รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  บัวทอง
 
1. นางประกายพร  กัลยาประสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงศิริจิตร  จันผล
2. เด็กหญิงสุชานันท์  สดใส
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  กองสี
 
1. นางดวงแข  บุญทองคำ
2. นางสาวกัญญา  บุญแจ้ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลรส  ทองรินทร์
2. เด็กหญิงนุชนภา  กันฟอง
 
1. นางวรรณภา  นาทันรีบ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  จำปางาม
2. เด็กหญิงศุภวรรณ   คำย้อย
 
1. นายมานะ  จันทร์แย้ม
2. นางอรพรรณ  สมปานวัง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงนรีกานต์  กองกูล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  หอมสมบัติ
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  วิริโย
 
1. นางจำลองรัตน์  รอดช้าง
2. นายสิทธิศักดิ์  อุ้ยโพนทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กชายสิริศักดิ์  อุดฝั้น
2. เด็กชายอนุชาติ  จั่นถลา
 
1. นางสาววรรณวิสา  รักผูกพันธ์
2. นางสาวศิริมา  จำปารอด
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองใบ
2. เด็กหญิงภัทรกันย์   ปัญญาดี
3. เด็กหญิงอภิญญา  ชาญชัยวีระพันธุ์
 
1. นางขวัญใจ  ตรีจักร
2. นางพัชนี  ประกอบสมบัติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกาะโพธ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เกาะโพธิ์
3. เด็กหญิงภาวิพร  วงษ์ศรี
4. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ตรีทิพย์วัฒนา
5. เด็กหญิงเพชรลดา  บุญเติม
 
1. นางสมใจ  กิจพินิจ
2. นางสาวศิริมาตร  บุญนิสสัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 1. เด็กหญิงอภิชญา  ตรีถัน
 
1. นางอนงลักษณ์  แสวงสุข
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชิชานันท์  กันเกลี้ยง
2. เด็กหญิงญาณิสา  เพียแก้ว
3. เด็กหญิงลักษณาพร  กิ่งแก้ว
4. เด็กหญิงวรรณภา  ไชยงาม
5. เด็กหญิงสิริสา  มั่นทอง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์โตทอง
7. เด็กหญิงอรพรรณ  สีนวล
 
1. นายลือชัย  กลมกลิ้ง
2. นางสาวสุภาพร  พุทโธ
3. นางสาวณัฐกานต์  วัฒนวงศ์พฤกษ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  อุทัยไพศาลวงศ์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  สงวนสิน
 
1. นายบุญช่วย  รัตนพลเสน
2. นางพยอม  รอดมา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับเปิบ 1. เด็กชายวรพล  แหยมแก้ว
 
1. นายอนิรุทธิ์  มาจันตะ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปวิช  พงศ์ชำนะภัย
 
1. นางกุลธิดา  สัญนิชาติ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายปภังกร  พงศ์ชำนะภัย
 
1. นางกฤษฎี   มีรัตน์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านช้าง 1. เด็กชายจตุรนต์  ขันทอง
2. เด็กชายทวีเกียรติ  วัดแผ่นลำ
3. เด็กชายนาธาน  เดชประสาท
4. เด็กชายรัฐภูมิ  สีไทย
5. เด็กชายวรเชษฐ์  นวนทะวงษ์
6. เด็กชายสุรชัย  สว่างโลก
 
1. นายสุทิน  บัวมั่น
2. นายขัตติวรรธน์  ทวีถิ่น
3. นางศุภลักษณ์  บัวมั่น
 
16 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 1. เด็กหญิงพชรพรรณ  แก้วสาร
 
1. นางสาวแสงหล้า  ปุงแก้ว
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาลาย 1. เด็กชายศิธิพงศ์  น้อยเทศ
 
1. นายพงศ์พชรภรณ์  เจริญวัฒนาสถาพร
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 1. เด็กชายภาคภูมิ  ช่วยทอง
 
1. นางรัตนาภรณ์  พิทักษ์อรรณพ
 
19 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 1. เด็กหญิงคมคาย   จันทร์ทอน
2. เด็กชายจีรพนธ์   สีเป้
 
1. นางกัณฐิกา   มณีรัตน์
2. นายคมสันต์  ชัยภูมี
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองบง 1. เด็กหญิงศิริลักษณฺ์  อุ้มแก้ว
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประธาตุ
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงศิริทรัพย์  สาลีวัน
 
1. นางสาธินี  วันชัย
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำดี
 
1. นางสาวธนัชชา  คงวิเศษ