รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. แพร่ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 1. เด็กชายภูมินทร์  ไผ่เผียว
 
1. นางวรรณิตา  เจริญธนพัฒน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงสุริชยา  ถิ่นถา
 
1. นางสาวกัลยกร  อิ่นคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กชายจักรพงษ์  สอิ้งแก้ว
2. เด็กชายจิรายุทธ  ฟองคำ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  จักรวิกรม
 
1. นางสุภัทธิยา  เธียรเศวตกุล
2. นางสุภาพ  ฟองจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กหญิงธนัชพร  มะลิลา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทรรพสุทธิ
 
1. นายเมธี  เมฆสิงห์
2. นายธวัชภูมิ  ขำหรุ่น
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 1. เด็กชายธนวัฒน์  กัณฑ์ตรี
2. เด็กชายเดชาธร  พลายชุมพล
 
1. นายอภิสิทธิ์  กุณา
2. นายนิคม  อ่อนศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  คงสวรรค์
2. เด็กหญิงญาณิศา  ตายะสืบ
3. เด็กหญิงปริชญา  อุปนันไชย
4. เด็กหญิงปัณณธร  สรรพช่าง
5. เด็กหญิงสุวพิสญ์  บุญเป็ง
 
1. นางปรานอม  ปทุมวิง
2. นางวราภรณ์  โลนันท์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 1. เด็กหญิงธีรดา  พึ่งดาบศ
 
1. นางนาฎสุรีย์  วงศ์อรินทร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส 1. เด็กหญิงปัณณพร  พันธุรัตน์
 
1. นางสาวนฤมล   กันทะหงษ์
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อินพันธ์
 
1. นางศิริพร  ยอดจันทร์
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. นายรัชชานนท์  บุญมาภิ
 
1. นางโสภิต  เกื้อหนุน
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายชยุตพงศ์  แก้วมนตรี
 
1. นางชนิดาภา  คำปัญจะ
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  เจนนะ
 
1. นายเอื้ออังกูร  ศิริเสฏฐ์กุล
 
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 1. เด็กหญิงกุลจิรา   คำลือ
2. เด็กชายจิตรภานุ    พรมวัง
3. เด็กชายภูริภัทร   เข็ดขาม
 
1. นางสาวนิตยา  จิตพยัค
2. นางสาวญาณภา  โสภารัตนากูล
 
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 1. เด็กหญิงกวินธิดา  โนกันต์
2. เด็กชายดลฤทธิ์  มาหน้อย
3. เด็กชายภูรินท์  ใจดี
 
1. นายมังกร  วันละ
2. นางกลอยใจ  หงษ์ร่อน