สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. สุโขทัย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เนาวพันธ์
 
1. นางสาวพวงรัตน์  ขัดวาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีเดช
 
1. นางแววเดือน  ธารีธาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 40 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงรินรดา  ใหม่สูงเนิน
 
1. นางสว่าง  แสนศรีแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อิ่มเทศ
 
1. นางชะอ้อน  อยู่แย้ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 61.5 ทองแดง 31 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงสุพรรษา  พระบรรเทา
 
1. นางนภาพร  ติดพรม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  ม่วงทอง
 
1. นางฉวีวรรณ์  แห้วเหมือน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 82.8 ทอง 19 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แย้มใย
 
1. นางสาวพัชราวรรย์  บุญเสือ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กหญิงอารียา  หมีใจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  เมืองคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 1. เด็กหญิงพชรพร  ประทุม
 
1. นางพิราวรรณ  พรมมี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 1. เด็กชายศุภชัย  จันทร์หอม
 
1. นางบุญนาค  คชนิล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.2 ทอง 27 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงนุชนารถ  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสว่าง  แสนศรีแก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 47.6 เข้าร่วม 42 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายธัชกิตติ  เณรศาสตร์
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ชำนาญจุ้ย
3. เด็กชายวรเทพ  จันทร
 
1. นางเสาวนีย์  อยู่หุ่น
2. นางสุดาวดี  นวนบ้านด่าน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงขวัญดาว  ศรีสังวรณ์
2. เด็กหญิงธิติมา  บุญมา
3. เด็กหญิงสิรินรี  ไมโคกสูง
 
1. นางสาวรวีวรรณ  รอดสุวรรณ
2. นายอัษฎางค์  พงษ์เฉย
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงสงกรานต์  อ่องเกษม
2. เด็กหญิงสายสุดา  ชีวะกุล
3. เด็กหญิงอนุชสรา  แปลกบัว
 
1. นางสว่าง  แสนศรีแก้ว
2. นางวาสนา  แสงเงิน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลอยดำ
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทรงยุติธรรม
 
1. นางสมควร  แสงอบ
2. นายสุเทพ  ทับจาก
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดปากพระ 1. เด็กหญิงปรัศมาภรณ์  บัลลังค์แก้ว
2. เด็กหญิงปิยธิดา  นาพิมล
 
1. นางมยุรา  มั่นต่าย
2. นางฉวีวรรณ์  แห้วเหมือน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พันโชติ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีแสงจันทร์
 
1. นางสาวน้ำฝน  นกเที่ยง
2. นางสาวสุภาภรณ์  สุขเกษม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงสาธินี  โชติชัยกาจญ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมาก
 
1. นางสาวสุกัญญา   ฤาชา
2. นางอนงค์  จุ้ยต่าย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน
 
1. นางวราภรณ์  ออมสิน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 26 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุญคง
 
1. นางสาวปนัสดา  กันหาเรียง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 35 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายธนดล  บุญชุ่ม
 
1. นางสุภาพร  จิตท้วม
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78.1 เงิน 14 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงวนัชพร  ศิลธรรม
2. เด็กชายศุภวิชญ์  พูลเกษม
3. เด็กชายโสภณวิชณ์  เวินขุนทด
 
1. นายกิตติพงษ์  ยานุกูล
2. นายธนวิชญ์  เอื้อจำนงค์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  อรรคนิตร
2. เด็กหญิงนันทชพร  เสริฐสงัด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หนูหอม
 
1. นายกิตติพงษ์  ยานุกูล
2. นายธนวิชญ์  เอื้อจำนงค์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 41 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษฎา  เบ็ญจา
2. เด็กชายณัฐกฤต  รื่นเรณู
3. เด็กชายเมธิชัย  จงจำ
 
1. นางสาววรกมล  พรมแดง
2. นางสาวศิริพร  เอี่ยมอินทร์
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายทิวากร  หาญขุนทด
2. เด็กหญิงภารดา  ปัญญา
3. เด็กชายอนันตสิทธิ์  รอดชู
 
1. นางอารยา  ปานคง
2. นางสาวลันทม  สังจันทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายธีธัช  เลาปุณเสถียร
2. เด็กชายภานุพงศ์  ชามั่ง
 
1. นางสาวรัชนี  ฤทธิปัญญากุล
2. นางสาวชลธิชา  อ่วมบุตร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายณัฐธัญ  กันหาพา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  กางมูล
 
1. นายกิตติพงษ์  ยานุกูล
2. นายธนวิชญ์  เอื้อจำนงค์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายธเนศ  สีมาเคน
 
1. นางสาวดำริ  บัวเผื่อน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กชายนวพล  ศักดิ์เดชานนท์
 
1. นางศิริรัตน์  กาญจนชม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  คำทาสี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์เรือง
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 85.98 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ศักดารวีโรจน์
2. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  หนึ่งคำมี
 
1. นางสาวลันทม  สังจันทร์
2. นางสาวพระแพง  แม่นหวา
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.39 เงิน 23 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธวัชชัย   ทองนาค
2. เด็กชายศุภกิตติ์   แตงจ๊อก
 
1. นางเรณู  แก้วปัญหา
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 41.65 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  รอดเขียว
 
1. นางสุกัญญา  ราษฎร์บุญมี
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงรัตตินันทน์  ปานทุ่ง
 
1. นายเทียม  จรวุฒิพันธ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงชญานิน  พุ่มห้วยรอบ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปุญญพันธ์
3. เด็กชายสิทธิโชค  เพ็งมา
 
1. นางรุจีรัตน์  อินสุนทร
2. นางอรพินท์  คล่ำคง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กชายนิธิพัทธ์  กล่อมยิ้ม
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ไกรทอง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ปานพลอย
 
1. นางสาวชุติมา  จัดการ
2. นางพัชรี  สุดจิตต์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 71 เงิน 24 โรงเรียนวัดท่าฉนวน 1. เด็กหญิงกัลยกร  เลี้ยงชีพ
2. เด็กหญิงพิยดา  ชาตาดี
3. เด็กหญิงวรกมล  พุ่มแฟง
 
1. นางลัมภู  เขียวเหลือง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กหญิงกันตนา  มีสุข
2. เด็กชายบุญนภัทร  สินจันทร์
3. เด็กหญิงวันวิสา  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวเมมิกา  ม่วงทอง
2. นายสมพงษ์   มาดหมาย
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 74 เงิน 40 โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เม่นหมอก
2. เด็กหญิงพรธีรา  จันทร์เกษม
3. เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ  หนูหริ่ง
 
1. นายภานุพงศ์  มากกูล
2. นางสาวอชิรญา  สนอ่อง
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนนทชัย   ทองอินทร์
2. เด็กหญิงสุวนันท์   คงขาว
3. เด็กหญิงเมวดี   ยอดเกตุ
 
1. นางดวงดาว  ศรีสมุทร
2. นายเจริญ  ภู่เพ็ง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 21 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงญานิกา  แป้นจันทร์
2. เด็กหญิงประภัสสรา  ใจหาญ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นวลใย
 
1. นางสาวธัญญรัตน์  กิ่งก้าน
2. นางสาวพรพิรุณ  เขียวอรุณ
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 72.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กชายพสธร  ทุเรียน
2. เด็กชายสหรัฐ  พุกแป้น
 
1. นางอาภรณ์  นิ่มคำ
2. นางบัวหลวง  ครุธจู
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วมณีย์
2. เด็กชายวิชาญ  ชัยโก
 
1. นายพิสิฏฐ์  แสงอบ
2. นางนภาพร  ลือเฟื่อง
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 14.17 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายนันวัฒน์  แสงวันดี
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ทองมา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สมบูรณ์
2. นางสาวณัฐชา  โคยามา
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 62.89 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กชายจิรายุ  สุรัติพงษ์
2. เด็กชายภานุเดช  เปรมทุ่ง
 
1. นายวิรัตน์  หาพา
2. นายดิเรก  บัวป้อม
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 48.1 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านนากาหลง 1. เด็กชายจิรภัทร  พุ่มอยู่
2. เด็กชายธีรภัทร  ถึงเป้
 
1. นายดิเรก  บัวป้อม
2. นายวิรัตน์  หาพา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 34.21 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายพงศกร  เอี่ยมอ่อน
2. เด็กชายพิริยะ  เกาะกิ่ง
 
1. นางสาวฉัตรดาว  คล่ำคง
2. นางสาวจีรวรรณ  บัวทอง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 40.06 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายประธานพร  แสงงาม
2. เด็กชายประวิทย์  สีนวนจำปา
 
1. นางสาวฉัตรดาว  คล่ำคง
2. นางมนภัทร  คงยอด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 41 โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เพ็งแก้ว
2. เด็กหญิงนิชา  อุปถัมภ์
3. เด็กหญิงปรียานุช  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงภัทราวดี  บุญสอน
5. เด็กหญิงเขมจิรา  เมฆเขียว
 
1. นางสุนันท์  จันทรปิติกุล
2. นายดำรงศักดิ์  เขียวเกิด
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.65 เงิน 22 โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงกนกพร  สาอิ้ม
2. เด็กหญิงจิรัญญา  พ่วงท่าโก
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ริมหนองเรือ
4. เด็กหญิงวรรณ์นิภา  นิลบรรพต
5. เด็กหญิงสิรินภา  นาคเสน
 
1. นางสาวธันยพร  แย้มพยุง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 30 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  รอดกสิกรรม
3. เด็กหญิงศิรินทรา  อินเลิศ
4. เด็กหญิงอริยา  นาจุ้ย
5. เด็กหญิงแพรววนิต  เดินจร
 
1. นางอรพลิน  นิลรัตน์
2. นางสาวพัชรี  ทับเงิน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คำปาน
2. เด็กหญิงภัคจีรา  หมื่นมะโน
3. เด็กชายภูริณัฐ  ชูเที่ยง
4. เด็กหญิงมธรส  จันทร์ทุ่ง
5. เด็กชายอัศณะ  ปัญญาโชติ
 
1. นางอรทัย  จินดาประสาน
2. นางปราณี  จิ๋วนารายณ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 18 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สินสมุทร์
2. เด็กหญิงนราธิป  สุทธิวิลัย
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พงษ์ปรีชา
4. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  บุญเหลา
5. เด็กหญิงสุภาวดี  สินสมุทร
 
1. นางนันทพร  แก้วแท้
2. นายสุมิตร  แก้วแท้
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตาเมา
2. เด็กหญิงนันทิตา  โนขัดติมา
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  พรมไชย
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  วงษ์อุบล
5. เด็กหญิงรุ่งรวี  เป่กล้า
 
1. นายณัฐสิทธิ์  มายะ
2. นายโกวิทย์  ศรีพยอม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิมแย้ม
2. เด็กชายภาณุพงษ์  คงพัน
3. เด็กชายรุ่งอรุณ  เกี่ยวพันธ์
4. เด็กหญิงลีลาวดี  เกี่ยวพันธ์
5. เด็กหญิงสุภัสสร  อินสอน
 
1. นายภควา  น้อยนึ่ง
2. นายวีรยุทธ  สำรี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86 ทอง 14 โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 1. เด็กชายกรวิทย์  จิตท้วม
2. เด็กชายกฤษฎา  ช่วยหลำ
3. เด็กชายกานต์พงศ์  ขาวแจ่ม
4. เด็กหญิงญาณิศา  ช่างทอง
5. เด็กหญิงธิญา  อ้นน่วม
6. เด็กหญิงนิสา  มหาดไทย
7. เด็กหญิงบงกชรัตน์   ซ่วนเฮง
8. เด็กชายปุณณัตถ์  เนตรสว่าง
9. เด็กชายพงศกร  แก้วน้อย
10. เด็กชายพงศธร   พิศดู
11. เด็กหญิงพรนภัส  ทัดแพ
12. เด็กหญิงพิมพ์อร  มีดา
13. เด็กหญิงภัทราวดี  รังอยู่
14. เด็กชายวัชรพงศ์  คำเปล่ง
15. เด็กหญิงวันวิสา   อรุณวิง
16. เด็กชายศักย์ศรณ์  แก้วเฟื่อง
17. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสมบัติ
18. เด็กหญิงสุชานันท์  แสงศิริ
19. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงสุด
 
1. นายประสงค์  นวนน่วม
2. นางแสงระวี  หนูเมือง
3. นางพจมาส  เขียวเมือง
4. นายพัลลภ  คงกำเหนิด
5. นายสมคิด  แห้วเหมือน
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 1. เด็กหญิงปานทิพย์  อุมา
 
1. นางเกตุกนก  รุกขชาติ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.75 ทอง 36 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงแก้วกายเพชร  โพธิ์ทา
 
1. นางสายฝน  สุวรรณวัฒนะ
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พรมปาน
 
1. นางบุญนาถ  พรจันทรารักษ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เป็นกล
2. เด็กชายศุภโรจ  ออมสิน
 
1. นางวนิดา  อิงคะพิเนต
2. นางขันธ์ทิพย์  สมหาญวงศ์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 38 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญเลิศ
2. เด็กชายธนะดี  โสมสิทธิ์
 
1. นางอัญชุลี  แสงทับทิม
2. นางศิริรัตน์  กาญจนชม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.8 ทอง 9 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 1. เด็กหญิงดาหรา  ขันสีทา
2. เด็กชายสมบูรณ์  แซ่ลี
 
1. นางสาวนพรัตน์  ไกรกิจราษฎร์
2. นายเดชา  ธูปเทียน
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังแดด 1. เด็กหญิงกนกอร  เกตุเถื่อน
2. เด็กหญิงญาณิกา  บุญคล่ำ
3. เด็กหญิงณกมล  ชนแก้วพลอย
4. เด็กหญิงธีราภรณ์  ปัญทะนา
5. เด็กหญิงรัฐติกา  กลิ่นทอง
6. เด็กหญิงสุธิตา  โตเอี่ยม
7. เด็กหญิงสุนันทา  บุญอิน
8. เด็กหญิงสุภัสสร  มั่นเหมาะ
9. เด็กหญิงอรัญญา  ภู่หนู
10. เด็กหญิงเทพสุดา  บุญมี
 
1. นางฉวี  ธนูสาร
2. นางสาวนพรัตน์  กระหล่ำทอง
3. นางสาวธนาภรณ์  แสงทอง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชลดา  ไกรกวี
2. เด็กหญิงนรารัตน์  บุญเที่ยง
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  อบหอม
4. เด็กหญิงนิรภัทร  น้อยน๊อต
5. เด็กหญิงพรพรรณ  สิงห์โตทอง
6. เด็กหญิงศิริญาดา  ตูมหอม
7. เด็กหญิงศุภักษร  หลิมวานิช
8. เด็กหญิงสุธาทิณี  งามนวล
9. เด็กหญิงสุพรรษา  เม้ากำเนิด
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สวนม่วง
 
1. นางรัชนี  วงษ์พูล
2. นางสาวมยุรี  จันทขาว
3. นางสาวอวันณา  สีบัว
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.9 ทอง 34 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกุลญรัตน์  พวงศิลป
2. เด็กหญิงกุลวดี  ศรีวันทา
3. เด็กหญิงจิราพัชร  มีจันทร์
4. เด็กหญิงชนม์นิภา  พรรณา
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  จันฟัก
6. เด็กหญิงฐานิตา  บุตรอ่วม
7. เด็กหญิงธฤดี  ทองแดง
8. เด็กชายนิรวิทย์  โทนสังข์อินทร์
9. เด็กหญิงปรียาภัทร  แดงน้อย
10. เด็กหญิงปิณิดา  จันผ่อง
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุวรรณรอ
2. นางสาวทัศวรรณ  บูรณไทย
3. นางสาวรุ้งเพชร  สุวรรณรอ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 79 เงิน 14 โรงเรียนบ้านหนองตลับ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เชนหอม
2. เด็กหญิงสิริวรรณ  มาน้อย
 
1. นายชัยวัฒน์  ขาวทุ่ง
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงจิระนัน  ผิวเนียม
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  บุญทิม
 
1. นายสมยศ  ขัดคำวงศ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงลลิตา  สุขเจริญ
 
1. นางรดาวัลย์  แสงสุก
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงอรทัย  มิ่งไธสง
 
1. นางรดาวัลย์  แสงสุก
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงบุษกร  กวีกูล
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงเปมมิกา  จิรฐาธนาภา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เพชรสุข
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 1. เด็กชายนัฏฐากร   ศิริโภคา
 
1. นางรินดา  ศรีชัยยะ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายสุรพน  ทองเป้า
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายวัชระ  คงจันทร์
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงญาณีกร  หมายสุข
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 32 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1. เด็กหญิงปภาดา  พันโชติ
2. เด็กชายวสุพล  ชำนาญ
 
1. นางภัควลัญชญ์  พันโชติ
2. นางสาวสุกัญญา  จันทร์ปัญญา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 1. เด็กชายทวีรัฐ  อินสอน
2. เด็กชายสังวาลย์  อินทพงษ์
 
1. นางภัควลัญชญ์  พันโชติ
2. นางสาวน้ำฝน  นกเที่ยง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายพีรวิชญ์  แสงจันทร์
2. เด็กชายภมรศักดิ์  พุ่มพวง
 
1. นางนพมาศ  ติณะคัด
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 25 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กชายจรณินทร์  ภูแสนศรี
 
1. นายอำนาจ  ฟองเพ็ชร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายธนภัทร  อินน้ำลึม
2. เด็กหญิงพัชริดา  รัตน์บ้านด่าน
3. เด็กหญิงรัญชนา  เถาวัลย์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ไกรกิจราษฎร์
2. นางวัชรินทร์  อินถาวงศ์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุญสุด
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์ไธสงค์
3. เด็กชายรณชัย  วงษ์ละคร
 
1. นางสายบัว  ฟักแตง
2. นางสาวเกศรา  ชมเมือง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1. เด็กชายนิรพงษ์  ดาวเรือง
 
1. นายคฑาวุฒิ  เทพสืบ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภู่พัด
 
1. นายคฑาวุฒิ  เทพสืบ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายนพรัตน์  ครุฑนาค
 
1. นายสถาพร  แสงสุดจิตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงสมัชญา  แก้วเนย
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิพย์มาลา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงสุจาริณี  ดารารัตน์
 
1. นางสาวดาราพร  โตงิ้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยโย
2. เด็กหญิงฉัตรวรี  พรมกุล
3. เด็กหญิงญาณพัทธ์  ทรงกลิ่น
4. เด็กหญิงณัฐชยา  โทนทอง
5. เด็กหญิงทัตพิชา  เพชรไพศาล
6. เด็กชายประภัสร์  ปักษี
7. เด็กหญิงปิยมน  ศรีแจ่มดี
8. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สารถี
9. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พันธุรัตน์
10. เด็กชายภูปกรณ์  ปิ่นเดช
11. เด็กหญิงวรัญญา  นนท์แก้ว
12. เด็กชายอธิวิทย์  ศรีประสิทธิ์
13. เด็กชายอภิวัชร์  เดชฟุ้ง
14. เด็กชายอภิวิชญ์  ทองธรรม
15. เด็กหญิงอัญชิษฐา  อุตบัววงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจาตุรนต์  ศรีเตว็ด
2. นายสิทธิศักดิ์  คำสุก
3. นางนันทภัก  อินทิม
4. นางอัญชลี  จันละมุด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายกีรติ  บุญเหมือน
2. เด็กชายจักรภัทร  หางแก้ว
3. เด็กชายธวัชชัย  ยอดเพ็ชร
4. เด็กชายธีรวัฒน์  เงินคง
5. เด็กชายนฤเบศ  แก้วบังเกิด
6. เด็กชายนำชัย  ทองรอด
7. เด็กชายปรวัฒน์  อ่องเกษม
8. เด็กชายพงศ์พิทักษ์  คำสูง
9. เด็กชายรัฐภูมิ  ชาตรี
10. เด็กชายรัฐภูมิ  นึกชนะ
11. เด็กชายวุฒิชัย  คุณาเมือง
12. เด็กชายศรายุทธ  ทรัพย์ประมูล
13. เด็กหญิงศศิธร  เพ็ชรฟัก
14. เด็กชายอทิศ  ศรีวิชัย
15. เด็กชายอภิชาติ  สุขไสย
16. เด็กชายอวิรุทธ์  นาตาล
17. เด็กชายเลิศศักดิ์  แดงทุ่ง
18. เด็กชายไตรภพ  ชีวะนานนท์
 
1. นายภูวนาถ  เฟื่องฟุ้ง
2. นายศรัญญู  อะมะมูล
3. นางสาววัชลี  แก้ววิเชียร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายกฤษณะ  เกตุอ่อน
2. เด็กชายจิระพงศ์  แก้วทุ่ง
3. เด็กชายปฏิพล  รักถึง
4. เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์แจ้ง
5. เด็กหญิงสตรีรัตน์  อิ่มบู่
6. เด็กชายสตีเว่น  สิงห์กรณ์
 
1. นายสาธิต  อาณาเขตต์
2. นายนันทวุฒิ  เหลี่ยมอุไร
3. นายสุวัฒน์  คลองโปร่ง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยคำ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีนุ
3. เด็กชายจิรพงศ์  พรมมี
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทรัพย์เมือง
5. เด็กหญิงชลลดา  ปานเกิด
6. เด็กชายชัยมงคล  เณรเอี่ยม
7. เด็กชายธนทัต  เขียวขาว
8. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขบุญ
9. เด็กหญิงนลินนิภา  ผูกอ้น
10. เด็กหญิงนันทิชา  อิ่มบู่
11. เด็กหญิงนารีรัตน์  เจาะจง
12. เด็กชายนิพล  เณรเอี่ยม
13. เด็กชายบัญชา  ช้างทองแดง
14. เด็กชายพงศกร  โตบำรุง
15. เด็กหญิงพิมพ์นารา  เงินนา
16. เด็กหญิงภัทราวดี  พลศรี
17. เด็กชายยศพัฒน์  เกิดนาค
18. เด็กหญิงรัตนาวดี  ปานเกิด
19. เด็กหญิงรัตนาวลี  บ้านกล้วย
20. เด็กหญิงลักษณารีย์  หุ่นสิงห์
21. เด็กหญิงวัชรินทร์  มาลี
22. เด็กหญิงวิภาดา  ปานทุ่ง
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  จ้อยเขียว
24. เด็กชายอภิสิทธิ์  กล่อมปาน
 
1. นางปราศัย  พวงไผ่
2. นางสาวกนิษฐา  สุ่มคำ
3. นางสาวประภัสสร  สำลี
4. นายวรายุทธ  คงแก้ว
5. นายธนพนธ์  หนูเมือง
6. นางสาวโสรญา  ตั่นแก้ว
7. นางสาววริษฐา  แตงไทย
8. นางรุ่งกานต์  ธรรมเจตนา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองกก 1. เด็กชายพชรพล  ทองคำ
 
1. นางสาวนัยนา  เกตุคำ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กชายกฤษณะ  เกตุอ่อน
 
1. นางสาวพิชญาภรณ์  กรกนกกาญจน์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 40 โรงเรียนวัดหนองกก 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญเทียม
 
1. นายดำรง  คงรอด
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงชลดา  อ่ำวงษ์
 
1. นายฉัตรชัย  สารผล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 1. เด็กชายอินทรชิต  สีหามา
 
1. นางนันทวรรณ์  แป้นเกิด
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายพัชรพล  อ่ำจันทร์
 
1. นายฉัตรชัย  สารผล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 30 โรงเรียนบ้านวังไทร 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โตมั่น
 
1. นางวัชรีพร  สารพล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงพรชิตา  อ้อยกลาง
 
1. นางพานาลักษณ์  คงคีรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายวรากร  ชำนาญวงศ์
 
1. นายจิรพงษ์  ข่ายเพชร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายจักรภัทร  เชียงทิพย์
 
1. นางสาวรวีวรรณ  รอดสุวรรณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงกรกนก  ขุนเดช
 
1. นางสาวณัชฐานันท์  อภิชัจชัญญาภัส
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงศวิตา   เนียมแสง
 
1. นายเจริญ  ภู่เพ็ง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 30 โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 1. เด็กชายอินทรชิต  สีหามา
 
1. นางนันทวรรณ์  แป้นเกิด
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 1. เด็กชายแสงชัย  แร่เพ็ชร์
 
1. นางวรากร  บูรณะไทย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงสรัญญา  จุ้ยแจ้ง
 
1. นายวัชรพงษ์  ยี่โถ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 1. เด็กหญิงนวรัช  รักคำ
 
1. นายวัชรินทร์  สนองบุญ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 1. เด็กหญิงกฤติยา  ถึงทุ่ง
2. เด็กชายจักรนารายณ์  รุ่งแสง
3. เด็กชายจักรรินทร์  ทองน้อย
4. เด็กชายจิรพงศ์  สุวรรณรมย์
5. เด็กหญิงชญาภรณ์  บุญคง
6. เด็กหญิงชลกร  เป้ขัด
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานทุ่ง
8. เด็กหญิงทิพรัตน์  ปานทุ่ง
9. เด็กชายธนวัฒน์  ทรัพย์ภู่
10. เด็กชายธวัฒน์ชัย  โพธิ์เปี่ยม
11. เด็กชายธีรทัศน์  สร้อยวงศ์คำ
12. เด็กชายนครินทร์  เตจ๊ะเสาร์
13. เด็กหญิงนันทนา  ศักดิ์สิทธิ์
14. เด็กชายปฏิภาณ  ยิ้มพราย
15. เด็กชายประวิตร  เทียนแก้ว
16. เด็กชายปองภพ  นวลทุ่ง
17. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชัยกาวิน
18. เด็กหญิงปิ่นไพร  ทัดปอย
19. เด็กหญิงพรพรรณ  เลิศศรี
20. เด็กหญิงพัชรินทร์  ฉ่ำนารายณ์
21. เด็กชายพุฒิพงศ์  แย้มทุ่ง
22. เด็กหญิงมณฑการต์  มังษะชาติ
23. เด็กชายวงศกร  คล้ามทุ่ง
24. เด็กหญิงวนัชพร  อ้นบางเขน
25. เด็กหญิงวนิดา  พุ่มเลียบ
26. เด็กหญิงวรรณทนา  ทองสุวรรณ
27. เด็กชายวรวุฒิ  ดำดี
28. เด็กหญิงวาริน  ดำดี
29. เด็กหญิงวิชญา  อ่ำทุ่ง
30. เด็กชายศุภกร  คชลักษณ์
31. เด็กหญิงศุภัชญา  รักป้อม
32. เด็กชายสุริยา  มั่งมี
33. เด็กหญิงอนัญญา  แสงจันทร์
34. เด็กชายอรรถโกวิท  ฉ่ำนารายณ์
35. เด็กชายอิทธิกร  ป้อมแก้ว
36. เด็กชายอิสระพงศ์  แก้วบุญมา
37. เด็กชายเทพทัต  เอมตี่
38. เด็กชายเอกรัตน์  แก้วทุ่ง
 
1. นางกัลยา  นาคจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีภัทรวิน  แจ้งใจ
3. นายธัชกฤช  ประดิษฐ์วรกุล
4. นางมาริน  แจงป้อม
5. นายสละ  แจงป้อม
6. นางสาวสนอง  สอนทุ่ง
7. นางสาวธัญญารัตน์  กระหนก
8. นางสุวรรณ  พัดกลม
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กชายก้องภพ  ไกรบุตร
2. เด็กชายณัฐภัทร  ชื่นเปรื่อง
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ชื่นศิริ
4. เด็กหญิงธัญชนก  บัวพลอย
5. เด็กชายพงศกร  จินดามณี
6. เด็กหญิงวนัชพร  ภู่อรุณ
7. เด็กชายศักดิ์พล  ลพคำ
8. เด็กหญิงสุชานันท์  ยิ้มเสมียน
 
1. นางสาววีรินทร์รดา  รักถึง
2. นางณัฐจิรา  สุขมา
3. นางสาวสุภาวดี  บุญมา
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87.2 ทอง 8 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิมเอม
2. เด็กหญิงณัชชา  เดชชุษณะนาถ
3. เด็กหญิงณิชกุล  ปั้นทิม
4. เด็กหญิงดารินทร์  สุขย้อย
5. เด็กหญิงปภาวรินท์  จันทร์ทุ่ง
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  เต็มวัน
7. เด็กหญิงวรรณิสา  จันตรี
8. เด็กหญิงเกตน์นิภา  เกตุศรี
 
1. นางสาวกุลภัสสร์  พงษ์กิตติธรรม
2. นางพยอม  วงศ์คำ
3. นางอุดมรัก  คุ้มสา
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทับทิม
2. เด็กหญิงญาดาวดี  เงินมี
3. เด็กหญิงนนท์ธิดา  อบเชย
4. เด็กหญิงพรรณษา  ภักดี
5. เด็กหญิงสุชาดา  พุดพ่วง
6. เด็กหญิงสุนิสา  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาวเจนจิรา  เงินมี
2. นายสุมิตร  แก้วแท้
3. นางนันทพร  แก้วแท้
4. นางสาวกิจิศรา  สีนวล
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 77.8 เงิน 17 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รัตน์วิชัย
2. เด็กหญิงกิตติมา  ดีโต
3. เด็กชายจักรพันธุ์  ชาญเพราะ
4. เด็กชายจิรวัฒน์  ชาญเพราะ
5. เด็กหญิงธันยรัตน์  พับจาก
6. เด็กชายนิธิรัตน์  อู่ตุ้ม
7. เด็กหญิงปราญปรีชา  อ่ำโพธิ์
8. เด็กหญิงพรรณราย  กลิ่นฤทธิ์
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เดชมา
10. เด็กหญิงภัครจิรา  อภิมนต์บุตร
11. เด็กชายภาคิด  พิงขุนทด
12. เด็กหญิงอสมาภรณ์  เตียทวีเกียรติ
 
1. นางสาวนิลุบล  พุฒฤทธิ์
2. นายณัฐวุฒิ  บางทวี
3. นางวิภาวรรณ  เนียมแตง
4. นางสาวเรณู  ดีโต
5. นางสาวปิยรัตน์  นิคมขำ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายภานุกร  สิงหาญ
2. เด็กชายรัฐชานนท์  นิ่มมั่ง
3. เด็กชายสรวิชญ์  จันทรภิรมย์
4. เด็กหญิงสุภาพร  นิ่มมั่ง
5. เด็กชายอมาวสุ  วิลาวัลย์
 
1. นายวรัญญู  พุฒฤทธิ์
2. นายฉัตรชัย  สารผล
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กชายปองคุณ  สุหงษา
 
1. นางจินตนา  สุหงษา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงปราณปรียา  พุฒลา
 
1. นางกัญญา  อภิไชย์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  แพงโตนด
 
1. นางสาวศจี  สินพิชัย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงสาริษา  ทาสิทธิ์
 
1. นางสาวสุนันทา  เรืองเดช
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 10 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงสุชญา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวศจี  สินพิชัย
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เตชะสืบ
 
1. นางสาวสุนันทา  เรืองเดช
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. นายกิตติพัชญ์  ใจรักษ์
 
1. นางสาวศจี  สินพิชัย
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 72 เงิน 15 โรงเรียนกวางตง 1. เด็กหญิงจิดาภา  บัวน่ม
2. เด็กหญิงนารา  ยุบล
 
1. Miss LI  XIN
2. นางสาวสุภาภรณ์  อนันต์วัฒนาพร
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 67.99 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 1. เด็กหญิงทิพเนตร  จันทร์ทุ่ง
2. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  ปานทุ่ง
 
1. นางสาวหรรษา  บุญนายืน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69.1 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า"ศรีอินทราทิตย์" 1. เด็กชายธนดล  ชีเปรม
2. เด็กหญิงแพรพลอย  เกิดป้อม
 
1. นางนันทวัน  พันปี
2. นางธัญญารัก  สอนโต
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.23 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังหาด 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  เพ็งสว่าง
2. เด็กหญิงณัฐพิมล  นิ่มมั่ง
3. เด็กชายทินภัทร  ผาคำ
4. เด็กชายพลวัฒน์  มีฤทธิ์
5. เด็กหญิงพัณณิตา  ถาวงศ์
6. เด็กหญิงเอมฤดี  อินต๊ะใหม่
 
1. นายจีรยุทธ  คำสูง
2. นางฐิตินันท์  บุญตั้ง
3. นางสาวสุกัญญา  จันทร์ศิริไพบูลย์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 65.8 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายชวนากร  นาคศรี
2. เด็กชายฐิติวัสส์  จรุงพันธ์
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ชูชิด
4. เด็กชายดลลชา  บุญค่ำ
5. เด็กชายธีรภัทร  สุวรรณทอง
6. เด็กชายไกรวิชญ์  พลแสนนอก
 
1. นายสุพจน์  งอยภูธร
2. นายสุนทร  คำโส
3. นายกิตติชัย  กาวิละปัญญา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.39 เงิน 32 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายณัฐพล  วัฒนะ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ขอนทอง
3. เด็กชายธนากร  เม็งกาวงษ์
4. เด็กชายธีรพงศ์  สิงห์ขาม
5. เด็กชายธีรภัทร   เนียมมณี
6. เด็กชายวราวุฒิ  พันพิพัฒน์
7. เด็กชายวิรุฬ   หงษ์ทวี
8. เด็กชายศุภกิตติ์   ฝ้ายป้าน
 
1. นายสรพงษ์  ดำดี
2. นายลภชัย  พรมวิหาร
3. นายเมฆ  จุ้ยต่าย
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 63 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านลานทอง 1. เด็กหญิงกันตพิชญ์  บุญดี
2. เด็กหญิงณัฐพร  พึ่งเพิ้ง
3. เด็กชายธิรวัฒน์  กล่ำบัว
4. เด็กหญิงมัณฑนา  ลูกอินทร์
5. เด็กชายรัชภูมิ  บุญเม่น
6. เด็กหญิงวริศรา  จันทะชำนิ
7. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ครุฑทุ่ง
 
1. นางสาวจำเรียง  บุญดี
2. นางสาวจินตะหรา  อินอำพร
3. นางสุดารัตน์  ไชยพงศ์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านวังลึก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บัวแย้ม
2. เด็กหญิงณัฐธิตา  บุญเม่น
3. เด็กหญิงธาราณิศร  รอดเจริญ
4. เด็กชายพิตตินันท์  บุญมา
5. เด็กหญิงวรรณษา  คุ้มครอง
6. เด็กชายวัชรินทร์  ไทยมี
7. เด็กหญิงสริญญา  จอนพรม
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงอรุณ
9. เด็กหญิงเกษกนก  บุญเม่น
 
1. นายพงศกร  กรรขำ
2. นายวัชระ  สุตะคาร
3. นางสาวศิริรัตน์  อินดี
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปรีปาน
3. เด็กหญิงสโรชา  พรมวงศ์
 
1. นางอรพินท์  คล่ำคง
2. นายสุวิทย์  คล่ำคง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กหญิงสมิตา  ผลมาตร
2. เด็กชายอนิรุตต์  กายงาม
3. เด็กหญิงเฟื่องลัดฎา  อิ่มเทศ
 
1. นางสาวพรทิพย์  อานแดง
2. นายศุภกฤษ  เปรมปราย
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 84.98 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกรกช  ชุบเลี้ยง
2. เด็กหญิงพิชชาพร  พรวังทิพย์
3. เด็กหญิงสิรภัทร  โพธิ์รอด
 
1. นางสาวกฤติยา  ชื่นจิตต์
2. นางสาววนิดา  พรมเขียว
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 19 โรงเรียนบ้านป่าสัก 1. เด็กชายอนุวรรตน์  ทักท้วง
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  สำลี
 
1. นายภควา  น้อยนึ่ง
2. นายวีรยุทธ  สำรี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 25 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  รุกขชาติ
2. เด็กชายไกรสิทธฺ์  คุ้มวงษ์
 
1. นายลภชัย  พรมวิหาร
2. นายสรพงษ์  ดำดี
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  เรืองวงค์
2. เด็กหญิงศิรประภา  พุ่มเรียบ
 
1. นางสุนันทา  วงศ์จันทรมณี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พุ่มแฟง
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  วิลฉิมภาลี
2. เด็กหญิงวิริยา  เข็มคง
 
1. นางสาวคันธนา  กาวิวาส
2. นางสาวทิพย์เกษร  เจริญศิลป์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูดอนทราย
2. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วเกตุ
 
1. นางพรรณรพี  บุญจันทร์
2. นางอมรรัตน์  จิติ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงกฤติมา  จันทราราชัย
2. เด็กหญิงกุลิสรา  จันทราราชัย
 
1. นายสุทธิพงษ์  รอดสิน
2. นางสาวชนิภรณ์  ศิริพันธุ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.3 เงิน 23 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กชายกิจติชัย  อินทร์ลับ
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  จูทอง
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  คำเบิก
 
1. นางสุนันทา  วงศ์จันทรมณี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  พุ่มแฟง
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 60 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 1. เด็กชายตะวัน  ธรรมประกอบ
2. เด็กชายศราวุธ  อิ่มเทศ
3. เด็กชายศโรธร  เฉลิมพาน
 
1. นายธานินทร์  ทองคง
2. นายภุชพงศ์  วงศ์วิเศษ
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กชายจักกฤษ  ขุนทอง
2. เด็กชายปณชัย  ยอดสิน
3. เด็กชายปาราเมศ  เฟื่องเงิน
 
1. นายยุทธพงศ์  มูลละออง
2. นายรัตน์  กลั่นเรือง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 1. เด็กชายวรัญชิต  น้อยคำ
2. เด็กชายวีรภทร  โตชม
3. เด็กหญิงอังคณาภรณ์  ณ พัทลุง
 
1. นายสุจรืต  แสงอรุณ
2. นายเจริญ  แก้วศรี
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านลานทอง 1. เด็กชายธีรภัทร  เกนทะโกฎ
2. เด็กชายวรฤทธิ์  ทุมป้อม
3. เด็กชายศุภวัทน์  สิงห์ชัย
 
1. นายไกรสร  พรมลา
2. นางสาวจินตะหรา  อินอำพร
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 36 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงนันธิญา  หนองหลวง
2. เด็กชายรพีภัทร  เชาว์สมุทร
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงวิวประกาย  เขียวขาว
5. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์มา
6. เด็กหญิงเวฑิตา  ผ่องแผ้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง
2. นางโชติกา  ปิยวัฒน์กุลจิรา
3. นางนพมาศ  ติณะคัด
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  คงนา
2. เด็กหญิงชลดา  นุชเปรม
3. เด็กหญิงณัฐชนา  ตะพานแก้ว
4. เด็กหญิงวรินทร  ขำโตนด
5. เด็กชายวรโชติ  พรมภา
6. เด็กหญิงแจนเน็ต  หาวัน
 
1. นางขวัญฤทัย  คำแคว่น
2. นางทิวา  บัวหลวง
3. นางสาวเกศรา  ชมเมือง
 
144 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กหญิงพัชรพร  อินนา
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  สิงห์โต
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  เชิดชู
 
1. นายอาวุธ  สุทธิมาศ
2. นางอัญชลี  บุญมาก
 
145 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 25 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  อ่อนบุญ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  หนานกุล
3. เด็กหญิงอินทิรา  เอมละออ
 
1. นางสาวอัมพาพรรณ  จั่นจีน
2. นางเดือนฉาย  ผาลา
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรมเพ็ชร
2. เด็กหญิงปนัดดาภรณ์  หมอกมืด
3. เด็กหญิงสิริกุล  สอนศรี
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ชาญวิกย์การ
2. นางมัลลิกา  วรรณชรา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  กังวาน
2. เด็กชายพงศธร   จันทร์สิงขรณ์
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  อินแสน
 
1. นายวิเชียร  ภูสมสี
2. นางสาวเกศรา  ชมเมือง
 
148 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  มาประโคน
2. เด็กหญิงณัฐติการณ์  คงนา
3. เด็กหญิงนฤมล  พิลาจันทร์
 
1. นางอัญชลี  บุญมาก
2. นายวัชรพงศ์  สอนลบ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 30 โรงเรียนบ้านปากแคว 1. เด็กชายนพดล  สอนกิ่ง
2. เด็กหญิงปรารถนา  ชุมไพรสณฑ์
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  รอดแก้ว
 
1. นางนิศารัตน์  บุตรเณร
2. นางอุทัยวรรณ  พุ่มสุขวิเศษ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงมุทิตา  หยวกจีน
2. เด็กหญิงสุวรรณา  สีนวล
3. เด็กหญิงอารดา  กุลประเสริฐ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุภาพร
2. นางรุจิรา  สุกมาก
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านวังทองแดง 1. เด็กหญิงพรนภา  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงวันวิสา  อยู่ท้วม
3. เด็กหญิงอรยา  อ่วมพรม
 
1. นางประจบ  พ่วงคุณานนท์
2. นางหัทยา  ดีเพ็ง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนวัดทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มคำ
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุขแท้
3. เด็กหญิงวิภาวดี  นวลจันทร์
 
1. นางบุญพลี  ทองใบ
2. นายประจักษ์  สระชุ่ม
 
153 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายปัญญากร  ทองกก
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เถาวัลย์
3. เด็กชายศุภวิชญ์  มั่นเหมาะ
 
1. นางสาววรพรรณ  แสงกล่ำ
2. นางณัฐกฤตา  แสงสว่าง
 
154 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1. เด็กหญิงณฐิตา  สินสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงวัชราพรรณ  พรหมพิราม
 
1. นางสุฑารัตน์  แก้ววิเชียร
2. นางบุษบา  ภู่อรุณ
 
155 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79.8 เงิน 6 โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  กุหลาบ
 
1. นางสมควร  แสงอบ
 
156 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
157 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายวีรภัทร  บุญดี
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
158 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.8 ทอง 15 โรงเรียนบ้านดงเดือย 1. เด็กหญิงเพิ่มพร  เกิดผล
 
1. นางสาวปรมา  คงอิ่ม
 
159 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงอารียา  ทายัง
 
1. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
160 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดปรักรัก 1. เด็กชายกิตติภณ  คงรอด
 
1. นางนิพา  ดีแท้
 
161 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.8 ทอง 13 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เหมม่วง
 
1. นางชะอ้อน  อยู่แย้ม
 
162 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 5 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู2504) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ตันเจริญ
 
1. นางพัชรา  เชื้อประดิษฐ์
 
163 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 71.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงนิตยา  พืบุญมี
2. เด็กชายภคพล  สาริยา
3. เด็กหญิงสุนิษา  สามสงวน
 
1. นางแสงจันทร์  สุปันเวช
2. นางสาวไพรินทร์  มั่นประสงค์
 
164 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงจีระภา  ลานพลอย
2. เด็กหญิงชนากานต์  บุญเจ๊ก
3. เด็กหญิงพรรณนิภา  สร้อยเพชร
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
165 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงมาริสา  หอมแพงไว้
2. เด็กชายสราวุธ  เรืองเจริญ
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
166 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายชยภรณ์  อินทร์ปรางค์
2. เด็กหญิงนันทิญา  สงครามรอด
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
2. นางสาวเนืองนิตย์  สาเขตต์
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 77.2 เงิน 12 โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กชายนฤเบศร์   เกิดเกตุ
 
1. นางสาวภัทรธิดา  กลิ่นใจ
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กหญิงวัชรากร  เอี่ยมอ้น
 
1. นางสาวนิตษา  โปรยทอง
 
169 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายพัชรพงษ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวสุพร  เทียนบุตร
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงปริดา  มาสองชั้น
 
1. นายนิรันดร์  แจ้งแสงอรุณ
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64.8 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดกกแรต 1. เด็กชายธวัชชัย  จอมทอง
 
1. นายสุบิน  สีขาว
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายภัทรชัย  กาบัว
 
1. นายสุธน  ทิพวัน
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 76.8 เงิน 20 โรงเรียนบ้านลานกระบือ 1. เด็กชายโชคชัย  บั่วคลี่
 
1. นางสาวพรไพลิน  ขุนเดช
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านยางเมือง 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  เป้กล้า
 
1. นางสาวปราณีต  อนันตะ
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  เขียวขาว
 
1. นางสาวกฤตติกา  แพรบุตร
 
176 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 77 เงิน 11 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 1. เด็กหญิงธรรชนก  สิทธิพันธ์
 
1. นางณัฏฐ์พัชร์  ไกรกิจราษฎร์
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 1. เด็กชายทัศไนย  แดนกองแก้ว
2. เด็กชายธีรไนย์  ฉายามงคล
3. เด็กหญิงประภาสิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุริฉาย  แสนคำพล
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จันอ่ำ
6. เด็กหญิงอนุสรา  เงินมี
7. เด็กหญิงไพลิน  พุดหอม
 
1. นางนันทพร  แก้วแท้
2. นางสาวกิจิศรา  สีนวล
3. นายสุมิตร  แก้วแท้
 
178 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 1. เด็กหญิงฐิดาภา  มิชพล
2. เด็กหญิงนิภาดา  เพ็ชร์รัตน์
3. เด็กหญิงพีรดา  ไชยสีดา
 
1. นางสมปอง  นามแก้ว
2. นางสาวพรพรรณ  เพ็งอำไพ
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงพัชรดา  เนื้อไม้
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงเกวลิน  จอมวะนะ
 
1. นางสาวณัชฐานันท์  อภิชัจชัญญาภัส
2. นางสาวสายน้ำผึ้ง  ใจวงศ์เป็ง
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.8 ทอง 13 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กหญิงพัตรพิมล  แพงเนตร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ปานบุญ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวขาว
 
1. นางนริศรา  สีนวล
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ธรรมนูญ  หงษ์ทอง
 
181 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงณัชชา  อุ๊ดจิ๋ว
2. เด็กชายปิยังกูร  ปานดำ
3. เด็กชายภูวนัตถ์  คีบผา
 
1. นางจารวี  บวบมี
2. นางสาววิภาดา  แก้วบังเกิด
 
182 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79.8 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายคงศักดิ์  นุ่มนวล
2. เด็กชายธนวัฒน์  นวลคำ
3. เด็กชายพัทรพงษ์  เพียรเส็ง
 
1. นางจารวี  บวบมี
2. นางสาวเพ็ญพรรณ  สุภาพ
 
183 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 1. เด็กชายณฐพัฒน์  ศรัทธานนท์
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปานทุ่ง
3. เด็กชายอนุเดช  นิลกรณ์
 
1. นางเพ็ญภารัตน์  เคลือขอน
2. นางวันเพ็ญ  ท้วมนาค
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67.2 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 1. เด็กชายทัตเทพ  จ้อยแก้ว
2. เด็กชายสหชาติ  โนนสุวรรณ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อิ่มชา
2. นางสาวสุภาวดี  พ่วงสุวรรณ
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 1. เด็กชายธีรภัทร์  จ้อยม่วง
2. เด็กชายสิทธิชัย  สิงกาละ
 
1. นายกีรติ  จันโททัย
2. นางสาวเสาวรส  สิงห์สังข์
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 18 โรงเรียนวัดหางตลาด 1. เด็กชายปฎิพัทธ์ิ  ผ่องแผ้ว
2. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  คล้ายอ้อย
 
1. นางนพมาศ  ติณะคัด
2. นางสาวจุฬาภา  ไกรเกษ
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายธนกร  ปวงประชัง
2. เด็กชายวัชรพล  สีสด
3. เด็กชายเดชดำรง  เทศธรรม
 
1. นายนิรันดร์  แจ้งแสงอรุณ
2. นางนภาพร  ลือเฟื่อง
 
188 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.6 เงิน 28 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ดอนไพรวัลย์
2. เด็กชายอนันต์  บุรีนนท์
3. เด็กชายอนุวรรตน์  แดงน้อย
 
1. นายนิรันดร์  แจ้งแสงอรุณ
2. นางสาวสุนิษา  เหน่งฮวบ