รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงราย เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กหญิงพรนิภา  แสนรินทร์
2. เด็กหญิงรติมา  ลุงทุน
3. นางสาวหมี่ซา  มาเยอะ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางกิตติมา  หอมรส
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กหญิงทอฝัน  กองแก้ว
2. เด็กหญิงปิยมาศ  ฐานะกิจ
3. เด็กชายอิทธิพล  ซือมือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกศยา  กล้าณรงค์
2. นายสุทธอิทธ   ภาหวานเสียง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 1. เด็กหญิงรสิตา  สุทธิบาก
2. เด็กชายศุภวัฒน์  อินต๊ะอ้น
 
1. นายรชฏ  อิ่นคำ
2. นางสาวบัณฑิตา  เรือนมา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ธรรมเสน
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  กันทา
3. เด็กหญิงณิชากร  เตชะ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปวนติ๊บ
5. เด็กหญิงมนัสชนก  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวเบญจวัลย์  จันปนหาร
2. นางนงคราญ  เกษมสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายบัญญัติ  มาเยอะ
2. เด็กหญิงรวิพร  ลือปอ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตางเปา
4. เด็กชายสุรพงษ์  แลเฉอะ
5. เด็กชายอติวิชญ์  แลนิ
 
1. นายเสกสรร  อินทะวงศ์
2. นางสาวพิชญ์สกุล  พรหมรังษี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 1. เด็กหญิงเย็นจิต   อางี
 
1. นางสาวจิตราธาร  จันต๊ะยอด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่ซี
2. เด็กหญิงอันธิกา  บุญธรรม
 
1. นางอุทัยทิพย์  จันต๊ะวงษ์
2. นางสาวสุพรรณ  ปัญญาเหมือง
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ  อุปเลิศ
2. เด็กชายทิวากร  กองบุญ
3. เด็กชายประดิษฐ์  คาซอง
4. เด็กชายสมรักษ์  ยีเซาะ
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  มาเยอะ
 
1. นายพรสวรรค์  แก้วเทพ
2. นางสาวนันทวรรณ์  สัญญะวงค์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. เด็กชายวสุพล   มูลมะณี
 
1. นางศิริชนก   แปงการิยา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวาวี 1. เด็กหญิงรัตนวดี  เล่าป่า
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่พ่าน
 
1. นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์
2. ว่าที่ร้อยเอกเสรี  เชื้ออ้วน
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 1. เด็กชายกิตติคุณ  หมื่อแล
2. เด็กชายดนัย  เชอหมื่อ
3. เด็กชายลิยึ  อางิ
4. เด็กชายลีเหอะ  วุยแม
5. เด็กชายวิเชียร  จะพือ
6. เด็กชายสุรพงษ์  แบทู
 
1. นางสาวประภาศรี  กุศล
2. นางสาวปวีณ์วิชญ์  ศิวะปรัชญ์
3. นางจุฬาลักษณ์  มุดนันชัย
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พนาศรีจินดา
2. เด็กชายนิรุต  ดีทู
3. นายเอกชัย  อาส่า
 
1. ส.อ.โยธิน  ปงสนิทย์
2. นางสาวสุภาลินี  คุณขยัน
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 1. นางสาวจินดาหรา  ปอแฉ่
2. เด็กหญิงสุภาพร  แลเชอะ
3. เด็กหญิงเดือน  จะนะ
 
1. นายสมบัติ  รัตน์ชัยศิลป์
2. นายประสิทธิ์  โปธาซาง
 
14 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. นายธีรเดช  วณิตเจริญดี
2. เด็กหญิงบุษรา  เชอหมื่อ
3. เด็กหญิงบูยูม  อาซอง
 
1. นางอุทุมพร  โคกสีนอก
2. นางสาววิสุทธิ์โฉม  อบเชย
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา   ปัญญา
2. เด็กหญิงดาว   ลุงออ
3. เด็กหญิงพรไพลิน   พรมสะอาด
 
1. นางรุ่งการณ์  วงษา
2. นายปัญญา  เจริญทรัพย์
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1. เด็กชายญาฎากร   คำลือ
 
1. นางนงเยาว์  พรมตัน
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลังกา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แหนมเชย
2. เด็กชายชาญวิทย์  ต๋าคำมา
3. เด็กหญิงฐานิกา    มณีวรรณ
 
1. นางชุติธัญ  คำแก้ว
2. นางจันทรา  ชัยวรรณา
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  จะแกะ
2. เด็กชายสืบศักดิ์  จะทอ
3. เด็กชายอาทิตย์  ปะป่า
 
1. นายนิวัฒน์  จริยา
2. นายกฤษณพงศ์  เป็งแสนหนู
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เชอหมื่อ
2. เด็กชายสรวิศ  แสงทอง
3. เด็กชายสุรศักดิ์  จะดิ
 
1. นางปิยธิดา  บุนนาค
2. นายวรภัทร  รัตนธิการ
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงผาวิทยา 1. นายยาก่อ  มาเยอะ
2. เด็กชายสมพงษ์  มาเยอะ
 
1. นางสาววิสุทธิ์โฉม   อบเชย
2. นายดณุพล  จิตประสงค์
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 1. เด็กชายณัฐพล  แก้วคำมี
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ใจธรรมสกุล
 
1. นายวรพัทธ์  ฟูเชื้อ
2. นางสาวไอลดา  มาลา
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนร่องธารวิทยา 1. เด็กชายชานน   เกื้อทาน
2. เด็กชายนันทิพัฒน์   สุขแก้ว
 
1. นางจุฬาภรณ์  คำปิน
2. นางสาวศรัญญา  ตาวงศ์