รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงใหม่ เขต 5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแควมะกอก 1. นางสาวกุลนาถ  ตาฝั้น
2. นางสาวจิราภา  ปุ๊ดปา
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรีวิชัย
4. เด็กหญิงนภาทิพย์  แก้วโหว้
5. นางสาวนิศาชล  สุรินทร์
6. เด็กหญิงปพิชญา  สกุณณา
7. เด็กชายพันธวัช  ขัดตา
8. นายสราวุธ  แก้วคำ
9. เด็กหญิงอรทัย  จันทะรังษี
10. นางสาวอิมอร  ติ๊บถา
 
1. นางอำไพ  โนชัย
2. นางนันทวัน  ปัญญามา
3. นางสุวนันท์  อินใจ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหางดง 1. เด็กชายนฤพล  ปิเจ
 
1. นายณฐชนนท์  มูลเป็ง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  รำไพพนา
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเปา 1. นายนพดล  ผลเชวง
 
1. นายชัยยศ  สุขต้อ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยโค้ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กลิ่นขจรไกล
 
1. นายธงชัย   เกษมศิริลักษณ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหลวง 1. เด็กหญิงกมลชนก  จูแวน
2. เด็กชายกิตติวัฒน์  จันทะอินทร์
3. เด็กชายนันย์ทิภาค  บุญทา
4. เด็กหญิงพิมพิกา  ทาลึ
5. เด็กชายวิศรุต  ต๊ะสา
6. เด็กหญิงศิริภัสสร  จูแวน
7. เด็กหญิงศุภนิช  สุนันตา
8. เด็กหญิงสิรินาท  จันทร์ซุย
9. เด็กชายไกรวิทย์  ปันติ๊บ
 
1. นายสุรชัย  แสนสุรินทร์
2. นางปาริฉัตร  ชนะ
3. นายล้อมพงค์  พาธะขัน
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กหญิงกวิตา  เรือนปลี
2. เด็กชายวราวุฒิ  คำจ๊ะ
3. เด็กชายไพศาล  กันทะคำ
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาวณหทัย  ศรีชัย
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา 1. เด็กชายทวีชัย  กันทะวัง
2. เด็กหญิงปณิตา  ปราบหงษ์
3. เด็กชายอัครเดช  แก้วมา
 
1. นายจิรพงษ์  คำปวง
2. นางสาวจีรนันท์  สารินจา