รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พะเยา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสมบัติ
 
1. นายสมเกียรติ  คงกล่อม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงปกขวัญ  เสาร์จร
 
1. นางอุทุมพร  วงศ์เสนา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านน้ำมิน 1. เด็กหญิงพรนิพา  ศุภอังกูร
2. เด็กหญิงพัชราวรรณ  ชูเส้ง
3. เด็กหญิงมันฑนา  มุทาธร
4. เด็กหญิงวันวิสา  หายโศก
5. เด็กชายสุรสิทธิ์  ยิ่งธนไพศาล
 
1. นางสาวสุกัญญา  พานอรุโณทัย
2. นางสาวเทวี  ใจหมั้น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายยี่  ลุงซู้
2. เด็กชายสาม  กิตติ
3. เด็กชายหนุ่ม  ลุงซู้
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นายสัมพันธ์  เครือมูล
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีกันไชย
2. เด็กหญิงปุญญิศา  ถานาเรือ
3. เด็กชายพิพัฒน์  สุภาไตร
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นางศรีทอง  อินถา
 
6 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหล่ายฝายแก้ว 1. เด็กหญิงปพิชญา  อะทะเทพ
 
1. นางเกษราภรณ์  มีหลาย
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) 1. เด็กหญิงยูชิตา  อุ่นใจ
 
1. นางธมนวรรณ  คำเรือง