สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ลำพูน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ปักกัง
 
1. นางแอ้ว  เชียงแขก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงธันยพร  เครื่องชนะ
 
1. นางนราภรณ์  ภูมาศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  หนูวัน
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ปุ๊ดแค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 45.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านฮั่ว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มันจา
 
1. นางสาวเจนจิรา  มาถา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60.5 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงวราภรณ์   ยาวิชัย
 
1. นางสาวสุพัฒนา   ยะจอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านม่วงโตน 1. เด็กชายผดุงเกียรติ์  บุญทราย
 
1. นางเบญจวรรณ  จอมงาม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านป่าพลู 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงปทุม
 
1. นายจำรัส  สิทธิตัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศิริญากร  พรหมแก้ว
 
1. นางเสาวคนธ์  วิชัยคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยปิง 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ปวงมาลัย
 
1. นางสุพิณ  สินธุบุญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงเสาวรส  ธารสุขสินธุ
 
1. นางสาวนิดานุช  ปันโปธา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. นางสาวอรทัย  อุดสาพะแล
 
1. นางพัชรินทร์  สุวรรณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 61.3 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์   ขจรเกียรติสกุล
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  หล้าแก้ว
3. เด็กหญิงศวิตา   อัคคีวิจิตร
 
1. นางอำภาพร  รินปัญโญ
2. นางสาวศรีวรรณ  สุนทรสัตถาพร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงดารารัตน์  เงินมูล
2. เด็กหญิงปรียาภัทร   กิติน่าน
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  ใจสุยะ
 
1. นางอำภาพร  รินปัญโญ
2. นางสาวศรีวรรณ  สุนทรสัตถาพร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงกุลธิดา   โปธาพันธ์
2. เด็กหญิงพัฒรวรรณ   วงค์ไฝ
3. เด็กหญิงภูริชญา   แก้วโขง
 
1. นายสุวัตร์   พร้อมสุภา
2. นางสุมาลี   คุ้มเสม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดหนองยวง 1. เด็กชายธชาทัช  พะกุลปิน
2. เด็กชายธิติพันธ์   วิญญาเงือก
 
1. นางรัตนา   ตันตรา
2. นางสาววรัญญา  มหานันต์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจินตพร  เทียมพิมานคีรี
2. เด็กหญิงทิพย์ฤทัย  แสงดาวเดือน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ธีรโชติวรนนท์
2. นางสาวปราณี  ศรีคำวงค์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 72 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงนริศรา  เลิศอนันต์
2. เด็กหญิงศิริทิพย์  เอิ้นทะไชย
 
1. นางเกษร   ยอดแก้ว
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มโนทิพย์เจริญ
2. เด็กหญิงแพรววา  เนติบัณฑิตไพร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ตาดทองดีเด่น
2. นางสาวศิรินทร  ขจรเกียรติสกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงธนัชพร  หน่อเรือง
 
1. นางสาวสาวิตรี  โชคดี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 25 โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงพิชชาญา   เส้าเสนา
 
1. นายฐานพัฒน์  ไกรศร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงวนิดา  ตุ่นฝั้น
 
1. นางสาวอำไพ  สิทธิสงคราม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแม่ลาน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  โปธิก๋า
2. เด็กหญิงวิชญดา  นามณี
3. เด็กชายอนุพล  ตันยศ
 
1. นางศุภลักษณ์  พรมเสน
2. นางสาวณัฐวรรณ  สายฟ้าแลบ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาละนะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  วังงิ้ว
 
1. นางอรพินท์  สุขโสม
2. นายธนภัทร  ภูดอนตอง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 71.6 เงิน 32 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กหญิงคคนา  สินเสวนาชีพ
2. เด็กหญิงปราณปริยา  กิติ
3. เด็กหญิงวริยาภรณ์  เมืองแก้ว
 
1. นางสาวลออ  ศิวิลัยซ์
2. นางนงลักษณ์  อุตสาห์ปัน
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงมลวิภา  หัวอ่อน
2. เด็กหญิงสโรชา  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจรินทร์  จั๋นคำ
 
1. นายนิรันดร์  แสนยศ
2. นางรัชฎา  โอดนันต์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 1. เด็กชายรัฐพล  วงค์ษา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พันกันทะ
 
1. นางเบญจมาภรณ์   คำแปง
2. นางสายพิณ  ใจยวน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ตาสุภา
2. เด็กหญิงยุวรัตน์  บารมีมารดร
 
1. นางอรพินท์  สุขโสม
2. นายธนภัทร  ภูดอนตอง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 36 เข้าร่วม 40 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ใจมาวิราช
 
1. นายมัตตัญญู  แสงเงินชัย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายพงศกร   สังข์สุทธิ์
 
1. นางผ่องศรี   รัตนปัญญา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายชลธี   ส่งศรี
 
1. นายสุทธิโชติ   พรมฝาย
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 77.36 เงิน 27 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  รัตนแสง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์   อิมัง
 
1. นายณฐนน  สมเจริญ
2. นางผ่องศรี   รัตนปัญญา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68.24 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายปฏิภาณ  พูลวัฒนะ
2. นายอำนาจ  พุ่มเทศ
 
1. นางสมจิต  ไชยเชษฐ
2. นางสาวอมรรัตน์  สุรินทร์ทอง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87.29 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงกาญจนา  สาระพงษ์
 
1. นางผ่องศรี  รัตนปัญญา
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 24 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นางสาวอาทิตยา  ขจรบุญเจริญ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุรินทร์ทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 28 โรงเรียนจิรพิทยา 1. เด็กชายณฐนน  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงพัชรธิดา  ชัยเดช
3. เด็กหญิงอรณัชชา  กันธิยะ
 
1. นายชัชวาล  สิริกรเกษม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นางสาวณัชลียา  เกษะโกมล
2. นางสาวณิชกานต์  เชียงคำ
3. นางสาวปิยะธิดา  มิตตะกุล
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุรินทร์ทอง
2. นางจตุพร  พุฒโต
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายณัฐปคัลน์   นันท์ไชยวงค์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   คำมาหล้า
3. เด็กชายธีรพงษ์  เมเฮ
 
1. นายเอกชัย  วรรณใหม่
2. นายสันทัด   วรรณภิระ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนัชญา   อู่เสาร์
2. นางสาวอัญชิสา   แก้วปัญญา
3. นางสาวอาภาพร   นันต๊ะเปี้ย
 
1. นางสาวสุรีย์วรรณ  ศรีนันท์
2. นางจตุพร   โปธาวิน
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 26 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กชายธีริทย์   เชียงคำ
2. เด็กชายภานุวัฒน์   เรือนอินทร์
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา   ใจดี
 
1. นายโยธิน  ตาน้อย
2. นางสาววันเพ็ญ  สุยะระ
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงพลอยลิน  สมฝั้น
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หล้าแป้น
3. เด็กชายเจริญศักดิ์  ใจคำ
 
1. นางจีราภรณ์  ทันวัน
2. นายสุบิน  ตาสุยะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80.8 ทอง 23 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ชุ่มเย็น
2. เด็กหญิงนันทฉัตร  ปัญญาจักร
3. เด็กหญิงอรภาพันธ์  อินทร์สมใจ
 
1. นางอมรรัตน์  มุสิเอก
2. นางภัสชาวรรณ  จันทนุปาน
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นางสาวกรรณิการ์  คาธิพาที
2. เด็กหญิงจันทิรา  แก้วเชียงหวาง
3. นางสาวศิโรรัตน์  สุคัมภีร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุรินทร์ทอง
2. นางจตุพร  พุฒโต
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72.8 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแม่แนต 1. เด็กชายชยปกรณ์  หล้าแก้ว
2. เด็กชายศิวกร   ต้อนรับ
 
1. นายวิเชษฐ์  กามะแพ
2. นางกาญจนา  รัตนพันธ์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ   ธารสุขวิไล
2. เด็กชายภูริเดช  ประกอบวุฒิกุล
 
1. นางวราภรณ์  ฝั้นต๊ะ
2. นางสุภาพร  เดชอูป
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 64.71 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายกตัญญู  คำเวียง
2. เด็กชายวีรชัย  ตาทะนันท์
 
1. นางเหรียญทอง  รังสิยารมณ์
2. นางนงคราญ  ปัญญา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 56.93 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กชายติณณภพ  มูลอ้าย
2. เด็กชายศุภกานต์  เย็นอารมณ์
 
1. นายสยาม  กองคำ
2. นายภูมิใจ  วังคำ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 42.3 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ 1. เด็กชายปานตะวัน  เทพอาจ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ยะเปียง
 
1. นายทรงพล  เตจ๊ะ
2. นายวันพิทักษ์  ปันฟู
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 32.13 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายอรุณ  ทาเงิน
2. เด็กชายเฉลิมศักดิ์  สมฝั้น
 
1. นายประวิทย์  สิขิวัฒน์
2. นางจีราภรณ์  ทันวัน
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 33.85 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ทันวัน
2. เด็กชายสิรภัทร  หล้าเป็ง
 
1. นายประวิทย์  สิขิวัฒน์
2. นางจีราภรณ์  ทันวัน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจีไรรัก  ยิ่งคุณจัตุรัส
2. เด็กหญิงสาธิดา  ลั่นทมทอง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พระบาทแสงทอง
4. เด็กหญิงแพรววนิต  วนาเฉลิมเครือ
5. เด็กหญิงไอริณ  นาทรายสวัสดิ์
 
1. นางพรวีนัส  วัชรกาวิน
2. นางสาวรุ่งนภา  กุยคำ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  คีรีเสถียรทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีสกุลอรุณพนา
3. เด็กหญิงภนิตา  ตระการวารี
4. เด็กหญิงยศวดี  เกียรติไพรวัลย์
5. เด็กหญิงเกวลิน  นาทรายกิติคุณ
 
1. นางพรวีนัส  วัชรกาวิน
2. นายไพรัช  สุทธิรักษา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงดารินทร์  พันพนาคีรี
2. เด็กหญิงนงนุช  รวิพรรณพงศ์
3. เด็กหญิงพรธิดา  รุ้งโอบดอย
4. เด็กหญิงวาสิตา  สัตยมิ่งมงคล
5. เด็กหญิงศรุตยา  สังวรศิลปชัย
 
1. นายเชิด  กันชูลี
2. นางสาวการะเกตุ  ชมชื่น
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 21 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายณชพล  ต๊ะขวา
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ดอกคำ
3. เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์สุพิน
4. เด็กหญิงมณฑกานต์  จื้อ
5. เด็กหญิงวิลาสินี  สุวรรณบุตร
 
1. นางอรุณี  ต๊ะน้อย
2. นางยุวรี  ประทีปยุวพัฒน์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77 เงิน 12 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 1. เด็กหญิงกุลสตรี   ผิวแดง
2. เด็กหญิงงามบุญ   ลุงอ่า
3. เด็กหญิงศดานันท์   จันต๊ะคำ
4. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ   วาวคำ
5. เด็กหญิงเกี๋ยงเงิน   วาวคำ
 
1. นางจุรีวรรณ์   เย็นใจมา
2. นางปาริฉัตร  อินกองงาม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. นางสาวนิสา  ไพรจำเริญแก้ว
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ชัยอนุพงษ์
3. เด็กหญิงมาริสา  ไพรประพิน
4. นางสาวลีลาวดี  ตำลึงทองกูล
5. เด็กชายเจษฎากร  ปิ้ทู
 
1. นายกฤษฎา  อุประ
2. นายพยุงศักดิ์  ติ๊บกาศ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หวันจี๋
2. เด็กหญิงนวินพรรษ  วรรณภีร์
3. เด็กชายนัทชา  รุ่งตะวัน
4. เด็กหญิงสุภชา  เณรพึ่ง
5. เด็กหญิงอรัญญา  บุญเสริฐ
 
1. นายกิตติ  ศรีสุวรรณ
2. นายศุภชัย  วงศ์ปาลี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 38 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  แก๊ะแง๊ะ
2. เด็กหญิงปภัสร  คำอ่อน
3. เด็กหญิงปภาวี  ใจแก้ว
4. เด็กชายอติเทพ  ใจแก้ว
5. เด็กหญิงอาทิตยา  เต๋จา
 
1. นางกรรณิการ์  อิสระพงศ์พันธ์
2. นางสาวสัญญาลักษณ์   ปัญญาคำ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. นายจิรสิน  แก้วใจ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เปิดช่อง
3. เด็กชายณัฐกิตต์  อินทร์จันทร์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   จันทบุปผา
5. เด็กชายณัฐศิษฏ์   ภูกองชนะ
6. นายธณรัฐ  คุ้มเผ่า
7. นายธนพล  จันศรีรัง
8. เด็กชายนนทกร   พันโท
9. เด็กหญิงพลอยชมพู   เวียงคำ
10. นางสาวพัทธนันท์  อินทะหลุก
11. เด็กหญิงพิมผกา  ตันตี้
12. นางสาวพิมพกานต์  คำจุมปู
13. เด็กชายภควัต  ยาวิละ
14. นางสาวสุรีรัตน์  เขตจรัสแสง
15. เด็กชายหมิงเหว่ย   กัว
16. นางสาวอนุธิดา  หว่างเซอร์
17. นายอภิรักษ์   เปิ้นเขียว
18. เด็กชายอภิสิทธิ์  เครื่องชนะ
 
1. นางสาวจินทภา  ปัญญา
2. นายวิโรจน์  ชมภูศรี
3. นายกู้เกียรติ  ปันกอ
4. นางสาวอมรรัตน์  สุรินทร์ทอง
5. นายอภิสิทธฺ์  นวลสอน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.4 ทอง 30 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงอนันตญา  สมนันตา
 
1. นายถวิล  ยอดแก้ว
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.5 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงณัชชา  ชัยมูลวงศ์
 
1. นายอนันต์  เตชะระ
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 20 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 1. เด็กชายคณิศร  เขื่อนขัน
2. เด็กหญิงพรชนก  ใจอ้าย
 
1. นางณัฐกา  ศรีคำ
2. นางสังวรณ์  รังน้อย
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงกฤตชญา   สนธยา
2. เด็กชายณัฐดนัย   อิ่นคำ
 
1. นางสุมาลี   คุ้มเสม
2. นางสาววิไลวรรณ   บุญธรรม
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.6 ทอง 25 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายภานุสรณ์   โนขัติมา
2. เด็กหญิงเมธิรัตน์  หอคำเครื่อง
 
1. นางนราภรณ์  ภูมาศ
2. นางสาวอมรรัตน์  สุรินทร์ทอง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  วงศ์นันตา
2. เด็กหญิงจุุฬาลักษณ์  สินธุยา
3. เด็กหญิงทิพปภา  ศรีมูล
4. เด็กหญิงธัญจิรา  พงษ์อุทธา
5. เด็กหญิงพิชามญช์  สร้อยระย้า
6. เด็กหญิงพีริยาภรณ์  มากขุนทด
7. เด็กหญิงวรัญชลี  ก๋องชัย
8. เด็กหญิงศศิวิมล  ผัดสัก
9. เด็กหญิงหฤทัย  สุภาลม
10. เด็กหญิงอักษราภัค  บุญสุทธิ์
 
1. นางศรีจันทร์   ศรีจันทร์
2. นางอังคณา  ทุนอินทร์
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.2 ทอง 36 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุนทรไพรสุข
2. เด็กหญิงจีนยูรี  ฤทธิ์นาคา
3. เด็กหญิงธันยาพร  มานะปฏิบัติ
4. เด็กหญิงปาริศา  พนาสุขสันต์
5. เด็กหญิงพัสรา  ขจรดวงมาก
6. เด็กหญิงภัทรวรรณ  โศภางกูรไพร
7. เด็กหญิงมทินา  ศิรวนารักคีรี
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ธารสุขจรัส
9. เด็กหญิงเขมนิจ  สุดสอยดาว
10. เด็กหญิงเจนจิรา   เวียงกวี
 
1. นางจิตราภรณ์  สมบัติใหม่
2. นางสาวกนิษฐา  มามี
3. นางสาวเพ็ญผกา  จีนมัชยา
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 90.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลกร  วนาวิทูร
2. เด็กหญิงชญานี  วนาจจิตบรรจง
3. เด็กหญิงณัฐนรี  วณาคงประสงค์
4. เด็กหญิงณัฐริกา   ทนุประเพณี
5. เด็กหญิงธัญชนก  เวียงกวี
6. เด็กหญิงนงลักษณ์  ผ่องใสวนาลัย
7. เด็กหญิงพิสินี  ไพรพิสุทธิ์
8. เด็กหญิงภารดี  ภัทรเกียรติวารี
9. เด็กหญิงสุชานาถ  ธารสุขไชโย
10. เด็กหญิงอรสา  เอกนารายณ์
 
1. นางยุพาพรรณ  วงษ์วาน
2. ว่าที่ร้อยตรีทิพวรรณ์  มีสอน
3. นางสาวพัชรชญาภา  พิงเจริญ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจรรยพร  ไพรพันแก้ว
2. เด็กหญิงชยาดา  ธนทิพยเนตร
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ถวิลผลเพิ่ม
4. เด็กหญิงทรงอัปสร  คีรีกถินเทศ
5. เด็กหญิงธนพร  สมสร้อยสวัสดิ์
6. เด็กหญิงนลินทิพย์  อัศวัชรโสภณ
7. เด็กหญิงพิชญา  มาลีพรพันธ์
8. เด็กหญิงรุ่งจิตรา  วงศ์บำเพ็ญ
9. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เอกโชคชัย
10. เด็กหญิงวนิดา  ผดุงกระดังงา
 
1. นางสาวนลิตา  ปัตติสกุล
2. นายเสรี  ซอเฟีย
3. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์ศินี  โชคอำนวยสกุล
2. เด็กหญิงจิตรสินี  ธารสุขชลาลัย
3. เด็กหญิงชนาภา  รุ้งโอบดอย
4. เด็กหญิงพรชิตา  เขียวขจีไพร
5. เด็กหญิงพิมพ์พา  คีรีวนาศรม
6. เด็กหญิงสริตา  แสงดวงเดือน
7. เด็กหญิงสุดาพร  พงศ์ชัยปัญญา
8. เด็กหญิงสุดาภรณ์  วนาวัลลภ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ตกแต่งพงไพร
10. เด็กหญิงแป้ง  ขวัญหล้าวิจิตร
 
1. นายสงบ  พุทธพฤกษ์
2. นางสาววิภาวรรณ  ตาดทองดีเด่น
3. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 72.25 เงิน 7 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายก้องเกียรติ   คำเวียง
2. เด็กหญิงณัชกานต์  คำยัง
3. เด็กหญิงณัฐมน  นันตา
4. เด็กหญิงนลินนิภา  ดีเกิด
5. เด็กหญิงบัณธิตา   บัวแก้ว
6. เด็กหญิงพิชามนร์  ใหม่พรหม
7. เด็กชายรัฐภูมิ   แก้วคำปัน
8. เด็กหญิงรุจิรัตน์  ไชยชำนาญ
9. เด็กชายอาทิตย์  เชวงพิมาน
10. เด็กชายเจษฏา  เป็งเมืองมูล
 
1. นายประสงค์  อุดสาพะแล
2. นายธวัช  รังสิยารมณ์
3. นางเหรียญทอง  รังสิยารมณ์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธาริณี  ต๊ะน้อย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงศรี
 
1. นางสาวสุภาพ  เนตรผาบ
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงกันยาพร  ตาแก้ว
2. นางสาวณิชากานต์  ใจแก้ว
 
1. นายมินชัย  ทานา
2. นางสาวศิริลักษณ์  วงค์อ้าย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  คำโสม
 
1. นางสาวจรรยา  ยะบุญธง
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนราวิชญ์  ธารสุขสนธิ
 
1. นายสุชัช   ทัศนีย์คติ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชาญณรงค์   ชูทรัพย์เจริญ
 
1. นายสุชัช   ทัศนีย์คติ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 30 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรัชญา  พะอู
 
1. นางสาวรัชภรณ์   สิงห์ชัย
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 28 โรงเรียนวัดร้องธาร 1. เด็กหญิงกนกพร  -
 
1. นางสาววรรณิสา  แก้วสุยะ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. นางสาว ชนกชนม์  ปันทวัน
 
1. นายวิศิษฐ์  สิทธิดง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายพงศกร  พรมคำ
 
1. นายประวิทย์  สิขิวัฒน์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงแอนนา  คีรีกนกเขียว
 
1. นายสุชัช  ทัศนีย์คติ
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 34 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชชิต
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชฎา  คำเครื่องใจ
 
1. นางสาวเปรมกมล  โปธาคำ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ต๊ะน้อย
2. เด็กหญิงพราวพิลาศ  ไชยวงษา
 
1. นางสาวเปรมกมล  โปธาคำ
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิเคราะห์งาน
2. เด็กหญิงอารยา  เปลา
 
1. นางสะเรียม   นันทะวิจิตร
2. นางสาวประกาย  แสงสรทวีศักดิ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงทัศณี  หวันน้อย
 
1. นายพชร  หล้าเป็ง
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงกฤตยา  เลิศอนันต์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใจพล
3. เด็กหญิงแพรวา  รัตนะ
 
1. นางวลี  คำโสม
2. นางสายฝน  แซ่เฮ้อ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กชายณัฐพล  สมบุรณ์มี
2. เด็กชายบวรพจน์  ต๊ะลิสังวาลย์
3. เด็กหญิงรักษิณา  ตันตี้
 
1. นางสาวกัณฐิกา  ธรรมเสนา
2. นางวลี  คำโสม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายก้องกิดากร   ตันยศ
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 64 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  โนจา
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 75 เงิน 27 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายสรนันท์   เปี้ยฝั้น
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายเฉลิมชนม์   หมื่นบุญมา
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 77.66 เงิน 22 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงเปรมมิกา  เปล่งแสง
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  คำเสือ
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงนิรชา  ต๊ะสินธุ
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงธัญชนก   ไชยมงคล
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงภัทรลาภา  มูลกันทา
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงสุชานันท์  มอยทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโสภา  บุญนำ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา   หัวอ่อน
2. เด็กหญิงญาณิศา   คำฝั้น
3. เด็กหญิงณิชกานต์   วงศ์ษา
4. เด็กหญิงณิชากุล   คำฝั้น
5. เด็กหญิงณิชาภัทร   คำฝั้น
6. เด็กหญิงณีรนุช   ติ๊บแก้ว
7. เด็กชายวรเมศร์  สุภา
8. เด็กหญิงสุชานันท์  มอยทา
 
1. นางสาวน้ำทิพย์   ตันสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีโสภา   บุญนำ
3. นายวรกิจ   บุญสาร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 81.7 ทอง 12 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กชายกฤษดา  อนันต์ภาคภูมิ
2. เด็กชายก้องกิดากร   ตันยศ
3. เด็กชายณัฐชัย  แสนคำมูล
4. เด็กชายธนพนธ์  แสงตระกูลชัย
5. เด็กหญิงธนพร  ท่าคล่อง
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  โนจา
7. เด็กชายนพรัตน์  หมูธิ
8. เด็กหญิงนิรชา  ต๊ะสินธุ
9. เด็กชายประหยัด  นุมัติ
10. เด็กหญิงปาณัทดา  จิระเมทา
11. เด็กหญิงภัทรลาภา  มูลกันทา
12. เด็กชายสรนันท์   เปี้ยฝั้น
13. เด็กชายอิทธิชัย  ฟูริ
14. เด็กชายเฉลิมชนม์   หมื่นบุญมา
15. เด็กหญิงเปรมมิกา  เปล่งแสง
 
1. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
2. นายสุวิทย์  มณีทอง
3. นายวรัณ  ฝั้นยะ
4. นายณัฐภาส  รุ่งศิริรัตนชัย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สวรรค์คีรีเขต
2. เด็กหญิงทิพานัน  ไพรพุทโธ
3. เด็กหญิงทิพานันท์  คีรีกถินเทศ
4. เด็กหญิงนารี  วังสะพรั่ง
5. เด็กหญิงนารีรัตน์   วนาเฉลิมเขต
6. เด็กหญิงนุตประวีณ์  คีรีกอบสิณ
7. เด็กหญิงปราณี   ห้วยกาเหว่า
8. เด็กหญิงปาลิดา   ศิริกรพนา
9. เด็กหญิงพิมพิศา  บวรวัฒนวุฒิ
10. เด็กหญิงภัทรสุดา   กระทิงไพร
11. เด็กหญิงมัสยา  เพียงพิสมัย
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  วังกระจุก
13. เด็กหญิงรศนา  นิมิตรชัย
14. เด็กหญิงละวา   เวียงไพรทอง
15. เด็กหญิงวัชรี  ไพรสราญเลิศ
16. เด็กหญิงศิริขวัญ  ฟ้ากุศล
17. เด็กหญิงสุภัทรา  โศภางกูรไพร
18. เด็กชายสุรชัย  คงคา
19. เด็กหญิงสุวนันท์   ธารสุขวิไล
20. เด็กหญิงอรินยุพา  ทะนุศีลธรรม
 
1. นางนิพิชฌม์ชา  บุญทากลาง
2. นางศุภกัญจน์  ผ่องศรีใส
3. นายจีระพงษ์  สนิท
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจักรภัทร  ฤทธิ์นาคา
2. เด็กชายทินกร  คงคาเลิศสกุล
3. เด็กชายภัทรชัย  รัตนชัยวงศ์
4. เด็กชายอรรถชัย  บัวตองสิงขร
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ขจรเกียรติสกุล
6. เด็กชายไพโรจน์  ล่องธารา
 
1. นายจีรพงษ์  สนิท
2. นายเชิด  กันชูลี
3. นายสิทธิชัย  แก้วคำปัน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 41 โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง 1. เด็กชายธนดล  แก้วขัด
 
1. นายประดิษฐ  จันทร์ตรง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กชายกันตพงศ์  นุเงิน
 
1. นายพีรพัฒน์   จันทร์อ้น
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงสุฐิตา  สมนึก
 
1. นางอัจฉรา  เชียงหล้า
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 30 โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กหญิงนุสรา   วันหลี
 
1. นายพีรพัฒน์   จันทร์อ้น
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายเกรียงไกร  สืบแก้ว
 
1. นางเบญจา  ชาวนาไร่
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.75 เงิน 22 โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 1. นายณัฐพงศ์  แก้วเมืองมูล
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ไชยชนะ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ขัดสาย
 
1. นางเบญจา  ชาวนาไร่
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  บุญตัน
 
1. นางลำดวน  บุญปก
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านผาลาด 1. เด็กชายสินชัย  จาเต๋จ๊ะ
 
1. นายยงยุทธ  อุตขา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 39 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปิติ  ไพรจำเริญแก้ว
 
1. นางสาวทรายแก้ว  พงศ์ศิริวาณิชย์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านผาลาด 1. เด็กหญิงอัญญาณี  พันธ์ศรี
 
1. นายยงยุทธ  อุตขา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 15 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  นันสาย
 
1. นางกนิษฐา  สุขจีบ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 44 โรงเรียนบ้านดอยแดน 1. เด็กชายนภัสกร  นิลทิตย์
 
1. นางสาวเตือนใจ  พรหมพันธ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายธนวรรธน์   สุลัยศรี
 
1. นางอัมพร  สตรอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ไชยพูน
 
1. นางพัชรา  ขาวแสง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กหญิงรมิดา  สีจา
 
1. นายสมชาย  ชัยอนันตยศ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  วงษ์วาน
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  มุดชิดา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทนนท์
4. เด็กหญิงชนันกร  อุตระ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ก๋องต๊ะ
6. เด็กชายชินเขตต์  ครองศักดิ์สกุล
7. เด็กหญิงณัฐชยา  ป้อจุมปู
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  กาวิเป็ง
9. เด็กหญิงณิชากานต์  ปันวารี
10. เด็กชายดิสนันท์  เอี่ยมสอาด
11. เด็กชายธนาวัฒน์  ต๊ะบุตร
12. เด็กหญิงธัญชนก  กองค้า
13. เด็กหญิงนงนภัส  ใจคำ
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บัวตอง
15. เด็กชายนาวิน  นิลศาสตร์
16. เด็กหญิงบวรลักษณ์  แสงอาวุธ
17. เด็กชายพงษ์พญา  แก้วนิลตา
18. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  เผือกเหมือย
19. เด็กหญิงพรนัชชา  เพ็ชรหมู่
20. เด็กหญิงพิชชาภา  ต๊ะยานะ
21. เด็กชายพีรวัส  สอนหล้าวงศ์
22. เด็กชายรพีภัทร  สุมี
23. เด็กชายรัชชานนท์  อินทร์วงศ์
24. เด็กหญิงลลิภัทร  สูสา
25. เด็กหญิงวรณิชา  โม่งจันทร์
26. เด็กชายวัชรพงษ์  ต๊ะสุภา
27. เด็กชายวุฒิพงค์  ต๊ะสุภา
28. เด็กชายศิวกร  อมรวิจิตรสกุล
29. เด็กชายสัณหณัฐ  จันทร์หนิ้ว
30. เด็กหญิงสาลินี  -
31. เด็กชายสุทธิพงศ์  มาเงิน
32. เด็กหญิงอรอุมาวดี  จิระเมทา
33. เด็กหญิงอังคลิภา  กวางพรรณ
34. เด็กหญิงเกวลิน  มหาวงศ์
 
1. นางดรุณี  ทุนร่องช้าง
2. นางเบญจา  ชาวนาไร่
3. นายทศวรรษ  ทุนร่องช้าง
4. นางนันท์นภัส  พุทธิธนพัฒน์
5. นางรวิวรรณ  เรืองทารินทร์
6. นางอัญชลี  ฟาโรวิช
7. นางสาววรรณ์นิษฐา  พื้นผา
8. นายจรินทร์  ศรีสุวรรณ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 34 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงจินตพร  ไทยยันโต
2. เด็กหญิงนรินทร์ภร   แก้วสร้อย
3. เด็กหญิงนิธิพร   วรรณภิระ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  กันทะทอน
5. เด็กหญิงสิดาพร  ใจยา
6. เด็กหญิงอคัมภ์ศิริ   วงศ์ไชยา
 
1. นางจุรีรัตน์   เทนุรักษ์
2. นางไพรศรี   แสนหาญ
3. นางสาวอุษณี   เปาวะ
4. นางสาวศศิวิมล   สุวรรณเดชา
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 24 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาทรายกณิการ์
2. เด็กหญิงดาราพร  ชำนาญมนตรี
3. เด็กหญิงนภสร  เผ่าเสรีชัย
4. เด็กหญิงพิจิตรา  วัฒนาสกุลคีรี
5. เด็กหญิงวรนุช  ซื่อสัตย์กตัญญู
6. เด็กหญิงสุรีพร  ศิลปาชีพงาม
7. เด็กหญิงเก็จแก้ว  ชำนาญมนตรี
8. เด็กหญิงเจนจิรา   จิตรสมานมิตร
 
1. นางสาวอรชร  สืบบุญเต็ม
2. นางสาวอารียา  ก่อเกื้อตระกูล
3. นางสาวศิรินทร  ขจรเกียรติสกุล
4. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 74 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงกชกร  มือผอ
2. เด็กหญิงกนกพร  มาชมภู
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  น้อยแสง
4. เด็กหญิงกัลยา  ปันดิษฐ
5. เด็กหญิงจินดา  แก้วบุญเรือง
6. เด็กหญิงชนม์ชนก  จันดาวิชา
7. เด็กชายญาณกิตติ์  กิติ
8. เด็กหญิงณกานต์  นามณี
9. เด็กชายธนโชติ  ดีนุ
10. เด็กหญิงธิดา  เมเฮ
11. เด็กหญิงนัฐมล  ระย้าย้อย
12. เด็กหญิงปุณยาพร  แงะโวะ
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาทรายปทุม
14. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามบุญ
15. เด็กหญิงมาริสา  เตจา
16. เด็กหญิงรุ่งไพริน  เรืองพิเชียรจรัส
 
1. นางนภัสวรรณ  เทพพู่ทอง
2. นางศศิธร  สุตานันท์
3. นางเครือวัลย์  โพธิแท่น
4. นางสาววันวิสาข์  ประนันท์
5. นายสุวิชา  เมืองมูล
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 84.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กชายชนะชัย   ชัยชนะ
2. เด็กชายชานนท์   แก้วสุนันท์
 
1. นางสุพิน   ชัยวงค์
2. นางรำเพียร   ทองแท้
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  วันใจ
 
1. นายอำนวยศิลป์  บัวตูม
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 53.2 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านหนองหลัก 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  แอมา
 
1. นายอำนวยศิลป์  บัวตูม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงณัชลียา  เกษะโกมล
 
1. นางลำดวน  บุญปก
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงญาณิศา   ยะเมฆ
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุยะระ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงวารุณี  สุพร
 
1. นางลำดวน  บุญปก
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านปางส้าน 1. เด็กชายศุภกร   ไพรัตน์
 
1. นางดาราณี  ปัญโญแก้ว
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายธนวรรธน์  สุลัยศรี
 
1. นางสาวสุพัตรา  ขันทอง
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 63.99 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านโฮ่งวิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แจ้ใจ
2. เด็กหญิงศิรินทร์ญา  วงค์ชัย
 
1. นางนงลักษณ์  อุตสาห์ปัน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 72.38 เงิน 30 โรงเรียนบ้านแม่ป้อก 1. เด็กหญิงวรนารี  ปัญญาศรี
2. เด็กหญิงศศิธร   ไชยยอง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุยะระ
2. นายวุฒินันท์   สงวนสุทธิ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.76 เงิน 22 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. นางสาวจรรยพร  ศรีเมือง
2. เด็กชายเกียรติพิทักษ์   ตาจุมปา
 
1. นางสาววิไลวรรณ   บุญธรรม
2. นางสุมาลี  คุ้มเสม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67.7 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชวกร  วิถีประชารักไทย
2. เด็กชายชวพล  กิจวิทยาวรกุล
3. เด็กชายพิเชษฐ์  พนมพนอไพร
4. เด็กชายภัทรพล  ว่องวารีกิจ
5. เด็กชายวรเวช  กิ่งชนะรัตนมณี
6. เด็กชายสิทธิพล  นาทรายกำธร
 
1. นายสมบูรณ์  ทิศหล้า
2. นายเสถียร  สุดสม
3. นายศุภชัย  ปัดแก้ว
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 69.2 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กชายธัญธร  จักสาน
2. เด็กชายพลวัฒน์  ใจปวน
3. เด็กชายพีรพล  บุญมาเปียง
4. เด็กชายพีระวัตร  อินถาปัน
5. เด็กหญิงสิริรักษ์  ยาแปง
6. เด็กหญิงอริสา  สิงห์คำปัน
 
1. นายเสนีย์  อินทสระ
2. นางสายฝน  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวกัลยาณี  ท่าคล่อง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยแหน 1. เด็กชายกฤษดา   ธรรมกันทะ
2. เด็กหญิงณัฏฐากนก  แจ้งศิลป์
3. เด็กหญิงธนพร  วัฒนา
4. เด็กหญิงปัทมา  แจ้งศิลป์
5. เด็กชายพูลสวัสดิ์  ไชยยา
6. เด็กหญิงมาติกา  กันทะวงศ์
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชนันชนะ
8. เด็กหญิงอรปรียา  ลักษณารีย์
9. เด็กชายเสกสรร  จันตาใหม่
 
1. นายสวิง  สร้อยญานะ
2. นายอนุชิต  แสนตางใจ
3. นางจุฑารัตน์  จันสม
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนบ้านแม่หว่าง (ราษฎร์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกมลทิพย์   เสาร์นุ
2. เด็กหญิงฉันทนารี   คำไวโย
3. เด็กหญิงณัชชา  ตาพริก
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสมบัติ
5. เด็กหญิงนงนุช   วงศ์อินทร์
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ   เป็งดอก
7. นางสาวพัชริญา   สิงหาทา
8. เด็กหญิงสุชานันท์   สามีแฮ
9. เด็กหญิงสุนิษา   ตันติบุญชูชัย
10. เด็กหญิงเมธินี   เทพสุติน
 
1. นายบุญชวน  จันหนิ้ว
2. นางรัสธรรม  ศรีประทีป
3. นางสาวอนุสา  สุภาพิน
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิตเกษมภัทร์  จงบุญดีตลอด
2. เด็กหญิงชญาณี  วนาขจิตบรรจง
3. เด็กชายธีรภัทร  ชูทรัพย์เจริญ
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ   ไพรปฏิคม
5. เด็กชายวรปรัชญ์  ตะวันเมฆา
 
1. นายวรกิจ  ทากี้
2. นายพยุงศักดิ์  ติ๊บกาศ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงนิภาธร  จอมทอง
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยอดปัญญา
3. เด็กหญิงศุภาวดี  ชมพู
 
1. นางสร้อยหงษ์  สมศรี
2. นางอรพินทร์  ปารมี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงจรีนุช  เงินคำ
2. เด็กหญิงศศิธร  สุต๋า
3. เด็กหญิงศิริโสภา  สุต๋า
 
1. นางกัญญา  อินกัน
2. นางกฤษดา  ก๋าวิบูล
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 79.64 เงิน 14 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  วงศ์สถาน
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจผุย
3. เด็กหญิงอิสวาร์ญา  ธะณะแก้ว
 
1. นางสาววรรณธนา  คำสุภา
2. นางสาวดาววรักษ์  หลวงโปธา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83.8 ทอง 24 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงธนาพร  ปินตาแสน
2. เด็กหญิงรัชนก  สิทธิกัน
3. เด็กหญิงอริสา  คุ้มเผ่า
 
1. นางแอ้ว  เชียงแขก
2. นางสมจิต  ไชยเชษฐ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 70 เงิน 27 โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กชายณัฐดนัย   ศรีวิชัย
2. เด็กชายณัฐวัฒน์   พัฒนหทัย
 
1. นางสาวสาลิกา  คำปัญญา
2. นางชนิดาภา  อัศวเวชกุล
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงธัญญามาศ  อุ่นเรือน
2. เด็กชายพีรพล  สุภา
 
1. นายอนุพงค์  จิตหาญ
2. นางสาวมณีนุช  คำเขียว
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายกฤษณกาน  ฟองอินทร์
2. เด็กชายยงศ์วุฒิ  อินแก้วหน้อย
 
1. นางสาวกนิษฐา  วงศ์ษายะ
2. นายณัฐดนัย  อุดหนุน
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 33 โรงเรียนอัยยสิริ 1. เด็กหญิงนภัสชนก   สามภูศรี
2. เด็กชายปริญญ์   มณีวรรณ
 
1. นางชนิดาภา  อัศวเวชกุล
2. นางสาวสาลิกา  คำปัญญา
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  จันถา
2. เด็กชายวรวิทย์  ดูกี
 
1. นางสาวมณีนุช  คำเขียว
2. นายอนุพงค์  จิตหาญ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กชายชัยมงคล  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงปรียาวดี  สังข์คำ
 
1. นางสาวกุลธิดา  สิริกรเกษม
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงลักษิกา  คำหล้า
2. เด็กหญิงอมริสา   วันดี
 
1. นางวนิดา   ทนุชิต
2. นางสาววิลาวัลย์   ยาทองคำ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ทับทอง
2. เด็กหญิงอภิญญา  อินทรศรี
 
1. นายอำนาจ  เบาจิตต์
2. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์ทิพย์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขัดผาบ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  กันทะกุล
 
1. นางสาวกนิษฐา  วงศ์ษายะ
2. นายณัฐดนัย  อุดหนุน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปินตาอุ่น
2. เด็กหญิงธัญชนก  แก้วคำปัน
 
1. นางสาวกนิษฐา  วงศ์ษายะ
2. นายณัฐดนัย  อุดหนุน
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายฐิติเดช   พงตัน
2. เด็กชายนนทนันท์  สะตรอง
 
1. นางวนิดา   ทนุชิต
2. นางสาววิลาวัลย์   ยาทองคำ
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. นางสาวดารินทร์   ศรีวิชัย
2. เด็กชายพงษ์อนันต์  แก้วคือ
3. เด็กหญิงสรวีย์   อุตสาพะแล
 
1. นางกัลยา  วงค์ปาลีย์
2. นางสาวเจนจิรา  พงษ์สุวรรณ
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 1. เด็กชายชวิศ  แก้วหล้า
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เชียงนา
3. เด็กชายศราวุธ  ทาธิมงคล
 
1. นางสุทธิรักษ์  มณีทอง
2. นายเจน  สุขท้าว
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายสรวิชญ์  ก๋าวี
2. เด็กชายสิทธิกร  คำตา
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อุ่นเรือน
 
1. นายณัฐกรณ์  อินตาแก้ว
2. นางจิรนันท์  ทองอรุณศรี
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดวังหลวง 1. เด็กชายณัฐกานต์  เอี่ยมอ่อน
2. เด็กชายสินธิชัย  ทัดมาลา
3. เด็กชายสุรเดช  แก้วแสง
 
1. นายเกษม  อุปละกูล
2. นางสาวสิวาภรณ์  โพธิ์อบ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านท่าหลุก 1. เด็กชายคุณากร   หารุคำจา
2. เด็กชายซื้อ   นายยะ
3. เด็กชายปิติยวัฒน์  ชัยชนะ
 
1. นางสุพิน   ชัยวงค์
2. นายวีรยุทธ์  จิตรปราณี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายชาญณรงค์  อุ่นเรือน
2. เด็กชายนฤเบศวร์   คำตั๋น
3. เด็กชายสาธิต  ก้างวงค์
 
1. นายอัครพนธ์   แปงชัย
2. นางสาวถนอมศรี  หล้าเต็น
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.2 ทอง 12 โรงเรียนวัดวังหลวง 1. เด็กหญิงกรกนก  ผันยอด
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงศศิประภา  เหมือนฟู
4. เด็กหญิงสุพรรณี  มณีแก้ว
5. เด็กหญิงสุวนันท์  วงค์ปวน
6. เด็กชายอธิวัฒน์  พรมมูล
 
1. นางศิกานต์  สร้อยญาณ
2. นางสาวชาลินี  พูลชนะ
3. นางธราภรณ์  ของทิพย์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ธารสุขสกุล
2. เด็กหญิงนภัสสร  ธารสุขสินธุ
3. เด็กหญิงนัชชา  สว่างยศลาภ
4. เด็กหญิงนัชชา  ขจรดวงมาก
5. เด็กหญิงสาธิกา  ล่องธารา
6. เด็กหญิงอาชุมา  กิจธนลาภ
 
1. นางสาวเด่นดาว  กุณามา
2. นางอุมาพร  ธาดาสันติพงศ์
3. นางจิราภา  ปลัดกองวัน
 
159 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   สุยะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   หมวกเครือ
3. เด็กชายธีรนันท์   ต๊ะยะพงศ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ญาณะเครื่อง
2. นางไพรวัลย์  เตจ๊ะวงค์
 
160 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายจิระกิจต์  เชิญรักษ์ไพร
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  เดือนหล้า
3. นายใจธรรม  มีธรรม
 
1. นายสง่า  แสงเงินชัย
2. นางศรีพร  แก้วโขง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายตะวัน  ดาวเงิน
2. เด็กหญิงนวินดา  ตั๋นตานะ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ก้อนจันทร์
 
1. นายชาญชัย  ทิพย์ชู
2. นางรัตนาภรณ์  วงค์ษา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 27 โรงเรียนบ้านปาง 1. เด็กชายธนกร   สาก้อน
2. เด็กชายธนากร  ตาสุยะ
3. เด็กชายรตน   ติ๊บเตปิน
 
1. นายพิรุณ  เตจ๊ะแก้ว
2. นายณัฐพล   สมราช
 
163 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนวัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 1. เด็กหญิงชลธิชา    บรรเทา
2. เด็กชายพัทธดลย์    ทนันศรี
3. เด็กหญิงวิภาวดี    สุพรรณ์
 
1. นางสกาวเดือน  ขัดเรือน
2. นางสาววัชราพร  เชื้อจิต
 
164 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 1. เด็กหญิงจิราพร  กันทาติ
2. เด็กชายอธิชา  ปาตัน
3. เด็กหญิงอาภาภัทร  ไทยใหม่
 
1. นางสาวขวัญเรือน  มั่งอุตม์
2. นางสาวชลธิชา   ขันอาษา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.2 ทอง 36 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 1. เด็กหญิงจันทร์ตะวัน   สิริปภัทร์
2. เด็กหญิงทักษิณา   อาปามัง
3. เด็กหญิงนวล   สวาท
 
1. นายศุภชัย   สุภากาศ
2. นางสาวจันทร์จิรา   อ่อนพรม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงณีรนุช  ตั๋นตานะ
2. เด็กหญิงนิชนิภา  เงินคำ
3. เด็กหญิงอินทิรา  บุญฮอม
 
1. นางสาวทัศนาพร  ปัญญาคำ
2. นางสาวอำพา  ฤทธิ์เรือนคำ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่แนต 1. เด็กหญิงดลนภา  เสน่ห์ทรัพย์ทอง
2. เด็กหญิงสิริกร   ปัญญามี
3. เด็กชายสุเมธ   คำสนิท
 
1. นางกาญจนา   รัตนพันธ์
2. นางวิภาวรรณ   ชลชวลิต
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 39 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ก้อนจันทร์
2. เด็กหญิงพรนภา  ปันอ้าย
3. เด็กหญิงภรทิพย์  บารมีบิดร
 
1. นางสาวทัศนาพร  ปัญญาคำ
2. นางสาวนาตยา  มะโนแก้ว
 
169 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เฟยริวงค์
2. เด็กชายณัฐชานนท์  แก้วสาย
3. เด็กชายอัครชัย  มุ้ยศรี
 
1. นางวลี  คำโสม
2. นางสาวมัทนี  เครื่องชนะ
 
170 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ฤทธิ์ระวี
2. เด็กหญิงนิชาภา  รักคีรีกำเนิดสกุล
3. เด็กหญิงพรพิมล   ครองใจชาวดอย
 
1. นางสาวสายรุ้ง  อวฤทธิ์
2. นางกมลเนตร  อินทสระ
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านห้วยห้า 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สงคุ้ม
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  สงคุ้ม
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  นันธิ
 
1. นางสาวชนิกานต์  กันทาทรัพย์
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 79.6 เงิน 5 โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว 1. เด็กชายแสงชัย   ใจวงค์
 
1. นางรัตนา   จอมขันเงิน
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71.6 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์  ตาคำปัญญา
 
1. นางวารุณี  ใจคำ
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายธาราดล  ขัดสาร
 
1. นางสาวทิชากรณ์  อุตมะ
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านม่วงสามปี 1. เด็กหญิงพีรดา  ภูผาเวียง
 
1. นางสาวนิดานุช  ปันโปธา
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ต๊ะอุ่น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มุ้ยศรี
3. เด็กชายทิพย์เนตร  กาวี
 
1. นางสาวพิชชาภา  พงค์ตัน
2. นางสาววิจิตรา  วารินทร์สุข
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กหญิงจารุกร   ดวงเนตร
2. เด็กชายภูเบศร  เหล็กแก้ว
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  วิจาอ้าย
 
1. นางสาวพรพิไล  สายปิ๋ว
2. นางอัมพร  สตรอง
 
179 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปวิมล  จรรยาเพลินฤดี
2. เด็กชายสุเมธ  พนาวิงวอน
 
1. นางสาวพรวดี  สว่างวินืตกุล
2. นางตวงพร  คงเมือง
 
180 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 21 โรงเรียนบ้านแม่กองวะ 1. เด็กหญิงปภาดา  วาทีนุกิจ
2. เด็กชายวรเมธ  หมื่นสิยา
 
1. นางอลิษา  จาสว่าง
2. นางสาวกนกมณี  มีมัง
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 66.2 ทองแดง 22 โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย 1. เด็กชายวีระชัย  สุต๋า
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  ไชยสูง
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 74.6 เงิน 15 โรงเรียนบ้านปวง 1. เด็กชายวศิน  ณ ลำพูน
 
1. นางไพรวัลย์  ณ ลำพูน
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67.8 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านผาลาด 1. เด็กหญิงเขมนันท์  เนตรนาเกร็ด
 
1. นางถิรนันท์  พิมพ์กะภีร์
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรชร  สว่างยศลาภ
 
1. นางสาวสาธกา  พัฒนาวิชาภรณ์
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหัวยปันจ๊อย 1. เด็กหญิงนวลอ่อน   ลุงแคร่
 
1. นางพัชนี  อินต๊ะ
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.6 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กหญิงสัญห์ฤทัย  มาเรือน
 
1. นางปลื้มจิตร  แตงเส็ง
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดวังหลวง 1. เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ตุ้ย
 
1. นางสาวอริญรดา  มุดทุง
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1. เด็กชายวรเมธ  ชัยชาติตระกูล
 
1. นางอุทุมพร  ทองล้วน
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เอมเอาธาน
 
1. นางสมพร  ตันวิพงษ์ตระกูล
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนัท  วรการกุศลไพร
 
1. นางสาวปาริฉัตร  อภิธาเสนาะ
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73.4 เงิน 24 โรงเรียนบ้านดอยแดน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วคำ
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  นันต๊ะภูมิ
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 75.8 เงิน 25 โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ปู่คำ
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ปุ๊ดแค
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.4 ทอง 22 โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง 1. เด็กหญิงสาริกา  นอแฮ
 
1. นางศศิพิมพ์  พรธนโชติ
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 23 โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 1. เด็กชายวรพล  ดวงจันทร์
 
1. นายสมชาย  ชัยอนันตยศ
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจอมรัตน์  ตรีทิพย์วรเนตร
2. เด็กหญิงจินตนา  ชีวีอิสระ
3. เด็กหญิงปาลิตา  วนาชุ่มโชค
4. เด็กหญิงพุทธารัตน์  แววรักษาไทย
5. เด็กหญิงมณีมณฑ์  โตทับทอง
 
1. นางแพรทอง   วินาภา
2. นางกานดา  ล้วนงาม
3. นางธิดารัตน์  ศรีสุวรรณ
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 25 โรงเรียนวัดหนองยวง 1. เด็กชายจันทร์สฆ์  เอมตี
2. เด็กชายสรนนท์  ฤทธิพลอย
3. เด็กหญิงเกวลิน  ใจสุยะ
 
1. นางพัสดี  วิรัชพินทุ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  อุปนันท์
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กชายพรรณกร  ก๋านันตา
2. เด็กหญิงมินทร์ศิณี  คำมา
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ก๋องต๊ะ
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  เขื่อนมณี
2. นางสาวนวพร  ปวกพรมมา
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.8 ทอง 41 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 1. เด็กชายพรหมมินทร์   ใจมา
2. เด็กชายภูมิพลัง   ทรัพย์ประมาณ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   พุทธิมา
 
1. นายศุภชัย   สุภากาศ
2. นางสาวนันทรัตน์   สุภาวงค์
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านป่าจี้ 1. เด็กชายธีรเมธ   เกตุแก้ว
2. เด็กชายสิทธิพล   แก้วยองผาง
3. เด็กชายอนุยุต   พุทธิมา
 
1. นายศุภชัย   สุภากาศ
2. นางสาวนันทรัตน์   สุภาวงค์
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายครรชน  คุ้มประภา
2. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วยะวงค์
3. เด็กชายปิยะ  นันติ๊
 
1. นางสาวเสรี  ยาอุตม์
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายกันตวิชญ์   ปัญญาเหล็ก
2. เด็กชายสุรเชษฐ์   ซางเล็ง
 
1. นางบุปผา  ไชยวงศ์
2. นางสาวปิยธันว์  เบญจเทพรัศมี
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ชมพูแก้ว
2. เด็กหญิงสตรีรัตน์  หน่อไพรสน
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  เปาวะ
2. นายณรงค์ศักดิ์  อุปะละ
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78.8 เงิน 10 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายกอบชนม์  วิจาอ้าย
2. เด็กหญิงจิรัตติกาล  ชุ่มบัวทอง
 
1. นางกัลยา  วงค์ปาลีย์
2. นางสาววรัญญา  เชียงแก้ว
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่เทย 1. เด็กชายธนากร   ณ ลำพูน
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   เชียงแขก
 
1. นายธราธร  ตันวิพงษ์ตระกูล
2. นางสาวพรพิไล  สายปิ๋ว
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน 1. เด็กชายวรกานต์   ชมกลาง
2. เด็กชายอชิรชา   ใจยะ
 
1. นางสาวชนันท์ธิดา  ประพิณ
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย 1. เด็กชายณัฏฐพล  ยะกาวิน
2. เด็กชายศุภกิตต์  บุญหลวง
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  เปาวะ
2. นายณรงค์ศักดิ์  อุปะละ
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.6 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายคชา  ปัญญา
2. เด็กชายชาญวิทย์  คำอ่อน
3. เด็กชายวุฒิชัย  คำฝั้น
 
1. นายชาญชัย  ทิพย์ชู
2. นางราชาวดี  คงเอียด
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง 21 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายคมกริช  สุภา
2. เด็กชายธวัชชัย  เต๋จา
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ปัญญา
 
1. นายชาญชัย  ทิพย์ชู
2. นางน้ำทิพย์  ตันสุข