รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พะเยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจำไก่ 1. นางสาวอารียา  จำรัส
 
1. นางอัมรา  ศรีชัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สิงห์แก้ว
 
1. นางจินตหรา  พร้าวไธสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเหล่า 1. เด็กชายจิรภัทร  จันตาเรียน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรมเทศ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจเย็น
 
1. นางสาวนิรชา  ปงลังกา
2. นางจันทร์ฟอง  ใจพรม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1. เด็กชายภูภัชร  ตรีนุสนธิ์
 
1. นางบุญประคอง  ชัยชนะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงณัฐพร  วิไล
2. เด็กหญิงศิวนาถ  มุ่งเกี่ยวกลาง
3. เด็กหญิงสุริยา  ทองจันทร์
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางฐาปนีย์  ตันตะวิริยะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  อยู่ดี
2. เด็กหญิงพรรณภา  คำเผ่า
 
1. นางเสาวภา  ใจสม
2. นางสาวอัญชลี  อัศวจินดาพล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบุญนาค 1. เด็กหญิงชาลิสา   ใจมิภักดิ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์   จินาเฟย
 
1. นางสาวจตุพร   ทะนุ
2. นางอุทัยวรรณ  ต๊ะคำ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 1. เด็กหญิงชุดาพร  ท่อนคำ
 
1. นางรุจิรา  หทัยดำรงวิทยา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. นางสาวพัชรี  บุญตือ
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.76 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอิงโค้ง 1. นายณัฐพงศ์   พรมวิชัย
2. นายธนากิจ    วรกุล
3. นางสาวปรัชณีย์   ใจมา
4. เด็กชายพุทธิพงค์   จันทร์แดง
5. นายวรวุธ   กันเส่ย์
6. นายสิทธิชัย    ใจเงี้ยวคำ
7. เด็กหญิงอชิรญา    เขียวชอุ่ม
8. เด็กชายอภิเดช  ทรัพย์แสง
 
1. นายสินชัย  ไชยโพธิ์
2. นางหนุทิพย์  ไวไธสง
3. นางสาวธัญลักษณ์  เครือน้อย
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยบง 1. เด็กหญิงพิมพิศา  แสนเงิน
 
1. นางสาวปนิตา  อุตรชน
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงปฐมพร   ดอนทิพย์ทราย
 
1. นางสาวบังอร   ศรีใจ