รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. นครสวรรค์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กหญิงณัชชา  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงธนิศา  อ้นชนะ
 
1. ดร.นาถนรินทร์  เพทายเทียมทอง
2. นางปุณณิศา  อ้นชนะ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 1. เด็กชายธนโชติ   สุขถวิล
2. เด็กชายสเณศวร   ฤทธิ์บำรุง
3. เด็กชายเวทวิวัฒน์   เกตุทอง
 
1. นางวัชราภรณ์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสุวพร  เปียหลอ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายสถาพร  อ่องสกุล
 
1. นายนิวัฒน์  โพธิ์ชัยโถ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เพ็ชรวารินทร์
2. เด็กหญิงธนพร  พิมพา
3. เด็กหญิงนิษญา  พูลทอง
 
1. นางปราณี  แดงดี
2. นายสนอง  คำคม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 84.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุสาหะวิทยา 1. เด็กหญิงธันยธรณ์  ศรีเอี้ยง
2. เด็กชายรัฐภูมิ  จันทสิงห์
 
1. นายกฤษณะ  ศรีเอี้ยง
2. นางสาวจำเรียง  บางเลา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงรุจิรา  บัวสบาล
3. เด็กหญิงวรัญญา  ดีพร้อม
4. เด็กหญิงสนธิพร  หาแก้ว
5. เด็กหญิงอรัญญา   เขียนอินทร์
 
1. นางสาววิเรขา  นาคสิทธิวงษ์
2. นายสราวุฒิ  บุญทับ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 1. เด็กหญิงกนิษฐา  หลวงประทุม
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุชะกะ
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  สุดตามัย
4. เด็กหญิงธิติมา   สอนสีสม
5. เด็กหญิงบุษยา   ยนตสุข
6. เด็กหญิงภาวินี  ลพประเสริฐ
7. เด็กหญิงวนัชพร  ตะพานแก้ว
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  อินทร์จันทร์
9. เด็กหญิงศกลวรรณ  อาณาเขตต์
10. เด็กหญิงสุพรรศา  พึ่งเสือ
 
1. นายอรุณ  อินทร์แดน
2. นายอรรถพร  คล้ายนุ่น
3. นางจรินทร  นามเข็ม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  มิตรประชาชน
 
1. นางสุรีย์  หาญใจไทย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงสิรินดา   กาญจนอุบล
2. เด็กหญิงโชติกา   นันทะวงค์
 
1. นางสาวแพรวนภา  ชูโฉม
2. นางสาวอารีรัตน์  โพธิ์อ่อง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนัญท์ณภัส   ชิโนเรสโยธิน
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงไอรดา   สกุลมา
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   คำกอง
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา   แก้วสุขศรี
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายภูริทัต   ทองอยู่สุข
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา   แก้วสุขศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิชา   คำกอง
3. เด็กชายธนดล   สกุลมี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรเรืองศร
5. เด็กหญิงบุญยาพร   โพธิ์ทอง
6. เด็กชายภัทรดนัย   อู่อินทร์
7. เด็กชายภูริทัต   ทองอยู่สุข
8. เด็กหญิงวิรัลยา   ยอดทองดี
9. เด็กหญิงไอรดา   สกุลมา
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงจันทร์จิราภา   ลาภะ
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา   แก้วสุขศรี
3. เด็กหญิงณัฐชยา   พัดไทย
4. เด็กหญิงณัฐธิชา   คำกอง
5. เด็กชายธนดล   สกุลมี
6. เด็กหญิงนัญท์ณภัส   ชิโนเรสโยธิน
7. เด็กชายภัทรดนัย   อู่อินทร์
8. เด็กหญิงภัทรวดี  ลิลา
9. เด็กชายภูริทัต   ทองอยู่สุข
10. เด็กหญิงวชิรญาณ์   บำรุงทอง
11. เด็กหญิงวิภาดา   ขำโชติ
12. เด็กหญิงวิรัลยา   ยอดทองดี
13. เด็กหญิงหนึ่งสกุล   อินทร์เพ็ญ
14. เด็กหญิงเปมิกา  คำไพเราะ
15. เด็กหญิงไอรดา   สกุลมา
 
1. นายจิรายุ  บุญจิตร
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
4. นางนัฏติยา  บุญประเสริฐ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามมิตร 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีเจือทอง
 
1. นางศรีนวน  โพธิ์คำ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นายประยูร  โพธิ์ใจพระ
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกชพร   รักนา
2. เด็กหญิงขวัญจิรา   คงเพ็ชรศักดิ์
3. เด็กหญิงน้ำพลอย   ม้าเทศ
4. เด็กหญิงน้ำเพชร   ม้าเทศ
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  อ่อนสำอาง
6. เด็กหญิงวิมลรัตน์   อ่ำพรม
7. เด็กหญิงอริสรา   อุชะกะ
8. เด็กหญิงเกตแก้ว   สุขมล
 
1. นางสาวมณฑิชา  สืบสวัสดิ์
2. นางสาวปรียา  น้อยพุก
3. นางสาวกนกวรรณ  คีรีวรรณ์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 1. เด็กชายดานุ  บุญมาก
2. เด็กหญิงพรญาณี  บุญเอี่ยม
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  มิ่งขวัญ
 
1. นางนิดา  วนิชไพบูลย์
2. นางละเอียด  หุตะมาน
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 1. เด็กชายณัฐชานนท์   เต่าแหลม
 
1. นายไพฑูรย์  ศรสุรินทร์
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทำนบ 1. เด็กหญิงวาชรัตน์  หนูอ่อนศรี
 
1. นายวิชาญ  เอี่ยมคง