รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พิจิตร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงเมธาพร   เพ็ชรนิล
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กชายชัยณรงค์  สุขวิญญาณ
2. เด็กชายอนุชา  แก้วสะอาด
 
1. นายภานุวัฒน์  สิงห์สลุด
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายชนัญชัย  ชาไพโรจน์
2. เด็กชายปริวัฒ  ศักดี
 
1. นายวรรณรุต  คุ้มเหม
2. นายชัยรัตน์  นาคแก้ว
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังก้านเหลือง 1. เด็กหญิงชนัทกาญจ์  ยันทะวาย
2. เด็กหญิงบุษบา  จันทรสุทธิ์
 
1. นายจีระพงษ์  ราชมณี
2. นางพิศมัย  ราชมณี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายเอกพล  พรหมมา
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายอดิศร  ภูหมื่น
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. นางสาวฐิติมา  บุญเลื่อน
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายชัยภัทร  คล้ายกรานต์
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. นางสาวฐิติมา  บุญเลื่อน
 
1. นางสาวหทัยรักษ์  สกุลเรืองแสง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. นายนพนันท์  พันธ์กลิ่น
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายชนาภัทร  บรรณทอง
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
3. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
4. เด็กหญิงนภัสสร  ชามะรัตน์
5. เด็กชายประสิทธิโชค  ปิ่นม่วง
6. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
7. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
8. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
 
1. นางศิรินทิพย์  แก้วทา
2. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
3. นางสมคิด  จันทรคณา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายกฤษกร  ผลาผล
2. เด็กหญิงชาลิสา  เกษม
3. เด็กหญิงตรีทิตยพิภา  เจี๊ยบนา
4. เด็กหญิงธีราพร  บุญช่วย
5. นายนพนันท์  พันธ์กลิ่น
6. นางสาวปภาดา  จุลพันธ์
7. เด็กหญิงวันวิสา  บุญทวี
8. เด็กหญิงอพัชชา  พิทักษ์อร่ามวงศ์
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสมคิด  จันทรคณา
3. นางศิรินทิพย์  แก้วทา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ
2. เด็กหญิงกนกกร  บุญช่วย
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลานประโคน
4. เด็กชายชนาภัทร  บรรณะทอง
5. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
6. เด็กหญิงฐิดาพร  สว่างวงศ์
7. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  อุตบัววงศ์
8. เด็กหญิงนภัสสร  ชามะรัตน์
9. เด็กชายประสิทธิโชค  ปิ่นม่วง
10. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
11. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
12. เด็กหญิงสุนิสา  อาจศรี
13. เด็กหญิงสุภัทรา  ทรัพย์บูรณศรี
14. เด็กหญิงอลิสา  แจ่มศรี
15. เด็กชายไชยรัตน์  เพ็งแจ้ง
 
1. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
2. นางสมคิด  จันทรคณา
3. นางศิรินทิพย์  แก้วทา
4. นางบุญศิริ  ปิ่นม่วง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฤทธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกัญญาพักตร์  เจริญสุข
3. เด็กหญิงกุลจิรา  สุวรรณกรณ์
4. เด็กหญิงณฐา  สารไทย
5. เด็กชายณัฐกมล  ชาติวรรณ
6. เด็กชายธนโชติ  ปาละชาติ
7. เด็กหญิงนภัสสร  หนูโชติ
8. เด็กหญิงนันทวัน  ทีฆะภรณ์
9. เด็กหญิงบงกชกร  นารถานนท์
10. เด็กชายรุ่งเกียรติ  นาควิสุทธิ์
11. เด็กหญิงลักษณารีย์  อุยี่
12. เด็กหญิงวรัณญา  พัสสร
13. เด็กชายวันชนะ  รูปทรง
14. เด็กหญิงวิภาดา  ฤทธิ์ทอง
15. เด็กชายศุภชัย  อุบลอ่อน
16. เด็กหญิงสาวิตรี  หอมกลิ่น
17. เด็กหญิงสุรัมภา  เดชสนธิ
18. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์คำ
19. เด็กหญิงอาทิตยา  เริงฤทธิ์
20. เด็กหญิงเกสรา  กลทิพย์
 
1. นายวิริต  ชื่นเรือง
2. นายมนศักดิ์  เง่าลี
3. นางจินดารัตน์  ควรพันธ์
4. นางสาววิภารัตน์  หอมสุวรรณ
5. นางสาววารุณี  ไกรศร
6. นางสาวพัชรา  จันทร์ทอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ปานทอง
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กชายจิรภัทร  หนูแดง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เตมา
3. เด็กชายตันติยาวัติ  บุญเกิด
4. เด็กชายธีรภัทร  หงษ์มาก
5. นายนิรัตน์ชา  ประทุมสวัสดิ์
6. เด็กหญิงปวิตรา  จันทร์สันต์
7. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  แก้วมาลา
8. เด็กชายพีรพัน  กงทอง
9. เด็กหญิงสุช่านาถ  แก้วสุริวงค์
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ประทุมวัง
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางสาวอนุชจรี  กัลยา
3. นางสาววิมลรัตน์  เพ็งสร้อย
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ม่วงพรม
2. เด็กหญิงกมลวรรณ   จ้อยสุดใจ
 
1. นางสาวนุตประวีณ์   ทัศนสุวรรณ
2. นางจงนภา   เจริญภาพ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  เพชรนอก
2. เด็กหญิงวิศรุตา  มีแย้ม
3. เด็กหญิงศศิฉาย  ทองคำ
 
1. นายณรงเดช  นาขนานรัมย์
2. นางสาวอัญญารัตน์  พิทักษ์
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังสำโรง 1. นายภานุวัฒน์  สุวรรณยี่
 
1. นางสุวรรณา  จำปา