รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เชียงใหม่ เขต 6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจอมทอง 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เสาร์แก้ว
 
1. นางนัฐกานต์  แนบสนิทธรรม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผานัง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธีรานุสรณ์กุล
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรีเที่ยง
3. เด็กหญิงพิมพ์นภา  รัตนอรัญเขต
 
1. นางสาวยุวรัตน์  ไชยวัง
2. นายปิยะพงศ์  เพ็ญธรรม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกชกร  แสนใจบาล
2. เด็กชายสิทธินันท์  หนูอ้น
 
1. นายพิสิฐศักดิ์  ดวงพรม
2. นางอำพร  ไชย์มูล