รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครสวรรค์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   พันธุ์ทอง
2. เด็กหญิงศิรประภา  ชมภู
 
1. นางสาวศศิประภา  คงพิทักษ์
2. นางสาวกฤษณา  แจ้งใบ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เทพ
 
1. นางสาวมยุรา  เรืองฉาย
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เชยจันทร์
2. เด็กหญิงธนวภัค  สอนที
3. เด็กหญิงศริญญา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวอุมาพร  โสรส
2. นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายพีรพงษ์   เหล่าอินทร์
 
1. นางสาวสุปราณี  กิ่งนาค
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กหญิงชลธิชา   กงแก้ว
2. เด็กหญิงวรหทัย  พิลึก
3. เด็กหญิงอินธิรา  อินทรทัศน์
 
1. นางเกษร  เทศนา
2. นางปราณี  สังข์ทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ศิลาบุตร
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ  สงมา
 
1. นางสาวนิภาพร  ประกอบกุล
2. นางสาวสุจิตตา   วิชัยศร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กหญิงภัทรินทร์พร  แสงโพธิ์
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายชินดนัย  ขุนศร
 
1. นางสาวนันทนา  จันทรา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงสุภัทรา  คำภิลานนท์
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 1. เด็กชายชินดนัย   ขุนศร
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   รัตน์เพ็ชร
3. เด็กชายณัฐวัตร  จันทร์ประทักษ์
4. เด็กชายณัฐวัติ    เบญจมาศ
5. เด็กชายนัฐทพล   อุดศรี
6. เด็กหญิงพรนภา  พรมพลเมือง
7. เด็กหญิงภัทรินทร์พร   แสงโพธิ์
8. เด็กชายมงคลศักดิ์  สุทธิธรรม
9. เด็กชายรัฐภูมิ    ศรีบรรเทา
10. เด็กหญิงวรรณภา    คงจาด
11. เด็กชายอธิศีล   บังลาด
12. เด็กหญิงอนุธิดา  แก้วคำหาญ
13. เด็กหญิงอภิญญา   แสนศรี
14. เด็กชายฮาเลลูยา  อยู่สุข
15. เด็กชายเขมทัต   สอนเต็ม
 
1. นางสาวนันทนา    จันทรา
2. นางสำรวย   ศรีตะลา
3. นายณัฐพงศ์  ตั้งประดิษฐ
4. นางสาวพัชรินทร์  สารีพุฒ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนพลอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เอื้อวรรธณพันธ์ุ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ดาดก
3. เด็กหญิงจิรพร  พงษ์เกตุกร
4. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขโสม
5. เด็กหญิงณัฐทิพา  ไวยสุขศรี
6. เด็กชายณัฐพล  แตงโม
7. เด็กชายณัฐภัทร  ไวยสุขศรี
8. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เก่งถิ่นดง
9. เด็กชายธนพันธ์  รักเขตกรณ์
10. เด็กชายธนาธิป  มักน้อย
11. เด็กชายธันภัทร  พูลพันธ์
12. เด็กชายธีรภัทร  เครือวัลย์
13. เด็กชายธีรภัทร  ฉิมพาลี
14. เด็กชายนวพล  ตุงคะศิริ
15. เด็กชายพงศกร  กล้าเกษตรวิทย์
16. เด็กหญิงพิมพิกา  เหล่ารอด
17. เด็กหญิงรติมา  เหมือนทอง
18. เด็กหญิงลลิตา  สมศรี
19. เด็กชายวีระภัทร  หมั่นเขตวิทย์
20. เด็กหญิงเนตติญา  ยาคำ
 
1. นายพิทักษ์  ขวัญตา
2. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
3. นางสาวสุทธญาณ์  อินทวัน
4. นางสาวธนพร  มานนท์
5. นางจิตติมา  โลหะเวช
6. นางสาววัชรี  กองพิกุล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังชุมพร 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  บุญสรรค์
2. เด็กหญิงกฤติพร  โพธิ์เย็น
3. เด็กหญิงขนกพร  มานะ
4. เด็กหญิงขนิษฐา  สนพะเดิม
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พานนท์
6. เด็กหญิงชนม์นิภา  สิงห์ขาว
7. เด็กหญิงชาลิสา  พงษ์สาหร่าย
8. เด็กหญิงณีรนุช  มะโนสา
9. เด็กหญิงดลยา  เกษาพร
10. เด็กหญิงธณธร  ไต่ครบุรี
11. เด็กหญิงธาริดา  อำไพชื่น
12. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีมงคลถาวร
13. เด็กหญิงนาฎลดา  เทพเกษร
14. เด็กหญิงปภัสนัน  เมณฑ์กูล
15. เด็กชายพรพิทักษ์  คำอ่อน
16. เด็กหญิงมนัสนัน  เมณฑ์กูล
17. เด็กหญิงยศวดี  บริบูรณ์
18. เด็กหญิงวิภารัตน์  รังผึ้ง
19. เด็กหญิงวิมลณัฐ  คงหาญ
20. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  หุปประดง
21. เด็กหญิงศตนันทน์  สิงห์ขาว
22. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แซ่โค้ว
23. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิระกุล
24. เด็กชายศุลัคน์  ชุดนอก
25. เด็กชายสิทธิพล  มวลคำลา
26. เด็กชายสิทธิพล  ปั่นฉาย
27. เด็กหญิงสุนิสา  ศิลป์ประกอบ
28. เด็กหญิงสุภัตรา  สิงค์ศรี
29. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เต๊ะปานันท์
30. เด็กหญิงสุมินตรา  สามบุญชื่น
31. เด็กหญิงสุวิชาดา  จุลมุสิ
32. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  เทศสูงเนิน
33. เด็กหญิงอริสรา  ศรีคำขลิบ
34. เด็กหญิงอรุณีย์  บุญสรรค์
35. เด็กหญิงอังคณา  แวงเลิศ
36. เด็กหญิงอาจรีย์  ทับเจริญ
37. เด็กหญิงเกษราภรณ์  นามมาลี
38. เด็กหญิงเปรมฤทัย  บุญฤทธิ์
39. เด็กชายโอรส  สืบเพ็ง
 
1. นายสมนึก  ฟักนุด
2. นายกิตินัย  นาคศรี
3. นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม
4. นายบัญชา  บุญเพ็ง
5. นางศตพร  สะศรีแสง
6. นางสาวจิราพร  แจ้งถิ่นป่า
7. นางจินตนา  แคนเภา
8. นางศันศนีย์  อุพันศรี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรรักษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  ข่มอารมณ์
3. เด็กชายพฤฒทพร  บุญนาค
4. เด็กหญิงวรดา  อารีเอื้อ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรศักดา
 
1. นางจงกลรัตน์  จะนต
2. นายรุ่ง  จะนต
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายชาณุชิต  เรืองวงค์งาม
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กล่อมแก้ว
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นายพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 1. นายคฑาธร  ดีสงคราม
2. นายธนกฤษ  เจนนาวิน
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  พิมพะ
2. นางสาวณัฐกานต์  ปานพรม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายพานุวัฒน์  นาคแดง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  นาคแดง
 
1. นายธนา  ไชยวงศ์คต
2. นายนิทัศน์  วิทา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองวงค์งาม
2. นางสาววรรณวิสา  สังข์สุด
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวณัฐพรรณ  แสงน้ำผึ้ง
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กหญิงชุลิตา  จันทร์นฤกุล
2. เด็กชายพชร  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงภัคจิรา  พรมพิทักษ์
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญขัน
2. เด็กหญิงพณัฐษิตา  การะภักดี
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ขันจอก
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  สุพันสร
2. นางสาววัลภา  สมประสงค์
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 1. เด็กชายนรวิชญ์  วิลาวรรณ์
2. เด็กชายฤทธิไกร  หอมลา
3. เด็กชายเสริมศักดิ์  สีสุข
 
1. นายตุลาวัติ  ปัญญาบุญ
2. นางสาวสุภัสสร  สุขสำราญ
 
21 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 1. เด็กหญิงณัฐพร  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กหญิงพนิดา  อัสถิ
3. เด็กหญิงวิไลพร  สร้อยสีดา
 
1. นายณฐกฤต  มีนนท์
2. นางวิมลนันท์  ศรีภูธร
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ดาฉาว
 
1. นางรัตนา  กุณาปาน
 
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 1. เด็กชายชัยวัฒิ  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายชัยวุฒิ  รุ่งโรจน์
3. เด็กชายปิยังกูร  ลอเจริญ
 
1. นางปัทมา  สิงห์เถื่อน
2. นางสาวน้ำค้าง  โพธิ์เกิด
 
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายธนวินท์  บัวทอง
2. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดีเอี่ยม
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม
 
25 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ทาติบุตร
2. เด็กหญิงมนรดา  จุฬลา
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ทิพย์วงค์
2. นางสาวปาริฉัตร  ไชยลาม