รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงราย เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นายต้น  ยอดแสง
 
1. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง 1. เด็กชายภานุรุจ  นาถี
 
1. นางอัชชะลี  สุริยะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  ปันดวง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  นามแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิการ์  พิพิทธภัณฑ์
2. นางอัมภา  ตุ่นหนิ้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่ายาง 1. เด็กชายสิทธินนท์  ยังกิจการ
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ใจจำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วิเศษยิ่งไพศาล
2. เด็กชายภาคิน  วิเศษเงินทวี
 
1. นายเรวัตร  วงศ์วุฒิ
2. นายชัชวาลย์  ใจอินทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธาริณี  จันบุญธรรม
2. เด็กหญิงวรินยุพา  สุริน
3. เด็กชายศุภณัฐ  ประสมศักดิ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  โพธิ์ไพศาล
5. เด็กหญิงเข็มจิรา  ไววงค์
 
1. นางสาวมยุรี  ทนันชัย
2. นายกิิตติภัทร  แก้วเพชรบุตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนศึกษา (บ้านแม่สะแลป) 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เพเหมีย
 
1. นายโสรัจจะ   รัชตฟุ้งพุทธา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมสวรรค์ (บ้านบ่อก๊าง) 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คักกันหา
2. เด็กชายปรียากร  กันธิยะ
 
1. นางจารุวรรณ  รัตนพันธ์
2. นางกชพร  จับใจนาย
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร   พลศรี
2. เด็กหญิงทับทิม   คำจันทร์
3. เด็กหญิงพัชรพร   บริบูรณ์
4. เด็กหญิงมนภรณ์   ตาน้อย
5. เด็กหญิงรวีพรรณ   มองการณ์ไกล
6. เด็กหญิงศตพร   แก้วคำ
7. เด็กหญิงศรัญญา   บาร์ฟอร์ด
8. เด็กหญิงสุภัสสรา   วงค์บุญธรรม
9. เด็กหญิงอริสา   ไพบูลย์นำทรัพย์
10. เด็กหญิงเทย่า   แองเจิลลิน่าไอฟส์
 
1. นายสุวิจักขณ์  นาใจ
2. นายเอกลักษณ์  ทิพย์มณี
3. นางอทิติยา  ศรีทอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. นายศุกร์  ปัญญา
 
1. นางศรีวรรณ  มหาเทพ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางห้า 1. นางสาวขันแก้ว  ไทยลื้อ
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  วัฒนทรัพย์ไพศาล
 
1. นางปาริชาติ  ชัยศรี
2. นางภาวิณีย์  เวียงนาค
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายธีรเดช  ฉิ้มเฉิด
2. เด็กหญิงวี  นามลี
3. เด็กชายสุรเดช  แสงแก้ว
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศักดิ์ดา
2. เด็กหญิงศิริพร  ใจดี
3. เด็กหญิงอุ่นคำ  จันทาพูน
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กชายวรวุฒิ  นามคำ
2. เด็กหญิงศรีนวล  เดือนเพ็ญ
3. เด็กชายไชยนันท์  โปราหา
 
1. นายยุทธศาสตร์  อุทรักษ์
2. นางสมพร  อุทรักษ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กชายวรากร  แซ่เยี๋ยน
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราษฎร์ดำรง) 1. เด็กชายภักดี  ณ ลำพูน
 
1. นางสาวสุชานันท์  ลีจา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร 1. เด็กหญิงชมพู  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พันธ์ทอง
3. เด็กหญิงบัวหอม  ยี่บุญ
4. เด็กหญิงพรธิดา  ณ กาวงค์
5. เด็กหญิงพิลาศลักษณ์  แก้วเรือนออน
6. เด็กหญิงศุภกาล  มาเยอกู่
7. เด็กหญิงสุภัชลี  สวนนิมืตร
8. เด็กชายหน่อคำ  ยอดเงิน
9. เด็กชายอานนท์  แสงแก้ว
10. เด็กชายเฉลิมพล  คำนวล
11. เด็กชายเอกภพ  ปัญญา
 
1. นายฐิติวิชญ์  ชิโนซึคะ
2. นางสาวสุดาริน  จินดาธรรม
3. นายประภาส  พลาศรัย
4. นางสาวสยุมพร  ปิจมิตร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. เด็กหญิงกวิสรา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีสำราญ
3. เด็กหญิงนุชนาถ  จันทร์สม
4. เด็กหญิงวรรณวิลาส  อุ่นแก้ว
5. เด็กหญิงวันดี  ใจยาง
6. เด็กชายสมบูรณ์  แผนเมืองแก้ว
7. เด็กหญิงสายฝน  พงศ์พิทักษ์
8. เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณ
 
1. นายชัยยุทธ  มอญสร้อย
2. นางสาวฉัตรนภา  รักพงษ์
3. นายวิโรจน์  สุวรรณฤทธิ์
4. นายสมนึก  ชัยมินทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แซ่เติ้ง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  หลิน
3. เด็กหญิงธิดา  คาล่า
4. เด็กหญิงธิดา  แซ่จ๋าง
5. เด็กชายธีรเดช  มาเยอะ
6. เด็กหญิงนรินทร์นิภา  อาหลู่
7. เด็กหญิงนะภา  อามอ
8. เด็กชายนิรันดร์  อาซ่อง
9. เด็กชายปิยะพัทธ์  ลาหู่นะ
10. เด็กชายพิพัฒน์  แซ่ลี้
11. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่จ๋าง
12. เด็กหญิงมาลี  มาเยอะ
13. เด็กหญิงวรนุช  แยเซอะ
14. เด็กหญิงวิชุดา  อมรรุ่งเรือง
15. เด็กชายสมคิด  ลาหู่นะ
16. เด็กชายสิทธิพล  ลาหู่นะ
17. เด็กหญิงสุดาพร  เชมื่อ
18. เด็กหญิงอรพิน  อมรรุ่งสกุล
19. เด็กชายอาตี้  มาเยอะ
20. เด็กหญิงอาบา  คาล่า
21. เด็กหญิงอาบู่  หมื่อแล
22. เด็กหญิงอาริสา  แซหมื่อ
23. เด็กหญิงอาสะ  เชหมื่อ
24. เด็กหญิงอาหมี่  เซหมื่อ
25. เด็กหญิงอาเซอ  คาล่า
26. เด็กหญิงอาเมอ  แชหมื่อ
27. เด็กชายเจษฎา  มาเยอะ
28. เด็กชายเติ้ลตะวัน  เซหมื่อ
29. เด็กหญิงแซวหลั่ง  แซ่ลี้
30. เด็กหญิงแสง  โพธิ์ทอง
 
1. นายบุญส่ง  เรืองกิจคณะ
2. นายกิตติพงษ์  บุญไชย
3. นายสมพร  ประเสริฐไทย
4. นายสมบูรณ์  ศรีวิชัย
5. นางฐิติชญา  ทวีใบชา
6. นางสาวยุวดี  จอมศรี
7. นางกรรณิการ์  วีระวงค์
8. นางกาญจนา  สันเมืองมูล
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 2 1. เด็กหญิงคันธรัตน์  โทอรัญ
2. นางสาวพรทิพย์  หน่อแก้ว
 
1. นายสงกรานต์  อินทะรังษี
2. นางสาวรำพึง  วรรณศรี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทราย 1. เด็กหญิงจ่ินดารัตน์  มาร์คัสยัง
2. เด็กหญิงบุญจิรา  แก้วใส
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ยอดคำ
4. เด็กชายสุธิราช  ต๊ะจันทร์
5. เด็กหญิงใหม่  จะคือ
 
1. นายสุทัศน์  ขันแก้ว
2. นางสาวสินาภรณ์  ชราชิต
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 1. เด็กหญิงพิชญา  วรรณวิไล
2. เด็กหญิงเกวลิน  ฟองดาวิรัตน์
 
1. นายสันติ  จินดาภาณุกูล
2. นางสาวสกุณา  วงศ์ใหญ่
 
23 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ศรีวรรณ
2. เด็กหญิงชาหมี่   หมื่อแล
3. เด็กชายวุฒิกรณ์   รังสาตร์
 
1. นางพิมพ์วลัญช์   วงค์ปัญญา
2. นางสุดาภรณ์   อินสุพรรณ
 
24 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจ้อง 1. เด็กหญิงปิยนุช  หนานอ้าย
2. เด็กชายวัน  คำแก้ว
3. เด็กหญิงอ้อม  ศรีวงค์
 
1. นางหทัยธร  ปินะเจริญ
2. นางกาญจนา  รัตนสุวรรณ
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันกอง 1. เด็กชายสมชาย  คะหล่า
2. เด็กชายอาโด่  แยส่อ
3. เด็กหญิงเมย์  อาจอ
 
1. นางจุฑามาศ  ปินยาปั๋น
2. นางสาวกรรณิการ์  กันทะยศ
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันติสุข 1. เด็กหญิงชยาดา  เชอหมื่อ
2. เด็กชายวลี  แซ่อู
3. เด็กหญิงวิภา  รุ่งสิริวัฒน์
 
1. นางสาวศิริอร  คำน้อย
2. นางสาวรมิดา   จาวรรณะ
 
27 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงพาน 1. นายศักดิ์ชัย  หมื่นมาง
 
1. นางสาวสาวินี  อนุภักดิ์
 
28 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเอกทวีวิทย์ 1. เด็กชายวชิรวุธ   สุวรรณะ
 
1. นายสราวุธ   สุวรรณะ