รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงใหม่ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุเม็ง 1. เด็กหญิงภัทรพร  กันทา
 
1. นางสาวเรืองศรี  เรือนตุ้ย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก 1. เด็กหญิงกินรี   จีโน
 
1. นายรังสรรค์   วังสาร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปง 1. เด็กหญิงฝน  คำมา
 
1. นายอมร  อุปนันท์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกนกกร  คำบุญมา
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  บางวัน
3. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ปันปา
4. เด็กหญิงจันทร์จิราพร  กาบมาลา
5. เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์หอม
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุริยะ
7. เด็กหญิงธนภรณ์  ฟองบัว
8. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชัยพูน
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ลุงมา
10. เด็กชายนพดล  ใจสาม
11. เด็กชายนาโน  ซาดาโมโต
12. เด็กชายปุณยวัฒน์  บุญตอม
13. เด็กชายพงศกร  สุภาษิต
14. เด็กหญิงวิรากานต์  ปัญญาสูง
15. เด็กชายศิวภัทร  จันทร์วงศ์
16. เด็กชายสุพรรณ  รินคำ
17. เด็กชายอนวัช  อะถะ
18. เด็กหญิงอังคณา  กาบแก้ว
19. เด็กหญิงเบญญาดา  เทพสุนทร
20. เด็กชายเพียงกาย  กันธวงค์
 
1. นางสาวภัสรา  พิดานปัน
2. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  อรรถาเวช
2. เด็กชายกิตติรัช  ฤาชา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภูวาดเขียน
4. เด็กหญิงณัฐชยา  โยทะยาน
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ฟองคำ
6. เด็กหญิงนนท์หทัย  ส่องหล้า
7. เด็กหญิงนิชา  ธิปั๋น
8. เด็กชายปรัชญา  ชัยพูน
9. เด็กหญิงพิชญานิน  อินนั่งแท่น
10. เด็กชายภูธเนศ  ขยันกิจ
11. เด็กชายวิษณุ  สายทอง
12. เด็กหญิงศิรดา  ทองสุข
13. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ผลงาม
14. เด็กชายสมิทธิ์  แสงปัญญา
15. เด็กชายสุรวุฒิ  ปาแก้ว
16. เด็กหญิงอรไพลิน  ศรีคำสุข
17. เด็กหญิงเจนจิรา  สอนใจ
18. เด็กหญิงเมธาพร  ส่องหล้า
19. เด็กหญิงแพรพิมาศ  เจริญชูเกียรติ
20. เด็กหญิงโยษิตา  จ่าพา
 
1. นายสรยุทธ  นันทชัยยอด
2. นางสาวภัสรา  พิดานปัน
3. นางกาญจนา  เหมืองหม้อ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กชายปฏิกาญจน์  หลุยจำวัล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ปินตา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว 1. เด็กชายรุ่งฤทธิ์  สังเกตุ
 
1. นางราตรี  พยาราช
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงหเดช
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตองกาย 1. เด็กหญิงกันตา  ลุงเขิ่ง
2. เด็กหญิงจันทร์สุดา  อนันต์วิไล
3. เด็กหญิงจิราพร   อามอ
4. เด็กหญิงธนัญญา   ชันชนา
5. เด็กหญิงนฤมล   ลุงมน
6. เด็กหญิงบุญญิสา   สมณา
7. เด็กหญิงบุษกล   ลุงหน่าหริ่ง
8. เด็กหญิงปนัดดา   หล้าแดง
9. เด็กหญิงมาลัยพร    ลุงหมาย
10. เด็กหญิงวรรณา    คำแดง
11. เด็กหญิงวันดี   ลุงซอ
12. เด็กหญิงอู   ลุงนะ
13. เด็กหญิงอู๋  ลุงนะ
14. เด็กหญิงใบหม่อน    อูปุก
 
1. นางสุภาพร   บุญรักษา
2. นางวันเพ็ญ   กิติยา
3. นายอนุรักษ์   เมืองมูล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเวฬุวัน 1. เด็กหญิงกชามาส  ประมวลการ
2. เด็กหญิงธัญชนก  เจริญชัย
 
1. นางสุกัญญา  ศรศักดา
 
11 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านป่าตาล 1. เด็กหญิงจอ   ลุงกอ
2. เด็กหญิงฟ้าใส   ลุงต๊ะ
3. เด็กหญิงหนึ่ง   ลุงกอ
 
1. นายพจน์   วงศ์ปัญญา
2. นางสิริลักษณ์   วันเอก