเปี้ย
5. เด็กชายผลิตโชค  เบ้าทอง
6. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คำฝอย
7. เด็กชายศิวกร  วังสงฆ์
8. เด็กหญิงสังวรี  ศรีอุทัย
9. เด็กชายสาธิน  ปอเงิน
10. เด็กหญิงอริสา  แก้วคำลา
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
3. นางสาวอมร  มารเขตวิธี
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลชนก  วันชัย
2. เด็กหญิงกาญจนา  ปัญญาแหลม
3. เด็กหญิงณีรนุช  กี่พิมาย
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ยาทาเปี้ย
5. เด็กหญิงพัชรพร  ฉิมนอก
6. เด็กหญิงพิมผกา  เจิมเมือง
7. เด็กหญิงสตรีรัตน์  สิทธิชัย
8. เด็กหญิงสุรีย์ประภา  ปาสาริกัง
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
3. นายพจน์  ตู้สุพรรณ
4. นางสาวอมร  มารเขตวิธี
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.4 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา 1. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงนุชนาท  มังหลง
3. เด็กชายปฐมพร  อรรคราช
4. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คำฝอย
5. เด็กหญิงวนาลี  เสือเขียว
6. เด็กหญิงสังวรี  ศรีอุทัย
7. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์แก้ว
8. เด็กหญิงอริสา  แก้วคำลา
 
1. นางปจุติมา  มั่นอ่ำ
2. นางสาวเกษสุนีย์  รีเรียง
3. นายธราพงษ์  กรรขำ
4. นางสาวพัชรนันท์  สีแสน
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบึงเสือเต้น 1. เด็กหญิงกัลยา  จารุศิลป์
2. เด็กหญิงฐิตาพร  เชื้อจิตร
3. เด็กหญิงนิภาพร  รอดภัย
4. เด็กหญิงพิมพิไลพร  สาระคำ
5. เด็กหญิงสุภัสสร  สมจิต
6. เด็กหญิงอาจรีย์  อินทโชติ
7. เด็กหญิงเมวดี  ศรีอุดม
 
1. นางสาวกัลยา  โสธนะ
2. นางสาวยมลพร  เส็งแดง
3. นางสาวกุสุมา  พันธุ์บุญมี
4. นางสาวชรินทร์ธร  เธียรทิพย์วิบูล
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริวราวาท
2. เด็กหญิงบุษกร  จำนงค์
3. เด็กหญิงบุษบากร  โสไกร
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  พันธ์ุศรี
5. เด็กหญิงมนัสวรรณ  มองล่า
6. เด็กหญิงสมศิริ  วังผือ
7. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญเชิญ
8. เด็กหญิงเมทการ์  เพชรรัตน์
 
1. นางสุกานดา  ลอบุญ
2. นางณัฐศยากร  พรภูวเดช
3. นางอุบล  อนุสรณ์ประดิษฐ์
4. นางทองพูน  พิลึก
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 75.4 เงิน 21 โรงเรียนศรีวรลักษณ์ 1. เด็กหญิงกิตติวรา  อินเมฆ
2. เด็กหญิงจิตติมา  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  สุทธศิลป์
4. เด็กหญิงฐานิตา  ช้างทอง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธงชัย
6. เด็กชายนิติปรัชญาภัฏ  ขันสิงหา
7. เด็กหญิงภัคภร  ขันกสิกรรม
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  ช้อยสูงเนิน
9. เด็กหญิงอัจฉรา  ศรชัย
10. เด็กหญิงเก้าตะวัน  ชื่นอำพัน
11. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สมบูรณ์
 
1. นายปรัชญา  ปานกลิ่น
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1. เด็กชายจุลจักร  ทรัพย์โฉม
2. เด็กชายณัฐกานต์  เกตสิระไชย
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ทองแท้
4. เด็กชายรพีภัทร  จันทร์สุวรรณ
5. เด็กชายเดชาพล  โนนตะคุณ
 
1. นายวิทูร  สวัสดิ์นที
2. นางทัศวรรณ  มณีกุล
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79 เงิน 20 โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ดีดวง
 
1. นางสาวรินทร์ด้า  นันตา
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ขวัญยืน
 
1. นางยุพา  วงษ์คำ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวดารารัตน์  จวบบุญ
 
1. นางสาวธัญชนก  จาดดำ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 33 โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอาริษา  สร้อยสังวาลย์
 
1. นางสาวกฤษณา  สถิตย์เกิด
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  กบขุนทด
 
1. นางสาวธัญชนก  จาดดำ
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 1. เด็กหญิงผการัตน์  จันทร์แดง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ประทุมแมน
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบึงสำราญ 1. เด็กหญิงสุนัฐชิฎา  เหล่าเขตกิจ
 
1. นางสมพิศ  เอี่ยมศรี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกันติศา  จูสิงห์
2. เด็กหญิงพัชรีพร  คำจันทรัตน์
3. เด็กหญิงวรรษมน  ชินรงค์
4. เด็กหญิงศุภิศรา  ช้างวงษ์
5. เด็กหญิงอมลวรรณ  ขุนพิลึก
 
1. นางสาวธัญชนก  จาดดำ
2. นางสาวสกุลรัตน์  กองเกิด
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 70.05 เงิน 37 โรงเรียนวรรณวัฒน์ศึกษา 1. เด็กหญิงพิชญ์จิดาภา  เพชรบูรณ์
2. เด็กชายยุทธนา  โยคนิตย์
 
1. นางสาวดลยา  นวมนาค
2. นางสาวพิราวรรณ  แก้วคำปัน
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณิฌารัตน์  เกษกุล
2. เด็กหญิงอรอินทุ์  นะวะศรี
 
1. นางสาวธัญชนก  จาดดำ
2. นางสาวสกุลรัตน์  กองเกิด
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.5 ทอง 29 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โลหะกาลก
2. เด็กชายนัฐวัฒน์  โลหะกาลก
3. เด็กหญิงพิชญานิน   ยอดใส
4. เด็กชายพีระพัฒน์  ปาละสอน
5. เด็กชายวรรณวัตร์  หลวงนารินทร์
6. เด็กหญิงวิชญาพร   แก้วเขียว
 
1. นางวริศรา  สุดโต
2. นางพนารัตน์  ยอดสุวรรณ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บ่อคำ
2. เด็กชายปิยังกูร  สกุลทองพัฒนา
3. เด็กชายพงศธร  จรูญศรี
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  เสาวนิจ
5. เด็กหญิงรดา  เอี่ยมเจริญจิตต์
6. เด็กชายสิทธินนท์  คำค้อม
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แหลมเนียม
2. นางสาวสุภาวิณี  พัวงามประเสริฐ
3. ว่าที่ร้อยตรีสิทธินนท์  ห้อยพรมราช
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.41 ทอง 16 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วบัวดี
2. นายวีรภัทร  สอนขำ
3. เด็กชายศักดิ์  อุ่นทอง
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์หอม
5. นายศิริเทพ  เขตกัน
6. เด็กชายสาธิต  น้อยแก้ว
7. เด็กชายอนุชา  ทองม่วง
8. เด็กชายเอกภพ  เพ็งแสน
 
1. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ
2. นายอาคม  เมนไทยสง
3. นายสราวุธ  จักรงาม
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงกลอยใจ  อ่อนน้อมดี
2. เด็กหญิงกัญจนพร  สุขแซม
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  รอดพลัด
4. เด็กหญิงบัวชมภู  มนพิสุทธิ์
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  พิลึก
6. เด็กหญิงมั่งมีสุข  มโนมัย
7. เด็กหญิงวรรณิศา  แสงทอง
8. เด็กหญิงสุกัญญา  จิตชัยเจริญกุล
9. เด็กหญิงอารียา  แซ่เติ๋น
10. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ธงฉิมพลี
 
1. นายศุภฤกษ์  ภู่ฤทธิ์
2. ดร.ทัศณรงค์  จารุเมธีชน
3. นางสาวภัทรา  สมนึก
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปากคลองลาน 1. เด็กชายกฤษดา  ดาหา
2. เด็กหญิงจริยา  แสนสะอาด
3. เด็กหญิงจิรนันท์  สุวรรณสน
4. เด็กชายชัชวาลย์  กิงขุนทด
5. เด็กชายชายแดน  จบปาน
6. เด็กชายปรเมษฐ์  อินทะจิต
7. เด็กหญิงมธุรส  ปิ่นทิม
8. เด็กหญิงยุวดี  เกตุสุวรรณ์
9. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทร์ปัญญา
10. เด็กหญิงสุภาวดี  สอนทะจัน
 
1. นายเอนก  บุตรสิงห์
2. นายสนอง  โพธิ์ทอง
3. นางคณาวรรณ  ธณ์ธรรม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 18 โรงเรียนบ้านมอเจริญ 1. เด็กหญิงกาญดา  ฉวีทอง
2. เด็กหญิงณัฐรดี  ทองดอนง้าว
3. เด็กหญิงมนัสชนก  เกิดเอี่ยม
4. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แก้วกำพร้า
5. เด็กหญิงศศิธร  จอมศิริวัฒน์
 
1. นางสาวกฤษณา  สุวรรณเจริญ
2. นางสาวธวัลรัตน์  สุจิตรา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กหญิงพรทิพย์  พุดบุรี
2. เด็กหญิงภัทรมน  ผิวขาว
3. เด็กหญิงรวิภา  วันเทพ
 
1. นางสาวภัทรา  สมนึก
2. นางสายใจ  เจริญเยาว์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. นางสาวณัฐฑริกา    นามประสพ
2. นางสาวพัชสร  แกดขุนทด
3. นางสาวสุกัญญา  ธงชัย
 
1. นางสาวนฤดี   โพธิ์เสือ
2. นางสุกัญญา   มงคลศรี
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 77.42 เงิน 19 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกรองทิพย์  แซ่หาง
2. เด็กหญิงญาณิศา  แซ่ว้า
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ประจำถิ่น
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
2. นางสาวราตรี  แสนมุข
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  วิมลวชิรเมธี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำภิรานนท์
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ชัยดี
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
2. นางสาวศศิภา  อ่อนเขียว
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 25 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงชุติมา  การะเกษ
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  แออัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุภาวดี  ศรีเดช
2. นางสาวเกศรา  สุทธิ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจวงศ์ก้อน
2. เด็กหญิงลภัส  สุวรรณโชติ
 
1. นางสุทิพย์  ศิริเรือง
2. นางจุลนัฎ  อยู่สุขยิ่งสถาพร
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายธีรนัย  แซ่หมี่
2. เด็กหญิงเวชกา  พรมสมศรี
 
1. นางสาวเอมาพร  หวลหอม
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนวัชรสหศึกษา* 1. เด็กหญิงพิมพ์ภูษา  ดอนตุ้มไพร
2. เด็กชายภาคิน  คำพงษ์บุรภัทร
 
1. นายคฑายุทธ์   บุญใหญ่
2. นางสาวสมฤดี  ใยอิ่ม
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หมอนอิง
2. เด็กหญิงวัลวรินทร์  เสลานอก
 
1. นายสินทารา  เกษแก้ว
2. นางสาวแก้วสุดา  พุทธมงคล
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงพัชรา  เภตรา
2. เด็กชายอนุวัตร  จันโนนแซง
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางสาวภัณฑิรา  บุญลี
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงพชรพร  ชาปัญญา
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางมัจฉา  โครวัตร์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 1. เด็กชายธนกร  เพชรสุวรรณ
2. เด็กหญิงนรินทร์พร  หอมจันทร์
 
1. นายต่อตระกูล  ทองมูล
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ราศรี
2. นางสาวชลธิชา  จันทร์หล่ม
 
1. นางสาวปริญญาพร  จันทร์ศรี
2. นางสาวกฤศณา  น้อยนวล
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงปริม  สัตตวงค์
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  คำสมบัติ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางสาวมะลิวัลย์  สุริวัน
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  เสนาริน
2. เด็กหญิงปรียา  ผิวคำ
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ยอดแสงจันทร์
2. นางทองอยู่  อันทะราสี
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79.3 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. นางสาวนิศากร  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงวันวิสา  แสงหนู
3. นางสาวเทียนทอง  หล่อพันธ์
 
1. นายไพบูลย์  วงค์เมืองคำ
2. นายจิรวัฒน์  ทับจาต
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 1. เด็กชายธีรเทพ  หอมเชย
2. เด็กชายปฏิวัติ  เปลี่ยนพิทักษ์
3. เด็กชายวสุเมธ  ขัดมัน
 
1. นายปวีณวัชร์  ขุนเทียนเขมชาติ
2. นายภานุพงศ์  อู่แสนขันธ์
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน 1. เด็กชายณัฐภนต์  ดีสุข
2. เด็กชายธีรภัทร  อัตตะชีวะ
3. เด็กชายรังสิมันตุ์  กอสัมพันธ์
 
1. นายจารึก  อัตตะชีวะ
2. นางวนิดา  อัตตะชีวะ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี 1. เด็กชายธันย์ชนก  ลาวะปานา
2. เด็กชายวีรภัทร  ธรรมนาม
3. เด็กชายสุทธิพจน์  ทองสุข
 
1. นายชินวัฒน์  ทรัพย์แก้ว
2. นายปวีณวัชร์  ขุนเทียนเขมชาติ
 
172 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กชายกาทา  -
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  พวงทอง
3. เด็กหญิงเอ  -
 
1. นายพิเชษฐ  ศรีระวัตร
2. นายขจรเดช  บุญทองเถิง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายรัฐภูมิ   ฉันทะวุธ
2. เด็กชายศรัณย์   พิลึก
3. เด็กชายอนุกูล   จันบุดสี
 
1. นายพัลลภ  เกตุวิริยะการ
2. นางสมรัก  พรมมา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายชัชพล  แสงอ่อน
2. เด็กชายสมทบ  เกตุนิ่ม
3. เด็กหญิงหยาดฝน  ทิพย์สันเทียะ
 
1. นายจิรวัฒน์  ทับจาต
2. นางสาวนิษากรณ์  เหล่าเขตกิจ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อธิคาร
2. เด็กหญิงปริตตา  มายา
3. เด็กหญิงอรสา  โพธิ์ศรี
 
1. นายเชาวิทย์  ไรเกษ
2. นางวัฒนารัตน์  ไรเกษ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1. เด็กชายธนบูรณ์   บุญทา
2. เด็กชายวีกฤษ   บุญทา
3. เด็กชายอดิเทพ   สารีพงษ์
 
1. นายสุระศิลป์   โคตรประทุม
2. นายจิรา   โคตรประทุม
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงชวิศา  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผิวพิมดี
3. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  โพธิ์ไพร
4. เด็กหญิงภัศรา  พลอยระย้า
5. เด็กหญิงมนกรณ์  จันทร์ดวง
6. เด็กหญิงศิริวรรณ  สระทองมา
 
1. นางสาวพัชราพร  บานเย็น
2. นางนิภาพัทร  ฉิมพาลี
3. นางรัชนี  เอี่ยมรอด
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สีทาไกร
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  อุ่นแทน
3. เด็กชายตรัยเทพ  สารสิงห์
4. เด็กชายพงศ์ธร  ศิริสุวรรณ
5. เด็กชายวรากร   ไพรวัลย์
6. เด็กชายศุภกิจ  แจ่มยิ่ง
 
1. นางสมหญิง  พวงกลิ่น
2. นางนวลทิพย์  ปานเงิน
3. นางสาวสุกานดา  หาญสุริย์
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลวังไทร 1. เด็กหญิงนิธิสา  ปามา
2. เด็กหญิงปฑิตตา  หัตถะดา
3. เด็กหญิงสตรีรัตน์  พุ่มฉัตร
 
1. นางกาญจนา  นิ่มนวล
2. นายศุภนัฐ  สืบวงษ์รอด
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 27 โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงมัชฌิมา  สุริวงค์
2. เด็กหญิงอนามิกา  สุริวงค์
3. เด็กหญิงอรจิรา  นามฮุง
 
1. นางสานันท์  น้อยสาย
2. นางสมพร  เก่งกิจการ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไผ่ยาวสามัคคี 1. เด็กหญิงชญาดา  ชาวดร
2. เด็กหญิงนัยน์ภัค  อินทะนี
3. เด็กหญิงอริศา  จั้นกระโทก
 
1. นายภัทธิรา  จันทารัตน์
2. นางเมธิวรรณ  ถ้วยอิ่ม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทิลาวงค์
2. เด็กชายยุทธภูมิ  สว่างเพ็ง
3. นางสาวศศิภรณ์  จุลพันธ์
 
1. นางสาวธีราพร  เมืองแก้ว
2. นางสิราณี  สนิทมาก
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสมฤดี  เกิดแก้ว
2. เด็กหญิงสุธิดา  จอนพงษ์
3. เด็กหญิงอาจรีย์  เศษกระโทก
 
1. นายบุญลือ  จุ่นทอง
2. นางอรทัย  ยศนันท์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.2 ทอง 10 โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงรัตนา  พานเทา
2. เด็กชายศิริชัยวัฒน์  อำพันทอง
3. เด็กหญิงเยาวภา  เนตรทิพย์
 
1. นางประนอม  พุทธเสม
2. นางสาวปฐมา  พุทธเสม
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังบัว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดอกประยงค์
2. เด็กหญิงปราณี  สงครามยศ
3. เด็กหญิงอรณัฐ  บุญหลาย
 
1. นางเบญจวรรณ  เย็นอ่อน
2. นางสาวหนึ่งนภา  อินทรสูต
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง 19 โรงเรียนบ้านทุ่งหันตรา 1. เด็กหญิงปาริตา  อิ่มสอาด
2. เด็กหญิงศุจินทรา  บัวสระ
3. เด็กชายสุรวุฒิ  อ่วมเมี่ยง
 
1. นางสาวณัฐนิชา  วงศ์พูลทรัพย์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ชิตมนตรี
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางตาไว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สะเอียบคง
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  หัสดี
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำแร่
 
1. นางสินีนาฎ  ชาญธัญกรรม
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กชายธนรัชต์  ศรีรอดรัตน์
2. เด็กหญิงยุวดี  ดาปาน
3. เด็กหญิงวรวรรณ  เฉลยฉ้อย
 
1. นางพิชญา  โชติช่วง
2. นางสาวณัฐถาพร  โชติช่วง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กหญิงชนิตา  ชอบฉิมพาลี
2. เด็กหญิงญานิศา  ชัยมาส
3. เด็กหญิงพีระพร  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางสาวนภากูล  ธาตุ
2. นายเฉลิม  พงษ์สกัด
 
190 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 34 โรงเรียนบ้านจอมทองพัฒนา 1. เด็กหญิงชัชรินทร์  ตาปราบ
2. เด็กหญิงวรรณพร  สันทอง
3. เด็กหญิงวิจิตตรา  เขียนอินทร์
 
1. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  นิมิตร
 
191 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนิคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  หมื่นราช
2. เด็กหญิงสุชาดา  ปราณีตพลกรัง
3. เด็กชายอนุชิต  มากไธสง
 
1. นางเกษร  แซ่เจียม
2. นางรำจวน  ยอดเกตุ
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 52.6 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เบ้าทอง
 
1. นางสาวน้ำค้าง  ต่วนชะเอม
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กหญิงฐิติมา  สิทธิเขตกัน
 
1. นางสาวสุเมตตา  ปานเขียว
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กชายนพณัฐ  ศรีฑา
 
1. นางสุกานต์ดา  ชัยมงคล
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ 1. เด็กชายวันชัย  รักแก้ว
 
1. นางสาวบัวสาย  แก้วเมืองมูล
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.8 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงสุภัชชา  ชุบขุนทด
 
1. นางสุภาศรี  อนุสรณ์ประดิษฐ์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 17 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจแสน
 
1. นางอุษา  ขำหลง
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายชลชาติ  บัวแพง
 
1. นางอุษา  ขำหลง
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.6 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีรยุทธ  แก่นทา
 
1. นางชุลีรัตน์  ทองมี
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ย่านสากล
 
1. นางสาวณัฐฐา  แสงเชย
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงเย็น 1. เด็กชายธนภัทร  แก่นแก้ว
 
1. นางยุเวช  ทองนวม
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 67.2 ทองแดง 27 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร   ลันดาเถาว์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ผาสุข
3. เด็กหญิงปุณยานุช   จงเจริญยานนท์
 
1. นางสาวณัฐนิชา  ใจมั่น
2. นางวราภรณ์  อยู่สุ่ม
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  นามูลน้อย
2. เด็กชายจิรายุ  มั่นเขตวิทย์
3. เด็กชายพลวัต  ศรีทอง
 
1. นางดวงธิดา  กาลวงค์
2. นางสุกานดา  สิริ
 
204 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.2 เงิน 7 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายการัณย์ภาส   เอี่ยมวิจารณ์
2. เด็กหญิงศุภิสรา   คำแสงดี
 
1. นางสาวระหัส  ธรรมสอน
2. นางวราภรณ์  อยู่สุ่ม
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงณุตตรา  เภตรา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ศิริโยธา
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ 1. เด็กชายนพรัตน์  สว่างภักดี
 
1. นายสุชิน  ช้างจั่น
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนบ้านชายเคือง 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรดี
 
1. นางสุกานต์ดา  ชัยมงคล
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีจันทร์
 
1. นายสมน้อย  ดีสม
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านช้างคับ 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  หมอยาดี
 
1. นางน้ำทิพ  ดีสม
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายจิรายุ  พรมจีน
 
1. นายธีระศักดิ์  เขียวปั้น
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง 1. เด็กชายธนพล  วัฒนศิริ
 
1. นางสาวประมวล  ไหล่แท้
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านวังตาช่วย 1. เด็กชายเอกรัตน์  ขุนภักดี
 
1. นายสมชาย  บัวเทศ
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.6 เงิน 26 โรงเรียนบ้านสระตาพรม 1. เด็กชายเกียรติวงศ์  ปานทัพ
 
1. นายวีระ  ชาติบุญญฤทธิ์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองช้างงาม 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  ช่างประดิษฐ
 
1. นายวิสิทธิ์  ปันสีทอง
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ย่านสากล
 
1. นางทัศนี  ฟุ้งวิเศษ
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 1. เด็กชายวรวุฒิ  ด้วงเอก
 
1. นายจิรวัตน์  ทับจาต
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 1. เด็กชายธนกร  ต้นสาย
 
1. นางนิภาภรณ์  ยอดคำ
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงจารวี   พรมสัย
2. เด็กหญิงพณิชา   กาพรัด
3. เด็กหญิงพรสวรรค์   เพชรทอง
4. เด็กชายพีรภัทร   ชัยรัตน์
5. เด็กหญิงภรัณยา   เจริญราช
6. เด็กหญิงภาสินี   ทองอ่อน
7. เด็กชายอรรถพล   เพลิงเทียน
 
1. นางสาวสีนวล  สินดี
2. นายวรเวช   ดวงยี่หวา
3. นางสราญรัตน์  อิสระชัยเสาวกุล
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านส่องตาแล 1. เด็กชายชัชนน  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสายน้ำ  เถื่อนสุข
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  อนุดิษ
 
1. นางพัชรินทร์  คำลา
2. นางอรพิน  อิทธิวัฒนะ
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 20 โรงเรียนรอดนิลวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  พงศักดิ์
2. เด็กชายพงศกร  สว่าง
3. เด็กชายศิวกร  อุปถมภ์
 
1. นางชนกานต์  วชิรกมลกุล
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.4 ทอง 26 โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาว 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ประสงค์สุข
2. เด็กชายวรภพ  ภู่สอน
3. เด็กชายอัครชัย  ชาวแขก
 
1. นางสาวรัชนีกรณ์  สิทธิพรม
2. นายอรุณ  ศรีปลาด
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.2 ทอง 10 โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา 1. เด็กชายการัณย์ภาส   เอี่ยมวิจารณ์
2. เด็กชายกิตติธัช   ศักดิ์สม
3. เด็กชายศุภชาติ  แมมอ๊อด
 
1. นายพัลลภ  เกตุวิริยะการ
2. นางสมรัก  พรมมา
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสามแยก 1. เด็กหญิงพรนภัส  มีชื่อ
2. เด็กหญิงพรนลัท  พันธวงค์
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  เกษหอม
 
1. นางณัฐชาภรณ์  บุญเพ็ชรัตน์
2. นางสาวศจีพันธ์  ธุระตา
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 56.2 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ทุมพร
2. เด็กหญิงสิริญากร  ไชยหงษ์
 
1. นายประวีร์  ศรีระวัตร
2. นางสาวมยุรี  แผ่นแก้ว
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 59.6 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กชายชญานิน  ไหมเงิน
 
1. นางสาวแวววรรณ  จันทะบุตร
2. นางสาวนิสา  สุดใจ
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ 1. เด็กชายจิรโชค  เหมือนทิพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรณู  คะสันต์
2. นางเกวะรินทร์  โคตรภูงา
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61.2 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านชุมนาก 1. เด็กชายพศวัต  ปักอินทรีย์
2. เด็กชายศุภวัฒน์  คงแสง
 
1. นางนันทวัน  แก้วสว่าง
2. นายสถาพร  คำเกิด
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา 1. เด็กชายปวริศ  สายทองทวี
2. เด็กชายภัทรวุธ  โฉมอัมฤทธิ์
 
1. นางอุษา  นิ่มตรง
2. นายทรงศักดิ์  นิมิตธรรมโสภณ
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีมงคล
2. เด็กชายตะวัน  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพ็ชสังฆาต
 
1. นายภัทธิรา  จันทารัตน์
2. นางลำพรรณ์  คำทา
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น 1. เด็กชายธีระกานต์  วงศ์โพธิ์ศรี
2. เด็กชายอนิวัตติ์  ประสมจิตต์
3. เด็กชายอนุวัตร  ดีเหมือน
 
1. นางธัญญรัศม์   โรจน์วรวิช
2. นางศิริรัตน์  บุญยัง