รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ตาก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอรุณเมธา 1. เด็กชายทักษกร  -
 
1. นางแสงอรุณ  สอนไชยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ 1. เด็กหญิงชญานี  แม่เกศินี
2. เด็กหญิงอริสา  เจริญพร
3. เด็กหญิงเนตรนภา  แพมงคล
 
1. นายประดิษฐ์  หลวงชื่น
2. นางสาวทัศนีย์  สุขโทน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงน่อดา  สมบัติท้องทุ่ง
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์  พนาครองจิตร
3. เด็กหญิงโสภาภรณ์  ไพรจรัสบุญ
 
1. นางศิริรัตน์  คำแก้ว
2. นางวริสรา  บวรธนทรัพย์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กชายสมยศ  ระเริงแม่เมย
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ขจรเดชวนา
 
1. นายธงชัย  จักเขื่อน
2. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กชายกมล  แซ่ม้า
 
1. นายสมชาย  เกษตรกุลทรัพย์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3 1. เด็กหญิงคีตกานต์   แซ่ม้า
 
1. นายสมชาย  เกษตรกุลทรัพย์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมื่นฤาชัย 1. เด็กชายนิธิกร  ชฏาสอาด
2. เด็กชายศักย์ศรณ์  พรสถิตสุข
 
1. นายชาตรี  ภูมิวัชร
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  เย็กเฮง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อุไรพานทอง
2. เด็กหญิงดาริกา  สุขภพมุ่งหมาย
3. เด็กชายธนิตพล  ตระกูลพสุพชระ
 
1. นายสุนทร  พูลลาภ
2. นางรจนพรรณ  ปั้นทิม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ 1. นายพยัคฆ์  -
2. เด็กชายวชิรวิทย์   กนกกรระวี
3. เด็กหญิงวิดารัตน์   เกี๋ยงวงษ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ปัญญานันท์
5. เด็กชายสุทัศน์   ฟักโต
 
1. นางพวงเพชร   ฉิมสุด
2. นายพิทักษ์  ฉิมสุด
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. นางสาวกนกพร  แซ่เก้า
2. เด็กหญิงกัลยาณี  กมลพิราม
3. นางสาวชนัญญา  เพชรคีรีรัฐ
4. นางสาวณิชกานต์  วิลาสสูงไกล
5. นางสาววารุณี  กมลปราณี
6. นางสาวศุจีภรณ์  มโนมัย
7. นางสาวสร้อยสุดา  บำเพ็ญคุณศรี
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  พัฒนาพาณิชย์
9. นางสาวอรณา  เลิศมงคลศรี
 
1. นางกัลยกร  กาญจนราช
2. นางยุมนา  ไชยเดช
3. นายศักดิ์สิทธิ์  มั่นคง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 1. เด็กชายชนะภัย   สุภาศิริวัฒน์
 
1. นางสาวปรตา   วงศ์อารี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายจิรายุ  วิเชียรชัยคีรี
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4 1. เด็กหญิงสาธิดา  ศิริมงคลอัศวะ
 
1. นางสาวสุวารี  วงศ์คำจันทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. นายสมศักดิ์  ใฝ่ประสิทธิ์
 
1. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 1. เด็กหญิงกันติชา  แสงทอง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชมภู
3. นางสาวขวัญจิรา  คำสวัสดิ์
4. เด็กหญิงจินตนา  เสติ
5. เด็กหญิงชลดา  วันนิมิตร
6. เด็กหญิงชลธิชา  บุญธรรม
7. นางสาวฐิติพร  ลีเลียง
8. เด็กหญิงฐิติภา  เทพทอง
9. เด็กชายธนกร  นันต๊ะ
10. นางสาวธนาภรณ์  แน่งน้อย
11. นางสาวนงนุช  เกิดแก้ว
12. นางสาวนภัสสร  เกิดแก้ว
13. เด็กหญิงประภาศิริ  ติยะนิ่ว
14. เด็กหญิงปลายฟ้า  ปันสีคำ
15. เด็กหญิงปัญญาพร  สอนพิมพ่อ
16. นายพชรกฤตย์  สมพงษ์
17. เด็กหญิงพัทธวรรณ  นันทะใจ
18. เด็กหญิงพัสวี  หมื่นจินะ
19. เด็กหญิงพิยดา  ถ้วนถี่
20. นายพีระพัฒน์  ปูนาดอย
21. เด็กหญิงภัทรวดี  สุยะคต
22. นางสาวรัตนา  พาพิง
23. เด็กชายวีรภัทร  สิงห์รักษ์
24. นายวีระณัฐ  ปัญญา
25. เด็กชายศรีวิชัย  ใจยา
26. เด็กหญิงศุภวรรณ  ธิอุป
27. เด็กชายสิทธิพล  หมื่นจินะ
28. เด็กหญิงสิรินยา  ใจปันทา
29. นางสาวสุดารัตน์  คำตุ้ย
30. นางสาวอริสา  แก้วปา
31. เด็กชายเขมทัต  ใจบุญเมือง
32. เด็กหญิงเจนจิรา  อุปรี
33. นายเสรี  สุนันต๊ะ
34. เด็กชายแสงทอง  จิ๋วแก้ว
 
1. นายนภดล  อุตตะมะ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ  ถาสืบ
3. นายไสยทอง  สานอินศรี
4. นางเนตรนภา  จารสเย็น
5. นางสิริพร  สุริยา
6. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ม้ายอง
7. นางสาวศิริพรรณ  ทีพุทธา
8. นางสาวสุนันทา  บุญจวง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แซ่โซ้ง
 
1. นายวรุจน์  จันแก้วปง
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุริยะวงศ์
2. เด็กชายชาตรี  ฉัตรชูชัย
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คีรีเฉลาเลิศ
4. เด็กหญิงทิพปภา  เงินเจือไพร
5. เด็กหญิงธิรา  วังอาชา
6. เด็กหญิงนิชกานต์  มูลวงศ์
7. เด็กชายวสันต์  โชติรสสกุล
8. เด็กชายวินัย  วาสนาดีชาวพนา
9. เด็กชายศิวกร  จะปะการ
10. เด็กหญิงไพลิน  ขจรเดชวนา
 
1. นางสาวจันทนา  นิลภา
2. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
3. นางสาวสุนิษา  เปี้ยน้ำล้อม
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง 1. เด็กหญิงกันตพร  เอี่ยมสังข์
2. เด็กหญิงจิดาภา  -
3. เด็กหญิงชุติกา  ดารากมล
4. เด็กหญิงชุลี  วังอาชา
5. นางสาวมะลิวัลย์  คีรีทัศไนย
6. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีอำไพเลิศ
7. เด็กหญิงอารยา  จอมแดนพนา
8. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  กวีกมลลาศภาณุ
 
1. นางสาวธนาวดี  ใจคำ
2. นางรัชนก  โชติอมรรัตน์
3. นายปิยะ  โชติอมรรัตน์
4. นายเจษฎา  อิ่มอยู่
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
2. เด็กหญิงจิดาภา  กุลยาปอ
3. เด็กชายชนสรณ์  อุไรรุ่งโรจน์
4. เด็กหญิงชมพูพันธ์ทิพย์  แซ่ย่าง
5. เด็กหญิงตะวัน  แซ่เฮ่อ
6. เด็กหญิงธนาพา  แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงนภิศ  แซ่เฮ่อ
8. เด็กหญิงภาพิมล  แซ่ว่าง
9. เด็กชายยศนันท์  อุไรรุ่งโรจน์
10. เด็กหญิงรัญญา  แซ่เล้า
11. เด็กหญิงวิชยา  แซ่ม้า
12. เด็กหญิงวิภาวี  โรจน์แสงสิทธิ์กุล
13. เด็กหญิงวิไลวัลย์  จียาพร
14. เด็กหญิงสุจิรา  อรุณศิงขริน
15. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แซ่ลี
16. เด็กหญิงอริสา  แซ่ว้าน
 
1. นายวิทยา  สายปาน
2. นางสาวนิศาชล  วงค์สาร
3. นายสิทธิกร  ใจนิ่ม
4. นางสาวอรรถพร  พรมตรุษ
5. นายจำนงค์  เทพา
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สอด 1. เด็กหญิงชไมพร  ลำปุก
2. เด็กชายปาล์ม  -
 
1. นางวรินรัตน์  กฤติยรัตฐกรณ์
2. นางสาวนิกูล  อิทธิเตชสี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 88.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  สุริยา
2. เด็กหญิงสุวพิชญ์  ลาวัณย์รัตนากุล
 
1. MissDuan  Aidi
2. MissZhou  Wanyan
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่โพ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  กุหลาบคีรี
2. เด็กชายธราเทพ  ตลับนาควิจิตร
 
1. นางสาวอธิษา  ชูทรัพย์เจริญ
2. นางสาวรดาณัฐ  สว่างวงศ์
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา 1. เด็กชายกรณ์  -
2. เด็กชายช่ากะพอ  -
3. เด็กชายณดล  -
4. เด็กชายปรีชา  -
5. เด็กชายปัญญา  -
6. เด็กชายพิพัฒน์  -
 
1. นายณรงค์  เสาป้อ
2. นายสุทธิพงษ์  ศักดิ์ประพันธ์
3. นางรัตนา  สุภาปัญญา
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรงสวัสดิ์วง
3. นางสาวพรทิพย์  มรกตพนาไพร
4. นางสาวอดิภา  แซ่ลี
5. นางสาวเคลเคล  ไม่มี
 
1. นางสาวณัฐวดี  นิ่มนวล
2. นางสาวน้ำฝน  เทียนทอง
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กชายนาวิน  -
2. เด็กชายโมโย่  -
 
1. นายโชคชัย  ธรรมฐิติพร
2. นางวิภาพร  พรมชาติ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 1. เด็กชายธนภัทร  แซ่ซ้ง
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวดวงดาว  ศิริรางกูล
2. นางสาวไอยริณ  บุญเรือง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ลาภพร้อมกุศล
2. เด็กหญิงภาสินี  ศิลปไพรสณฑ์
3. เด็กชายสุวิชานนท์  วิทยาประดับ
 
1. นางสอางค์  สุยะตุ่น
2. นางสมพิศ  อินหลวง
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายกฤษดา  สิงห์สี่หมื่น
2. เด็กชายชาติ  -
3. เด็กชายวุฒิชัย  เผ่าสุวินัย
 
1. นางสอางค์  สุยะตุ่น
2. นางสมพิศ  อินหลวง
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. นางสาวกรรณิกา  สารจุม
2. นายนนทวัฒน์  แก้วปา
3. นางสาวปวีณา  แก้วกันยา
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลูน้อย
2. นางพรจิตร  ตาวงษ์
 
30 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงสุชาดา  เลิศล้ำพนา
 
1. นายชัยวุฒิ  นามะกุณา
 
31 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายวรชิต  สุขสวัสดิ์ภูริสิทธิ์
2. เด็กหญิงวรพรรณ  วิทยาวงษ์กูล
 
1. นายชัยวุฒิ  นามะกุณา
2. นางสาวสุติมากุล  อุ่นใจ
 
32 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กหญิงฐิติพร  มังกรอัศว
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ลีทัศนียากูล
 
33 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงอีพอ  คีรีรัตนไพบูลย์
 
1. นางมาลินี  ดอยสกุลไกร
 
34 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 1. เด็กชายนรภัทร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวทำนอง  แพนมะณี
 
35 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ตาว 1. เด็กหญิงวนารี  -
 
1. นางวราภรณ์  พิมพา
 
36 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่จวาง 1. เด็กหญิงสุรินทรา  -
 
1. นายสมเจต  ดารากมล
 
37 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู 1. เด็กหญิงวาสิกา  -
2. เด็กหญิงเคล่พอ  -
3. เด็กหญิงแพรวา  -
 
1. นางสาวโชติกา  ตระกูลพนา
2. นางสาวฐิตารีย์  จันทร์น้อย
 
38 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 1. เด็กชายธีรนัย  พยุงบรรพต
2. เด็กชายลี  แซ่ว้าน
3. เด็กชายวรากร  แซ่เกอ
 
1. นางสายฝน  แสนฟอง
2. นางวิมลพรรณ  กรินวงศา
 
39 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูเต้อ 1. เด็กชายฉัตรชัย  มณฑลพนา
2. เด็กหญิงลีลาวดี  มานะศักดิ์เกษม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ปุ่นปุย
2. นางวรรณาพร  บัวผัด
 
40 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอู่หู่ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ฟ้าพนาพงษ์
2. เด็กชายณภัทร  บงกชกุนที
 
1. นายโชคชัย  ธรรมฐิติพร
2. นางสาวอินทิราภรณ์  พลแก้ว