สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงนิชาภา   รุ่นประพันธ์
 
1. นางทองรวม  อินคล้าย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงอุมากร  เรืองอินทร์
 
1. นางณัฐพร  กิจสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงสุดธิดา  ไชยศรี
 
1. นางสาวแสงดาว  จันทร์เต็ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวัดเขาดาวเรือง 1. เด็กหญิงทักษอร  สีแดง
 
1. นางสุภาพร  โพธิ์พรต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกฤตภาส  กำลังแพทย์
 
1. นายวีระยุทธ  ขอบเมืองฮาม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. นางสาวดวงพร  ไชยพร
 
1. นางบาดาล  สุขด้วงเขน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 29 โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา ๓ 1. เด็กหญิงธิตินัญญา  ศิริโชติ
 
1. นางสาวพัทธนันท์  ถมยา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 19 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงปานธิดา  เขียนประเสริฐ
 
1. นางสาวทิพกา  พรมเวียง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายปรเมศ  เวียงจันทร์
 
1. นางวนิดา  ใหม่จันทร์ดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงธันยภรณ์  ย่งไทย
 
1. นางวัชรี  จำเรียง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.3 ทอง 36 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีคำพา
 
1. นางพิกุล  อักษร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 76.8 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายจิราพงศ์  รักชาติ
2. เด็กหญิงนิติรัตน์  ปฏิพัทธาภิรมย์
3. เด็กหญิงลภัสรดา  วสุธนพิสิฐ
 
1. นางพักตร์ประภา  สมัครศรีกิจ
2. นางทองรวม  อินคล้าย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เพชรประไพ
2. เด็กหญิงทิพยสุดา  จินดาสุทธิกุล
3. เด็กชายวิศิษฐ์  วิเศษสิงห์
 
1. นายวีระยุทธ  ขอบเมืองฮาม
2. นางสาวสุธาสินี  เพ็ชรัตน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงจีระรัตน์  รักกะพันธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศิลป์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงปรารถนา  สีละพันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  เดียวตระกูล
2. นางภริดา  สุขีลักษณ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงมนสิชา  รัศมี
2. เด็กหญิงอรุณจิรา  ศรีสร้อย
 
1. นางสาวสุธาสินี  เพ็ชรัตน์
2. นางอานงธิภา  วัฒนภาเกษม
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กหญิงนงรัตน์  ลอดรัด
2. เด็กหญิงศิริมาภรณ์  โพธิ์พูล
 
1. นางสดศรี  เดชากุล
2. นางวรัทยา  ดุลย์มา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงธนัชชา  สินธ์ชัย
2. เด็กหญิงอรชพร  พุ่มกลิ่น
 
1. นางสาวพิมพ์พิชฎา  พรปรัณชัย
2. นางสาวณัฐธิดา  ลิ้มสุวรรณ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงกัญญาพัช  ขุนอยู่
2. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  ประมูลทรัพย์
 
1. นายถวิล  พูลกสิกรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลิน  ตาติวงศ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายนรภัทร  กมลรัตนกุล
 
1. นางกนกพร  กรเอี่ยม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายสิรณัฏฐ์  สิงหทัศน์
 
1. นางรัตนา  อินทสิทธิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงวรฤทัย  สุขชื่น
 
1. นายอัครเดช  ดีวัน
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.4 เงิน 34 โรงเรียนวัดหนองสระ 1. เด็กหญิงปุณณดา  อ่อนวรรณะ
2. เด็กหญิงพรลภัส  แรงเขตรการ
3. เด็กหญิงพิชญาภา  แข่งเพ็ญแข
 
1. นายศิริเดช  ศรีสร้อย
2. นางนาตยา  พูลกสิกรณ์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงปริญญาพร  สิงห์สถิต
2. เด็กหญิงวรนุช  งอกงาม
3. นางสาวเวชินี   วรรณสัมผัส
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นายเอกลักษณ์  อนันตะปุระ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงปารียา  กอบทอง
2. เด็กหญิงมินทร์ตา  เทียนเงิน
3. เด็กหญิงอานัท  อาทร
 
1. นางสาวสุมารินทร์  เพ็งอุ่น
2. นางสาวปวีณา   ชูเรือง
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายพรเทพ  เทียมจันทร์
2. เด็กชายวรุตม์  สุวรรณคาม
3. เด็กหญิงสุพิชฌา  ขันกสิกรรม
 
1. นางสาวกาญจนา  ภุมรินทร์
2. นางสาวนารีรัตน์  มุจรินทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 42 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กชายพงศกร  วิมลพันธุ์
2. เด็กหญิงสโรชินี  วัฒนแพทย์
 
1. นางสาวศศิวรรณ  หมู่มาก
2. นางสาวบงกช  ชาญธัญกรณ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  คงเฉลิม
2. นายจตุรวิทย์  เจริญ
 
1. นางสาวจันทร์แรม  พวงสมบัติ
2. นางสาวฉวีวรรณ  ทองเพ็ชร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงอาชิรญาณ์  นิลารักษ์
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงณัฐนารี  กล้ากสิกิจ
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  สามารถ
 
1. นางปาริชาติ  ชุมโกมนต์
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 75.48 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ขยันขันเกตุ
2. เด็กชายนัทวุฒิ  ทองเริ่ม
 
1. นายวิจิตร  ว่องวิการณ์
2. นางประกาย  ว่องวิการณ์
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.96 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  จันทร์นาค
2. เด็กหญิงภรณ์ชิตา  ชัยทำมา
 
1. นางปาริชาติ  ชุมโกมนต์
2. นางสิริลักษณ์  กล้ากสิกิจ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 83.06 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงปรียพร  จตุรพิมพ์
 
1. นายชนะชัย  โลหะการก
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   โทนมี
 
1. นายธนวัฒน์  สุมาลี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกรชนก  จันทร
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เชิญทอง
3. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  ว่องวิกย์การ
 
1. นางสาวจารุนันท์  เที่ยงธรรม
2. นางสาวนิดาวรรณ  บุญอินทร์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. นายฐากร  บัวพาคำผง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ทบพวก
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รงค์ทอง
 
1. นางสาววรรณรัตน์  พึ่งสวัสดิ์
2. นายบัณฑิตย์  อยู่คง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายณวัฒน์  ฤหลม
2. เด็กหญิงนลิน  ศรีทอง
3. เด็กหญิงแก้วตา  กัลพันธ์
 
1. นางสาวชัชนท  วิรฉัตรานนท์
2. นางสาวกิตติยา  กันหา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 39 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายกฤติน  รักสัตย์
2. เด็กหญิงจิราพร  ชินพีระเสถียร
3. เด็กหญิงสายสวรรค์  บุญที
 
1. นางนันทวรรณ  สีอิน
2. นางสาวพัชรินทร์  อ่อนหวาน
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายปรมะ  เก่งสาริการ
2. เด็กชายปรมินทร์  เก่งสาริการ
3. เด็กชายปรเมศวร์  เก่งสาริการ
 
1. นายสนธยา  หาญสาริกิจ
2. นางระเบียบ  แก้ววรสูตร
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สงัด
2. เด็กหญิงสุชาวดี  หม่อมขุนทด
3. เด็กหญิงสุพัตรา  นารี
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
2. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74.2 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงวรัญญา  สาคร
2. เด็กหญิงศิรดา  ดิษเจริญ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  จีระดิษฐ์
 
1. นางระเบียบ  แก้ววรสูตร
2. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายนายม  ทองชัด
2. เด็กหญิงพรนภา  เทพบุตร
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  กลิ่นเขียว
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
2. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 64.8 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายญาณวุฒิ  จุลมุสิ
2. เด็กชายอภิชัย  อัมระนันท์
 
1. นายสมนึก  ณัฐวงค์ศิริ
2. นางระเบียบ  แก้ววรสูตร
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กชายชนะไพร  วัฒนพานิช
2. เด็กชายวิธวินท์  เส็งแดง
 
1. นายยุทธนา  สาจุ้ย
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ดีดสี
2. เด็กชายศุภกิจ  สถิตย์พงษ์
 
1. นายมิตร์  จันทร์เงิน
2. นายกฤษณะ  คล้ายบุรี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 57.91 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์) 1. เด็กชายกรวิทย์  อำภาพันธ์
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ผลวิบูรณ์
 
1. นางน้ำทิพย์  เดโช
2. นายฑิฆัมพร  เดโช
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 43.03 เข้าร่วม 34 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายกิตติพร  พันธ์มหา
2. เด็กชายธนวัฒน์  กัญหา
 
1. นายสมพัก  สัจจะวิสัย
2. นายเพชรวรุณ  สีขวดแก้ว
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 41.72 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พงษ์สาริกิจ
2. เด็กชายสงกรานต์  ขวัญยืน
 
1. นางสุดา  สาโรจน์
2. นายภูมิชน  พรมสินชัย
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 25.28 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายนที  ศิริโยธา
2. เด็กชายนิรวัชร์  คลุ่ยทอง
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เกิดกอง
2. นายเวทย์  เขตจำนันท์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 37 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  กำหลาบ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ปาจิตร
3. เด็กหญิงภิญญดา  สมัครเขตรกิจ
4. เด็กหญิงสุภัสสร  กรพรหม
5. เด็กหญิงเปมิกา  บำรุงรัตน์
 
1. นางอุโลม  แรงเขตรการ
2. นางวัชรี  วินัยพานิช
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.9 เงิน 34 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงกนกพร  พลเรือง
2. เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองทับ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ละครไชย
4. เด็กหญิงสุชานันท์  อินทวัน
5. เด็กหญิงเจนจิรา  โสภณ
 
1. นางสาววิภาดา  โชคชัย
2. นางสาวมินตรา  เขียวประชุม
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 30 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ไวกสิกรณ์
2. เด็กหญิงกัณฑ์ติกา  สุวาท
3. เด็กชายธีรภัทร  แววมะบุตร
4. เด็กหญิงพัชธิดา  แก้วสะเทือน
5. เด็กหญิงอินทิรา  ภู่เทศ
 
1. นางปฐวรรณธ์  มาแก้ว
2. นางวิไลวรรณ  ดารา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อยู่สว่าง
2. เด็กหญิงภาชิตตา  ขำกระแส
3. เด็กหญิงสุพิชฌา  เหล่าเขตกิจ
4. เด็กหญิงอังคณา  กมุทชาติ
5. เด็กหญิงเปรมทิพย์  ศิริเขตรกรณ์
 
1. นางโสพิศ  พุ่มบุตสุทน
2. นางสาวปริศนา  สุขาลักษณ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงณัฐนิช  เมฆอรุณ
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คำสุ่ม
3. เด็กหญิงศศิธร  บัวบาน
4. เด็กหญิงศุภมาศ  คลุ่ยทอง
5. เด็กหญิงสรินญา  ศรคำ
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นางฟองจันทร์  กลิ่นสุคนธ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 72.6 เงิน 41 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายณภัทร  อินทรานุสรณ์
2. เด็กชายณัฐนที  สมานเขตกิจ
3. เด็กชายธินกร  ชื่นโพธิ์
4. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์จินดา
5. เด็กชายศุภกิตต์  ประภัสสร
 
1. นายสุทธิชัย  หมั่นเขตรกิจ
2. นางสาวศรัณรัตน์  ขุนพลนาควาส
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงจรรยาพร  แกว่นธัญญะกิจ
2. เด็กหญิงนฤมล  บุญประกอบ
3. เด็กชายบารเมศวร์  ใยทอง
4. เด็กหญิงวิชิดา  สุขรินทร์
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ทองศรี
 
1. นางสาววิภาวรรณ  จุลมุสิก
2. นายชัยพัทธ์  จิตต์ตระกูล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านบ่อยาง 1. เด็กชายกรวิชญ์  กุดทิม
2. เด็กชายกฤษฎา  วัดเกลี้ยพงษ์
3. เด็กหญิงขัตติยา  แสงเพชร
4. เด็กหญิงชลธิดา  ชินคำ
5. เด็กหญิงณฐพร  แซ่เหีย
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ดีฉนวน
7. เด็กชายพงศภัค  นพมาก
8. เด็กชายพันธกิจ  ชาญธัญกรรม
9. เด็กชายพีรเดช  คุดช่วง
10. เด็กชายวรวุฒิ  น้อยสกุล
11. เด็กชายวาฤทธิ์  พึ่งเนียม
12. เด็กหญิงศรัณญา  กสินเสริฐ
13. เด็กชายศุภกิตติ์  หว่างจีน
14. เด็กชายสกลรัฐ  สิงห์คำ
15. เด็กชายสมพงษ์  ชัยโพธิ์
16. เด็กชายอภินันท์  โพธิ์อ่อง
17. เด็กหญิงอารยา  ชนะภัย
18. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สาระ
19. เด็กชายเอกชัย  กลิ่นเกล้า
20. เด็กชายแก่นศักดิ์  โพธิ์อ่อง
 
1. นางรัชนีกร  เสิบกลิ่น
2. นายกิตติศักดิ์  กิจติยา
3. นางสาวพรทิพย์  สังขะประดิษฐ
4. นายทศพล  พุ่มเกิด
5. นางจิรนันท์  นพมาก
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง 35 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายอัษฎายุธ  สยาม
 
1. นางสาวบุปผา  ต๊ะวัน
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินก้าว 1. เด็กหญิงปุณยนุช  เปรมจิตต์
 
1. นางวัลลภา  เปรมกิจพรพัฒนา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  สมัครเขตกิจ
 
1. นางสาวสมสมัย  ทุมจีน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายศุภกฤต  ถีระพงษ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  บุญนิล
 
1. นางสาวชลธิชา  นรสิงห์
2. นางนันท์นภัส  วราหะ
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81.5 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วิจิตสุขุม
2. เด็กชายวสุกิจจ์  จักกิตติ
 
1. นางสาวพยุง  จิอู๋
2. นางสาวชลธิชา  นรสิงห์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ 1. เด็กชายณัฐพล  เวชกามา
2. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีคำพา
 
1. นางวันดี  รังษีพิศุทธิ์
2. นางพูลศรี  พูลเผ่า
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไพอุปลี
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงจันกนก  โบราณศรี
4. เด็กหญิงจันทิมา  ฟักทับ
5. เด็กหญิงชนิษฐา  กมลเดช
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรมกสิกรณ์
7. เด็กหญิงวิมลสิริ  โยชะกัง
8. เด็กหญิงสราวัลย์  ศรีตระกูล
9. เด็กหญิงสุพัฒตรา  พลเมือง
10. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ศรทอง
 
1. นางสาวปาริชาติ  หวังดี
2. นางมาลี  ทรัพยบุญมี
3. นางสาวจิราวรรณ  สมัครเขตรการ
 
65 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 83.6 ทอง 28 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงกิตติญา  จิตร์โกศล
2. เด็กหญิงจิรัชยา  สุวาส
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอสุขพูล
4. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ชินพีระเสถียร
5. เด็กหญิงปริยฉัตร  เสาวมาลย์
6. เด็กหญิงวรรณนิภา  สุราฤทธิ์
7. เด็กหญิงวรัญรัตน์  เปรมจิตต์
8. เด็กชายศุภโชค  จันทร์ดี
9. เด็กหญิงสุธีรดา  แพบัว
10. เด็กหญิงอมลวรรณ  จามจุรี
 
1. นายวรันพัทธ  จำรอง
2. ว่าที่ร้อยตรีสรวิชญ์  ชินพีระเสถียร
3. นางพิศมัย  อบอาย
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกานติมา  อินทรหนองฉาง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทรหนองฉาง
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์มาก
4. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ศรีทอง
5. เด็กหญิงชัญญาพัชร  เชียวเกตวิทย์
6. เด็กหญิงดาราภรณ์  วิมุติ
7. เด็กหญิงธิรารัตน์  ศรีทอง
8. เด็กหญิงปราณี  ไตรยงค์
9. เด็กหญิงสิริวิมล  พิลึก
10. เด็กหญิงสุนิสา  สกุนี
 
1. นางนันทนา  จรูญพันธ์เกษม
2. นายสุเทพ  จรูญพันธ์เกษม
3. นางสาวจิตรา  เชียวเกตวิทย์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายชลธี  ดีเลิศรัมย์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  กล้าสาริกรรม
3. เด็กชายธนโชติ  บุญธรรม
4. เด็กชายนพดล  ฉายแสง
5. เด็กชายนพรัตน์  พรมมิ
6. เด็กชายวัฒนชัย  กล้าสาริกรรม
7. เด็กชายอนุชิต  บัวผา
8. เด็กชายอิทธิชัย  โพธิ์ฤทธิ์
9. เด็กชายไชยา  สังข์ทอง
10. เด็กชายไพรัตน์  กล้าเขตการ
 
1. นายกฤชเพชร  วันเสน
2. นางสาวศศิกานต์  โพธิ์ศรีจันทร์
3. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ศักดิ์พิพัฒน์
2. เด็กหญิงสาริศา  ฐานะวุฑฒน์
 
1. นายไพรวัลย์  เขตจำนันท์
2. นางสาวชมภู  กีตา
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายสุภาพ  โคยะทา
2. เด็กชายเสกสรร  โนรอด
 
1. นายอุเทน  ฤกษ์ดี
2. นายวิษณุ  หมั่นเขตรกิจ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงพรกนก  สมัญกสิวิทย์
 
1. นางบังอร  โพธิ์พรต
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงปิยนุช  แก้วแกม
 
1. นายบุญเพ็ญ  โพธิ์พรต
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงศศิประภา  สิงหานุวัฒน์
 
1. นางสาวจุฑาพร  สิทธิพรหม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงธิคำภรณ์  เปรมจิตต์
 
1. นางกุลพร  หมวกเหล็ก
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 31 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  มะโนชัย
 
1. นางกุลพร  หมวกเหล็ก
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุพรรณิกา  โม้อุ้ย
 
1. นางกุลพร  หมวกเหล็ก
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สยาม
 
1. นายอนุกูล  สุขนันท์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. นายณัฐพงษ์  มากล้น
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ลิ้มสุวรรณ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 74 เงิน 35 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  จันทร์บาง
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ถึงสุข
 
1. นางสาวนงนุช  คงคา
2. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กหญิงภัทรีญา  หมู่พยัคฆ์
2. เด็กหญิงวรรณิสา  อินทสิทธิ์
 
1. นายสำเริง  พิลึก
2. นางเตือนใจ  พันธุ์อ้น
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงเยาวภา  กงแตง
 
1. นางวาสนา  จันทวงษ์
2. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายเอกราช  แก้วเขียว
 
1. นายอนุกูล  สุขนันท์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายธนกฤต  โกมล
2. เด็กชายศุภกิตต์  เกียนขุนทด
 
1. นายบุญเพ็ญ  โพธิ์พรต
2. นายสำเริง  พิลึก
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 71 เงิน 25 โรงเรียนบ้านหนองแว่น 1. เด็กชายจอมกฤตกรณ์  โกมล
2. เด็กหญิงนิตยา  ใยสวรรค์
3. เด็กชายบุลพร  สุพลจิตร
 
1. นายบุญเพ็ญ  โพธิ์พรต
2. นายบรรพจน์  โพธิ์พรต
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กชายนที  เจริญสุข
2. เด็กชายนิรันดร์  สุขเอี่ยม
3. เด็กหญิงรัตนา  เชยรักษา
 
1. นางสาวณิชา  จำรัสอรุณ
2. นางสาวฤทัยวรรณ  กำพล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงชนิตา  จันทร์ฉนวน
 
1. นายณัฐพากญ์  สิงห์ธนานพ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คล้ายสนิท
 
1. นายศฐา  ใจโพธา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลิ่นเอี่ยม
 
1. นายณัฐธนพล  สิงหา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายบี  พัดสาริการ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายสิทธิพล  ปิตตานะคะ
 
1. นายณัฐธนพล  สิงหา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 77 เงิน 24 โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายวีรภัทร  น่วมอินทร์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองสุ่ม
 
1. นายณัฐพากญ์  สิงห์ธนานพ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงปวริสา  พลพัฒน์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85.34 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงตติญา  พูนสิน
 
1. นายณัฐพากญ์  สิงห์ธนานพ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  เพ็ชรกล่อง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  พรมตา
 
1. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กหญิงจันทรัช  อยู่โพธิ์
 
1. นางสาวนิตยา   พึ่งพรหม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  เวชจำนงค์สังข์
 
1. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงทวีติยา  แดงบุตร
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  รักเขตรวิทย์
 
1. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองเมน 1. เด็กชายณฐกร  จุดมี
 
1. นางสาวจิราวรรณ  เมฆมะตูม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายกันตพัฒ  แยบการไถ
 
1. นายณัฐพากญ์  สิงห์ธนานพ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายชัยยุทธ  สุวรรณบาง
 
1. นางสาวนิตยา   พึ่งพรหม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายกฤษฎา  บุราคร
2. เด็กหญิงจันทรัช  อยู่โพธิ์
3. เด็กชายชัยยุทธ  สุวรรณบาง
4. เด็กชายณัฐเนตร  เกตุโต
5. เด็กหญิงธนัตดา  สิทธิกสิกรรม
6. เด็กหญิงธัญวรัตน์   เกียรติปรากฎ
7. เด็กหญิงวาสนา  หนองคาย
8. เด็กหญิงศรสวรรค์  จินามูล
9. เด็กหญิงสุชานันท์  สดุดี
 
1. นางสาวนิตยา   พึ่งพรหม
2. นางสาวอำภาพร  เก่งเขตรกิจ
3. นางนิชธาวัลย์   หนูกลัด
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิสาระเขต
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รักเขตรวิทย์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เวฬุวณารักษ์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  เวชจำนงค์สังข์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  สนพระเดิม
6. เด็กชายศุภวิชญ์  พรมตา
7. เด็กชายศุภวิชญ์  บุญมาก
8. เด็กชายอดิศักดิ์  ห่านวิไล
9. เด็กชายอนุวัช  สุระดม
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นายฐาปกรณ์  จิ๋วสุข
3. นางสาวจุฑาพร  สิทธิพรหม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 83.5 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อินเงิน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริเขตรกรณ์
3. เด็กชายณัฐดนย์  ดิษเจริญ
4. เด็กหญิงทวีติยา  แดงบุตร
5. เด็กหญิงนฤมล  มักเกษตรกิจ
6. เด็กหญิงนวพร  ชูจิตร
7. เด็กหญิงนันท์นภัส  เกิดศรี
8. เด็กหญิงนิตยา  ธัญญเจริญ
9. เด็กชายปุณณัตถ์  จึงทองสุข
10. เด็กหญิงพัดชา  เดิมภาระ
11. เด็กหญิงภัทรวดี  โอสา
12. เด็กชายภูรี  กิ่งสกล
13. เด็กชายวริทธินันท์  ชิวชวด
14. เด็กชายศิวกร  สันติธาดา
15. เด็กหญิงสุกัญญา  สิญจวัตร์
 
1. นายปราโมทย์  หนูกลัด
2. นายอิสระ  กีตา
3. นางอรทัย  นวกุล
4. นางศิริวรรณ  อ่อนเงิน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกฤตพล  ตันติวิมงคล
2. เด็กชายจักรพงศ์  วงษ์สมาน
3. เด็กชายฐิติกร  กลัดเจริญ
4. เด็กหญิงธนพร  อุ้ยสิงห์
5. เด็กชายธัญเทพ  กุลชี
6. เด็กชายพงศ์ภัค  ศรีฉ่ำ
7. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤทธิชัย
8. เด็กหญิงพิชามญช์  ฤทธิชัย
9. เด็กชายระพีภัทร  กรเอี่ยม
10. เด็กหญิงสู่ฝัน  วัฒนวิกย์กรรม
11. เด็กชายเสฎฐพงศ์  แสงไกร
 
1. นายกำพล  ฤทธิ์นรา
2. นายอนุสรณ์  พันธุ์ยี่
3. นายชัยวัฒน์  ขำศรี
4. นายไพรวัลย์  เขตจำนันท์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงกนกพร   จันทรา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    พูลเพียร
3. เด็กหญิงกมลทิพย์   แม่นศร
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ลอยล่อง
5. เด็กหญิงกัลยากร   โคตรสุมาตย์
6. เด็กหญิงชนิดา   สุทธินันท์
7. เด็กหญิงชาริดา   สุขจันทร์
8. เด็กชายธีระพงษ์   อร่ำคำ
9. เด็กหญิงนิรุชา   บุญโพด
10. เด็กชายบุลิน   แม่นศร
11. เด็กชายพงศ์เทพ    ถึงกล้า
12. เด็กหญิงพิทยาภรณ์   อรรถพันธุ์
13. เด็กชายพีรพัฒน์   กลายสุข
14. เด็กชายสหณัฐ   บุษวดี
15. เด็กหญิงสิริญญา   พิมพ์ศรี
16. เด็กหญิงสุกานดา   กะระวะสุ
17. เด็กชายสุรเชษฐ์   ศรีสิงห์
18. เด็กหญิงสุวรรณา   อินทสิทธิ์
19. เด็กหญิงอนัญญา   คำงาม
20. เด็กหญิงเจนจิรา   สังข์ทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิลาวรรณ  รู้อยู่
2. นายวงกต  ชื่นดอนกลอย
3. นางสาวรจนา  ดีเทียน
4. นางอุไร  วงษ์นาค
5. นายบัณฑิต  เครือยิหวา
6. นายวิเชียร  ประกายสกุล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านวังเตย 1. เด็กชายจิรายุ  วงศ์แสนสุข
2. เด็กชายศรราม  เขตจำนันท์
3. เด็กชายศักรินทร์  ผ่องแผ้ว
4. เด็กชายอนวัฒน์  ครองหนองแดง
5. นายอัสนี  สระทองแก้ว
6. เด็กชายเรวัติ  มงคลยิ่ง
 
1. นายถวิล  แก้วถิ่นดง
2. นางศิริวรรณ  ปันโพธิ์
3. นายสุธี  จุ้ยดอนกลอย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายกมล  ศรีเมฆ
2. เด็กชายกฤษณะ  มุกดา
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สมัครการค้า
4. เด็กชายกันตพัฒน์  แยบการไถ
5. เด็กชายกันต์ธร  จำเรียง
6. เด็กหญิงกิตติกาภรณ์  นามวงษ์ลือ
7. เด็กชายขวัญชัย   สกลรัตน์
8. เด็กชายจิณณวัตร  ยงการนา
9. เด็กหญิงจิดาพา  จำนงสังฆ์
10. เด็กชายจิรภัทร  อินทพิจิตร์
11. เด็กชายจีรวัฒน์  มณีราช
12. เด็กหญิงชนัญญา  นวกุล
13. เด็กหญิงชนิตา  จันทร์ชนวน
14. เด็กหญิงญาณิศา  วัฒนธรรม
15. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเทศ
16. เด็กหญิงดลพร  น้อมนิล
17. เด็กชายธนกฤต  ภูมิเขต
18. เด็กชายธนภัทร  แก้วทา
19. เด็กชายนฤภร  พรหมรักษ์
20. เด็กหญิงนฤมล  บัวบาน
21. เด็กหญิงนิศานาถ  กาวงศ์
22. เด็กหญิงนุชรี  รอสุขพูล
23. เด็กหญิงปภาดา  แจ่มโต
24. เด็กหญิงพงศ์ภัค  บรรเทือง
25. เด็กชายพัสกร  คำรินทร์
26. เด็กชายพิชิตพล  วรรณฉวี
27. เด็กชายระพีพัฒน์  ห่านวิไล
28. เด็กชายวรรณธัช  ทองเถื่อน
29. เด็กหญิงวรรณษา  เฉลยพล
30. เด็กหญิงวิมลประภา  จันทร์ทิพย์
31. เด็กชายศุภกฤต  สุขปิยังคุ
32. เด็กหญิงสุภัทรา  อินมั่น
33. เด็กหญิงสุภาวิดา  บุญวรนุช
34. นายอดิเทพ  ภูวะสุวรรณ์
35. เด็กหญิงอัญชลี  เขียวประชุม
36. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  คล้ายแตง
 
1. นางณิชชา  พวงสมบัติ
2. นายมนู  พรหมอินทร์
3. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
4. นางสุรีย์  ริดจันทร์
5. นายสงคราม  พยัคเกรง
6. นางสาวระวิวรรณ  ประสิทธิกานนท์
7. นายณัฐพากญ์  สิงห์ธนานพ
8. นางสาวกรรณิการ์  ศรีเจริญ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 41 โรงเรียนชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ_สินอุปถัมภ์) 1. เด็กชายระพีพัฒน์  สกลรัตน์
 
1. นางสาวเรืองอุไร  อบอาย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. นายคฑาวุธ  แรงเขตการณ์
 
1. นายสุรชัย  สืบสาย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 24 โรงเรียนวัดเนื้อร้อน 1. เด็กหญิงปาณิสรา  มณีฤทธิ์
 
1. นางสาวเสาวภาศรี  เกิดด้วง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงลลิตา  แม่นศร
 
1. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.75 เงิน 25 โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายภคิน  ยิ้มพระ
 
1. นางสาวลภัสรดา  ฆ้องกังวาน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายวทัญญู  หัฐบูรณ์
 
1. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงอริสา  อร่ามคำ
 
1. นางศิริลักษณ์  จันทร์ผาย
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงดาววิภา  ศิริมา
 
1. นางสายรุ้ง  ปัจฉิม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองขุย(นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายสิรภัทร  ทิพวรรณ์
 
1. นางศิริพร  โทกำจัด
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 42 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กชายพุฒิชัย  เรือศรีจันทร์
 
1. นายพลวรรธ  นฤคนธ์
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงณัฐพิมล  ภาณุรัฐสินธรณ์
 
1. นายศุภฤกษ์  ฉิมพันธุ์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พุ่มกลิ่น
 
1. นางชนัญทิพย์  เพ็ญสุข
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายภาณุพงษ์  วิสุทธิมูล
 
1. นายศุภฤกษ์  ฉิมพันธุ์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 34 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กชายธนกฤต  ชำนาญไพร
 
1. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 34 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   พูลเพียร
 
1. นางสาวสุภัทรา  คงอุบล
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงพงศ์ภัค  บรรเทือง
 
1. นายพืชมงคล  ริดจันทร์
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายณัฐดนัย  สาทช่วง
2. เด็กหญิงธิตาพร  เอี้ยงเถื่อน
3. เด็กชายปรัชญา  ทองแท้
4. เด็กชายภูวนาถ   สร้อยจู
5. เด็กชายระพีพันธ์  บุญธรรม
6. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีเมือง
7. เด็กชายราเมศ  กสุมัง
8. เด็กชายวรากร  เหมือนทอง
9. เด็กชายวิชชากร  เพียรธัญญกรณ์
10. เด็กชายวีรวุฒิ  ยอแซฟ
11. เด็กชายศักรินทร์  รอดมาก
12. เด็กชายศุภณัฐ  อักษร
 
1. นายอิสระ  กีตา
2. นายปราโมทย์  หนูกลัด
3. นายมงคล  นวกุล
4. นางวิไลรัตน์  นาราช
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายชัชนันท์  แสงผ่อง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันธ์สิงห์
3. เด็กชายธนวัฒน์  พันอ้น
4. เด็กหญิงนวินดา  ศรีตระกูล
5. เด็กหญิงนิพาดา  พูลสวัสดิ์
6. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  ห่านวิไล
7. เด็กชายวรินทร  สิทธิทูล
8. เด็กหญิงอภิษฎา  ท้าวทอง
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  วังสีราช
10. เด็กชายอาทิตย์  รุททองจันทร์
 
1. นางสาวจุฑาพร  สิทธิพรหม
2. นางสาวเจนจิรา  เทียมคำ
3. นางสาวยุภาวรรณ  กะชัยภูมิ
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กชายจตุพล  หัฐบูรณ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  ไทยเจริญ
3. เด็กชายดำรงค์  สุดสังข์
4. เด็กชายธรรมสรณ์  เมฆพา
5. เด็กหญิงนภสร  คุ้มศิริ
6. เด็กหญิงนัทภรณ์  แกว่นเชิงค้า
7. เด็กหญิงปัณฑา  เศษธิธัญญกรณ์
8. เด็กหญิงวนัสนันท์  เกิดสุวรรณ์
9. เด็กชายศิรณัฎฐ์  เสวกวรรณ์
10. เด็กชายอภิรักษ์  เพชรวัตร
 
1. นางชื่นจิต  เกษศิลป์
2. นางพัชรินทร์  วงค์สง่า
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกัญจนภร  รุจิชัย
2. เด็กหญิงฐิติชญา  เอ้บสูงเนิน
3. เด็กหญิงฐิติพร  ภารพงษ์
4. เด็กหญิงณัฐชญานี  บัวสาย
5. เด็กหญิงนนทวัน  มากหมู่
6. เด็กหญิงปราณรักษ์  หลวงชัย
7. เด็กหญิงปริชญา  ปรีชพันธ์
8. เด็กหญิงศรันยพร  หุ่นธานี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
2. นางวัชรี  จำเรียง
3. นางสาวศศิญา  ชลาภิรมย์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 88.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  แก้วโต
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กอบธัญกิจ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  พงษ์ธัญญการ
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  ยวงหิรัญ
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ยวงหิรัญ
6. เด็กหญิงวรัทยา  เพิ่มวงษ์มาก
7. เด็กหญิงศดานันท์  สิทธิเขตกรณ์
8. เด็กหญิงเพียรศิริ  เหล่าเปีย
 
1. นางวัชรี  จำเรียง
2. นางสาวรัตนาวดี  ประดิษฐผล
3. นางนิลุบล  กลั่นเขตรกิจ
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขสมัย
2. เด็กหญิงนริศรา  ธรรมเม
3. เด็กหญิงภารวี  เจริญนวลศรี
4. เด็กหญิงวาสนา  เมืองจันทร์
5. เด็กหญิงสุภาวินี  พิลึก
6. เด็กหญิงอวิกา  ชุยกระเดื่อง
 
1. นางสาวทิพกา  พรมเวียง
2. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
3. นางชนกกร  สุขะ
4. นางสุพรรษา  รัตนจันทร์
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 72 เงิน 28 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายธนดล  ชำนิการค้า
2. เด็กชายพีรพล  สิทธิทูล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  วังพลับ
4. เด็กชายสุทัศน์  มูซอ
5. เด็กชายไชยวัฒน์  วังพลับ
 
1. นายครรชิต  จอมทอง
2. นายณพล  พูลพันธ์
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 84.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสนสุข
2. เด็กชายเมธินทร์  ทองเกียว
 
1. นายครรชิต  จอมทอง
2. นายณพล  พูลพันธ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงจนิสตา  นวกุล
 
1. นางอชิรญา  อนันตรักษ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 62.2 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงอลีนา  ขยันเขตกรณ์
 
1. นางสาวละอองดาว  อุณหพิพัฒน์พงศ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงศรัณยา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวกนกทิพย์  ประสิทธิสุข
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกิรณา  ลิ้มปิยะไชยพงษ์
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  ทะศะภาค
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 34 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงฐิตาพร  เสลารัตน์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขวัญใจ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายจิรภัทร  วราหะ
 
1. นางเบญจวรรณ  อกนิษฐวงศ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุตรเสมียน
 
1. นางสาวกนกทิพย์  ประสิทธิสุข
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงณิชาภรณ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายภานุเดช  กระโห้
3. เด็กชายวีรพัฒน์  แก้วสะเทือน
4. เด็กหญิงศศิธร  ภูวงษ์
5. เด็กหญิงอริสรา  แสงอรุณ
 
1. นางสาวกนกทิพย์  ประสิทธิสุข
2. นางสาวสุภาวรรณ  สุขนันท์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 63.83 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกชมน  ทองธรรมชาติ
2. เด็กหญิงพิณศิริ  ผูกใจเพื่อน
 
1. นางสาวศศิญา  ชลาภิรมย์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 79.45 เงิน 17 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  สมวงศ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สวัสดิ์สุข
 
1. นางสง่า  เดี่ยวตระกูล
2. นายมาโนช  กลำภักตร์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายนันทกร  นาอุดม
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  โสภารัตน์
 
1. นางสง่า  เดี่ยวตระกูล
2. นายมาโนช  กลำภักตร์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84.5 ทอง 24 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายกฤติคุณ  พรมสอน
2. เด็กหญิงณาธัญญา  แสนสมบัติ
3. เด็กชายธีรดนย์  พุตฝอย
4. เด็กหญิงนุชศิรา  ประทิปลัดตัง
5. เด็กหญิงอรณี  วอสชิงตัน
6. เด็กชายเจษฎา  โสภารัตน์
 
1. นางประยงค์  ทองสถิตย์
2. นางสาวประภากร  ขยันกสิกิจ
3. นายธนวัฒน์  สุมาลี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เทียนกอน
2. เด็กชายนพรุจ  ไทยขำ
3. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญยัง
4. เด็กชายศุภกร  วารีนิล
5. เด็กหญิงสุชาดา  พลายนาค
6. เด็กหญิงสุพรรษา  เถกิงผล
 
1. นายบัณฑิตย์  อยู่คง
2. นายอุเทน  ฤกษ์ดี
3. นางธัญย์สิตา  สถิตย์ธนโภคิน
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.13 ทอง 26 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายชินวัตร  ทุมสิว
2. เด็กชายณัฐพนธ์  คำสุ่ม
3. เด็กชายบุรินศ์  วงษ์ลักษณ์
4. เด็กชายสายธาร  คำสุ่ม
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  แซ่เติ๋น
6. เด็กชายหนึ่ง  เศรษฐพงษ์
7. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีเวียง
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  เกษศิลป์
 
1. สิบเอกคูณมา  จันทร์ผาย
2. นางสาวนิธิวดี  เพียรรักกิจการค้า
3. นางสาวศิริกัญญา   เรียงครุฑ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. นางสาวกนกนภัทร  สีนอ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทรานุสรณ์
3. เด็กชายณัฐพล  สุทธิ
4. เด็กชายธนพล  บุญเรืองศักดิ์
5. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  ประยูรพงษ์
6. เด็กหญิงศศิกานต์  วงษ์จินดา
7. เด็กหญิงอาทิตยา  แรงสาริกิจ
8. เด็กหญิงอุษณิษา  พูลสวัสดิ์
9. เด็กหญิงเกวลิน  คันชุ่ม
10. เด็กชายเดชณรงค์  ดีพิจารณย์
 
1. นางสาวสมสมัย  ทุมจีน
2. นางสุมาลี  จูรัตน์
3. นายบัณฑิตย์  อยู่คง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงจรรยาพร  เคลือบขุนทด
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รามคงเมือง
3. เด็กหญิงเกษศรา  ทศพร
 
1. นางสาวศิริจรรยา  ตาคำลือ
2. นางสาวสุณัฏฐา  คำชู
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.6 เงิน 20 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ฉุยฉาย
2. เด็กชายพีรพล  รจนากิจ
3. เด็กชายอภินันท์  มะลิปล้อง
 
1. นายถวิล  พูลกสิกรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลิน  ตาติวงศ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กชายธนกร  นิลใจพงษ์
2. เด็กหญิงมนัสสา  พิรา
3. เด็กหญิงสุพิชญา  ทิพย์โอสถ
 
1. นางธนภร  วรรณภาคย์
2. นางสาวจรัญญา  เหลืองทอง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงณัฐพร  เวชกรณ์
3. เด็กหญิงรุ่งฤทัย  โพธิ์นอก
 
1. นายบรรจง  จูรัตน์
2. นางธนภร  วรรณภาคย์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ภู่เรือน
2. เด็กหญิงหมูแดง  หมวย
 
1. นางสาวเจนจิรา  เทียมคำ
2. นางสาวนริศา  ศรีเมือง
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  เรื่อศรีจันทร์
2. เด็กชายสุรชาติ  โฉมศรี
 
1. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
2. นางสาวศรัณรัตน์  ขุนพลนาควาส
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  เชื้ออิ่ม
2. นายปวริศ  มุกดาลอย
 
1. นางสาววิลาสินี  เรือนคำ
2. นางสาวมาริสา  คำเวิน
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกันตภณ  กุศลเอี่ยม
2. เด็กชายนราเทพ  วิสานิตย์
 
1. นายพีระวัฒน์  บุญนุช
2. นางสาวนริศรา  จิอู๋
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายคัมภีร์  ปานหลุมเข้า
2. เด็กชายเทพประทาน  เกตุเส็ง
 
1. นายอาทร  จันทร
2. นายสมโภช  พินทอง
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงนันทิตา  คล้ายกมล
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ปาลวัฒน์
 
1. นางวาสนา  จันทวงษ์
2. นางสาวสายฝน  ก้ออิสละ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายนวพล  ผาลาภ
2. เด็กชายวิรัตน์  เหมือนการ
 
1. นายสมโภช  พินทอง
2. นายอาทร  จันทร
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กชายกันตณัฐ  ด่านเผ่าสกุล
2. เด็กชายจิรพัฒน์  หานนท์
 
1. นางสาวทองเพียร  เตยหอม
2. นายธนัฏชัย  จันทร์ชื่น
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 19 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 1. เด็กชายชินวัฒน์  จันทรัตน์
2. เด็กชายปาราเมศ  แก้ววิเชียร
 
1. นายอุเทน  ชวดนุช
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกนกกร  ดีหนู
2. เด็กชายษุพกิจ  วงษ์วิกิจการ
 
1. นายธนัฏชัย  จันทร์ชื่น
2. นางสาวทองเพียร  เตยหอม
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ ๑๑๗ 1. เด็กชายกิตตินันท์  สายบัว
2. เด็กชายบูรพา  ลออลักษณ์
 
1. นายอาทร  จันทร
2. นายสมโภช  พินทอง
 
165 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมน 1. เด็กหญิงกิตติยา  ฉิมมาทา
2. เด็กหญิงชลธิชา  กองไซ
3. เด็กหญิงวันดี  โพธิ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอินทิรา  ดีฉนวน
2. นางสาววิไลลักษณ์  ขวัญใจ
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 62 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยุวพันธ์
2. เด็กชายธนกร  สนสวย
3. เด็กชายภูวเนตร  สุขพิวรรณ์
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายชัชวาลย์  ฝ่ายกระโทก
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายธีรเดช  มะลิปล้อง
2. เด็กชายมาโนชญ์  ภู่เทศ
3. เด็กชายอนุภัทร  จันทร์กิตติสิน
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายทวีศักดิ์   แสงสุวรรณ
2. เด็กชายธีรเดช  เกษการณ์
3. เด็กชายสิริภพ  พึ่งพวก
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางสาวนริศา  ศรีเมือง
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ชัยทำมา
2. เด็กชายภวัต  นากงาม
3. เด็กชายเอกบุรุษ  ปาจิตต์
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นางสาวนริศา  ศรีเมือง
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุกสุตร์
2. เด็กชายภัทรศัย  คันศร
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์  เจนเขตรกิจ
 
1. นางสาวสาวินี  องอาจ
2. นายนิพนธ์  บุญธรรม
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายขวัญมนัส  มาขุน
2. เด็กชายนที  ไวกสิกรณ์
3. เด็กชายอิณทนญฐ์  ยศเจริญ
 
1. นายธนเดช  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายถวิล  พูลกสิกรณ์
 
172 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กหญิงกุลิสรา  สิทธิชัย
2. เด็กชายจารุกิตติ์  ศิริพยัคฆ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  ดิษฐ์เจริญ
 
1. นางสาวอุทุมพร  พรายอินทร์
2. นายฉัตรกานต์  อัมภาราม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านดงยางใต้ 1. เด็กหญิงจรรยพร  เทียนแก้ว
2. เด็กหญิงนันทกานต์  กลั่นการไถ
3. เด็กหญิงพลอย  ศรีสุขพร้อม
 
1. นางสาวอ้อยทิพย์  จันทราม
2. นางสาวกัญญา  พันธุยี่
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนบ้านคลองข่อย 1. เด็กชายธงชัย  พระภิเดช
2. เด็กชายสิทธิรัญ  ประทิปลัดตัง
3. เด็กชายเอกราช  อินทร์ชมชื่น
 
1. นายไพโรจน์  เรื่องลือ
2. นายอดิศักดิ์  พันธุ์พฤกษา
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐชา  สมมิตร
2. เด็กหญิงสุชาดา  ฤกษ์ดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   เข็มสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนราธิป  สุขสุวานนท์
2. นางกัญญารัตน์  เอกขระ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กหญิงวิรัญญา  แขวงเพ็ชร์
2. เด็กชายอนิวัต  ศรีมหันต์
3. เด็กหญิงเมธาวี  ทองชาติ
 
1. นางสาวรัชนก  ธัญญเจริญ
2. นายวีระชัย  รัตนโสภา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  โฮนกระโทก
3. เด็กหญิงธารินี  เหลืองแดง
4. เด็กหญิงรุ่งฤดี  วงษ์ธัญญกรณ์
5. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทาจิ๋ว
6. เด็กหญิงไอลดา  พิสณุพงศ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  คุ้ยเอี่ยม
2. นายเฉลียว  จุลมุสิก
3. นางรุ่งจิตร์  ธัญญกรรม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงพิศิริศิล  กระโห้
2. เด็กหญิงลลิตา  ทะยอม
3. เด็กหญิงละอองดาว  ลุยทอง
4. เด็กหญิงอรอุมา  จันทร์กิติสิน
5. เด็กหญิงอรัญ  อุปปัญญาคำ
6. เด็กหญิงอริสรา  มาพร้อม
 
1. นางสาวลำพู  ศูนย์ปาน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังศุมาลิน  ตาติวงศ์
3. นางวรัชยา  กาจชัยการ
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 80 ทอง 24 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1. เด็กหญิงกัลยากร  จินดาพาณิชย์
2. เด็กชายธราเทพ  เทพกัลยา
3. เด็กหญิงพรนภา  เขียวหอม
 
1. นายทวีศักดิ์  ชะเราะ
2. นางจิรภา  จักร์ทอง
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 43 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 1. เด็กหญิงธนพร  สุบรรณประเสริฐ
2. เด็กหญิงพรอุษา  รักสิการณ์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  เทศไทย
 
1. นางศิริวาส  ดีวัน
2. นางลักษณา  แสงอรุณ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนบ้านคอดยาง 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมโต
2. เด็กหญิงนันทิพร  น้อยหงษ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ครอบครอง
 
1. นายสมชาย  จีนแฉ่ง
2. นางสาวชุติกาญจน์  ว่องวิการณ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 17 โรงเรียนวัดเขาหินเทิน 1. เด็กหญิงกชนุช  เลากสิกิจ
2. เด็กหญิงสกุลณา  ตั่นเจริญ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กวางทอง
 
1. นางสาวกรกนก  พันธุ์เขียน
2. นายอิศรา  ฟักขาว
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 75 เงิน 35 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  นางแย้ม
2. เด็กหญิงนิชาภัทร  ชำนิการขาย
3. เด็กหญิงมนัสนัน  กัลยา
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นางสาวบุญยวีร์  พิลึก
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.4 ทอง 20 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงธัญญชนก  รอดแสง
2. เด็กหญิงวิรดา  แหลมหลี่
3. เด็กหญิงสุนีรัตน์  ราหุล
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นางสาวบุญยวีร์  พิลึก
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85.6 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐนันท์  อิ่มโอษฐ์
2. เด็กหญิงวรรณพร  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงเบญญา  เริงเขตรการณ์
 
1. นางวรานันท์  แก่นแก้ว
2. นางสาวจิราวรรณ  อินอ่อน
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายพิชชากร  นารี
2. เด็กชายพิชชาทร  นารี
3. นายสุรเดช  จันประภา
 
1. นายปรีชา  สัมฤทธิ์
2. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 85 ทอง 23 โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา 1. เด็กหญิงปรียาภา  พันธุ์ยี่
2. เด็กหญิงอภิชญา  เต่าแก้ว
3. เด็กหญิงอรชา  รักสัตย์
 
1. นางสาวอนัญญา  จรูญพันธ์เกษม
2. นางสาวบรรจง  คงการ้อง
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อภิชาติ
2. เด็กหญิงศิริมา  สาระสุวรรณ์
3. เด็กชายอนุชา  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  คุ้ยเอี่ยม
2. นายเฉลียว  จุลมุสิก
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงอนันญา  รักษาริกรรม
2. เด็กหญิงอรสา  บุญทา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุ่มประดิษฐ์
 
1. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
2. นายสุเทพ  วาดพันธ์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงปิยมาศ  เพียรไม่คลาย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งฟ้า
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ทวีกิจ
 
1. นายสุเทพ  วาดพันธ์
2. ดร.สิริรัฏฐ์  กาญจนโพธิ์
 
191 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลทัพทัน (อุดมพิทยา) 1. เด็กชายจุลจักร  สมัครเขตรการ
2. เด็กชายณัฐ  วรรณภักตร์
3. เด็กชายอดิศร  กำหลาบ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วรรณภักตร์
2. นางสาวปาณิสรา  เปรมจิตร
 
192 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 74 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หล่อบุญสม
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เดชรักษา
3. เด็กหญิงปริยากร  ไชยนาทม
 
1. นางปาริฉัตร  ฤทธิ์นรา
2. นางสาววรรณภา  มรรยาทอ่อน
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.4 เงิน 30 โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายภูริพัฒน์  มุขพรหม
 
1. นางสาวสุณิษา  กมลมาลย์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 24 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงหฤทัย  โอภา
 
1. นางปราณี  ตันวานิช
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กชายชลิต  ขุนอยู่
 
1. นายต่อศักดิ์  ตันวานิช
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายศุภกร  เกื้อกูล
 
1. นางนวลน้อย  จันดาแก้ว
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 72.2 เงิน 14 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1. เด็กชายวิทวัส  วงษ์เวทเทวันท์
 
1. นางสาวรัฐภรณ์  อาตม์สกุล
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 64.8 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงจิราภา  หิริโอ
2. เด็กหญิงนันทพร  สิงห์ปาน
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  เรืองพูล
 
1. นางระพิพรรณ  ปานสีทา
2. นางสาวรักษิณา  นิลเกษม
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายนันทวุฒิ  ผายวัฒน์
2. เด็กชายปถมพร  ศรีเดช
3. เด็กชายยศนนท์  ดุสดี
 
1. นางอนัตตา  เพชรศิลา
2. นางธนวรรณ  จำเนียรศิลป์
 
200 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงจิดาภา  นิลเกษม
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  บุตรราช
 
1. นางวรรณสิริ  พยัคฆเพศ
2. นางสาวรักษิณา  นิลเกษม
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 61.8 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ 1. เด็กชายอลงกรต  สอนสะเกตุ
 
1. นางจิรภา  จักร์ทอง
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 79.8 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กหญิงศุภการนต์  พูลศรี
 
1. นางสาวรวิวรรณ  สาระสุวรรณ์
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  พฤษโสภี
 
1. นางสาวสุณิษา  กมลมาลย์
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 1. เด็กชายศุภกรณ์  ทวีเกตกรณ์
 
1. นางสาวสุภาดา  โตกระแสร์
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72.6 เงิน 28 โรงเรียนบ้านปากดง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  มณีฤทธิ์
 
1. นางมารยาท  ช่ออ่อน
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายธนัช  ปิจดี
 
1. นางสาวศศิมา  จันจุฬา
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนวัดสังกัสรัตนคีรี 1. เด็กชายชวลิต  ตั้งพูนศรี
 
1. นางสาวกมลพรรณ  สมกุล
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 79.2 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  จันทร์หงวน
 
1. นางสาวจุฑามาส  อนันตวงษ์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงวรารัตน์  พยัพศรี
 
1. นางสุพรรษา  รัตนจันทร์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.6 เงิน 34 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ทองมั่น
 
1. นายอนุสรณ์  กางกรณ์
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงชฎานันท์  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  สุขนันท์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 38 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กหญิงจริยาพร  บุญมางำ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ฉายแสง
3. เด็กชายชัยวิวัฒน์  เจริญสิงห์
4. เด็กชายดิศรณ์  หิมานนท์
5. เด็กหญิงปนัดดา  เมณฑ์กูล
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  ถ้วนถี่
7. เด็กชายเดชศักดา  หมั่นเขตกิจ
 
1. นางสุพรรษา  รัตนจันทร์
2. นางชนกกร  สุขะ
3. นางสาวพุทธธิดา  ชูศรสาย
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดิษเถร
2. เด็กหญิงสุภนิดา  ไทยขำ
3. เด็กหญิงอำไพพร  ปากเกล็ด
 
1. นางธวภร  อินจันทร์
2. นางวัฒนา  มาเกิด
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 1. เด็กชายพงศกร  อัมระนันท์
2. เด็กหญิงวรดา  นิโรจน์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เชิดวงษ์สูง
 
1. นายสิทธิชัย  วันเพียร
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  แกล้ววิกิจ
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.8 ทอง 4 โรงเรียนบ้านวังเกษตร 1. เด็กชายคุณานนท์  สยาม
2. เด็กชายชโยดม  จันทร์สุรพล
3. เด็กชายรชต  ทองประศรี
 
1. นางสุพรรษา  รัตนจันทร์
2. นายศราวุธ  รัตนจันทร์
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 58.2 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวัดท่าโพ 1. เด็กชายณัฐดนัย  นุ่นงาม
2. เด็กหญิงสุนันทา  อินทโฉม
 
1. นางสาวสุณิษา  กมลมาลย์
2. นางสาวสุภาพร  สถิตย์พงษ์
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ศรีเจริญ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  บวชประโคน
 
1. นายชัชวาลย์  ฝ่ายกระโทก
2. นางสาวกนกทิพย์  ประสิทธิสุข
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสวนขวัญ 1. เด็กชายธีรภัทร  เฟื้อแก้ว
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  สุวรรณดิษฐ์ศร
3. เด็กชายวรัญญู  วงค์นาค
 
1. นางสาวนิฎฐา  กีตา
2. นางสาวกาญจนา   อ่อนศรี
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดหนองแก 1. เด็กหญิงณัฐชา  อินทสุวรรณ์
2. เด็กชายนันทวุฒ  หนูชัย
3. เด็กชายสดายุ  ม้าแก้ว
 
1. นางอันธิกา  พันธุ์เขียน
2. นางนันทนา  เหล่าฤชุพงศ์