รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พิจิตร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงสุภัทรา   ชนะนิล
 
1. นางสาวบุษบา  ฤกขะเมธ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงปุณธิดา   เจนสาริกิจ
2. เด็กหญิงโสภิดารัตน์   ปานแสง
 
1. นางสาวปวีณา  ไพศาลสุขสมบูรณ์
2. นางลัคคณา   ถาวรพันธุ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สร้อยจิตร
2. เด็กชายวชิรวิทย์  อุดมดี
 
1. นางเอื้อมเดือน  แสงปัญญา
2. นางสาวอรุณรุ่งรัตน์  ทองอ่วม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 1. เด็กหญิงดาปนีย์  แสงศรี
2. เด็กชายธาวิน  เขียวขำ
3. เด็กชายวีรภัทร  สายสุวรรณ
 
1. นางสาวภรณ์นภัส  ธัญโรจน์ธำรงกุล
2. นายธนกฤต  เต็งสุวรรณ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายรัตนวิชญ์  โกสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  มั่นคง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุดสวาสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  มั่นคง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 1. เด็กชายกรรชัย  สิงห์ป้อง
2. เด็กชายกษิดิศ  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงกัลยา  นาสิงห์คาล
4. เด็กชายคณิศร  ศรีคันชัย
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แก้วสัมฤทธิ์
6. เด็กหญิงฉัตรชนก  พ่วงศิริ
7. เด็กชายชยุตม์  ทองเชื้อ
8. เด็กหญิงชลธิชา  ด้วงหนองบัว
9. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ภูศรี
10. เด็กชายณัฐณิชา  อุระอิต
11. เด็กหญิงณัฐพร  ผิวงาม
12. เด็กหญิงดวงกมล  ปัตตะแวว
13. เด็กหญิงทิพย์รดา  ชัยสิทธิ์
14. เด็กหญิงทิพานัน  บุรีหลง
15. เด็กหญิงธนพร  ท่อนจันทร์
16. เด็กหญิงธนัญญา  นิลคง
17. เด็กชายธิติสรร  ใจเที่ยงธรรม
18. เด็กชายธีรภัทร  อ่อนจันทร์
19. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีบุญเรือง
20. เด็กชายบุญรักษ์  เอี่ยมสุวรรณ
21. เด็กหญิงปวรัตน์  อุชี
22. เด็กหญิงปาณิสรา  คำปิง
23. เด็กหญิงผกามาศ  พัดพรม
24. เด็กหญิงพลอยสุดา  กรรณรัตน์
25. เด็กหญิงรวิวรรณ  ไวธัญกรรม
26. เด็กชายระพีพัฒน์  เกตุอ่อน
27. เด็กหญิงวรรณิดา  วันทอง
28. เด็กหญิงวรรณิสา  สารคาม
29. เด็กชายวรากร  จรขำ
30. เด็กหญิงศรัณย์พร  สุทธิประภา
31. เด็กชายศรายุทธ  แนบกลาง
32. เด็กหญิงสุชัญญา  สนามทอง
33. เด็กหญิงสุภา  แซ่จิว
34. เด็กหญิงอนามิกา  สว่างเพ็ง
35. เด็กหญิงอรนลิน  แสงคำ
36. เด็กชายอรรถพร  นาเสงี่ยม
37. เด็กหญิงเบญจาภา  แสนคำลาง
38. เด็กหญิงเปรมิกา  บุญยัง
39. เด็กหญิงเพชราภรณ์  แก้วทอง
40. เด็กหญิงโยษิตา  โสมนัส
 
1. นายธานี  ไรยนารถ
2. นายกฤษดา  จาดพุ่ม
3. นายสิรภพ  มีจาด
4. นางประมวล  บุญจันทร์
5. นายกฤษณะ  หมื่นหาญ
6. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
7. นางสาวชณัฐธัญนพ  ธัญรัตน์ทวีลาภ
8. นางสาวระมิตรา  จุมปา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 1. เด็กหญิงภัทรคีตา  พลพวก
 
1. นางสาวชื่นชม  เทพรักษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ดุสิตสุนทรกุล
 
1. นางสาวประภาพร   นุชอำพันธ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายธนโชติ   เฉลิมสถาน
2. เด็กชายปัณณวรรธ  ทรัพย์ศิริ
 
1. นายจักรพันธ์   ศรีภิรมย์
2. นางสาวมณฑรัตน์  แก้วกำพล
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กหญิงจิตตรา  ทุมพร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประวัติวิไล
3. เด็กหญิงปาลิดา  รวดเงิน
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  เสงี่ยมศักดิ์
5. เด็กหญิงมาริสา  แสงบำรุง
6. เด็กชายวีรภาพ  คงประสพ
 
1. นายอนุชา  สมรภูมิ
2. นางสมนึก  อ้อยแขม
3. นางนิรันดร์  บุญมี
 
12 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 1. เด็กหญิงณภัทร  แสวงศิลป์
2. เด็กหญิงลินลิณี  สีเหลือง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สกุลพันธ์ุ
 
1. นางสาวฉัตรชนก  พลอยไป
2. นางฉวีวรรณ  เหมะชยางกูร
 
13 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดงกลาง 1. เด็กหญิงกิตติมา  ส้มซ่า
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์  คำแตง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  มหาบุญ
 
1. นางลิลิตา  สังข์ศิลป์
2. นางนิ่มนวล  ผึ่งเย็น
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงสายฝน  ทองจร
 
1. นางปิยวรรณ  เพ็ชรนารถ
 
15 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายสพลดนัย  เรืองศรี
 
1. นางบุญสม  ป้อมปัง
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 1. เด็กชายกฤติษร  มาเนียม
 
1. นางสาวพรรณพร  ศรลัมพ์
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงญาดา  พะเทศ
 
1. นางขวัญเรียม  มณีธรรม
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ปะสิริ
2. เด็กหญิงณัสณิชา  นาน้อย
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จึงวัฒนา
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข
2. นายอธิปัตย์  อยู่สุข