รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงราย เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงนันทิวา  ยศประเสริฐ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หล้าธิ
3. เด็กหญิงเบญญาดา  วงษ์คำ
 
1. นางสาวปพิชญา  คำปันติ๊บ
2. นางสาวอมรรัตน์  หงษาคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หว้าสิริวงศ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรชัยปัญญา
 
1. นายทวีพงษ์  ยศพิมสาร
2. นางลาวัลย์  ใจแปง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยคุ 1. เด็กชายคิดดี  แซ่ว่าง
2. เด็กชายวิชัย  แซ่ว่าง
 
1. นายพงกษิณ  วังอินต๊ะ
2. นางสาวกิริยาพร  อินทรวิศิษฎ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหาน 1. นายจือฟี่  แซ่ย่าง
2. นายปิติกร  แซ่ลี
 
1. นายจักรพงศ์  ปาละมา
2. นางบุญฑริกา  จันต๊ะคาด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา
2. เด็กหญิงทิกิชา  ปินคำ
3. เด็กชายนพเก้า  จองแสง
4. เด็กชายนราดล  ดวงสุข
5. เด็กชายปฎิภาณ  การงาน
6. เด็กชายปฎิภาณ  งามแดง
7. เด็กชายพงศกร  ดีมาก
8. เด็กหญิงฟ้าใส  มะโนวิเชียร
9. เด็กชายภควัต  ปินคำ
10. เด็กชายภีรภัทร  ดาราสุวรรณ์
11. เด็กชายภูดิส  ภัทรวุฒิ
12. เด็กหญิงยุพารัตน์  อุดยานะ
13. เด็กหญิงวราภรณ์  รักษาศิล
14. เด็กชายศราวุธ  คำแสน
15. เด็กหญิงสิริธร  เนตรธิยา
16. เด็กชายอธิปพันธ์  อุปทน
17. เด็กชายอนุชา  เขตนา
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วกาศ
19. เด็กหญิงเก็จมณี  ธรรมเสน
20. เด็กชายโชควัฒนา  นาระถี
 
1. นางจิรายุ  ภัทรวุฒิ
2. นางสุจิรา  วรรณสาร
3. นางสาวสุภลักษณ์  ไชยปิง
4. นางสาววราภรณ์  จอมป้อ
5. นางสิริกาญจน์  ดวงสุข
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่เห้อ
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  เหล็กสีสืบ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ภิชัย
4. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  นรชาติวศิน
5. เด็กหญิงปนัดดา  หมายโชค
6. เด็กชายปิยพนธ์  บุญเป็ง
7. เด็กชายศิราวัฒน์  เดชากุลวัฒน์
8. เด็กชายสุทธิรัก  ทนทาน
9. เด็กชายอนุชา  แดงประดับ
10. เด็กชายอนุพล  อินเทพ
11. เด็กชายเติมศักดิ์  เลาหตีรานนท์
 
1. นายปฏิญญา  วรทอง
2. นางสาวอารีย์  จินะราช
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงตรีเกสรมาศ  องอาจรักษ์อุดร
 
1. นายเสกสรร  ช่วยแก้ไข
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงพัชรี  วงศ์นภาไพศาล
 
1. นางสาวเมธาวดี  ริจนา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  อินทรวงค์
2. เด็กหญิงอีต้า  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวชมพูนุท  ฉลอม
2. นางพรพิมล  สวาสดิ์วงค์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงดลพร   มือโมะ
2. เด็กหญิงอมรา    แซ่ย้า
3. เด็กหญิงเชง  แซ่ลี
 
1. นางศุภลักษณ์  กัณธปุก
2. นายทองลี  ศรีเตชะ
 
11 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกนกนิตย์  นวลพุ่ม
2. เด็กหญิงนิรันรัตน์  ภูรีพัฒน์
3. เด็กหญิงพรฤทัย  ธรรมสอน
 
1. นางสาวจารุภา   แก้วตา
2. นางอรณิชา   กันทวี
 
12 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  หนานอ้าย
2. เด็กหญิงพัฒน์นรี  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แม่เย็น
 
1. นางสาวสาริกา   ธรรมรักษา,
2. นางรัชนีกร   รักพงศา
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน 1. เด็กหญิงกานติมา  สกลศรีศักดิ์
2. เด็กหญิงจั๊วะ  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงดารินี  แซ่เฮ้อ
 
1. นางวิจิตรา  ภูติโส
2. นางประภัสสร  เลือดสงคราม
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปอวิทยา 1. นายศักยภาพ  วงศ์ระย้า
 
1. นายสุพจน์  ปัญญา
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กหญิงกรองพร  แซ่ลี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เท้า
4. เด็กหญิงวรรณวรินทร์  คล้ายจุ้ย
5. เด็กหญิงสุดารักษ์  จะนะ
6. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เล่าปัญญาศักดิ์
7. เด็กหญิงแก้ววรรณา  แซ่จั้ง
 
1. นางสาวกมลชนก   ยองคำ
2. นางสาวรพีพรรณ   หลวงแก้ว
3. นางอธิษฐาน   เชาว์รัตนประภา
 
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายกานต์ศักดิ์  สมศักดิ์
2. เด็กชายจิรภัทร  อะยอน
3. เด็กชายวิโรจน์  แสงจันทร์
 
1. นายอำพล  ณ น่าน
2. นายเกรียงศักดิ์  ช่วยแก้ไข
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 1. เด็กชายดิษฐ์  แซ่หว้า
2. เด็กชายอภสร  แซ่หว้า
 
1. นายขจรศักดิ์  พวงกุหลาบ
2. นายสุรพศ   ช่วยบ้าน