รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงวิรัชฎา  ดีทำมา
 
1. นางสำรวล  คำยิ่ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยขอนหาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ยารัมย์
2. เด็กชายศิวะศักดิ์  ภูเฮืองแก้ว
 
1. นายเดชาณัฐ  นกมั่น
2. นายสุฤทธิ์  คำเครือ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุ่ง 1. เด็กชายรัตนเดช  พรหมจรรยา
 
1. นางสาวรัชนีพันธ์  อุ่นไทย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แก้วดอก
 
1. นายปานศักดิ์  บัวระพันธ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน 1. นางสาวยุพา  แซ่เถา
2. นางสาวเปี่ยมสุข  แซ่ท่อร์
3. นางสาวไพลิน  แซ่เถา
 
1. นางสาวจินตนา  บุญสิงห์
2. นางศิริลักษณ์  เชยสุวรรณ