รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงราย เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายภาณุวัชร  ยาดี
 
1. นางกัญญาพัชร์  อินทร์เลื่อม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 1. เด็กชายธนัสร  วรรณสม
 
1. นางสาวกรทิณา  แก้วสอน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น 1. เด็กหญิงชนินาถ   กนกสว่าง
2. เด็กหญิงปวริศา   สุรินทร์รัฐ
3. เด็กหญิงปุญญิศา  พรหมมี
 
1. นางสาวสุปราณี   สงวนรัษฎ์
2. นางเครือวัลย์   อุตมะโน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 1. เด็กชายชาติ  อาหงิ
2. เด็กหญิงฐิติญาพร  ณะดวงดี
3. เด็กชายรติพงษ์  วัฒนะ
4. เด็กชายวันชนะ  รักษาพร
5. เด็กหญิงเขมิกา  ทับแก้ว
 
1. นางสาวประมวลพรรณ  ปวงคำ
2. นางสาวภัทรภร  ดวงประเสริฐ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กหญิงจิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล
 
1. MissJoan Roche  Mantua
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด 1. เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  วรโชติกุลวัชร
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  แซ่หวู่
 
1. นางสาวณิชาภัทร  เฉียงตะวัน
2. นางสาวรัตธิดา  สิทธิชัย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอย 1. นายมินทดา  ทิพย์มณี
2. เด็กชายวชิรวิทย์  หุมอาจ
3. เด็กชายวรเทพ  มีโชค
4. นายศิรสิทธิ์  ไชยะแสน
5. นายสายเครือ  อุ่นดี
6. นายสายแดง  อุ่นดี
7. เด็กชายสุวิชัย  หมื่อแล
8. เด็กชายเกษมสันต์  ทองคำ
 
1. นางจุฑาณี  บั้งเงิน
2. นายประภาส  สุริยะวงค์
3. นายพีระศักดิ์  สกุลเวช
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กชายณัชนนท์  ขาววัด
2. เด็กชายณัฐธรณ์  ทันใจ
3. เด็กชายภูวนาถ  ภูวนาถวิจิตร
 
1. นายกานต์  มากกุญชร
2. นายสิทธิชัย  แก้วมูล
 
9 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางขอน 1. เด็กชายปณชัย  แมเชกู่
2. เด็กหญิงพุทธิดา  ชีวินเรืองเดช
3. เด็กหญิงวธัญนุตา  เยส่อกู่
 
1. นางสาวปวีณา  ช่างแท้
2. นายธงชัย  ฐานะกอง
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายไก่แก้ว  ปัณนะ
 
1. นางอพันตรี  คำคุณเมือง
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 1. เด็กชายพัสกร  อินต๊ะอ้าย
 
1. นางจุฑามาศ  ธนารักษ์
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย 1. เด็กหญิงพัชราวดี  คำฟู
 
1. นางสาวอภิญญา  อินกอง
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงเดิม 1. เด็กชายอภิชาติ  อินต๊ะรัตน์
 
1. นางจารุณี  วงศ์เมือง
 
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงเคียน 1. เด็กหญิงบุษบารัตน์  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพรสุพพัต  แซ่ลี
3. เด็กหญิงสุภิษา  ดาศักดิ์
 
1. นางประดับ  ศรีโยทัย
2. นายสมบูรณ์  ชุ่มมงคล