สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กชายณัฐนันท์  วงค์มอย
 
1. นางกมลฉัตร  โสภาศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์   วงค์ษายะ
 
1. นางจิราพร   วงศ์ษายะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงธิติสุดา  มะโนเพ็ญ
 
1. นางสาวกาญจนา  เป็งปัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 54.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงธนกร  ถือพลอย
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ธนาตย์ชโยดม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 15 โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กชายธีร์ธวัช  ส่องเมืองสุข
 
1. นางศรีวรรณ  ชัวศิริกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ธรรมเจริญ
 
1. นางอมรา  จิตตวะนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงธรรมสรณ์  สุขสาร
 
1. นางปราณี  ปัญญา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 78.6 เงิน 28 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ 1. เด็กหญิงอริสา  ถุงเกตที
 
1. นางกาญจนา  แปงชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 33 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  สิทธิวงศ์
 
1. นางจิราพร  สุวรรณัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงฤทัยชนก  แก้วยองผาง
 
1. นางวันทนีย์  ปัญญาโกษา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 67.8 ทองแดง 18 โรงเรียนตำบลบ้านแป้น 1. เด็กชายนรากร  อินถาแป้น
2. เด็กหญิงปริฉัตร  ทองหอม
3. เด็กชายวิทยา  วงค์ศรีนันท์
 
1. นางสาววรัชยา  อุปโรจน์
2. นางเบญจมา  ประสาธน์สุวรรณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพิราภรณ์  ตระกูลตาลาคุณ
2. เด็กหญิงปิยอร  ดวงไทย
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  สุธรรมยะ
 
1. นางผ่องศรี  กมูลธง
2. นางทัศนี  ศรีบุญเรือง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดบ้านม้า 1. เด็กหญิงขวัญใจ  กอลีตีะ
2. เด็กหญิงณัฎฐภัทร  แสนต่างใจ
3. เด็กหญิงอรอุมา  พรมนา
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  หาญประกอบสุข
2. นางวิมลรัตน์  สมบัติใหม่
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุภากาศ
2. เด็กหญิงศศินิภา  สืบปาละ
 
1. นางดอกไม้  ปานพาน
2. นางสาววราภัสร์  จิกยอง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงชนิกาพร  ปิงชัย
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อริยากรกุล
 
1. นางสุกัญญา  ชัยวงค์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 73 เงิน 20 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 1. เด็กชายกฤติน   สุทะนวน
2. เด็กชายญาณภัทร   เครือบุญ
 
1. นางสาวปฐมพร  หอมทอง
2. นางสาวทิพย์ญาพร  แก้วเล็ก
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงกัญญามณี  ขัดเรือน
2. เด็กหญิงพรนิพา  สุภายอง
 
1. นายวิชัย  เครื่องพนัด
2. นางเนาวรัตน์  หลวงธิจา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงศุภิสรา  สมโพธิ
 
1. นางสุรีพร  ขานสันเทียะ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชายธรรมนิตย์  สิทธิกัน
 
1. นางสาววลีรัตน์  บูรณเจริญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุจริตจันทร์
 
1. นางนงนุช  พงษ์สุวรรณ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชายกิตติธัช  กันภัย
2. เด็กหญิงกุลนันทน์  ชมภูวงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สุขเหล็ก
 
1. นางสุรภี  รุ่งเรือง
2. นางสุดา  ทรายแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงกัญญา  ไชยวงการ
2. เด็กหญิงนิมมิดา  ชุมภูศรี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  กองประชุม
 
1. นายจำลอง  ปิยะวงศ์
2. นางสุภาพ  พงค์เจริญ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านห้วยไฟ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีสวัสดิเพ็ญ
2. เด็กชายภูวรินทร์  สุขจิระวงศ์
 
1. นายดุสิต  จี้จำปา
2. นายวชิรพล  ม่อยเงิน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กชายต่อตระกูล  อินทะวงค์
2. เด็กหญิงนันทกานต์  แดงไฝ
 
1. นางสาวฝนทอง  พิชัยพงษ์
2. นางดรุณี  บุญสะอาด
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายเดชสิทธิ์  พันธ์สุทธิ
 
1. นางยุพิน  เข็มอนุสุข
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชัยยา
 
1. นางยุพิน  เข็มอนุสุข
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงมอญ  เฮิง
 
1. นางยุพิน  เข็มอนุสุข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 79.98 เงิน 16 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงพัสวรินทร์  พรหมณะ
2. เด็กหญิงสุพิชญา  มังคลาด
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ยี่หงษ์
2. นายรุติพงษ์  สายเกิด
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายดนัย  ลุงเจเร
2. เด็กชายรุจิภาส  ยศน่าน
 
1. นางสาววิลาวัลย์  เกิดพงษ์
2. นางภัทรนิษฐ์  อุปละกูล
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านห้วยไซ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ปานทอง
 
1. นางจารุวรรณ  กองเงิน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กหญิงแพรวมณี  ต๊ะแก้ว
 
1. นายอัษฎาวุธ  สมบูรณ์ชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 7 โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กชายชลัช  วิชัยรัตน์
2. เด็กชายพนธกร  ศรีวิชัย
3. เด็กชายวีรภัทร  บุญมาทัน
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  ศรีจันทรวงศ์
2. นางกรรณิการ์  เดชชิต
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กชายชยุต  ราชสม
2. เด็กชายวีระชัย  วันมาละ
3. เด็กหญิงหอมเครือ   ณ มาลัย
 
1. นางอรุณี  แสงเพ็ญ
2. นายชิษณุชา  ลครศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 64.5 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงพรนภา  ฤทธิ์ถิ
2. เด็กหญิงสุชานันท์  คำสุกร
3. เด็กหญิงเอลียาห์  อินจาย
 
1. นางรัตนา  จามพฤกษ์
2. นางศิริขวัญ  พิทักษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยางไคล 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เตจะถา
2. เด็กชายคำอ่อง  ลุงต๊ะ
3. เด็กชายนพกร  กันทากาศ
 
1. นางสุชาดา  ศรีติ๊บ
2. นางสาวชลธิชา  บุรีรัตน์ศรีสกุล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 76.8 เงิน 33 โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กชายจิรภาส  วงค์นางาม
2. เด็กหญิงภัสราพร   วรรณใหม่
3. เด็กชายศุภกร  กองคำมูล
 
1. นางสาวแสงเดือน  คณะราช
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ศรีจันทรวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 30 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตาธิยะ
2. เด็กชายณัฐพล  มู่หลิ่ง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ภักดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  บำรุงรัตน์
2. นายยงยุทธ  อินตารักษา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 73.8 เงิน 18 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงฉันทนิษฐ์   ไชยวงศ์ผาบ
2. เด็กหญิงพิชญาพร  บุญสุทธิ์
 
1. นางกรรญาณี  บุญสุทธิ์
2. นางถนอมจิต  ปิ่นกันทา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กชายชินนพล  ทายอดฟ้า
2. เด็กชายณัฐธัฐ  ยอดเขา
 
1. นายวีระวุฒิ  ผาบเมฆ
2. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญทอง  แสงกาศ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 53.72 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กชายธีรภัทร์  นิ่มตรง
2. เด็กชายอัครพนธ์  จันวรรณ
 
1. นายวิษุวัต  ดวงจินา
2. นางเทวัญ  สุทธิมาลา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 74.4 เงิน 6 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายนนทพัทธ์  อ้นบ้านดง
2. เด็กชายภัทรพล  บุญยืน
 
1. นายณัฐพล  เฉพาะตน
2. นายนพดล  ศรีวิชัย
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 44.38 เข้าร่วม 32 โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กชายชัยยนนท์   พรหมวิจิตร์
2. เด็กชายภูมิธรรม   มงคล
 
1. นายรัฐพงษ์   กิตติจริยา
2. นางสาวศิริพร ??  จันทร์กระจ่าง
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 21.29 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายประเสริฐ  จะทา
2. เด็กชายเสกสันต์  สุริยะ
 
1. นายเกษตร  ศรีวรรณนา
2. นางสาวสุภนิช  นิยมเพิ่มพร
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 39.52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายณัฐนันท์  ไชยวงค์
2. เด็กชายนครินทร์  มั่นคง
 
1. นางสาวสุภนิช  นิยมเพิ่มพร
2. นายเกษตร  ศรีวรรณนา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 13 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงชนิศา  ลังกาพยอม
2. เด็กหญิงธัญชนก  คำมะยอม
3. เด็กหญิงนฤภัทร  ถาพยอม
4. เด็กหญิงรมิดา  ไชยราช
5. เด็กหญิงสุชัญญา  ญาณเครื่อง
 
1. นางสายฝน   สายเกิด
2. นายสุชาติ  สิทธิ์คงชัย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.35 เงิน 26 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงกนกทิพย์  กิตติชัยพลังกุล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ท้าวบุญเรือง
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ด่านวงศ์งาม
4. เด็กหญิงณัฐพร  พงศ์เขาทอง
5. เด็กหญิงนฤมล  ขนาดฉายา
 
1. นางศิริขวัญ  พิทักษ์
2. นางสาวสุภรัตน์  รูปดวง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 35 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เคลื่อนตา
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขาวงค์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ต๊ะพรม
4. เด็กหญิงธิติสุดา  มะโนเพ็ญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  กิติคำ
 
1. นางสาวสุธิดา  ศรีศุภาทรัพย์
2. นางสาวนภา  สิทธิ์คงตั้ง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ติ๊บกาศ
2. เด็กหญิงพิชชาพร  อินวัง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กิจเจริญตา
4. เด็กหญิงรุ่งไพริน  กิติกาศ
5. เด็กหญิงหทัยชนก  กรมแก้ว
 
1. นางสิรินทร  สุทธนะ
2. นางสาวรตน  ดีอาษา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ขาวกาศ
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ขนาดกนก
3. เด็กชายสิทธิพล  มาตุทาวรรณ
4. เด็กหญิงเบญจมาศ  โชจิรพงศ์
5. เด็กหญิงไพลิน  สันติธนวัฒน์
 
1. นางศิริขวัญ  พิทักษ์
2. นางรัตนา  จามพฤกษ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ลิตวิจิตร
2. เด็กหญิงกันตา  ลุงอ่อง
3. เด็กหญิงชีวาวรรณ  วงค์ปัญญา
4. เด็กหญิงพัชรี  ยากู๋
5. เด็กหญิงพิมพา  ลุงเล็ก
 
1. นายดาบฟ้า  ไชยลับแลง
2. พระภูวนันท์  ศรีบุญเรือง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงณิชากมล  มหาไม้
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทนุปาน
3. เด็กหญิงพรณัชชา  ทองสกุล
4. เด็กหญิงอรณัญช์  กิ่งสวัสดิ์
5. เด็กชายอิงครัตน์  สายเกิด
 
1. นายรุติพงษ์  สายเกิด
2. นางสายฝน   สายเกิด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.2 ทอง 14 โรงเรียนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ลุงอ่อง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีวิชัย
3. นางสาวปาณิสรา  หมอกใส
4. เด็กหญิงเกศินี  เตจ๊ะสาร
 
1. นายนลวัชร์  มะโนวรรณา
2. นางสาวพลอยรัตน์  รัตนพงศ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  บุญทรง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  เป็นพนัสสัก
3. เด็กหญิงจิรประภาภรณ์  พานเหล็ก
4. เด็กหญิงจิรัชญา  ปินชัย
5. เด็กหญิงชนากานต์  บัวตูม
6. เด็กหญิงญาตาวี  แสนเสนาะ
7. เด็กหญิงนันทัชพร  แก้วมณี
8. เด็กหญิงนิชา  ศรีจาน
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  เลสัก
10. เด็กหญิงปุณญดา  ปรีชญาดลภัค
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  เมฆช้าง
12. เด็กหญิงรพีพรรณ  ไชยรินทร์
13. เด็กหญิงศิวพร  ทวิศุภานิธิกุล
14. เด็กหญิงสิริลดา  แก้วบุญเรือง
15. เด็กหญิงสุพัตรา  สุนิลหงษ์
16. เด็กหญิงอชิรญา  อาดหมาด
 
1. นางสาวพัณณ์พิมล  จอมจันทร์
2. นางสาวกชกร  วงค์ชมภู
3. นายชัยณรงค์  ผลเชื้อ
4. นางสาวอัจฉรา  จินะกาศ
5. นางสาวพิมพัฒน์  แสนวังคำ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.8 ทอง 38 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง 1. เด็กหญิงทิพกัญญา  เครื่องสนุก
 
1. นางสิริกร  พันธุ์ดี
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.75 ทอง 31 โรงเรียนบ้านดงสารภี 1. เด็กหญิงสุชัญญา  อินทะซาว
 
1. นางพัชรินทร์  ดวงจินา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กชายชัชวาลย์  เงินแก้ว
 
1. นางพิตระพร  ปารมีแจ้
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 20 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  สมบูรณ์
2. เด็กชายนริฏฐ์ศักดิ์  แจ่มใส
 
1. นายพชร  ต๊ะปิน
2. นางสาวกรกนก  ทองฟู
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.5 เงิน 32 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  มหาไม้
2. เด็กชายอรรคพล  กุลตา
 
1. นายพชร  ต๊ะปิน
2. นางสาวกรกนก  ทองฟู
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายนราธิป  คำตา
2. เด็กหญิงนิรมล  จุ้มเข้ยว
 
1. นางศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
2. นางอุบล  ปวนสุรินทร์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงกิ่ง  จินต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐวรา  แดงแสน
3. เด็กหญิงพรทิพย์  สุภายอง
4. เด็กหญิงฤทัยชนก  แก้วยองผาง
5. เด็กหญิงวรนันทร์  จุ้มเขียว
6. เด็กหญิงศศิกานต์  กุลไพศาล
7. เด็กหญิงศิภาพรรณ  จันทร์ทะวัง
8. เด็กหญิงศิภาภรณ์  จันทร์ทะวัง
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จุ้มเขียว
10. เด็กหญิงสุภัทรา  อนุมะ
 
1. นางศิริพรรณ  วงศ์ชมภู
2. นางอุบล  ปวนสุรินทร์
3. นายศรัณย์นภัทร  ทาระเบียบ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85.1 ทอง 22 โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กหญิงฉันทพิชญา  คำนึง
2. เด็กหญิงชญานันท์  กันทาแจ่ม
3. เด็กหญิงชวันรัตน์  ปานทอง
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  อ่อนนวน
5. เด็กหญิงณัฐภัสสร  กันธิมา
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชัยมาสพงค์
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  เป็งศิริ
8. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ต๊ะเสี้ยว
9. เด็กชายพีรพัฒน์  ปัญโญกลาง
10. เด็กหญิงมัธวา  ลือล้ำ
 
1. นายธีรพงษ์  บุญมา
2. นายคมกริช  ณ เชียงใหม่
3. นายอินทร  ใหม่ปา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงจตุรพร  อินทรา
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  เคใจกาศ
3. เด็กหญิงดิญญดา  พิงคะสัน
4. เด็กหญิงธนภรณ์  สุยะสัก
5. เด็กชายธีธัช  เนตรสุวรรณ์
6. เด็กชายพีรพล  ติ๊บตา
7. เด็กชายศิวดล  คำลือศักดิ์
8. เด็กหญิงษรสวรรค์  ธนพัฒโกศล
9. เด็กหญิงอรัญญา  คำภีระบุรี
10. เด็กหญิงเบญจพร  หิรัญภัทรโชติ
 
1. นายอัคเรศ  ทรัพย์เจริญ
2. นางอำไพ  วงค์ใหญ่
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จึงวัฒนากุล
2. เด็กชายธนภัทร  เรือนฝายกาศ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จินะกาศ
4. เด็กชายธีรภัทร์  ทาใจกาศ
5. เด็กหญิงพิมญาดา  มณีวรรณ
6. เด็กหญิงรัตติกา  แสนสะวะ
7. เด็กชายสถาพร  ธนันชัย
8. เด็กหญิงอันยาณี  ปั่นกองกลาง
 
1. นางรัตน์ดา  สุภาคำ
2. นายศักดา  จี้รัตน์
3. นางสาวนงลักษณ์  บุนนาค
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 81.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหมืองลึก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ปิงคำ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  อุ่นประเสริฐ
3. เด็กชายณัฐพล  ปัชนี
4. เด็กหญิงปานิตา  ขาวกาศ
5. เด็กชายปุณยวีร์  อภิวงค์
6. เด็กหญิงพัชรพร  ปาเป้า
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  อุ่นประเสริฐ
8. เด็กชายฤกษ์ฤทธิพรรณ  วรรณหลวง
9. เด็กชายวิริทธิ์ธร  ปารมีกาศ
10. เด็กชายสหรัฐ  สมวะเวียง
 
1. นายศักดา  จี้รัตน์
2. นางรัตน์ดา  สุภาคำ
3. นางสาวนงลักษณ์  บุนนาค
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายสรสิช  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์ศรีเกตุ
 
1. นายอุเทน  ดาชิต
2. นายณัฐพล  เฉพาะตน
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงกมลชนก  อินชัยวงค์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ธนะกรพิสิษฐ์
 
1. นางสาววรางคณา  พงษ์ดา
2. นายนรินทร์  ไชยยอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 1. เด็กหญิงคำนุ  ลุงคำ
 
1. นางสาวศุภธิดา  วงค์เศษ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนวัดวังกู่ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ชมภูไลย์
 
1. นางสุดารัตน์  วงค์จู
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงปาณิศา  ดอกติ๊บ
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ชำนาญกิจพนา
 
1. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนวัดน้ำดิบ 1. เด็กหญิงวริยา  ไชยพรหม
 
1. นางสุดารัตน์  วงค์จู
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงพรพิมล  มณีวรรณ์
 
1. นางสุรีย์ลักษณ์  ทาวรรณ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงพรณิภา  ติ๊บคำ
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขเขา
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 11 โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กหญิงขิ่น  ลุงคำ
2. เด็กหญิงนู่  ลุงจ่าม
 
1. นางสุพิน  อภิวงค์งาม
2. นางรุ่งทิวา  ทิพย์โชค
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 19 โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กหญิงจรัสรวี  ลุงสาม
2. เด็กหญิงยิงหลาว  ลุงจื่น
 
1. นางศศิวกานต์  ญาณะชื่น
2. นายเกื้อกูลพงศ์  เรือนแก้ว
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงนิรมล  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงพีรดา  เหล็กดี
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
2. นายสัตยา  กาวี
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  ดูโยง
 
1. นายประดิษฐ์  จัดของ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงญานิกา  อินทร์แสง
2. เด็กหญิงณัฐชนก  เสาร์ไพรสณฑ์
3. เด็กหญิงวรพิชชา  วีระนิติสกุล
 
1. นางรุ่งทิพย์  มาโนชญ์
2. นายอนุพงษ์  คำปัน
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านแม่อาว 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  แซ่เหอะ
2. เด็กหญิงวรัญญา  วิญญาปา
3. เด็กหญิงวารินทร์  วิญญาป่า
 
1. นางเยาวรัตน์  ยศชูเกียรติ
2. นายวชิรพล  ม่อยเงิน
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กหญิงยุพิน  ไผทเลิศตระกูล
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  หมื่นมหายศ
3. เด็กชายอภิชาติ  จายแปง
 
1. นางภัทรินญา  ลครศรี
2. นางสาวธิติมา  มาปินตา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กหญิงอาภาศิริ  สมระพิงค์
 
1. นายประยูร  อุ่นเรือน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กชายนัทธพงษ์  สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสถาพร  วังธิยอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  กันทะธง
 
1. นางนิตยา  เกียรติคุณานนท์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  ธีคะชน
 
1. นางสถาพร  วังธิยอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านศรีย้อย 1. เด็กหญิงลักษิกา   สิทธิกัน
 
1. นางอนงค์   อินตะขัติ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  ลือสัก
 
1. นางสถาพร  วังธิยอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านศรีย้อย 1. เด็กหญิงณัฐชยา   แสนกันทะวงค์
 
1. นางอนงค์  อินตะขัติ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงณัชชา  ศิริหิรัญรัชตะ
 
1. นางสถาพร  วังธิยอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กชายกิจสมบูรณ์  จี้มูล
 
1. นางสถาพร  วังธิยอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1. เด็กหญิงปณิดา  ศรีพูนพัน
 
1. นางมยุรฉัตร  แพงจันทร์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1. เด็กหญิงลลนา  เล่าสกุล
 
1. นายอดิเรก  อุดแจ่ม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายถิรธนา  จันต๊ะตึง
2. เด็กชายนันทพงศ์   เพียอำมาตย์
3. เด็กหญิงพัชรพร  จันต๊ะตึง
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยวรรณ
5. เด็กหญิงศศิวิมล  ขัตติยวงค์
6. เด็กหญิงอัญชลี  จายศักดิ์
 
1. นายสำเริง  ยอดประทุม
2. นางจิราภรณ์  ขัดลิ
3. นายผดุงพงษ์  แจ่มสกุล
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านศรีป้าน 1. เด็กชายพลาวัสถ์  รักสะโบะ
 
1. นายบรรจง  ปันกาศ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กชายภาสกร  จอมกาศ
 
1. นางนภาพร  จักรมณี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดนครเจดีย์ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ยองสุวรรณ์
 
1. นางสายทอง  จีปราบนันท์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงกัณฑมาศ  นันต๊ะนา
 
1. นางสถาพร  วังธิยอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1. เด็กชายณฐนนท์  แตงอ่อน
 
1. นายอาคม  คำวังพฤกษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปงเเม่ลอบ 1. เด็กชายสิทธิโชค  อ้วนล่ำ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  กัญญสาย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 41 โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงดนยา  อารียา
 
1. นายมานิตย์  มหาไม้
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงพรรษา  ภูดอนตอง
 
1. นางสายฝน  กัณทะพงศ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนวัดสันต้นธง 1. เด็กชายวิชพัฒน์  บุญธรรม
 
1. นายรณชัย  คีรีกิจไพศาล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 11 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ธรรมไชย
 
1. นางสาวศุภอักษร  แก้วพรหม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 20 โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1. เด็กหญิงนารถชนก  สุดชนะ
 
1. นางสาวรัชนี  นันทชัยพงษ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 40 โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1. เด็กหญิงกชกร  แสนหงษ์
 
1. นางสุกัญญา  ไชยบุญเรือง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 1. เด็กชายไผ่  -
 
1. นางนงลักษณ์  อุดทาเศษ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. นายอธิพล  มาตุทาคาม
 
1. นายปวัฒน์  ทับทิมศรี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กหญิงกชกร  วงค์ตามี
 
1. นางสาวสุจิตรา  ธรรมธีรเดช
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงสุภัทรา  อนุมะ
 
1. นางสายฝน  กัณทะพงศ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเเพะยันต์ดอยเเช่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสนคำวัง
2. เด็กชายณภัฒน์   แสงกาศ
3. เด็กชายธนากร  นันตากาศ
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สมยาวะกาศ
5. เด็กชายธิติวัฒน์  นันตาเวียง
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยะกาศ
7. เด็กหญิงรัตติการ  สายสวาท
8. เด็กหญิงวีรภาพร  วรธรรม
9. เด็กชายวีราทร  ดาธรรม
10. เด็กหญิงศกุนากร  สิทธิกาศ
11. เด็กหญิงศศินิภา  สืบปาละ
12. เด็กชายสุรพัศ  มิตรสงเคราะห์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ถากาศ
2. นายอรรถพงศ์   บุญมากาศ
3. นายสุวิทย์   แก้วกาศ
4. นางอำพร  สุทธวานิช
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงกรระิชา  ธินา
2. เด็กหญิงกัลยา  ใฝ่สำเริงชื่น
3. เด็กหญิงกาญจนา  ปัญญาแจ่ม
4. เด็กหญิงคำอ่อง  ลุงนะ
5. เด็กหญิงชนิสรา  จองหม่อง
6. เด็กชายชาตรี  ปู่อ้าย
7. เด็กชายนวมินทร์  อินสวรรค์
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุโพ
9. เด็กหญิงปุณญนุช  กาบเงิน
10. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  วังสาร
11. เด็กหญิงสร้อยเพชร  ลุงออ
12. เด็กหญิงอลิสา  เทพอินทร์
 
1. นางรำพึง  งามตา
2. นางมยุรี  มณีขัติย์
3. นายเจษฎา  พิริยะพงษ์พิทักษ์
4. นายวรพล  สภาวจิตร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยมงคล
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิโยฤทธิ์
3. เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรมนิมิต
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เอกจีน
5. เด็กหญิงจิตติมา  บุญสมจิตร์
6. เด็กหญิงจิรัฐติญา  มูลศรี
7. เด็กหญิงฐิติภา  วงศ์คำ
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงชม
9. เด็กหญิงธนพร  โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงธัญญรัศม์  กาคำ
11. เด็กหญิงนภาพร  คำเสม
12. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินสัน
13. เด็กหญิงนิธิกานต์  คำภีระศรี
14. เด็กหญิงปาริทรัพย์  จุมปิจิติ
15. เด็กหญิงพชรพร  ศรีวนารักคีรี
16. เด็กหญิงพรทิวา  นิตตา
17. เด็กหญิงพรรณชนิดา  ปินตาเสน
18. เด็กหญิงพิชญธิดา   กรุณา
19. เด็กหญิงพิชญา  ปิกะเข็ม
20. เด็กหญิงพิมณุมาศ  แสงคำ
21. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คิดชอบ
22. เด็กหญิงภัทรจาริน  ปละอุด
23. เด็กหญิงมีสวัสดิ์  ขัติเรือง
24. เด็กหญิงรุจรวี  มณีไชย
25. เด็กหญิงวรารัตน์  ลาพิงค์
26. เด็กหญิงวารุนี  พงสปิน
27. เด็กหญิงวิชญาดา  เลื่อมใจหาญ
28. เด็กหญิงวิสสุตา  เลื่อมใจหาญ
29. เด็กหญิงศิรภัสสร  สมฟ้ามิตร
30. เด็กหญิงสกลสุภา  ศิสิปรุ
31. เด็กหญิงสิริทรัพย์  ป้วดคะสัน
32. เด็กหญิงสิริธินันท์  เผ่าพงษ์
33. เด็กหญิงสิริยากร  สียะกาศ
34. เด็กหญิงสุพรรณิษา  โทลา
35. เด็กหญิงสุพิชญา  เต็มมูล
36. เด็กหญิงอาทิตยาพร  ธรรมวงศ์
37. เด็กหญิงเยาวเรศ  อภิวงค์
38. เด็กหญิงเรณุกา  สุริยะวงค์
 
1. นายธิติฏฐ์  อุนจะนำ
2. นายสุรศักดิ์  นามบุปผา
3. นายสุวิทย์  ทุนอินทร์
4. นางอุทุมพร  กัญจา
5. นางสาวพัชรินทร์  เตาะแป
6. นางผาสุก  วงศ์ฝั้น
7. นายศุภวิชญ์  กันชูลี
8. นางทันยา  นิตตา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน 1. เด็กหญิงกชกร  สมบุญไชย
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุทธิศานนท์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาวิจา
4. เด็กชายศักดิ์สุนันท์  แหล่งอุโมงค์
5. เด็กชายศิวะวงศ์  เจริญลาภ
6. เด็กชายสาริน  จันเทมา
7. เด็กหญิงสาวิตรี  นิมิตรศิลป์
8. เด็กหญิงอภิสมา  ทับทิม
9. เด็กชายอรุณวัชช์  จันทร์หอม
10. เด็กชายเอกพล  มหาไม้
 
1. นางไมตรี  เทพสุติน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง อโนชา  อิริจา
3. นางสาวจันทร์จิรา  ปัญโญ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 83.8 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พจน์ฐิติพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐชา  ปัญญากาศ
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรียอด
4. เด็กหญิงพิชญธิดา   จันทร์อินทร์
5. เด็กหญิงพิมพิศา   ดวงสนั่น
6. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ติดโกสน
7. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ตะโนรี
8. เด็กหญิงศศินิภา  กะหะกะสิทธิ์
9. เด็กหญิงเพียงจันทร์  เครือเทพ
 
1. นางสาวเนตรณทิพย์  จิตนารินทร์
2. นางปาณิสรา  บัณฑิต
3. นางสาวนุชรินทร์  เป็งกิจ
4. นางอัมพร  สุภารัตน์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  สุรินทร์เปา
2. เด็กหญิงจีราวรรณ  เทพชมพู
3. เด็กหญิงชลดา  สันป่าแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐจิรา  ทรายหล้า
5. เด็กหญิงปุณยานุช  จาติระเปา
6. เด็กหญิงภัทราวดี  เป็งเส้า
7. เด็กหญิงวรรณวนัช  ไชยวรรณ
8. เด็กหญิงศศิกานต์  อุ่นจักรเสาร์
9. เด็กหญิงเสาวรจน์  นันตา
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นันตา
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ปาตีคำ
2. นางสาวยุวดี  พรมสุริยา
3. นางปฑิตา  สุภาไผ่
4. นางนภาลัย  ยะคำดุก
5. นางสุดารัตน์  ทานะมัย
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  นันทยา
2. เด็กชายนัทดนัย  จันต๊ะตึง
3. เด็กชายพันธการต์  จันต๊ะตึง
4. เด็กหญิงสุมินตรา  สุขแสง
5. เด็กหญิงหนูจิ่น  ใจคำ
 
1. นายผดุงพงษ์  แจ่มสกุล
2. นางชฎาลักษณ์  ปาลี
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 82.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่อาว 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  แดงประดับ
2. เด็กหญิงศิริพร  วงค์ยา
 
1. นายวชิรพล  ม่อยเงิน
2. นางเยาวรัตน์  ยศชูเกียรติ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 77 เงิน 23 โรงเรียนรพีเลิศวิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญนีต์  ธนยศวงศ์สกุล
 
1. Mr.Simon  Montgomerie Cherry
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 71.6 เงิน 28 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชายธันวารินทร์  อินตะพิงค์
 
1. นางนันทวรรณ  ไชยเจริญ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 37 โรงเรียนตำบลริมปิง 1. เด็กหญิงณัฐชญา  คำภิคำ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  จำเริญรุ่งกิจ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81 ทอง 39 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงชาลิสา  สิงห์ลอ
 
1. นางนันทวรรณ  ไชยเจริญ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  รชตะไพโรจน์
 
1. Mrs.Ma.Theresa  Gentugao Villa
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  กำจร
 
1. MissMara Nicole  Jayme Villarias
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง 1. เด็กชายทักษิณ  ลี้ตั้งเจริญ
 
1. นางกชพร  ชมพูศรี
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 70.82 เงิน 19 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 1. เด็กหญิงนวพรรณ  ไพรธนสมบัติ
2. เด็กหญิงภัควลัญญ์  ปัญญาไวย์
 
1. MissWu  Xue
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78.11 เงิน 24 โรงเรียนดรุณพัฒนา 1. เด็กชายธีระดณย์  อ่อนสี
2. เด็กหญิงนภสร  ศรีไม้
 
1. นายสุชาติ  สิทธิ์คงชัย
2. นายรุติพงษ์  สายเกิด
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85.25 ทอง 12 โรงเรียนวัดป่าตึงห้วยยาบ 1. เด็กชายภาคิน  วิริยะ
2. เด็กหญิงวริษา  แสงคำ
 
1. นางเกวรินทร์  คิฟเฟอร์
2. นางสาวณัฐพิมล  กองเงิน
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86.27 ทอง 19 โรงเรียนวัดบ้านแจ่ม 1. เด็กชายกานต์  สายคำ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสมบูรณ์
3. เด็กชายนที  เงินสุข
4. เด็กชายลาวเมือง  ลุงก่ำ
5. เด็กชายวิทูล  รุ่งแสง
6. เด็กชายศิวัช  เงินสุข
 
1. นายสมโชค  เวศน์วิวัฒน์
2. นางพัชรี  ทาระวา
3. นางวิยะดา  วุฒิ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88.8 ทอง 7 โรงเรียนวัดหนองสมณะ 1. เด็กชายจุรินทร์  เนตรผาบ
2. เด็กชายชญานนท์  สุวรรณมา
3. เด็กชายชลธี  กันขัด
4. เด็กชายภาสกร  เขื่อนคำ
5. เด็กชายศุภกฤต   สุริวงค์
6. เด็กชายองอาจ  คำสิงห์
 
1. นางวรรณธิญา  ชวลิตชื่นสกุล
2. นางสาวนิตยา  ชายน้อย
3. นายชนะ  ธรรมขันธ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร้องเรือ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ลุงหลง
2. เด็กหญิงชฎาพร  ไชโย
3. เด็กชายดิศรณ์  จันทร์หาญ
4. เด็กหญิงพิศมัย  ลุงติ
5. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์หาญ
6. เด็กหญิงศรุตา  อุนต้า
7. เด็กหญิงศิริวิมล  ไชโย
8. เด็กหญิงอรสิรินยา  จันทะสงเคราะห์
9. เด็กหญิงแสง  ลุงรำ
 
1. นางปณิฏา  มะหลีแก้ว
2. นายปริญญา  เลขนอก
3. นางสาวนันทภัค  ศรีเงิน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนวัดอรัญญาราม 1. เด็กชายคณาวุฒิ   นันต๊ะกาศ
2. เด็กชายชวนากร    สิงห์คำ
3. เด็กหญิงนิราภร  บุญตันแดง
4. เด็กหญิงนิรินทร์ทรา  สุขเสาร์
5. เด็กชายพงศ์พัทธ์  ธรรมไชย
6. นางสาวรสพร  มะโนเสาร์
7. เด็กหญิงวิมลสิริ  รัตนะ
8. เด็กชายสารัช   ปละก่ำ
9. เด็กหญิงสุชาลิณี  ติห้วย
10. เด็กหญิงอนัญญา  พุทธสอน
 
1. นางสารภี  ยาทอง
2. นางรสสุคนธ์  อ้นด้วง
3. นายจักรพงศ์  กันทะวงศ์วาร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ปิงบุญทา
3. เด็กหญิงศรัญญ่า  อินกองงาม
 
1. นางวรางรัตน์  สมบัติใหม่
2. นางสาวมยุรา  จายะกุล
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านฮ่องกอม่วง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พากเพียร
2. เด็กหญิงบุญนิศา  ภูมิอินทร
3. เด็กหญิงสุภชาดา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวกานต์สิรี  ก๋าวิชัย
2. นางสาวจุติพร  เหมือนฟู
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 64.78 ทองแดง 41 โรงเรียนใบบุญลำพูน 1. เด็กหญิงจิณห์จุฑา   ศิวิลัย
2. เด็กหญิงยูมิ  นากาโน่
3. เด็กหญิงสุปรียาพร  อุดมทิพย์
 
1. นางฐิติรัตน์  ปุละโว
2. นางกรรณิการ์  เดชชิต
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ปันแจ่ม
2. เด็กหญิงรตนวรรณ  ปัญญาเมืองใจ
 
1. นางวาสนา  จันทร์ทิพย์
2. นางพนาวรรณ  ปัญญาเมืองใจ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงณัฐพร  ลุงจิเตง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  อินต๊ะปัน
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์ดี
2. นางสาวกุลวัชร  เรือนโขง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  ถาพยอม
2. นางสาวณัฐธิดา  คำใจ
 
1. นายสุรศักดิ์  ใบสุขันธ์
2. นางสาวชัณณ์วรัฑม์   ปัญญามณีศร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายพุฒิพงค์  ปาดวง
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศักดิ์วงค์
 
1. นายกัณชรัชต์  จอมธัญ
2. นายเกษม  ใจกระเสน
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนวัดสันคะยอม 1. นายบูรพา  สุรินทร์เหียง
2. นางสาวพัชรินทร์  ไชยแจ่ม
 
1. นางสาวพิกุล  จี้วรรณ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงรัชนก  มูลกาวิน
2. เด็กหญิงละอองดาว  ทาลาว
 
1. นายอนุกูล  หลวงธิจา
2. นางเนาวรัตน์  หลวงธิจา
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงปัฐมาศ  กองอรินทร์
2. เด็กหญิงศิริประภา  คำภิโล
 
1. นายอนุกูล  หลวงธิจา
2. นางสาวจันทนีย์  กองอรินทร์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ    อัปมา
2. เด็กหญิงนริศรา  จันทร์ผา
 
1. นางสาวสุภรัตน์  รัตนงาม
2. นายพิษณุกร  วงเวียน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 25 โรงเรียนบ้านดอยคำ 1. เด็กหญิงกชกร  เกษมเติมโรจนชัย
2. เด็กหญิงภาวินี  ปัญญากาศ
 
1. นางสาวรตน  ดีอาษา
2. นายเทวินทร์  บุญเรือง
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายประสิทธิ์  ปันดอนตอง
2. เด็กชายสุจินต์  ดู่สอน
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์ดี
2. นางสาวกุลวัชร  เรือนโขง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ลุงยง
2. เด็กชายยงยุทธ  ลุงอย่าง
3. เด็กชายแก้ว  ลุงกอง
 
1. นายสราวุธ  ขัดเรือน
2. นายอินทร์ถา  ยอดแก้ว
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนวัดสันทราย 1. เด็กหญิงคำ  ลุงปานโค่
2. เด็กหญิงนภัส  ลุงปานโค่
3. เด็กหญิงหลาว  ลุงสม
 
1. นางชชกานต์  กันทอินทร์
2. นางศศิวกานต์  ญาณะชื่น
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.2 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  เขื่อนค่าย
2. เด็กหญิงปณิตตรา  กันไชยสัก
3. เด็กหญิงปัญญาดา  สมชาติ
4. เด็กหญิงภัทรศยา  แซ่ขู้
5. เด็กหญิงภีมลภัค  วรรณพิรุณ
6. เด็กหญิงเพียงฤทัย  คำธิตา
 
1. นางธนภรณ์  วังษา
2. นางศรีไพร  ใจนันตา
 
148 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทาป่าเปา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์จันทร์ต๊ะ
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุปินชมภู
3. เด็กหญิงสุภาพร  ปะละมะกาศ
 
1. นางสาวปริญญา  บุญบุรี
2. นางสาวอำพร  ยิ่งเลิศ
 
149 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 13 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กชายปฏิภาณ  เดชะสิทธิ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์ทา
3. เด็กหญิงศิริพร  ลุงนาลี
 
1. นายอาทิตย์  สมชาติ
2. นางสาวปนัชชัญ  หมูฝั้น
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย 1. เด็กหญิงชนิตา  ขวัญเกตุ
2. เด็กชายอัคคี  ลุงแก้ว
3. เด็กหญิงแสงหอม  ลุงคำ
 
1. นายนิรันดร์  ชมภูเทศ
2. นายบุญสืบ  เตชาวงศ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กชายธนโชติ  โพธิยอด
2. เด็กชายพงศกร  จันตาธรรม
3. เด็กชายพัสกร  สุรินทร์
 
1. นายเกษตร  ศรีวรรณนา
2. นางสาวสุภนิช  นิยมเพิ่มพร
 
152 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77 เงิน 28 โรงเรียนบ้านศรีบุญยืน-วังทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งอกไม้
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  สังข์ทองพันธ์
3. เด็กหญิงอรทัย  ดวงอาทิตย์
 
1. นายจักรพันธ์  โพธิ์ศรี
2. นางศิริยาภรณ์  เพียรชนะ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.2 ทอง 36 โรงเรียนอรพินพิทยา 1. เด็กหญิงพรชนก  อุ่นบุญธรรม
2. เด็กหญิงพันทิพย์  พุทธวงศ์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  กุยศรีกุล
 
1. นางนันทนา  หงษ์ศรี
2. นางสาวกรรณิกา  พิมพิรัตน์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน 30 โรงเรียนบ้านป่าเลา 1. เด็กหญิงนฤมล  ผาด่านไพรสณฑ์
2. เด็กหญิงพรธิวา  สูงพนารักษ์
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ผาด่านคีรี
 
1. นางยุพเรศ  เตชะธนวินท์
2. นางเกิดศิริ  คำบุญมา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 89 ทอง 15 โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงพอใจ   ศรีสุธรรม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  อิ่นคำ
3. เด็กหญิงอรชพร   เลาหกุล
 
1. นางสาวนุชจรีย์ ?  บุญยะ
2. นางสาวอังคนา ??  อินกองงาม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 20 โรงเรียนวัดบ้านก้อง 1. เด็กชายจักรวุฒิ  อินต๊ะ
2. นางสาวนุช  ลุงกอ
3. เด็กหญิงพัชราภา  แก้วพิรุณ
 
1. นายพงศกร  พุทธิมา
2. นางสาวกรกช  จงรักษ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 26 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 1. เด็กหญิงปิยะหทัย  อินนั่งแท่น
2. เด็กหญิงภรนิภา  ลำพอพวง
3. เด็กชายอนพัทย์  คำภีระ
 
1. นางธนภรณ์  วังษา
2. นางศรีไพร  ใจนันตา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนวัดขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงคำมุ้ง  ลุงจ่าหลิ่ง
2. เด็กหญิงอำพรรณ  สายน้ำคำ
3. เด็กหญิงแก้ว  ลุงนะ
 
1. นางกมลทิพย์  อินลวง
2. นางสาวกรรณิการ์  บำรุงรัตน์
 
159 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 77 เงิน 18 โรงเรียนวัดศรีบังวัน 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  ณ ลำพูน
2. เด็กชายนัทภูมิ  แสนทะนา
3. เด็กหญิงพรกนก  โกรพิมาย
 
1. นางสาวลาวัลย์  ชูยกปิ่น
2. นางรุ่งทิวา  ต้อนรับ
 
160 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิติวรรณา
2. เด็กหญิงปิยมาศ  มณีสาร
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พุ่มพวง
 
1. นางวันเพ็ญ  ทิพย์เวียง
2. นางอรุณวันท์  วสุธวัช
 
161 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 73.2 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดงสารภี 1. เด็กหญิงชญาณิศา  นิรัชธนโชติ
 
1. นางสาวชื่นนภา  ขาใจ
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.2 เงิน 36 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 1. เด็กชายปฏิพล  ดวงเกิด
 
1. นางสาววาทินี  มะโนแก้ว
 
163 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงจิดาภา  อนันชัย
 
1. นางวันทนีย์  ปัญญาโกษา
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67.8 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านศรีย้อย 1. เด็กชายสหรัฐ   วารุณ
 
1. นางอรพิน    เดชคุณมาก
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.4 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กชายยศภัทร  แสงผาบ
 
1. นางสาววราภรณ์  บุญสุคำ
 
166 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงฐาปนี  หลวงโปธา
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ลีรัตน์ไพจิตร
3. เด็กชายสมศักดิ์  หว่างไม
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  จันทิมา
2. นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล
 
167 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโป่งรู 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปะหยี
2. เด็กชายเพ  ลุงซอ
 
1. นางแก่นจันทร์  แสงอรุณ
2. นางรำไพ  ขันคำ
 
168 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเกิด 1. เด็กหญิงวรางคนา  วงศ์ยา
2. เด็กชายสมชาย  ปู่จาม
 
1. นางสาววราภรณ์  บุญสุคำ
2. นางนงลักษณ์  ศิรปันดอน
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ญาณะฟู
 
1. นางสาวพรทิพย์  แสนคำมา
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ 1. เด็กชายนก  นารักชัย
 
1. นางสาววาทินี  มะโนแก้ว
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านไร่ดง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นาค๊ะป่า
 
1. นางสุรีย์ลักษณ์  ทาวรรณ์
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 73.4 เงิน 24 โรงเรียนวัดบ้านธิ 1. เด็กชายกวิน  สายเครื่อง
 
1. นางศรีวรรณ  ปัญญานิล
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน 1. เด็กหญิงเนตรนภา  กาหลง
 
1. นางชญาณ์นันท์   ศิริฐา
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ปลูกปัญญากุล
 
1. นางแจ่มจันทร์  ชุมภูชนะภัย
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 79.2 เงิน 18 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  ขัดสงคราม
 
1. นางคมคาย  อินชัยวงค์
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 36 โรงเรียนวัดสันป่าสัก 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ลุงอิน
 
1. นางนิตยา  อำทำ
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.6 เงิน 28 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายอริยพล   หาญขว้าง
 
1. นางแจ่มจันทร์  ชุมภูชนะภัย
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุทัศน์
2. เด็กหญิงชนิดา  นภาเรืองอุไร
3. เด็กหญิงธนภร  ลีลาศิลธรรม
4. เด็กหญิงปานิตตา  มาลีเศษ
5. เด็กหญิงมณฑิตา  กองใจ
6. เด็กหญิงสุนิสา  ลีลาศิลธรรม
7. เด็กหญิงอรทัย  พรรณนภาไพร
 
1. นายกรัณรัตน์  จันแลง
2. นางพลับพลึง  วงศ์คำมูล
3. นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 โรงเรียนบ้านป่าซาง 1. เด็กชายกิติศักดิ์  ยะมาวิรัญ
2. เด็กหญิงจรรยวรรธ์  เชื้อบริบูรณ์
3. เด็กหญิงจันทร์รัตน์  เชื้อบริบูรณ์
 
1. นางสุภาพ  พงค์เจริญ
2. นางปภาภัทร  วงศ์สาม
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง 9 โรงเรียนวัดป่าสัก 1. เด็กหญิงจันทิวา  ลุงหว่าหลิ่ง
2. เด็กหญิงสาม  ลุงใส
3. เด็กหญิงอรวีย์  ดาวลอย
 
1. นายสุนทร  ศรีนวล
2. นางสุนารี  หยุ่นสมาน
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.2 ทอง 14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายชุติพนธ์  แก้วทิพย์
2. เด็กชายต่อศักดิ์  ปอด๋อ
3. เด็กชายธนพัฒน์  มณีรัสยากร
 
1. นายจตุรงค์  ใจจิตร
2. นางรักษิณา  หทัยภัทรกุล
 
182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.2 เงิน 36 โรงเรียนบ้านดอนตอง 1. เด็กชายคุณากร  จันทะวัง
2. เด็กชายจิรภัทร  ขัดวิญญา
3. เด็กชายนัทธพงค์  ต๊ะเวียง
 
1. นางอังศนา  ถาธัญ
 
183 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.8 เงิน 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์  แซ่วะ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เฒ่า
3. เด็กหญิงอำพร  เลาหาง
 
1. นางฐิตินันท์  หล่อเถิน
2. นายกรัณรัตน์  จันแลง
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 6 โรงเรียนบ้านสันป่าเหียง 1. เด็กชายจิรายุ  นวลยานัส
2. เด็กชายโกวิทย์  ยะมา
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ชาวน่าน
2. นางสาวสุดาทิพย์  แก้วใน
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนองเงือก 1. เด็กชายพีรภัทร   เขม้นดี
2. เด็กชายภูมิวัตร  ศรีเรือน
 
1. นางแจ่มจันทร์  ชุมภูชนะภัย
2. นางสาวสิริภัสสร์  กันทะวงค์
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.8 ทอง 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายชนุดม  บิดธิพรม
2. เด็กชายศรายุทธ  แซ่ย่าง
3. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  สกุลชัยลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์  สุขเป็งทวี
2. นายวิทยา  ขอสุข
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.4 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายวรเดช  ห้าวหาญ
2. เด็กชายศรราม  แซ่เฒ่า
3. เด็กชายเวียงชัย  แปทู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีราเมศร์  สุขเป็งทวี
2. นายวิทยา  ขอสุข