รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. น่าน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 1. เด็กชายกอบสกุล  บุญรักษา
2. เด็กหญิงธัญชนก  ธนะกองแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ขันชุ่ม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ธนะภาษี
2. นางศรีมาลา  บุญรักษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายธนาศักดิ์  มะโนศิลา
2. เด็กชายเดชาชาญ  สายชมพู
 
1. นางพิมลรัตน์  บุญเรือง
2. นายศุภกิตติ์  สุริยศ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ทาเสน
2. เด็กชายทศพล  เปลี่ยนขุนทด
3. เด็กชายธีรภัทร์  พรมใจ
4. เด็กชายนวพล  คำอ้ายล้าน
5. เด็กชายพชร  เพชรศิริโชค
6. เด็กชายพีรธัช  ไชยราช
7. เด็กชายพีรพล  ไชยราช
8. เด็กชายสิทธิเดช  ทิพย์น้อย
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุธรรมจา
10. เด็กชายเมธาวี  อุดติ๊บ
 
1. นายสน  ศรีพรม
2. นายกันตพงษ์  ดาอินวงศ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงญดา  สิงห์วี
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงชวิศา  ทองพิทักษ์วงศ์
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงอนันตญา  พรมไชย
 
1. นายเหรียญชัย  อาจหาญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญจน์ติญา  ชูอินทร์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอารีย์
3. เด็กหญิงกีรตาพันธ์  วงศ์สงคราม
4. เด็กชายคีตลันต์  สวนทะ
5. เด็กหญิงจิตประภัสสร  ผูกจิต
6. เด็กหญิงฉัตรลดา  สุขไตรภพ
7. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุจดา
8. เด็กหญิงชวัลญา  เปี่ยมอริยธน
9. เด็กหญิงชีวาพร  สุภิมารส
10. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  นันท์ชัย
11. เด็กชายณัฐปคัลภ์จรัส  แสงพานิชย์
12. เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล
13. เด็กหญิงณัฐวรา  สิทธิวงศ์
14. เด็กหญิงณิชาภา  เหล่าอารยะ
15. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วมีสุข
16. เด็กหญิงธมลวรรณ  อรรถอินทรีย์
17. เด็กหญิงธัญชนก  ชื่นสุขประสงค์
18. เด็กหญิงธัญพิชชา  มีสา
19. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสินวิริยะกุล
20. เด็กหญิงนรินทร์สิริ  พลตรี
21. เด็กชายน่านณัฐธีร์  คำวงศ์
22. เด็กหญิงบุญชญา  สิริภูบาล
23. เด็กหญิงปกเกศเกล้า  คงคำเปา
24. เด็กหญิงปพิชญา  คุณยศยิ่ง
25. เด็กชายปราณปราชญ์ มาร์ก  สุทธหลวง
26. เด็กชายปัณณวิชย์  พิเคราะห์
27. เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัยยา
28. เด็กหญิงพัชราภา  สุขใจ
29. เด็กหญิงภคพร  ดีปินตา
30. เด็กหญิงภัคจิรา  รอดวิเศษ
31. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีวิชัย
32. เด็กหญิงภูริชญา  ขอดณะ
33. เด็กหญิงรสพร  สารรัตนะ
34. เด็กชายวรพล  นุเทพสุ
35. เด็กชายศิวกร  อยู่คง
36. เด็กหญิงศุภิสรา  ไกรทอง
37. เด็กหญิงศุุภักษร  โคตมี
38. เด็กหญิงสุวรรณวสา  ไชยนวล
39. เด็กหญิงอรนลิน  บริรักษ์ตังกุล
40. เด็กหญิงเปมิกา  ป้องแก้ว
 
1. นายนเรศ  ปัจจัยยัง
2. นายรังสฤษฎ์  สวนทะ
3. นายประเทือง  โนไชยา
4. นางผกาวรรณ  โลหะโชติ
5. นางสาวพวงเพชร  วีระพิเชฏฐ์
6. นางธัญญาลักษณ์  อิ่นแก้ว
7. นายสันติชัย  ละการชั่ว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหอย 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายกิตตินันท์  แสนโซ้ง
4. เด็กหญิงกิ่งกมล  แซ่โย่ง
5. เด็กชายชนาธิป  แสนซุ้ง
6. เด็กหญิงชุณี  กมลทิพย์ตะวัน
7. เด็กชายดนัยเดช  แสนหาญ
8. เด็กชายทวีศักดิ์  หาญสกุลหงส์
9. เด็กชายธนภัทร  แสนซุ้ง
10. เด็กหญิงนภเกตน์  แสนโซ้ง
11. เด็กหญิงนัฐกานต์  แสนหาญ
12. เด็กหญิงน้ำฝน  แสนท้าว
13. เด็กหญิงปวีณา  แสนโซ้ง
14. เด็กหญิงปิยะรัตน์  แสนโซ้ง
15. เด็กชายพายุ  แสนโซ้ง
16. เด็กหญิงพารดี  แสนโซ้ง
17. เด็กหญิงพิยดา  แสนย้าง
18. เด็กหญิงมณีมณฑ์  แซ่โซ้ง
19. เด็กหญิงมานิตา  แสนอริยะ
20. เด็กชายยศพล  แสนซุ้ง
21. เด็กชายวรวิทย์  แสนโซ้ง
22. เด็กหญิงวริศรา  แสนหาญ
23. เด็กหญิงวาสนา  แสนหาญ
24. เด็กหญิงวาสนา  แซ่โซ้ง
25. เด็กหญิงวิภาวดี  แสนซุ้ง
26. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แสนซุ้ง
27. เด็กหญิงศศิวรรณ  แสนหาญ
28. เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่สง
29. เด็กหญิงศุจินธรา  ศักดิเจริญชัยกุล
30. เด็กหญิงสร้อย  แสนโซ้ง
31. เด็กหญิงสัณห์สินี  ธนสารทรงศรี
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนซุ้ง
33. เด็กหญิงสุพรรณ  แสนหาง
34. เด็กหญิงสุพรรษา  แสนซุ้ง
35. เด็กหญิงสุวรรณา  แสนโซ้ง
36. เด็กชายอภิวิชญ์  แสนซุ้ง
37. เด็กหญิงอรปรียา  แสนหาง
38. เด็กหญิงอารีย์  แสนโซ้ง
39. เด็กหญิงอุษณี  แสนโซ้ง
40. เด็กหญิงเกศรินทร์  หาญสกุลเงิน
 
1. นายเอกชัย  ชุมศรี
2. นางสุภาพรรณ์  ดวงบุญ
3. นางสาวดวงกมล  ธรรมสอน
4. นางสาวฐิติรัตน์  สิทธิวัง
5. นางสายรุ้ง  ธนู
6. นางสาวปริญญา  แสนดวงแก้ว
7. นายวรเชษฐ  วงค์กันตา
8. นายณัฐดนัย  อินทรสมใจ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94.93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 1. เด็กชายณัฐกมล  บุญทา
2. เด็กชายธนพร  ปิจดี
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สมชื่อ
4. เด็กหญิงวรัญญา  อำมลา
5. เด็กหญิงศศิภัสสร  นนขุนทศ
6. เด็กชายสรยุทธ  สุทธะสุริยะ
 
1. นายธีรวัฒน์  คิดดี
2. นางสาววรรณภา  คงทน
3. นางสาวเนตรนภัทร  แก้วแดง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1. เด็กชายนัฐชาธินาจ  พรมภิระ
2. เด็กชายสุทิวัส  ใจคำ
 
1. นายวีระพล  ถาพรม
2. นางโศภณิศ  กันทะกาลัง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงทิพรดา  อายุยืน
2. เด็กหญิงลลิตา  พอใจ
 
1. นางปวิสา  ลำคำ
2. นางสาวฐิตินันท์  พอใจ
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงชนาพร  เงินถา
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วกันทา
3. เด็กหญิงอรปรียา  ปาเป็ง
 
1. นางเพลิน  โรงคำ
2. นางจินตนา  มูลน้ำอ่าง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 1. เด็กหญิงปริชาติ  สุขล้น
2. เด็กหญิงลลิตา  ย่างสกุลกิจ
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ดนัยดุริยะ
 
1. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
2. นางสาวมัลทิกา  พิเคราะห์
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาผา 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สาคำ
 
1. นางพิกุล  ปาระมี
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  สุประการ
 
1. นางบัณฑิตา  ต๊ะติ๊บ
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 1. เด็กชายนทีธร  หมายหาทอง
 
1. นางรัฐฐาณัฐ  วิไลรุจิกรณ์
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กหญิงชนิตรา  คำปันปู่
 
1. นางสาวธาวริณ  โทปุรินทร์
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายสันติ  เขื่อนธนะ
 
1. นางรุ่งทิวา  โพจา
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตอง 1. เด็กชายอนิรุทธ์   เมืองหล้า
 
1. นางศรีแพร   มั่นเหมาะ
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 1. เด็กหญิงพีระดา  ประชานุกูล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ใจจะดี
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปางสา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ไฝ่แจ้คำมูล
2. เด็กชายปพล  อิ่นแก้ว
3. เด็กชายเดชรัฐ  เย็นใจมา
 
1. นางจินตนา  เวียงนาค
2. นางลำดวน  กอบกอง
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปางช้าง 1. เด็กชายธนพนธ์  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายสุทธิพจน์  เกษมวัฒน์
3. เด็กชายสุฤทธิ์  เกษมวัฒน์
 
1. นางอัญชลี  ทองมา
2. นายวิลาศ  เกษมวัฒน์
 
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรธารวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เจียมเชียง
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แซ่โซ้ง
 
1. นางสาวพัชนีย์  อายุยืน
2. นางพลอยปภัส  จะเฮิง