รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พิษณุโลก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเตย 1. เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  แก้วสอาด
 
1. นางสาวอรอุมา  นึกชัยภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง 1. เด็กหญิงกัณฐรัตน์   สินธุวาปี
2. เด็กหญิงไปรยา   ทองดอนเก็บ
 
1. นางสาวนรีนาฏ   ทองเครือมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกรับพวง 1. เด็กหญิงวิภัสสร  สุขขิม
2. เด็กหญิงสุนิสา  ดีเกษม
 
1. นางกฤติกา  ชัยรัตนศักดา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กชายณธรรศ  ญาณกิตติ์กูร
 
1. นางสาวทวีพร  โท้แก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดน้อย) 1. เด็กชายอภิวิชญ์  บุณยปรีดี
 
1. นางสาวสุภาวดี  รักษ์ขจีกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายณิธิศ  วาดสันทัด
2. เด็กหญิงอัจจิตา  สุทธิสุวรรณ
 
1. นางมานิตา   อุชชิน
2. นางจุฑามาส   หาแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ดวนสิงห์
 
1. นายนัยวุฒิ  สระเกตุ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุตรนคร
 
1. นางสาวอัจฉรา  เนียมถนอม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพะยอม 1. เด็กชายสุวรรณ  ฮัวะจินดา
 
1. นายรอบ  สุคำหล้า
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงพลอยนับพัน  อินไชยเทพ
 
1. นายสมบูรณ์  คำเที่ยง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงสมัชญา  ลำคำ
 
1. นางสาวชนิศนาฎศ  สงวนพันธุ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก 1. เด็กหญิงเมธาพร  สุขเกษม
 
1. นางพัชรินทร์  รัตนวงษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นางอรวริสรา  โสตธนาภูรินทร์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงสมัชญา  ลำคำ
 
1. นางชลดา  ทัดเที่ยง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เฉยบาง
2. เด็กชายคุณานนต์  เชาวโนทัย
3. เด็กชายชัชพล  ศรีเมือง
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แพงภักดิ์
5. เด็กชายณัฐจักร์  เจียมประสิทธิ์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีม่วง
7. เด็กชายนพคุณ  นาคน้อย
8. เด็กชายนพสิทธิ์  ลิมานนท์ดำรงค์
9. เด็กชายพสธร  คมสัน
10. เด็กหญิงลลิดา  สอนท่าโก
11. เด็กชายเทิดศักดิ์  ใบไม้
 
1. นายยงยุทธ  เกิดบุษบง
2. นายพีรเชษฐ์  สีแตง
3. นายศุภเชษฐ์  ปั้นประเสริฐ
4. นางสาวณัชชา  สนส่งเพ็ชร
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศรีสัจจา
2. เด็กหญิงชาลิสา   บรรดาศักดิ์
3. เด็กชายชุติพล  พูลทวี
4. เด็กชายทีปกร  เนตร์จิตต์กูล
5. เด็กชายธีรวิชญ์  สุทธิประภา
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ท่าโพธิ์
7. เด็กชายภุชรักษ์  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงวรหทัย  วรรณดี
9. เด็กหญิงอรัชพร  แก้วมงคล
10. เด็กหญิงเบญญาภา  กรีรัมย์
 
1. นางปัญจพร  เถื่อนกูล
2. นางสาวกฤตพร  นาคสุข
3. นางสาวสุกัญญา   ชุมคำลือ
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายกิติรักษ์  สมร่าง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   ไชยเอม
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางวรรณภา  เผือกอ่อน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายทริสเตน  จอร์จ เอเวอรี่
 
1. นางสาวรติกร  มัตยะสุวรรณ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจอมทอง 1. เด็กชายลีออน  มอนตานาโร
 
1. นางถิรมาส  ธเนศจินดารัตน์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  เม่นขาว
2. เด็กหญิงวรรณษา  เฉาอ่ำ
 
1. นายอิสรพงศ์  ทองอื่ม
2. นางสาวณภัทร  สมบูรณ์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงครองขวัญ  อรหันต์
2. เด็กหญิงบุณยาพร  ประทีปอุษานนท์
3. เด็กหญิงปาลิดา  คนใหญ่
 
1. นางกาญจนา  พิทักษ์โสภณ
2. นางไพริน  ถือมั่น
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่ราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงพรรณิษา  ฉาวบุตร
 
1. นางผ่องพรรณ  จินตนา
 
23 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายปัญญาสิริ  โพพึ่ง
 
1. นางสมทรง  สามิตร
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กชายนักรบ  ด้วงรอด
 
1. นางสาวกชวรา  พรมโห้
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริพร  หมู่เฮง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมสะอาด