รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พิษณุโลก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงรสิตา  นิยมญาติ
2. เด็กชายสายธาร  สิงห์มา
 
1. นางสาวศุภมาศ   การะเกตุ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุทธิ
2. เด็กหญิงบูรณาพร  สารีคำ
3. เด็กหญิงอิษฎาอร  ยศปัญญา
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นางสาวน้ำฝน  ยาปัน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สุดทะ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วิจารณ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีวะเสาร์
 
1. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
2. นางสาวน้ำฝน  ยาปัน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กหญิงกนกพร  คำปล้อง
2. เด็กหญิงกัลยา  ภักดี
3. เด็กหญิงณภัทร  วรุณสุภัค
4. เด็กหญิงธัญสุดา  ทัศนกาลจน์
5. เด็กหญิงประภัสสร  ทองอยู่สุข
6. เด็กหญิงพัสวี  หลำชาวนา
7. เด็กหญิงพิมพิศา  ทองทิม
8. เด็กหญิงภาสินี  หวยสูงเนิน
9. เด็กหญิงศิโรชินี   ภาษิต
10. เด็กหญิงเจตสุภา   ร่องครบุรี
 
1. นายณัฐกิตติ์  ชาวนา
2. นางสุนีย์  คุ้มสุข
3. นางสาวชิดชนก  ไชยงามเมือง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายพิภพ  พงษ์พานิช
 
1. นายวิษณุพล  ศรีทับทิม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชมชน12ท่าตาลประชาสฤษฎ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  เขียวขำ
 
1. นายไพโรจน์  พูลแสง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอินทิรา  คงดอนทอง
 
1. นางฐาปนีย์  จิตร์ตระกูล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมยงค์
 
1. นางสาวิปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมยงค์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยวงศ์ษา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อิวชาวนา
3. เด็กหญิงณหทัย  ดอนพิมพา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่นแจ
5. เด็กหญิงปรีดาพา  ตรงต่อกิจ
6. เด็กหญิงพรนิภา  มากะนัตย์
7. เด็กหญิงวิภาพร  เพียรเกตุกิจ
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อ่ำเทศ
9. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อยู่แก้ว
 
1. นางจรรยา  บัวทอง
2. นางทัศนีย์  ป้อมสาหร่าย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   สิทธิสม
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เกิดบึงพร้าว
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คำผอง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  มูซอ
2. เด็กหญิงปุณยาพร  วาบสูงเนิน
3. เด็กหญิงภูริดา  ปัญญาคำ
 
1. นางสาวสรัญญา  เย็นฉ่ำ
2. นางวัชราภรณ์  อินตาถึง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กชายชัยนรินทร์  พิมประเสริฐ
2. เด็กชายปัณวัฒน์  ผ่องใส
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นายวิษณุ  สร้อยมี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม 1. เด็กหญิงนฤมล  อุดมผล
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ชูรัตน์
 
1. นายวิทยา  เผือกชาวนา
2. นายวิษณุ  สร้อยมี
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงจิรศิยา   ทองมา
2. เด็กหญิงนิชาภา   แสงพิมพ์
3. เด็กหญิงเปรมฤดี   จันทะรี
 
1. นางสาวกฤษณี    ธานินทร์วิวัฒน์
2. นางสาวฟ้าอรุณ   ฤทธิ์ศักดิ์
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กหญิงญุคลพรรณ  ทิวาลัย
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  เป่าวิชา
3. เด็กหญิงโศรดาภรณ์  บุญพันธ์
 
1. นางสาวสรัญญา  เย็นฉ่ำ
2. นางสาวณัฐกานต์  เฟื่องมณี
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาพราน 1. เด็กหญิงอรนภา  ยี่รัมย์
 
1. นางสาวนภาภรณ์  บุญชื่น
 
18 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาพราน 1. เด็กหญิงสวรส  การด
 
1. นางศศิธร  ศรีดี
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำริน 1. เด็กชายจักรกฤษ  เสนามนตรี
2. เด็กชายบัญญัติ  ยอดอ่อน
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวเรณู  วงค์ปัญญา