รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 1. เด็กหญิงชนาพร  พาแก้ว
 
1. นางทัศวรรณ  แสงสุก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 1. เด็กชายอนุภาพ  ภิรมย์กุล
 
1. นายอานนท์  เอนกพงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกปรือ 1. เด็กหญิงศิริพร   ธงสันเทียะ
2. เด็กชายอณุชิด  ประมาณุใส
 
1. นางสาววาสนา   ชนะศึก
2. นางสุนทร   แจ้งสันเทียะ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินคนธา 1. เด็กหญิงนัฐธิชา  แถลงเอื้อ
2. เด็กหญิงปภานัน  ทาแจ้ง
 
1. นายสุรวิทย์  น้อยกรม
2. นางสาวพรทิพย์  นวลบุญมา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลจุฬาภัทร 1. เด็กชายฐิดาพร   เอียดแก้ว
 
1. นายคมกริช  วิทยาวิโรจน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  พรหมลาย
 
1. นายประธาน  ยศรุ่งเรือง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กชายสิรภพ  ไกยสวน
 
1. นางสาววรธิดา  สังวาลย์ศิริ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 1. เด็กหญิงชฎาพร  มูลมาตร์
2. เด็กหญิงพีระพร  ทิพย์มงคล
 
1. นายสรศักดิ์  ขันอาษา
2. นางสาวปุณณัฐฐา  ไชยวรณ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 1. เด็กชายอิทธิพล  ตาทอง
2. เด็กหญิงเมธาวี  คุ้มแสงขาว
 
1. นางสาวระพีพรรณ  ตาเห็น
2. นายปิยะพงษ์  กระจาด
 
10 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกกรวด 1. เด็กชายจิรายุทธ  ศรีเจริญ
2. เด็กชายธนดล  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  อ่อนนุ่ม
 
1. นายสมชาย  พรหมแก้ว
2. นายวรวิทย์  โคตรสมบัติ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  การถาง
2. เด็กหญิงธีรนันท์  แป้นฝ้าย
3. เด็กหญิงประภาภร  ช่องวารินทร์
 
1. นางวัลยา  เพชรสุกใส
2. นายภัทรนนท์  คำธงไชย
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 1. เด็กหญิงณัฐวดี   วันนา
2. เด็กหญิงพรนภา  ประพฤติใน
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   มะโนแจ่มใส
 
1. นางเจตจิต  แย้มจันทร์
2. นางสาวปวีณา    พวงมะลิ
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทรทอง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ชาทอน
 
1. นางศรีแพร  วิเศษคำ
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 1. เด็กชายชินกร  ปรางโคกกรวด
 
1. นายวรวัฒน์   ทะบรรหาร
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านซับอีลุม 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  มงคลเจริญ
 
1. นางสาววราภรณ์  ทาอุบล