รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงใหม่ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จองฟั้น
 
1. นางสาวชวนพิศ  กันทะวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง 1. เด็กหญิงจิราภา  ลุงต๊ะ
 
1. นางพิมพร  ไตรยานุภาพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายซือ  ลุงจิ่ง
 
1. นางกรวรรณ  พนาวงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงพลอยใส   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงภัทรยากร   ติ๊ย๊ะ
3. เด็กหญิงศุภานัน    ลุงก๊ะ
 
1. นางสายสุณี  อินจันทร์
2. นายเทวิน  ธรรมลังกา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 1. เด็กหญิงคำหลาว   ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงมอญจิ่ง    ลุงศิริ
3. เด็กหญิงเข่งหล้า   ลุงกั่นนะ
 
1. นายเทวิน  ธรรมลังกา
2. นางสายสุณี  อินจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 88.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ขิ 1. เด็กชายสมคิด  ลุงชิง
2. เด็กชายหน่อคำ  ลุงยวน
 
1. นายบำรุงเกียรติ  ขาวสวย
2. นายอรรถสิทธิ์  สายคำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลวง (ฝาง) 1. เด็กชายยศกร  แซ่จู
2. เด็กหญิงรุจิตรา  แซ่หลี
3. เด็กหญิงสายทอง  ไอ่ยุ
4. เด็กชายอภิรัตน์  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงอาหยิ่ง  แซ่หยาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชายปณิธาน   รัตนธรรม
2. นางนริศรา  ทิพย์วรรณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 1. เด็กหญิงบัวตอง  ปู่ทุน
 
1. นางสาวอคิราภ์  สมควร
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  เลาลี
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่พ่าน
2. เด็กหญิงฐิติพร  แซ่หว่าง
3. เด็กหญิงนิภา  ตานะ
4. เด็กหญิงยุ้มคำ  ลุงคำ
5. เด็กหญิงรัชดาพร  รื่นรมย์รัตนชาติ
6. เด็กหญิงลลิดา  แซ่เติ๋น
7. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แซ่พ่าน
8. เด็กหญิงสุจิรา  ลุงปัน
 
1. นางต้องลักษณ์  ปันผสม
2. นายเริงฤทธิ์  เสาร์คำ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอังคณา  ไชยวงค์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  แซ่กือ
 
1. นางสาวประทุมพร  น้อยทู
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. นายขจรศักดิ์  เลาหาง
 
1. นางสาวประทุมพร  น้อยทู
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงปาณิดา  ล่ะปาน
2. เด็กชายอุทัย  อาบือ
 
1. นายปัณณทัตถ์   ปวงคำ
2. นางพิมจันทร์  ปวงคำ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่สาว 1. เด็กหญิงมาตหลู่  ลุงปาน
2. เด็กชายแดง  จะฟู
 
1. นางภัทรินญา  เพชรธนดารินทร์
2. นางแสงหล้า   ไทยวงษ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางมะเยา 1. เด็กหญิงชัญญา  ผาด่าน
2. เด็กหญิงผ่อง  ปูดด้าว
 
1. นายสมพร  สมบูรณ์ชัย
2. นางสาวพรรณนิภา  สมบูรณ์ชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (ฝาง) 1. เด็กหญิงจินห์จุฑา  นวลสะอาด
2. เด็กชายพงศกร  เสมา
3. เด็กชายเจษฎา  ออแต๋
 
1. นายปัณณทัตถ์   ปวงคำ
2. นางพิมจันทร์  ปวงคำ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1 1. เด็กหญิงปานไพลิน  มัชฌลีลา
 
1. จ.ส.อ.อิทธิพงค์  วิวัฒนเจริญ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย  พวงสอาด
 
1. นายยุทธการ  จินาติ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายหลักทรัพย  พวงสอาด
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดวงวาด
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายฉัตรมงคล  เทพมา
2. เด็กชายซาโลมอน  สิริเกียรติกิจ
3. เด็กชายธนกร  กองมูล
4. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
5. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
6. เด็กหญิงภาสินี  คำราพิช
7. เด็กหญิงรพีกาญจน์  แผนทอง
8. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
9. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
10. เด็กหญิงอภิญญา  ลุงซอ
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กชายนฤเบศร์  ธรรมจักร์
2. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
3. เด็กชายพันธ์พงศ์  ศรีวิชัย
4. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
5. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
6. เด็กชายสราวุฒิ  อิวแดง
7. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
8. เด็กชายอดิศักดิ์  มณีวรรณ
9. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนนา
10. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีออน
4. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
5. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
6. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
7. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
8. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
9. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
10. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แอโอ่
2. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
3. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
4. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
5. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
7. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนนา
8. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
3. เด็กหญิงปภัสสร  พรรณานนท์
4. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีออน
6. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
7. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
8. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
9. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
10. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
11. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
12. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ธรรมเนียม
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. นางสาวนันทิกานต์  แอโอ่
4. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
5. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
6. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
7. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
8. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
9. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
11. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนนา
12. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
2. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญเกิด
2. เด็กชายธนกร  กองมูล
3. เด็กหญิงธนพร  เรียมรังสรรค์
4. เด็กหญิงธีรนาฎ  ลายใส
5. เด็กหญิงปรีญา  ลุงซุ
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีออน
7. เด็กหญิงปาริชาติ  มีมา
8. เด็กชายพงศ์ภักธนชาติ  จะหา
9. เด็กหญิงพศิกา  คำเอ้ย
10. เด็กชายพิเชฐ  กินยอน
11. เด็กหญิงรพีภรณ์  เท็งทิศ
12. เด็กหญิงศรีวรรณ  ลุงหย่า
13. เด็กหญิงศศิภา  เจริญผล
14. เด็กชายหฤษฎ์  มะลิใจ
15. เด็กหญิงอรัญญา  กันทะวงค์
16. เด็กหญิงอารีวรรณ  สีมา
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 1. เด็กหญิงชวภณ  คุณิตาเมธี
2. เด็กหญิงธันวาภรณ์  ใจคำ
3. นางสาวนันทิกานต์  แอโอ่
4. เด็กหญิงนัยนา  สามปู่วงค์
5. เด็กหญิงพิชญพร  วิมู
6. เด็กชายพีรพงค์  นะริน
7. เด็กหญิงมีนา  ลุงซุ
8. เด็กหญิงวนิดา  แอมมะลิ
9. เด็กหญิงศรีพร  ทองแก้ว
10. เด็กชายสราวุฒิ  อิวแดง
11. เด็กหญิงสุชานันท์  ปัญญางาม
12. เด็กชายอดิศักดิ์  มณีวรรณ
13. เด็กหญิงอารียา  ใจดี
14. เด็กหญิงเกศรินทร์  ศักดิ์ศรีดี
15. เด็กหญิงแสงหล้า  เสนนา
16. เด็กหญิงโยษิตา  ดวงแก้ว
 
1. นายวรสรวง  สุทธิสวรรค์
2. นางจารุณี  สุทธิสวรรค์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาหวาย 1. เด็กชายชัยวงค์  ตะริโย
2. เด็กชายธงชาติ  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีดวง
4. เด็กหญิงลลิตา  บุญนำ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ลุงกอ
 
1. นางสาวรดามณีรักษ์  โชคดี
2. นางสาวดรุณี  วงค์ทวีสว่าง
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านคาย 1. เด็กชายจ่า  ลุงคำ
2. เด็กชายนุ  ลุงละ
3. เด็กชายพีรพจน์  ดวงแก้ว
4. เด็กชายภูวเดช  แซงสิงห์
5. เด็กชายยุ  ปากน้อย
6. เด็กชายหลู่  ปานหมอก
7. เด็กชายหล้า  ลุงพอง
8. เด็กชายอ่องทูน  ปากน้อย
 
1. นายกฤตภาส  ทิพย์มาน
2. นายทวีชัย  ไทยใหม่
3. นางตรียุคล  ผัดมอย
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายออ  ลุงจิ่ง
2. เด็กหญิงแสงส่า  ลุงซอ
3. เด็กหญิงโหง่ย  ลุงแต่ม
 
1. นางมาลี  บุญเทพ
2. นางพันธรานันท์  วงษ์ไทย
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กชายก่ำ  อ่องเงิน
2. เด็กหญิงนุ่ม  ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงอรพินท์  ลุงออ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางกชกร  อนาวัน
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชียงดาว 1. เด็กชายชินรัตน์  สอนรอด
2. เด็กหญิงณัฎณิชา  สุรินทร์
3. เด็กหญิงธิดา  เรียบร้อย
 
1. นางสาวฉันท์ชนิต  สิทธิบุญมี
2. นางสาวกัลยาณี  สมใจดี
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กชายนาถวัฒน์  สิงห์คำ
2. เด็กชายพีรพล  คงหนา
 
1. นายพิทักษ์ชัย  วงศ์ตระกูล
2. นายสะอาด  แก้วมา
 
34 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กชายกัณฑกฤช  ใจพันธ์
2. เด็กชายจักรพรรดิ์  งูเหลือง
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ลุงจิ
 
1. นายคมสันต์  สมฤทธิ์
2. นายนราธิป  โทบุราณ
 
35 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเวียงฝาง 1. เด็กหญิงคำแดง  หยั่นนะ
2. เด็กชายอ่องส่า  หมอกเหิง
3. เด็กหญิงแพรริน  ลุงปาน
 
1. นายภราดร  พิมลวิชยากิจ
2. นายนราธิป  โทบุราณ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพียงหลวง ๑(บ้านท่าตอน)ฯ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ลุงสุข
2. เด็กชายสุทัศน์  ลุงแสง
3. เด็กหญิงอุทุมพร  นายมู
 
1. นางสาวกัลยาณี  ฤทธิลอม
2. นางสาวปิยวรรณ  คงจักร
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงชยาดา  จิ่งต่า
2. เด็กหญิงมอนคำ  จเรซะ
3. เด็กหญิงมิ้น  สุหนั่นต่า
4. เด็กหญิงศันษณี  สิริสุข
5. เด็กหญิงสรสวรรค์  สุปินะ
6. เด็กหญิงอาเม  แซ่หลี่
 
1. นายสุริยันต์  เรือนวงค์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  แก้วรินใจ
3. นางสาวปวีณา  สง่าศรี
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง 1. เด็กหญิงชมพูนุช  หว่าหลิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีเดช
3. เด็กชายปิยะ   อินทร์พรม
4. เด็กหญิงมล  เพชรชมภู
5. เด็กหญิงสายสวาท  ปู่ส่า
6. เด็กหญิงอนงค์  ลุงเผือก
 
1. นายสุริยันต์  เรือนวงค์
2. นางสาวกันต์ฤทัย  จองปุ๊ก
3. นางสุภาวรรณ  บุญหล้า
 
39 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอบด้ง 1. เด็กหญิงฌานอารีย์  ลายเฮิง
2. เด็กหญิงรัตนเพชรมณี  เผื่อนทิตย์
3. เด็กหญิงลี  ลุงลอย
 
1. นายนิธิโรจน์  ดวงธีรกาญจน์
2. นางสาวกัลยา  ใจคำ
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าแดง 1. เด็กหญิงณิชากร  จะแล
2. เด็กหญิงมินตรา  แซ่ฟา
3. เด็กหญิงเกวลิน  ทาเรือน
 
1. นางพวงทอง  สุนทรา
2. นางสาวกุสุมาลย์  อินต๊ะแก้ว
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสันม่วง 1. เด็กชายประวัฒ  วิวัฒน์พรไชย
2. เด็กหญิงสุจิรา  อินต๊ะยศ
3. เด็กหญิงอาทิตยา   พรมมารักษ์
 
1. นางเจตสุภา  ใหนาค
2. นางสาวธีรานุช  ศิริ
 
42 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านถ้ำตับเตา 1. เด็กหญิงรอด  ลุงตอ
 
1. นางฐิติมา  อภัย
 
43 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 1. นายชนะภัย  แซ่ลี
 
1. นางสาวนัฐทพร  ชื่นชอบ
 
44 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงจามหมวย  ลุงมล
2. นางสาวจุม  ปากน้อย
3. เด็กหญิงลลิตา  สุนะ
 
1. นางธันยภรณ์  ต้านคือ
2. นางกชกร  อนาวัน
 
45 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย 1. เด็กชายวุฒิ  ลุงติ๊บ
2. เด็กหญิงอนงค์  ลุงหน่อ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   วงศ์ชัย
2. นายสาม   ดวงแสง
 
46 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. นางสาวเจนจิรา  ลุงยะ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
47 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กหญิงกึด  รอจิ่ง
 
1. นางสาวชวิกา  จันทร์ธีระโรจน์
 
48 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงชุม 1. นายคำอ่อง  นายเล็ก
 
1. นายศุภชัย  ทิพโรจน์
 
49 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่อนปิ่น 1. เด็กหญิงกัลยากร  แสงคำ
 
1. นางสาวิตรี  เกษเกษี
 
50 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงกุลนันท์   ปันจ่าม
2. เด็กหญิงธัญชนก   แซ่ลี้
3. เด็กหญิงปภาดา   ธรรมเฮิง
4. เด็กหญิงพนิดา   แซ่เหว่ย
5. เด็กหญิงพิมพ์รดา   แซ่ข่วง
6. เด็กหญิงสุภัทรา  พิทักษ์เทียนชัย
 
1. นางสาวภควรรณ   อยู่เย็น
2. นายอนุพันธ์   ไชยพันธุ์
3. นางรัตนา   บัวลาแก้ว
 
51 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าข่า 1. เด็กหญิงลิลลี่  จะหวะ
2. เด็กหญิงสรัลพร  แสนไวยากรณ์
3. เด็กหญิงสาว  ละปาน
 
1. นางยาใจ  ธรรมลังกา
2. นางสาวดวงพร  พงค์จันทร์เขียว
 
52 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กชายอาฝา  แซ่ค่วง
2. เด็กชายอาเฟื่อย  แซ่ค่วง
3. เด็กชายเหล่าเอ้อ  แซ่หยาง
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ใจแก้ว
2. นางสาวเพ็ญพรรณี  ชัยวัง
 
53 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กหญิงน้อง  ลุงติยะ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  นายนันท์
3. เด็กหญิงเดือนใส  ลาย
 
1. นางสาวอุทิพร  สามล้าน
2. นางสาวแอ  ชัยวงค์
 
54 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเวียงหวาย 1. เด็กชายยอน  ปากน้อย
2. เด็กชายวรภพ  ลุงต่า
 
1. นางพันธรานันท์  วงษ์ไทย
2. นายพิสาร  ทำสวดี
 
55 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งนก 1. เด็กหญิงอรณิชา  แซ่หว่าง
2. เด็กชายไมตรี  ลุงเบี้ยง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ลุนละวัน
2. นางเสาวคนธ์  แสนวิไล
 
56 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดง 1. เด็กชายจุมพล  ลอซาบู
2. เด็กชายแทนเครือ   คำมา
 
1. นางกัญจิตราณัฐ  เฉลยอาจ
2. นายกฤษดา  ดีดพิณ