สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 1. เด็กหญิงพิชญาภา  นามะเสน
 
1. นางนิรุชา  จำฟู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 1. เด็กหญิงนิรัชพร  นามะเสน
 
1. นางนิรุชา  จำฟู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 19 โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กชายคมสัน  ไชยวงศ์
 
1. นางรัตนา  ขันธพร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายธนภัทร  ภูลายเหลือง
 
1. นางวัชราพร  การสูงเนิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐิติชญา  จุลพันธ์
 
1. นางวันทนา  เมืองคำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กหญิงโยทะกา   โพธิ์พระรส
 
1. นางอำไพ  ผัดวัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 15 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงญานิศา  อำนาจปลูก
 
1. นางศิริพร  ธรรมสิทธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 40 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรพรรณ  อินเขียวสาย
 
1. นางสุกัญญา  ไหวคิด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 74.8 เงิน 38 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงมนัชนันท์  แก้วอ่อน
 
1. นางสวาท  นามเสน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 38 โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 1. เด็กหญิงกชกร  ใจแก้ว
 
1. นางจำเนียร  เทพา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.3 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายมนัสชัย  มลิวัลย์
 
1. นางนิลาวัณย์  สุวรรณจักร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 80.4 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สมศักดิ์
2. เด็กชายภาณุชาคร  ทรายสมุทร
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  หอมบุญมี
 
1. นางภัทราภรณ์  ฤทธิเร่งรุดพล
2. นางสุปภาวดี  บุญศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงจุฑาภัทร  อินต๊ะสงค์
2. เด็กชายภัทรภูมิ  เทพปันติ
3. เด็กชายยศพร  เถินบุรินทร์
 
1. นางจันทร์จิรา  ตุลาสืบ
2. นางสาวศรัณย์ปพร  ศรีจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงภูตะวัน  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงอริศา  เทพพรมวงศ์
 
1. นางสมคิด  วงค์ษา
2. นางสาวสาวิตรี  ปินใจรักษา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงปรียานันท์  อุทธาเครือ
2. เด็กหญิงพีรภัทร  แก้วรากมุข
 
1. นางสาวโสภา  วงค์วัง
2. นายเฉลิมวุฒื  ปู่คำ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กหญิงมัญฑิตา  ป้อมบ้านต้า
2. เด็กหญิงเกษริน  เมืองมาหล้า
 
1. นางสาวอรวี  กาวิโล
2. นางกาญจนา  มณีมูล
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัญวลัย  วุฒิศิริศาสตร์
2. เด็กหญิงอัญชสา  สิริจิระพงศ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  พันธ์สิทธิ์
2. นางหทัยกาญจน์  ฤทธิ์สกุลชัย
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงจามจุรี  ก๋าเครือคำ
2. เด็กหญิงศลิษา  เทศกาล
 
1. นางสมคิด  วงค์ษา
2. นางสาวสาวิตรี  ปินใจรักษา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศิรินุวัฒน์
 
1. นางสกาวรัตน์  มั่นตรง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ครองตาเนิน
 
1. นางปัทมาพร  ปงหาญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายปิยะณัฐ  สุคนธรัตน์
 
1. นางสาวนิตยา  ชัยวงษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.8 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทาแกง
2. เด็กหญิงศิรดา  เทพแปง
3. เด็กหญิงศิริกาญ  แก้วมา
 
1. นางปัทมาพร  ปงหาญ
2. นางสาวชนิดาภา  คชสินธ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 1. นางสาวณีรนุช  ปัถวี
2. เด็กหญิงรัตติกาล  สุจาโน
3. เด็กหญิงเปรมิกา  สรรคนุช
 
1. นายเชาวเร  กันอิน
2. นางพัชรี  ชูบัว
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77.8 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  กฤตมโนรถ
2. เด็กหญิงรตี  ตุ่นสีใส
3. เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินต๊ะวงศ์
 
1. นางสาวศิริณภา  จูแวน
2. นางสาวสุพัตรา  สาละวัน
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ขระเขื่อน
2. เด็กชายบุริศร์  ใจหงอก
3. เด็กหญิงสิริกัลยา  ทะวงษา
 
1. นางกันยา  โยมงาม
2. นางสาวสุภัทร์ศรี  ปัญญามา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายนนทกร  วังตระกูล
2. เด็กชายวรมันต์  ลาภมาก
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  เตจ๊ะมัง
2. นางสาวพิชญาภา  ไข่ทา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กาฟัง
2. เด็กชายนิรันดร์   วงศ์วัง
 
1. นายพร้อมพงษ์  นันทะแสง
2. นางอัญชลียา  กิติโรจน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 1. เด็กชายธนภูมิ  เสนะ
 
1. นางสาวสุนิดา  ลาภมา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายภูวสิษฏ์  ใจชุ่ม
 
1. นางทัศวัลย์  โพธิสมพรรัตน์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 37 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงเบญญพร  จินดา
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ศรีชัยตัน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 77.58 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  นนท์เต็ม
2. เด็กชายวริศ  วงศ์วิวัฒน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เรือนก๋า
2. นางสาวพิสมัย  สาธิ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81.98 ทอง 13 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รัวฟองฟู
2. เด็กชายวรพล  แก้วคำงาม
 
1. นางสาวพัชรี  จันทร์ต๊ะ
2. นางสุกัญญา  ไหวคิด
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 38.82 เข้าร่วม 40 โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวี  เยเบียน
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เติกอ่อง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัคชา  ทองทุ่งโปร่ง
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  ศรีชัยตัน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงทิพรดา  ชื่นแสง
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  ตาคำ
3. เด็กหญิงปุณยนุช  สายสุข
 
1. นางนิภา  เพชรหาญ
2. นางสาวบุญแถม  ทองคำ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 19 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปิงเมือง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  พานธงรักษ์
3. เด็กหญิงบุลภรณ์  บุญมา
 
1. นางสาวพัชรา  ภาพแสนหาญ
2. นางนิรมล  เกตุวงค์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.2 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายณพดล  บุตรชาติ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คตชาคร
3. เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  วรรณสิทธิ์
 
1. นางสาวจิตอนงค์  ไทยกรรณ์
2. นางสาวอรพรรณ  ทำอินแก้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงกัญฤทัย  อย่าเก่ง
2. เด็กชายจักรพงษ์  ใจปัน
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ปันดวง
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  สายอุต๊ะ
2. นางสาวณัฏฐพร  จินดากาศ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปมลวรรณ  ตันจันกุล
2. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สีธรรมใจ
3. เด็กหญิงไปรยา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางกนกกร  กอไธสง
2. นางสาวชลฐิตา  ฟองทา
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มะลิแก้ว
2. เด็กชายณัฐวัตร  ใจหวัน
3. เด็กชายทศพร  ธิช่างทอง
 
1. นางสาวเบญญาภา  จันทร์ปัญญา
2. นายเอกรัตน์  ทาคำ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81.8 ทอง 18 โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กหญิงกัลป์  เกียรติศิลป์
2. เด็กหญิงวิรัชตรา  ชมภูน้ำเงิน
3. เด็กหญิงอารดา  สุทธหลวง
 
1. นางสาวอัมพิกา  พิมสอน
2. นางสุธินี  ต๊ะแสง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 18 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ผิวแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  แปลกปลาด
3. เด็กหญิงเมษา  กณธี
 
1. นางสาวดวงนภา  รัตนดวง
2. นางญาดา  พันธ์เกษ
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78.4 เงิน 9 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กชายธีรภัทร  ต๊ะใจมูล
2. เด็กชายศุภโชค  สละบัวเลย
 
1. นายยงยุทธ  อุดเป็ง
2. นายนัฐพงศ์  นำมา
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กชายเขตตะวัน  พันธุ์เป้า
2. เด็กหญิงโยทะกา  โพธิ์พระรส
 
1. นางสมจิตต์  ยมสาธาร
2. นางวนิดา  สุทธหลวง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 38.87 เข้าร่วม 38 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงกรธิวา  ใจคำ
2. เด็กหญิงไพลิน  อินถานะ
 
1. นางจันทร์สุดา  เป็งวงศ์
2. นางรัฐติกา  พันธ์ชน
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 85.21 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ยาลังกา
2. เด็กชายอภินันท์  ปันทนา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
2. นางสาวกาญจนา  ชัยวุฒิ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายพัทธพล  เป็งมณี
2. เด็กชายศตวรรษ  รังสรรค์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
2. นางสาวกาญจนา  ชัยวุฒิ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 58.13 เข้าร่วม 15 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชิ้นรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงมุกดา  เต็มธนโชติ
 
1. นายพร้อมพงษ์  ไชยชนะ
2. นางพรสุรีย์  ไชยชนะ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 31.98 เข้าร่วม 38 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 1. เด็กหญิงวริยา  ชุ่มเย็น
2. เด็กชายเจษฎา  ขาวอ่อน
 
1. นางสาวจิรนันท์  เกตุทหาร
2. นายสมชาย  นันทะเสน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลภา  คงสิน
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จรัสโชติอัมพร
3. เด็กหญิงลัทธ์สวรรยา  สวนนิถา
4. เด็กหญิงวริศรา   ใจพูม
5. เด็กหญิงสุนิษา  สะอาด
 
1. นางธนิตา  ปงลังกา
2. นางสาวพิมพ์พร  สมทราย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤษฎาพร  สุรเดช
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  สิงห์ไชย
3. เด็กหญิงปานวาส  ทินกร ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงพักตร์ชนก  จันทร์จิเรศรัศมี
5. เด็กหญิงเป็นพร  ตั้งพระกิตติคุณ
 
1. นางสาวเตือนใจ  ณ ลำปาง
2. นางสาวตรีสุคนธ์  สอนสุด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 37 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  จันทร์ทรายมูล
2. เด็กหญิงพัฒนาวรรณ  ยะถา
3. เด็กหญิงรัติกาล  หมื่นคำฝั้น
4. เด็กหญิงวีสวัส  ใจยะคำ
5. เด็กหญิงเกวริน  เมืองมาหล้า
 
1. นางกฤษณี  คำราช
2. สิบเอกธนากิต  คำราช
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กหญิงกฤธีรา  เตจ๊ะบุตร
2. เด็กหญิงนัททมน   ธิบุตร
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  รินไธสง
4. เด็กหญิงสิรินทรา  ชัยประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุนิสา  กาติ๊บ
 
1. นางละเอียด  โรจน์รุ่ง
2. นางสาวอัศศิริ  แก้วหินลาย
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านเวียงหงส์ล้านนา 1. เด็กหญิงธารธารา  วงศ์การดี
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ปัญญาสืบ
3. เด็กหญิงศิโรรัตน์  วงศ์ตระกูล
4. เด็กหญิงสลันรัตน์  วงค์เพ็ญ
5. เด็กหญิงเอมมิกา  ฟูบุตร
 
1. นางอาทิตยา  ใจนา
2. นางธนาภรณ์  ทนันชัย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจตาเสาร์
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วขาว
3. เด็กหญิงสิริญญา  วงค์นาสัก
4. เด็กหญิงสุจารี  ฐานะ
5. เด็กชายอาณันย์  เทพสืบ
 
1. นางพิมล  วงศ์เจริญทัศน์
2. นางสาวเบญญาภา  เสนาบุตร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 78.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กหญิงชลธิชา  คีรีวรรณ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  วิชาไทย
3. เด็กหญิงธนัญธิยา  ก๋าโต่ง
4. เด็กหญิงพันธ์ธิชา  ศูนย์กลาง
5. เด็กหญิงภัทรพร  ทันวิสัย
 
1. นายบดินทร์  สุทธินาค
2. นายพิทักษ์  ก๋าวิตา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.6 เงิน 30 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  ทนันไชยชมภู
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  คำตา
3. เด็กหญิงบรรณสรณ์  แสงบุญเรือง
4. เด็กชายวุฒิไกร  ตำนาน
5. เด็กชายแสงเมือง  แสนหวี
 
1. นายบพิธ  ทิพย์ศรี
2. นางสาววีณา  เอมพิณ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านทาน 1. เด็กหญิงชาริสา  พิไชยหล้า
2. เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศักดิ์สิทธิ์
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  อุ่นเรือน
4. เด็กหญิงณัฐชานันท์  มูลใจ
5. เด็กหญิงณัฐริกา  ธรรมพิทักษ์
6. เด็กหญิงดวงมาณี  มานะ
7. เด็กชายธนพัฒน์  อินเขียวสาย
8. เด็กหญิงธัญศิริ  หมื่นวิวัฒน์
9. เด็กหญิงนพิชญาพร  หน่อคำ
10. เด็กหญิงนัฐนิชา  วิโยค
11. เด็กหญิงพนิตพร  อินเขียวสาย
12. เด็กหญิงพฤกษา  เชอหมื่อ
13. เด็กหญิงภัทธีรา  พงศ์สุวรรณ
14. เด็กหญิงรุจิรา  อมรศิริวัฒนา
15. เด็กชายวันพิทักษ์  กันธิยาใจ
16. เด็กชายศรายุทธ์  มะโนปิน
17. เด็กชายศิรวิทย์  หมื่นเทพชาญชัย
18. เด็กหญิงสาธิกา  สุนรกุมภ์
19. เด็กหญิงอริสา  อินเตชะ
20. เด็กหญิงแสนดาว  อยู่รึ
 
1. นางสาวแสงเดือน  ลาวทิพย์
2. นางพันธ์ศภรณ์  ทิพยศักดิ์
3. นางสาวพชระ  วงค์บาง
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุติภา  กำปนาท
5. นางสุภัตตรา  สีดาสาร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.2 ทอง 20 โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงญานิดา  ธิป้อ
 
1. นางสาวพลอยเพชร  โยธา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.5 ทอง 32 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  ไพรพนาพฤกษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณศร
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงวัลวิภา  เซี่ยงฉี
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  จันทร์แก้ว
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 23 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1. เด็กหญิงกันณิศา  กุศลช่วย
2. เด็กชายภีร์รณัฐ  ลวนคำ
 
1. นางสมพร  หล้าสมศรี
2. นางพัทธนันท์  ปัญญา
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ใชยเลิศ
2. เด็กชายพิชิต  แก้วศิริ
 
1. นางทรงศรี  ฟูใจ
2. นางพูนศรี  ใจชุ่ม
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง 21 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตาลดี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ทองดี
 
1. นางสุพิน  อริยะเครือ
2. นางนวลสวาท  ไปเร็ว
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกุลปรียา  แว่นแก้ว
2. เด็กหญิงญาณาภา  จันทร์จ๋าง
3. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ถาวงศ์
4. เด็กหญิงณัฐชา  ไม้มะตาม
5. เด็กหญิงถลัชนันท์  บุญสมปาน
6. เด็กหญิงพิชญา  จันทร์ต๊ะคำ
7. เด็กหญิงรัชนีกร  พรหมเพ็ชร
8. เด็กหญิงศิรันยาธร  พงค์นุช
9. เด็กหญิงอโนมา  ตันกอง
10. เด็กหญิงเกสรา  สายทิ
 
1. นางวรางคณา  เกษณา
2. นางชุุลีพร  กอบกำ
3. นางสาวกชกร  สถาพร
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงจารุมาศ  คำชมภู
2. เด็กหญิงชญานี  บุญเลี้ยง
3. เด็กหญิงณัฐมล  เตจะดี
4. เด็กหญิงนิรชา  ใจศรี
5. เด็กหญิงพรชนก  จันทร์ใจหล้า
6. เด็กหญิงภาสินี  เขินแก้ว
7. เด็กหญิงสุนิสา  กลิ่นหอม
8. เด็กหญิงหทัยลักษณ์  จำปาขาว
9. เด็กหญิงอริศรา  มาตรา
10. เด็กหญิงอัญชนิกา  พิกุลทอง
 
1. นางขนิษฐา  บริสุทธิ์ศรี
2. นางสาววนิดา  ใจสา
3. นายพีรดนย์  ปาคำวัง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.2 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจรรยพร  กันต๊ะมา
2. เด็กหญิงญาณิศา  กุลธวงศ์วัฒนา
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์แสนตอ
4. เด็กหญิงทศา  อังศุธรรมทัต
5. เด็กหญิงปฎีรา  หน่อแก้ว
6. เด็กหญิงภัทรนันท์  ปัญญาสา
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สินเปียง
8. เด็กหญิงลีลาวดี  สายเปียง
9. เด็กหญิงสิรามล  แซ่หงั่น
10. เด็กหญิงอังคณา  ญานะโค
 
1. นางประทิน  ตั้งวิบูลยกิจ
2. นางพวงเพ็ชร  ปานศิลา
3. นางทัศนีย์  ไชยกันทา
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤตชนก  บุญยเนตร
2. เด็กหญิงกฤษญา  นันกาวงศ์
3. เด็กหญิงกลมธิดา  ศีลเรืองรอง
4. เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วร่วมวงศ์
5. เด็กหญิงฑิตาพร  สตาคำ
6. เด็กหญิงภูเพียงฟ้า  อัญมณี
7. เด็กหญิงลิปิการ์  พลเคน
8. เด็กหญิงสุทธดา  ใจตาบุตร
9. เด็กหญิงอริญชย์  ฟูปินวงศ์
 
1. นางอำไพ  วงศ์นาม
2. นางทิวารัตน์  ชำนาญ
3. นางฟองนวล  ยันตรวัฒนา
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 1. เด็กหญิงกชกร  งามงอน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำวาส
3. เด็กชายกันตพงษ์  เกี๋ยงแก้ว
4. เด็กชายณัฐพล  สีสด
5. เด็กหญิงณิชาพัชร  โนชัย
6. เด็กหญิงธีรนันท์  คำเรือง
7. เด็กหญิงปานรวี  ตากล้า
8. เด็กหญิงพิริยะ  ธรรมลังกา
9. เด็กชายภาณุพงษ์  วงศ์มณีวรรณ
10. เด็กชายเจ้าพระยา  ปวงโท๊ะ
 
1. นางสาวกนิษฐา  ใจยะทิ
2. นางบุญรัตน์  ทองสิริมณีรัตน์
3. นางสาวเเสงจันทร์  มาหลวง
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายชิษณุชา  ตุ้ยสืบ
2. เด็กหญิงปุณิกา  อินต๊ะพันธ์
 
1. นางสาวส่องหล้า  ภักดีวงศ์
2. นางศิริพร  เปี้ยปลูก
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ขันทะรักษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มะโนปิน
 
1. นายวีรพงศ์  หล้าวงศา
2. นายอนุชา  นามะสอน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กชายสิรัณวัฒ  ทิวงศ์
 
1. นายนัฐพงศ์  นำมา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 1. เด็กหญิงเขมริน  วังหนองโพน
 
1. นายนัฐพงศ์  นำมา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงภาสินี  เขินแก้ว
 
1. นางสุนันท์  เรืองจิตต์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 30 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กชายออมสิน  -
 
1. นางรวิพรรณ  แสนใจดี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนลำปางวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  แปงสี
 
1. นางยุพา  ณ ลำปาง
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กชายแอ้แน่ก้อง  -
 
1. นายสันติ  อุปละกูล
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ชุ่มสันกลาง
 
1. นายสันติ  อุปละกูล
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายพงษธร  สายคำฟู
 
1. นางสุนันท์  เรืองจิตต์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  หอมแก่นจันทร์
2. เด็กหญิงร่มเกล้า  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวอัณณ์ชญาณ์  อินต๊ะเทพ
2. นางสาวฐิติกานต์  ทะเหมย
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สีชุ่มใจ
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ใจวัน
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ยิ่งนอก
2. นายอำนวย  พรมรัมย์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. นางสาวบังอร  มาเยอะ
2. เด็กหญิงลำดวน  กุลกระจาย
 
1. นางสาวสุพัตรา  หลวงบุญมี
2. นายอลงกรณ์  ไชยหมอน
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงอุษณีย์  เรืองจิตต์
 
1. นางสุนันท์  เรืองจิตต์
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กหญิงกวิตา  พลจันทึก
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ปินตาใจ
3. เด็กชายณัฐพล  มูลเมือง
 
1. นายฉัตรมงคล  รัตนปัญญา
2. นางเกศริน  กาชัย
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1. เด็กหญิงธนพร  กมลธรรมรักษ์
2. เด็กหญิงภาวนา  ละออ
3. เด็กชายวีรพล  แสนคำ
 
1. นางภาวิณี  พันติยา
2. นางสาวนัชวรรษ์  กัญชนะ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แหวนเพชร
2. เด็กชายอนุชา  แหวนเพชร
3. เด็กชายไกรวิชญ  หน่อแก้ว
 
1. นายครองลาภ  ใจธิ
2. นายอัครเดช  สารบรรณ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายธีรกานต์  คำวรัตน์
 
1. นายยุทธนา  การุณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนวัดบ้านแขม 1. เด็กชายธนวัฒ  โรจน์สิงห์
 
1. นายสุวรรณ  จงสัมฤทธิ์ดี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวศินนท์  มณีทิพย์
 
1. นายธนวัฒน์  ต๊ะวิชัย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์ลังกา
 
1. นายธนวัฒน์  ต๊ะวิชัย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารินทร์  อินผูก
 
1. นายยุทธนา  การุณ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  กันธิยาใจ
 
1. นายธนวัฒน์  ต๊ะวิชัย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กหญิงณัชชานันท์  กันทะวงค์
 
1. นางจรรยา  ฉายศิริ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กหญิงธิษณา่มดี  แสนคำร้อย
 
1. นางจรรยา  ฉายศิริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงบงกช  วงค์แก้วมูล
 
1. นายธนวัฒน์  ต๊ะวิชัย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสิริยากร  สำอางค์ศรี
 
1. นางรัตนา  พรหมเรืองฤทธิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนฤเดช  กองคำ
 
1. นายธนวัฒน์  ต๊ะวิชัย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 72 เงิน 25 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพีรดา  เครือศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวศิน  ชุ่มใจ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนพินิจวิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ปะละน่าน
2. เด็กหญิงจิรัชยา  ชมพูบุตร
3. เด็กหญิงณภัทร  ฝูงกลิ่น
4. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  หอมสะอาด
5. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  นุด้วง
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศิริบุญ
7. เด็กหญิงทิพวรรณ  จอนดอน
8. เด็กชายธนากร  แปงวัง
9. เด็กหญิงนงนภัส  พนมวัน ณ อยุธยา
10. เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญจันทร์
11. เด็กชายพัชรภัค  จักร์เครือ
12. เด็กหญิงพัณณิดา  หลีแก้วเครือ
13. เด็กชายพุทธิกร  ด้วงธิวงศ์
14. เด็กหญิงรับอรุณ  เครือสายใจ
15. เด็กชายสรัณวิชญ์  กระแสร์ฉาย
16. เด็กหญิงสิริกัลยา  ไกรโต
17. เด็กหญิงอริษรา  งามจิตต์เอื้อ
18. เด็กหญิงเพชรใส  พลอยทำ
19. เด็กหญิงเมธาวี  รักศิลป์ดี
20. เด็กหญิงโชติกา  ไชยชนะ
 
1. นายถนอมศักดิ์  สุทา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กหญิงนิสา  สร้อยเงิน
2. เด็กหญิงปอรรักษ์  บัวสะอาด
3. เด็กหญิงปอรรัชม์  จำปาคำ
4. เด็กหญิงมณีทิพย์  ทายะรินทร์
5. เด็กหญิงรติญา  พรมวิชัย
6. เด็กชายอรรถพล  วันแก้ว
 
1. นายธัญญากร  ปั้นแจ่ม
2. นายอนุชา  นามะสอน
3. นางสาวณภัทรวรัญญ์  ชุมนุมพร้อม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 32 โรงเรียนบ้านนาแช่ 1. เด็กชายอานุภาพ  อินทร์บุหรั่น
 
1. นายภัทรพล  ปัญญาจารนุกูล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนนธวัฒน์  โสสุ่ย
 
1. นายอนุพงษ์  สิงห์ทองไชย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ทินกร ณ อยุธยา
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเพ็ญแข  ใจตาเสาร์
 
1. นายอนุพงษ์  สิงห์ทองไชย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กชายธนาพร  พวงมาลัย
 
1. นายรณชัย  พรมวิชัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 41 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กชายก่อเกียรติพงษ์  ยารังสี
 
1. นายวัชรา  เตชะอ้าย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ทินกร ณ อยุธยา
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 1. เด็กหญิงณัฐธิรา  ไทยใหม่
 
1. นางสาวจรรยา  คำมาเร็ว
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนวิชชานารี 1. เด็กชายปัญญาพล  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวพิเชฐกาญจน  ปันสาละนันท์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 17 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายนฤเดช  กองคำ
 
1. นางสาวกนกวลัย  อุ่นผูก
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณภัทร  วัชรขจรกุล
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 40 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  พิเภก
 
1. นางสาวศรสวรรค์  คณะเลิศ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กชายนิชานันท์  จันทร์กลม
 
1. นางสาวปิยาณี  ลุผล
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายสมพงษ์  สุริภา
 
1. นางยุวดี  แปงสนิท
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณภัทร  วัชรขจรกุล
 
1. นางอรัญญา  ฟูเฟื่อง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงอาลิสา  คำฟู
 
1. นางนงคราญ  ยอดวีระพงค์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  โยธิน
2. เด็กหญิงชนัณทร  ปันทะนา
3. เด็กหญิงนภษร  นันทวงค์
4. เด็กหญิงนภัสสร  ทิปิง
5. เด็กหญิงพิยดา  ธิรินทอง
6. เด็กหญิงภรภัทร  อภิรมยานนท์
7. เด็กหญิงมาติกา  สลับสี
8. เด็กหญิงศรินพรัตน์  ศิริโรจเศรษฐ์
9. เด็กหญิงสุชานรี  บานงาม
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชุ่มมูล
 
1. นางสาววัลลี  แซ่พาน
2. นายสมชาย  ใจตรง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกชพร  อารมณ์
2. เด็กชายกรณ์ดนัย  ปินตาวงค์
3. เด็กชายกัมปนาท  ถาน้อย
4. เด็กหญิงกีรติญา  สุวรรณแพร่
5. เด็กหญิงขวัญมนัส  คันธวังอินทร์
6. เด็กชายจักรภัทร  ตันตระกูล
7. เด็กหญิงฉันทกานต์  นิลเขต
8. เด็กชายณชพล  ศิริชา
9. เด็กหญิงณัชชา  โตสงวน
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  สมถวิล
11. เด็กชายณัฐพัฒน์  เรืองวัฒนานนท์
12. เด็กหญิงณัฐวดี  วินทะชัย
13. เด็กหญิงณิรัฐธิดา  แก้วศรีงาม
14. เด็กชายธนภัทร  ยาสมร
15. เด็กหญิงธนัสพร  จันทร์สุริยะ
16. เด็กหญิงธัญญ์รัศม์  มีชั้น
17. เด็กชายนิธิกิตติคุณ  โอฬารจันทโรทัย
18. เด็กหญิงบุญญาพร  ใสแจ่ม
19. เด็กหญิงปองการ  สิทธิกูลนะ
20. เด็กหญิงพลอยปภัส  สินวัชรไพศาล
21. เด็กชายพัทธดนย์  บุญเรืองรัตน์
22. เด็กหญิงภัทรลภา  ธิดา
23. เด็กหญิงลภาพร  สุพจนานุรักษ์
24. เด็กชายวรรธนัย  ใจการ
25. เด็กชายศตายุ  คำใส
26. เด็กชายศุภเศรษฐ์  สุวรรณชีวะศิริ
27. เด็กหญิงสาริศา  ถวัลย์วราศักดิ์
28. เด็กชายสิทธิภาคย์  ดิ๊กซอน
29. เด็กหญิงสุนิสา  เล็กจุฬา
30. เด็กชายสุรกานต์  เณรแก้ว
31. เด็กชายอธิภัทร  นาคพิทักษ์
32. เด็กหญิงอรวรา  วิเชียรสาร
33. เด็กหญิงอาภาพิสิฐ  พงศ์พาสิน
34. เด็กชายเจมส์  เพรลย์
35. เด็กชายเดชพนต์  วงศ์พานิช
36. เด็กหญิงเพียงหทัย  บุญเสริม
 
1. นายกิตติ  ผดุงภักดีกุล
2. นางสาววชิรฎาว  แสงบุญเรือง
3. นางสาวพรประภา  จันตาวงศ์
4. นางสาวแพรวพวง  โยวะผุย
5. นางสาวนภาลัย  คำกาละ
6. นางสาวอัญชลี  ทองคำ
7. นางสาวสุนีรัตน์  ณ ประเสริฐ
8. นางชุติกาญจน์  นวลอนงค์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายฆัมพล  แป้นน้อย
2. เด็กชายจักรภัทร  เหมยหล้า
3. เด็กหญิงชัญญาพิชญ์  ประพฤติธรรม
4. เด็กหญิงปพิชญา  หลักมั่น
5. เด็กชายปรีดียาธร  ผลดี
6. เด็กหญิงปูริดา  อินทร์ติยะ
7. เด็กชายวีริทธิ์  เถิ้มแก้ว
8. เด็กชายอรรถพันธ์  ชงโคสันติสุข
9. เด็กหญิงเบญญาภา  สุนินตา
10. เด็กหญิงแสงส่องหล้า  มาเทพ
 
1. นางฌาณัญญา  แสนชมภู
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นิลเอี่ยม
2. เด็กหญิงชนัญญา  เสริมสุข
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บัณฑิต
4. เด็กชายทักษ์ดนัย  ฟูสกุล
5. เด็กชายนครินทร์  ธรรมสุขี
6. เด็กหญิงบุณิกา  เปียงแก้ว
7. เด็กชายมนัสชัย  มลิวัลย์
8. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทวีศรี
9. เด็กชายวิทยา  ศรคำ
10. เด็กหญิงศศินิภา  เขินแก้ว
 
1. นางสาวเรียม  ก๋าขัติ
2. นางรุ่งเรือง  ขัดศรี
3. นางนิลาวัณย์  สุวรรณจักร์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.2 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุณยาพร  อรุณแสง
2. เด็กหญิงปริญญาพร  วงค์อะทะ
3. เด็กหญิงพรชิตา  ทองห่อ
4. เด็กหญิงพัณณิตา  ทองเต็ม
5. เด็กหญิงอัยยาพร  จิ๋วหนองโพธิ์
6. เด็กหญิงไอลดา  เชื้อพรรณงาม
 
1. นางอัญชลี  โตเดช
2. นางพรสิริน  เกตุวงค์
3. นางสาวกุลจิรา  เกิดผล
4. นางจันทร์ฉาย  จิระอมรนิมิต
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงดาวประกาย   อุส่าห์
2. เด็กหญิงลักขณา   โสภาแปง
3. เด็กหญิงสุจิตรา   วังบุญมี
4. เด็กหญิงสุนันทา   ไชยสาร
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   อิ่มประสงค์
6. เด็กหญิงเกษา   เป็งป้อง
 
1. นางสาวสุวัลยรัตน์  พัดทะเล
2. นางสาวผดาชไม  ตรีมณี
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปินตาติ๊บ
2. เด็กชายธันวา  ก่ำแก้ว
3. เด็กชายปฏิพล  กาตาสาย
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นวลสาย
5. เด็กชายสุณากร  แต้มงาม
 
1. นางสาวเจนจิรา  น้ำใจดี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงณิชาธาร  เรือนพรม
 
1. นางสาวพิสมัย  สาธิ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.6 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุวพิชญ์  จงสุวรรณวัฒนา
 
1. นางปวีณา  แสนปินตา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. นางสาวจิรภิญญา  บัวเหลือง
 
1. นางญาดา  พันธ์เกษ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงพิชชาภา  วงค์มี
 
1. MissHermelyn  Silve Marcelino
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงอารยา  จันต๊ะคำ
 
1. นางญาดา  พันธ์เกษ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงปาเจรา  จิตตุรงค์อาภรณ์
 
1. นางนงค์เยาว์  ธรรมศิริ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. นางสาวธนิษฐา  บุญสาร
 
1. นางนางสาวนาถชนก  วังใจฟู
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนประชาวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกพัชร  วรุณสาร
2. เด็กชายนภัทร  สุขหอม
 
1. MissLiu  Hongqian
2. นางสาวกฤษณ์ตยา  เต็มมา
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 77.93 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ญาณิสราพันธ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  เรืองไรลักษมี
 
1. นางพรสวรรค์  เตชะสกุลมาศ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68.35 ทองแดง 35 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิรชา  บุญจันทร์
2. เด็กชายภูริพัฒน์   อุ่นเรือน
 
1. นางสาวกนกวลัย  อุ่นผูก
2. นางสาวเกศรินทร์  มณฑา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 71.47 เงิน 40 โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  มีจีรักษ์
2. เด็กชายพีรณัฐ  อรุณรัตนกิจ
3. เด็กชายรุจิภาส  ประดับดาว
4. เด็กชายสุทิน  หม่องโป๊ะ
5. เด็กชายอนุรักษ์  มาเยอะ
6. เด็กชายเบญจพล  ปิ่นเงิน
 
1. นายเดช  จิตมนตรี
2. นายอลงกรณ์  ไชยหมอน
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 39.9 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์กมล  แซ่เติน
2. เด็กหญิงน้ำอ้อย  อาหยิ
3. เด็กหญิงรัศมี  จรณาภรณ์
4. เด็กหญิงวริศรา  แซ่ฟุ้ง
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แซ๋โฟ้ง
6. เด็กหญิงแพรวา  ไพรพนาพฤกษ์
 
1. นายประเสริฐ  ไพรพนาพฤกษ์
2. นางปทุมพร   ไพรพนาพฤกษ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.53 ทอง 18 โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  กันแก้ว
2. เด็กชายคุณาสิน  ดวงแก้ว
3. เด็กชายตะวันฉาย  หล้าวงศ์ศา
4. เด็กชายนวพล  พรมวิชัย
5. เด็กชายบรรจงศักดิ์  เปี้ยสาย
6. เด็กชายสุริพล  พิชัยหล้า
7. เด็กชายอรรถพล  วันแก้ว
8. เด็กชายเบญจพล  มุ้งแก้ว
 
1. นายธานินทร์  พรมวิชัย
2. นายเกรียงไกร  กอวิเศษ
3. นายวีรพงศ์  หล้าวงศา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 1. เด็กหญิงกนกลาวัณย์  เกี๋ยงเมือง
2. เด็กหญิงกฤษติกา  ก๋๋าเมืองลือ
3. เด็กหญิงกานติมา  บุญทาแดง
4. เด็กชายจีระภัทร  เทพปัญติ
5. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ตุ้ยสืบ
6. เด็กหญิงปลิตา  คำจันทร์ต๊ะ
7. เด็กหญิงภาณุมาศ  เชิมชัยภูมิ
8. เด็กหญิงศิวลา  มะโนชัย
9. เด็กหญิงอภิชญา  จิรินสา
10. เด็กหญิงอัมพิกา  แก้วสุภา
 
1. นางละเอียด  โรจน์รุ่ง
2. นางศุภัสญา  อินต๊ะพันธ์
3. นางนงนภัส  ชื่นใจ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  แซ่ฟุ้ง
2. เด็กหญิงนภัสสร  กะฐิน
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ปานภูมิ
4. เด็กหญิงพัชณิดา  อินต๊ะรักษา
5. เด็กหญิงวรรณพร  คิดตาโย
6. เด็กหญิงสุธาริณี  ศรีปลอด
7. เด็กหญิงอรปรีญา  ทัศน์ศรีสกุล
8. เด็กหญิงอัญชลี  จี๋ชุม
9. เด็กหญิงเกศรินทร์  ยมเอ้ย
10. เด็กหญิงเมธาพร  อินต๊ะพวง
 
1. นายอนุพนธ์  คำหล้า
2. นายจตุพล  วรรณวงค์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  กองเงิน
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสบพลึง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงจีรภา  อินมาเมือง
3. เด็กหญิงธนพร  ไพสนิท
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  แก่นจรรยา
5. เด็กชายอนาวิน  อินต๊ะรักษา
 
1. นางญาดา  พันธ์เกษ
2. นางสรวีย์  ดีสืบชาติตระกูล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  อินแต่ง
2. เด็กหญิงรัชนก  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงเขมิกา  มาลัย
 
1. นางสาวนวพร  แก้ววิชัย
2. นางสาวอรชร  หงษ์ยี่สิบหก
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มัชฉัมวงค์
2. เด็กหญิงปฏิกาญจน์  พรหมวงค์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ปัญญาเหลือ
 
1. นางยุวดี  แปงสนิท
2. นายเอกพล  ปิกเกษม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 71.2 เงิน 34 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เพลา
2. เด็กหญิงกฤติกา  วันวิจิตร์
3. เด็กชายวราวุฒิ  เป็นกูล
 
1. นางอรัญญา  กุนณะด้วง
2. นางสาวศรันย์ปพร  ศรีจันทร์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.2 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายธนพัฒน์  สิงห์ภา
2. เด็กหญิงบุญญารักษ์  กันเดช
3. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  วงศ์จินา
 
1. นางสมคิด  วงค์ษา
2. นางสาวปวีณา  เนียมประยูร
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 38 โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1. เด็กหญิงกนกวลัย  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงพลอยนภัส  ศรีวงค์วรรณ์
 
1. นางอิศรา  สารบรรณ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  หลักแน่น
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงปณิตรา  กาใจ
2. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  ปุ้ดทะวงค์
 
1. นางอัมพร  วรรณแก้ว
2. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 23 โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงพิณท์ชุดา  ทัศน์ศรีสกุล
2. เด็กหญิงสุภัสสร  อ่องศรี
 
1. นายจตุพล  วรรณวงค์
2. นางประกายทอง  จันทร์จร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายธนภัทร  แก้ววิม
2. เด็กชายสิรภพ   พลอยแดง
 
1. นายวรเดช  ศรีเดช
2. นายคิด  ใหม่ธรรม
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงนิชา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงปิยมาศ  มุสุ
 
1. นางสาวดวงนภา  อินยะยศ
2. นางสุนีย์  ทองชาติ
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงพิชญา   ฮาวกันทะ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรือนกุณา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
2. นางกาญจนา   อินสองใจ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ชิดญาติ
2. เด็กหญิงสมฤดี  อินปะสงค์
 
1. นางอัมพร  วรรณแก้ว
2. นางสาวธัญสุธินี  เตชะธิ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 1. เด็กหญิงสุภนิดา  แก้วใจ
2. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  ปู่ยาว
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  ตาจะนะ
2. นายถวิล  ตุงใย
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เมืองชื่น
2. เด็กหญิงสุกฤษ์ตา  เตชะยา
 
1. นางอัมพร  วรรณแก้ว
2. นางสาวสายชล  พรพิจิตร
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายภูริภัทร  ยุชมภู
2. เด็กชายสิริภพ  ลังกาเปี้ย
 
1. นายณัฐพล  หมั่นขัน
2. นายเอกพล  ปิกเกษม
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านอ้อน 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  คิดตาโย
2. เด็กชายศรายุธ  สิยานันท์
 
1. นางประกายทอง  จันทร์จร
2. นายจตุพล  วรรณวงค์
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.7 ทอง 7 โรงเรียนเมืองยาววิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  คำเมืองมูล
2. เด็กชายณัฐนันท์  ใจยะกล
3. เด็กชายศักดิเดช  สุทธิผล
 
1. สิบเอกธนากิต  คำราช
2. นางสาวศรสวรรค์  คณะเลิศ
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายณัฎฐวัฒน์  สลีสองสม
2. เด็กหญิงธนิสรา  คำมีอ้าย
3. เด็กชายเขมินท์  พินิตเกียรติสกุล
 
1. นายอรรถพล  ชื่นกุล
2. นายพลชญาสิทธิ์  อกผาย
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายณฐกร  ไวประเสริฐ
2. เด็กชายนะโม  วงค์ดาว
3. เด็กชายเตชินท์  ศีรีบุรุษ
 
1. นายอรรถพล  ชื่นกุล
2. นายพลชญาสิทธิ์  อกผาย
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายกิตติณัฐ  ฐิติกรญาณวรุตม์
2. เด็กชายทศพล  ฝั้นสืบ
3. เด็กหญิงพัชรนันท์  ฐิติกรญาณวรุตม์
 
1. นางวิไล  ประทุมวรรณ
2. นางจอมขวัญ  หมื่นแก้วโอวาท
 
159 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ศิริตา
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พรมนุ่น
3. เด็กหญิงอธิฐาน  ภิญโญยิ่ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทรายเป็ง
2. นางปัทมาภรณ์  พัฒนชัย
 
160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กหญิงบุษยากร  ประสุวรรณ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ปัญยศ
3. เด็กชายอดิศร  บุญมาก
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นางอัมพร  วรรณแก้ว
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านทุ่งหก 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ปาระมี
2. เด็กชายปฏิภัทร  ใจปา
3. เด็กชายวรวัฒน์  มูลยะ
 
1. นายบุญส่ง  อิ่นฝั้น
2. นางธนิตา  กานติยากุล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 1. เด็กชายตะวัน    อินทนนท์
2. เด็กชายปริพัฒน์    อ้างอิง
3. เด็กชายอภิวัฒน์   นันตาพรม
 
1. นายสวัสดิ์   ละคำปา
2. นางธัญพิชชา   อุดเป็ง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  เป็งคะดี
2. เด็กหญิงอรทัย  บุญมา
3. เด็กหญิงอัมพร   บิวเซ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทาใจ
2. นางสาวเพชรา  บุญเรือง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  เสาร์กลาง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จิตกลาง
3. เด็กหญิงสุธิดา  ตาสุวรรณ
 
1. นางรวิพรรณ  แสนใจดี
2. นางสาวศิริวรรณ  วงค์ศรี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงกชกร  หมูคำ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุวรรณะ
3. เด็กหญิงปารวี  ใจเที่ยง
4. เด็กหญิงพรกนก  พรมศรี
5. เด็กหญิงมิรันตี  ดำขำ
6. เด็กหญิงศศิดาร์  ดวงแก้ว
 
1. นางปรียา  พันธ์จำนงค์
2. นางนาคอนงค์  มูลประเสริฐ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  สิทธิจันทร์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ชัยมงคล
3. เด็กหญิงชนิดาภา  หล้าสมบูรณ์
4. เด็กหญิงนิภากรณ์  มูลเมือง
5. เด็กหญิงรัตนากรณ์  อริยะเครือ
6. เด็กหญิงสุวัจนัน  กองไชย
 
1. นางยุพิน  แก้วบุญเรือง
2. นายณัฐพนธ์  จันทร์ทิพย์
3. นางสุนันท์  เรืองจิตต์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านปันง้าว 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ภัคเนียรนาท
2. เด็กหญิงประภาพร  เตชะวงศ์
3. เด็กหญิงอมราวดี  ตาวิยะ
 
1. นางถนอมศรี  ศรีกอนติ
2. นายรณฤทธิ์  ฉัตรแก้ว
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 11 โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ปาโกวงค์
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ยวงอ้าย
3. เด็กหญิงศศลักษณ์  เมืองเย็น
 
1. นางดาวเรือง  คชพรม
2. นายมนู  คชพรม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 1. เด็กชายชนชยา  ศรีธิวงค์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  กันธะริน
3. เด็กชายรัตนพล  อภิรมย์
 
1. นายทวีศักดิ์  สิงห์คะ
2. นายสุวรรณ  วิญญา
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.2 ทอง 22 โรงเรียนผาแดงวิทยา 1. เด็กหญิงชนิษา  มาเยอะ
2. เด็กชายดนุชา  เยมอ
3. เด็กชายเกรียงไกร  ลอตา
 
1. นางสาวนงคราญ  วิรัตน์เกษม
2. นายสันติ  ไลตระกูล
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจเฟย
2. เด็กหญิงพฤษาพรรณี  บุญเรือง
3. เด็กหญิงศิริภาพร  วันหลอ
 
1. นางสุนีย์  ทองชาติ
2. นางสาวกุลอุมา  คนเที่ยง
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.2 ทอง 17 โรงเรียนสบป้าดวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์   ทองใหญ่
2. เด็กหญิงปรารถนา  วงศ์ปินจันทร์
3. เด็กหญิงสิรีนธร   ซึงลำ
 
1. นางสุนีย์  ทองชาติ
2. นางสาววริญญา  พงษ์ไพบูลย์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  กำลังหาญ
2. เด็กหญิงธนัชพร  ชมภูชัย
3. เด็กหญิงลลิตา  บุญลูน
 
1. นางสาวชาลิณี  ปิงบ้านเหล่า
2. นางปราณี  ห่อทอง
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   สายกระสุน
2. เด็กหญิงนลินทิพย์   คำทอง
3. เด็กชายวศิน  เพชรนิล
 
1. นางมะลิวัลย์  โยธา
2. นางปาณี  จีนะวิจารณะ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กชายณัฐนันท์  ฝั้นคำ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  กันคำ
3. เด็กหญิงอภิญญา  น้อยศรีเกิด
 
1. นางสาวชาลิณี  ปิงบ้านเหล่า
2. นางสาวรุจเรศ  เนตรปัญญา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เลื่อมใส
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สารข้าวคำ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงจันทร์
 
1. นางรุจนี  ทองคำ
2. นางสาวยุภาวดี  แสงโทโพธิ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 26 โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. เด็กชายกิตติภัฎ  เมืองมา
2. เด็กหญิงนภาพร  เครือบุญมา
3. เด็กหญิงเพชรไพริณ  กิจทวีกุล
 
1. นางจรุณลักษณ์  จันทราประสิทธิ์
2. นางสาวบัวบาน  มีเสียง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 16 โรงเรียนพิชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนวมินทร์  ปิติ
2. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วปวงคำ
3. เด็กหญิงปริญญาดา  ฝั้นเบ้า
 
1. นางรัตนา  ขันธพร
2. นางสายัน  สายเครือปัน
 
179 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายปุณยธร  อ่วมเจริญ
2. เด็กหญิงภิญญดา  เทพปินตา
3. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  วุฒิศิริศาสตร์
 
1. นางดารุณี  ชนะกาญจน์
2. นางศศิธร  ราชตัน
 
180 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 1. เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  สมการ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  ถุงคำ
3. เด็กหญิงเกวลิน  กล้าหาญ
 
1. นางพิกุล  โศจิรัตน์
2. นางนฤมล  ปัญโญ
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เนื่องเดช
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69.8 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายกฤษพงษ์  เสมอวงค์ติ๊บ
 
1. นางมยุรี  คงแดง
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วตา
 
1. นางภารดี  ฝั้นจักสาย
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสิริยากร  วงสาร
 
1. นางพรรณี  วังไชยเลิศ
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาทา
 
1. นางมยุรี  คงแดง
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 27 โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศรีวัง
 
1. นางวัฒิตา  ปาระมี
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ทาเขียว
 
1. นางศรีนวล  แก้วร่วมวงค์
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 63.4 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณรงศ์รัชต์  กาเมืองลือ
2. เด็กชายนิธิภูมิ  สองเป็ง
3. เด็กชายภูรนินทร์  ภิญโญ
 
1. นางธวัลรัตน์  สออนรัมย์
2. นางสาวจรรจิรา  อุทานันท์
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงทิยาภา  ทิพย์ธารากร
2. เด็กชายบุณวัทน์  สุคันธภักดี
3. เด็กชายศักรินทร์  ท้าวขว้าง
 
1. นางสุกัญญา  ไหวคิด
2. นางสาวเมทินี  กาวิละมูล
 
190 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนสบเมาะวิทยา 1. เด็กหญิงธิติกานต์  แสนเตชะ
2. เด็กชายอภิรักษ์  บุญพัวพันธ์
 
1. นางสาวอรทัย  บุญแก้ว
2. นางสาววราภรณ์  สิรชัย
 
191 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.2 เงิน 24 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยราช
2. เด็กหญิงโชติกา  อุตมา
 
1. นางวัชราพร  การสูงเนิน
2. นางภัทรวดี  เวทะธรรม
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. นายประโคนชัย  ไชยบุญเรือง
 
1. นางสาววีณา  เอมพิณ
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กชายอรรคพล  สิงห์ทอง
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ศรีวงศ์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. นายศตวรรษ  มะจันทร์
 
1. นางสาวปิยาภัทร  อินผูก
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายธีรภัทร  สมบุญยอด
 
1. นางประภาศรี  ธรรมรัตน์พงษ์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 32 โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 1. เด็กชายอำนาจ  อินต๊ะจักร
 
1. นางนวลสวาท  ไปเร็ว
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดบ้านแขม 1. เด็กชายชลนที  เชียงพรหม
 
1. นางสาวอังสุมาลิน  บุษเนียร
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 83.6 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  พุฒตาล
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  เป่งใส
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 1. เด็กชายอรรคพล  สิงห์ทอง
 
1. นางดาราวรรณ  เทพพรมวงค์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.4 ทอง 16 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 1. เด็กหญิงอภิรดี  อินตานันท์
 
1. นางสาวเจนจิรา  จาเลิศ
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 14 โรงเรียนธงชัยวิทยา 1. เด็กหญิงพิธิชา  ทอนศรี
 
1. นางสาวธัญวลัย  ดีปัญญา
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. เด็กชายอนุสิทธิ์  มะโนสม
 
1. นางภารดี  ฝั้นจักสาย
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1. เด็กชายคณิสร  เรือนทัศนีย์
 
1. นางสาวพิยุตา  ยะม่อนแก้ว
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  เชื้อผาเต่า
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  เป่งใส
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 36 โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายกฤษณกันต์  คำสีศีล
2. เด็กหญิงดาริน  สละ
3. เด็กชายพีระพล  ยศตื้อ
4. เด็กชายวัชรพงษ์  มะโนเรือง
5. เด็กชายอนุชา  อินต๊ะ
 
1. นางสาววรรณพร  เนื่องหล้า
2. นางสาวฉัตรลดา  พรานประเสริฐ
3. นางสาวประกายฟ้า   สมบูรณ์
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุวรรณเมือง
2. เด็กชายฐานุวัฒน์  เกี๋ยงแก้ว
3. เด็กหญิงสาธิกา  ยาวิเคียน
 
1. นางสาวรัชนีกุล  ขาวสะอาด
2. นางสาวเบญญาภา  เสนาบุตร
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พรมประเสริฐ
2. เด็กชายอัศนัน  พิมายนอก
3. เด็กชายอเนชา  เรืองสุข
 
1. นายธีระทรัพย์  จันทร์ฟอง
2. นายธนวัฒน์  รัศมีเวียงชัย
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 9 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ 1. เด็กหญิงปิยนุช  วงศ์อารีไท
2. เด็กหญิงปิยมล   สุวรรณวลัย
3. เด็กหญิงพิจิตร  วงศ์อารีไท
 
1. นางสุวรรณทนา  มณีเชษฐา
2. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธนิศร์  อินปัญโญ
2. เด็กชายศรราม  จันทร์สืบ
3. เด็กชายสรวิชญ์  มะโนสืบ
 
1. นางสาวเบญญาภา  เสนาบุตร
2. นายเจษฎา  ป๋าเมืองมูล
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.6 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายพิชญางกูร   กิติยา
2. เด็กชายพุฒิพงศ์   หมั่นคิด
3. เด็กชายภีรพัช  สุวรรณโน
 
1. นางกิ่งเพชร   แสนคำ
2. นางประภาวดี   แก่นจันทน์หอม
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดบ้านแขม 1. เด็กชายศุภกฤต  ศักดิ์เพ็ญศรี
2. เด็กหญิงอนิสรา  หงษ์ทอง
 
1. นายธรรมนูญ  เสาร์แก้ว
2. นางสาวอังสุมาลิน  บุษเนียร
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70.4 เงิน 18 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 1. เด็กชายนันทิวัฒน์  ไชยสาร
2. นายวีรภัทร  พรมจันทร์
 
1. นางสาวปิยาภัทร  อินผูก
2. นายเอกพล  ปิกเกษม
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 59.4 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านจำค่า 1. เด็กชายศุภโชค  จามรี
2. เด็กชายอภิลักษณ์  สอนบุญทอง
 
1. นางสาวกรรณิกา   ใจอินทร์
2. นางกัญจนา  โยธา
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.4 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านจำค่า 1. เด็กชายธนากร  อินเสาร์
2. เด็กชายพีรณัฐ  ทองพูนศรี
 
1. นางสาวกรรณิกา   ใจอินทร์
2. นางณพัทรสนธิ์   พานคิรีวรกุล
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 27 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) 1. เด็กชายคุณากร  บังทอง
2. เด็กชายปภพ  อินทร์สวาท
 
1. นายวิสุทธิศักดิ์  เครือสาร
2. นายนพดล  วังซ้าย
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.6 ทอง 9 โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กชายนวพล  แสนเครือ
2. เด็กชายพิษณุพงษ์  แก้วพเยาว์
3. เด็กชายรัฐพล  ธิยะ
 
1. นางเฉลิมขวัญ  วิญญา
2. นายเฉลิมวุฒิ  ปู่คำ
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสด็จ 1. เด็กชายกตัญญู  กันทะตั๋น
2. เด็กชายธันวา  กันทะวงศ์
3. เด็กชายเวชวิชิต  อินต๊ะเสน
 
1. นายพัฒนพงษ์  ฟูใจ
2. นางเฉลิมขวัญ  วิญญา