สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุทัยธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 36 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เสนาลา
 
1. นางปัญทิพย์  เพียราชโยธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนบ้านลานคา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ภูฆัง
 
1. นางสาวภาวดี  มั่นหมาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 40 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงเกศศินี  สืบด้วง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ธีระกาลกุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน 10 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงสุมลทา  มดแดง
 
1. นางสาวจรรยา  ทีปาลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 46.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  สุวรรณโอสถ
 
1. นางสรินท์ณา  วรสิทธิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  สีสังชุม
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีเสน่ห์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงสุธิดา  สิทธิเขตรกรณ์
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงมนปริยา  ทับทิม
 
1. นางสาวญาณี  มิ่งใย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.6 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงพัชรพร  อำรุง
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 16 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  แก้ววรสูตร
 
1. นางสาวเพิ่มศรี  เศรษฐพานิช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87.6 ทอง 32 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงพรวิภา  สิงห์ชัย
 
1. นางสาวขวัญเรือน  บำรุงชนม์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 44.7 เข้าร่วม 43 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงนฤมล  เมืองจันทร์
2. เด็กชายปิยพัทธ์  หัสแดง
3. เด็กหญิงพิชชานันท์  แคว้นคอนฉิม
 
1. นางณิชกมล  เงินบำรุง
2. นางสาวนงลักษณ์  อินทร์ฉาย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงธนัชชา  เมืองมูล
2. เด็กชายปิติโชค  เรืองเขตพิศ
3. เด็กหญิงอโนชา  สุรมาตย์
 
1. นางวิไลพร  แจ้งถิ่นป่า
2. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายภูวดล  คณฑา
2. เด็กหญิงมิกิ  กีตา
3. เด็กหญิงสิริมา  คณฑา
 
1. นายอนุวัฒน์  คงเฉลิม
2. นางสาวเบญจวรรณ  ธีระการกุล
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แห้วเพชร
2. เด็กหญิงไปรยา  เพ็งอุ่น
 
1. นางประนอม  จันทร
2. นายทศพร  ทองสอน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงญาโณทัย  ขยันกสิกรรม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เขียนนอก
 
1. นางสาวทศพร  แสงรื่น
2. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ฉิมเดช
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  สุขีธรรม
 
1. นางสาววิภาพร  คุปติเกษม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายศิริศักดิ์  อินทนนท์
2. เด็กหญิงเปรมยุดา  เวชสำเภา
 
1. นางสาวพรประภา  อั๋นดอนกลอย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายวันศุกร์  อัศวรัตน์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จันทร์ศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงนลัทพร  กลัดทรัพย์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  จันทร์ศรี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. เด็กหญิงรัชนก  หนูทอง
 
1. นายสมกิจ  พุ่มพงษ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73.2 เงิน 32 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงณัชชาภรณ์  รวมเงิน
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  อินทร์มณี
3. เด็กหญิงอธิชา  ชาติสวัสดิ์
 
1. นางสาวสมคิด  สุทธินันท์
2. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทัดทอง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมสูตร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพชรพยุง
 
1. นางสาววันดี  ยอดอ่วม
2. นางเต็มดวง  เพชรสัมฤทธิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงจิราพร  ต้นทุน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   คำอิ่ม
3. เด็กหญิงปณิดา   ชื่นรำพันธ์
 
1. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
2. นางสาวเสาวภา  ชูศรี
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70 เงิน 18 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กหญิงขจีวรรณ  ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนิลปัทม์  ทองเพ็ง
3. เด็กหญิงวาสินี  มาหัวเขา
 
1. นายอำนวยวิทย์  รุทระกาญจน์
2. นายอำนวยวิทย์  รุทระกาญจน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกฤตพร  แซ่อึ้ง
2. เด็กชายธีระพงศ์  กรินทะ
 
1. ดร.บุญรักษา  ราสี
2. นางพัชรา  วาสนา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายธนูศักดิ์  อ่วมฉิม
2. เด็กชายปัณณทัต  พุทโธ
 
1. นางสาวกิตติวรรญ  พรเจริญ
2. นางสาวอนัญญา  เกษศิลป์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ปัทมรัตน์
 
1. นางสาวบังอร  ธีระไพโรจน์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 72 เงิน 11 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  ว่องวิการณ์
 
1. นางพัชรา  วาสนา
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงบุษราคัม  เลี้ยงล้ำ
 
1. นายอิศวดล  วงษ์ดรมา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 70.39 เงิน 34 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายชุตินันท์  หน่อคง
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  เหลือน้อย
 
1. ดร.บุญรักษา  ราสี
2. นางสาวนวลจันทร์  จันทร์ศรี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90.25 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงมัณฑณา  สุพรรณ์
2. เด็กหญิงรัตน์ติการ  อาจณรงค์
 
1. นางสาวกนกพร  สุขสุวรรณ
2. นางสาวลภัสรดา  เป็นใจ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 42.35 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดสะนำ 1. เด็กหญิงสถลัชนันท์  โฮมบุญ
 
1. นายชัยสิทธิ์  ทองศรีสมบูรณ์
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงพัชรี  ทวีกสิกิจ
 
1. นางสาวสิริวรรณ์  แย้มหนองเต่า
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงกิรณา  วิมลลักษณ์
2. เด็กชายตรีทเศศ  อ่ำทุ่งพงศ์
3. เด็กชายศุภกฤต  ตัณฑพาทย์
 
1. นางมุกรินทร์  กันเขตวิทย์
2. นางรุ่งรัตน์  ดวงมี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ต้วมสูงเนิน
2. เด็กหญิงนัชชา  บุญรังษี
3. เด็กหญิงอรอุมา  มวลไธสง
 
1. นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์
2. นางสาวจิรนันท์  จิตจง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 17 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงชวิศา  สีหาวัฒน์
2. เด็กหญิงณฐพร  เวชสำเภา
3. เด็กหญิงณิชาพัฒน์  ธรรมราช
 
1. นางสาวฐาณิตา  วัฒนวิกย์กรรม์
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงดวงฤดี  เอี่ยมสุนทรวงษ์
2. เด็กหญิงนัทชา  ทัดทอง
3. เด็กหญิงปฑิตตา  อยู่กรุง
 
1. นางสาวฐาณิตา  วัฒนวิกย์กรรม์
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 77 เงิน 26 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงรุจาภา  ดาวลอย
2. เด็กหญิงสุธีรา  ศุภกิจวัฒนา
3. เด็กหญิงสุวภัทร  ศุภกิจวัฒนา
 
1. นายธีระ  เสนมา
2. นายทองมี  หนองคาย
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กหญิงจีรทิพย์  จันทร
2. เด็กชายชุตินันท์  กาจธัญการ
3. เด็กชายอภิมุข  ประสิทธิ์
 
1. นางสาวรัตตินันท์  เนพิพัฒน์กุล
2. นายเดชาวุธ  คุ้มแก้ว
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงพศิกา  กันทะ
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  พรหมสิทธิ์
 
1. นางสาวโชษิตา  เสตานุตร์
2. นางจิราภร  คำอินทร์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกมลเนตร  วิเทศน์
2. เด็กหญิงกวิสรา  ทาเจือ
3. เด็กหญิงนภัสสร  ใจแสน
 
1. นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์
2. นางสาวจิรนันท์  จิตจง
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65.8 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายพันธกานตร์  พูลเพียร
2. เด็กชายรัตนะ  ราชเจริญ
 
1. นางพจนารถ  สิทธิชัย
2. นายรัฐภัทร์  สอาด
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายนวพล  ไทยศรี
2. เด็กชายลัทธพนธ์  พระพราย
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 70.63 เงิน 12 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  สวัสดี
2. เด็กหญิงพรอาภา  หมั่นการไร่
 
1. นายเจษฎา  มณีล่ำ
2. นายปริญญา  กรุงกวี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 1. เด็กชายคณาธิป  สิงห์ดำรงค์
2. เด็กชายอัศวิน  พาลี
 
1. นายจรูญ  รักศรี
2. นายศักดา  เส็งจีน
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 59.68 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 1. เด็กชายณัฏฐดนย์  มีพันธ์
2. เด็กชายวีรยุทธ   ยุติธรรม
 
1. นายชัยพวัฒ  นามวงศ์
2. นายสมเกียรติ  มาแก้ว
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 23.24 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายนัทธพงศ์   จันทวรรณ
2. เด็กชายอริญชัย  โพนแพงศรี
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  สุระดม
2. นางชนัญชิดา  ครุธภัณฑ์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52.23 เข้าร่วม 13 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 1. เด็กชายกิติรัฐ  วงษ์เพ็ง
2. เด็กชายธีรพงศ์  อุปริ
 
1. นายบรรลือ  ทองย้อย
2. นายสมพร  หมั่นเจียก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ประสิทธิการ
2. เด็กหญิงจิรัชยา  นาควัน
3. เด็กหญิงบุญญารัก  ศรลัมพ์
4. เด็กหญิงศรัณย์ฉัตร  ใยหวัง
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ทิพยวงศ์วิจิตร
 
1. นางกุลนิภา  พันธุ์มาก
2. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงชาดา  กล้ากสิกิจ
2. เด็กหญิงนัชชนันท์  สวัสดี
3. เด็กหญิงพัชรพร  ยิ้มหนองเต่า
4. เด็กหญิงอภิชญาดา  เข้มแข็ง
5. เด็กหญิงอังคณา  ยังกองแก้ว
 
1. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
2. นางสาวศุภวรรณ  ชังชั่ว
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 27 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงกฤติมา  มีเพ็ชร
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  มาลาวงษ์
3. เด็กหญิงลลนา  ทิพย์สิงห์
4. เด็กหญิงวิชญาดา  สำเภาทอง
5. เด็กหญิงเสาวภาคย์  เอี่ยมทอง
 
1. นางสาวสิริปอรินทร์  สิงห์โตทอง
2. นางสาวญาณี  มิ่งใย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกุลนาถ  ต่วนเทศ
2. เด็กหญิงจีรณา  มังกรแก้ว
3. เด็กชายสิรภัทร  นุ่มมาก
4. เด็กหญิงอภิสรา  ตั้งเชยวิไล
5. เด็กหญิงเมษยา  เชยชม
 
1. นายอรรถนนท์  จำปาหวาย
2. นางสุพรทิพย์   จิตรพีระ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงฉันทิกา  โพธิพิทักษ์
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พุกดวง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกิดโมลี
4. เด็กหญิงวีร์สุดา  เกตุหอม
5. เด็กชายศักดิ์ระพี  ประชุณหะ
 
1. นางสุพรทิพย์   จิตรพีระ
2. นายอรรถนนท์  จำปาหวาย
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงกนกพร  ธรรมสถิตย์
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เกตุวิทย์
3. เด็กหญิงณัฐชา  พยัคฆ์ซ้อน
4. เด็กหญิงธนัชพร  ทองชื่น
5. เด็กหญิงอิสรีย์  มามี
 
1. นางสาวเปรมมิกา  อ่อนธานี
2. นางสายชล  วัฒนเกษกรณ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 75.8 เงิน 31 โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายกษิเดช  จันเถื่อน
2. เด็กชายจิระศักดิ์  ทีปะลา
3. เด็กหญิงจิรัชญา   บุณเจริญ
4. เด็กหญิงณัชชา  อินสุ่ม
5. เด็กชายวิชาวิมล  อ่อนฉ่ำ
 
1. นายจรัญ  เลิศฤทธิ์
2. นายศุภกร  จันทร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  อินทรจักร
2. เด็กหญิงวาสิตา  คำแพง
3. เด็กหญิงสุธาสินี  แสงนนท์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ฉิมณี
5. เด็กหญิงสุภาพร  ใจดี
 
1. นายพีรพงศ์  ประจันทร์นวล
2. นางสาวโสภา  มุ่งการนา
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จงเขตการ
2. เด็กหญิงกานต์รวี  เข็มเงิน
3. เด็กหญิงขนิษฐา  แซ่หว่อง
4. เด็กหญิงจริยา   แสงเทียนตระกูล
5. เด็กชายชาญรพี  แก้วสุวรรณ
6. เด็กหญิงญานภา   ศรีสุวรรณ
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์ไสว
8. เด็กหญิงณัฏฐพัฒน์  เชื้ออภัย
9. เด็กหญิงทิพย์สุคนธิ์  สุขสุทธิ์
10. เด็กชายธนพนธ์  โพธิ์โต
11. เด็กหญิงผกามาศ  พึ่งพวก
12. เด็กหญิงพีรชยา  พุ่มทอง
13. เด็กหญิงรักษิณา  เทพรักษ์
14. เด็กชายวรโชติ  คราดกระโทก
15. เด็กหญิงศรินทร์พร  อู่สิน
16. เด็กชายสิทธิกร  โตชม
17. เด็กชายอธิชา  หมวกทอง
18. เด็กหญิงอภิญญา  ภูมมา
19. เด็กชายอาณัติ  บุกเนียม
 
1. นายจิตกร  สมาคม
2. นางภัคจิรา  สมาคม
3. นางศิริวรรณ  นพรัตน์
4. นางพิมพ์พา  คันธภูมิ
5. นายกิตติศักดิ์  จันทร
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.2 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงสุขจิตรา  ทรัพย์ปราชญ์
 
1. นางณัฐิภรณ์  อัศวรัตน์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงวราภรณ์   ปินโก
 
1. นายญาณภัทร  พิบูลย์
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กชายสุรวุฒิ  โชคชัย
 
1. นายกล้านรงค์ฤทธิ์  พรมนิ่ม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงธีร์จุฒา  ไทยขำ
2. เด็กชายรังสิโชติ  อ.มาทีฆะ
 
1. นางสาวปรินดา  เสลา
2. นางกรวรรณ  แย้มศรี
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  อินทอาสา
2. เด็กชายณัฐนนท์  ทวีทรัพย์นวกุล
 
1. นางกรวรรณ  แย้มศรี
2. นางสาวปรินดา  เสลา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.2 เงิน 43 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. นางสาวพัชราภรณ์  อินสุ่ม
2. เด็กชายรัฐชัย  เพี้ยงพุด
 
1. นางวรนุช  ภัทรานุรักษ์โยธิน
2. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กหญิงกัญชพร  โต้งดัง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยอดเสรนี
3. เด็กหญิงขนิษฐา  จินกสิกิจ
4. เด็กหญิงจารุภัทร  ประสิทธิ์ธัญญกิจ
5. เด็กหญิงจิรนันท์  ดาวตุ่น
6. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วก่า
7. เด็กหญิงธนวรรณ  พานศรี
8. เด็กหญิงธนาภรณ์  ยวงการ
9. เด็กหญิงปัทมาพร  อ่ำทุ่งพงษ์
10. เด็กหญิงปาริฉัตร  จีนตะกัน
 
1. นางสาวสุธีพร  วงษ์วิกย์กิจ
2. นางสาวนวลปราง  พรมเอี้ยง
3. นางจามารี  สุขหิต
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 24 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกฤษณา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยมัง
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  วัฒนศิริ
4. เด็กหญิงกิตติวรา  หลงน้อย
5. เด็กหญิงณัฐศรา  พุกวงษ์
6. เด็กหญิงทิตาวีย์  พุทธนารายณ์
7. เด็กหญิงภัสรา  จงชาญสิทธิ์โธ
8. เด็กหญิงมะยุรี  ชะรุมรัมย์
9. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  กุลโคตร
10. เด็กหญิงศุภิกา  มีทนงค์
 
1. นางสาวนันทา  กุมภา
2. นางสาวโศรดา  นวลดอกไม้
3. นางยุพดี  อร่ามสวัสดิ์วงศ์
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายกิตติธัช  เรืองรอง
2. เด็กชายธรรมนูญ  คงคูเขียว
3. เด็กชายนิรันดร์  ศรีจันทร์
4. เด็กชายปวริศ  วินัยพานิช
5. เด็กชายปวเรศ  วินัยพานิช
6. เด็กชายภูภัฎ  พัฒนวรเวคิน
7. เด็กชายสุธี  รุ่งเรือง
8. เด็กชายอนุชา  ปิยะศรี
9. เด็กชายอนุภัทร  ขุนทอง
10. เด็กชายอัครวินท์  หู้โลหะ
 
1. นายอำนาจ  พันธ์ุเขียน
2. ดร.บุญรักษา  ราสี
3. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงกาหลง  แจ้งอุบล
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ดีเทียน
3. เด็กหญิงนัชชา  สมการ
4. เด็กหญิงวรัญญา  ดีเทียน
5. เด็กหญิงวรัญญา  การสมพิศ
6. เด็กหญิงวรารัตน์  อ่อนอุทัย
7. เด็กหญิงศรัญญา  สุขขาวันดี
8. เด็กหญิงศศิธร  สมการ
9. เด็กหญิงศิริรัตน์  จำนงค์สังข์
10. เด็กหญิงอรวรรณ  ระดมเล็ก
 
1. นายนิรันด์  รอดสำเภา
2. ว่าที่ร้อยตรีนิดา  เปี้ยวงค์
3. นางสาวสิริวรรณ์  แย้มหนองเต่า
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำภา
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ต่างทอง
3. เด็กหญิงญนันทนิยา  บุญใบ
4. เด็กชายธีรภัทร  ขยันเกตกรณ์
5. เด็กชายนิติพล  เย็นสุข
6. เด็กชายปรัชญา  พุ่มทอง
7. เด็กหญิงพณิชา  โสตมะณี
8. เด็กหญิงพิชญา  นิคมทัศน์
9. เด็กหญิงวันศิรัก  อธิวาท
10. เด็กชายอภิรักษ์   จอมใจทิปื
 
1. นางสุวพร  สุทธิ
2. นางสาวเสาวภา  ชูศรี
3. นางสาวอนันตญา  อภิณหพัฒน์
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76 เงิน 23 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายนิติธร  วังสีราช
2. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีชมภู
 
1. นางกนกวรรณ  พัฒโนทัย
2. นายทิวากร  อินเล็ก
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายณัฐพนธ์   บุญศรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์   เกิดวังหิน
 
1. นายปิยะ  สายจีน
2. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงธัญรดา  กุสุโมทย์
 
1. นางสาววรวรรณพร  จันทงามพูลผล
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงชลธิชา  โคสินธ์
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 22 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ชังวัฒกี
 
1. นางสาวศิรินันท์  สุขสุวานนท์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 29 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงณฤดี  คล้ายอินทร์
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายณัชพล  พรหมนิยม
 
1. นางจินตนา  โชติธนะ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงอารยา  ดีเทียน
 
1. นางสงกรานต์  นิ่มช้ำ
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กหญิงนริษา  เพ็ชรวัตร
 
1. นางดลพร  ตันติพงษ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านประดาหัก 1. เด็กชายรุจิภาส  ฉ่ำทอง
 
1. นางสาวขวัญตา  อุไรพันธ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 1. เด็กหญิงนิชา  มั่นคง
2. เด็กหญิงมัทนา  ภุมรินทร์
 
1. นางสุพิณญา  พิมพ์ศรี
2. นางสาวรัตนา  บุตรสิงห์
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองจอก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทลัย
2. เด็กหญิงภัทราวลิน  อุปโภชน์
 
1. นางพวงเพชร  แสนพรม
2. นางสาวณัฐสุดา  พลอยแดง
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงศุภาวดี  วารศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  พุ่มทอง
 
1. นางณัฐญาดา  สุขุประการ
2. นางสมฤดี  โมกล้า
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 70 เงิน 33 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  อ่อนพฤกภูมิ
 
1. นายวชิรกฤษฏ์  วาสนา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   พัฒนศิริ
2. เด็กชายภัทรพล   ดงน้อย
3. เด็กหญิงเขมจิรา   กาจชัยการ
 
1. นางธนาเนตร   อยู่เย็น
2. นางธัญณัฐ   เหล่าเที่ยง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงชญานันท์   พันธุ์เขตกรรม
2. เด็กหญิงวิรัญญา   บุญสมัคร
3. เด็กหญิงอัญธิวา    พรมยศ
 
1. นายวชิรกฤษฏ์  วาสนา
2. นางกาญจนา  ขวัญไกรศิริ
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายธีรภัทร  คำปก
2. เด็กชายนันทภัส  ทองกรัด
3. เด็กชายสมนึก  ทองทัด
 
1. นายวชิรกฤษฏ์  วาสนา
2. นางกาญจนา  ขวัญไกรศิริ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 26 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงสุภาพร   ประสิทธิ์
 
1. นายวิเชียร   เหล่าเที่ยง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  แก้วเกษการ
 
1. นายจักร์ชัย  ธรรมสอน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายวัชระ  คงศิริ
 
1. นายธีรพัฒน์  เพชรศรีจันทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายปฏิภาณ  ขุนณรงค์
 
1. นายพยุงศักดิ์  ทองทุ่งโป่ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงธนภร  ธรรมศิริ
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายอัฐชานนท์  แสนชู
 
1. นายมงคล  ว่องวิกย์การ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธงไชย  ไกรลำ
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงกุลณัด  รัติโชติ
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.01 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงณัฐชยา   คงกันกง
 
1. นายวิเชียร   เหล่าเที่ยง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 27 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงนพการณ์   แกว่นกสิกรรม
 
1. นายวิเชียร   เหล่าเที่ยง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายธนธรน์  สุพรรณวิรัตน์
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 74 เงิน 21 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงภัทราพร  มณฑาทอง
 
1. นายสรวิศ  จันทรานุสรณ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงภัสสร  สมันทสาริกรณ์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กหญิงณัฐพร  พางาม
 
1. นายธีรพัฒน์  เพชรศรีจันทร์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพล  วิสุทธิศักดิ์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เย็นฉ่ำ
 
1. นายปิยะศักดิ์  แตงทรัพย์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงอภิสรา  พรหมา
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงกชามาศ   เดชบุญ
2. เด็กหญิงณัฐชยา   คงกันกง
3. เด็กหญิงณัฐนรี   อินทร์อิ่ม
4. เด็กชายดนัยเทพ   กระแหน่
5. เด็กหญิงนพการณ์   แกว่นกสิกรรม
6. เด็กหญิงนิรมล   วารีปาน
7. เด็กชายพงษ์ศิริ   ดีโอด
8. เด็กชายวัชรพล   ไตรพิษ
9. เด็กหญิงศรีแก้ว   แก้วการไร่
 
1. นางธนาเนตร   อยู่เย็น
2. นายวิเชียร   เหล่าเที่ยง
3. นางธัญณัฐ   เหล่าเที่ยง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 80.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กหญิงกชามาศ   เดชบุญ
2. เด็กชายชนินทร์   ปาละสูตร
3. เด็กหญิงณัชยา   คงกันกง
4. เด็กหญิงณัฐนรี   อินทร์อิ่ม
5. เด็กหญิงณิชวรา   พูลศรี
6. เด็กชายดนัยณัฐ   กระแหน่
7. เด็กชายดนัยเทพ   กระแหน่
8. เด็กหญิงนพการณ์   แกว่นกสิกรรม
9. เด็กหญิงนิรมล   วารีปาน
10. เด็กชายพงษ์ศิริ   ดีโอด
11. เด็กชายพุฒิพงศ์   เอี่ยมมา
12. เด็กชายวัชรพล   ไตรพิษ
13. เด็กหญิงศรีแก้ว   แก้วการไร่
14. เด็กหญิงศิรินกันยากานต์   ยาเล๊าะ
15. เด็กหญิงสุภาพร   ประสิทธิ์
 
1. นายวิเชียร   เหล่าเที่ยง
2. นางธัญณัฐ   เหล่าเที่ยง
3. นายธนาเนตร   อยู่เย็น
4. นางอมราภรณ์   ทองอินทร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ธรรมศิริ
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  สาแก้ว
3. เด็กหญิงตรีสุคนธ์  ซาปิ
4. เด็กชายธนพล  รุ่งแจ้ง
5. เด็กหญิงธนภร  ธรรมศิริ
6. เด็กหญิงนันทิมา  แก้วเขียว
7. เด็กชายพิพัฒน์  วงษ์อำมาตย์
8. เด็กหญิงศศิประภา  คันหาดี
9. เด็กหญิงศศิปรียา  ชัยปา
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  มัดจุ
11. เด็กหญิงแพรวา  สุขเจริญ
12. เด็กหญิงโชติกา  จันทร
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
2. นายชนาธิป  โตคำ
3. นายนัฐณรงค์  ฐิติวรรธนะ
4. นายภานุวัฒน์  แก้วสระแสน
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองบัว 1. เด็กหญิงกรนันท์  ทองคำดี
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  โชคอำนวย
3. เด็กชายฐานันดร  บุญวรนุช
4. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างจิตร์
5. เด็กชายธงทอง  สุรมาตย์
6. เด็กชายธนภัทร  เบญจประเสริฐ
7. เด็กชายอนุรักษ์  แข็งเขตรการณ์
8. เด็กหญิงอรทา  จาทา
9. เด็กชายอานนท์  ไตรยงค์
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แถมพยัฆ
11. เด็กชายเดชา  สาโรจน์
 
1. นายปีเพชร  คณนานนทธรรม
2. นายบุรินทร์  ดำสนิท
3. นางสาวทัศนีย์  วิรุณบตร
4. นายดาวรุ่ง  ตะคร้อ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาวง 1. เด็กหญิงกิติญาพร  จันที
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ก้อนทอง
3. เด็กหญิงจันทรัสม์  สนิทปะโค
4. เด็กหญิงชาลิสา  อำรุง
5. เด็กชายณฐกร  คงเขา
6. เด็กชายทักษ์ดนัย  กุลที
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  สำเนียงดี
8. เด็กหญิงนิศรา  สิทธิเขตร
9. เด็กหญิงปณิธาน  กองโย
10. เด็กหญิงปวริศา  พรรณปัญญา
11. เด็กหญิงพิริยนรร  สุบรรณครุธ
12. เด็กชายพีรพัฒน์  เหล่าเขตรกิจ
13. เด็กชายมงคล  อิ่มอ้วน
14. เด็กชายรัตนากร  กรงไกรราช
15. เด็กชายวงศกร  จรตระการ
16. เด็กหญิงวรรณวิมล  มั่นจิตร
17. เด็กชายวีรภพ  ลำเภา
18. เด็กชายศุภกิตติ์  เรืองเขตร
19. เด็กชายสรวิชญ์  อ่วมมาก
20. เด็กหญิงอาทิตยา  สุธาธรรม
 
1. นายธีรธร  เหลืองสุวรรณ
2. นางสาววรรณา  เดชอำพร
3. นางสาวสิรินทิพย์  สุวรรณวิทย์
4. นางพัชรา  มั่นต่อพงษ์
5. นายวรพงษ์  จรตระการ
6. นางสาวสมพิศ  เดชทอง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายธนากร  กาฬภักดี
2. เด็กชายธีธัช  แสงอาทิตย์
3. เด็กหญิงบุญทวี  เจริญลักษณ์
4. เด็กชายปฏิภาณ  ขุนณรงค์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุวรรณ์
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงกนกพร  จีนวัง
2. เด็กชายกนกพล  จีนวัง
3. เด็กชายกิตตินันท์  ชุ่มมาตร
4. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีสิทธิ์
5. เด็กหญิงจรรยพร  มะกรูดอินทร์
6. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  บุญปก
7. เด็กหญิงณัฐชา  ตุ้มทอง
8. เด็กชายธนวัฒน์  ทองดอนใหม่
9. เด็กชายธราเทพ  กาหลง
10. เด็กหญิงธัญพิชชา  อินเงิน
11. เด็กหญิงนงเยาว์  บำรุงทอง
12. เด็กหญิงนภาพร  สมรอด
13. เด็กหญิงนาขวัญ  คล้ายน้อย
14. เด็กหญิงพรธิตา  อนุศรี
15. เด็กหญิงพรธิตา  กติกา
16. เด็กหญิงพรพนา  ชุ่มมาตร
17. เด็กหญิงพัชราพรรณ  สุขเจริญผล
18. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วคล้าย
19. เด็กหญิงวรรณษา  สายแวว
20. เด็กหญิงวริศรา  ปุกคนโท
21. เด็กหญิงวาสนา  เข็มทอง
22. เด็กหญิงศศิกานต์  อยู่ยุติ
23. เด็กชายศิริชัย  อนันตะวงษ์
24. เด็กชายสายชล  ศรีน้อย
25. เด็กหญิงสุชานันท์  วิญทะไชย
26. เด็กหญิงสุพรรษา  จีนวัง
27. เด็กหญิงเบญจวรรณ  น้อยนิ่ม
28. เด็กชายเพทาย  บัวลอย
29. เด็กชายโชคชัย  เลิศศิริสวัสดิ์
 
1. นายนาวิน  องค์ศิริมงคล
2. นางสาวสมใจ  มุมาน
3. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
4. นางสาวสุดา  ยางสูง
5. นางสาวจุฑาขวัญ  ทับทอง
6. นางสาวณัฏฐ์ญาณ์  จันทร
7. นางสาวฐิติพร  สิงห์โต
8. นางอารีย์  ป้อมคำ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายกิตติธัช  ผาแดง
 
1. นางปราณี  วีระสะ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายชโยดม  บุษดี
 
1. นายศราวุฒิ  ธรรมสงค์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงวรพรรณ  บวงสรวง
 
1. นางสาวจินดาพร  ชิดศิษฐ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงวีระญา  สาระสุวรรณ์
 
1. นายพุฒศักย์  มุสิราช
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.75 เงิน 26 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายณัฐชนน  นาวิก
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.25 เงิน 39 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายธีรพงษ์  ผ่อนตาม
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 30 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 1. เด็กหญิงอรทัย  ชำนาญเขตกรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  พิมพ์ศรี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงศิริธันวา  ขู่คำราม
 
1. นางสาวณัชชษา  รัตนะ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 75 เงิน 40 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายพิพัฒน์  วงษ์อำมาตย์
 
1. นางสาวนิธิประภา  ยิ้มพะ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ไทยขำ
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 23 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  หล่อทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  มุสิราช
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงนันธิดา  สุวรรณโอสถ
 
1. นางสาววรวลัญช์  ปินตา
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายศิรเดช  ธรรมชาติ
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายนรวิชญ์  ศรีชุม
 
1. นายวิโรจน์  มั่นต่อพงษ์
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขานนท์
 
1. นายเดชา  ธรรมชาติ
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงแทนขวัญ  ลำปาง
 
1. นายณฐกร  สุขเสือ
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาระพงษ์
2. เด็กชายณภัทร  แห้วเพชร
3. เด็กชายถิรศักดิ์  เสลา
4. เด็กชายนิธิกร  สุขยืน
5. เด็กชายนิธิศ  อุ้ยฟัก
6. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุขยืน
7. เด็กชายภูวฤทธิ์  เลขยัน
8. เด็กหญิงมทินา  ชาวป่า
9. เด็กชายวรายุทธ  บุญรวม
10. เด็กหญิงศศิพิมพ์  นกเทียน
11. เด็กชายอาทิตย์  เหมือนเงา
12. เด็กหญิงเปมิกา  อุ่นสนิท
 
1. นายโสฬส  อินทฤทธิ์
2. นายนัฐณรงค์  ฐิติวรรธนะ
3. นายชนาธิป  โตคำ
4. นายภานุวัฒน์  แก้วสระแสน
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เนียมกลัด
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  อินเงิน
3. เด็กหญิงนงเยาว์  บำรุงทอง
4. เด็กหญิงนภาพร  สมรอด
5. เด็กหญิงพัชราพรรณ  สุขเจริญผล
6. เด็กหญิงภรณ์อำภา  จันทร์ศรี
7. เด็กหญิงวริศรา  ปุกคนโท
8. เด็กหญิงวาสนา  เข็มทอง
9. เด็กชายสายชล  ศรีน้อย
10. เด็กชายอดิเทพ  จิตราคม
11. เด็กชายเพทาย  บัวลอย
12. เด็กชายโชคชัย  เลิศศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวฐิติพร  สิงห์โต
2. นางสาวแก้วนภา  จั่นเอี่ยม
3. นางสาวสมใจ  มุมาน
4. นายนาวิน  องค์ศิริมงคล
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 79 เงิน 20 โรงเรียนบ้านลานคา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ฉลาดธัญกิจ
2. เด็กชายกฤติพงษ์  การภักดี
3. เด็กชายกวีรภัทร  ตั้งวงษ์
4. เด็กชายก้องภพ  ลือจบ
5. เด็กหญิงจรรยาพร  ปานแม้น
6. เด็กชายจิรเดช  บุญประเสริฐ
7. เด็กชายฉัตรชัย  แสงรุ่ง
8. เด็กชายชนาธิป  ภูฆัง
9. เด็กหญิงชนิกานต์  ถนอมลักษณ์
10. เด็กหญิงชุติมนต์  แก้วขาว
11. เด็กหญิงธนสรณ์  กาฬภักดี
12. เด็กชายธิติวุฒิ  อุปปิด
13. เด็กหญิงธีรนันท์  เสาวรส
14. เด็กชายธีรศักดิ์  สังข์เพชร
15. เด็กชายธีรศักดิ์  ปัญญา
16. เด็กชายธีรสิทธิ์  สังข์เพชร
17. เด็กชายนพคุณ  ทาเอื้อ
18. เด็กชายนัทพงศ์  มั่นคง
19. เด็กหญิงนุชจรีพร  แสงรุ่ง
20. เด็กชายปวัตร  การภักดี
21. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  พุ่มจำปา
22. เด็กหญิงพนิดา  ภูฆัง
23. เด็กหญิงพรนภา  พานิช
24. เด็กชายพฤทธชาต  การภักดี
25. เด็กชายพัสกร  มังคะลา
26. เด็กหญิงมุฑิตา  ปัสตัน
27. เด็กชายยศกร  แดงศรี
28. เด็กชายระพีพัฒน์  เพี้ยงพุต
29. เด็กชายวรพงศ์  พวงโลก
30. เด็กหญิงศศิกานต์  ลังกา
31. เด็กหญิงศิรินทิพย์  คล้ายสุทธิ์
32. เด็กหญิงสาวิตรี  มะหิงษา
33. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีเดช
34. เด็กชายอมรเทพ  หว่างใจธรรม
35. เด็กหญิงอรอนงค์  สุขอิ่ม
36. เด็กชายอัครพล  คำชนะ
37. เด็กหญิงอินทุภา  ภูฆัง
38. เด็กหญิงเกวลิน  เรียบเงิน
39. เด็กหญิงเกวลี  สังข์เงิน
40. เด็กชายเดชา  พรมจรรย์
 
1. นายจตุฤทธิ์  สัมฤทธิ์
2. นายจักรพงษ์  แสงฉาย
3. นายวีระ  แก้วแกมทอง
4. นางสาวถนอมจิตร  บัวชื่น
5. นางสาววาสนา  แสนสาร
6. นายสมชาย  ปัญญา
7. นายพัลลภ  สุประดิษฐอาภรณ์
8. นางสาวภาวดี  มั่นหมาย
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายธนดล  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายธรณินทร์  คันศร
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  ตลับเงิน
4. เด็กชายปภังกร  วีระสะ
5. เด็กชายปวริศร์  กอบธัญกรณ์
6. เด็กชายภูริภัทร  มาอนันต์
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  ปัญญาไข
8. เด็กหญิงวรัมพร  ปานท่าฬ่อ
9. เด็กหญิงศุภิสวรา  จันทร์ทอง
10. เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีเมือง
 
1. นางสาวพัชรพรรณ   ปรากริม
2. นางสาวธัญชนก  เมืองจันทร์
3. นายอำนาจ  พันธุ์เขียน
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 1. เด็กชายชานนท์  สุภวาลย์
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  พิมพิสุทธิ์
3. เด็กชายพงศธร  จบศรี
4. เด็กชายพีระพงศ์  ประกอบธัญญศิริ
5. เด็กชายวธัญญู  ธัญญเจริญ
6. เด็กหญิงศริมา  สมวันดี
7. เด็กหญิงสาธิตา  ศิริพิณ
8. เด็กหญิงสิรภัสสร  วิชยา
9. เด็กหญิงอริสา  ไวเกษตร์กรณ์
10. เด็กหญิงอักษิพร  ทวีสกิจ
 
1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  อาจปักษา
2. นางสุนีย์  สมพงษ์
3. นางสาววิภาวรรณ  สมัครเขตการณ์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.4 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายกฤติพงศ์   น้ำเพ็ชร์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงชาลิสา  พินัยลำ
4. เด็กหญิงณัฐชา  มะโนสร้อย
5. เด็กชายธนธรน์   สุพรรณวิรัตน์
6. เด็กหญิงธีรนาฎ   วิมูล
7. เด็กหญิงบุษยมาศ  แก่นทอง
8. เด็กชายพงษ์ดนัย  ด้วงปลี
9. เด็กชายพงษ์ดนัย  ด้วงปลี
10. เด็กหญิงพิรยา  บุตรสิงห์
11. เด็กหญิงมนรดา  นาคบุญ
12. เด็กหญิงสุชาวดี  ดีสุ่ย
 
1. นายอำนาท  เหลือน้อย
2. นางสาวศิรดา  เสลา
3. นางพิชญ์ภัสสร  เอี่ยมอรุณ
4. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ภูฆัง
2. เด็กหญิงณิชานันท์  บุญศรี
3. เด็กหญิงปิยธิดา  แจ้งมณี
4. เด็กหญิงพิมพิกา  ศรศิริ
5. เด็กหญิงลลิตา  มุสิกาวัน
6. เด็กหญิงสลิตา  ทรดี
7. เด็กหญิงสุภัสสร  คำครองแก้ว
8. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บานไม่รู้โรย
9. เด็กหญิงอภิญญา  แสงสุด
10. เด็กหญิงเกร็ดมณี  สังกะสี
 
1. นางสาวลักขณา  เขียนบัณฑิตย์
2. นายไพโรจน์  รังษิมาศ
3. นางสาวจันทร์ตรา  ภูษาวิจิตร
4. นางสาวนิชานันท์  รักไทย
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  เลิศสมพงษ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  หมื่นนราเดช
3. เด็กหญิงชลญานันท์  ศีลแดนจันทร์
4. เด็กหญิงญาณภา  โพธิพิทักษ์
5. เด็กหญิงดลวรรณ  พุทธซ้อน
6. เด็กหญิงตะวันฉาย  แว่นแก้ว
7. เด็กหญิงนฤมล  กะระวะสุ
8. เด็กหญิงบุญญาพร  พุทธแก้ว
9. เด็กหญิงพัชรพร  วงษ์ปาน
10. เด็กหญิงวริศรา  พันธุ์สมบูรณ์
11. เด็กหญิงวิภาวี  กล้าสาริกิจ
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  แตงบุญรอด
 
1. นางสาวพัชรพรรณ   ปรากริม
2. นางสาวธัญชนก  เมืองจันทร์
3. นางสาวพิชญฎา  จุลพันธุ์
4. นางอัจฉราพรณ์  แกล้วกสิกรรม
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านจัน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ภูฆัง
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  แห้วเพ็ชร
3. เด็กหญิงณิชานันท์  บุญศรี
4. เด็กหญิงปิยธิดา  แจ้งมณี
5. เด็กหญิงลลิตา  มุสิกาวัน
6. เด็กหญิงสุภัสสร  คำครองแก้ว
7. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บานไม่รู้โรย
8. เด็กหญิงเกร็ดมณี  สังกะสี
 
1. นายไพโรจน์  รังษิมาศ
2. นางสาวลักขณา  เขียนบัณฑิตย์
3. นางสาวปิยาภรณ์  ป้อมคำ
4. นางศิริมาศ   สืบศรี
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.6 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เจนเขตรการ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงชาลิสา    พินัยลำ
4. เด็กหญิงณัฐชา  มะโนสร้อย
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  พิกุลทอง
6. เด็กชายธนธรน์  สุพรรณวิรัตน์
7. เด็กหญิงธีรนาฎ  วิมูล
8. เด็กชายธีรภัทร  แข็งเขตร์กิจ
9. เด็กหญิงบุณยาพร  หิรัญสวรรค์
10. เด็กหญิงปทุมลักษมี   สุวรรณเพชร
11. เด็กหญิงปาณิศา  เพิ่มเขตกรรม
12. เด็กชายพนมรุ้ง   สุดาทิพย์
13. เด็กหญิงมนรดา  นาคบุญ
14. เด็กหญิงรัตนาวดี  กวระสูตร์
15. เด็กหญิงสลิลทิพย์  บุญเลิศ
16. เด็กหญิงสุชาวดี  ดีสุ่ย
 
1. นางสาวศิรดา  เสลา
2. นางสุภัทรา  ทวีสิทธิโชคชัย
3. นายอำนาท  เหลือน้อย
4. นางสาวดาหวัน  ไพเราะ
5. นางสาววราภรณ์  สุขพันธ์
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หาญเชิงชัย
2. เด็กหญิงจิราภัทร  กลิ่นจันทร์
3. เด็กชายธนบดี  สมานกสิกรณ์
4. เด็กชายธนาพล  จันทวงค์
5. เด็กหญิงธันยพร  ป้องไทสง
6. เด็กหญิงธิญาดา   บัวละภา
7. เด็กชายธีรพงษ์  ซ่อนกลิ่น
8. เด็กหญิงปาริชาติ  วิเทศน์
9. เด็กหญิงปาริชาติ  มะโหฬาร
10. เด็กหญิงวาสนา  รอดสาย
11. เด็กหญิงศศิกานต์  นารอด
12. เด็กชายสิทธิพร  มาสม
13. เด็กหญิงสุปรียา  สุวรรณ
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ธัญญเจริญ
15. เด็กหญิงอิทธิพร  ทองจุน
16. เด็กหญิงเมษา  ไทยขำ
 
1. นายชนัทนันต์  จินดาเลิศ
2. นางสาวสุภาฝัน  สุพรรณ
3. นางสาวกมลชนก  โคกทอง
4. นางสาวศศิธร  ผันผ่อน
5. นางน้ำทิพย์  ยอดดี
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายกิตติรวี  จิรารักษ์วัฒนกุล
2. เด็กชายณัฐฐาพล  พูลสวัสดิ์
3. เด็กชายณัฐพนธ์  เข็มทอง
4. เด็กหญิงศรินย์พร  อู่สิน
5. เด็กหญิงอภิชญา  พันธ์รอด
 
1. นายจิตกร  สมาคม
2. นางภัคจิรา  สมาคม
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 79.8 เงิน 23 โรงเรียนวัดทัพหลวง 1. เด็กชายตามฟ้า  นพมาก
2. เด็กชายอัครพนธ์   คณฑา
 
1. นายอำนาจ  จันทร
2. นางสาวยุพดี  ป้อมคำ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กชายนันทภพ  จิตรปลื้ม
 
1. นางวัฒนา  ชื่นดอนกลอย
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 81.4 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  ศรีสด
 
1. นางสาวพัชรี  สอนเมือง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  นุชแสง
 
1. นางสาวจีรนันท์  ปัณระสี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายพิพัฒน์  วงษ์อำมาตย์
 
1. นางสาวนิธิประภา  ยิ้มพะ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 41 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงอาธิตยา  เริงกสิวิทย์
 
1. นางไข่มุก  สดุดี
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90.5 ทอง 6 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 1. เด็กชายกมลภพ  ยศนันท์
 
1. MissCristina  Galila Bayona
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ขาวใส
 
1. นางวิชา  แสนหาญ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.5 เงิน 16 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กหญิงชลกร  แจ้งถิ่นป่า
2. เด็กหญิงชลธาร  หมายดี
3. เด็กชายวรพงษ์  รอสุขพูล
4. เด็กหญิงศิริพร  เจนเขตรการณ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  มณีศรี
 
1. นางสาวไข่มุก  สดุดี
2. นางทิพานันท์  ขันกรรไกร
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 81.5 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1. เด็กหญิงนฤสรณ์  จันทเดช
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  แม้นทอง
 
1. MissHuang  Minjie
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 70.5 เงิน 12 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงนรินยา  สาลี
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  แห้วเพ็ชร
 
1. นางจารุวรรณ  วงษ์เกษกรณ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 76.14 เงิน 29 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายกษิดิศ   ธัญญเจริญ
2. เด็กชายพิภาภพ   ลาดลัน
 
1. นางสาวนุจรี  แสงศรี
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.66 เงิน 23 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พงษ์ศิริหิรัญ
2. เด็กชายพุทธรักษณ์  อินทร์สุ่ม
 
1. นางสาวสุภาวดี  วงศ์ประทุม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88.37 ทอง 14 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  จำนงค์
2. เด็กหญิงธัญรดา  แซ่ตั้ง
3. เด็กชายวุฒิศักดิ์  โยศรีธา
4. เด็กชายอนุชา  แก้วตา
5. เด็กชายอัมรินทร์  รอบคอบ
6. เด็กชายเอกวัฒน์  เอี่ยมสอิ้ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สิงจันลา
2. นายณรงค์  คชสาร
3. นางสาวสายรุ้ง  โพธิ์พงษ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 36.2 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นิลบรรหาร
2. เด็กชายธนพนธ์  ร้อยแก้ว
3. เด็กหญิงสิรินภา  น้ำพุ
4. เด็กชายองอาจ  พรมพ่วง
5. เด็กหญิงองุ่น  อุ่นพิมพ์
6. เด็กชายเด่นดนัย  ศรีรินพงษ์
 
1. นายสมกิจ  น้อยคำมูล
2. นางนางสุพัตรา  น้อยคำมูล
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.18 ทอง 11 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายกงพัฒน์  คำทำ
2. เด็กชายกิจติศักดิ์   วะชู
3. เด็กชายชาวี  อินทรีย์
4. เด็กชายทวีชัย  คำมัน
5. เด็กชายประทีป  คลองเคียน
6. เด็กชายวัตชนะ  ทองทัศ
7. เด็กชายศุภกร   บูโกก
8. เด็กชายไวยากรณ์  คณฑา
 
1. นายโชค  สุจริตจันทร์
2. นายอนุวัฒน์  คงเฉลิม
3. นายสุระชัย  กลิ่นสุคนธ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โสภา
2. เด็กชายธนพล  นาคเมือง
3. เด็กชายธนากร  เสืออินทร์
4. เด็กหญิงนิตยา  นิธุรัมย์
5. เด็กหญิงพรรษชล  คชอ่วม
6. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์เที่ยง
7. เด็กหญิงวรัญญา  ชมชื่น
8. เด็กหญิงสุภาพร  เผ่าโหมด
9. เด็กชายโพธิวงศ์  โพธิ์พรม
10. เด็กหญิงไพลิน  ปาคำ
 
1. นางวัลลภา  วิเชียรรัตน์
2. นางวิชา  แสนหาญ
3. นางภัทรา  อินต๊ะอุ่นวงศ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   รัตนอนันต์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ดีพิจารณ์
3. เด็กหญิงวรรณภา  อยู่เปรม
 
1. นางมุกดา  ยิ้มหนองเต่า
2. นางสาวศรีนวล  สัตยพงศ์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงฐิติพร  รังสร้อย
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พวงคต
3. เด็กหญิงสุธิมา  บัวมาตร์
 
1. นางสาวณิชาภา  แย้มกุล
2. นางสาวศศิธร  ผันผ่อน
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 70.58 เงิน 35 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายนิรุช   ชาลีนิวัฒน์
2. เด็กชายภีมวิชญ์   พุ่มน้อย
3. เด็กชายภูริพัฒน์   สังข์วงศ์
 
1. นางแสงแข  คงแขม
2. นางสิริรัตน์  บุตรสิงห์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงด้วง
2. เด็กหญิงตุลญา  แซ่เซี๊ยะ
3. เด็กหญิงพิชญา  สังข์สวย
 
1. นางสาวณัฐชยา  ลิลา
2. นายรุ่ง  รอดจาก
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงณัฏฐกมล  คลุ่ยทอง
2. เด็กหญิงธิษตยา  ยิ้มพะ
 
1. นางสาวมาลินี  ฉ่ำทอง
2. นางน้ำเพชร  พรมมาศ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงพรสุพพัต  รัตนสุต
2. เด็กชายโชคอนันต์  พีระจันทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โกคูณ
2. นางสาวชมพูนุท  พลนอก
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 23 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชื่นชม
2. เด็กชายธนพล  เขม้นกิจ
 
1. นางสาวกัญญมน  ไหวกลับ
2. นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายภัทรวี  พุ่มทอง
2. เด็กชายรชต  วงศ์วรางค์
 
1. นายไตรรงค์  ณ วิเชียร
2. นายอำนาท  เหลือน้อย
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายกระษิร  อินทร์นุช
2. เด็กหญิงจันทร์ปรียา  ช่างกลึงเหมาะ
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นางสาวสุดารัตน์  โกคูณ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 21 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    ใบเนียม
2. เด็กชายเตชัส   อินทร์เอี่ยม
 
1. นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
2. นางสาวกัญญมน  ไหวกลับ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงสายสุวรรณ  งามละมัย
2. เด็กหญิงอัญมณี  คงใจมั่น
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นางสาวเกศินี  แสงสาคร
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงวันวิสา  วิทยารัตน์
2. เด็กหญิงศุภากร  บุญจำเนียร
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทิพรังษี
2. นางสาวทุติยาภรณ์  นพรัตน์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กชายจันระกา  พรหมอินทร์
2. เด็กชายพัชรพล  เชื้อรื่น
 
1. นางสาวกัญญมน  ไหวกลับ
2. นางพวงเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 71 เงิน 30 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เพชรเกิด
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แตงทองคำ
 
1. นางสาวหัทยา  วงษ์วิทยา
2. นายพงศ์พิทักษ์  ศรลัมพ์
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กหญิงดาราวดี  เรืองกอง
2. เด็กหญิงอารยา  ใคร่ครวญ
 
1. นางสาวศิรินทรา  ทาบ้านฆ้อง
2. นางสาวชมพูนุท  พลนอก
 
171 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 24 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ปิยะทัศน์
2. เด็กหญิงณัฐพร  อินทร์โพธิ์
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  เดชครุธ
 
1. นายสมโภชน์  โสภณศักดิ์
2. นางสาวกาญจนา  นิ่มพยา
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงพรรณิสา  ปานขลิบ
2. เด็กชายสุริยะ  พุ่มพงษ์
3. เด็กชายอภิรักษ์  วรอินทร์
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายชลธาร  มิ่งแก้ว
2. เด็กชายธเนศ  บุญมาน
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุวรรณเจริญ
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงปิยนุช  พิกุลทอง
2. เด็กหญิงพรรณิสา  ปานขลิบ
3. เด็กหญิงอรดา  ทวนเงิน
 
1. นางสาวราศรี  สดุดี
2. นางวรณัน  จงหม่อง
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กชายนันทกานต์  จันทร์จอม
2. เด็กชายภูริช  โตสงคราม
3. เด็กชายเฉลิมชัย  พันทะ
 
1. นางวรณัน  จงหม่อง
2. นางสาวราศรี  สดุดี
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 70 เงิน 25 โรงเรียนบ้านลานคา 1. เด็กชายกวินภพ  ภูศรีดิน
2. เด็กชายชัชมงคล  พาวสูงเนิน
3. เด็กชายศุกลวัฒน์  สายแวว
 
1. นายจตุฤทธิ์  สัมฤทธิ์
2. นายพัลลภ  สุประดิษฐอาภรณ์
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ถ้วยแก้ว
2. เด็กชายจีระศักดิ์  แจ้งถิ่นป่า
3. เด็กชายอณวัฒ  รินทองมา
 
1. นายพีระ  อินทร์เพ็ญ
2. นายไพรัตน์  สุพลจิตร
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75 เงิน 25 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายธันวา  ชมชื่น
2. เด็กชายวีระพงศ์   เวนซิก
3. เด็กชายศุภสันต์  เมฆช้าง
 
1. นางกฤษณา  สุทธิพงษ์
2. นางจรรยา  รุททองจันทร์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 1. เด็กชายธนพล  มาถึง
2. เด็กชายธนากร  ชำนาญเกษกรณ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีเมือง
 
1. นางกฤษณา  สุทธิพงษ์
2. นางจรรยา  รุททองจันทร์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75 เงิน 30 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เส็งหนองแบน
2. เด็กชายโกมน  จันทร์ศรี
3. เด็กชายโกมิน  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวจิรายุ  วนาราช
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 33 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงณัฐฑิตา  บำรุงเอื้อ
2. เด็กชายศรัญญู  สุขนา
3. เด็กหญิงสุทธิตา  กางกรณ์
 
1. นางวรภัทรา  แข็งเขตรการณ์
2. นางสาวสุภาพร  สุขงาม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91.2 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 1. เด็กชายทนานะ  นามสีลี
2. เด็กชายวิชัย  กายภาพ
3. เด็กชายสิงหา  ยอดดำเนิน
4. เด็กหญิงสุทธิดา  ทวีกสิกรรม
5. เด็กหญิงอัญญาณี  เพียงไธสงค์
6. เด็กชายเอกวุฒิ  แก้วเกษ
 
1. นางวรรณทนีย์  ลืมเปี่ยม
2. นางสาวมัณฑนา  สมัครเขตการณ์
3. นางสาวณัฐพร  หัสแดง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงจินดาพร  มาลัยศรี
2. เด็กหญิงณัฐกมล  คณฑา
3. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ฮาดดา
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  จินกสิกิจ
5. เด็กหญิงหนูพลอย  เพ็งภู
6. เด็กหญิงอรยา  ฤมิตร
 
1. นายชุติเดช  ด้วงหนองบัว
2. นางสาวนภาพรรณ  จงเกษกรณ์
3. นางสาววงเดือน  อินทร์จันทร์
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงกัญญภัค  เหมะ
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ดีภา
3. เด็กหญิงพรนภัส  คุ้มเกล็ง
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  สิงห์เวียง
2. นายสิงหา  กลิ่นชมภู
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงปภาสรณ์  เจ็ดรัมย์
2. เด็กชายวุฒิชัย  มิลินทากาศ
3. เด็กหญิงอมรวรรณ  ฟ้อนบำเรอ
 
1. นางสาวจันทร์จีรา  สุระดม
2. นางชนัญชิดา  ครุฑภัณฑ์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 66 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กหญิงกชกร  เฟื่องชีวิต
2. เด็กชายธนโชติ  สิงห์โตทอง
3. เด็กหญิงพิยะดา  แคฝอย
 
1. นายสุรชาติ  วิบูลย์วัฒนกุล
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 1. เด็กหญิงชลดา  ภูเหม็น
2. นางสาวชิดชนก  ภูเหม็น
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ลงทอง
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  หัสแดง
2. นางประนอม  วงศ์มิตรวาที
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ 1. เด็กหญิงลัลนา  อินต๊ะอุ่นวงศ์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ลอยชื่น
3. เด็กหญิงสุชานาฏ  เรืองกสิกรณ์
 
1. นางรุ่งอรุณ  ทรงวารี
2. นางปรางแก้ว  คำมี
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.6 ทอง 19 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันกสิกรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์วิเศษ
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  บุญสุริยวงค์
 
1. นางสาวจิรนันท์  จิตจง
2. นางสาวประมาณ  บุญยัง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ยอดมะปรางค์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ยาสุข
3. เด็กชายวีรศักดิ์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาววริศรา  จบศรี
2. นางสาวนิตยา  เงินลำปาง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงกัลยกร  มดแดง
2. เด็กหญิงจารุพา  เคลิ่ง
3. เด็กหญิงแสงทิพย์  อุปการะ
 
1. นางสาวเจนจีรา  บุญเกตุ
2. นางสาวสมปอง  เกิดแก้ว
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 88 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์   บุญรัตน์
2. เด็กหญิงอาริษา   โพธิเปี่ยม
3. เด็กหญิงเบญญาภา   ลิ้มไพบูลย์
 
1. นางสาวสกลพร  เกษกร
2. นางสาวจุรีรัตน์  รื่นรวย
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 31 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ทองโสด
2. เด็กหญิงสุธิมา  บูรณะ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สีสว่าง
 
1. นางนันทา  กุมภา
2. นางยุพดี  อร่ามสวัสดิ์วงศ์
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนวัดผาทั่ง 1. เด็กหญิงธัณญเรศ  จันอินท์
2. เด็กหญิงวิพรรณรัตน์  บุญชื่น
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  จันอินท์
 
1. นางสันทนา  คณฑา
2. นางสาวพรพรรณ  คำทะลุง
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 34 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 1. เด็กหญิงดาวเรือง  กรึงไกร
2. เด็กหญิงพรณพา  ดีเทียน
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  ลิวไหม
 
1. นางสาวกมลนัทธ์  ศรีจ้อย
2. นางสาวอุทุมพร  ฝอยเงิน
 
196 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 1. เด็กชายพงษ์ณภัทร  อรรควงค์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีกมล
3. เด็กชายแก้วมังกร  ผิวเวียง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อ่วมสุข
2. นางเกษมศรี  ตัณฑพาทย์
 
197 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 28 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 1. เด็กหญิงชาลิษา  บุญพิมพ์
2. เด็กหญิงวรรณชนก  ชูใจ
3. เด็กชายศุภชัย  บุตรตะมะ
 
1. นางสาวจิระ  รู้อยู่
2. นางสาวอำไพ  ส้มกลีบ
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 72.4 เงิน 15 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กหญิงอุษามณี  กรรเกศ
 
1. นายกล้านรงค์ฤทธิ์  พรมนิ่ม
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.6 เงิน 22 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 1. เด็กชายปิยวัฒน์   ปิ่นโต
 
1. นางสาววันวิสา   พูลศรี
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 1. เด็กหญิงวรรษา  สายแวว
 
1. นางสาวสุดา  ยางสูง
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65.4 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายอำพล  แซ่เตียว
 
1. นางสาวศิรประภา  พันธ์พงษ์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.2 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 1. เด็กชายทินภัทร  ปุลิตา
 
1. นายจิตกร  สมาคม
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง 20 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กชายธนภัทร  แสงสวรรค์
 
1. นายอำนาท  เหลือน้อย
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  สังสุด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   จงเจริญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    กสิกิจ
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   รื่นรวย
2. นางกรองทิพย์  จำปาทอง
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  สมัครเขตการ
2. เด็กชายจินดา  อุ่นทรัพย์
3. เด็กชายพีรดนย์  คำมี
 
1. นางวัลลภา  วิเชียรรัตน์
2. นางสาวอำนวยพร  สิงห์สม
 
206 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.4 เงิน 27 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สาธุภาพ
2. เด็กชายอนุรักษ์   พุ่มห้วยรอบ
 
1. นางสาวเทียนพรรษา  เอี่ยมธรรม
2. นางสาวมยุรี  พรมดา
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 70.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านลานคา 1. เด็กหญิงธนัช   เสาวรส
 
1. นางสาววาสนา  แสนสาร
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายศาสตราวุธ  ขำกล่ำ
 
1. นายปฐพี  อินทรีย์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชาวเกาะใหม่
 
1. นางสาวสิริวิมล  ปนรัตน์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 1. เด็กหญิงนริศรา  ยามา
 
1. นางกชพร  เปียมาลย์
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 1. เด็กหญิงชลนิชา  มาโต
 
1. นางวันเพ็ญ  อินทร์เอี่ยม
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คณฑา
 
1. นางจรินกรณ์  ตะเภาทอง
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74.6 เงิน 18 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายระพีพันธ์ุ  บัวลอย
 
1. นางดวงรัตน์  อินทรีย์
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 1. เด็กชายอัธพล  คะลา
 
1. นายอภิวุฒิ  สงฆ์โนนเหล็ก
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77.4 เงิน 19 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายปฎิภาณ  รงค์ทอง
 
1. นางพิมลพรรณ  ประสิทธิ์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายพูลลาภ  เสือทัพ
 
1. นายพุฒศักย์  มุสิราช
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 1. เด็กหญิงพฤกษา  พลพุทรา
 
1. นางสาวนันทยา  ไตปลา
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 1. เด็กชายพีรภาส  พราหมสกุล
 
1. นางสมทรง  เหล่าลูกอินทร์
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายธนวัฒน์  เอี่ยมละออ
 
1. นางอุดมลักษณ์  ภู่ทอง
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 1. เด็กหญิงพรรณวดี   ตัวสะเกษ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์   คุ่ยสว่าง
3. เด็กหญิงพิชชาภา   จุลมุสิ
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจิมจันทร์
5. เด็กหญิงอารีรัตน์   ผาทอง
6. เด็กหญิงโสภาสินี   เฟื่องกาญจน์
7. เด็กหญิงไปรยา   ศิริโยธา
 
1. นายกริชณรงค์  ศิริโยธา
2. นางสาวณัฐฐิรา  มากมี
3. นางเจียระไน  ธีระจารี
 
221 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 1. เด็กหญิงญาณภา  โพธิ์แก้ว
2. เด็กชายพิสุทธิ์  โพธิ์มี
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ก๋ากาศ
 
1. นางสาววันทนา  ทิมเขียว
2. นางบังเอิญ  ปานแม้น
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73.8 เงิน 36 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แก้วลือ
2. เด็กชายธนาธิวัฒน์  แก้วกล้า
3. เด็กชายเกียรติวุธ  เอี่ยมละออ
 
1. นายประดิษฐ์  พันธ์ผา
2. นางสายพิณ  ใจดี
 
223 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหูช้าง 1. เด็กชายการันย์  บุญยังรอด
2. เด็กชายดนุพร  คล้ายศรี
3. เด็กชายพชรพล  หนูแก้ว
 
1. นางสาวณัฐชยา  ลิลา
2. นายกฤษฏา  สุขสุวานนท์
 
224 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.4 เงิน 33 โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายกฤตภาส  แห้วเพ็ชร
2. เด็กชายนครินทร์  ทองมี
3. เด็กชายพรรณภัส  อินทรัพย์
 
1. นางสาวราตรี  เจนปัญญาวุฒิกุล
2. นางสาวนิตยา  วาจักดี
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.4 เงิน 15 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 1. เด็กชายกฤษณพันธ์  จันทร์ศิริ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ขวัญสูงเนิน
3. เด็กหญิงวาศินี  อาจณรงค์
 
1. นางกานดา  ไวกสิการณ์
2. นางสายหยุด  เวรุ
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสมอทอง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้ววิภา
2. เด็กชายรพีพัช  นาคบุตร
 
1. นางสาววศินา  พันธ์ทรัพย์
2. นางขนิษฐา  จันทร
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62.8 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายกมล  ชะยอย
2. เด็กชายทศพร  วรขม
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  บัวกลับ
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดทัพหมัน 1. เด็กชายศิวภัทร  อิทธิประเวศน์
2. เด็กชายศิวภูมิ  อิทธิประเวศน์
 
1. นางสาวพิมณภาภรณ์  คำดี
2. นางสาวเกศินี  แสงสาคร
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.8 ทอง 28 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 1. เด็กชายธีรนัย  นุ้ยปรีย์
2. เด็กชายสุรชัย  รวยพงษ์
3. เด็กชายอนุภัทร  จีก๊ว
 
1. นายณรงค์  สีทอง
2. นายอธิบดี  สุวรรณประทีบ
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.6 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขาชัด
2. เด็กชายธีระภพ  พวงสุข
3. เด็กชายเลิศมงคล  แสงสกุล
 
1. นายสุรชาติ  วิบูลย์วัฒนกุล