รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ตาก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงลาน 1. เด็กหญิงณิชา  ศิริ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ใต้ระหัน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  หาวัน
2. นางสาวขวัญฤทัย  สูตรเลข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เครือเกตุ
 
1. นางวีรวัลย์  เครืออิ่ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชอุ่มเกตุ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์เกษ
 
1. นางพิชญาพร  เชิญขวัญ
2. นางคณารัตน์  คุณชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กชายกษิดิษ  เลาว่าง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   แซ่ว่าง
3. เด็กชายชยิน  แซ่ว่าง
4. เด็กชายชัยยนันท์  ยืนยงคีรีมาศ
5. เด็กหญิงณัฎฐา  เลาย้าง
6. เด็กชายทินจวัน  เลาว้าง
7. เด็กชายธนดล  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงบัญฑิตา  แซ่ย่าง
9. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  แซ่กือ
10. เด็กหญิงพัชรี  แซ่ย่าง
11. เด็กชายพิทักษ์ศักดิ์  จันทรมณฑล
12. เด็กชายวิโรฒ  แซ่ย่าง
13. เด็กชายศุภชัย  ยืนยงคีรีมาศ
14. เด็กชายสมชาย  แซ่ว่าง
15. เด็กชายสรวิศ  แซ่ว่าง
16. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แซ่ว่าง
17. เด็กหญิงสุวนันต์  แซ่ว่าง
18. เด็กชายเรืองวิทย์  แซ่ย่าง
19. เด็กชายไชยกุล  แซ่ว่าง
20. เด็กชายไชยา  วัชรวนา
 
1. นายประสิทธิ์  อินทฉิม
2. นางสาวทิพย์รัตน์  บัวเผื่อน
3. นางภาวิณี  มงคล
4. นายเฉลิมชัย  วุฒิพนาภูมิ
5. นายกิตติพัฒน์  แซ่ย่าง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กหญิงปัทมพร  เพ็ญเข็ม
 
1. นางภัทรภร  อนากูลวงศ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 1. เด็กชายกฤษดา  เครือจันทร์
 
1. นายวันชัย  นาคสังข์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายกวีวัฒน์  บุญครอบ
2. เด็กชายคมชาญ  ภู่เล็ก
3. เด็กหญิงฐินะพร  สอนมัง
4. เด็กหญิงณัชชา  สมพะมิตร
5. เด็กชายณัฐนันท์  เนตรสว่าง
6. เด็กชายธนวัฒน์  เสือสุ่น
7. เด็กชายนิธิศชัย  สุนันต๊ะ
8. เด็กชายปติพัฒน์  หมื่นพระโกฏดี
9. เด็กหญิงปพิชญา  สอนชาวเรือ
10. เด็กชายปุณณ์  ลิ้มประเสริฐ
11. เด็กชายภรัณยู  ตันยา
12. เด็กชายวรภาส  เลี่ยมสกุล
13. เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
14. เด็กหญิงศุภนิดา  สอนไว
15. เด็กหญิงสิริมา  ดาบคำ
 
1. นายโชคชัย  สุขหัส
2. นายพีระพงษ์  วรรณสุทธิ์
3. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
4. นายสุภาพ  เหล็กบุญเพชร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   อยู่ขำมี
2. เด็กหญิงกฤษณา  ปานแผน
3. เด็กชายจิรายุ  แก้วนิล
4. เด็กหญิงฐิติรัชต์  สารีพันดอน
5. เด็กชายณฐพล  ใจยา
6. เด็กชายณัฐพล  คล้ายจือ
7. เด็กชายตะวัน  สาคร
8. เด็กหญิงธนัชพร  จันทร์คคง
9. เด็กชายธนายุต  อ่องเพ็ง
10. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันแก้วปง
11. เด็กชายนันทวัฒน์  เครือใย
12. เด็กหญิงนันทิชา  ศิวิใจ
13. เด็กหญิงปิยาพัชร  โรจนวิภาต
14. เด็กหญิงพรมณี  นามวิชัย
15. เด็กชายภัคพล  อินทน้อย
16. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ลำภู
17. เด็กหญิงวรรณิษา  คำหมี
18. เด็กหญิงวรินยา  จันทร์แก้ว
19. เด็กหญิงวสุนันท์  วัฒนา
20. เด็กหญิงวารินทร์  ป้อมภา
21. เด็กหญิงศศิธร  พรมนอก
22. เด็กหญิงศุภการณ์  เขียวเหมือน
23. เด็กชายสรวิศ  ทับอินทร์
24. เด็กหญิงสิราวรรณ  ขำมี
25. เด็กชายอธิศ  ทองอยู่
26. เด็กหญิงอภิสรา  จิโน
27. เด็กหญิงอินทิรา  ด้วงอ้น
28. เด็กชายเกริกชัย  ปาณลักษณ์
29. เด็กชายเจษฎา  ยะวงษ์
30. เด็กหญิงเนตรนภา  เสิงเพิ่ม
31. เด็กชายเปรมปรีด์  เครือเกตุ
32. เด็กชายเรวัต  จีนเพชร
33. เด็กชายเอกรินทร์  ชัยแจ้ง
34. เด็กหญิงแพรพิลาศ  แสนเปียง
35. เด็กหญิงแพรวทอง  ลิทธรรม
 
1. นายทรงสิทธิ์  สีชานิล
2. นายจักรพรรณ์  พุ่มพวง
3. นายชาญชัย  แสงสุริยะ
4. นายกฤติพงศ์  จันทร์ปา
5. ดร.เสวก  บุญประสพ
6. นางเรณู  จุฑาคุปต์
7. นางจิรพร  ทองใหญ่
8. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาก 1. เด็กชายชยันต์  หนูเล็ก
 
1. นายสาธิต  ยิ่งเจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ลาช่อง
 
1. นายวีระ  ร้อยกรอง
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญชพร   อยู่เมฆ
2. เด็กหญิงธนัชพร    จันทร์คง
3. เด็กหญิงรินลดา   เพ็งอำไพ
4. เด็กหญิงรุจรวี   มณีนาถ
5. เด็กหญิงลลิตา    สิทธิวงศ์
6. เด็กหญิงวรินยา   จันทร์แก้ว
7. เด็กหญิงวิชญาดา   ศรีเผือก
8. เด็กหญิงสุลลิตา   พึ่งเรือง
 
1. นางนที  อ่อนทอง
2. นางสายพิณ  เมฆหมอก
3. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชพร  เปียเอี่ยม
2. เด็กหญิงกนิษฐา  แจ่มวงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี
4. เด็กหญิงศิรินัดดา  เป็นสุข
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรรโณภาศ
6. เด็กหญิงเกศมณี  จันทร์เตือนงาม
 
1. นางสาวสุภาพร  ยิ้มกลิ่น
2. นางนที  อ่อนทอง
3. นางสายพิณ  เมฆหมอก
4. นายศักดิ์ศรี  บุญสา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย 1. เด็กหญิงแอนนาสเตเซีย  อารียาวิลลิส
 
1. นางสาวเจนจิรา  พ่วงพี
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่ายางใต้ 1. เด็กหญิงธนวันต์  ลายอด
 
1. นายแชล  วงษ์หลวง
 
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว 1. เด็กหญิงณัชชา   ก๊ะสุ
2. เด็กชายปฎิพัทธ์   เทียนสว่าง
 
1. นางสุภาพ  แก้วแสนตอ
2. นางสาวจริยา  พุกเกลี้ยง
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 1. เด็กหญิงวันดี  แซ่ย้าง
2. เด็กชายศิริญา  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงสายฝน  แซ่ม้า
 
1. นางสาวกิตติชนก  มากทอง
2. นายศักดิ์ชัย  จันทร์วิลาวัณย์
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยั่งทวีคูณ
2. เด็กหญิงอัญชิสา  เลาว่าง
3. เด็กชายโชคชัย  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวไพรินทร์  สอนนนท์
2. นายปภังกร  เฮือนทา
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีคีรีรักษ์ 1. เด็กชายปิยะ  ธนลีสวัสดิ์
2. เด็กชายสุนทร  แซ่จ้า
3. เด็กชายโสภณ  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  หอยสังข์
2. นางสาวปิยธิดา  พิลึก
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากวัง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทัศนา
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  ขุนศรี
3. เด็กชายเจิมศักดิ์  สุกใส
 
1. นางสาวกันตินันท์  ริดจันทร์
2. นายธนพัฒน์  วงษ์พานิช