สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงปวีณา  ชำนาหาร
 
1. นางพรพิมล  ชนะจน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงจิราพร  ชมพู
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงฐานิตา  พริกบุญจันทร์
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  อ่ำเคน
 
1. นางมุกดา  ทองแดง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 15 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายชโนดม  อองกุลนะ
 
1. นางสาวสุธามาส  บัวคำป้อ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 81.4 ทอง 26 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงประภาศิริ  มูลเงิน
 
1. นายรณชัย  บัวสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.7 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงชลธิชา  แจงมุ้ย
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.6 ทอง 6 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงสิริกานต์  สีพรม
 
1. นางพิมพ์กุล  ปภัสร์ธนันท์กุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายสรภพ  บุญคอย
 
1. นางพรรณี  ชาเทพ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 39 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมารินี  ริศคำ
 
1. นายวิศิษฐ์  เสียงโต
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 53.3 เข้าร่วม 36 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนกูล
2. เด็กหญิงลลิตา  เนาว์ประโคน
3. เด็กหญิงอรกานต์  หล้าแดง
 
1. นางทยิดา  ยั่งยืนทวี
2. นางสาวโสภา   กุลท้วม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงณัฐจิรา  อนุรักษ์ชมภู
2. เด็กชายภัทรดนัย  นันชม
3. เด็กหญิงสิริมา  เขื่อนจะนะ
 
1. นางพรรณี  ชาเทพ
2. นายณรงค์  ชาเทพ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงปารียา  ขาวพุก
2. เด็กหญิงพิชญา  เขื่อนจะนะ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ค้ำคูณ
 
1. นางพัชรมาศ  ทองหลวง
2. นางนางพรทิพย์   แปงการิยา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  แปงการิยา
2. เด็กหญิงศิรินภา  บางแท้
 
1. นางกฤษณา  พุทธอินทรา
2. นายปิลันธ์  ปาวิชัย
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เติมใจ
2. เด็กหญิงวิชิตา  แปลงการิยา
 
1. นางพัชรมาศ  ทองหลวง
2. นางสาวอรญา  วาดโคกสูง
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จำปาทอง
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  มาคูณ
 
1. นายจักริน  มุกดาจันทร์
2. นางนิจสิรี  ดวงดาว
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กหญิงวรรณิภา  เลี่ยมกระโทก
2. เด็กหญิงสิริวิมล  ผินสูงเนิน
 
1. นางรัขดาภรณ์  ฝั้นเต็ม
2. นางสาวพัชรี  น้อยมา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายศุภวิชญ์  นินเป้า
 
1. นางระมิตร  ศรีวิลัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายภคพล  นันทะวิชัย
 
1. นางมัลลิกา  ภักดี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มะโนแสง
 
1. นางสาวสุพรรษา  แก้วกองทรัพย์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงณัฐิดา  บุตรวงค์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  หิตมูล
3. เด็กหญิงถิรดา  ผากิม
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
2. นางประเสริฐศรี  ซ้อมจันทา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80.2 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   คำบุญมา
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  เรืองฐิติกุลชัย
3. เด็กหญิงไปร์ยา  ลาดทะ
 
1. นางนุชนาฎ  คำเทพ
2. นางสาวมณีรัตน์  สุดเต้
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายปกรณ์  การพัชชี
2. เด็กหญิงสุนันท์ตา  พรมมา
 
1. นางสาวชนันพัฒน์  อินยา
2. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงสิรินภา  สุริยะสุข
2. เด็กชายสุทธิพร  แก้ววังอ้อ
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คำสะไบ
 
1. นางสมจิต  นาสอน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงนันทพร  พันแพง
 
1. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์กลับ
 
1. นางเยาวเรศ  คำปิน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 71.48 เงิน 30 โรงเรียนตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง 1. เด็กชายกฤตเมท  ทาป้อง
2. เด็กหญิงรินรดา  นันตะวงษ์
 
1. ส.ต.อ.เกียรติชัย  สิริวัฒนาเดชา
2. ส.ต.อ.มาลัย  อินทะยศ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 73.77 เงิน 26 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายพันธมิตร  ชาวส้าน
2. เด็กหญิงอธิชา  กำทอง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  กัลยา
2. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90.12 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กหญิงฉัตรมินตรา  โยมมา
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  สงค์กา
 
1. นางสาวกุหลาบ  ท้าวทะ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 23 เข้าร่วม 36 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายธนะชัย  สุภาหิง
2. เด็กชายศุภกิตติ์  นาคไธสง
3. เด็กหญิงสุดธิดา  อินทะมาระ
 
1. นางสุนิรันดร์  ไหมสุข
2. นายราชันย์  มีอินถา
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  กอบแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พิมสูงเนิน
3. เด็กหญิงรัตนประภา  สีลาพา
 
1. นางสาวภัทริน  หิตมูล
2. นางนฤมล  บุตรวงค์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 69 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  สุวรรณขัน
2. เด็กหญิงณัฐมน  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงณิชา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวกรวรีภา  ภูมิวิรอร
2. นางสาวปวริศา  นิ่มเพ็ง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76.5 เงิน 13 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงภัทราภา  พุ่มพวง
2. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีจำปา
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวกรวรีภา  ภูมิวิรอร
2. นางสาวกุหลาบ  ท้าวทะ
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 78 เงิน 22 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงกัญภัคณัฐ  โถชารี
2. เด็กหญิงธีราพร  หอมกลิ่น
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  จงทำมา
 
1. นางสาวจินตนา   เทพคำ
2. นายเชลล์นุชัย  เพชรสีโชติ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกัลยา  นันต๊ะ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภาพเพียร
3. เด็กหญิงมินตรา  คำหล้า
 
1. นางพิชญา  เงินทอง
2. นางสาวศิริพร  ชนะจน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านนาแซง 1. เด็กหญิงธันยา  คำสละ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ   ขันใจ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขันใจ
 
1. นายพสธร   วงค์ชารี
2. นางสาวพิมพ์นภา  ไพบูลย์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 22 โรงเรียนบ้านห้วยสูน 1. เด็กหญิงภาวิตา  แก้วทุมลา
2. เด็กหญิงรัตนมน  ทุมคำ
3. นางสาววันวิสา  จันโสดา
 
1. นางสาวกนกเรขา  นาสอน
2. นายทรงยศ  ข้องแก้ว
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76.2 เงิน 14 โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 1. เด็กหญิงกัญญ์ภัคญา  โถชารี
2. เด็กชายกิตติพร  ทาโคก
 
1. นางสาววนิดา  มะลิวงษ์
2. นางสาววราภรณ์  ทองพุ่ม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กชายภูวดล  พลอยนิล
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  พิมพาเรียน
 
1. นายบุญเกิด  มณีอุดมทรัพย์
2. นางสุรินธร  พันแพง
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 50.49 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายธนชัย  นำแจ้
2. เด็กชายธีรภัทร  เจนชัด
 
1. นายมนตรี  อินมา
2. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 72.89 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายคุนากร  จันทร์อิ่ม
2. เด็กชายฉัตรชัย  พิมพาเรียน
 
1. นายมนตรี  อินมา
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎา  ประสารยา
 
44 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 51.37 เข้าร่วม 23 โรงเรียนน้ำสิงห์ (สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 1. เด็กชายกิตติกวิน  พันทอง
2. เด็กชายคมสันต์  หมื่นทิพย์
 
1. นายบัณฑิต  นันตะเงิน
2. นางสาววัชราภรณ์  กำเนินใส
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 39.43 เข้าร่วม 26 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายธีรวัสส์  จันทร์ต๊ะมูล
2. นายอรรถพล  ทัดสี
 
1. นางธัญเกศ   เอี่ยมพิพิธภักดี
2. นายบดินทร์  ฟองใหญ่
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 31.93 เข้าร่วม 39 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. นายธีรศักดิ์  อินแจ้
2. นายวิษณุ  เรือนปั้น
 
1. นางธัญเกศ   เอี่ยมพิพิธภักดี
2. นางสาววสุรัตน์  พันธวงษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงทรรศนันท์  สีเขื่อนแก้ว
2. เด็กหญิงนฤทณัส  โชคชัญยธรณ์
3. เด็กหญิงปภาวรินท  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงปัญญาลดา  สุพัฒนากร
5. เด็กหญิงภัคนันท์  ยะจร
 
1. นางพิมพ์กุล  ปภัสรณ์ธนันท์กุล
2. นางเมธินี  นันทิยา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 78.6 เงิน 23 โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันรุณ
2. เด็กหญิงชนพรรษา  คำสนิท
3. เด็กหญิงชนากานต์  จำปาทอง
4. เด็กหญิงศิรมณี  เงินถา
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วมา
 
1. นางแก้วอรุณ  ดวงตาน้อย
2. นางปาริฉัตร  แก้วบุญมา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีจำปา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีคำ
3. เด็กชายเจนภพ  สิงห์หา
4. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ศรีบุญเรือง
5. เด็กชายไตรภพ  คำเบ้า
 
1. นางสาวกุหลาบ  ท้าวทะ
2. นางสาวกรพินธุ์  ศรีบุญเรือง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงณัชชา  เยสูงเนิน
3. เด็กชายธีราทร  วิไลพร
4. เด็กหญิงสุพิญชญา  สุวรรณขัน
5. เด็กหญิงเวธกา  แก้วสว่าง
 
1. นางจิราภรณ์  ตันตระกูล
2. นางสาววราภรณ์  จันทวงศ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 34 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  มูลหลวง
2. เด็กหญิงปภัสราภรณ์  ปินเตป
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พลทะนี
4. เด็กชายัชัยพฤกษ์  ยอดขำ
5. เด็กหญิงแพรวา  กากาล
 
1. นายอรรถพล  แถมครบุรี
2. นางสาวจารุวรรณ   ชัยทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ขันเงิน
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  นวมน้อย
3. นางสาววราภรณ์  คำสน
4. เด็กหญิงสุกันยา  บุญชื่น
5. เด็กหญิงสุนิตา  ใจอักษร
 
1. นางอารินทร์  หอมคำวะ
2. นางนิตยา  วรสร้อย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 74.8 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 1. เด็กหญิงชญานิน  สรวยคำ
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  มูลคำ
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  มูลคำ
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  นวนแตง
5. เด็กชายอัครินทร์  อินใจ
 
1. นายสิทธิชัย  แก้ววังอ้อ
2. นางนิลวรรณ  สอดแก้ว
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 71.6 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายธนากร  จันทร์เป็ง
2. เด็กหญิงนลพรรณ  นวนป้อง
3. เด็กหญิงนุชนาฎ  อุปถานา
4. เด็กหญิงมันตา  จีนย้าย
5. เด็กหญิงอินทิรา  คำขันตี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
2. นายปาณัสม์  ชุมภูยาละ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 33 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  วานิช
 
1. นางอรพิน  ศรีวรวิทย์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.5 ทอง 23 โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 1. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญแรง
 
1. นางสาวสุดใจ  กองปา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงสุรีรัชช์  วงศ์ดี
 
1. นางสาวชนิกานต์  แสงดี
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 38 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐมนพร  พรมรินทร์
2. เด็กชายดรัณภพ  ศิริสุทธา
 
1. นางเชษฐ์สุดา  เพ็งยา
2. นางสังเวียน  สุขจ่าง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 38 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กชายกิตติธัช  วันโทน
2. เด็กหญิงศศิชา  อ่อนตา
 
1. นางสาวณัฐสุภา  พวงศรี
2. นางปราณี  ทุมประเสน
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 38 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร  นพจนมา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  อินแจ้
 
1. นางสาววสุรัตน์  พันธวงษ์
2. นางธัญเกศ   เอี่ยมพิพิธภักดี
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงกรกนก  กองบัว
2. เด็กหญิงกันยา  พรมน้อย
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คำฟัก
4. เด็กหญิงญาณิศา  อินมูล
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ธิจร
6. เด็กหญิงนิญาดา  เชื้อสาวะถี
7. เด็กหญิงประภัสสร  บุญรักษา
8. เด็กหญิงพรรณวษา  ชัยอำนาจ
9. เด็กหญิงวริสา  ปลื้มอารีย์
10. เด็กหญิงอรพรรณ  ลาดใหล
 
1. นายทองเพชร  ทองจันทร์
2. นางนงค์ลักษณ์  ทองจันทร์
3. นางสาวชยากร  ภักดี
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 29 โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงชลธิดา  เพชรดี
2. เด็กหญิงดารณี  ภาสุวรรณ
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  ปัญญา
4. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  พิศาลพัฒนโสภณ
5. เด็กหญิงปวีนา  พงษาวดี
6. เด็กหญิงปิยวรรณ  มงคลเสถียร
7. นางสาวพายุวรรณ  ปัญญา
8. นางสาวภัสสิรา  ปากุล
9. นางสาวภาวิไล  นันเขียว
10. นางสาวรุ่งนภา  แสงซิว
 
1. นางกมลรัตน์  ขิงหอม
2. นางสาวประภัย  สานหล้า
3. นายศักดิ์สิทธิ์  หลวงมั่ง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78.8 เงิน 41 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงจันทมณี  มั่นคง
2. เด็กหญิงนภาลัย  อังคะลา
3. เด็กหญิงนุชรดี  จูมจันทร์
4. เด็กหญิงปาลิตา  จองญาติ
5. เด็กหญิงวไลลักษณ์  แก้วดี
6. เด็กหญิงศศินิภา  สอนบุญมา
7. เด็กหญิงอคัมภ์ศิริ  บุญคำ
8. เด็กหญิงอธิลดา  ฟองใหญ่
9. เด็กหญิงอรจิรา  จันทร์แสนตอ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสาวรส
 
1. นายวิภูวรรณน์  ดาดี
2. นางสาวณัฐณิชานันท์  นันตา
3. นายวิเชษฐ  ผากิม
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง 22 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงกมลปัตร  นินสนธิ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ม่วงจันทร์
3. เด็กหญิงจันสุดา  อินทรานนท์
4. นางสาวณัฏฐชา  แซวใจดี
5. เด็กหญิงณัฐชนก  หลวงแก้ว
6. เด็กหญิงธนพร  ฟองใหญ่
7. นางสาวพัชรพร  ม่วงจันทร์
8. นางสาวรัตนา  คำสิทธิ์
9. เด็กหญิงอัจิมา  พลสงัด
10. เด็กหญิงไพลิน  ชนะแก้ว
 
1. นายไชยวัฒน์  ดวงสุภา
2. นายวิภูวรรณน์  ดาดี
3. นางสาวณัฐณิชานันท์  นันตา
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 73 เงิน 29 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 1. เด็กชายกุลเดช  อุ่นคำ
2. เด็กชายชาติชนะ   เกศลา
3. เด็กหญิงฐิติพร   สิริคำ
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   เกศลา
5. เด็กหญิงธนัชพร   ติ๊บถ้ำ
6. เด็กหญิงนันทิตา   เกศลา
7. เด็กหญิงพัชรพร  จันโสดา
8. เด็กชายพัชรพล   ตี้พุต
9. เด็กชายสุริยะ  มาจร
10. เด็กชายเอกวิทย์  ทามูล
 
1. นางสาวจุฑามณี  คชสาร
2. นางสาวนิตยา   สายซอ
3. นางสาวรัตน์ชา   โล่ห์ประเสริฐ
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  วุฒิทา
2. เด็กชายธนทัต  นันทา
3. เด็กหญิงนิสารัตน์  หันถา
4. เด็กหญิงปทิตตา  โคกมา
5. เด็กหญิงปนัดดา  บรรจง
6. เด็กหญิงภัครมัย  หันถา
7. เด็กหญิงฤดีพร  ปล้องสา
8. เด็กหญิงวรรณิกา  คำยะอุ่น
9. เด็กชายสุเมธ  สุขกำเนิด
10. เด็กชายเมธัส  มาปัด
 
1. นางมัณฑนา  รูนบาง
2. นางสุภาณี  มาซิว
3. นางสาวแก้วมณี  ทองอ่ำ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 40 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 1. เด็กชายธนัท  เงินสันเทียะ
2. เด็กชายพีรพล  ทองพา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  คำเหลา
2. นางสาวออละษา  ชมภูง่าว
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 33 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงวิไรพร  เพ็งสุขผ่อง
2. เด็กหญิงอาภัสรา  สุทธิเรือง
 
1. นายสนอง  ขัตติ
2. นางสุกัญญา  ขัตติ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านนาแซง 1. เด็กชายชีวัธนัย  อ่องดา
 
1. นางสาวประภาพันธุ์  มีหอม
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 43 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กหญิงไข่มุก  หลงทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปัทมาวดี  ทิพย์ลุ้ย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 41 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กหญิงพรหมศิลาพรรณ  อ่ำนวล
 
1. นายสรวิชญ์  ชมสา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กชายภาคภูมิ  คำปล้อง
 
1. นางสาวกัลยา  พุทธกรุณา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ตระบุตร
 
1. นางวัชรินทร์   นาสา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 15 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  กอบแก้ว
 
1. นางสาวภัทริน  หิตมูล
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงอัมพกา  จิตรแจ้ง
 
1. นางสาวศิรัญญา  นาระต๊ะ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ทิบทำ
 
1. นางสาวกิติยรัตน์  จีนอนันต์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงวราพร  กิตติศักดิ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  พระกองดี
 
1. นางลำพึง  คำบุญเรือง
2. นางนฤมล  กรรณิการ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สารถ้อย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันแก้ว
 
1. นางสาวปาณิสรา  เตชนันท์
2. นางสาววีณา  ทองสุขงาม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกรรัตน์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  พุทธปัญญา
 
1. นางลำพึง  คำบุญเรือง
2. นางนฤมล  กรรณิการ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 25 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. นางสาวสุจารี  ชะนะมา
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  กัลยา
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 22 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กชายกิตติทัต  ทองประสาท
2. เด็กหญิงชนิภา  พาอ่ำ
3. เด็กชายนวพล  แพงผม
 
1. นางดารารัตน์  จันทร์กาย
2. นางนิจสิรี  ดวงดาว
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงจีรภา  กัลยาณรุจน์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  มะธิตะใน
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  นันชม
 
1. นางฤทัยรัตน์  พิมใจ
2. นางลำพึง  คำบุญเรือง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กชายนพดล  อินแจ้
2. เด็กชายปณิธาน  นันชม
3. เด็กชายเจริญพงษ์  เรืองอนันต์
 
1. นางสมานรัก  พึ่งบัว
2. นางสายนต์  อินก่อ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แข็งพันธ์
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  สานหล้า
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงผกามาศ  จันทร์คำ
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 71 เงิน 26 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงเขมิกา  ราศรี
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 62.34 ทองแดง 37 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงจิราพร  ถิ่นแถว
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายวีรภัฎ  ชุ่มมา
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 32 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เงินจอย
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 71 เงิน 29 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ใจนวล
 
1. นายนิพนธ์  คลังสีดา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  กลมพรั้ว
 
1. นายกฤช  บุญอุดม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายรัตน์เกล้า  อินทะจันทร์
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 70 เงิน 28 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เงินจอย
 
1. นางกัญญาณัช  คนดี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 75.5 เงิน 15 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  สานหล้า
2. เด็กหญิงจีระนันท์  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เงินจอย
4. เด็กหญิงชมกมล  ชัยวิชิต
5. เด็กหญิงชรินพัชร  สุลา
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปล้องลา
7. เด็กชายณัฐชลิตา  ขัตติ
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  เวียงทอง
9. เด็กหญิงนันท์ทากรณ์  มีมา
10. เด็กหญิงภัทรภร  ดีทา
11. เด็กหญิงวรรณภา  คำจีน
12. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุญชู
13. เด็กชายศิวกร  อินยา
14. เด็กชายศุภวิชญ์  ตระบุตร
15. เด็กชายอิทธิพล  แก้วพรม
 
1. นางระมิตร  ศรีวิลัย
2. นางกัญญาณัช  คนดี
3. นายนิพนธ์  คลังสีดา
4. นางสุพรรณี  บุญผาสุก
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 8 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงกชกร  พานิชธนวรโชติ
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  สงค์กา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมภูมิ
4. เด็กหญิงชุตินันท์  ทองสี
5. เด็กชายณัฐพล  เพียงฤทัย
6. เด็กหญิงดวงกมล  ยั่งยืน
7. เด็กชายนบนที  วัฒนา
8. เด็กหญิงนิตยา  เพชรดี
9. เด็กหญิงปนัดดา  บุญตาสี
10. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีคำ
11. เด็กหญิงลลิตา  อัตถะบูรณ์
12. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ก่อเกียรตินุกูล
13. เด็กหญิงวนิชชา  คำเบ้า
14. เด็กหญิงวรรณิดา  ครุธโต
15. เด็กชายวีรภัทร  บุญมา
16. เด็กหญิงศิราพร  ศรีบุญเรือง
17. เด็กชายอดิลักษณ์  ข้องแก้ว
18. เด็กหญิงอภิรดี  ดวงมะโน
19. เด็กหญิงอริสา  แก้วสว่าง
20. เด็กหญิงเพชรดา  คำเบ้า
 
1. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
2. นางสาววราภรณ์  จันทวงศ์
3. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. นางสาวจารุภา  สุทธิกร
2. เด็กชายนันธร  อินทะจันทร์
3. นางสาววาสนา  ภูขลัง
4. เด็กชายวุฒิไกร  ต๊ะมาแก้ว
5. เด็กชายอชิตพล  มูลเป็ง
6. เด็กหญิงเบญจธันวา  ธรรมจารุพิชญา
 
1. นายธงชัย  ลังกาแก้ว
2. นายลือชา  โรจน์พัฒนจันทร์
3. นายจีรพงศ์  ซาซง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กชายสรภพ  บุญคอย
 
1. นายณรงค์  ชาเทพ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กชายจิรกิตติ์  ทับสีแก้ว
 
1. นางเด่นนภา  คลังทองสกุล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 36 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงอาริสา  สีสด
 
1. นายทองสุข  คู่ควร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กหญิงศุภัทชา  พานทะมะ
 
1. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 35 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ร่าเริง
 
1. นางลัดดา  ทะนันไชย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.25 เงิน 29 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายไตรภพ  คำเบ้า
 
1. นางนพรัตน์  คำเพ็ง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 36 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงอรจิรา  สิงห์หา
 
1. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงปณัฐดา  พิมอินทร์
 
1. นางสมคิด  ผิวมา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 41 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายสุรชาติ  สีลับสี
 
1. นางมาลาตี  เนตรจำนงค์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.67 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กชายเจนภพ  สิงห์หา
 
1. นางนพรัตน์  คำเพ็ง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73 เงิน 43 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันทิดา  ศรีทองแก้ว
 
1. นางศิวาพร  อินมา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงภรณ์สกุล  มาดล
 
1. นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 25 โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กชายนนทกร  จันทยศ
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ข้องแก้ว
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรหมสวัสดิ์
 
1. นายศุภชัย  มาอุ่น
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ตาวันดี
 
1. นางนิตยา  พวงทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงชลดา  โถชาลี
 
1. นายกฤช  บุญอุดม
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 76 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 1. เด็กหญิงธนัชญา  นิดตา
2. เด็กหญิงปิติยา  วันมา
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สอนสิงห์
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สิงห์ออน
5. เด็กหญิงวริฐา  อินยม
6. เด็กหญิงวริยา  อินยม
7. เด็กหญิงวริศรา  อินยม
8. เด็กหญิงสุพัตรา  สุพรรณ
 
1. นางสงวน  จันโส
2. นางสาวยิหวา  ศรศิลป์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายชัชนนท์  พันธ์ป้อง
2. เด็กชายพานทอง  เนตรภักดี
3. เด็กชายภูวเนตร  ทิพย์ปัญญา
4. เด็กชายศักดินนท์  เพ็งศรี
5. เด็กชายอรรถภณ  เรืองพิมพา
 
1. นายบดินทร์  มุกดาจันทร์
2. นายวีระพงษ์  ทิแพง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 77.2 เงิน 27 โรงเรียนบ้านนาแซง 1. เด็กชายทรงกฤต   โพธิ์จวง
2. เด็กชายอมรเทพ   ศรีคำ
 
1. นายอมร   โพธิ์จวง
2. นายวินิจ  เสาร์เพ็ง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 41 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เอ็บมูล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  คำบุทอง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 39 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงผกามาศ  นวลใหม่
 
1. นางสาวอรุณทิพย์  จันทร์ฤทธิ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 26 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายจตุพงศ์  มีรินทร์
 
1. นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 78 เงิน 44 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงสุภาดา  อังกรโพธิ์กลาง
 
1. นางสาวอรุณทิพย์  จันทร์ฤทธิ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 42 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 1. เด็กชายกฤษฎา  ใจแก้ว
 
1. นางสาวมณี  การุณประชา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  แจ้งประพันธ์
 
1. นางสาวกัญจน์พร  งาต้น
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ชมภู
 
1. นางสาวพรชนัน  สมบูรณ์พร
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 77.7 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  รัสเซีย
2. เด็กชายคุณากร  กิ่งเพชร
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ยศเกตุ
4. เด็กหญิงสาริกา  รินหิน
5. เด็กหญิงเหมือนดาว  อุ่นรัตน์
 
1. นางรัฐนันท์  รอดสุข
2. นางสาวฉัตรนภา  ศิริคำใส
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. นางสาวนิศาชล  ก่อแก้ว
2. นางสาวลลิตา  อินทะจันทร์
 
1. นายจีรพงศ์  ซาซง
2. นางสาวษิญาภา  พรมโสภา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 69.6 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   กันทะนันท์
2. เด็กหญิงเบญญา   คำปาน
 
1. นางสาวจิราภรณ์   คำหอม
2. นางจิรัฐิติกาล   นาหลวง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 60.72 ทองแดง 42 โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ใจหล้า
2. เด็กหญิงธนัชชา  รัตนอาจ
 
1. นางกัญญาภัค  หิงส์คำ
2. นางสุจีรา  จดจำ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.57 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กหญิงฐิติพร  เสาหิน
2. เด็กหญิงนลพรรณ  จันทร์โสดา
3. เด็กหญิงบุลจิรา  ก้อนแก้วมูล
4. เด็กหญิงภัทรวดี  พื้นผา
5. เด็กหญิงศศิวิมล   โสคำ
6. เด็กหญิงสุภัชชา  สุภาพ
 
1. นางทัศนีย์   บุญประกอบ
2. นางศศิมาพร   ท่าสะอาด
3. นางเกศริน   อินทสิทธิ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 55.2 เข้าร่วม 29 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 1. เด็กชายฐปนวัฒน์  โม๊ะวงศ์
2. เด็กชายธนชัย  วิใจรินทร์
3. เด็กชายพงศกร  สีหราช
4. เด็กชายระพีภัทร์  พรมศิริ
5. เด็กชายสุวิจักษณ์  ตราชู
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดีแก้ว
 
1. นายสมพิศ  แจ้งเพิ่ม
2. นางกุลตรี  แกล้วกล้า
3. นายสารนาถ  แกล้วกล้า
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.04 ทอง 28 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 13 1. เด็กชายจารุเดช  อุ่นคำ
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ตาลชุม
3. เด็กชายปราโมช  เกศลา
4. เด็กหญิงสุนิสา  ทาป้อง
5. เด็กหญิงอชิรญา  ยะป๊อก
6. เด็กหญิงอภิชญา  คำมาละ
7. เด็กหญิงอรวรา  อิสสระ
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   จันทร์จร
 
1. นายภูมิพัชร  ภาคสุวรรณ
2. นางสาววรนุช   ปานคุ้ม
3. นางสาววิพาภรณ์  แสนปวง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงณิชา  ยศคำลือ
2. เด็กหญิงปุณยาพร  จงปัน
3. เด็กหญิงภัคจีรา  ขันปล้อง
 
1. นายกฤช  บุญอุดม
2. นางสาวดาราภรณ์  โลมา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เมตตา
2. เด็กหญิงณัชนันท์  พรมภักดิ์
3. เด็กหญิงนันทิตา  กัญญา
 
1. นายกฤช  บุญอุดม
2. นางสาวดาราภรณ์  โลมา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 68.9 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงชุติมา  ตาธิกา
2. เด็กหญิงมนชิชา  สุขคำปา
3. เด็กชายรชตะ  จันทร์กลับ
 
1. นางสาวสว่างจิตต์  จันทร์กลับ
2. นางสาวมนรดา  ลาปิ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.8 ทอง 26 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สว่างทิตย์
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  สร้อยแก้ว
3. เด็กหญิงธัญรดา  ขันทะศิลา
 
1. นางสาวสว่างจิตต์  จันทร์กลับ
2. นางสาวมนรดา  ลาปิ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 1. เด็กชายกิตตินันท์  สีกา
2. เด็กชายชนภัทร  นุตรเวช
 
1. นางสาวอรวรรณ  ผายแดง
2. นางสาวสุธาทิพย์  คำอุดม
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงวนิชชา  คำเบ้า
2. เด็กหญิงศิราพร  ศรีบุญเรือง
 
1. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
2. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุญตาสี
2. เด็กหญิงอภิรดี  ดวงมะโน
 
1. นายคณิต  ทิพย์โอสถ
2. นางศิริรัตน์  ทิพย์โอสถ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทพจันที
2. เด็กชายสุชัจจ์  คริบเงิน
 
1. นายเทวฤทธิ์  ฝั้นฉิม
2. นางสาวธนัญญา  พันแพง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. นางสาวรัตนาภรณ์   ทรัพย์ชัยชาญ
2. นางสาวอริสา   ปัญญาคำ
 
1. นายธีระพันธ์  ยั่งยืนทวี
2. นางทยิดา   ยั่งยืนทวี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดนาขุม 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  สุขเกตุ
2. เด็กชายยุทธภูิม  หมื่นที
 
1. นายวรัญญู  สุขเพียง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 42 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กชายชวกร  ภัทรยากรณ์
2. เด็กหญิงปาลินี  เนนสุทัพ
 
1. นายทักษิณ  ประสารศรี
2. นางชบา  แก้วฟอง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายพรพิภัทร  คุ้มภัยพาล
2. เด็กหญิงรสนันท์  คำศรี
 
1. นายมนตรี  อินมา
2. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงบุญธิมา  บุญกล่อม
2. เด็กหญิงพัชรี  ลัดน้ำหิน
 
1. นางธัญญารัตน์  สอนสา
2. นางจารุนันท์  ถาวร
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง 37 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายธนากร  มั่นสิน
2. เด็กหญิงสุรางคนา  พรหมจอม
 
1. นายขวัญณรงค์  ฝายนันทะ
2. นายวีรัตน์  โนจรมา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1. เด็กหญิงชนากานต์  แหยมบุรี
2. เด็กชายณัฐพงค์  อินต๊ะจักร์
 
1. นางธัญญารัตน์  สอนสา
2. นางจารุนันท์  ถาวร
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายกฤษฎิ์  แก้วโพธิ์กลาง
2. เด็กชายฐิติพงศ์  โอ่งวัน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เล็กกระจ่าง
 
1. นายดนัย  อู่ทรัพย์
2. นายวีรัตน์  โนจรมา
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กหญิงจิชิรญาพร  สุพัฒนากร
2. เด็กชายปัญญา  มิลหล้า
3. เด็กหญิงพนัสนันต์  ทะใจ
 
1. นายดนัย  อู่ทรัพย์
2. นายวีรัตน์  โนจรมา
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายธนมน  อ้นมอย
2. เด็กชายนนท์ทิภัทร  รัตนอาจ
3. เด็กชายนวพล  แสงสุวรรณ
 
1. นายเรวัช  ตามูล
2. นางธัญญารัตน์  ตามูล
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายธนวัฒน์  พรมเสน
2. เด็กชายพัสกร  นันชม
3. เด็กชายวีรวัฒน์  โพธิ์คำ
 
1. นายเรวัช  ตามูล
2. นางธัญญารัตน์  ตามูล
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 76 เงิน 24 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายจักรินทร์  อินใจ
2. เด็กชายธนกร  เขื่อนจะนะ
3. เด็กชายบุษกล  เขื่อนจะนะ
 
1. นายสำเนียง  ขัตติ
2. นางญวิภา  ขัตติ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  พิใจ
2. เด็กชายณัฐพล  ใจหล้า
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  โนวังหาร
 
1. นายทองหมุน  เจริญเรือง
2. นายวิชิต  พิใจ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 76 เงิน 26 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายณรงค์วรรณ  ทาต่อย
2. เด็กหญิงรัฐราพร  ทองโสภา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แขมเขียว
 
1. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
2. นางจันทร์เพ็ญ  ประทุมขันธ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 30 โรงเรียนบ้านปากปาด 1. นายธนโชติ  เรืองเดช
2. เด็กชายสมัชญ์  พุ่มแสน
3. เด็กหญิงสุนิสา  สุทธะ
 
1. นางกมลรัตน์  ขิงหอม
2. นายศักดิ์สิทธิ์  หลวงมั่ง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 74.4 เงิน 36 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงกรนันท์  หันถา
2. เด็กชายจรณชัย  สีเทศ
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  คำปาน
4. เด็กชายนิติกร  สอนปัน
5. เด็กหญิงลักษิกา  ขวางนกขุ้ม
6. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพชรสีโชติ
 
1. นางวาสนา  วงค์ชารี
2. นางสาวจิราภรณ์  คำหอม
3. นางจิตรา  ทองประเสริฐ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขันทอง
2. เด็กหญิงธัญทิพ  บุสดี
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  นาคเครือมี
4. เด็กหญิงสุดา  มีต่อม
5. เด็กหญิงเกวลิน  รอดลา
6. เด็กหญิงโชติกา  ขิงหอม
 
1. นางวาสนา  วงค์ชารี
2. นางจิตรา  ทองประเสริฐ
3. นางสาวจิราภรณ์  คำหอม
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 1. เด็กหญิงธัญชนก   กันยานวน
2. เด็กหญิงปนัดดา   กันยานวน
3. เด็กหญิงสุจารีย์  จันทะคุณ
 
1. นางสาวปริณัฐ  สามงามไฝ
2. นางสาวชยุดา   สุภารังแก้ว
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวฤนท์  ปันกิติ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขันเงิน
3. เด็กหญิงสาริกา  แสนแก้ว
 
1. นางชบา  แก้วฟอง
2. นายชูฤทธิ์  ทองแตง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาแซง 1. เด็กหญิงณัฐกมล    สนิทยา
2. เด็กหญิงธิดานุช    จันน้อย
3. เด็กหญิงยศวรรณ   บุญยอด
 
1. นายพสธร   วงค์ชารี
2. นายชิงชัย   สอนสัมฤทธิ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 31 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. นายจักรกฤษณ์  วงษ์จักร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววังอ้อ
3. เด็กชายยุทธนา  นินเป้า
 
1. นางนฤมล  บุตรวงค์
2. นางสาวจิราภรณ์  พิมสาร
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 79 เงิน 22 โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองแสง
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์ฺ  โมอินทร์
3. เด็กหญิงอริญา  ชาเทพ
 
1. นายอรรถพล  แถมครบุรี
2. นางสาวจารุวรรณ   ชัยทอง
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงธิดาพร  ผิวเหลือง
2. เด็กชายพงศกร  พุทธมูล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เรือนมูล
 
1. นางกนกวรรณ   เจริญเรือง
2. นายทองหมุน  เจริญเรือง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.4 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 1. เด็กหญิงญาณิกา  คำปาน
2. เด็กหญิงนงนภัส  วงษ์ลา
3. เด็กชายพีรภัทร  อุ่นพา
 
1. นางพจนีย์  คำดี
2. นางสาวศิริพร  จันลิ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เรืองเมือง
2. เด็กหญิงธันยพร  ขันทะศิลา
3. เด็กหญิงสมิตา  แปงสอน
 
1. นางกนกวรรณ   เจริญเรือง
2. นางสุวรรณา  ศรีวิคำ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านห้วยแมง 1. เด็กหญิงวรัชญา  เพชรดำ
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  สายนวล
3. เด็กหญิงอินทิรา  มาทำมา
 
1. นางภัทรสม  ฝั้นถา
2. นางนิตยา  ผาเจริญ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษ์  เอ็บมูล
2. เด็กหญิงอัจฉรา  สายทอง
3. เด็กหญิงเรณุกานต์  แสงบุตร
 
1. นางสาวสิริพนา  เพียงตา
2. นางนันทวัน  ฉวีศักดิ์
 
166 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 30 โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 1. เด็กหญิงจิณัฐตา  ช้างขนุน
2. เด็กชายชยธร  อินทร์ทอง
3. เด็กหญิงธนภรณ์  พูลเกิด
 
1. นางสมจิตร์  ทะยะ
2. นางสาวพรนภา  สุทธิศรี
 
167 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทำแก้ว
2. เด็กหญิงศิธัฐชนาภา  สานหล้า
3. เด็กหญิงเขมกันยา  คำดี
 
1. นางสาวกมลพิชญ์  คำปาน
2. นางหนึ่งฤทัย  ขิงหอม
 
168 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาไพร 1. เด็กชายจิตรเทพ  วงศ์อินทะ
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ข้องแก้ว
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายภูรินทร์  ปาคำมูล
 
1. นางสาวกมลชนก  โนวังหาร
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายสถาพร  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวชนิกานต์  แสงดี
 
171 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.6 เงิน 38 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายชนกชนม์  แก้วพระฝาง
 
1. นางสาวพวงรัตน์  มีดา
 
172 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายสัจจา  แสนยาวิใจ
 
1. นางสาวชนิกานต์  แสงดี
 
173 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ดีแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉรา  เลี้ยงเชื้อ
 
174 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.4 เงิน 37 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายธนกร  คำมีศรี
 
1. นางญาน์เสิญ  ศรีคำ
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉุ่มอิ่ม
2. เด็กชายธีรศักดิ์  ทิพย์รัตน์
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  ยิ้มเพชร
 
1. นางสาวชนิกานต์  แสงดี
 
176 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70.8 เงิน 32 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายพิริยากร  อินแจ้
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ถาคำ
 
1. นางพวงเพชร  กล่ำใย
2. นางประภา  ประกิจ
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 64.4 ทองแดง 24 โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 1. เด็กหญิงธิตินา  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวฤดี  ชะนิดไทย
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 72.6 เงิน 16 โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มาบวบ
 
1. นางผุสดี  มูลคำ
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงณัชชา  เทมา
 
1. นางสาวพนิดา  อินยา
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายพงศ์พนิช  ทูขุนทด
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  วงษ์แก้ว
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุมณฑา  ประไว
 
1. นางสาวณิดาวรรณ  ปันยศ
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 1. เด็กหญิงพนิดา  ชื่นสุวรรณ
 
1. นางสาวกมลชนก   วิชัยต๊ะ
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71.2 เงิน 30 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กหญิงอริสา  บุตรสารี
 
1. นางญาน์เสิญ  ศรีคำ
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1. เด็กชายธนวัตร  มีสุข
 
1. นางสาวชนัญธิดา  อินทะยศ
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 77.2 เงิน 13 โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมธ์ลิตชาฏ์  มั่นระวัง
 
1. นายเฉลิม  โพเนตร์
 
186 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1. เด็กชายเจษฎาวุฒิ  มีชัย
 
1. นายไพโรจน์  เสาวภา
 
187 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.4 ทอง 6 โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กหญิงนันทนา  หนุนอุด
 
1. นางกิติยากร  มหานิล
 
188 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  โขขุนทด
 
1. นางลัดดา  ทะนันไชย
 
189 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.6 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงเกสริน  รักษาเมือง
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
190 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 78.4 เงิน 22 โรงเรียนวัดวังกอง 1. เด็กชายสายชล  ดาตา
 
1. นายมานพ  มีหอม
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 1. เด็กหญิงคณิศร  สุทธฤทธิ์
 
1. นางพจนีย์  สุขวานิชย์
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 37 โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กหญิงปรียานุช  ต๊ะปัญญา
 
1. นางสาวแสงดาว  มีศรี
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กหญิงอัญมนี  นวนคำ
 
1. นางสาวอานงค์  ใจรังกา
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คำทุม
 
1. นางสาวพนิดา  อินยา
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 35 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กหญิงจิตระดา  สร้อยคำ
2. เด็กหญิงณัฐพร  มีทา
3. เด็กหญิงนาตาลี  ติคำ
4. เด็กหญิงรจนา  ดวงบุบผา
5. เด็กหญิงศุภานัน  ประทุมชาติ
 
1. นางสุภาณี  มาซิว
2. นางพิมสุรางค์  ท้าวภักดี
3. นางเอื้อมเดือน  คำภาปล้อง
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1. เด็กชายธีรไนย  ด้วงปล้อง
2. เด็กหญิงพฤกษา  มะลิวงษ์
3. เด็กชายวีรภัทร  ขจรบุญ
 
1. นางวาสนา  วงค์ชารี
2. นางพิมสุรางค์  ท้าวภักดี
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงนริศรา   ชัยยะ
2. เด็กหญิงอลิษา  กันยา
3. เด็กหญิงอินทิรา  อ่อนแอด
 
1. นางสาวภาณิกา  พุฒลา
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.8 ทอง 4 โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธ  เพาะไธสง
2. เด็กชายพิชชากร  โกมล
3. เด็กชายพีรพล  ลุแล
 
1. นางญวิภา  ขัตติ
2. นางสาวมะลิวัลย์  ทิศศรี
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 35 โรงเรียนบ้านน้ำลี 1. เด็กชายธนกฤต  ลาดไหล
2. เด็กชายธนิน  สุขสีใจ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตาวงศ์
 
1. นายวิษณุ  เขียวอ่อน
2. นางสาวจิราพร  ไชยสา
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านปากปาด 1. เด็กหญิงณัชชา  เทมา
2. เด็กหญิงอริศรา  คำแสน
 
1. นางสาวรวิสรา  หมื่นคำ
2. นางกรรณิการ์  พรมพุก
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ศิริน้อย
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สมจ๋อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  หลักใหล
2. นายมนตรี  อินมา
 
202 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 58.8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านปางเกลือ 1. เด็กชายกิตติภพ  เจ็กใส
2. เด็กชายนฤบดินทร์  สารเงิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามณี  ไชยทิง
2. นางสาวสายพันธ์  สิงห์อ่อน
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.8 ทอง 28 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 1. เด็กหญิงณัฐธนิดา  พละเสน
2. เด็กหญิงธนัชพร  คำแก้ว
3. เด็กชายธนากร  ผิวผัน
 
1. นางสุธินา  เข็มครุฑ
2. นางสาววันวิสาข์  วงษ์ยอด
 
204 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.6 ทอง 16 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อินดี
2. เด็กชายชัยชนะ  ธรรมใจ
3. เด็กชายชัยภูมิ  สีสาวัง
 
1. นายดนัย  อู่ทรัพย์
2. นางสาวกมลชนก  โนวังหาร