รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครสวรรค์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อินทรีสุข
 
1. นางสาวนพรัตน์   ทวยพวก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายดนัยณัฐ  อ่อนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสิยาพัฐ  ภู่อินทวรัญ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  มะเมียเมือง
 
1. นางปรีญา  โชติขจรโกศล
2. นางประนอม  แย้มฉาย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงบุรพร  เรืองแจ่ม
 
1. นายดิษณ์กร  บุญประเสริฐ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายนพจิตร  จาดสอน
2. เด็กหญิงนภัสรพี  ธีรตา
 
1. นางวรัทยา  ชนภัทรวงศ์
2. นางพรทิวา  ช้างปลิว
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1. เด็กชายกู้เกียรติ  กอดแก้ว
2. เด็กชายณัฐภพ  นาคกลาย
3. เด็กชายประทีป  พิมพ์อ่อน
 
1. นางสายฝน  กล่ำทอง
2. นางสาวสมปรารถนา  แสงแก้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาทอง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ตุงคะศิริ
 
1. นายธีรพงศ์   โตสงคราม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธิพร  พันธุรัตน์
 
1. นางปราณี  บุญนิธี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กชายฆรินทร์  หงษไกร
2. เด็กชายชาคริต  รอดฤทธิ์
3. เด็กชายสิรวิชญ์  ศิลอยู่
4. เด็กหญิงสุทธิดา  วิสุทธิศักดิ์
5. นายเสกสรร  ศรีจันทร์
6. เด็กชายเอ  -
 
1. นายนคร  ชอบดี
2. นายธนิตนันทน์  บู่ทอง
3. นายณัฐพล  เศรษฐสมภพ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินขำ
2. เด็กหญิงคีตภัทร  ขำขุน
3. เด็กชายฆรินทร์  หงษไกร
4. เด็กชายจิตติพัฒน์  ยอดโพธิ์
5. เด็กชายชัยนรินทร์  คำแหง
6. เด็กชายชาคริต  รอดฤทธิ์
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมไพสาน
8. เด็กหญิงณัฐพร  พบบุปผา
9. เด็กหญิงณัฐสิมา  ทองมาก
10. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุดจิตต์
11. เด็กหญิงดวงกมล  โกฉิม
12. เด็กหญิงดารารัตน์  โคชขึง
13. เด็กชายธนากร  ปั้นเทศ
14. เด็กชายธีรภัทร  แม้นพยัคฆ์
15. เด็กชายธีรภัทร  สุภาการณ์
16. นายปฏิพล  โตเขียว
17. เด็กหญิงปนัดดา  สงวนวงษ์
18. เด็กชายพนวัฒน์  เชียงเงิน
19. เด็กชายพันรักษ์  ปานะคำ
20. เด็กชายภูรินทร์  พันธ์ศรี
21. เด็กหญิงรพีพร  แสงเนตร
22. เด็กหญิงรุ่งระวีย์  วงชาลี
23. เด็กหญิงวัลธิดา  อยู่สุข
24. เด็กชายวีรวัฒน์  ชะวาลิต
25. นางสาวศศิกาญจน์  ขำทับ
26. เด็กชายศิริพร  กาบทอง
27. นายศุภวัทน์  นักระนาด
28. เด็กชายศุภโชค  ผ่องศรี
29. เด็กชายสรวิช  พันธ์ยี่โถ
30. เด็กชายสิรวิชญ์  ศิลอยู่
31. เด็กหญิงสุทธิดา  วิสุทธิศักดิ์
32. นางสาวสุธิกานต์  แก้วนิ่ม
33. เด็กหญิงสุพรรษา  อยู่สนิท
34. เด็กชายอภิชาติ  บัวแก้ว
35. เด็กหญิงอรปรียา  มีพลาย
36. นายอิทธิเดช  อินทรีสุข
37. เด็กหญิงเมทนี  หิริโอ
38. นายเสกสรร  ศรีจันทร์
39. เด็กชายเอ  -
40. เด็กชายไกรรบ  สุขสม
 
1. นายนคร  ชอบดี
2. นายธนิตนันทน์  บู่ทอง
3. นางสาวพรศิริ  คงขันธ์
4. นางสาวสุรีรัตน์  มาหะมัด
5. นายณัฐพล  เศรษฐสมภพ
6. นางสาวปิยนุช  แอสีขาว
7. นางสาวกรรณิการ์  สนิทผล
8. นายกนวุฒิ  ทัพกฤษณ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญธรรม
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายชินวัตร  ก๊กมาศ
 
1. นางสาววัชรวีร์  ใจจักร์ธรรม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กหญิงอรลลินทร์  ปุณยวัฒนานนท์
 
1. นายเอกทัศน์  สุยสว่าง
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายกีรติ  ปั่นพุด
2. เด็กชายธีรภัทร  ภู่ใหญ่
3. เด็กชายพัชรศักดิ์  ศรีสุข
4. เด็กชายพัฒนาพรรดิ์  พูลพินิจ
5. เด็กชายสมรักษ์  -
 
1. นายอานันต์  สังข์ทอง
2. นางมนต์ทิยา  คำเขียว
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายวริษฐ์  อินทรีย์วงศ์
 
1. นางออรันดา  บุญชายสินธุ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชญาดา  ภาคภูมิกมลเลิศ
 
1. นางวาสนา  เอี่ยมคง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์   พรมแตง
2. เด็กหญิงณวรา  อ่วมทร
3. เด็กหญิงทิพรดา  ขลิบทอง
4. เด็กหญิงนิศามณี  สรงเนย
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  เรืองขจร
6. เด็กชายภูพริษฐ์  แสงมรกต
7. เด็กหญิงรัชดาภรณ์   ไชยประสิทธิ์
8. เด็กหญิงลักษณวรินทร  กุหลาบแก้ว
9. เด็กหญิงสุจิตรา  มีมุข
10. เด็กหญิงแสงดาว  นาตุ่น
 
1. นางสำเนานรี  แป้นแก้ว
2. นางสาคร  คล้ายแท้
3. นางสาวชนินทร์ชิตา  ทรงปรีชา
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิรดา   สุปัญโญ
2. เด็กหญิงปทิตตา   อินทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงปวริศา  ศิริรุ่งวัฒนชัย
 
1. นางออมสิน  พงษ์เกษตร์กรรม์
2. นางปิยะนาถ  ลุนอุบล
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญคง
2. เด็กหญิงวงพลอย  ธดากุลพิรพัฒน์
 
1. นางสาวนิตยา  คงเกษม
2. นางสาวสุวพิชชานันท์  เอกสิริมงคล
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายนุติพงศ์  อารีเอื้อ
2. เด็กชายเอกณเดช  ชวนะพงศ์
 
1. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
2. นางสาวกัลยรัตน์   มั่นสัตย์
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 1. เด็กชายบูรพา  บัวหลวง
 
1. นางสาวพัชรี  คชชัย
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังงาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคพ่วง
 
1. นางสาวธิดา  จิตบุญเรืองโรจน์
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 1. เด็กหญิงนิติยา  หมอยาดี
 
1. นางสมพร  ขัดขจร
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 1. เด็กชายญาณวุฒิ  บัวพัน
 
1. นางสาวจุฑาญากาญจน์  สมตน