สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงชาลิสา  กาวงศ์
 
1. นางสุเรียม  วงศ์ฟู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 16 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กหญิงประภัสสร  อ้ายพงษ์
 
1. นางดวงเดือน  อินต๊ะชัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร   บุญเลิศลพ
 
1. นางมณฑาทิพย์  คำปน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64.5 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงปพิชญา  สุขประเสริฐ
 
1. นายอุทิศ  จ๊ะปิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 72.5 เงิน 13 โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กหญิงณิชา  นันทวงศ์
 
1. นางทับทิม  ตันประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงวิภาศรี  คำสองสี
 
1. นางสาววีรยา  ตะยุนรัมย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาคต 1. เด็กหญิงธนัญชนก  เครือใจยา
 
1. นางชนัฐภรณ์  กลิ่นหอม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 19 โรงเรียนบ้านแม่ทะ 1. เด็กหญิงชุติมา  ชัยยะ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์รินทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  วงศ์ยา
 
1. นางสาวนฤมล  หมวกสังข์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กหญิงญาณิศา  ก๋าติ๊บ
 
1. นางสาวพัชรีย์  ศรีชัย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัตรา  พรรณอำไพ
 
1. นางทับทิม  ตันประเสริฐ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 49.2 เข้าร่วม 41 โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กชายณกรกุล  เชยรักษา
2. เด็กหญิงทัศิณา  สมพระมิตร
3. เด็กชายภานุพงษ์  ใหม่กันทะ
 
1. นางปวีณา  ขัดทาน
2. นายวรายุภัทริ์  ทำปวน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงศ์มณีวรรณ
2. เด็กหญิงรุจิรา  พรมเทพ
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชุมภู
 
1. นางอัจฉรา  ชุมภู
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กหญิงชัญญานุช   จี๋แก้ว
2. เด็กหญิงอรพรรณ   วงศ์จันทร์
 
1. นางแสงจันทร์   สุขกรณ์
2. นางผกา  ใจทาหลี
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  พรมเสน
2. เด็กหญิงนิรินธนา  ทาคำ
 
1. นางเกวลี  เต็งรัตน์ล้อม
2. นางสาวกุลชาติ   วิชายะ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านนาต๋ม 1. เด็กชายกฤษฎา  กาปินละ
2. เด็กชายปณิธาน  แก้วศรี
 
1. นายสิทธิลาภ  กอบัว
2. นางสายวสันต์  เสนาธรรม
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  อุดมทรัพย์
2. เด็กหญิงอลิษา   จันทร์คำ
 
1. นางณัฏฐ์ฤทัย  ไชยานนท์
2. นางประภาวรินทร์  บรรทัด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 24 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงเกณิกา   นันต๊ะภาพ
 
1. นางสมบูรณ์  มณีมโนรมย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 17 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   กาวงศ์อ้าย
 
1. นางสุวพร  ชุ่มเชื้อ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นางสาวสิริรัตน์  ลือโสภา
 
1. นายพงษ์พันธ์  สุขถา
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.7 เงิน 11 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 1. เด็กชายนราวิชญ์  ศรีกระจ่าง
2. เด็กชายศิวกร  กันทะคราม
3. เด็กหญิงอุมากร  เดินเมือง
 
1. นางสาวนัทธ์หทัย  ยศแก่น
2. นายกำพล  อาดย่อแฮ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นางสาวจันทร์วิภา  ชัยชมวงศ์
2. นางสาวดาวรรณ์  เขียวมนต์
3. เด็กชายไตรภพ  ใจตาวงศ์
 
1. นางลลิตา  จุมดวง
2. นางเกษศิรินทร์  ใจรักษา
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 83.8 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  อุ่นอานนท์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ทิพพะหา
3. เด็กหญิงวีรญา  เพี้ยนผล
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ทาอาสา
2. นางสาวพรทิพย์  วงศ์สุติ๊บ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำชัยวงศ์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  มีไผ่ขอ
3. นางสาวสุนิสา  พึ่งแก้ว
 
1. นายวัลลพ  ใจรักษา
2. นายกรีฑาพล  กาวิระพันธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 1. เด็กชายฐิติ  แก้วเมืองคำ
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  สายเปียง
 
1. นายประดิษฐ์  เป็นแผ่น
2. นายอดิสสร  นันทะ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมชัย
2. เด็กหญิงสุวดี  อุตบัววงศ์
 
1. นางสาวพลอยไพริน  ขุมเงิน
2. นางสาวสุพรรณี  จิตเมตตาบริสุทธิ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 1. เด็กหญิงวริษฐา  วิถีพานิช
 
1. นางพิชชาภรณ์  อ้นน้อย
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กหญิงบัณฑิยา   ยะหัวฝาย
 
1. นางสาวว่านศิณา   นาต๊ะ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 11 โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 1. เด็กชายสุรพงษ์   วงค์คำลือ
 
1. นายบุญราช   วังเวียง
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 71.27 เงิน 32 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงฐิดาพร  เถิงคำ
2. เด็กหญิงสุภาวดี   มูซอ
 
1. นายดนัย  พันธ์พนมไพร
2. นางสาวพรทิพย์  ทิน้อย
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กหญิงธิภารักษ์  บริรักษ์
2. เด็กหญิงปาณิตา  กาวิโล
 
1. นายวิจักษณ์  ปันสีมา
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  ไชยานนท์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 93.65 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายธนกร  จงกิจวิริยะ
 
1. นางสุรีย์  วิเศษ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 11 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. นางสาววิภวานี  วาดเอื้อยวงศ์
 
1. นายพงษ์พันธ์  สุขถา
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 1. เด็กชายธนพัฒน์  จันตุ้ย
2. เด็กหญิงศุภมาส  โคกมิ
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ทาริยะหนัก
 
1. นางสาวจันทร์แก้ว  ปัญญาเรือง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 19 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กชายธนบดี  บุตรโต
2. เด็กหญิงบัวชมพู  หงษ์คำดี
3. นางสาวปวีณา  สุวรรณศรี
 
1. นางสาวอุบล  คำฟู
2. นางพรทิพย์  มนตรีธีรนันท์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 78.8 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  ชาวโพธิ์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ชัยวงศ์
3. เด็กหญิงสินีนารถ  เตชะวงศ์
 
1. นางสาวพิชชานันท์  ปันใจเย็น
2. นางสาวณัฐพร  จำปาเครือ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนต้นธงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หมื่นพัวะ
2. เด็กหญิงสุจิตรา  สลีวงศ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ลิ้มสัมพันธ์สันติ
 
1. นางสาววิลัยพร  ขันคำ
2. นางอรทัย  ชัยวิลยศ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงฉัตรกาน่า  แพบขุนทด
2. เด็กหญิงพิชนาฎ  มลอา
3. เด็กหญิงอภิษฎาพร  อินถา
 
1. นางโสภา  ป้องมา
2. นายวันชนก  ช่วงไชย
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนแม่วะวิทยา 1. เด็กชายฐิติพงษ์  บัวสุข
2. เด็กชายวิรชัช   คำภิระกันทา
3. เด็กชายอนุชา  มงแก้ว
 
1. นายภาคภูมิ  จันทมาศ
2. นางสาววสิตา  พรมวัง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีวิชัยแก้ว
2. เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  ทิพย์แก้ว
3. เด็กหญิงวรดา  ป้อชุมภู
 
1. นางสาวพรรณรมณ  ภิระ
2. นายไพโรจน์  เสรีวงศ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายณวพัฒน์  วงศ์เมืองแก่น
2. เด็กชายทวีวุฒิ  ฝั้นเครือ
3. เด็กชายศิริลักษณ์  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางพัชราภรณ์  อินทรีย์สังวร
2. นายวัลลพ  ใจรักษา
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เรือนใจ
2. เด็กชายศุภชัย  ปัญญาดี
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ผมจันทร์
2. นางสาวปริศนา  กันกา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์   ไชยงาม
2. เด็กชายวรเชษฐ์   วงศ์ปินจันทร์
 
1. นายจักรพงศ์  ไชยคำ
2. นายภูริช  เกษม
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 43.09 เข้าร่วม 34 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  ธรรมชาวดอย
2. เด็กชายณัฐธัญ  เป็งกันทา
 
1. นางสาววิยะดา  จันทน์โรจน์
2. นางสาววรรณ์ปรียา  ผาสุขวงษ์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 79.06 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ตาละทา
2. เด็กชายกิติพงษ์  โมทารัตน์
 
1. นายชาญวุฒิ  กลิ่นน้อย
2. นางดวงจันทร์  จวรรณตุม
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 71.61 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 1. เด็กชายจารุวัฒน์  แก้วใจ
2. เด็กชายธัชชัย  โยธา
 
1. นายประดิษฐ์  เป็นแผ่น
2. นายอดิสสร  นันทะ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72.34 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายจารุวิทย์  ปันแก้ว
2. เด็กชายณัฐพงศ์  อินทะ
 
1. นายชาญวุฒิ  กลิ่นน้อย
2. นายราชันย์  เพียรการ
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 42.69 เข้าร่วม 20 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายสวิตต์  สุเตนจันทร์
2. เด็กชายอริยะ  วงษพันธ์
 
1. นายณรงค์  ชาวเขียววงศ์
2. นายพงษ์พันธุ์  เขื่องสถุ่ง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุเม็ง
2. เด็กหญิงประวีณา  แก้วที่สุด
3. เด็กหญิงพรไพลิน  โสอิน
4. เด็กหญิงวริศรา  ทองหลาง
5. เด็กหญิงสิริวิมล  ตุ่นแจ้
 
1. นางสาวณัฐสุดา  ใชยตุ้ย
2. นางสาวจิรัชญา  ธนธีระบรรจง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกุลวี  เชียงแขก
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พุฒลา
3. เด็กหญิงบวรรัตน์  ไชยเมืองชื่น
4. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ตาซาว
5. เด็กหญิงศุภิสรา   ชะนะ
 
1. นางสาวจันทร์สาย  ดอกผู้ชาย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงดาวนภา  ตาถาวรรณ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 38 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  ใจยา
2. เด็กหญิงพรพิมล  ใจยา
3. เด็กหญิงศุภสุตา  หลวงแก้ว
4. เด็กหญิงอริสรา  จินะกะ
5. เด็กหญิงแสงเทียน  ปงก๋าวงศ์
 
1. นางนิพร  เขื่อนปัญญา
2. นางสาวทิพวรรณ  วันจันทร์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายณัฐภัทร  แก้วคล้าย
2. เด็กชายพิชยดนย์  หมื่นสิน
3. เด็กชายศิรภพ  ชุมภูชูวงศ์
4. เด็กชายสยาม  ศัตร์แก้ว
5. เด็กหญิงอภิสรา  วงเวียน
 
1. นางสุเรียม  วงศ์ฟู
2. นางสาวอาไพพรรณ  จันทราช
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยา  แก้วลังกา
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นเมือง
3. เด็กหญิงมัลลิกา  ใจอ้าย
4. เด็กชายสุพศิณ  ยาวเป็ง
5. เด็กชายอดิศร  ปาละอ้าย
 
1. นางสาวบงกช  นันทสุวรรณ
2. นางสาวกรรณิกา  เถิงจ่าง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 1. เด็กชายกนกพล  แก้วเรือน
2. เด็กหญิงพรรธษา  คำจันทร์
3. เด็กชายมินทาดา  พลอามาตย์
4. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วกองเครือ
5. เด็กชายเจษฎากรณ์  ศิริเมืองมูล
 
1. นายสุคนธ์  สิทธิแปง
2. นางสาธิตา  กิติยา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 74.8 เงิน 34 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1. เด็กหญิงกันศยารัตน์   เตชพาหพงษ์
2. เด็กหญิงชาลิสา   มณฑนม
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร   วรรณโสภา
4. เด็กหญิงธาริกา   ก๋าแก้ว
5. เด็กหญิงมัณฑิตา   ใยแก้ว
 
1. นายจักรกฤษณ์  จันทร์ดวง
2. นางสาวชีวาพร  เสริฐสม
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75.4 เงิน 31 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษณา  ใจมูล
2. เด็กหญิงขวัญดาว  งาวศรี
3. เด็กชายธงชัย  จันตุลัง
4. เด็กหญิงอนัฐฌา  บุตรโท
5. เด็กหญิงเกษสุดาภรณ์  บุญเกิด
 
1. นางวิลาสินี  ไชยคำ
2. นางวรารัตน์  ศิริชุ่ม
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่มอกวิทยา 1. เด็กหญิงชญานี  ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงณญาดา  ป้อชุมภู
3. เด็กชายณัฐชนน  หุยากรณ์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เครือบุญ
5. เด็กหญิงทวีพร  ปิงธิ
6. เด็กชายธนกฤต  เครือชัยแก้ว
7. เด็กหญิงบุศย์รินทร์  อินทร์นวล
8. เด็กหญิงปทิตตา  มนทาน้อย
9. เด็กชายปรีชาณรงค์  วงศ์ปิง
10. เด็กชายพงศภัค  กันทะวงศ์
11. เด็กหญิงพิมพิศา  เครือแก้ว
12. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แก้วเรือง
13. เด็กชายพีรดนย์  ป้อชุมภู
14. เด็กชายภูเวท  กัญญาสาย
15. เด็กหญิงวิชานาถ  นามวงศ์
16. เด็กชายศราวิน  จูบรรจง
17. เด็กชายศุภกิตต์  วงศ์ปิง
18. เด็กหญิงอินอร  อินศรีธัญ
19. เด็กชายอิสระ  อินต๊ะพันธ์
20. เด็กหญิงเอมฤดี  อ่อนพูล
 
1. นางสาวบัวจันทร์  บุญสม
2. นางสาวสำลี  มิ่งเชื่อ
3. นางทัศนีย์  ปันวารินทร์
4. นางสาวชไมพร  แข่นจันทร์หลวง
5. นายไพโรจน์  เสรีวงศ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 1. เด็กชายกชพงศ์  จงใจ
2. เด็กหญิงจิราภา   สมกันทา
3. เด็กหญิงชิชญาสุ์   จันทร์คำ
4. เด็กหญิงณัญจนา   ใจอินถา
5. เด็กชายทฤษฎี   แสนอุ่น
6. เด็กชายธนดล   ทาอาสา
7. เด็กชายธนบัตร   แก้วลังกา
8. เด็กชายธนวัต   ใจใหม่
9. เด็กชายนเรธร   ขัดผาบ
10. เด็กชายปัณณฑัต  จอมใจ
11. เด็กชายพลภูมิ  นวนเกตุ
12. เด็กชายพัชระพงษ์   ฟูเอี้ยง
13. เด็กหญิงพิมพิศา   ชุ่มธิ
14. เด็กชายภัทรภณ   ธรรมสอน
15. เด็กชายภัทรภูมิ   ใหม่กันทะ
16. เด็กชายภูมิมินทร์   ใหม่กันทะ
17. เด็กชายรัฐภูมิ   จอมใจ
18. เด็กชายวุฒิภัทร   ฟูกัน
19. เด็กหญิงศิรดา   ใจใหม่
20. เด็กชายอภินันท์   กวยทา
 
1. นายสมชาย  วงค์น่าน
2. นางสุมารัช   คำปวน
3. นางสุจิณณา   วัฒนา
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณาพร  อินบุญส่ง
5. นางสาววราภรณ์  มณีอรุณ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ธรรมมากาศ
 
1. นางสาวอัมพิกา  อุ่นสุทอง
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.5 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กหญิงปรียากร   ชัยศร
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  คำชุม
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองสุข
 
1. นางนงลักษณ์  บังเมฆ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 41 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงพุธิตา  ขวัญแก้ว
2. เด็กชายยุทธภูมิ  ถาปาวงศ์
 
1. นางรัตติกาล  ปิงใจ
2. นางสาวนันทิชา  ตุ่นวิชัย
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 23 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงชวัลนุช  ทาต่อมวงศ์
2. เด็กชายพลาธิป  สองเมือง
 
1. นางนงคราญ   สุขโข
2. นายวิทยา  เมธาวงศ์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 20 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายจาตุรนต์  อิ่นคำมา
2. เด็กหญิงณัฐวดี  จอมชัย
 
1. นางสาวชัญญานุช  อิ่นคำมา
2. นายวีรพงษ์  คำภิระยศ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กันทะสร
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ธิหมุด
3. เด็กหญิงนัสทพร  ปันลำ
4. เด็กหญิงปนัดดา  คำปนแก้ว
5. เด็กหญิงปิยะพร  ตั๋นเต๋
6. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ตุงใย
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  พุ่มแก้ว
8. เด็กหญิงอรญา  รัตนวราภรณ์
9. เด็กหญิงอรุณกมล  นุจกิจ
10. เด็กหญิงอลินลดา  แก้วคำปา
 
1. นางปราณี  เมืองคำ
2. นางเกวรี  โยธาวุฒิ
3. นายมนัส  จันทร์ทิพย์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 32 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปงกา
2. เด็กชายดนัย  ใจมูล
3. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธงศรี
4. เด็กชายธีรศักดิ์  วงศ์คำเฮียง
5. เด็กหญิงน้ำฝน  มโนเรือน
6. เด็กชายบูรณากานต์  ปิงวงศ์ษา
7. เด็กชายวุฒิพงษ์  ป้อต๊ะมา
8. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  ทิ้งชั่ว
9. เด็กหญิงอรัญญา  ทาจี
10. เด็กหญิงเปรมิกา  นะนันวี
 
1. นางสาวปิยรัตน์  คงปัญญา
2. นางสาวเบญจวรรณ  เสบสบาย
3. นางวิลาสินี  ไชยคำ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.7 ทอง 11 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงดรัลพร  สายปัน
3. เด็กหญิงธนีวรรณ  พงศ์เชียงเงิน
4. เด็กหญิงธรภรณ์  แก้วก้อน
5. เด็กชายปวีร์  ปิ่นฑะศิริ
6. เด็กชายปิยกมล  เครือดวงคำ
7. เด็กหญิงวิชญาพร  จันทร์วงศ์
8. เด็กหญิงอุษณิษา  วงศ์ฟู
9. เด็กชายเทพพร  กรจรานุพงศ์
10. เด็กหญิงเบญญาภา  เปียกสันเทียะ
 
1. นางจันทร์ศรี  วิรุณวราทิพย์
2. นายพีระพัชร์  มหาวรรณ์
3. นายกนกพล  นุระธนะ
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.6 ทอง 16 โรงเรียนป่าตันวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมุข  พรหมปลูก
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  สายอุปราช
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมมาบุญ
4. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ยอดปัญญา
5. เด็กหญิงกิตติกาญจน์  สุติน
6. เด็กหญิงนภัสสร  เรืองเกตุ
7. เด็กหญิงนันทกานต์  โยธา
8. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ทองใบ
9. เด็กหญิงพัชรี  บุญเอีย
10. เด็กหญิงอรญา   จะวะนะ
 
1. ดร.ชัชชัย  เทพนามวงค์
2. นางลมัย  คำภีระ
3. นางอำพร  คำแหง
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เครือโลมา
2. เด็กหญิงจิราพร  คำปวง
3. เด็กหญิงชลดา  จองบุญ
4. เด็กชายนนทภัทร  คำตา
5. เด็กหญิงนิราภา  แก้วอินัง
6. เด็กหญิงภาวิณีย์  บุญแปง
7. เด็กชายศุภฤกษ์  เป็นอัน
 
1. นายสงัด  แก้วพรมงาม
2. นายสมเพ็ชร์  แปงเครือ
3. นางสังวาลย์  เคร่งครัด
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ตุ้ยดี
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ดอกผู้ชาย
3. เด็กชายนนทวัช  เนมหาวัน
4. เด็กชายปฏิภาณ  วันดู
5. เด็กชายศรัณย์  จินะกะ
6. เด็กชายอนุชาติ  ปัญญา
7. เด็กชายเดชนิน  อาดย่อแฮ
8. เด็กชายเอกชัย  เขียวแก้ว
 
1. นายดวงเดช  อาดย่อแฮ
2. นางสาวนงลักษณ์  แว่นนนท์
3. นางนิพร  เขื่อนปัญญา
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 1. เด็กหญิงจีรรัตน์  นิกรสุข
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญลอง
3. เด็กชายธนภูมิ  อินต๊ะยศ
4. เด็กชายธนวัต  คำเขื่อน
5. เด็กหญิงปิยาพร  จันทร์ต๊ะวงศ์
6. เด็กหญิงรสกร  ณ มา
7. เด็กชายรัชพล   คำปวง
8. เด็กหญิงวิลาสินี  เครือวงศ์เมืองคำ
9. เด็กหญิงศิริกัญญา  โกสุโท
10. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขะ
 
1. นายสงัด  แก้วพรมงาม
2. นายสมเพ็ชร์  แปงเครือ
3. นางทิพย์สุนันท์  จันทร์กระจาย
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายชาญณรงค์  วงษพันธ์
2. เด็กหญิงอทิตยา  แก้วสุริกัน
 
1. นายศรายุทธ์   วงษพันธ์
2. นายเศรษฐนัย  คำแก้ว
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายถิรวุฒิ  จันปลิววงศ์
2. เด็กหญิงนิติพร  ชุมภูชูวงศ์
 
1. นายศรายุทธ์   วงษพันธ์
2. นายเศรษฐนัย  คำแก้ว
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงพิมพกา   บุุญยืน
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงเกตุมณี  คำวงษา
 
1. นายชัยวัธน์  พุทธวงค์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 20 โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงรัชนี  วงษ์สวาท
 
1. นางสาวกุลชาติ  วิชายะ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   สารวัน
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายพชรพล   บุญแสน
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปาละอ้าย
 
1. นางพรอำไพ  วงศ์เรือน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สืบปาละ
 
1. นายจิระภักดิ์  ลือเมือง
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลี  ดวงสุภา
 
1. นางพรอำไพ  วงศ์เรือน
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐชารีย์  ทัดเจริญ
2. เด็กหญิงวรกานต์  บุญเป็ง
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. ว่าที่ร้อยตรีปุณยาพร  ขัดทาน
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทัดเจริญ
2. เด็กหญิงโชติรส  ตาอุด
 
1. นายชัยวัฒน์  สุยะชัย
2. นายทวีศักดิ์  สมพมิตร
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เพ็ญพันนาค
2. เด็กหญิงอารียา  ขจรนาม
 
1. นายปริญญา  กลั่นตา
2. นางสาวพิรมณ์  ตันสา
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงสุภัทธิณี  จันดี
 
1. นางนงลักษณ์  ต้นปลูก
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 19 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พวงสมบัติ
2. เด็กหญิงอารียา  สุภมาตา
3. เด็กหญิงอินทุอร  ใจบาน
 
1. นางดวงใจ  คงคชวรรณ
2. นางพิชา  พิพัฒน์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 1. เด็กชายธันวา  เตชะคำ
2. เด็กหญิงวิรัลยา  แก้วกว้าง
3. เด็กหญิงเบญจพร  สายเขียว
 
1. นางวีณา  จันยอด
2. นางกรานต์จนา  แก้วพิลา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 26 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายวรฤทธิ์  เมืองมา
 
1. นายภานุพันธ์  แก้วมูล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายกาณฑ์  ศรีวิลัย
 
1. นายเชษฐ  เกษณา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายรพีภัทร  น้ำทอง
 
1. นายเชษฐ  เกษณา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายจิณณพัฒน์  กาญจนมยูร
 
1. นายเชษฐ  เกษณา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 73 เงิน 29 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กหญิงสุจิตรา  มายรรยงค์
 
1. นายเฉลิมพล  พุทธสอน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนบ้านปางอ้า 1. เด็กชายวีรพงษ์   กิติโรจน์
 
1. นางสาวสมรักษ์   ทิวงศ์ษา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 72 เงิน 25 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ปัญญาหมื่น
 
1. นายศรายุทธ  กันทะวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กหญิงพรรณอร  คำยุ
 
1. นายเฉลิมพล  พุทธสอน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 1. เด็กชายนฤเบศ  สินพลับ
 
1. นายภานุพันธ์  แก้วมูล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงนิชาภา   นวลไกลสุข
 
1. นายเอกจรินทร์   สว่างสุข
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐินี  กุณาบุตร
 
1. นางสาวกมลา  พันธ์คำเกิด
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงชฎาพันธ์  แก้วมาเรือน
2. เด็กชายฐิติชัย  อ้นคง
3. เด็กชายณัฐพงษ์   สมศรี
4. เด็กชายณัฐพงษ์   ติ๊บปะละ
5. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์คำ
6. เด็กหญิงธิติมา  มังคะวงศ์
7. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อุ่นนวล
8. เด็กชายพลวัฒน์  มังคะวงศ์
9. เด็กชายพิภพภัทร   สมคำ
10. เด็กชายภรภัทร  ฉายรังสี
11. เด็กชายภานุวิชญ์  มังคะวงค์
12. เด็กชายรัตนพงษ์  จะวะนะชุมภู
13. เด็กหญิงรินฤดี  เครือดวงคำ
14. เด็กชายศุภกร  จอมเอ้ย
15. เด็กหญิงสาริศา  แก้วน้อย
16. เด็กชายสิทธิวัฒนา  คงชนะ
17. เด็กชายอภิชาติ  ทิพย์บุญธรรม
18. เด็กหญิงอารยา  สาแสด
19. เด็กชายเกษมศักดิ์  เครือดวงคำ
20. เด็กชายเอกอัฐกาล  มูลกิน
 
1. นางสาววารินทร์  ใจมั่น
2. นางสาวพรสุดา  มูลฟู
3. นางสาวปรารถนา  ณรงค์จิตรศิลป์
4. นายบุญถิ่น  อินทราย
5. นายถาวร  เครือยศ
6. นางสาววันวิสาข์  วงศ์ใจแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กหญิงกชวรรณ  นิลกาฬ
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  นาดี
3. เด็กชายกิตติพงษ์  หมั่นตรอง
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  เทพาชมภู
5. เด็กหญิงชนานันท์  มะโนคำ
6. เด็กหญิงชยารัตน์  คำแก้ว
7. เด็กหญิงชลธร  แย้มใย
8. เด็กหญิงชลธิชา  พูลเลิศ
9. เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญาเสน
10. เด็กชายธนภัทร  สุริยะมณี
11. เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์แต้
12. เด็กชายธนวัฒน์  สืบอ้าย
13. เด็กหญิงธันญภรณ์  ดอบุตร
14. เด็กชายธีรัตน์  คำลังกา
15. เด็กหญิงนิภาพรรณ  เปี้ยอุด
16. เด็กชายปฏิณญาวัฒน์  จันทราช
17. เด็กหญิงปดิวรดา  แก่นกุหลาบ
18. เด็กหญิงปภาวรินท์  เนาวพันธ์
19. เด็กหญิงปานชีวัน  เชื้อจิ๋ว
20. เด็กหญิงพนิดา  อินทร์นวล
21. เด็กชายพัชรพงศ์  ศรีสองเมือง
22. เด็กหญิงพัณณิตา  วงศ์ทา
23. เด็กหญิงยุพกนิษฐ  รจนา
24. เด็กหญิงวรณัน  วงศ์สุริยา
25. เด็กชายศาสตรพล  ดวงแก้ว
26. เด็กหญิงอรนิชา  วงค์ชื่น
27. เด็กหญิงเพชรไพลิน  เปรมพิทักษ์
28. เด็กชายไตรรัตน์  สุจันทร์ทา
29. เด็กหญิงไปรยา  บุญเป็ง
 
1. นายพรรณเชษฐ  พุ่มสลิด
2. นายพงษ์วิทย์  แก้วนันไชย
3. นายนพรัตน์  เครือปัญญา
4. นายณัฐวุฒิ  สุวรรณบุตร
5. นายอติกานต์  เทวะสาย
6. นางสาวจุรีรัตน์  ติ๊บประวงศ์
7. นางอรวรรณ  ด่านจรูญ
8. นางผ่องพรรณ  ไชยเลิศ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 37 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 1. เด็กชายจิราเจตน์  อุ่นจิตร
 
1. นางยุพาพักคร์  คำมูล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายธิเบศ  สุวรรณธาดา
 
1. นางเกี๋ยงมา  สิทธิพันธ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   ไพศาลวณิชสกุล
 
1. นายธีรพล   หมื่นโฮ้ง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กหญิงอรัญญา  ตาคำปัญญา
 
1. นางสาวปจรีย์นัฐ  ท่าจันทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายธิติภัทร  นวลศรี
 
1. นายสถิตย์  ศรีรุวัฒน์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.75 เงิน 22 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายอณิษฐ์   ปิ่นทอง
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 30 โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 1. เด็กหญิงแพรวพัตรา  พรหมแพทย์
 
1. นางอุษณีย์  ยี่ยวน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  อินตา
 
1. นางอาภากร  เชียงทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  แรงกล้า
 
1. นางสาวเกล็ดนที  สุวรรณไตรย์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. นายวุฒิชัย  ชัยตา
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 1. เด็กหญิงพิชญณัฏฐ์  ไทยกรรณ์
 
1. นายโชคชัย  วงค์เรือง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 34 โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กหญิงสุภักษร  อินทฤทธิ์
 
1. นางสาวพัชรี  จันทร์หอม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.5 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายปีรติ  จันต๊ะคาด
 
1. นางศรีนวล  สุปินราษฎร์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กชายปิยพัทธ์  กันทะสอน
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลัมยศ
 
1. นายคมสัน  จิรภาไพโรจน์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนสบต๋ำวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวี  ยารังษี
 
1. นายรังสิต  ไชยวรรณ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงกรวลัย  ขันดำ
2. เด็กหญิงชญาดา  อินตาสาย
3. นางสาวชลลธร  ติ๊บกันเงิน
4. เด็กชายทรงพล  อุตดิต
5. เด็กหญิงธัญสินี  จารณะ
6. นางสาวนฤมล  ทิพย์แก้ว
7. เด็กหญิงพรทิพย์  ภิญโญ
8. เด็กหญิงพิมลรัตน์  อินต๊ะปัด
9. เด็กหญิงรุจิรดา  เสมอคำ
10. เด็กหญิงวันสิริ  ทาหลี
11. เด็กหญิงหยกผกา  ใสยาพรม
12. เด็กหญิงอัญติญา  ชื่นบาล
 
1. นายณัฐเดช  กิ่งก้ำ
2. นายสุเทพ  สุนันทะ
3. นางสาวสุภัทรา  กาวินา
4. นางสาวยุวธิดา  ใหม่กันทะ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กหญิงกัลยากร   กาวิโล
2. เด็กชายกิจศิวัฒน์  ราชวงค์
3. เด็กชายก้องเกียรติ  บุญทา
4. เด็กชายจิรพัฒน์   อัศวะสัย
5. เด็กหญิงญาณิศา   นาสารีย์
6. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ศรีพรม
7. เด็กหญิงณัฐธยาน์   ใจบุญ
8. เด็กหญิงณัทริกา  ปัญญาคำ
9. เด็กชายธนวิชญ์   อรัญโสภา
10. เด็กหญิงธิติกานต์  อินเปี้ย
11. เด็กหญิงนริศรา   น้อยเมือง
12. เด็กหญิงนฤมล   ปัญญาลังกา
13. เด็กหญิงบุษยามาส   แก้วมุกดา
14. เด็กหญิงประกายเพชรรัตน์   ไชยเมืองชื่น
15. เด็กหญิงปรัชญาพร   วิสุทธิ์
16. เด็กหญิงพัชรรินทร์   กังวาล
17. เด็กหญิงพิชชาภา  ลินใจ
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ปงคำ
19. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ยศข่าย
20. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   สายช่างทอง
21. เด็กหญิงภัควลัญช์   บรรทัด
22. เด็กหญิงมณีรัตน์   ไชยวุฒิ
23. เด็กหญิงมิกิ   ยามาโมโต
24. เด็กหญิงรวินันท์  เมืองปัญโญ
25. เด็กหญิงรสสุคนธ์   ชุมธิ
26. เด็กหญิงรัชตรียา   ศรไชย
27. เด็กหญิงวรรณวริน   ยศอิ
28. เด็กหญิงวริศรา   จันทร์กาวี
29. เด็กชายศรายุทธ   ปัญญายาว
30. เด็กหญิงศานติก  ซอศรีสาคร
31. เด็กหญิงศิริณญา   เสนแก้ว
32. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวอ่อน
33. เด็กหญิงหทัยชนก   ลาลี
34. เด็กหญิงอัญญาณี   วงค์หลวง
35. เด็กหญิงอัญมณี   กันทะยศ
36. เด็กหญิงเกรินทร์   จันทร์คำ
37. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   แสนเมืองใจ
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชา   พรมมาลา
39. เด็กชายเศวตโชติ   เป็กเตปิน
 
1. นายธีรพล   หมื่นโฮ้ง
2. นางสาวเสาวนิต   ปงก๋าวงศ์
3. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
4. นายบรรเจิด   ดวงบุรงค์
5. นางพวงพร   เรืองคำ
6. นางสุปราณีย์   เดี่ยวสันติกุล
7. นางอัมพรรณ   จักรบุญมา
8. นางชนิษฎา   คำภา
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าผา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พุฒบรรจง
2. เด็กหญิงธนัชชา  อินทะโนน
3. เด็กชายนครินทร์  รินพล
4. เด็กหญิงพรธิดา  จอมคำ
5. เด็กชายวรวุฒิ  อรุณชัยชนะ
6. เด็กหญิงวิราวรรณ  ระดาบุตร
7. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุตรโส
8. เด็กชายเอกวุฒิ  อรุณชัยชนะ
 
1. นางวิไล  ขัดผาบ
2. นางพวงเพ็ญ  พาสุริยันต์
3. นายธัณวัฒน์  อุดหมอ
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กชายชลวัฒน์  พูลเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐริกา  วงศ์หาญ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สริจันทร์
4. เด็กชายธนกร  ชัยชุ่ม
5. เด็กหญิงธิดาวรรณ   วงศ์หาญ
6. เด็กหญิงรัตนา  หอมสมบัติ
7. เด็กชายรุ่งรดิส  จันทร์หอม
8. เด็กชายวิศรุต  สวนไธสง
9. เด็กหญิงสุภาวดี   ปิยะรัฐ
10. เด็กชายเมธัส  เสรีวงศ์
 
1. นายจิระภักดิ์  ลือเมือง
2. นางนันท์นรี  แก้วดำ
3. นางจิราภร  แก้วอ้น
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83.4 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  วงศ์หล้า
2. เด็กหญิงกานต์สิรี  สิงห์เนตร
3. เด็กหญิงชญารัศมิ์  วงศ์จักรคำ
4. เด็กหญิงดวงชนก  ดงชัย
5. เด็กหญิงตวงรัตน์  วงศ์ไชย
6. เด็กหญิงวิชญาพร  ยะฟู
 
1. นางอรวรรณ  ด่านจรูญ
2. นางวิจิตรา  รัศมีเวียงชัย
3. นางสาวแพรวทอง  ยะจ่อ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  แปงสาย
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินจำปา
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยวัน
4. เด็กหญิงทยิดา  เป็งวัน
5. เด็กหญิงรังสิมา  จันทร์เรือง
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ธะนะสาร
 
1. นางอภิรดี  พยับทอง
2. นายปฏิภาณ  อุทธิยา
3. นางสาวขนิษฐา  ยินดี
4. นางสาวศิริลักษณ์  โยมา
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายคเณศ   หอมหวล
2. เด็กหญิงปิยะดา   มะโนสม
3. เด็กหญิงวณิชชา   อิ่นแก้วเครือ
4. เด็กชายสิทธิโชค  บัวแดง
5. เด็กชายอนุชา   จันโทมุข
 
1. นายกมลวัฒน์   จันทรังษี
2. นายวีระพล   อินต๊ะปะ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86.6 ทอง 8 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    สายแปง
2. เด็กหญิงวีรวรรณ   ทิพย์ทอง
 
1. นางอำพร  เม่นวังแดง
2. นายวัฒนา  เชื้อคำลือ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์เป็ง
 
1. นางสาวอำพัน  แซ่เอง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  พิทยาเสนีย์
 
1. นางสาวอำพัน  แซ่เอง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงยิมธิดา  วงศ์มา
 
1. นางสาวอำพัน  แซ่เอง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  วงค์จินา
 
1. นางศศิเพ็ญ  พึ่งเทศ
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 10 โรงเรียนวังหินวิทยา 1. เด็กหญิงวิชิตา  ไชยชาญยุทธิ์
 
1. นางจารุณี  มังกรแก้ว
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กชายปภังกร  นันทวงศ์
 
1. นางสาวมนิดา  กาวิชัยคำ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 36 โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กชายจักรี  ปุ๊ดสร้อย
 
1. นางสาวพัชรี  จันทร์หอม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 6 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายจิรัชญานนท์  ใจงาม
2. เด็กชายณัฐนนท์  บุญมาแลบ
3. เด็กหญิงนบพิมล  โสอิน
4. เด็กหญิงศิริกัญญา  เตชะวงศ์
5. เด็กหญิงอรุณทิพย์   อินจุ้มสาย
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ศรีจันทร์
2. นางสาวจิตรประภา  วงศ์เขื่อนแก้ว
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กหญิงพาทินธิดา  พลลาชม
2. เด็กหญิงโสภิตา  ฝั้นอุด
 
1. นายธีระพล  สุวรรณผ่อง
2. นางณัฏฐ์ฤทัย  ไชยานนท์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.62 ทอง 15 โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสิงห์
2. เด็กชายนนทกร  แชใจ
 
1. นางณัฏฐ์ฤทัย  ไชยานนท์
2. นางนุชรี  อำพันโรจนานันท์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.8 ทอง 23 โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญปั๋น
2. เด็กชายรัตตพงศ์  วงศ์ต่อม
3. เด็กชายรัตตัญญา  กาดีวงศ์
4. เด็กชายวรวิช  รัตนะ
5. เด็กหญิงสมัชญา  ยะชะระ
6. เด็กหญิงสิรัชชา  สอนอินต๊ะ
 
1. นายเดชพงษ์  พันธุ์เจริญ
2. นางจันทร์เพ็ญ  สุกใส
3. นางกุหลาบ  เครือวงศ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 78.1 เงิน 14 โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 1. เด็กชายกิตติกร  ทิศลี
2. เด็กชายณัฐเศรษ  สลีวงค์
3. เด็กชายนพคุณ  สืบกาสี
4. เด็กชายภานุวัฒน์  สืบใจถา
5. เด็กชายสุทธิพงษ์  ใจดื่ม
6. เด็กชายเตชะสิทธิ์  หลวงใหญ่
 
1. นายรังษี  สุวรรณบุตร
2. นางสาวนภาพร  รจิตแก้ว
3. นางสาวสุกัญญา  เกษมศรี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.58 ทอง 21 โรงเรียนแสลมวิทยา 1. นายธนาธิป  กันทะวงค์
2. เด็กชายธาราเทพ  กิติสอน
3. เด็กชายภูมิรพี  สีบัว
4. เด็กชายมหัสวิน  กันทะคำ
5. นายวรพล  สอนลือ
6. เด็กชายวัชรพล  เมาฟาย
7. นายอนุพล  เณรกูล
8. นายโภคิน  พนาเจือเพชร
 
1. นายมานัด  ไชยแก้ว
2. นายสมมาตร  จีนาวุธ
3. นางณชนก  ลี้นำ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กหญิงกรพินธ์  อินตาคำ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ยะวงศ์
3. เด็กหญิงณัฎฐพร  ยะแก้ว
4. เด็กหญิงทิพธัญญา  บุญต้น
5. เด็กหญิงนภัสสร  หนองคาย
6. เด็กหญิงบุษญาภรณ์  วงศ์วารมะโน
7. เด็กหญิงพิชญวดี  ดีสุ่น
8. เด็กหญิงลวิตรา  เทพวงศ์
9. เด็กหญิงสุภาพร  เครือฟอง
10. เด็กหญิงอริยา  เรือนแจ้
 
1. นางสวนิต  ภัทรโชควัฒน์
2. นางศิริพร  วรรณรัตน์
3. นางสาวแสงเดือน  แสนคำ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 72 เงิน 34 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  นันตาดี
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ทาแก้ว
3. เด็กหญิงฐิติพรรณ  ยศกุนา
4. เด็กชายนภัส  ธรรมชัยตา
5. เด็กหญิงนฤมล  พิมจันทร์
6. เด็กหญิงนันธินี  ศิริจันทร์
7. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  คำตัน
8. เด็กหญิงรุจิรา  ทาริยะ
9. เด็กหญิงวัทนพร  จันทราช
10. เด็กชายอานันท์  สิทธิกลม
 
1. นางสาววาสนา  แสงจันทร์
2. นางสาวนราภรณ์  ผิวนวล
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 24 โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จันทกุล
2. เด็กหญิงจีรานันท์  สารปา
3. เด็กหญิงชนม์ชนก  ตาใย
4. เด็กชายณัฐภูมิ  สุขเมือง
5. เด็กหญิงอมลวรรณ  สีทอง
 
1. นางสาววาสนา  แสงจันทร์
2. นางสาวลดาวัลย์  นันตาวัง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านนาดู่ 1. เด็กหญิงชฎาทอง  หาญพยัพ
2. เด็กหญิงชนม์ชนก  สมทอง
3. เด็กหญิงปพิชญา  ทะการ
 
1. นางสรวีย์  เจริญทรัพย์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายคงพัฒน์  มอญแก้ว
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  สันติคีรีรุ่ง
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  มะโนธรรม
 
1. นางอาภรณ์  สุจริต
2. นางอัญชลี  คำเฟื่องฟู
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 71.22 เงิน 33 โรงเรียนอนุบาลเถิน 1. เด็กหญิงช่อชมพู  ประสิทธิกานนท์
2. เด็กหญิงสุกัลยา  ชุมภู
3. เด็กหญิงไอริสา  สืบอ้าย
 
1. นางสุมล  อายุวรรณา
2. นางสาวเกล็ดนที  สุวรรณไตรย์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 14 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยิ่งยวด
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สุยะวงศ์
 
1. นางสาวอรณิชา  ขำมั่น
2. นางดวงฤดี  ขำมั่น
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพร้าววิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มูลน้อย
2. เด็กหญิงสุวนันท์   สีทน
 
1. นางสาวณปภัช  คิดอ่าน
2. นางสุบิน  อินตา
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 41 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์   จะวะนะ
2. เด็กชายณภัทร   วงศ์อ้าย
 
1. นายสวัสดิ์  ไชยวุฒิ
2. นางสมหมาย  ไชยวุฒิ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญวรา  ฟูชุม
2. เด็กชายจักรภัทร  อิ่มทรัพย์ไพศาล
 
1. นายพีระพัชร์  มหาวรรณ์
2. นางสาวรัตนา  คงขำ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  แปงสาย
2. เด็กชายภูวนาถ  บุญโชคสมบูรณ์
 
1. นายสันติพงษ์  ชุ่มเชย
2. นางสาวขนิษฐา  ยินดี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 1. เด็กชายธนูรัตน์   ธิป้อ
2. เด็กชายธีรเดช   สิงห์ไชย
 
1. นายภูริช  เกษม
2. นายจักรพงศ์  ไชยคำ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายนนธวัช  ศรีคำซาว
2. เด็กหญิงวาสุณี  หมื่นแสนธิ
 
1. นายสันติพงษ์  ชุ่มเชย
2. นางสาวขนิษฐา  ยินดี
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ทิงาเครือ
2. เด็กชายนวพล  เตปินตา
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินต๊ะกัน
2. นางจุไรรัตน์  เวชโช
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กชายพัชรพล  เครือพรมมิน
2. เด็กชายเอกราช  คำหมื่น
 
1. นายวุฒิไกร  เตจ๊ะสุภา
2. นางธาริณี  คำมาเครือ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่ทาน 1. เด็กหญิงลินลณี  ปัญโญ
2. เด็กหญิงศิราภรณ์  สมดวง
 
1. นายบรรจง   บุญมา
2. นางสาวกมลวรรณ  สายปินตา
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญญา  ติ๊บปะละวงศ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  หลงสกุล
 
1. นายวุฒิไกร  เตจ๊ะสุภา
2. นางธาริณี  คำมาเครือ
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79.3 เงิน 10 โรงเรียนแม่วะวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เนื่องกันทา
2. เด็กชายชยทัต  อนงษ์นวน
3. เด็กหญิงอรวรา  บุญยิ้ม
 
1. นายสาโรช  อ่วมแก้ว
2. นางเบญจนันท์  สืบสุยะ
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กหญิงชนพรรณ  ทะนันชัย
2. เด็กชายชัยฤทธิ์  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงอัจฉริญา  ทิพย์คำเพย
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสมัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  แสนประเสริฐ
2. เด็กหญิงนีรภา  อินพิรุด
3. เด็กชายปฤษฎาวัตร  สุเม็ง
 
1. นายพิษณุ  กล้าณรงค์กร
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายณวรรตน์  อุดทาคำ
2. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ก๋าแก๋น
3. เด็กหญิงศรันย์ภัทร์  จันทร์ตา
 
1. นางสาวศุภิวรา  วิสุทธิ์
2. นายธีรศักดิ์   ทันใจ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  ธรรมเสน
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  กันหา
3. เด็กชายอนุวัตร  เทียมใจ
 
1. นางอนงค์  พิชัยพงค์
2. นางวราลักษณ์  นุชนาฎ
 
160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนสันโป่งวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หน่อปา
2. เด็กชายอนันตชัย  แก้วลังกา
3. เด็กชายเอกนรินทร์  วงศ์มา
 
1. นายสุริยา  ยศธิวงค์
2. นายวัชรพันธ์  โกหลั่น
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลุก 1. เด็กชายจิรพันธ์  ทองดี
2. เด็กชายยศวรรธน์  วงศ์มูล
3. เด็กชายอเนชา  วงศ์วารเตชะ
 
1. นายพนมพงค์  วงศ์ทาเครือ
2. นายธานี  มณีจันทรา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายภูวดล  ใจมูลวงศ์
2. นายรัฐพงษ์  ติ๊ตาวงศ์
3. นายอุกฤษฏ์  ไชยชมวงศ์
 
1. นายวีรพงษ์  คำภิระยศ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  อินจุ้มสาย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านปงกา 1. เด็กชายธีรนันทร์  หม่องลำปาง
2. เด็กชายนัฐภูมิ  ยมนา
3. เด็กหญิงปริชาติ  ชมภู
 
1. นางรวิสรา  บุญทาหอม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อินมะโน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  วงศ์ศรีเบอะ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หาญแท้
3. เด็กหญิงสิริยากร  สุวรรณแก้ว
 
1. นางสาวบุญลอย  มูลน้อย
2. นายณัฐพล  กันทะวงศ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 36 โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วฟู
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  พนาเจือเพชร
3. เด็กหญิงมนัสชนก  เภตรา
4. เด็กชายอดิสรณ์  อ้ายอ้อ
5. เด็กหญิงอมรกานต์  เงินขาว
6. เด็กหญิงเกศราภรณ์  วงทำ
 
1. นางจรรยาภรณ์  พนาเจือเพชร
2. นางสาววารี  ใจอ้าย
3. นางเนตรนุช  เพชรพิสุทธิ์สกุล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำบิน
2. เด็กหญิงตาลทิพย์  แก้วมา
3. เด็กชายพงศกร  ขุนทอง
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  ล่ำรักศรี
5. เด็กหญิงศุภกานต์  แก้วใบงาม
6. เด็กหญิงเกวลิน  กันอิน
 
1. นางอรอนงค์  ตุ้มนาค
2. นางอภิรดี  พยับทอง
3. นางสาวธิดารัตน์  การิยา
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา  ชนะไพร
2. เด็กหญิงภัทราพร  คำเชียร์
3. เด็กชายวรพล  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวกรรณิกา  เครือคำ
2. นางมิ่งขวัญ  สมาศิลป์
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 24 โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิน  ปวงแก้ว
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  มุ่งเหมือย
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ใจดา
 
1. นางสาวเมฑิณี  เมืองเดช
2. นางสาวจงจิตร  ศรีภา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านอุมลอง (เถิน) 1. เด็กชายธนพัฒน์  รัตนะ
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  เครือจันต๊ะ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  เปรมปราโมทย์
 
1. นายธนยศ  สาริบุตร
2. นายนิวัติ  กาบุตร
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 34 โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ปาเมืองมูล
2. เด็กชายวีระพงษ์  หน่อใหม่
3. เด็กชายอภิชาติ  คำฟู
 
1. นายวาด  เขื่อนสอน
2. นายสนั่น  ปิงแก้ว
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงปิฏฐยาภรณ์  ไชยแก้ว
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ใจบุญเรือง
3. เด็กหญิงอภิสรา  คำสุทธะ
 
1. นางจุไรวรรณ  ชุมภู
2. นางจุรีย์พร  แก้วจันทร์
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.4 ทอง 15 โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงนน  คำหมื่น
2. นางสาวบุษยมาศ  สายประเสริฐ
3. เด็กหญิงพรเทวา  สารินทร์
 
1. นางอุมากร  วิไลรัตน์
2. นางสุภิญญา  กาญจนะคงคา
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81.8 ทอง 40 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 1. เด็กหญิงนริศรา  วรรณโสภา
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เขินแก้ว
3. เด็กหญิงรัชนก   โสภักต์
 
1. นางสุดคนึง  มิตตา
2. นางอำพร  จะวะนะ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ศิริป้อ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ทิวัง
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เคลือแก้ว
 
1. นางเทียมจันทร์  ชัยสมพร
2. นางสุพรรณ  วงศ์คินี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง 13 โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 1. เด็กหญิงนาถชนก  อุ่นเมือง
2. เด็กหญิงอภิญญา  ถาน้อย
3. เด็กหญิงอุมากร   แว่นนน
 
1. นายชลปภัส  ปัญญาคำ
2. นางสาวกัลยา  ปัญญายืน
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 38 โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 1. นางสาวกิ่งดาว  อุดเลิศ
2. เด็กหญิงวรรณภา  อินสุริยา
3. เด็กหญิงวิภาวินี  ใจน่าน
 
1. นางแสงดาว  เชื้อนันไชย
2. นางไพรินทร์  อ๊อดทรัพย์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง 22 โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  กิจวัฒนาวิวัฒน์
2. เด็กชายภูสิทธิ์  ฟองแก้ว
3. เด็กหญิงอรวรา  ตาคำปัญญา
 
1. นางสาวพัชรีย์  ศรีชัย
2. นางวิภาวดี  ศรีจันทร์
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายทรงเกียรติ  หล้าตา
2. เด็กชายรณกร  ต๊ะสุภา
3. เด็กชายเขมณัฐ  ดวงฟู
 
1. นางสาวแววสุดา  สีโฮง
2. นางอัชรี  แก้วเข้ม
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทาแดง
2. เด็กหญิงณัฐมน  อุดเวียง
3. เด็กหญิงธัญญวลัย  เครือวงค์
 
1. นางลัดดา  ทานุชิต
2. นางพัชยา  เครืออินต๊ะ
 
180 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65.8 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 1. เด็กชายอรรณนพ  วงศ์ษา
 
1. นางสาวพรรณวิภา  คำบุญชู
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  อุดสร้อย
 
1. นางสาวรัตติกาล  ใจบาน
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75.2 เงิน 11 โรงเรียนบ้านไหล่หิน 1. เด็กหญิงเขลางค์รัตน์  ไชยมุติ
 
1. นางเพ็ญแข  หมื่นโฮ้ง
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.4 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กชายพีรชา  ขัดหย่อม
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  เป็งปก
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 1. เด็กหญิงณภัทร์  ศรีไว
 
1. นางสาวมณีจันทร์  เหล่าใจ
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.2 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลแม่พริก 1. เด็กหญิงจิราภา  กองภูเขียว
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  เป็งปก
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายนาคินทร์  ผิวจันทึก
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์   เพ็ชรตา
3. เด็กชายศุภโชค  ฤกษ์มี
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ศรีเวียง
2. นางอัมพรรณ  จักรบุญมา
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงชลกร  ทำมา
2. เด็กหญิงรัฐชฎาพร  จุฑาธิปไตยวงศ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  หล้าอินเชื้อ
 
1. นางอาภรณ์  สุจริต
2. นางอัญชลี  คำเฟื่องฟู
 
188 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.4 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายธนบูรณ์  จอมเดช
2. เด็กหญิงเจนจิรา  วรุณวัฒน์
 
1. นางบุษยมาส  สุทธิพรมณีวัฒน์
2. นายยงยุทธ์  อ่อนนวล
 
189 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายธีรนันท์  ใจคำฟู
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ใจคำฟู
 
1. นางชนิษฎา  คำภา
2. นายศุภเศรษฐ์  ปิงแก้ว
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายกิตติยุต  มาตรา
 
1. นางสาวศรัญญา  ทนันไชย
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 76.2 เงิน 13 โรงเรียนนายางวิทยา 1. เด็กชายไกรวิชญ์  ปิงวงศ์
 
1. นางสาวดวงพร   ปวงมาลา
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสะพานหิน 1. เด็กหญิงศิรินญา  รอดจันทร์
 
1. นางสาวระพีพรรณ  จันทร์ตาฝั้น
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.4 ทอง 4 โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 1. เด็กชายจิรกฤต  ยาสกุล
 
1. นางศรัณย์พร  ตระกูลดนย์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70 เงิน 26 โรงเรียนบ้านเด่น 1. เด็กหญิงนิราวดี  ศรีจันทร์
 
1. นางวัชราภรณ์  ปาละวันนา
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.2 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายวีรภัทร  ใจเรือน
 
1. นางสาวสิรีกานต์  แก้วเตชะ
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายกิตติปกรณ์  จันทร์ต๊ะวงศ์
 
1. นายบงกช  ใจกล้า
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 58.4 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กหญิงรุจิภาส   โชควัฒนาสมบัติ
 
1. นางสาวนาถตยา  วจีกรรม
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81.6 ทอง 9 โรงเรียนแสลมวิทยา 1. เด็กชายธีระศักดิ์  สุขจิตต์
 
1. นางสาวศรัญญา  ทนันไชย
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 1. เด็กหญิงอทัยรัตน์  ธรรมขันคำ
 
1. นางสาวระตินุช  หนูเครือ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.6 ทอง 18 โรงเรียนศาลาวิทยา 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  ศรีเฟย
 
1. นางอาภรณ์  สุจริต
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านไหล่หิน 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  คงกำแหง
 
1. นายสมจิตร  ธรรมริตร์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.4 เงิน 42 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายวีรวัฒน์  กิ่งมาลา
 
1. นางชินภัค  สิทธิวงศ์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 32 โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คำกวน
 
1. นายชัยวัธน์  พุทธวงค์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ 1. เด็กชายธนวัฒน์   วงศ์จินา
 
1. นายสุพล  สายเปียง
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 28 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายจิราณุวัฒน์  โคนชัยภูมิ
2. เด็กชายทรงวุฒิ  สุภาวงศ์
3. เด็กชายรัชพล  ฮ่อธิวงศ์
4. เด็กชายศรายุทธ  เตชะวงศ์
5. เด็กชายอานนท์  จินดาเนตร
 
1. นายคมสันต์  อุ่นจันทร์
2. นางชินภัค  สิทธิวงศ์
3. นางรุ่งนภา  สอนลือ
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.4 เงิน 34 โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 1. เด็กชายกฤษณะ   ใจอินถา
2. เด็กชายวีรวัฒน์   เจริญ
3. เด็กชายเชษฐณรงค์   วงค์เรือง
 
1. นางสาวระวีวรรณ  ใหม่กันทะ
2. นายสมาน  คำปวน
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 1. เด็กชายกฤตย์  ศรีพรม
2. เด็กชายธนกร  วงศ์อินทร์
3. เด็กชายนิธิกร  หวันกันทา
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  ธิวงศ์เวียง
2. นางสาวนันท์นภัส  วงศ์ษา
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.4 ทอง 26 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายนพัตธร  ตาบุตรวงศ์
2. เด็กชายลัทธพล  อิ่นคำมา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ดวงลาด
 
1. นางวราพร  มหาไม้
2. นางสาวจีราภัทร์  เทือกท้าวพรม
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.6 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายดนุสรณ์  สรสวัสดิ์
2. เด็กชายบูรพา  ยอดงิ้ว
3. เด็กชายโชติรุจน์  ไชยเมืองชื่น
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ศรีเวียง
2. นางสาวเกษราภรณ์  วันจันทร์
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 21 โรงเรียนอนุบาลเกาะคา 1. เด็กชายธนวัฒน์  ดีบุก
2. เด็กชายธีรวัฒน์  กาแก้ว
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ชื่นบาน
 
1. นางอรอนงค์  ตุ้มนาค
2. นางสาวจุฬาทิพย์  ทิพย์ศรีบุตร
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 1. เด็กชายกิตติคุณ  บุญทาหอม
2. เด็กหญิงณัฐพร  สายเครือรินทร์
 
1. นางสาวนิตยา  เกิดสุข
2. นายกนกพล  นุระธนะ
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญมาวัฒน์
2. เด็กหญิงเพียงตะวัน  เมืองสิทธิ์
 
1. นายสราวุฒิ  โนนันธิ
2. นางสาวนุชนาฎ  โพธิสอน
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 42 โรงเรียนผาปังวิทยา 1. เด็กชายปฐมพงษ์  คำใจ
2. เด็กชายปิยชนน์  หล้าแดงสาย
 
1. นางสาววาสนา  อิ่มจันทร์
2. นางสาวชัญญานุช  อิ่นคำมา
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.8 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1. เด็กชายจักรภัทร  ธิสาร
2. เด็กชายภัทรพงษ์  วงศ์น่าน
3. เด็กชายสหภัทร  คำแสนยศ
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  วันจันทร์
2. นางสาวมิตรทอง  จันทร์ต๊ะ
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66.67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายณัชวนนท์  กุณา
2. เด็กชายธนวัฒน์  ชัยขุนพล
3. เด็กชายปุณยวัจน์  พงศาพสิษฐ์
 
1. นางมุกดา  พลหนองคูณ
2. นางมณีรัตน์  ทองเครือ