รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพร้าวบูรพา 1. เด็กหญิงธนภัทร  สินหมี่
 
1. นางสาวดวงสมร  อินต๊ะฟู
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กหญิงทิพยนารี  ดวงอินทร์
2. เด็กหญิงพิชญา  ลุงทูน
 
1. นางสาวสุดสวาท  ปิงชัยวงษ์
2. นายชุมพล  สุริยะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าลาน 1. เด็กชายเขม  ลุงตี้
 
1. นายโยธิน  ว่องไว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางกว้าง 1. เด็กหญิงทวยคำ  ลุงมั่น
2. เด็กหญิงสุภวรรณ์  ขัติศรี
3. เด็กชายเอกชัย  กุนโน
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  มหาวรรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กชายก่อนเครือ  _
2. เด็กชายแสงทูน  ตุ๊มานะ
 
1. นายบรรเทิง  โสภาพิมพ์
2. นายโชคชัย  เทพโพธา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงบุลากร  จอมแปง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดุแฮ
 
1. ส.ต.อ.วัชระ  มังสัง
2. นางสาวเบญจวรรณ  บรรเรียนกิจ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านริมใต้ 1. เด็กชายถิรวัฒน์  เอี่ยมมี
 
1. นายเผด็จ  มูลคง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 1. เด็กหญิงนภัสสร  ดุแฮ
 
1. นางสาวปิยะวดี  ยะแก้ว
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สมศักดิ์ศรีกุล
2. เด็กหญิงพรชิตา  พะตาซู
 
1. นางสาวโสภา  โย่ทู
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่สา 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  อรุณฤกษ์
2. เด็กหญิงดาว  ลุงออ
3. เด็กหญิงบุญยาพร  แก้วพันธ์
4. เด็กชายพรสวรรค์  แซ่เฒ่า
5. เด็กหญิงลลิตภัทธ์  ปัญญาศรี
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  วิสุทธิ์คงกมล
7. เด็กหญิงสิริกร  นายยะ
8. เด็กหญิงอรนุช  ลุงหลิ่ง
9. เด็กหญิงเครือวัลย์  สมทอง
10. เด็กชายไมยสิทธิ์   วิสุทธิ์คงกมล
 
1. นางพิมพ์ประไพ  กุลประดิษฐ์
2. นายสุนทร  แสนชัย
3. นางกำไล  เอี่ยมงาม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันทรายหลวง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ไตรรุ่งตระกูล
2. เด็กหญิงจันจิรา  พรมอินทร์
3. เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ
4. เด็กหญิงวิจิตรา  คำภีระ
5. เด็กหญิงแคท  ปัญญาเยอะ
 
1. นางรัชฎาพร  ศักดิ์เศรณี
2. นางสาวสุริมล  อุปมาณ
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นรุง 1. เด็กชายธงชัย   สีแหน
2. เด็กหญิงอัมพร   จะลอ
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  พูบิ
 
1. นายประสาน   ศรีวิชัย
2. นายณรงค์   สิทธิราช
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กชายป่าง  ลุงจาย
2. เด็กชายสันติ  ลุงอาย
3. เด็กชายเป็งฟ้า  คำอ้าย
 
1. นายดำรัส  ชัยชนะ
2. นายนิคม  เปียงชัย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงจิตรา  ลุงยอด
2. เด็กหญิงปิยะดา  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงมด  ลุงคำ
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ลุงยะ
5. เด็กหญิงสุทธิพร  บุญมา
6. เด็กชายอภิชัย  ลุงต๊ะ
 
1. นางพรพรรณ  ใจก้อน
2. นางยุพิน  อำนา
3. นางวิไลภรณ์  สุจา
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 1. เด็กชายคมสินธุ์  สุรินทร์
 
1. นางนภัสวรรณ   ดุริยะนันท์
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ณ น่าน
 
1. นางสาวเขมจิรา  พ่อนา
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เงินแสง
2. เด็กชายสุวิทย์  ยอดทู
3. เด็กชายแดง  ลอยเอิง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ปัญญาดี
2. นางสาวจาริยา  คงโนนกอก
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักปัน 1. เด็กหญิงพิยดา  คำลี
2. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงไพริน  ลุงออ
 
1. นางสาวหทัยกาณร์  บัวชุม
2. นางบุษกร  คำปัน
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 1. เด็กชายชายเมือง  ลุงถั่ว
 
1. นางโศจิรัตน์  เมืองมานิตย์
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทรัพย์ประสม
3. เด็กหญิงพัชญาภา  วีระกิตย์
4. เด็กหญิงวริศรา  ลุงจาย
5. เด็กหญิงหอม  แก้ว
6. เด็กหญิงอรปรีญา  บุญทวีธรรม
7. เด็กหญิงแสงเดือน  ลุงยุ้น
 
1. นางเกวลิน  มธุรสาทิส
2. นางจิตรา  กิติชัยวรรณ
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหาร 1. เด็กหญิงนุ่น  ลุงมน
2. เด็กหญิงพลอย  นาใจ
3. เด็กหญิงอ๊อด  แดง
 
1. นางประไพศรี  พุฒธิมา
2. นางหทัยกาญจน์  สุดาจันทร์
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 1. เด็กชายพานุ  ศรีวิชัย
2. เด็กชายพิศักดิ์  เหลาะปู
3. เด็กชายหม่อง  ตีระ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ชาวเวียง
2. นายทวี   โปธา