รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงใหม่ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสวนดอก 1. เด็กชายกรรชัย  คำแหลง
2. เด็กหญิงณิชา  สุขนิรันทร์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กหญิงสุนันทา  ทองอินทร์
5. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  ลุงยอน
 
1. นางฐิติรัตน์  วสิษฐ์พลพงศ์
2. นายพระมหานพดล  อกิญจโน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย 1. เด็กชายกันตพงษ์  สมพงศ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ถาแก้ว
 
1. นางอาธัญญา  จันต๊ะคุต
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงคำเอ  ลุงหยุ้น
2. เด็กชายสายหมอก  ลุงโซ่
 
1. นางเพ็ญแข  ปานหมอก
2. นางสาวณพมาศ  อินทรศร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1. เด็กหญิงพรรษา  ลุงสาม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ลุงคำ
3. เด็กหญิงหมวยแลง  ลุงต๊ะ
 
1. นายอาคม  เดชคุณมาก
2. นางเพ็ญแข  ปานหมอก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดล้านตอง 1. เด็กชายไกรศร  หลู่จิ่ง
 
1. นายสุรพงศ์  เจริญทรัพย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทรภร  ภู่จำรูญ
 
1. นายบุญเทียม  สุริยะน้อย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทาอินทร์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หินพรม
3. เด็กชายธีรภัทร์  แจ้ห่มเครือ
4. เด็กหญิงประภาดา  มั่งคั่ง
5. เด็กชายพิษณุ  เงาเงิน
6. เด็กชายวรากร  เลายี่ปา
7. เด็กหญิงอภิญญา  ใจกล้า
8. เด็กหญิงเบญญาภา  ลิ้มพูล
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กชายกรวิชญ์  ศักดิ์เหลือง
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  โพธิ์สด
3. เด็กชายฐากร  ใจคำมา
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉิมพาลี
5. เด็กชายณัฐพล  แกนุ
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญลา
7. เด็กหญิงดวงกมล  สมก้อนแก้ว
8. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทำบุญ
9. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เดชมณี
10. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พูลทาจักร์
11. เด็กชายภานุพงษ์  ปิงยศ
12. เด็กชายอภิชาติ  เลิศไกร
13. เด็กชายอรรถพร  สมผิว
14. เด็กชายอานนท์  เยาว์ใจ
15. เด็กชายเมธา  จันทร์เกิด
 
1. นายสมพงษ์  ขมหวาน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน 1. เด็กหญิงนรกมล  แก้วอ่อน
 
1. นางสาวสุภาวดี  เรืองคณะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วงศ์แสน
 
1. นายปิติพงษ์  วิญญาณ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ 1. เด็กชายดอกรัก  แดงน้อย
2. เด็กหญิงทิวากร  ลุงทวน
3. เด็กหญิงธัญรัตน์  อ่อนชิง
4. เด็กหญิงนภัสสร  ทองทราย
5. เด็กหญิงนันทิดา  มัสยา
6. เด็กหญิงปรียา  ลุงกอ
7. เด็กหญิงพลอย  ปัญญา
8. เด็กหญิงมอญ  ลุงส่วย
9. เด็กหญิงวารี  ตี้หม่า
10. เด็กชายสถาพร  เสือลาย
11. เด็กชายสุวัฒน์  วุน
12. เด็กชายอนาวิล  ลุงตะ
13. เด็กชายอภิรักษ์  แซ่ลิ้ม
14. เด็กหญิงอาทิตยา  อภิสุขิตา
15. เด็กหญิงเข็ม  ลุงส่วย
16. เด็กชายไชยวัฒน์  บุญเม่น
 
1. นางสาววิสุนันท์  บุญมา
2. นางเมทิกา  วงค์อัญญา
3. นางอุทัยรัตน  บรรเลงสวรรค์
4. นายอัครวัฒน์  กล้าหาญ
5. นางสาวชุติมา  ปิ่นพรหม
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนปิน 1. เด็กชายคมสัน  ทองดู
2. เด็กชายณัชพล  หงษ์ทวี
3. เด็กชายพันธุ์พงษ์ธร  สืบคำแก้ว
 
1. นางสาวมนชยา  ทิพย์วงค์
 
13 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1. เด็กชายณัฎฐ์นันธ์  ขวัญเจริญ
2. เด็กหญิงธนัชพร  ศรีทราย
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วรกุล
 
1. นายมาโนช  นันทา
2. นายธวัฒชัย  ใบโสด
 
14 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลประทานผาแตก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คำดี
3. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยวุฒิ
 
1. นายณัฐพงค์  เตจ๊ะนัง
2. นางพัชรา  ภิระกันทา
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัฒนวดี  อมรภัทรพันธุ์
2. เด็กชายศุภกร  มนูญชัย
3. เด็กหญิงสิพิมพ์  สังขกร
 
1. นายธนวัฒน์  โสภี
2. นางสาวธันยพร  ทวีชัย