รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. น่าน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบหนอง 1. เด็กชายณัฐพล  เขื่อนแก้ว
 
1. นายฐิติเชาวน์  ปินตา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายนรภัทร  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงอภิชญา  จันคำ
3. เด็กหญิงไพลินรัตน์  เจตสงัด
 
1. นางเรณู  คำเทพ
2. นางสาวศรีเรือน  จิตอารีย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 1. นางสาวณัฐรัตน์  สุโรพันธ์
2. นางสาวพิยดา  ดำดง
3. นางสาวภารดี  ไชยสงคราม
 
1. นางสาวกัลยาวรรณ  มีแสง
2. นางพิทยา  นิลคง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  แสนรัตน์
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  กิตินันท์
 
1. นางศุภลักษณ์  จิณะสิทธิ์
2. นางสาวสุภัค   จิตบุญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายวราวุฒิ  กิตินันท์
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92.27 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กหญิงกัญชรินภรณ์  ก๋าเกตุ
2. เด็กชายพีรวัฒน์  ปามะ
 
1. นายบุญเรือง  เต่าสิงห์แก้ว
2. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าวังผา 1. เด็กชายภากร  สุวรรณพงศ์
 
1. นายสุทธิชัย  ใบยา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงสุภาพ  ฤทธิ์พายัพ
 
1. นายพงษ์เทพ  คำพุฒ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงยุดี   แซ่ย่าง
 
1. นายนัฐพล   มะโนวรรณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงรัตนา   วงศ์วีระชาติ
 
1. นายนัฐพล   มะโนวรรณ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. นางสาวเปรมสินี  ปทุมไพโรจน์
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายกิตติภพ  อินต๊ะกัน
2. เด็กชายนิธิกร  ธัญญะ
 
1. นางศุภวรรณ  สุภา
2. นางสาวปนัดดา  อุ่นใจ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. นางสาวกุลธิดา  ศรีวรสาร
2. เด็กหญิงภัทรพร  สอนลา
3. เด็กหญิงภาคินี  มีบุญ
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
2. นางพิศมัย  ท้าวบุญเรือง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  ต๊อดแก้ว
2. เด็กหญิงอธิชา  ชาวแหลง
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางสาววนิดา  กันทะ
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาเวียง 1. เด็กชายพัธทวัฒน์  อินปา
 
1. นายวีรณัฐ  ทนะวัง
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุญระมณี  งงงวย
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  กันแก้ว
 
1. นางนัทธมน  คำครุฑ
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงบุญชนิต  งงงวย
2. เด็กหญิงวรรณพร  วาลี
3. เด็กหญิงวิภาวี  เหล่าแช่ม
 
1. นางขนิษฐา  ทนะวัง
2. นางสลีลา  เตชนันท์
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันยะ
 
1. นายพรเทพ  ศรีหร่าย
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงแยะ  แซ่ท้าว
 
1. นางรุจิรา  วรรณวิภูษิต
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย 1. เด็กชายวรเมธ  ยอดออน
 
1. นางวรางค์สิริ  ณ พัทลุง
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กชายนรวีร์  อักขระ
2. เด็กหญิงสัจจพร   อุ่นถิ่น
3. เด็กชายอานนท์  ใจปิง
 
1. นางทิพวรรณ  เจ๊ะวงศ์
2. นางสาวนันทภรณ์  ปันอิน
 
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กชายจักรพันธ์  บุญวัน
2. เด็กชายณัฐพล  บุญวัน
3. เด็กชายอาทิตย์  แลตรง
 
1. นางสาวศรัญญา  ตาริน
2. นายสัญชัย  อินสองใจ
 
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คุ้มเนตร
2. เด็กชายธนาธร  เงินก้อน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ช่างคิด
 
1. นายพีรพงษ์  จันทร์ประกอบ
2. นายจำรัส  เออไชยยา
 
25 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ใจปิง
2. เด็กหญิงอานิสา  ใจปิง
3. เด็กหญิงโกมลชนก  ใจปิง
 
1. นางสาวชัญญานุช  มาณกิจ
2. นางนันทนา  สิทธิไชยนุกูล
 
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายกฤษกร  จันต๊ะวงศ์
2. เด็กชายนคร  แซ่ท้าว
 
1. นายวีระ  จันต๊ะวงศ์
2. นางสาวมาริษา  พิมพ์ทอง
 
27 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงภริดา  มีบุญ
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีท้าว
 
1. นางคำแหวน  ลัทธกาญจน์
2. นางญาณินท์  งานวิชา
 
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กชายธารศิลา  สุต๋า
2. เด็กชายธีรเดช  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายยุทธการ  กอกัน
 
1. นายประดุจ  คันทะสาร
2. นางบุษบา  ทองหอม