รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พิษณุโลก เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เปี่ยมสุข
2. เด็กหญิงวรรณวิสา   โสทรรัตน์
 
1. นางวิภาวรรณ   เดชสกุลรัตน์
2. นางสาวสมพร   สวนมะลิ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ติ๊บนา
 
1. นางสาวกาญจนา  พุ่มสลิด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  สนิทนวล
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ภูมิดี
3. เด็กหญิงศิริประภา  บ่าพิมาย
4. เด็กหญิงสุวภัทร  บัวฉิม
5. เด็กหญิงเจียรไนย  หมวกคำ
 
1. นางนันทนา  ศรีชมภู
2. นางอัญชัญ    เลี้ยงเพ็ชร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินทอง 1. เด็กหญิงจันธาทิพย์   ใจหาญ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คนดี
3. เด็กหญิงชนัญชิดา   จันทร์โสภา
4. เด็กหญิงชลิตา   กลิ่นประทุม
5. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   เรณุวงศ์ไพศาล
6. เด็กหญิงนฤมล  ช่างคิด
7. เด็กหญิงนิศารัตน์   วงษ์บ้านใหม่
8. เด็กหญิงปรายฟ้า   สุทธิมูล
9. เด็กหญิงปุณยวีร์   เขียวแฉล้ม
10. เด็กหญิงอัญมณี   วงศ์สา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิพล  จันทะคุณ
2. นายเถวียน   มากเมือง
3. นางสาวธิดาภรณ์  ทองหมื่น
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าแดง 1. เด็กหญิงศศิวิมล  นันตะวงษ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  แช่มโชติ
 
1. นางสาวศรินทร  เทียนสอน
2. นายกิจพนธ์  แสนแทน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
 
1. นางสาวจารุพักตร์  หลินน่วม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง 1. นายวัชรพล  ปานเกิด
 
1. นางทัศนีย์  ทองทา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
 
1. นางสาวธารวิมล  ทองเลิศล้ำ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาล้อม 1. เด็กชายบูชิต  อินทร์ตา
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวงฆ้อง 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  จันทร์หล้า
 
1. นายธวัชร์  วิเชียรโรจน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสนาสน์ 1. เด็กหญิงเกศกนก  อินทร์สูนย์
 
1. นายอนุชา  อยู่ประเสริฐ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. นายกิจชัย  เจริญเนตร
2. เด็กชายกิตติชัย   เขียวไทร
3. เด็กชายกิตติพงษ์  ประสพหมู่
4. เด็กชายขจรศักดิ์  มั่นฤทธิ์
5. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
6. เด็กชายชัยมงคล  พรพรม
7. เด็กชายธนัชชา   การจนะโยธิน
8. เด็กชายธนากฤต   ชีโสตร์
9. เด็กชายนพกร  ทาน้อย
10. เด็กชายพงศกร  โพธิ์พุ่ม
11. เด็กชายสิรภพ  หงษ์เทศ
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
2. นายกิจชัย  เจริญเนตร
3. นางสาวภิรมย์ศรี  ศรีภิรมย์
4. นางสาวจารุพักตร์  หลินน่วม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา 1. เด็กชายกฤตภัค  ทองอยู่
2. เด็กชายกฤตภาส  ทองอยู่
3. เด็กชายกฤษณะ  เหลืองอ่อน
4. นายกิจชัย  เจริญเนตร
5. เด็กชายกิตติพงษ์  ประสพหมู่
6. เด็กชายขจรศักดิ์  มั่นฤทธิ์
7. เด็กชายจิรายุ  สุวรรณเมฆ
8. เด็กชายชญานนท์  ทองคำ
9. นางสาวชนิกานต์  มะณีแก้ว
10. เด็กชายพรรษา  มั่นสน
11. เด็กหญิงพิยดา  นกนาก
12. เด็กชายสิทธิพร  คงมี
 
1. นายณรงค์  อยู่ยังเกตุ
2. นายกิจชัย  เจริญเนตร
3. นางสาวทาริกา  คำเต่ย
4. นางสาวพนิดา  บัวหิน
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงกฤติกา    เปลื้องกลาง
2. เด็กหญิงกัญญานัฐ   ทองเล็ก
3. เด็กหญิงกัญญารักษ์   ทิพย์เพชร
4. เด็กหญิงกันติชา   เพ็งเพชร
5. เด็กหญิงทิติภา   ผ่องนาค
6. เด็กหญิงปิ่นแก้ว    ศรีสมพันธ์
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีแก้ว
8. เด็กหญิงภรันยา  มีเรือง
9. เด็กหญิงรัตติกาล   เพียรหลำ
10. เด็กหญิงวิชญา   ทวีไพบูลย์สกุล
11. เด็กหญิงวิชญาพร  บัวแย้ม
12. เด็กหญิงสินีนาฏ    เนียมมา
 
1. นางมะลิวัลย์   บวบดี
2. นายสุรเชษฐ   วัชรจิตตานนท์
3. นางสาวรุ่งรัตน์  จันทะคุณ
4. นางสาวฐาณมาศ  บวบดี
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายจิรภัทร  มั่นอ้น
2. เด็กชายธนกฤต  พรหมจุ้ย
3. เด็กหญิงพศิกา  สันเพาะ
 
1. นายวัฒนพันธุ์  มั่นอ้น
2. นางณัฐกานต์  โพธิ์อ่อง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำโจน 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชัยลือชา
2. เด็กชายยศกร  ยี่ตระกูล
3. เด็กชายสวรินทร์  ผุยดา
 
1. นายรัชตะ  มากศรทรง
2. นางสาวกุสุมา  ปานธีระ
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายธิติ   จันทวงค์
 
1. นางสาวสายสุดา  แสงปัญญา
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาขุมคัน 1. เด็กชายรัฐศาสตร์   บุญคำกุล
 
1. นางสาวสายสุดา  แสงปัญญา